Byla 2-489-323/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė M. T., UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, bankroto administratorius M. B

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė M. T., UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, bankroto administratorius M. B.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolės M. T. veiksmų, prašo panaikinti antstolės 2013-09-20 priimtą patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo, įpareigoti antstolę sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 bei priteisti iš antstolės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Latvijos Respublikos Maduonos rajono teismas įsiteisėjusiu 2013-04-18 sprendimu nuo 2013-04-10 paskelbė pareiškėjo nemokumo procesą, pradėjo bankroto procedūrą bei paskyrė bankroto administratorių. Paaiškino, kad antstolė M. T. 2013-09-20 priėmė patvarkymą dėl 2432,00 Lt skolos išieškojimo išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos naudai, bei dėl 19585,34 Lt skolos išieškojimo išieškotojo UAB „Gelvora“ naudai iš pareiškėjo (skolininko) darbo užmokesčio. Pareiškėjo darbovietė UAB „( - )“ informavo antstolę apie pareiškėjui (skolininkui) iškeltą bankroto bylą, tačiau antstolė minėtą patvarkymą nurodė vykdyti ir daryti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio. Laiko, kad toks antstolės patvarkymas ir neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį priima Europos Sąjungos valstybės narės teismas, yra pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse be specialios tokio sprendimo pripažinimo procedūros nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje narėje. Be to, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų 4 straipsnio 1 dalį bankroto byloms ir jų pasekmėms taikomos valstybės narės, kurios teritorijoje iškelta tokia byla, teisė. Pagal Latvijos Respublikos nemokumo įstatymo 134 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas po fizinio asmens bankroto bylos paskelbimo sustabdomos bylos dėl priteistų, tačiau neišieškotų sumų išieškojimo. Atsižvelgiant į tai, laiko kad nuo 2013-04-10, t.y. po pareiškėjo nemokumo proceso paskelbimo ir bankroto procedūros pradėjimo, antstolės M. T. vykdomose vykdomosiose bylose Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 taikytina Latvijos Respublikos teisė, ir antstolė, sužinojusi apie 2014-04-18 sprendimą, turėjo nedelsiant priimti patvarkymą sustabdyti minėtas vykdomąsias bylas, tačiau to nepadarė, neteisėtai ir nepagrįstai nepanaikino 2013-09-20 patvarkymo Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjo (skolininko) darbo užmokesčio. Laiko, kad antstolės veiksmai ir neveikimas yra nesuderinami su Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, kuris tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat pažeidžia kitų pareiškėjo kreditorių teises ir teisėtus interesus (b.l. 5-13).

3Antstolė 2013-11-05 pateikė patvarkymą dėl skundo, kuriuo su skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vykdo Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-20 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1268-159/2010 dėl 2432,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko A. R. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos naudai, bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-16 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-8695-642/2010 dėl 19585,34 Lt skolos ir metinių palūkanų išieškojimo skolininko A. R. išieškotojos UAB „Gelvora“ naudai. 2013-09-20 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Paaiškino, kad 2013-10-01 buvo informuota apie skolininkui Latvijos Respublikos Maduonos rajono teismo paskelbtą bankroto procedūrą. Pažymėjo, kad minėtas teismas savo sprendime nurodė, jog skolininkui A. R. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų netaikomas. Be to, minėta bankroto procedūra pažeidžia kitų Lietuvos Respublikoje esančių kreditorių teises ir teisėtus interesus, kadangi skolininkas Latvijos Respublikoje iškeldamas bankroto bylą nurodė tik vieną kreditorių BAB „Snoras“, tuo tarpu kreditoriai UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos apie bankroto procedūrą informuoti nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms laiko, kad vykdomųjų bylų sustabdymas pažeistų išieškotojų interesus. Be to, skolininkui iškeltai bankroto procedūrai taikomi Latvijos Respublikoje galiojantys įstatymai, o antstolė neturi įgaliojimų spręsti dėl šios valstybės teisinio reglamentavimo ir jame numatytų vykdomųjų bylų stabdymo pagrindų (b.l. 2-4).

4Skundas tenkintinas.

