Byla 1-183-517/2019
Dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, ir suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas R. A., sekretoriaujant Kristinai Stamulienei, dalyvaujant prokurorui D. D., kaltinamajai A. U., gynėjui G. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3A. U., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, turinti aukštąjį išsilavinimą, išsituokusi, dirb. ( - ), kurios buveinė yra adresu: ( - ), anglų kalbos mokytojos pareigose, gyv. ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso(toliau-BK) 228 straipsnio 1 dalį(du nusikalstamų veikų epizodai) ir 300 straipsnio 1 dalį(du nusikalstamų veikų epizodai).

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5Kaltinamoji A. U. piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir viršijo įgaliojimus, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, ir suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

6Kaltinamoji A. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu-Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003m. balandžio 01d. įsakymu Nr. 14-8K paskirta biudžetinės įstaigos, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos(įmonės kodas 190341810), direktore ir pagal 2003m. balandžio 02d. darbo sutartį Nr. 216 nuo 2003m. balandžio 02d. pradėjusi dirbti šios mokyklos direktore, turėdama administracinius įgaliojimus bei teisę veikti šios įstaigos vardu, tyčia, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir viršydama įgaliojimus, veikdama priešingais tarnybai interesais, pažeidė:

7-Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo(2011m. kovo 17d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija, galiojusi iki 2017m. rugsėjo 01d.) 9 str. 6d.(Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą), 39 str. 2d. 1p.(Mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų įteisinimo dokumentai išduodami: 1) pradinio išsilavinimo pažymėjimas-įgijusiam pradinį išsilavinimą); 45 str. 1d.(Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi), 2d.(Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai(globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais)), 59 str. 5d. 3p.(Švietimo įstaigos vadovas turi užtikrinti demokratinį švietimo įstaigos valdymą, bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidrų sprendimų priėmimą);

8-Lietuvos Respublik?s švietimo ir mokslo ministro 2007m. vasario 20d. įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto „ Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo “ 19.1p.(pradinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą …. ir įgijusiam pradinį išsilavinimą);

9-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009m. liepos 09d. sprendimu Nr. 7-160 patvirtintų „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų “ 20.1p.(Mokyklos veiklos uždaviniai-teikti mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą), 21.5p.(mokykla išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka), 26.4p.(mokyklos direktorius priima mokinius Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 26.11.p.(sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti), 27p.(mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

10-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013m. lapkričio 28d. sprendimu Nr. 7-303 patvirtintų „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų “ 20p.(Mokyklos veiklos uždaviniai-teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą), 22p.(mokykla išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka), 24.8.p.(užtikrina mokymo sutartis sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą), 27.4p.(mokyklos direktorius priima mokinius į mokyklą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 28p.(mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

11-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016m. balandžio 28d. sprendimu Nr.7-96 patvirtintų „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų “ 14p.(mokykloje išduodami: pradinio išsilavinimo pažymėjimai-įgijusiam pradinį išsilavinimą), 22.1p.(teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą), 23p.(mokykla išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka), 25.8.p.(užtikrina mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą), 28.4p.(mokyklos direktorius priima mokinius į mokyklą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 29p.(mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

12-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004m. gruodžio 15d. sprendimu Nr.7-246 patvirtinto „ Bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo “ 16 p.(mokyklos direktorius turi teisę priimti į mokyklą moksleivius steigėjo nustatyta tvarka, išbraukti juos iš sąrašų, pritarus mokyklos savivaldos institucijoms), 21p.(direktorius privalo rūpintis palankiu mokyklos mikroklimatu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius), 44p.(mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, rajono savivaldybės sprendimų, administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų vykdymą), 48p.(direktorius atsako už kitą mokyklos veiklą ir jos rezultatus);

13-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. rugsėjo 26d. sprendimu Nr.7-222 patvirtinto „ Ukmergės rajono savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo “ 8.1.p.(direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 8.7.p.(steigėjo nustatyta tvarka priima mokinius), 8.8.p.(sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 8.17.p.(atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus);

