Byla 2A-1978/2012
Dėl viešojo skalbimo paslaugų pirkimo konkurso

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus skalbykla“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-3838-881/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus skalbykla“ ieškinį atsakovui Lukiškių tardymo izoliatoriui – kalėjimui, dalyvaujant trečiajam asmeniui Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų dėl viešojo skalbimo paslaugų pirkimo konkurso.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas 2011 m. gruodžio 21 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą skalbimo paslaugoms pirkti (toliau – Konkursas). 2012 m. sausio 3 d. raštu „Dėl pasiūlymų eilės“ Konkurse dalyvavę asmenys buvo informuoti apie perkančiosios organizacijos sudarytą pasiūlymų eilę – pirmoji vieta atiteko Pravieniškių VĮ prie pataisos namų, antroji vieta – ieškovui UAB „Vilniaus skalbykla“. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, kuriuo Konkurso laimėtoju paskelbta Pravieniškių VĮ prie pataisos namų, o ieškovo pasiūlymas liko antroje vietoje, 2012 m. sausio 18 d. pateikė pretenziją atsakovui. Ieškovas pažymėjo, jog pirkimo laimėtoju paskelbtas trečiasis asmuo Pravieniškių VĮ prie pataisos namų jau tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo metu neatitiko perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t. y. neturėjo higienos paso, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Ieškovas UAB „Vilniaus skalbykla“ ieškiniu prašė atmesti tiekėjo Pravieniškių VĮ prie pataisos namų pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, sudaryti naują pasiūlymų eilę, joje pirmu numeriu įrašant ieškovo pateiktą pasiūlymą.

5Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas pretenzijoje pažymėjo, jog Pravieniškių VĮ prie pataisos namų nepateikė higienos paso, kuris reikalingas skalbimo paslaugos veiklai vykdyti, todėl negali būti pripažintas Konkurso laimėtoju. Dėl šios priežasties atsakovas 2012 m. sausio 19 d. nesudarė sutarties su viešojo pirkimo laimėtoju, nors pagal supaprastinto konkurso sąlygas skalbimo paslaugos pirkimui šio dokumento pateikimas nebuvo reikalaujamas. Pareikalavus leidimo iš konkurso laimėtojo, šis informavo, kad nedelsiant pristatys higienos pasą. Apie tai buvo informuotas ir ieškovas. Kadangi per 15 dienų iš ieškovo nebuvo gauta jokių raštų, o Pravieniškių VĮ prie pataisos namų 2012 m. vasario 8 d. pateikė atsakovui higienos pasą, 2012 m. vasario 10 d. su konkurso laimėtoju buvo pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis.

