Byla 3K-3-414/2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Birutės Janavičiūtės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilumininkas“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šilumininkas“ ieškinį atsakovui Didvyžių socialinės globos namams dėl viešojo pirkimo perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Didma“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl to, ar viešojo pirkimo perkančioji organizacija teisėtai atmetė viešojo pirkimo konkurse dalyvavusio ieškovo paraišką ir pretenziją.

6Atsakovas vykdė konkursą „Karšto vandens ir patalpų šildymas, modernizuojant ir eksploatuojant Didvyžių socialinės globos namų ūkį“, pirkimo Nr. 90234. 2012 m. rugpjūčio 16 d. ieškovas pateikė atsakovui paraišką dalyvauti konkurse. 2012 m. rugpjūčio 23 d. raštu atsakovas pasiūlė ieškovui patikslinti paraišką ir pateikti duomenis apie tai, kad jis turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą. Atsakovas 2012 m. rugpjūčio 24 d., vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir konkurso sąlygų 15.9 punktu, ieškovo pasiūlymą atmetė, nurodydamas, kad ieškovo pateiktais dokumentais nepatvirtinta, jog jis, kaip tiekėjas, atitinka konkurso sąlygų 15.9 punkto kvalifikacijos reikalavimus. Dėl šio atsakovo sprendimo ieškovas pateikė pretenziją, kurios atsakovas nepatenkino.

7Ieškovas prašė teismo panaikinti atsakovo Didvyžių socialinės globos namų 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą atmesti ieškovo paraišką ir 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas sprendime nustatė, kad ieškovas 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė perkančiajai organizacijai paraišką su priedais. Ieškovas, kartu su paraiška teikdamas specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą, nenurodė, kad turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą. Atsakovas 2012 m. rugpjūčio 21 d. raštu informavo ieškovą, kad jis nepateikė duomenų, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, bent vieną atestuotą šilumos gamybos (iki 5 MW) įrenginių montavimo, statinio šildymo sistemų statybos darbų vadovą, taip pat nepateikė duomenų, kad turi bent du atestuotus elektros sistemos (iki 1000 V) specialistus (elektrikus) ir bent du atestuotus darbininkus, eksploatuojančius technologinius įrenginius. Perkančioji organizacija nurodė, kad ieškovo pateikti pažymėjimai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl prašė tiekėjo pateikti duomenis, patvirtinančius pirmiau nurodytų specialistų kvalifikaciją. Ieškovas, perkančiosios organizacijos prašymu tikslindamas minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitiktį, 2012 m. rugpjūčio 24 d. pateikė perkančiajai organizacijai patikslintą specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą ir nurodė, kad turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą (V. E. T.), kuris nuo 2009 metų dirba jungtinės veiklos sutarties partnerio UAB „Ekodora“ bendrovėje, ir pateikė jo kvalifikaciją patvirtinantį atestatą. Atsakovas 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu atmetė ieškovo pasiūlymą, nes jo pateikti papildomi reikalavimus pagrindžiantys dokumentai nepatvirtinta tiekėjo atitikties konkurso sąlygų 15.9 punkto kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Atsakovas 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimu taip pat atmetė ieškovo pretenziją.

11Konkurso sąlygų 15.9. punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, bent vieną atestuotą šilumos gamybos (iki 5 MW) įrenginių montavimo, statinio šildymo sistemų statybos darbų vadovą. Ieškovas kartu su paraiška teikdamas specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą, nenurodė, kad turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, taigi nepateikė dokumento, patvirtinančio ieškovo atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismo vertinimu, šio trūkumo ieškovas taip pat nepašalino ir vėliau, nes jis tokio specialisto neturi. Nors ieškovas nurodė, kad pirkime dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Ekodora“, tačiau informacijos apie tai, pildydamas duomenis apie tiekėjus, nenurodė. V. E. T. kvalifikacijos atestatas patvirtina, kad šiam asmeniui suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Tačiau ieškovas, tikslindamas 15.9 punkto kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, negalėjo siūlyti kitų, pradiniame tiekėjo pasiūlyme nenurodytų specialistų, o tik papildyti pateiktą informaciją ar paaiškinti, kaip pradiniame pasiūlyme siūlomi specialistai atitinka šį reikalavimą. Dėl to atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, konkurso sąlygų 65.1 punktu, turėjo pagrindą tiekėjo pasiūlymą atmesti.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutartimi ieškovo apeliacinis skundas netenkintas, Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

