Byla eB2-3978-614/2019

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Vadybos apskaita“ (bankroto administratorės) skundą dėl bankrutavusios VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (toliau – BVĮ LŽŪMPRRA) kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys: E. D. – D., R. S., Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA prie ŽŪM), LR Žemės ūkio ministerija, VĮ „Turto bankas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius), UAB „Ignitis“ (buvęs UAB „Lietuvos energijos tiekimas“), VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – VšĮ KVRPA),

Nustatė

21.

3Pareiškėja UAB „Vadybos apskaita“ pateikė teismui skundą, prašydama panaikinti BVĮ LŽŪMPRRA 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą šeštuoju darbotvarkės klausimu; patvirtinti 185 MMA bendrą administravimo išlaidų ir atlyginimo sąmatą, plius priemokas prie administratoriaus atlyginimo už bankroto proceso metu gautas įplaukas, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintas rekomendacijas.

42.

5Pareiškėja nurodė, kad priimtas nutarimas buvo pasiūlytas VĮ „Turto bankas“, ir jis buvo priimtas dėl to, kad pats VĮ „Turto bankas“, kurio teismo patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma sudaro 80,73 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos, už jį ir balsavo. Pareiškėja nesutinka su VĮ „Turto bankas“ vertinimu, kad BVĮ LŽŪMPRRA priskirtina prie vidutinių, o ne prie didelių įmonių. Atkreipė dėmesį į tai, kad įmonė veikė daugiau kaip 20 metų ir vien dokumentų archyvo sutvarkymo kaštai bus milžiniški. Už archyvo paslaugas šiuo metu mokama 101,31 Eur/mėn. Mokamai saugoma tik 139 tiesiniai metrai dokumentų, kai iš viso jų yra apie 400-500 tiesinių metrų. Administratorė jau gavo komercinį pasiūlymą dėl 139 tiesinių metrų dokumentų sutvarkymo bei pridavimo į savivaldybės archyvą saugoti. Kaina – 5 399,75 Eur. Taigi, norint archyvuoti visus BVĮ LŽŪMPRRA dokumentus prireiks mažiausiai 16 199,25 Eur. Bankroto administratorė atkreipė dėmesį į tai, kad BVĮ LŽŪMPRRA yra valstybės įmonė, todėl šiai įmonei administruoti reikia specifinių žinių bei papildomų kaštų, kadangi reikės pasitelkti specializuotus teisininkus. Vien darbas su bankrutavusios įmonės debitoriais pareikalaus didelių laiko ir piniginių kaštų. Kol kas debitoriai nebendradarbiauja ir neatsiskaito, todėl tikėtina, jog bus teisminiai procesai. Vietoje BVĮ LŽŪMPRRA buvo įsteigta VšĮ KVRPA, kuriai buvo perduotas kreditas, turto atsargų, perėjo dauguma darbuotojų. Norint atlikti tinkamą dokumentų ir sandorių analizę, bankroto administratorei reikės gilesnės ir detalesnės analizės, ko niekaip nepavyks atlikti su šiuo metu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Pareiškėjai reikės administruoti ir perimtą kilnojamąjį turtą – atitinkamų lėšų pareikalaus tiek jo priežiūra, tiek vertinimas, tiek realizavimas. Pareiškėjos teigimu, sprendžiant dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir administratoriaus atlyginimo nustatymo, turi/privalo būti atsižvelgta į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius ir į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles.

63.

7Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Kreditoriaus nuomone, nustatyta 55 MMA administravimo išlaidų sąmata bei administratoriaus atlyginimas adekvatus atliktoms ir planuojamoms atlikti bankroto procedūroms, todėl šį kreditorių nutarimą naikinti nėra pagrindo.

84.

9Suinteresuotas asmuo LR Žemės ūkio ministerija atsiliepimu su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad didžiąją BVĮ LŽŪMPRRA turto dalį sudaro pinigai, jų išieškojimas, tikėtina, nebus nei sudėtingas, nei ilgai trunkantis, nei dar kaip nors papildomai apsunkintas. Kreditorių nėra daug, todėl tai nesukels didelės administracinės naštos. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo didinti administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimą. Šiuo metu realių pagrįstų administravimo išlaidų nėra. Aplinkybė, kad debitoriai kol kas nebendrauja ir neatsiskaito, nesudaro pagrindo išvadai, jog jie nepradės bendrauti ar atsiskaitinėti artimoje ateityje, todėl pareiškėjos argumentas, kad bus būtini teisminiai procesai, nepagrįstas, deklaratyvus. Esant poreikiui bei realioms ir pagrįstoms išlaidoms, bankroto administratorė visada galės kreiptis į kreditorių susirinkimą su prašymu pakeisti administravimo išlaidų sąmatą. Vienas iš valstybės interesų yra saugoti savo finansinius išteklius ir jų nešvaistyti dėl būsimų menamų poreikių.