6Trečiasis asmuo Pravieniškių VĮ prie pataisos namų atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovas, vykdydamas pirkimą, pirkimo sąlygose numatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kurių vienas buvo turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tokios teisės pagrindimui perkančioji organizacija nustatė baigtinį sąrašą dokumentų, kurių pagrindu šis reikalavimas galėtų būti patvirtintas (tiekėjo įstatų kopija arba registravimo pažymėjimo kopija). Trečiojo asmens teisę versti skalbimo paslaugų veikla, kuri buvo pirkimo objektas, patvirtina įstatai, patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-191 ,,Dėl Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų įstatų patvirtinimo“ (toliau – Įstatai), kurių 8 punkte numatyta, kad trečiojo asmens gamybinė ūkinė veikla apima skalbimo paslaugų teikimą. 2011 m. liepos 28 d. Juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše esantys duomenys taip pat patvirtina, kad skalbimo paslaugos teikimas yra viena iš trečiojo asmens veiklos rūšių. Atsakovas nebuvo numatęs pareigos pateikti kartu su konkurso dokumentais higienos paso, todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo neleisti trečiajam asmeniui dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose. Kokių tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų reikalauti, apsisprendžia pati perkančioji organizacija, todėl ieškovas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovas, įvertinęs visų dalyvių pateikusių pasiūlymus kvalifikacijos duomenų atitiktį atsakovo keliamiems reikalavimams, tolesnėse pirkimo procedūrose leido dalyvauti tik ieškovui ir trečiajam asmeniui. Šių dalyvių pateikti pasiūlymai buvo įvertinti vienoda apimtimi, taikyti tapatūs pirkimo dokumentuose numatyti pasiūlymo tikrinimo kriterijai, atitinkamai perkančioji organizacija priėmė sprendimą laimėtoju pripažinti tiekėją, pasiūliusį mažiausią kainą. Ieškovui pateikus pretenzija, visos pirkimo procedūros buvo sustabdytos. VPĮ 94¹ straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui dienos. Trečiasis asmuo per šį terminą pateikė perkančiajai organizacijai Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012 m. vasario 10 d. leidimą - higienos pasą Nr. (12-6)12.12-80, todėl 2012 m. vasario 10 d. su atsakovu ir trečiuoju asmeniu buvo pasirašyta Paslaugų suteikimo sutartis Nr. 14/03-21 dėl skalbinių skalbimo paslaugos teikimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas, atsižvelgęs į tai, jog pagal VPĮ nuostatas perkančioji organizacija Konkurso sąlygose turi teisę nustatyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kurių, perkančiosios organizacijos nuomone, pakanka įsitikinti, kad tiekėjas bus pajėgus įvykdyti paslaugų teikimo sutartį, sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai neeliminavo trečiojo asmens iš viešojo pirkimo. Teismas pažymėjo, kad VPĮ 34 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią paslaugų pirkimo atveju, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba narystės įrodymų, nėra imperatyvaus pobūdžio, todėl teismas sprendė, kad perkančioji organizacija turėjo teisę, bet neprivalėjo tokio leidimo reikalauti. Kadangi perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nebuvo numačiusi pareigos tiekėjams pateikti higienos pasą – leidimą, trečiasis asmuo, teikdamas paraišką, turėjo teisę minėto dokumento nepateikti. Teismas pažymėjo, kad ieškovui pareiškus pretenziją, trečiasis asmuo, nors ir pavėluotai išduotą, visgi pateikė higienos pasą – leidimą perkančiajai organizacijai ir paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta su kvalifikacijos reikalavimus atitinkančiu tiekėju, kuris pasiūlė mažiausią paslaugo teikimo kainą, nepažeidžiant VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje nustatyto 15 dienų sutarties sudarymo atidėjimo termino. Nežiūrint į tai, kad formaliai konkursą laimėjęs tiekėjas paraiškos padavimo momentu nebuvo pristatęs higienos paso – leidimo, teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija, neeliminavusi iš viešojo pirkimo trečiojo asmens pasiekė vieną iš pagrindinių viešojo pirkimo tikslų – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, taigi teismas sprendė, kad perkančioji organizacija nepažeidė esminių viešųjų pirkimų tikslų ir jų įgyvendinimo principų.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Vilniaus skalbykla“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad perkančioji organizacija pagrįstai neeliminavo trečiojo asmens iš viešojo pirkimo ir leido toliau dalyvauti viešajame pirkime, prieštarauja teisės aktams ir teismų praktikai. Apeliantas sutinka, kad pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nereikalavo, jog tiekėjai pateiktų leidimus – higienos pasus, tačiau nurodo, jog negalima sutikti su tuo, kad jei perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tam tikros veiklos vykdymui įstatymais imperatyviai reikalaujamų leidimų, tiekėjas tokio leidimo apskritai gali ir neturėti, nes priešingu atveju būtų paneigta leidimų esmė bei kiltų grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei. Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalį leidimas – higienos pasas įmonėms, kurios nori užsiimti skalbyklų paslaugų veikla, yra būtinas. Atsakovui padarius klaidą ir pirkimo dokumentuose nepareikalaus pateikti leidimo – higienos paso, o trečiajam asmeniui jo neturint ir nepateikus, reiškia, jog Konkursą laimėjęs trečiasis asmuo neturi teisės verstis pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalinga veikla. Pažymėtina, kad šiuo atveju ginčas kilo ne tiek dėl to, kad perkančioji organizacija nereikalavo pateikti tam tikrus dokumentus, kiek dėl to, kad atsakovo organizuotą konkursą laimėjo tiekėjas, kuris apskritai neturėjo tokios veiklos vykdymui įstatymuose imperatyviai įtvirtinto būtino leidimo.
  2. Tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens pozicija buvo ta, kad nors leidimas – higienos pasas ir nebuvo reikalaujamas perkančiosios organizacijos, tačiau trečiasis asmuo kreipėsi į visuomenės sveikatos centrą dėl tokio leidimo – higienos paso išdavimo. Tokia situacija leidžia daryti išvadą, jog konkurso laimėtojas, žinodamas, kad tokios veiklos vykdymui būtinas leidimas – higienos pasas, tačiau pasiūlymų pateikimo termino pabaigos metu jo neturėdamas, tik pasinaudojo perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose esančia spraga. Pagal VPĮ 32 straipsnio 6 dalį perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio pasiūlymą, jei jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ar jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Šiuo atveju trečiajam asmeniui jau kvalifikacinių reikalavimų vertinimo metu neatitikus minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir negalint jų patikslinti, nes iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jis neturėjo skalbimo paslaugų veiklai būtino leidimo, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas remiantis minėtu VPĮ straipsniu. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tiekėjai visus kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančius dokumentus turi gauti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Pravieniškių VĮ prie Pataisos namų prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas Konkurso sąlygose konkrečiai ir aiškiai nurodė, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti, kad pagrįsti savo atitiktį bendriesiems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams, trečiasis asmuo juos visus kartu su pasiūlymu pateikė, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, atsakovas pagrįstai neeliminavo trečiojo asmens iš viešojo pirkimo. Apelianto argumentai, kad atsakovas suklydo Konkurso sąlygose nepareikalaudamas iš tiekėjų pateikti leidimo – higienos paso, taip pat, kad trečiasis asmuo pasinaudojo atsakovo pirkimo dokumentuose esančia spraga, yra nepatvirtinti jokiais leistinais faktiniais duomenimis ir yra nepagrįsti. VPĮ 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta alternatyva perkančiajai organizacijai, jog paslaugų pirkimo atveju, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą, perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba ne. Atsakovas šiuo atveju minėtame straipsnyje numatyta galimybe nesinaudojo, be to, tokio reikalavimo nebuvo numatęs ir Konkurso sąlygose, dėl to teismas padarė pagrįstą išvadą, kad minėta įstatymo nuostata nėra imperatyvi ir atsakovas neprivalėjo reikalauti tokio leidimo, o trečiasis asmuo turėjo teisę tokio dokumento ir nepateikti. Atsiliepime taip pat pažymima, kad atsakovas nepažeidė esminių viešųjų pirkimų tikslų ir jų įgyvendinimo principų, teisingai vertino byloje esančius įrodymus, todėl priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Patenkinus apeliacinį skundą, būtų pažeistas teisingumo principo tinkamas įgyvendinimas, taip pat trečiojo asmens teisėti interesai bei lūkesčiai bei neišvengiamai būtų patirtos didelės neigiamos pasekmės, nes nuteistieji nebūtų laiku aprūpinti švaria patalyne ir drabužiais, o tuo būtų pažeistas ir viešasis interesas.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad pagal Konkurso sąlygų 11.3 punkto reikalavimą trečiasis asmuo perkančiajai organizacijai pateikė įstatus, kuriuos nurodyta, jog įmonės gamybinėje veikloje yra skalbimas, taip pat pateikė juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, kuriame prie veiklos rūšių ir tikslų taip pat nurodytas skalbimas. Iš trečiojo asmens žodžiu pareikalavus leidimo – higienos paso, buvo atsakyta, kad leidimas bus nedelsiant pristatytas ir apie tai buvo informuotas ieškovas. Kadangi per 15 dienų iš ieškovo nebuvo gauta jokių raštų, o iš trečiojo asmens 2012 m. vasario 8 d. gautas visuomenės sveikatos centro išduotas leidimas – higienos pasas, 2012 m. vasario 10 d. su trečiuoju asmeniu buvo sudaryta paslaugų suteikimo sutartis. Atsakovo nuomone, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjas, pasiūlymo pateikimo momentu neturėjęs veiklai vykdyti būtino leidimo, tačiau perkančiajai organizacijai jo ir nereikalavus, galėjo dalyvauti viešojo pirkimo konkurse ir jį laimėti.

16Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygose turi teisę nustatyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kurių, jos nuomone, pakanka įsitikinti, kad tiekėjas bus pajėgus vykdyti paslaugų teikimo sutartį, ir sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai neeliminavo trečiojo asmens iš viešojo pirkimo. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad VPĮ 34 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią paslaugų pirkimo atveju, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba narystės įrodymų, nėra imperatyvaus pobūdžio, sprendė, kad perkančioji organizacija turėjo teisę, bet neprivalėjo tokio leidimo reikalauti. Teismas taip pat nurodė, kad, nežiūrint į tai, jog formaliai konkursą laimėjęs tiekėjas paraiškos padavimo momentu nebuvo pristatęs higienos paso – leidimo, perkančioji organizacija, neeliminavusi iš viešojo pirkimo trečiojo asmens, pasiekė vieną iš pagrindinių viešojo pirkimo tikslų – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Nesutikdamas su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, apeliantas skunde nurodo, kad atsakovo organizuotą Konkursą laimėjęs tiekėjas dokumentų pateikimo metu apskritai neturėjo pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingai veiklai būtino leidimo, dėl to, apelianto nuomone, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo apelianto argumentu.

17Pagal VPĮ 87 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, parinkdama tiekėją, vadovaujasi VPĮ 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Vienas iš tokių minimalių kvalifikacijos reikalavimų yra nustatytas VPĮ 34 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Nagrinėjamu atveju atsakovas paskelbė Konkursą skalbimo paslaugoms pirkti ir Konkurso sąlygų 11.3 punkte taip pat pareikalavo, kad tiekėjai turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o šiam reikalavimui pagrįsti pateiktų įstatų kopiją, o jei tiekėjas neturi patvirtintų įstatų, perkančioji organizacija apie jo veiklos pobūdį spręs iš registravimo pažymėjime pateiktų duomenų (14-27 b. l.). Trečiasis asmuo pateikė atsakovui pasiūlymą kartu prie jo pridėdamas Konkurso sąlygų 11.3 punkte nurodytus dokumentus, kurie, atsakovo nuomone, visiškai pagrindė trečiojo asmens kvalifikaciją pirkimo sutarčiai įvykdyti.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pateikti išaiškinimai, kad sprendžiant su tiekėjų kvalifikacija susijusius ginčus, teismams būtina atskirti tiekėjo kvalifikaciją, kaip tokią, ir jos pagrindimo tinkamumą (įrodančių dokumentų pakankamumą). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Tuo tarpu objektyvi tiekėjo kvalifikacijos neatitiktis pirkimo sąlygų reikalavimų šalina bet kokią jo teisėto dalyvavimo tolesnėse pirkimo procedūrose galimybę (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2011 m. birželio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, kt.).