13Teismas pažymėjo, kad ieškovas paraiškoje, pateiktoje atsakovui, nurodė vienintelį kandidatą dalyvauti konkurse – save, neįvardijęs kito juridinių asmenų subjektų grupės dalyvio UAB ,,Ekodora“. Tiekėjo, teikiančio su paraiška (pasiūlymu) perkančiajai organizacijai pridėtoje jungtinės veiklos sutartyje, įrodančioje ūkio subjektų grupės dalyvavimą konkurse, turi būti pakankamai aiškiai išreikštas tokios partnerystės tikslas – sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį, pasitelkus bendrus partnerių pajėgumus. Teismas iš į bylą pateiktos ieškovo ir UAB ,,Ekodora“ jungtinės veiklos turinio sprendė, kad tai sąlyginio pobūdžio sutartis, kurioje nėra aiškios šalių pozicijos dėl viešosios sutarties, jei tokia būtų sudaryta, vykdymo. Sutarties dalis dėl konkrečių darbų, jų verčių nekonkretūs, jų konkretizavimas siejamas su teigiamu rezultatu – laimėtu konkursu. Ieškovas neturėjo nė vieno atestuoto elektros inžinierių sistemos statybos darbų vadovo. Atitikti kvalifikacijos reikalavimus privalėjo kandidatas – tiekėjas, t. y. apeliantas, o ne kitas ūkio subjektas (subrangovas).

14III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Šilumininkas“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutartį, priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

16Kasatoriaus teigimu, byloje teismai nepagrįstai ūkio subjektų grupę (jungtinės veiklos sutarties partnerius) kaip vieną nedalųjį tiekėją išskaidė ir be teisėto pagrindo iš šios grupės išskyrė vieną partnerį, o kitą partnerį laikė subrangovu. Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalį jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, įstatymui neprieštaraujančiam tikslui arba tam tikrai veiklai. Ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 2 straipsnio 29 dalyje įtvirtinta tiekėjo sąvoka, pagal kurią tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Vadinasi, jungtinėje veikloje veikiantys partneriai – abu tiekėjai VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme – kartu perkančiajai organizacijai teikia pasiūlymą. VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Konkurso sąlygų 19 punkte nustatyta, kad jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Nors kasatorius pildydamas paraišką grafoje „Tiekėjas“ neįrašė kito jungtinės veiklos partnerio, tačiau UAB „Šilumininkas“ ir UAB „Ekodora“ veikė kartu jungtinės veiklos sutarties pagrindu, su pasiūlymu pateikė ir šios sutarties kopiją. Šioje sutartyje buvo numatyta kartu dalyvauti konkurse, teikti bendrą pasiūlymą, taip pat solidarioji atsakomybė perkančiajai organizacijai (atsakovui) už prievolių neįvykdymą.

17Teismai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proporcingumo principą, nes neatsižvelgė į tai, kad atsakovas kasatoriaus paraišką atmetė vien tik dėl formalios neatitikties viešojo pirkimo konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Kasatoriaus vertinimu, vien jungtinės veiklos sutarties partnerio pildant paraišką grafoje „Tiekėjas“ neįrašymas, kai kartu su paraiška yra pateikiami jungtinės veiklos sutartis ir kiti jungtinės veiklos teisinius santykius patvirtinantys įrodymai, yra absoliučiai formali, bet ne esminė konkurso sąlygų reikalavimų neatitiktis, kuri nepažeidžia viešųjų pirkimų principų ir nepaneigia fakto, kad kasatorius su UAB „Ekodora“ konkurse dalyvavo kaip jungtinės veiklos sutarties partneriai. Esant dėl to abejonių, atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalėjo prašyti patikslinti, ar kasatorius su UAB „Ekodora“ konkurse dalyvauja kaip jungtinės veiklos partneriai, tačiau to nepadarė. Perkančiosios organizacijos prašymu tikslindamas minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kasatorius pateikė perkančiajai organizacijai patikslintą specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą ir nurodė, kad turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, kuris yra UAB „Ekodora“, t. y. jungtinės veiklos sutarties partnerio, darbuotojas.