5Ištyrus bylos medžiagą nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 0108/10/00926 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-20 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1268-159/2010 dėl 2432,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko A. R. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos naudai (v.b.l. 3-4); vykdomoji byla Nr. 0108/11/00018 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-16 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-8695-642/2010 dėl 19585,34 Lt skolos ir metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. R. išieškotojos UAB „Gelvora“ naudai (v.b.l. 2-3). Antstolė 2013-09-20 priėmė skundžiamą patvarkymą Nr. 10454 dėl skolos išieškojimo, kuriuo įpareigojo skolininko A. R. darbovietę išskaičiuoti iš skolininko darbo užmokesčio atitinkamas sumas ir pervesti jas į antstolės depozitinę sąskaitą (Nr. 0108/10/00926 v.b.l. 104). 2013-10-01 pareiškėjo (skolininko) darbdavys grąžino antstolei M. T. 2013-09-20 patvarkymą neįvykdytą, nurodė, kad jo vykdymas negalimas dėl skolininkui A. R. Latvijos Respublikoje pradėtos bankroto procedūros, pridėjo Latvijos Respublikos Maduonos rajono teismo sprendimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (Nr. 0108/10/00926 v.b.l. (109-112). Byloje kilo ginčas dėl Europos Sąjungos valstybėje narėje iškeltos fizinio asmens bankroto bylos ir jos pasekmių teisinės galios kitoje valstybėje narėje vykdomam vykdymo procesui.

6Nustatyta, kad pareiškėjui (skolininkui) A. R. Latvijos Respublikos Maduonos rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu 2013-04-18 sprendimu iškelta bankroto byla, nuo 2013-04-10 paskelbtas nemokumo procesas, paskirtas bankroto administratorius M. B. (b.l. 14-19). Pažymėtina, kad Latvijos Respublika yra Europos Sąjungos valstybė narė, todėl jai, kaip ir Lietuvai, galioja ir yra taikomas 2000-05-29 Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (toliau – Reglamentas). Šio Reglamento 16 straipsnis numato, kad bet kuris sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį pagal savo jurisdikciją priima valstybės narės teismas, pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje. Reglamento 17 straipsnyje nustatyta, kad teismo sprendimas dėl bylos iškėlimo pripažįstamas pagal 16 straipsnį be papildomų formalumų. Kitaip sakant, Reglamentas įtvirtina automatinę sprendimų iškelti bankroto bylą pripažinimo visose valstybėse narėse taisyklę. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui konstatuotina, kad pagal Reglamento 16 straipsnį Latvijos Respublikos Maduonos rajono apylinkės teismo įsiteisėjęs 2013-04-18 sprendimas dėl bankroto bylos skolininkui A. R. iškėlimo yra automatiškai pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, o pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalį bankroto bylai ir jos padariniams taikytina Latvijos Respublikos – valstybės narės, kurioje iškelta bankroto byla – teisė. Pažymėtina, kad nepagrįstas antstolės nesutikimo su pareiškėjo skundu argumentas, jog Latvijos Respublikos Maduonos rajono apylinkės teismo įsiteisėjęs 2013-04-18 sprendimas riboja galimybę skolininko A. R. atžvilgiu taikyti 2000-05-29 Europos Sąjungos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, t.y. kas Reglamentas pagal minėtą teismo sprendimą skolininkui negali būti netaikomas. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdydamos Sąjungos kompetenciją institucijos priima reglamentus, direktyvas, sprendimus, rekomendacijas, nuomones. Pagal šio straipsnio 2 dalį reglamentas yra privalomas teisės aktas, taikomas visuotinai ir tiesiogiai visose valstybėse narėse. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad Europos Sąjungos Teisingumo teismui priklauso priimti prejudicinį sprendimą dėl Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo. Iš šio teisinio reglamentavimo darytina išvada, jog Latvijos Respublikos teismui kaip nacionaliniam teismui nepriskirta kompetencija riboti Europos Sąjungos teisės akto - tiesiogiai Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomo bei turinčio aukštesnę galią nei nacionaliniai teisės aktai reglamento - galiojimo ir taikymo.