14-Ukmergės rajono savivaldybės mero 2017m. kovo 13d. potvarkiu Nr. 10-51 patvirtinto „Ukmergės rajono savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo “ 6.1.(direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 6.8.p.(savininko nustatyta tvarka priima mokinius), 6.9.p.(sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 6.17.p.(atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus), 6.24p.(atsako už išsilavinimo ir ugdymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą ir jų apskaitą);

15-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. vasario 02d. sprendimu Nr.7-4 patvirtinto „ Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra- šo “ 13p.(ugdytis pagal pradinio ugdymo programą į pirmąsias klases priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, vienam iš tėvų(globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą)), 24p.(asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I ar II dalies, vidurinio ugdymo programą įforminamas mokymo sutartimi), 37p.(mokinių priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija), 38p.(mokyklos direktorius atsako už aprašo įgyvendinimą ir klasių komplektavimą);

16-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010m. balandžio 26d. įsakymu Nr. 120V patvirtintų „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklių “ 31p.(mokinių mokymosi pasiekimų dokumentus pasirašo mokyklos direktorius), 37p.(visuomenės informavimu ir mokyklos įvaizdžiu rūpinasi direktorius);

17-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. 136V1 patvirtintų „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklių “ 6.1p.(mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu, mokyklos klasių komplektavimo principu. Mokinio priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi), 52p.(visuomenės informavimu apie mokyklos veiklą ir mokyklos įvaizdžio kūrimu rūpinasi direktorius),

18ir žinodama, kad pil. D. A., gim. ( - ), įstatyminiai atstovai į Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą dėl sūnaus priėmimo į mokyklą nesikreipė, prašymo ir reikiamų dokumentų(gimimo liudijimo, vaiko sveikatos patikrinimo pažymos) nepateikė ir, kad pil. D. A., gim. ( - ), Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nuo 2012m. rugsėjo 01d. realiai nesimokys ir bus priimtas į mokyklą fiktyviai, siekdama iš valstybės biudžeto neteisėtai gauti specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, laikotarpyje nuo 2012m. rugpjūčio 27d. iki 2017m. kovo 22d. davė neteisėtus nurodymus jai pavaldiems Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojams(1-3 klasės auklėtojai-pil. I. M., 4-os klasės auklėtojai-pil. A. G., 5-os klasės auklėtojai-pil.V. R., žmogaus saugos mokytojui-pil. V. K., direktorės pavaduotojai-pil. Ninai-L. G. ir kitiems mokytojams) dirbti taip, lyg pil. D. A. iš tikrųjų lankytų mokyklą, būtų pamokose ir gautų įvertinimus, t.y. nurodė pildyti dienynus, rašyti pažymius, pildyti mokinio asmens bylą, surašyti mokinio pasiekimų suvestinę ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą ir atlikti kitus veiksmus, kurie rodytų, kad pil. D. A. realiai mokosi mokykloje, ir pati klastojo dokumentus bei suklastotus dokumentus panaudojo, patalpindama juos į teisinę apyvartą, siekdama įrodyti ir patvirtinti juridinius faktus, t.y. pasirašė sutartis dėl tariamo vaiko priėmimo į mokyklą ir direktoriaus vardu priėmė įsakymus dėl tariamo pil. D. A. mokymosi proceso:

19-panaudodama žinomai suklastotą pil. N. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu surašytą 2012m. rugpjūčio 27d. prašymą dėl pil. D. A., gim. ( - ), priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 1 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2012m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 832 dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 1 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

20-panaudodama žinomai suklastotą pil. V. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu surašytą 2012m. rugpjūčio 27d. prašymą dėl pil. D. A., gim. ( - ), priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 1 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2012m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį(be numerio) dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 1 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

21-priėmė 2013m. gegužės 31d. įsakymą Nr. 22M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aikštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, šio įsakymo 3.1.p. nurodydama, kad į aukštesnę klasę perkeliami 22 pirmos klasės mokiniai, o tarp jų ir dėl tariamo pil. D. A. perkėlimo į 2 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