18Atsakovo Didvyžių socialinės globos namų atsiliepimą į kasacinį skundą atsisakyta priimti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi dėl to, kad atsiliepimo nepasirašė Didvyžių socialinės globos namų direktorius, jį pasirašė tik advokatas, nepridėjęs su atsakovu sudarytos atstovavimo sutarties. Antrą kartą pateiktą atsakovo atsiliepimą į kasacinį skundą atsisakyta priimti teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartimi konstatavus CPK 351 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno mėnesio termino atsiliepimams į kasacinius skundus pateikti praleidimą ir atsakovui neprašius atnaujinti praleisto termino bei teismui nenustačius svarbių termino praleidimo priežasčių.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Kasaciniame skunde keliami tiekėjo kvalifikacijos atitikties viešo pirkimo konkurso sąlygoms ir tokios kvalifikacijos patikrinimo, atliekamo perkančiosios organizacijos, pagal VPĮ 32 straipsnį teisės klausimai, kuriuos sprendžia bylą kasacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija.

22Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti VPĮ 33–37 straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis ir finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančio dalyvavimą konkurse. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje išaiškinta, kad tiekėjų kokybinė atranka vykdoma pagal objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįstus reikalavimus, skirtus sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011; 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „VSA Vilnius“ v. UAB „Jonavos paslaugos“, bylos Nr. 3K-3-340/2013.

23Atsakovo (perkančiosios organizacijos) konkurso sąlygų 15.9 punkte buvo nustatyta, kad tiekėjas turi turėti bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą. Tačiau tokią kvalifikaciją turinčio asmens teikdamas paraišką UAB ,,Šilumininkas“ pridėtame specialistų sąraše nenurodė ir dokumentais nepatvirtino apie tai, kad šioje įmonėje dirba bent vienas asmuo, turintis nurodytą reikiamą kvalifikaciją. Perkančiajai organizacijai nurodžius patikslinti tiekėjo UAB ,,Šilumininkas“ atitiktį konkurso sąlygų 15.9 punktui, šis tiekėjas buvo įpareigotas įvardyti turimą atsakingą darbuotoją, t. y. atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, ir pateikti šią kvalifikaciją patvirtinančio atestato kopiją. Tačiau šis tiekėjas neįvardijo reikiamą kvalifikaciją turinčio savo darbuotojo ir nurodė tiekėjo paraiškoje specialistų sąraše nesantį kito asmens – UAB ,,Ekodora“ – darbuotoją, kuris yra atestuotas elektros inžinerinių sistemų darbų vadovas pagal pridėtą kvalifikaciją patvirtinančio atestato kopiją. Perkančioji organizacija, atmesdama tiekėjo UAB ,,Šilumininkas“ paraišką, rėmėsi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir nurodė, kad kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai ir pateikti papildomi tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai nepatvirtino tiekėjo Konkurso sąlygų 15.9 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikties.

24VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme tiekėju laikomas tiek pavienis asmuo, tiek asmenų grupė, priklausomai nuo to, kuris ar kurie asmenys pateikė paraišką dalyvauti viešame konkurse. Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais; šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami; tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

25Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad tiekėjo galimybę pasinaudoti trečiųjų asmenų ištekliais turi patikrinti perkančioji organizacija. Tuo yra siekiama perkančiajai organizacijai suteikti garantiją, kad pagrindinis tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, galės efektyviai naudotis visais subrangovų, su kuriais tiekėjas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs, ištekliais. Šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, kokie teisiniai santykiai sieja tiekėją ir trečiuosius asmenis: ar tiekėjas yra dominuojantis įmonių grupėje, ar tretieji asmenys, kuriuos norima įjungti į sutarties vykdymą, yra tiekėjo steigėjai. Abiem atvejais tiekėjas privalo įrodyti, kad jis galės naudotis kitų tiekėjų finansiniais ir techniniais ištekliais, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1999 m. gruodžio 2 d. sprendimas Holst Italia, C-176/98, Rink. 1999, p. I-8607).

26Bylą kasacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija nurodo tai, kad tiekėjas, siekiantis sutarties sudarymo kartu su kitais subjektais, turi įrodyti, kad jis galės veiksmingai pasinaudoti trečiųjų asmenų turimais ištekliais ir kvalifikacija, jei kokybinės atrankos kriterijų atitiktis yra įrodinėjama per šiuos trečiuosius asmenis (VPĮ 32 straipsnio 3 dalis).

27VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Pagal to paties straipsnio 6 dalį perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad viešo pirkimo konkurse dalyvavusiam ir paraišką pateikusiam tiekėjui nenurodžius reikiamą kvalifikaciją pagal konkurso sąlygas turinčio šio tiekėjo darbuotojo ir, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti duomenis, tiekėjui įvardijus kito juridinio asmens, nesančio tiekėju konkurse, darbuotoją, kurio pagal pateiktą tiekėjo paraišką nėra tiekėjo atsakingų darbuotojų viešo pirkimo sutarties vykdymui sąraše, tokį tiekėją perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą pripažinti nepatvirtinusiu kvalifikacijos atitikties ir dėl to atmesti šio tiekėjo paraišką pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir konkurso sąlygas.

28Ieškovo UAB ,,Šilumininkas“ teigimu, jis dalyvavo konkurse kaip juridinių asmenų grupė, pateikęs paraišką dalyvauti konkurse ir kartu su ja jungtinės veiklos sutartį, sudarytą su UAB ,,Ekodora“. Šis ieškovo teiginys neatitinka jo dalyvavimo konkurse tikrosios padėties, nes ieškovas kaip atskiras ir vienintelis tiekėjas pateikė paraišką dalyvauti konkurse, nors paraiškos formoje reikalauta įrašyti visų ūkio subjektų grupės pavadinimus ir adresus (atsakovo konkurso sąlygų 1-as priedas). Jungtinės veikos sutartyje šalys susitarė konkurso laimėjimo atveju konkrečius darbus, jų pasiskirstymą įrašyti atskiruose susitarimuose prie jungtinės veiklos sutarties, nurodant konkrečius darbus ir jų vertes. Šia organizacinio pobūdžio sutartimi šalys iš esmės susitarė ateityje sudaryti susitarimus dėl atskirų darbų pasiskirstymo, jų vykdymo, jei būtų sudaryta viešo pirkimo sutartis. Sutartyje neapibrėžtas darbų kiekis ir vertė, už kurių atlikimą būtų atsakingi jungtinės veiklos sutartį sudarę asmenys. Vertindamas šios sutarties santykį su atsakovo patvirtintomis konkurso sąlygomis, nustačiusiomis tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, taip pat reikalavimus jungtinės veiklos sutarties turiniui, apeliacinės instancijos teismas nutartyje konstatavo, kad ieškovo pateikta jungtinės veikos sutartis neatitiko tokios sutarties turiniui perkančiosios organizacijos patvirtintose konkurso sąlygose keliamų reikalavimų. Pagal juos jungtinės veikos sutartyje turi būti apibrėžti kiekvienos sutarties šalies įsipareigojimai vykdant su perkančiąja organizacija sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje, atsakomybė, atstovavimas konkurse (konkurso sąlygų 19 punktas). Su šia apeliacinės instancijos teismo nutarties išvada bylą kasacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija sutinka. Aptariama apeliacinės instancijos teismo nutarties išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB ,,Pireka“ v. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-43/2012, išaiškinta, kad konkurso sąlygų reikalavimo detalizuoti tiekėjo pasitelkiamus subrangovus ir jų atliekamus darbus būsimoje viešo pirkimo sutartyje tikslas – patikrinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus.