19Kaip minėta, vienas iš Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams buvo turėjimas teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje išvardintas sąrašas veikos rūšių, kurioms būtinas leidimas – higienos pasas. Į minėtą sąrašą patenka ir ginčijamo Konkurso viešojo pirkimo objektu esanti skalbyklų paslaugų veikla (Visuomenės sveikatos įstatymo 21 str. 4 d. 11 p.). Taigi leidimas – higienos pasas įmonėms, norinčioms užsiimti skalbyklų paslaugų veikla, yra būtinas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nereikalavo, jog tiekėjai pateiktų leidimus - higienos pasus, tačiau tai nereiškia, kad tiekėjas tokio leidimo apskritai galėjo neturėti. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką perkančioji organizacija, tiek rengdama konkurso dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti kitų teisės aktų imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009; 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nurodyta, jog aplinkybė, kad iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas nebuvo tiesiogiai įrašytas konkurso sąlygose, neatleidžia konkurso dalyvių nuo prievolės turėti atitinkamą, teisės aktuose nustatytą licenciją ir ją pateikti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011 ir joje nurodytą kasacinę praktiką). Taigi teisėjų kolegija sutinka su apelianto skundo argumentu, kad trečiajam asmeniui Pravieniškių VĮ prie pataisos namų net ir pateikus visus Konkurso sąlygų 11.3 p. nurodytus dokumentus, tačiau atsakovui pirkimo dokumentuose nepareikalavus pateikti leidimo – higienos paso, o trečiajam asmeniui jo neturint, reiškia, kad Konkursą laimėjęs trečiasis asmuo neturėjo teisės verstis pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalinga veikla, t. y. jis neatitiko vieno iš Konkurso sąlygose numatyto tiekėjo kvalifikacijos reikalavimo.

20Bylos duomenimis tiekėjų pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2012 m. sausio 3 d. 10 val. (Konkurso sąlygų 23 p.), tačiau iš bylos duomenų matyti, kad trečiajam asmeniu Pravieniškių VĮ prie pataisos namų Vilniaus visuomenės sveikatos centro leidimas – higienos pasas išduotas 2012 m. vasario 8 d. (34 b. l.), t. y. jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo laikui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu, todėl tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui tiekėjas įgyja reikiamą minimalią kvalifikaciją ir perkančiajai organizacijai pateikia tai įrodančius dokumentus, pripažintina neatitiktimi perkančiosios organizacijos tiekėjams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga A-3, Teismų praktikos Nr. 31, 2009 m.). Taigi darytina išvada, kad tiekėjai visus kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančius dokumentus turėjo gauti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

21Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nežiūrint į tai, jog formaliai konkursą laimėjęs tiekėjas paraiškos padavimo momentu nebuvo pristatęs higienos paso – leidimo, perkančioji organizacija, neeliminavusi iš viešojo pirkimo trečiojo asmens pasiekė vieną iš pagrindinių viešojo pirkimo tikslų - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t. y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus bei kitus VPĮ įsakmius reikalavimus, o VPĮ įtvirtintos nuostatos dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo, priskirtinos imperatyviesiems VPĮ reikalavimams, todėl tiekėjų, neatitinkančių minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jeigu tokių tiekėjų siūloma kaina yra mažiausia (VPĮ 32 str. 6 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

22Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens Pravieniškių VĮ prie pataisos namų pasiūlymas jau kvalifikacinių reikalavimų vertinimo metu vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 6 dalimi turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Atsakovo sprendimas neatmesti trečiojo asmens pasiūlymo ir atitinkamai sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę, pirmoje vietoje įrašant trečiojo asmens Pravieniškių VĮ prie pataisos namų pasiūlymą bei nutariant su pirmos vietos laimėtoju sudaryti paslaugų suteikimo sutartį pažeidžia VPĮ nuostatas, numatančias, kad teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus (VPĮ 32 str. 7 d.), taip pat minėtame įstatyme įtvirtintą lygiateisiškumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.), pagal kurį tiekėjams turi būti sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti viešajame pirkimo konkurse, o tai yra imperatyvių teisės normų pažeidimas, sudarantis pagrindą pripažinti negaliojančiais minėtus atsakovo sprendimus.

23Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir visiškai atmesdamas ieškovo ieškinį, netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų procedūras, ir minėti pažeidimai yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti (CPK 330 str.). Panaikinus sprendimą, priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, vadovaujantis šiame sprendime išdėstytais motyvais.

24Remiantis CK 1.80 straipsnio pirmąja dalimi, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Taigi, sandorio negaliojimas siejamas su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms, t. y. vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus, viešąją tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, panaikinus sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur), todėl nustačius, kad pirkimų komisijos sprendimas priimtas, pažeidus VPĮ nustatytas imperatyvias teisės normas, bylą nagrinėdami teismai ex officio privalo pagal CK1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

25Byloje nustatyta, kad Konkursas yra baigtas 2012 m. vasario 1 d. paslaugų suteikimo sutarties sudarymu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimas neatmesti tiekėjo Pravieniškių VĮ prie pataisos namų pasiūlymo pažeidžia VPĮ imperatyvias nuostatas, o atsakovo sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę, taigi ir išaiškinti Konkurso laimėtoją, negalėjo būti priimtas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2012 m. vasario 10 d. paslaugų suteikimo sutartis, kuri buvo sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens Pravieniškių VĮ prie pataisos namų yra pripažįstama prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms, dėl to yra niekinė ir negalioja nuo sudarymo momento (CK 1.78 str. 5 d.).

26Nagrinėjamoje byloje perkančiosios organizacijos sprendimus pripažinus neteisėtais, o sudarytą sutartį pripažinus niekine, jos pareigos tinkamai atlikti viešojo pirkimo procedūras išlieka, todėl ji su tiekėjais grąžinami į pirminę prieš (nustatytą) pažeidimą padėtį. Grąžinus perkančiąją organizaciją atgal į pirkimo procedūras, ji, remdamasi VPĮ ir ginčo pirkimo sąlygomis, pagal savo kompetenciją privalo spręsti dėl tolesnio pirkimo procedūrų vykdymo (mutatis mutandis žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. birželio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011).

27Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių (CK 1.80 str. 2 d.). Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 straipsniai).

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad restitucija paslaugos pirkime negalima, nes perkančiajai organizacijai, gavusiai pagal sutartį paslaugų įvykdymą, būtų priteisiamos ir už šias paslaugas sumokėtos lėšos, nors tiekėjui grąžinti jo suteiktų paslaugų neįmanoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011). Kadangi ginčijamu pirkimu sudaryta paslaugų teikimo sutartimi buvo įsigytos tęstinio pobūdžio paslaugos, kurių dalis iki šiol jau buvo suteikta, restitucija jau suteiktų paslaugų apimtyje negalima ir nėra taikoma.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus (tiekėjų sąžiningas varžymasis ir visuomenės poreikis pirkimo objektu ir jo teikiama nauda), nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Šie pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl skalbimo paslaugų Lukiškių tardymo izoliatoriui – kalėjimui viešojo pirkimo teisėtumo. Minėtos paslaugos susijusios su toje įstaigoje laikomų asmenų higienos poreikių, t. y. žmogaus teisių, užtikrinimu, nes įkalinti asmenys turi būti laiku aprūpinti švaria patalyne ir drabužiais. Kol bus atliktos reikiamos procedūros, būtinos naujai skalbimo paslaugų sutarčiai sudaryti, reikalingas tam tikras laikotarpis, kuriuo skalbimo paslaugų teikimas atsakovui neturi būti sutrikdytas. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija vertina, kad viešojo intereso – ginčo pirkimo objekto (paslaugos) – apsaugos tikslas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartyje Nr. 3K-3-155/2011 nurodytus griežtus, siaurai taikytinus kriterijus, kurių pagrindu viešasis interesas pirkimo objektu nusveria viešąjį interesą sąžiningu tiekėjų varžymusi. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra poreikis sutarties šalims (atsakovui ir trečiajam asmeniui) laikinai išsaugoti pripažinto niekiniu sandorio padarinius tam, kad perkančioji organizacija per šį laikotarpį galėtų vykdyti jos kompetencijai ir atsakomybei priklausančias pareigas dėl viešojo pirkimo procedūrų. Teisėjų kolegija nurodo, kad iš pripažintos negaliojančia viešojo pirkimo sutarties kylančios teisės ir pareigos ją sudariusioms šalims išsaugojamos iki perkančioji organizacija, vykdydama VPĮ nustatytas pareigas, sudarys naują viešojo pirkimo sutartį.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Patenkinus apeliacinį skundą ir iš dalies patenkinus ieškinį, pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 1 392 Lt (8 b. l.), nors turėjo mokėti 1 000 Lt (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 82 str. 2 d.), dėl to permokėta žyminio mokesčio suma – 392 Lt jam grąžinama iš valstybės biudžeto (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 5 d.), o už ieškinį sumokėtas 1 000 Lt bei už apeliacinį skundą sumokėtas 1 000 Lt priteisiamas iš atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo (CPK 93 str. 1, 3 d.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33Apeliacinį skundą tenkinti.

34Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

35Ieškinį patenkinti iš dalies.

36Panaikinti atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Viešojo skalbimo paslaugos pirkimo komisijos 2012 m. sausio 3 d. posėdžio protokolu Nr. 24-17 įformintą sprendimą, kuriuo nutarta neatmesti tiekėjo Pravieniškių VĮ prie pataisos namų pasiūlymo bei protokolu Nr. 24-18 įformintą sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė, pirmu numeriu įrašant Pravieniškių VĮ prie pataisos namų, antru – UAB „Vilniaus skalbykla“ ir nutarta sudaryti paslaugų suteikimo sutartį su pirmos vietos laimėtoju.

37Konstatuoti, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo ir trečiojo asmens Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų 2012 m. vasario 10 d. sudaryta paslaugų suteikimo sutartis Nr. 14/03-21 yra niekinė ir negaliojanti. Išsaugoti iš šios sutarties jos šalims kylančias teises ir pareigas iki Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas sudarys naują paslaugų sutartį.

38Priteisti iš atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo (į.k. 188721990) ieškovo UAB „Vilniaus skalbykla“ (į.k. 300546358) naudai 2 000 Lt (du tūkstančius litų) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį bei apeliacinį skundą.

39Grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus skalbykla“ (į. k. 300546358) 392 Lt (tris šimtus devyniasdešimt du litus) už ieškinį permokėto žyminio mokesčio dalį (2012 m. vasario 6 d. mokėjimo nurodymas Nr. 2256).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas 2011 m. gruodžio 21 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą... 5. Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas atsiliepimu prašė... 6. Trečiasis asmuo Pravieniškių VĮ prie pataisos namų atsiliepimu prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog pagal VPĮ nuostatas perkančioji... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Vilniaus skalbykla“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Pravieniškių VĮ prie... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjas, pasiūlymo pateikimo... 16. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad perkančioji organizacija konkurso... 17. Pagal VPĮ 87 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, parinkdama... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pateikti išaiškinimai, kad... 19. Kaip minėta, vienas iš Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacijos... 20. Bylos duomenimis tiekėjų pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2012 m.... 21. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nežiūrint į tai, jog... 22. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas,... 24. Remiantis CK 1.80 straipsnio pirmąja dalimi, imperatyvioms įstatymo normoms... 25. Byloje nustatyta, kad Konkursas yra baigtas 2012 m. vasario 1 d. paslaugų... 26. Nagrinėjamoje byloje perkančiosios organizacijos sprendimus pripažinus... 27. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad restitucija paslaugos... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad viešojo... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Patenkinus apeliacinį skundą ir iš dalies patenkinus ieškinį, pakeičiamas... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Apeliacinį skundą tenkinti.... 34. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą ir... 35. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Panaikinti atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Viešojo... 37. Konstatuoti, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo ir trečiojo... 38. Priteisti iš atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo (į.k.... 39. Grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus skalbykla“ (į. k. 300546358) 392 Lt...