105.

11Suinteresuotas asmuo NMA prie ŽŪM atsiliepime išreiškė nuomonę, jog palikus protokolo šeštąjį klausimą nepakeistą, bankroto administratorė, esant reikalui, galės teikti kreditorių susirinkimui klausimą dėl administravimo išlaidų didinimo.

126.

13Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

147.

15Suinteresuotas asmuo VšĮ KVRPA atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

168.

17Teisme gauti pareiškėjos UAB „Vadybos apskaita“ rašytiniai paaiškinimai. Juose papildomai nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 nustatė adekvačias profesijai ir atliekamo darbo pobūdžiui sumas, kurios yra pakankamos atlikti procedūras, kelti kvalifikaciją bei gauti protingą pelną. Bankroto administravimo išlaidos turėtų būti patvirtinamos tokio dydžio, kad nepažeistų ne tik kreditorių, bet ir administratoriaus teisių.

18Skundas tenkinamas iš dalies.

199.

20Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jie privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Teismo paskirtas administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 3, 6 punktai). Tačiau pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015).

2110.

22Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis).

2311.

24ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

2512.

26Byloje nustatyta, kad BVĮ LŽŪMPRRA 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo) buvo priimtas nutarimas pritarti kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ pasiūlymui patvirtinti nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir PVM - 30 525 EUR (55 MMA), plius priemoka prie administratoriaus atlyginimo už bankroto metu gautas įplaukas, nustatoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintomis rekomendacijomis. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas, nes už jį balsavo kreditorius, kurio teismo patvirtinto reikalavimo suma sudarė 80,73 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. daugiau negu pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Konstatuotina, kad balsavimo ir nutarimo priėmimo aptariamu klausimu procedūra nėra pažeista.

2713.

28Bankroto administratorė nesutinka su priimtu nutarimu. Jos nuomone, turėtų būti patvirtinta nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir PVM – 185 MMA, plius priemoka prie administratoriaus atlyginimo už bankroto metu gautas įplaukas, nustatoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintomis rekomendacijomis, kadangi administruojama įmonė priskirtina didelėms įmonėms.

2914.

30ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą; tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Bankroto administravimo išlaidas, be kita ko, sudaro atlyginimas administratoriui, kuris nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai (ĮBĮ 36 straipsnio 3 ir 5 dalys).

3115.

32Nurodytas teisinis reglamentavimas ir jį aiškinanti teismų praktika patvirtina, kad tiek kreditorių susirinkimas, spręsdamas dėl tvirtintinos administravimo išlaidų sąmatos dydžio, tiek teismas, nagrinėdamas ginčą dėl kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, turi vadovautis Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1334-407/2017), o nukrypimas nuo šių rekomendacinių dydžių turėtų būti tinkamai motyvuotas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887-407/2017).

3316.

34Nagrinėjamu atveju kreditoriai 2019 m. rugpjūčio 2 d. vykusiame kreditorių susirinkime spręsdami administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimą BVĮ LŽŪMPRRA identifikavo kaip vidutinio dydžio įmonę bei administravimo išlaidų dydį nustatė pagal vidutinei įmonei taikomus kriterijus – 55 MMA + PVM.

3517.

36Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmę, o bankrutavusios įmonės dydis tikslinamas pagal sisteminio įmonės dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmę, jeigu įmonės atrankinis ir sisteminis dydžiai Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje yra skirtingi.

3718.