29Nagrinėjamoje byloje kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad jungtinės veiklos sutartyje ieškovas įsipareigojo atlikti projektavimo ir bendruosius bei specialiuosius statybos darbus, tačiau toks įsipareigojimas vykdant viešojo pirkimo sutartį reikštų darbų atlikimą neturint nė vieno ieškovo darbuotojo – atestuoto elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovo. Patikrinusi šią aplinkybę perkančioji organizacija turėjo pagrindą spręsti apie tiekėjo neatitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Konstatuotina, kad pateikusio paraišką dalyvauti viešame konkurse tiekėjo neatitiktis konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams negali būti laikoma vien tik formalia, jeigu dėl to tiekėjas nepagrindžia savo realaus pajėgumo, žmogiškųjų resursų ar techninių gebėjimų turėjimo tinkamai įvykdyti viešo pirkimo sutartį. Kai iš prie paraiškos pridėtos jungtinės veiklos sutarties turinio ir kitų prie paraiškos pateiktų dokumentų nepatvirtinama, kad viešojo pirkimo darbams atlikti tiekėjo ar jungtinės veiklos sutartyje nurodyto kito asmens kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus pagal konkurso sąlygas minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tai tokia padėtis perkančiosios organizacijos gali būti įvertinta kaip konkurse dalyvaujančio tiekėjo (pavienio asmens ar asmenų grupės) neatitiktis konkurso sąlygoms, nustatančioms minimalius kvalifikacinius reikalavimus viešo pirkimo sutarčiai įvykdyti.

30Konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje teisiškai pagrįstai sprendė palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo (tiekėjo) ieškinys dėl atsakovo (perkančiosios organizacijos) sprendimų panaikinimo, šios nutarties naikinti pagal ieškovo kasaciniame skunde išdėstytus argumentus nėra teisinio pagrindo, dėl to ji paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas) sudaro 45,94 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2013 m. liepos 12 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Jos valstybės naudai priteistinos iš ieškovo.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo UAB ,,Šilumininkas“ (juridinio asmens kodas 132205975) 45,94 Lt (keturiasdešimt penkis litus 94 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo.

36Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos, juridinio asmens kodas – 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

37Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl to, ar viešojo pirkimo perkančioji organizacija... 6. Atsakovas vykdė konkursą „Karšto vandens ir patalpų šildymas,... 7. Ieškovas prašė teismo panaikinti atsakovo Didvyžių socialinės globos... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Teismas sprendime nustatė, kad ieškovas 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė... 11. Konkurso sąlygų 15.9. punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti bent... 12. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013... 13. Teismas pažymėjo, kad ieškovas paraiškoje, pateiktoje atsakovui, nurodė... 14. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Šilumininkas“ prašo panaikinti Lietuvos... 16. Kasatoriaus teigimu, byloje teismai nepagrįstai ūkio subjektų grupę... 17. Teismai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proporcingumo... 18. Atsakovo Didvyžių socialinės globos namų atsiliepimą į kasacinį skundą... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Kasaciniame skunde keliami tiekėjo kvalifikacijos atitikties viešo pirkimo... 22. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar... 23. Atsakovo (perkančiosios organizacijos) konkurso sąlygų 15.9 punkte buvo... 24. VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme tiekėju laikomas tiek pavienis asmuo, tiek... 25. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad tiekėjo galimybę... 26. Bylą kasacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija nurodo tai, kad... 27. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 28. Ieškovo UAB ,,Šilumininkas“ teigimu, jis dalyvavo konkurse kaip juridinių... 29. Nagrinėjamoje byloje kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad... 30. Konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje teisiškai... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 32. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013... 35. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Šilumininkas“ (juridinio asmens kodas... 36. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos,... 37. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...