7Be to, antstolė 2013-11-05 patvarkymu dėl skundo netenkinimo nesutikimo su skundu motyvu nurodė, kad skolininkas, išsikėlęs sau bankroto bylą Latvijoje, apie tai neinformavo visų savo kreditorių, esančių Lietuvos Respublikoje, o Latvijos Respublikos teismui nenurodė visų Lietuvoje esančių kreditorių, kurie išieško skolas pagal vykdomuosius dokumentus, todėl jiems negali būti taikomos fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo skolininkui teisinės pasekmės, bei tuo pačiu sustabdomas priverstinis išieškojimas iš skolininko turto. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-11-14 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2013 pateikė išaiškinimą dėl vykdymo veiksmų sustabdymą reglamentuojančių teisės normų, kai skolininkui, fiziniam asmeniui, Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimu iškelta bankroto byla, aiškinimo ir taikymo. Pažymėtina, kad teismas turi remtis ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2008; 2009-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2009; kt.). Tokią išvadą galima padaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl jurisprudencijos tęstinumo principo (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą), taip pat į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį (teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose), todėl pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje turi būti vadovaujamasi jau suformuota praktika panašiose bylose. Tokios praktikos netaikymas galėtų būti pagrįstas tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, leidžiančio daryti išvadą, kad šioje byloje yra sąlygos nukrypti nuo ankstesnės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Paminėtoje nutartyje kasacinis teismas nurodė, kad po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo atliktos individualaus išieškojimo procedūros yra neteisėtos (Reglamento 20 straipsnis), bei privalo būti sustabdytos. Todėl nagrinėjamoje byloje skolininkui A. R. iškėlus bankroto bylą Latvijos Respublikoje, negali būti atliekamos jokios individualaus išieškojimo procedūros jokioje kitoje valstybėje narėje, taip pat ir Lietuvoje. Iškėlus skolininkui bankroto bylą, vienintelis būdas kreditoriams, esantiems kitoje valstybėje narėje, patenkinti savo reikalavimą – dalyvauti nagrinėjant bylą lygiomis galimybėmis su kitų valstybių narių kreditoriais. Reglamento 4 straipsnio 2 dalies h punkte nustatyta, kad taisyklės, reglamentuojančios reikalavimų pateikimą, patikrinimą ir pripažinimą, nustatomos pagal valstybės, kurioje iškelta bankroto byla, teisę, tačiau tai nedaro įtakos Reglamento 32 ir 39 straipsniuose tiesiogiai numatytoms kreditorių teisėms pateikti reikalavimus pagrindinėje byloje ir bet kurioje šalutinėje byloje. Tuo vadovaujantis darytina išvada, kad visi bankrutuojančio A. R. kreditoriai turi teisę pateikti reikalavimus Latvijos Respublikos Maduonos rajono teisme iškeltoje fizinio asmens bankroto byloje.

8Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į automatiškai taikomo Reglamento nuostatas dėl draudimo vykdyti bet kokius individualaus išieškojimo veiksmus po bankroto bylos skolininkui A. R. iškėlimo, darytina išvada, kad antstolė priėmė nepagrįstą ir neteisėtą 2013-09-20 patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo, kuris naikintinas. Pagal CPK 513 str. 1 d. teismas gali tik panaikinti antstolio patvarkymą ar įpareigoti antstolį atlikti veiksmą, bet negali veiksmus atlikti už antstolį, todėl antstolė M. T. įpareigotina sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 CPK 626 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

9Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš antstolės patirtas bylinėjimosi išlaidas už skundo dėl antstolio veiksmų surašymą. Byloje esančiais duomenimis matyti, kad pareiškėjas patyrė 900,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 21-22). Pažymėtina, kad bylos dėl antstolio veiksmų nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.). Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008; 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009; kt.); išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteisiamos antstoliui iš skundą padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008). Taigi, jeigu civilinė byla pagal pareiškimą dėl antstolio veiksmų išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka, nes antstolis nepripažino savo atlikto veiksmo neteisėtu, o tai padarė teismas nutartimi, tai yra pagrindas spręsti, kad pareiškėjo ir antstolio interesai yra priešingi. Tai sudaro pagrindą taikyti CPK 443 straipsnio 6 dalies išimtį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, įvertinus bylos sudėtingumą, ginčo santykių naujumą, laikytina, kad pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra proporcingos, todėl priteistinos pareiškėjui iš antstolės (CPK 443 str. 6 d.).

10Panaikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

12pareiškėjo A. R. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti.

13Panaikinti antstolės M. T. 2013-09-20 patvarkymą Nr. 3.5.-10454 dėl skolos išieškojimo vykdomosiose bylose Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018.

14Įpareigoti antstolę M. T. sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir

15Nr. 0108/11/00018.

16Priteisti pareiškėjui A. R. iš suinteresuoto asmens antstolės M. T. 900,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0108/10/00926 ir

18Nr. 0108/11/00018 sustabdymą.

19Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0108/10/00926 ir Nr. 0108/11/00018 grąžinti antstolei M. T..

20Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai