Byla e2-432-252/2016
Dėl sprendimo dalies panaikinimo pagal ieškovės UAB „AV Investicija“ ieškinį atsakovei VĮ Ignalinos atominei elektrinei, valstybė institucija teikti išvadai VBĮ Viešųjų pirkimų tarnyba

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl sprendimo dalies panaikinimo pagal ieškovės UAB „AV Investicija“ ieškinį atsakovei VĮ Ignalinos atominei elektrinei, valstybė institucija teikti išvadai VBĮ Viešųjų pirkimų tarnyba

Nustatė

2ieškovė prašo panaikinti atsakovo 2016-03-18 sprendimą Nr. ĮS-1918(13,67) toje dalyje, kurioje pripažinta, kad ieškovas pasiūlė per didelę, perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą. Įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti ieškovo atnaujintą pasiūlymą nepavojingų atliekų tvarkymui 19 užsakymų bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas su ieškovu 2013-05-16 yra sudaręs preliminarią sutartį vykdant viešąjį pirkimą Nr. 123767 dėl atliekų tvarkymo. Pagal sutarties sąlygas ieškovas įsipareigojo visą preliminarios sutarties galiojimo terminą pagal atsakovo teikiamus atskirus užsakymus ir vykdomus atnaujintus varžymusis, teikti šioje sutartyje nurodytas paslaugas bei kitas atsakovo užsakytas atliekų tvarkymo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už jas nustatytą kainą pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka. Atsakovas 2016-02-12 pateikė ieškovui raštą Nr. ĮS-1041(13,67), kuriuo paprašė iki 2016-02-18 pateikti pasiūlymą nepavojingų atliekų tvarkymui 19 užsakymų. Ieškovas pateikė pasiūlymą bendrai 95 510,18 € sumai. Po kelių paklausimų, pasibaigus pasiūlų vertinimo laikui, ieškovas 2016-03-18 gavo iš atsakovo pranešimą Nr. ĮS-1918(13,67), kuriame nurodyta, kad remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.2. p. atsakovas nutraukia 19 užsakymo procesą dėl to, kad tiekėjo UAB „Ūrus ir Ko“ kvalifikacija pasiūlymų pateikimo dienai neatitiko pirkime keltų reikalavimų, o ieškovo pateiktas pasiūlymas yra per didelė kaina ir atsakovui tai nepriimtina. Ieškovui 2016-03-24 pateikus pretenziją atsakovui, atsakovas per įstatymo nustatytą terminą atsakymo į pretenziją nepateikė. Ieškovas mano, kad atsakovo priimtas sprendimas yra nepagrįstas, nes ieškovo pasiūlyta kaina neviršija sutartyje numatytų įkainių dydžio, o priešingai jie yra mažesni nei nurodyta sutarties priede Nr. 2. Tokiu būdu, atsakovas neturėjo pagrindo šiuos įkainius pripažinti pernelyg aukštais, nepriimtinais perkančiajai organizacijai. Tai patvirtina ir tarptautinės bei nacionalinės teisės normų, reglamentuojančių preliminariąsias sutartis viešuosiuose pirkimuose, analizė. VPĮ 1 str. nustato viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises ir pareigas, todėl šiam ginčui spręsti turi būti taikomas specialus įstatymas – VPĮ. Pagal VPĮ 2 str. 23 d. preliminariosios sutarties apibrėžtis į nacionalinę teisę perkelta iš ES teisės, t.y. 2004-03-31 direktyvos 2004/18/EB. Atsakovo sprendime nurodymas preliminariosios sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.2. p yra pasiunčiamoji nuostata į kitus atvejus, kuriuos pirkėjas pripažįsta pagrįstais užsakymo proceso nutraukimui. Atsakovo sprendimas visiškai nemotyvuotas, į pretenziją nebuvo atsakyta, todėl ieškovas negali kokybiškai kritikuoti sprendimo, kuris susideda tik iš rezoliucijos. Lietuvos teismų praktika patvirtina tą aplinkybę, kad atsakovo veiksmai yra neteisėti ir priimtas sprendimas yra nepagrįstai be teisinio pagrindo. VPĮ 18 str. 8 d. numato, kad viešojo pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Išsamiau preliminarios sutarties sudarymo ir vykdymo tvarka reglamentuota VPĮ 63 str. ir Direktyvos 2014/24/ES 33 str.

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovė 2016-04-20 atsakė į ieškovo pateiktą pretenziją ir tai patvirtina CVO IS pranešimas Nr. 4217276. Kadangi buvo vykdomas atnaujintas varžymasis, todėl atsakymui į pretenziją netaikomos VPĮ 94 1 str. nuostatos. Atsakovė nevykdė naujo viešo pirkimo, o vykdė tarp šalių pasirašytos preliminarios sutarties nuostatas, todėl ieškovo argumentas, kad turi būti vadovaujamasis tik VPĮ nuostatomis, o ne CK ir kitomis bendrosiomis teisės normomis yra nepagrįstas. Taip pat atmestinas ieškovės argumentas, kad atsakovė nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nes atsakovė laikėsi preliminarios sutarties 18 punkto nuostatų. Lietuvos Respublikos teismų praktika teigia, kad pagal VPĮ 63 str. nuostatas, varžymosi atnaujinimas nereiškia viešojo pirkimo atnaujinimo(Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. b. Nr. 2A-952/2011). Todėl tiekėjų varžymosi atnaujinimas yra tik preliminariosios sutarties sąlygų vykdymas, o ne atnaujinti tiekėjų sąrašą. Tarp šalių 2013-05-16 buvo pasirašyta preliminarioji sutartis vykdant viešąjį pirkimą. Ieškovės viešajam pirkimui pateiktas pasiūlymas viršijo atsakovės pirkimui suplanuotas lėšas, tačiau negalėjo būti atmestas vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 d. nustatančia, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Viešojo pirkimo kito dalyvio UAB „Ūrus ir Ko“ pasiūlymas perkančiajai organizacijai buvo priimtinas, todėl dėl minėtos įstatymo sąlygos, susiklostė tokia situacija perkančioji organizacija privalėjo sudaryti preliminarią sutartį su ieškovu, nors jo pasiūlyta kaina atsakovei buvo nepriimtina. Ieškovo pasiūlyta kaina ženkliai viršijo perkančiosios organizacijos suplanuotas pirkimui lėšas, todėl nesant kito pasiūlymo atsakovė buvo priverstas sudaryti preliminarią sutartį su ieškovu. Kitu atveju ieškovės pasiūlymas būtų atmestas dėl per didelės kainos. Prieš atmesdama ieškovės atnaujintam varžymuisi pateiktą pasiūlymą, atsakovė atliko nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų rinkos kainų analizę bei nustatė, kad ieškovės siūlomos paslaugų kainos kelis kartus viršija kitų rinkos dalyvių siūlomas paslaugų kainas. Atsakovė, atmesdama ieškovės atnaujintam varžymuisi pateiktą pasiūlymą laikėsi preliminarios sutarties nuostatų bei vadovavosi racionalaus lėšų, skitų saugiam ir savalaikiam elektrinės eksploatacijos nutraukimui, panaudojimo principu.

4Dubliku į atsakovės atsiliepimą ieškovė nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir ieškinyje bei papildomai nurodė, kad atsakovė dar 2012-10-15 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje pripažino, jog ieškovės pasiūlymas atitiko VPĮ reikalavimus ir atsakovės parengtas konkurso sąlygas preliminariai sutarčiai sudaryti ir buvo atsakovui priimtinas. Atsakovės atsiliepime nurodyti samprotavimai, esą galėjo būti atmesti tik visų dalyvių pasiūlymai dėl pasiūlytos per didelės atsakovei nepriimtinos kainos, yra juridiškai nepagrįsti ir nereikšmingi. Taip pat nurodo, kad preliminarioji sutartis yra sudaryta 2013-05-16 ir iki šiol ji nėra nutraukta ar pripažinta negaliojančia, todėl atsakovės samprotavimai dėl pernelyg didelės kainos yra prieštaraujantys teisės aktams bei pačiai sutarčiai. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad pasiūlyta ieškovės kaina viršija preliminarios sutarties sąlygose nurodytai kainai. Pasiūlyta ieškovės kaina yra netgi žemesnė nei numatyta preliminarioje sutartyje. Ieškovės pasiūlyta kaina 19 užsakyme tik pirmą kartą buvo įvertinta atsakovei kaip per didelė kaina, nors ieškovė teikė siūlymus ir ankstesniuose užsakymuose ir kaina buvo nurodoma tokia, kuri yra preliminarioje sutartyje ir atsakovė priimdavo pasiūlytas maksimalias ieškovės kainas. Atsakovė atsiliepime bando lyginti nepalyginamus dalykus. Jokie kitų organizacijų raštai negali paneigti vykdyto viešojo pirkimo procedūrų ir atliktų vertinamų bei priimtų pasiūlymų. Ieškovės pateiktas pasiūlymas vykdant minėtą viešąjį pirkimą atitiko kvalifikacinius reikalavimus ir todėl su ja buvo sudaryta preliminari sutartis. Tuo tarpu atsakovės nurodytas UAB „Žalvaris“ neatitiko keliamų kvalifikacinių reikalavimų ir jo pasiūlymas nebuvo priimtas.

5Tripliku į ieškovės dubliką atsakovė laikosi pozicijos, kurią išdėstė atsiliepime į ieškinį. Papildomai nurodė, kad ieškovė neteisingai traktuoja 2012-10-15 komisijos posėdyje priimtą nutarimą dėl pateikto pasiūlymo. Protokole fiksuota, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas pirmai ir antrai pirkimo dalims, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams, pasiūlymo kaina nėra per maža, tačiau yra didesnė nei pirmai ar antrai pirkimo dalims skiriama lėšų dalis. Todėl atsakovė niekada neteigė, kad pasiūlyta ieškovės kaina atitiko perkančiosios organizacijos suplanuotas pirkimui lėšas. Todėl ta aplinkybė, jog su ieškove sudaryta preliminari sutartis savaime nesudaro pagrindo teigti, kad pateikto pasiūlymo kaina yra atsakovei priimtina visais atvejais. Preliminariosios sutarties 26.2 punktas nustato, kad perkančioji organizacija negarantuoja, jog pagal šią sutartį bus užsakomos paslaugos, taip pat nėra įsipareigojusi dėl užsakomų paslaugų kiekių ir vertės. Ieškovė pati pripažįsta, kad sudarė šią sutartį neturėdama jokių garantijų, todėl pirkėjas turi galimybę nutraukti atnaujinimo procesą esant jam nepalankioms aplinkybėms. Tai kad ieškovė sumažino įkainius tik keliais centais, nereiškia, kad ji neviršijo sutarties sąlygų. Atsakovė tai pastebėjusi pripažino, kad pasiūlyta ieškovės kaina viršija suplanuotas lėšas, todėl pagrįstai atliko rinkos tyrimą ir sprendė, jog racionaliau yra tvarkyti nepavojingas atliekas kitu būdu. Joks teisės aktas nenumato atsakovei pareigos sudaryti pirkimo sutartį su ieškove, netgi preliminari sutartis. pasiūlymą atmetė.

6Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje, kurioje konstatavo, kad atmesti pateiktą pasiūlymą VPĮ 39 str. 2 d. nuostatomis atsakovė negalėjo, nes pirkime kada buvo vykdomas viešasis pirkimas dalyvavo tik du asmenys. Mano, kad pasiūlymas turėjo būti svarstomas VPĮ 63 str. pagrindu ir kad atsakovei esant nepriimtinai kainai, kuri neatitinka rinkos kainų ir neesant suplanuotoms lėšoms, galėjo būti sprendžiamas klausimas dėl pateikto pasiūlymo atmetimo.

