Byla eB2-642-658/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų meistrų menė“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų meistrų menė“ bankroto administratoriui A. S., nedalyvaujant kreditoriams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų meistrų menė“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartimi UAB „Jūsų meistrų menė“ iškelta bankroto byla, 2016 m. gegužės 16 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. liepos 28 d., 2016 m. rugsėjo 19 d., 2016 m. lapkričio 22 d., 2017 m. balandžio 4 d., 2017 m. birželio 5 d. nutartimis buvo patikslintas. 2016 m. rugpjūčio 24 d. įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2016 m. rugsėjo 15 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

6BUAB „Jūsų meistrų menė“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti netenkintus įmonės kreditorių finansinius reikalavimus ir priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atliko visus reikiamus veiksmus bankroto procedūros metu.

7Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorius ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus.

8Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į posėdį nei vienas jų neatvyko.

9Prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktos ataskaitos bei paaiškinimų nustatyta, kad atsakovės bankrotą nulėmė tai, kad debitorius Beggemeestene ApS, esantis Danijoje, pilnai neatsiskaitė su BUAB „Jūsų meistrų menė“. Administratorius, iškėlus bankroto bylą, atleido iš darbo 1 darbuotoją – įmonės direktorių. Iš bankroto administratoriaus ataskaitos nustatyta, kad įmonės 2016 m. balandžio 10 d. balanse, sudarytame bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai, nurodytą 2 450 Eur ilgalaikio turto sumą sudarė įmonei priklausiusio automobilio vertė, kito ilgalaikio turto įmonė neturėjo. Bankroto administratorius susisiekė su buvusiu įmonės direktoriumi ir kitu darbuotoju, kurie paaiškino, kad automobilis sudegė Danijoje. Tyčinio bankroto požymių nenustatyta.

12Bankroto administratorius bankroto procese nustatė, kad dėl bendrovės vadovo neteisėtų veiksmų nebuvo laiku kreiptasi dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Bankroto administratorius kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl žalos priteisimo iš bendrovės vadovo. Civilinė byla buvo užbaigta taikos sutartimi, kuria buvęs įmonės vadovas įsipareigojo į bankrutavusios įmonės sąskaitą pervesti 5 833,57 Eur. Bankroto administratorius patvirtino, kad visa pinigų suma yra pervesta. Administratorius paruošė paraišką Garantiniam fondui dėl išmokų skyrimo, pagal kurią skirtos ir išmokėtos išmokos 8 darbuotojams, iš viso 5 536,74 Eur ir 525 Eur skirta bankroto administratoriui už paraiškos ruošimą. Iš viso bankroto proceso eigoje gauta 11 895,31 Eur, iš kurių padengtos administravimo išlaidos ir dalis kreditorinių reikalavimų. Iš likvidacinio balanso nustatyta, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 26 209,91 Eur. Taip pat iš bylos duomenų nustatyta, kad likvidaciniame balanse nurodyta nepatenkintų finansinių reikalavimų suma yra mažesnė negu teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma. Tokia situacija susidarė dėl to, kad iš gautų 5 833,57 Eur lėšų dalinai padengtas įkaito turėtojo VSDFV Alytaus skyriaus kreditorinis reikalavimas. Be to pažymėtina, kad VSDFV Alytaus skyriui įkeistas automobilis yra sudegęs, todėl įkeitimas yra pasibaigęs, o kreditorės likęs nepatenkintas 1 732,67 Eur finansinis reikalavimas administratoriaus pagrįstai laikytas antrosios eilės kreditoriniu reikalavimu. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtinta 3 457,34 Eur administravimo išlaidų sąmata padengta.

13Bankroto administratorius prašyme nurodė, kad visos įmonės likvidavimo procedūros yra baigtos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma Nr. (10.9)-V8-2049 patvirtina, kad BUAB „Jūsų meistrų menė“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

14Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

15Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Jūsų meistrų menė“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

16Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto; kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų, iš buvusio vadovo žala padaryta įmonei civiliniame procese buvo priteista ir išieškota. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

17Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

18Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

19Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei BUAB „Jūsų meistrų menė“ priklausantis turtas buvo areštuotas. Priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, naikintini visi areštai, taikyti įmonės turtui (CPK 149 straipsnis, ĮBĮ 18 straipsnio 3 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniu,

Nutarė

21pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų meistrų menė“ (juridinio asmens kodas 148422432) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

22Panaikinti visus areštus ir apribojimus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų meistrų menė“ (juridinio asmens kodas ( - )) nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

23Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

24Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

25Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą informuoti turto arešto registrą.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų meistrų... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą... 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartimi UAB „Jūsų meistrų... 6. BUAB „Jūsų meistrų menė“ bankroto administratorius pateikė teismui... 7. Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto... 8. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32... 11. Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktos ataskaitos bei... 12. Bankroto administratorius bankroto procese nustatė, kad dėl bendrovės vadovo... 13. Bankroto administratorius prašyme nurodė, kad visos įmonės likvidavimo... 14. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 15. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 16. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 17. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 18. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog... 19. Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei BUAB „Jūsų... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 21. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų meistrų... 22. Panaikinti visus areštus ir apribojimus bankrutavusios uždarosios akcinės... 23. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 24. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 25. Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą informuoti turto arešto registrą.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...