38Pažymėtina, kad Atrankos taisyklių 10 punkte nustatyta, kad įmonė pagal vertinamuosius duomenis, atsižvelgiant į Atrankos taisyklių 11 punkto nuostatas, yra: 10.1. maža, kai: 10.1.1. neturi turto arba turto vertė neviršija 30 tūkst. Eur; 10.1.2. kreditorių reikalavimai neviršija 30 tūkst. Eur; 10.1.3. kreditorių skaičius neviršija 40 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius neviršija 20 darbuotojų, kai iki 2014 m. gruodžio 31 d. nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto nepriimta ir (arba) dėl teisinio reguliavimo, galiojusio iki 2014 m. gruodžio 31 d., duomenų apie įmonės kreditorių skaičių Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje (toliau – ĮRBIS) nėra; 10.2. vidutinė, kai: 10.2.1. turto vertė sudaro daugiau kaip 30 tūkst. Eur, bet neviršija 300 tūkst. Eur; 10.2.2. kreditorių reikalavimai sudaro daugiau kaip 30 tūkst. Eur, bet neviršija 300 tūkst. Eur; 10.2.3. kreditorių skaičius sudaro nuo 41 iki 80 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius sudaro nuo 21 iki 50 darbuotojų, kai iki 2014 m. gruodžio 31 d. nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto nepriimta ir (arba) dėl teisinio reguliavimo, galiojusio iki 2014 m. gruodžio 31 d., duomenų apie įmonės kreditorių skaičių ĮRBIS nėra; 10.3. didelė, kai: 10.3.1. turto vertė viršija 300 tūkst. Eur; 10.3.2. kreditorių reikalavimai viršija 300 tūkst. Eur; 10.3.3. kreditorių skaičius viršija 80 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius viršija 50 darbuotojų, kai iki 2014 m. gruodžio 31 d. nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto nepriimta ir (arba) dėl teisinio reguliavimo, galiojusio iki 2014 m. gruodžio 31 d., duomenų apie įmonės kreditorių skaičių ĮRBIS nėra.

3919.

40Kai įmonės duomenys neatitinka vieno iš Atrankos taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal du likusius vertinamuosius duomenis; kai įmonės duomenys neatitinka dviejų iš Atrankos taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal turto vertę (Atrankos taisyklių 11 punktas). Jeigu teismas neturi visų Atrankos taisyklių 10 punkte nurodytų vertinamųjų duomenų įmonės dydžiui nustatyti, jis įmonės dydį nustato remdamasis įmonės administratoriaus parinkimo metu turimais duomenimis (Atrankos taisyklių 12 punktas).

4120.

42Nagrinėjamu atveju BVĮ LŽŪMPRRA turto vertė sudaro 323 393 Eur, kreditoriniai reikalavimai sudaro bendrą 574 295,08 Eur sumą, teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi patvirtinti devyni bankrutavusios įmonės kreditoriai. Byloje nėra ginčo, kad BVĮ LŽŪMPRRA pagal kreditorinių reikalavimų sumą priskirtina didelei įmonei, o pagal patvirtintų kreditorių skaičių – mažai įmonei. Taigi, lemiamas yra BVĮ LŽŪMPRRA turto vertės kriterijus, nuo kurio priklauso įmonės priskyrimas tam tikro dydžio įmonei ir atitinkamai jos bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai. Kaip aukščiau nurodyta, įmonės turto vertė sudaro 323 393 Eur. Didžiąją dalį įmonės turto sudaro pinigai – 237 256 Eur. Taigi, teismo vertinimu, pagal nurodytus kriterijus įmonė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, yra ant vidutinės ir didelės įmonės ribos.

4321.

44Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše nurodyta, kad vidutinės įmonės, kurios bankroto procesas vykdomas teismo tvarka ir kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, išreikštas minimaliomis mėnesinėmis algomis yra 55 MMA, o didelės įmonės – 185 MMA.

4522.

46Teismas pažymi, jog nurodytos rekomendacijos dėl administravimo išlaidų dydžio nėra imperatyvios ir kiekvienu atveju vertinami bankroto proceso metu bankroto administratoriaus atlikti veiksmai bei konkrečioms bankroto procedūroms reikalingos lėšos. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administravimo proceso metu iš esmės pagrindiniai administratorės veiksmai bus – įmonės dokumentų, kurių iš tiesų yra daug, sutvarkymas bei pridavimas į savivaldybės archyvą saugoti, turto realizavimas ir su tuo susijusių veiksmų atlikimas, debitorinių skolų išieškojimas, gautų lėšų paskirstymas, kreipimasis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos bei įmonės išregistravimas iš Juridinių asmenų registro ir su tuo susijusių veiksmų atlikimas.