7Ieškinys atmestinas.

8Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad atsakovė 2012 m įvykdė atvirą konkursą „Pavojingų ir nepavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas“, kuris buvo paskelbtas 2012-08-06 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, viešojo pirkimo Nr. 123767(toliau – pirkimas). Pirkimas buvo vykdomas dėl 2-jų dalių- Pavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugos ir Nepavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugos. 2013-05-16 tarp šalių buvo sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo preliminarioji sutartis dėl pavojingų atliekų tvarkymo. Atsakovė 2016-02-12 raštu Nr. ĮS-104(13,67) „Dėl atnaujinto varžymosi ir nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų užsakymo pagal 2013-05-16 preliminariąją sutartį Nr. PST-101(13.67)“ paprašė ieškovės iki 2016-06-02 parengti ir pateikti pasiūlymą nepavojingų atliekų tvarkymui 19-tam užsakymui. Ieškovė pateikė pasiūlymą nustatytu laiku nurodydama pasiūlymo kainą 95 510,18 € sumą. 2016-03-18 pranešimu Nr. ĮS-1918(13,67) atsakovė informavo ieškovę, kad jos pasiūlyta kaina yra nepriimtina atsakovei, nes labai aukšta ir todėl nutraukė užsakymo procesą vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.2. punktu. Ieškovė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, 2016-03-24 pateikė atsakovei pretenziją, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-03-18 pranešime užfiksuoto sprendimo dalį nutraukti atnaujinto varžymosi dėl 19-to užsakymo nepavojingų atliekų tvarkymui pagal viešojo pirkimo-pardavimo preliminariąją sutartį dėl nepavojingų atliekų tvarkymo Nr. PSt-101(13,67) procesą ir panaikinti sprendimą, kuriuo UAB „AV Investicija“ atnaujinto pasiūlymo kaina pripažinta per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina. Prašė priimti nagrinėti bei vertinti UAB „AV Investicija“ pateiktą šiam užsakymui atnaujintą pasiūlymą, pripažinti ieškovės atnaujinto varžymosi dėl 19 užsakymo nepavojingų atliekų tvarkymui pirmosios vietos laimėtoja ir su ja sudaryti pirkimo sutartį. Pretenzijoje nurodė analogiškus motyvus kaip ir pateiktame ieškinyje. Atsakovė 2016-04-20 pranešimu netenkino ieškovės pretenzijos, nurodydama analogiškus argumentus, kuriuos išdėstė atsiliepime ir triplike.

