Byla e2YT-23561-615/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. K., R. I., A. M., VĮ Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavęs dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. R. I. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. K., R. I., A. M., VĮ Turto bankas.

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas priėmė sutuoktinės A. I., mirusio ( - ), palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad:

51.1.

6( - ) mirė pareiškėjo sutuoktinė palikėja A. I.. Pareiškėjas po savo sutuoktinės mirties dėl palikimo priėmimo į notarų biurą per tris mėnesius nesikreipė, paveldėjimo bylos neužvedė, kadangi faktiškai pradėjo valdyti palikimą sudarantį turtą.

71.2.

8Palikėjos vardu viešajame nekilnojamo turto registre yra įregistruotas nekilnojamasis turtas, kuris jai priklausė asmeninės nuosavybės teise: 1/2 dalis Pastato - gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ); 1/2 dalis Pastato - ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ); 1/2 dalis Kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ). Minėtas turtas registruotas palikėjos asmeninės nuosavybės teise, kadangi buvo įgytas 2005-10-03 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1-4153, pagrindu

91.3.

10Pareiškėjo vardu yra įregistruotas nekilnojamasis turtas: Butas/Patalpa - Butas su rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ); Pastatas - Garažas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ). Butas ir garažas įsigytas santuokos metu.

111.4.

12Palikimą po savo sutuoktinės mirties pareiškėjas priėmė pradėdamas faktiškai jį valdyti. Pareiškėjas prižiūrėjo ir rūpinosi palikėja iki pat jos mirties, gyveno kartu su ja bute. Po sutuoktinės mirties pareiškėjas liko gyventi bute, priėmė ir toliau naudojosi palikėjai A. I. priklausiusias jos asmeniniais daiktais - įvairiais stalo įrankiais, servizais, indais, knygomis, baldais ir kitais daiktais buvusiais jų gyvenamojoje vietoje adresu ( - ). Palikėjas ne tik liko gyventi bute, tačiau jį administravo, naudojosi ir valdė kaip savo turtą - mokėjo su buto išlaikymu susijusius mokesčius ir kitaip juo rūpinosi. Garaže pareiškėjas iki šios dienos laiko jam priklausantį automobilį ir kitus daiktus reikalingus automobilio eksploatacijai (padangas, įrankius ir kt.).

132.

14Suinteresuoti asmenys A. M., R. K., R. I. atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti, nurodė, kad mirus palikėjai pareiškėjas pradėjo naudotis palikėjai priklausiusia buto ir garažo dalimi kaip savo, priėmė palikėjai priklausančius asmeninius daiktus, buvusius jų gyvenamojoje vietoje adresu ( - ). Pareiškėjas nekilnojamąjį turtą prižiūrėjo , gerino jo būklę bei mokėjo visus su jo išlaikymu susijusius mokesčius.

153.

16Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad VĮ Turto bankas neturi duomenų apie palikėjo palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui.

174.

18Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

19Teismas

konstatuoja:

20Pareiškimas tenkintinas.

215.

22Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

236.

24Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

257.

26Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

278.

28Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas ir A. I. susituokė ( - ) (el. b. l. 9). A. I. mirė ( - ) (el. b. l. 10), į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo niekas nesikreipė (el. b. l. 11). Santuokoje pareiškėjas su sutuoktine įgijo butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ) ir garažą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ) (el. b. l. 15,16). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas mokėjo su buto mokesčius (el. b. l. 22–36). Pareiškėjas ir palikėja santuokoje susilaukė dviejų dukrų – R. I. ir L. I. (po santuokos J.). L. J. mirė ( - ), todėl į bylą įtrauktos jos teisių perėmėjos – dukros A. M. ir R. K.. Palikėjos dukra ir anūkės dėl palikimo priėmimo nesikreipė, pateiktame atsiliepime sutiko, kad palikėjos palikimą faktiniu valdymų priėmė pareiškėjas.

299.

30Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas priėmė sutuoktinės A. I., mirusios ( - ), palikimą, pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sutuoktinės A. I. mirties 2018 m. spalio 1 d. (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

3110.

32Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

33Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

34pareiškimą tenkinti.

35Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas G. R. I., asmens kodas ( - ) priėmė sutuoktinės A. I., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti.

36Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 5. 1.1.... 6. ( - ) mirė pareiškėjo sutuoktinė palikėja A. I.. Pareiškėjas po savo... 7. 1.2.... 8. Palikėjos vardu viešajame nekilnojamo turto registre yra įregistruotas... 9. 1.3.... 10. Pareiškėjo vardu yra įregistruotas nekilnojamasis turtas: Butas/Patalpa -... 11. 1.4.... 12. Palikimą po savo sutuoktinės mirties pareiškėjas priėmė pradėdamas... 13. 2.... 14. Suinteresuoti asmenys A. M., R. K., R. I. atsiliepime į pareiškimą su... 15. 3.... 16. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 17. 4.... 18. Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra... 19. Teismas... 20. Pareiškimas tenkintinas.... 21. 5.... 22. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 23. 6.... 24. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 25. 7.... 26. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 27. 8.... 28. Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 29. 9.... 30. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog... 31. 10.... 32. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 33. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 34. pareiškimą tenkinti.... 35. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas G. R. I.,... 36. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...