4723.

48Įvertinęs aplinkybes, kad didžiąją dalį įmonės turto sudaro pinigai, kad įmonė turi tik devynis kreditorius, teismas sprendžia, jog administratorės prašoma patvirtinti 185 MMA bendra administravimo išlaidų suma nėra proporcinga. Kita vertus, šiuo atveju nelaikytinas proporcingu ir kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ pasiūlytas bei kreditorių susirinkimo ginčijamu nutarimu patvirtintas 55 MMA bendras administravimo išlaidų dydis.

4924.

50Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus rekomendacinius dydžius, įmonės dydį, atliktinus veiksmus, teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų dydį ir skaičių, sprendžia, jog šiuo atveju protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus atitinka 100 MMA dydžio bendra administravimo išlaidų suma. Teismo vertinimu, tokio dydžio bankroto administravimo išlaidų suma atitinka tiek įmonės, tiek jos kreditorių interesus, taip pat nepažeidžia administratorės teisių bei teisėtų interesų, užtikrina įmonės kreditorių bei administratorės interesų pusiausvyrą.

5125.

52Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, BVĮ LŽŪMPRRA 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimas šeštuoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ panaikinamas bei nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinama 100 MMA administravimo išlaidų sąmata, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir PVM, plius priemoka prie administratoriaus atlyginimo už bankroto metu gautas įplaukas, nustatoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintomis rekomendacijomis.

53Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

54Pareiškėjos UAB „Vadybos apskaita“ (bankroto administratorės) skundą dėl bankrutavusios VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu patenkinti iš dalies.

55Panaikinti VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu ir nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 100 MMA administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir PVM, plius priemoka prie administratoriaus atlyginimo už bankroto metu gautas įplaukas, nustatoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintomis rekomendacijomis.

56Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Pareiškėja UAB „Vadybos apskaita“ pateikė teismui skundą, prašydama... 4. 2.... 5. Pareiškėja nurodė, kad priimtas nutarimas buvo pasiūlytas VĮ „Turto... 6. 3.... 7. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu su pareiškėjos skundu... 8. 4.... 9. Suinteresuotas asmuo LR Žemės ūkio ministerija atsiliepimu su pareiškėjos... 10. 5.... 11. Suinteresuotas asmuo NMA prie ŽŪM atsiliepime išreiškė nuomonę, jog... 12. 6.... 13. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu prašo pareiškėjos... 14. 7.... 15. Suinteresuotas asmuo VšĮ KVRPA atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą... 16. 8.... 17. Teisme gauti pareiškėjos UAB „Vadybos apskaita“ rašytiniai... 18. Skundas tenkinamas iš dalies.... 19. 9.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 21. 10.... 22. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu,... 23. 11.... 24. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 25. 12.... 26. Byloje nustatyta, kad BVĮ LŽŪMPRRA 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių... 27. 13.... 28. Bankroto administratorė nesutinka su priimtu nutarimu. Jos nuomone, turėtų... 29. 14.... 30. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą... 31. 15.... 32. Nurodytas teisinis reglamentavimas ir jį aiškinanti teismų praktika... 33. 16.... 34. Nagrinėjamu atveju kreditoriai 2019 m. rugpjūčio 2 d. vykusiame kreditorių... 35. 17.... 36. Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto... 37. 18.... 38. Pažymėtina, kad Atrankos taisyklių 10 punkte nustatyta, kad įmonė pagal... 39. 19.... 40. Kai įmonės duomenys neatitinka vieno iš Atrankos taisyklių 10.1–10.3... 41. 20.... 42. Nagrinėjamu atveju BVĮ LŽŪMPRRA turto vertė sudaro 323 393 Eur,... 43. 21.... 44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 45. 22.... 46. Teismas pažymi, jog nurodytos rekomendacijos dėl administravimo išlaidų... 47. 23.... 48. Įvertinęs aplinkybes, kad didžiąją dalį įmonės turto sudaro pinigai,... 49. 24.... 50. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d.... 51. 25.... 52. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, BVĮ LŽŪMPRRA 2019 m. rugpjūčio 2... 53. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK... 54. Pareiškėjos UAB „Vadybos apskaita“ (bankroto administratorės) skundą... 55. Panaikinti VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo... 56. Nutartis neskundžiama....