22-priėmė 2014m. gegužės 30d. įsakymą Nr. 30M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aikštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, šio įsakymo 2.2.p. nurodydama, kad į aukštesnę klasę perkeliami 25 antros klasės mokiniai, o tarp jų ir dėl tariamo pil. D. A. perkėlimo į 3 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

23-pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2015m. sausio 05d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 1094 dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 3 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

24-priėmė 2015m. gegužės 29d. įsakymą Nr. 30M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų 4A, 4B klasių ir Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, šio įsakymo 2.3.p. nurodydama, kad į aukštesnę klasę perkeliami 24 trečios klasės mokiniai, o tarp jų ir dėl tariamo pil. D. A. perkėlimo į 4 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

25-priėmė 2015rugsėjo 01d. įsakymą Nr. 39M „ Dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių perkėlimo į Laičių pradinio ugdymo skyrių “ dėl tariamo pil. D. A. perkėlimo į Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

26-priėmė 2016m. gegužės 31d. įsakymą Nr. 17M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų Senamiesčio pagrindinės mokyklos ir Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasių mokiniams išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “ šio įsakymo 1.2.p. nurodydama, kad pil. D. A., tariamai baigusiam pradinio išsilavinimo programą(kodas 101001001) Laičių pradinio ugdymo skyriuje, išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas, ir taip šį dokumentą suklastojo;

27-pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016m. gegužės 31d. Pradinio išsilavinimo pažymėjimą Nr. 602, kuriuo patvirtinama, kad pil. D. A., a/k ( - ) tariamai 2016 metais Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą ir įgijo pradinį išsilavinimą, ir taip šį dokumentą suklastojo;

28-panaudodama žinomai suklastotą pil. J. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu surašytą 2016m. gegužės 13d. prašymą dėl pil. D. A., gim. ( - ), priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 10 dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 5 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

29-panaudodama žinomai suklastotą pil. V. A., gyv. ( - ), vardu surašytą 2016m. rugpjūčio 25d. prašymą dėl pil. D. A., a/k ( - ) priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 5 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

30-panaudodama žinomai suklastotą pil. J. A. vardu surašytą 2017m. kovo 21d. prašymą dėl pil. D. A., gim. 2005m. liepos 19d., išbraukimo iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinių sąrašo nuo 2017m. kovo 22d., ir panaudodama žinomai suklastotą pil. V. A., gyv. ( - ), vardu surašytą 2017m. kovo 21d. prašymą dėl pil. D. A., a/k ( - ) išbraukimo iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinių sąrašo nuo 2017m. kovo 22d., priėmė 2017m. kovo 22d. įsakymą Nr. 26M „ Dėl pil. D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų “ dėl tariamo pil. D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų, surašydama tris skirtingo turinio šio įsakymo redakcijas(vienoje nurodydama, kad vadovaujasi tėvo pil. J. A. 2017m. kovo 21d. prašymu, kitoje nurodydama, kad vadovaujasi motinos-pil. V. A. 2017m. kovo 21d. prašymu, o trečioje visai nenurodant dėl kokio asmens prašymo priimamas įsakymas), ir taip šiuos dokumentus suklastojo,

31ir tokiu būdu dėl šios jos(kaltinamosios A. U.) neteisėtos veikos Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla iš valstybės biudžeto neteisėtai gavo tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti pil. D. A. ugdymui: 2012m.-281,- Eur. sumą, 213m.-843,- Eur. sumą, 2014m.-853,- Eur. sumą, 2015m.-862,- Eur. sumą, 2016m.-1.808,- Eur. sumą, 2017m.(iki 2017m. kovo 22d.)-264,- Eur. sumą(iš viso pinigines lėšas bendroje 4.911,- Eur. sumoje), ko pasekoje dėl šios ilgą laiką trukusios neteisėtos jos(kaltinamosios A. U.) veikos buvo padaryta didelė žala valstybei ir juridiniam asmeniui, nes valstybės biudžetas patyrė 4.911,- Eur. turtinę žalą, buvo sumenkintas valstybės švietimo sistemos, savivaldybės institucijos-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, teikiančios viešąsias paslaugas, prestižas visuomenės akyse, autoritetas, iškraipytos šios švietimo įstaigos funkcijos ir veiklos principai, diskredituotas Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus vardas, pedagogo vardas, mokyklos bendruomenėje sukurta įtampos, baimės, nepasitikėjimo, apgaulės, melo atmosfera, trikdomas mokyklos ir mokytojų darbas, sukeltas didelis neigiamas rezonansas spaudoje ir internatiniuose žiniasklaidos portaluose, tuo pačiu padaryta didelė neturtinė žala mokyklos steigėjui-Ukmergės rajono savivaldybei ir valstybei, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo principai.