9Remiantis VPĮ 3 str. 1, 2 d., perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; kt.). Šioje byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl preliminarios sutarties kvalifikavimo kaip savanoriško įsipareigojimo sudaryti sutartį privalomumo. CK 6.156 str. 2 d. numato, kad draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. Ieškovė teigia, kad sudaryta tarp šalių preliminarioji sutartis yra būtent tas įsipareigojimas, kurio pagrindu atsakovė privalėjo sudaryti su ieškove atnaujinto varžymosi 19-tam užsakymui sutartį, nes jos pasiūlyta paslaugų kaina buvo netgi žemesnė nei numatyta preliminarioje sutartyje. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-02-04 nutartyje(bylos Nr. 2A-452-236/2016) nagrinėdamas ginčą tarp tų pačių šalių ir spręsdamas klausimą dėl jų sudarytos preliminariosios sutarties nurodė, kad „preliminarioji sutartis, kaip ji suprantama VPĮ ir kasacinio teismo praktikoje, nėra atskiras pirkimo būdas, o tik organizacinė priemonė, sudaranti prielaidas perkančiajai organizacijai sumažinti vykdomų pirkimų vykdymo administracinę naštą, preliminariosios sutarties sudarymas sukelia kitokias pasekmes ir suteikia jos šalims (tiekėjams) kitokius teisėtus lūkesčius nei viešojo pirkimo sutarties sudarymas arba pagrindinės sutarties preliminariosios sutarties pagrindu sudarymas (VPĮ 63 str. 2 d.). Skirtumas pasireiškia tuo, kad tiekėjas, kuris yra viešojo pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties pagrindu sudarytos pagrindinės viešojo pirkimo sutarties šalis, sudarydamas viešojo pirkimo sutartį ar pagrindinę viešojo pirkimo sutartį preliminariosios pagrindu, įgyja pareigą perkančiajai organizacijai teikti sutartyje numatytas paslaugas ar prekes bei pagrįstą lūkestį (ekonominį interesą) šią sutartį vykdyti joje numatyta prekių ar paslaugų apimtimi ir kaina. Tuo tarpu tiekėjas, kuris yra preliminarios viešojo pirkimo sutarties (VPĮ 63 str.) šalis, ją sudarydamas įgyja tik teisę konkuruoti dėl teisės ir pareigos vykdyti perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą pagal preliminarią sutartį paskelbus atnaujintą tiekėjų varžymąsi (VPĮ 63 str. 9 d. 2 p.). Preliminarios sutartys būdingos pirkimuose, kuriuose perkančioji organizacija neturi galimybės iš anksto tiksliai įvertinti numatomų užsakymų apimties, tačiau racionaliai naudodama administracinius ir žmogiškųjų išteklių resursus, siekia ne kiekvieną kartą prireikus vykdyti atskirą pirkimą kiekvienam užsakymui (jų skaičius iš anksto nebūna žinomas), o preliminarios sutarties pagalba, kai jos šalimis yra perkančiosios organizacijos jau atrinkti potencialūs tiekėjai, operatyviau ir racionaliau administracinių išteklių aspektu (nereikia iš naujo vertinti tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms) įsigyti paslaugų atnaujinto tiekėjų varžymosi būdu. Darytina išvada, kad preliminarios sutarties viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 63 str.) nauda tiekėjui yra galimybė varžytis dėl pagrindinės sutarties, kai yra atnaujinamas tiekėjų varžymasis (VPĮ 63 str. 9 d. 2 p.), tačiau nesuteikia išimtinių teisių į preliminarios sutarties galiojimo metu perkančiosios organizacijos teikiamų užsakymų vykdymą.“

10Analogišką nuomonę išdėstė ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-06-02 išvadoje, kurioje akcentavo, kad atsakovė atmesti ieškovės pasiūlymą VPĮ 39 str. 2 d. pagrindu negalėjo, o turėjo vadovautis VPĮ 63 str. nuostatomis, kurios reglamentuoja preminariųjų sutarčių sudarymą ir jų galiojimą bei vykdymą. Tarnyba taip pat pažymėjo, kad aktualus klausimas yra tas, kad valstybės lėšos turi būti naudojamos racionaliai ir pirkėjas negali nesudaryti sutarčių nepalankiomis sąlygomis.

11Atsakovė nurodė, kad pasiūlyta ieškovės kaina kelis kartus viršija rinkoje vyraujančias kainas nepavojingų atliekų tvarkymui. Šiam teiginiui pagrįsti atsakovė pateikė kitų analogiškų tiekėjų preliminarias kainas, kurios vyrauja rinkoje ir jos ženkliai skiriasi nuo ieškovės pasiūlyme pateiktų kainų. Pvz. absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir kt. kodu 15 02 03, ieškovės pasiūlyta kaina už numatytą užsakyme kiekį yra 566,50 €, UAB „Žalvaris“ už analogišką kiekį 260 €, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 249 €. Šie duomenys patvirtina atsakovės teiginį, kad ieškovės siūloma kaina viršija rinkoje vyraujančias kainas ir toks lėšų eikvojimas būtų neracionalus ir ekonomiškai nenaudingas atsakovei. Vertinant pateiktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad atsakovė įrodė, jog ieškovės pasiūlyta kaina, nors ir mažesnė nei numatyta preliminarioje sutartyje, viršija rinkos kainas ir atsakovei yra nepriimtinos. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad viešuosius pirkimus kaip ir preliminarių sutarčių vykdymą reguliuoja specialus įstatymas VPĮ ir CK nuostatos gali būti taikomos tiek, kiek santykių nereguliuoja VPĮ. VPĮ reguliuoja iškilusį ginčą tarp šalių, todėl nėra pagrindo taikyti CK 6.156 str. 2 d. ir konstatuoti, kad atsakovė yra savanoriškai įsipareigojusi sudaryti sutartį.