32Be to, ji(kaltinamoji A. U.), būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu-Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003m. balandžio 01d. įsakymu Nr. 14-8K paskirta biudžetinės įstaigos, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos(įmonės kodas 190341810), direktore ir pagal 2003m. balandžio 02d. darbo sutartį Nr. 216 nuo 2003m. balandžio 02d. pradėjusi dirbti šios mokyklos direktore, turėdama administracinius įgaliojimus bei teisę veikti šios įstaigos vardu, tyčia, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir viršydama įgaliojimus, veikdamas priešingais tarnybai interesais, pažeidė:

33-Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo(2011m. kovo 17d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija, galiojusi iki 2017m. rugsėjo 01d.) 45 str. 1d.(Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi), 2d.(Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais), 59 str. 5d. 3p.(Švietimo įstaigos vadovas turi užtikrinti demokratinį švietimo įstaigos valdymą, bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidrų sprendimų priėmimą);

34-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016m. balandžio 28d. sprendimu Nr.7-96 patvirtintų „Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų “ 22.1p.(teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą), 25.8.p.(užtikrina mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą), 28.4p.(mokyklos direktorius priima mokinius į mokyklą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 29p.(mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

35-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. rugsėjo 26d. sprendimu Nr.7-222 patvirtinto „Ukmergės rajono savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo “ 8.1.p.(direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 8.7.p.(steigėjo nustatyta tvarka priima mokinius), 8.8.p.(sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 8.17.p.(atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus);

36-Ukmergės rajono savivaldybės mero 2017m. kovo 13d. potvarkiu Nr. 10-51 patvirtinto „ Ukmergės rajono savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo “ 6.1.p.(direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 6.8.p.(savininko nustatyta tvarka priima mokinius), 6.9.p.(sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 6.17.p.(atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus);

37-Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. vasario 02d. sprendimu Nr.7-4 patvirtinto „ Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra- šo “ 17 p.(asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir kitus, šiame apraše minimus dokumentus), 24p.(asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I ar II dalies, vidurinio ugdymo programą įforminamas mokymo sutartimi), 37p.(mokinių priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija), 38p.(mokyklos direktorius atsako už aprašo įgyvendinimą ir klasių komplektavimą);

38-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010m. balandžio 26d. įsakymu Nr. 120V patvirtintų „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklių “ 37p.(visuomenės informavimu ir mokyklos įvaizdžiu rūpinasi direktorius);

39-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. 136V1 patvirtintų „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklių “ 6.1p.(mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu, mokyklos klasių komplektavimo principu. Mokinio priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi), 52p.(visuomenės informavimu apie mokyklos veiklą ir mokyklos įvaizdžio kūrimu rūpinasi direktorius),