12Atmestini ieškovės teiginiai dėl jos pateikto pasiūlymo priėmimo dar 2012 metais vykdant viešąjį pirkimą. Atsakovė ir neneigia, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas, tačiau atsakovė nesudarė su ieškove pirkimo sutarties, o sudarė tik preliminarią sutartį, kad galėtų tinkamai ir racionaliai naudoti viso proceso metu skirtas valstybės lėšas atliekų(pavojingų ir nepavojingų) tvarkymui. Nuo preliminarios sutarties sudarymo praėjo trys metai, rinkoje pokyčiai ženklūs, todėl akivaizdu, kad atsižvelgiant į VPĮ nuostatas ir keliamus reikalavimus, perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į rinkos pokyčius ir kaip teigia viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje – perkančiajai organizacijai nepriimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų pasiūlymai turėtų būti atmetami bet kokiu atveju, net jei buvo numatytas atnaujintas tiekėjų varžymasis, kadangi VPĮ 63 str. 8 dalies nuostatos nenumato išimčių dėl tų tiekėjų pasiūlymų, kurie yra nepriimtini.

13Atmestini ieškovės teiginiai ir dėl preliminarios sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1 punkte numatytai kainai bei jos teiktam pasiūlymui, kuris neviršys numatytų lėšų. Tai, kad nurodytam punkte numatytos lėšos antram pirkimui nurodytos 2 mln. litų nėra ir negali būti pagrindu, pasikeitus rinkoje vyraujančioms kainoms, neracionaliai naudoti valstybės lėšas. Kaip minėta aukščiau, Kasacinis teismas formuojamoje teismų praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad lėšos turi būti naudojamos racionaliai, kad perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti tokį pasiūlymą, kuris geriausiai atitinka jos poreikius ir jai yra priimtinas. Preliminarios sutarties sudarymas nereiškia, kad įvykus pokyčiams ir turint galimybę ekonomiškiau panaudoti numatytas lėšas, privalu vykdyti pirkimą, kuris yra nepriimtinas kainos prasme. Sutiktina su atsakovės triplike išdėstytais motyvais, kad ieškovė po preliminarios sutarties sudarymo nedalyvauja kiekviename atnaujintame varžymesi( jų jau buvo 20), o naudojasi susidariusia situacija, t.y. kitam tiekėjui UAB „Ūrus ir Ko“ iškritus iš rinkos dėl susiklosčiusių aplinkybių, nebeliko konkurencijos. Tai, kad nebeliko konkurencijos ir ieškovė tuo naudojasi veikdama nesąžiningai patvirtina ir atsakovės pateiktas Centrinės projektų valdymo agentūros dar 2013-04-22 raštas Nr. 2013/2-4147, kuriame teigiama, kad dėl UAB „Ūrus ir Ko“ licenzijos sustabdymo liko tik vienintelis paslaugų tiekėjas UAB „AV Investicija“ ir UAB „Toksika“, kurios veikia jungtinės veiklos pagrindu, nebeliko konkurencijos vykdant preliminarią sutartį ir realiai negali vykti atnaujintas varžymasis, dėl ko perkančioji organizacija Ignalinos AE pirktų paslaugas maksimaliais tiekėjų įkainiais, nes grupės pasiūlyta kaina pirkimo dalims Nr. 1 ir Nr. 2 yra didžiausia ir žymiai viršija numatytą maksimalią pirkimo vertę bei kitų dalyvių pasiūlytas paslaugų kainas. Todėl ieškovės teiginys, kad nepateikti įrodymai, jog jų pateiktas pasiūlymas viršija numatytas lėšas, atmestinas kaip nepagrįstas, nes apie numatytas lėšas buvo kalbama dar 2012 metais vykdant viešąjį pirkimą ir minėtame rašte, kuriame teigiama, kad ieškovės pasiūlyta kaina viršija numatytas lėšas..