40ir žinodama, kad pil. R. A., gim. ( - ), įstatyminiai atstovai į Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą dėl sūnaus priėmimo į mokyklos 5 klasę nesikreipė, prašymo ir reikiamų dokumentų(gimimo liudijimo, vaiko sveikatos patikrinimo pažymos) nepateikė ir kad pil. R. A., gim. ( - ), Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nuo 2016m. rugsėjo 01d. realiai nesimokys ir bus priimtas į mokyklą fiktyviai, siekdama iš valstybės biudžeto neteisėtai gauti specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, laikotarpyje nuo 2016m. rugpjūčio 31d. iki 2017m gegužės mėn. davė neteisėtus nurodymus jai pavaldiems Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojams(5-os klasės auklėtojai-pil. V. R., žmogaus saugos mokytojui-pil. V. K., direktorės pavaduotojai-pil. N., -L. G. ir kitiems mokytojams) dirbti taip, lyg pil. R. A. iš tikrųjų lankytų mokyklą, būtų pamokose ir gautų įvertinimus, t.y. nurodė pildyti dienyną, rašyti pažymius, pildyti mokinio asmens bylą ir atlikti kitus veiksmus, kurie rodytų, kad pil. R. A. realiai mokosi mokykloje, ir pati klastojo dokumentus bei suklastotus dokumentus panaudojo, patalpindama juos į teisinę apyvartą, siekdama įrodyti ir patvirtinti juridinius faktus, t.y. pasirašė sutartį dėl tariamo vaiko priėmimo į mokyklą ir direktoriaus vardu priėmė įsakymą dėl tariamo pil. R. A. mokymosi proceso:

41-2017m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo pil. R. A. tėvą-pil. D. A. atgaline data surašyti žinomai melagingą prašymą dėl pil. R. A., gim. ( - ), priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasę nuo 2016m. rugsėjo 01d., prašyme nurodant datą „ 2016m. rugpjūčio 31d. “, ir, panaudodama šį žinomai suklastotą prašymą, pasirašė bei mokyklos antspaudu patvirtino 2016m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 9 dėl tariamo pil. R. A. priėmimo į 5 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

42-2017m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo pil. R. A. tėvą-pil. D. A. atgaline data surašyti žinomai melagingą prašymą dėl pil. R. A., gim. ( - ), išbraukimo iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių sąrašo nuo 2017m. kovo 01d., prašyme nurodant datą „ 2017m. kovo 01d. “, ir, panaudodama šį žinomai suklastotą prašymą, priėmė 2017m. kovo 01d. įsakymą Nr. 21M „ Dėl pil. R. A. išbraukimo iš mokinių sąrašo “ dėl tariamo pil. R. A. išbraukimo iš 5b klasės mokinių sąrašų, ir taip šį dokumentą suklastojo,

43ir tokiu būdu, dėl šios jos(kaltinamosios A. U.) neteisėtos veikos Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla iš valstybės biudžeto neteisėtai gavo tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti pil. R. A. ugdymui: 2017m.(iki 2017m. kovo 01d.)-195,- Eur. sumą, ko pasekoje dėl šios ilgą laiką trukusios neteisėtos jos(kaltinamosios A. U.) veikos buvo padaryta didelė žala valstybei ir juridiniam asmeniui, nes valstybės biudžetas patyrė 195,- Eur. turtinę žalą, buvo sumenkintas valstybės švietimo sistemos, savivaldybės institucijos-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, teikiančios viešąsias paslaugas, prestižas visuomenės akyse, autoritetas, iškraipytos šios švietimo įstaigos funkcijos ir veiklos principai, diskredituotas Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus vardas, pedagogo vardas, mokyklos bendruomenėje sukurta įtampos, baimės, nepasitikėjimo, apgaulės, melo atmosfera, trikdomas mokyklos ir mokytojų darbas, sukeltas didelis neigiamas rezonansas spaudoje ir internatiniuose žiniasklaidos portaluose, tuo pačiu padaryta didelė neturtinė žala mokyklos steigėju-Ukmergės rajono savivaldybei ir valstybei, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo principai.