14Ieškovė byloje įrodinėja, kad VPĮ 18 str. 8 d. numato, jog viešojo pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Tačiau toks ieškovės teiginys niekaip nesusijęs su ginčo dalyku. Viešojo pirkimo sutartis tarp šalių nesudaryta ir ginčas yra ne dėl vykdomo viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo ar sudarytos sutarties sąlygų keitimo ar atsisakymo ją vykdyti. Todėl šis teiginys atmestinas.

15Teismas sutinka su atsakovės teiginiu, kad ieškovė pasirašydama preliminarią sutartį pripažino ir sutiko, kad perkančioji organizacija negarantuoja, jog pagal šią sutartį bus užsakomos paslaugos, taip pat nėra įsipareigojusi dėl užsakomų paslaugų kiekių ar vertės( Preliminarios sutarties 26.2 p). Todėl atsakovė turėjo teisę nutraukti paskelbtą atnaujintą varžymąsi pasikeitus kainoms rinkoje ir nebeesant kitam tiekėjui, t.y. išnykus konkurencijai. Lietuvos apeliacinis teismas byloje Nr. 2A-452-236/2016 spręsdamas ginčą tarp šalių dėl preliminarios sutarties nuostatų taikymo konstatavo, kad sudaręs preliminarią sutartį tiekėjas įgyją tik teisę konkuruoti dėl teisės ir pareigos vykdyti perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą, o ne teisę teikti paslaugas sutartyje nustatytomis preliminariomis kainomis bei ekonominį interesą gauti sutartyje numatytą kainą.

16Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir įvertinus pateiktus įrodymus bei institucijos pateiktą išvadą, teismas konstatuoja, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas, o atsakovė pateikė įrodymus, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas būtų ekonomiškai nenaudingas perkančiajai organizacijai, pažeistų VPĮ 3 str. nuostatas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

18ieškovės UAB „AV Investicija“, į. k. 300114003, ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovė prašo panaikinti atsakovo 2016-03-18 sprendimą Nr. ĮS-1918(13,67)... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad... 4. Dubliku į atsakovės atsiliepimą ieškovė nurodė tas pačias aplinkybes... 5. Tripliku į ieškovės dubliką atsakovė laikosi pozicijos, kurią išdėstė... 6. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje, kurioje konstatavo, kad... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad atsakovė 2012 m įvykdė atvirą konkursą... 9. Remiantis VPĮ 3 str. 1, 2 d., perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi... 10. Analogišką nuomonę išdėstė ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-06-02... 11. Atsakovė nurodė, kad pasiūlyta ieškovės kaina kelis kartus viršija... 12. Atmestini ieškovės teiginiai dėl jos pateikto pasiūlymo priėmimo dar 2012... 13. Atmestini ieškovės teiginiai ir dėl preliminarios sutarties Bendrųjų... 14. Ieškovė byloje įrodinėja, kad VPĮ 18 str. 8 d. numato, jog viešojo... 15. Teismas sutinka su atsakovės teiginiu, kad ieškovė pasirašydama... 16. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir įvertinus pateiktus įrodymus bei... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 18. ieškovės UAB „AV Investicija“, į. k. 300114003, ieškinį atmesti.... 19. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...