44Kaltinamoji A. U., ikiteisminio tyrimo metu pirminių parodymų davimo metu neigdama savo kaltę dėl jai inkriminuojamų nusikaltimų, o vėlesnėse apklausose aplamai atsisakydama duoti bet kokius paaiškinimus dėl jai inkriminuojamų veikų, jau bylos nagrinėjimo teisme metu kalta, padarius jai inkriminuojamus nusikaltimus, pilnai prisipažino ir parodė, kad ji nuo 2003 m. ėjo Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės pareigas. 2005 m. prie jos vadovaujamos mokyklos buvo prijungta Laičių pagrindinė mokykla, kuri vėliau buvo reorganizuota į pradinę mokyklą. 2012 metais, jos vadovaujamoje Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje buvo labai sudėtinga situacija, išleido dvi ketvirtas klases. 2012 m. rugpjūčio mėnesį vyko pedagogų susirinkimas dėl naujų mokinių. Vaikų tėvai reiškė didelį nepasitenkinimą pirmos klasės mokytoja M., nes pastaroji laisvu laiku prekiaudavo turguje mėsa. Visi pedagogai ieškojo sprendimų, ji kvietė visus mokytojus, pažįstamus, kad ieškotų vaikų, būsimų pirmokų. Prieš pat nurodytų metų rugsėjo 1 d., direktorės pavaduotoja N. L. G. apsidžiaugė, kad surado vaiką. Ji (A. U.) per daug nesigilino. Žinojo, kad minėtas vaikas – D. A. gyvena užsienyje, bet neva senelis parašė prašymą priimti šį vaiką į mokyklą. Jai buvo pateiktas prašymas dėl šio vaiko priėmimo. Ji džiaugėsi, kad pavyks suformuluoti dvi pirmokų klases, mokytojos turės darbą. Žinojo, kad minėtas berniukas faktiškai gyvena užsienyje. Pradžioje buvo žadama, jog vaikas atvyks į mokyklą, vėliau sužinojo, jog – neatvyks. Kelis kartus direktorės pavaduotoja N. L. G. užsiminė, kad reikėtų berniuką išbraukti iš mokinių sąrašo. Tuomet ji (A. U.) atsakė: „braukit, jei tikrai žinote, kad vaikas neatvažiuos“, tačiau jokių veiksmų nesiėmė. Vaikas liko mokyklos mokinių sąrašuose iki pat 2016 metų bei direktoriaus įsakymu buvo perkeltas į penktą klasę. Žinojo faktą, kad vaikas mokykloje nesimoko, tik figūruoja dokumentuose, tačiau šio proceso realiai nesustabdė. Pripažįsta, kad laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio 27 d. iki 2017 m. kovo 22 d. davė neteisėtus nurodymus jai pavaldiems Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojams bei direktoriaus pavaduotojai dirbti taip, lyg mokinys D. A. iš tikrųjų lankytų mokyklą, būtų pamokose ir gautų įvertinimus, t.y. nurodė pildyti dienynus, rašyti pažymius, pildyti mokinio asmens bylą, surašyti mokinio pasiekimų suvestinę ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą ir atlikti kitus veiksmus, kurie rodytų, kad šis mokinys realiai mokosi mokykloje. Be to, pripažįsta, jog ji pati klastojo dokumentus bei suklastotus dokumentus panaudojo, patalpindama juos į teisinę apyvartą, t.y. pasirašė sutartis dėl tariamo mokinio D. A. priėmimo į mokyklą ir direktoriaus vardu priėmė įsakymus dėl šio vaiko mokymosi proceso. Taip pat, dėl tų pačių priežasčių, tai yra dėl mokinių trūkumo Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, ji (A. U.), 2017 metų kovo – balandžio mėnesiais paprašė R. A. tėvo D. A., kad šis atgaline data surašytų melagingą prašymą dėl vaiko Roko perkėlimo iš ketvirtos į penktą klasę. Žinodama, jog mokinys R. A. faktiškai mokykloje nesimoko, davė nurodymą jai pavaldiems Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojams bei direktorės pavaduotojai dirbti taip, lyg mokinys R. A. iš tikrųjų lankytų mokyklą, būtų pamokose ir gautų įvertinimus, t.y. nurodė pildyti dienyną, rašyti pažymius, pildyti mokinio asmens bylą ir atlikti kitus veiksmus, kurie rodytų, kad R. A. realiai mokosi mokykloje. Be to, pripažįsta, kad pati klastojo dokumentus bei suklastotus dokumentus panaudojo, patalpindama juos į teisinę apyvartą, t.y. pasirašė sutartį dėl tariamo minėto vaiko priėmimo į mokyklą ir direktoriaus vardu priėmė įsakymą dėl šio vaiko mokymosi proceso. Sutinka, jog pažeidė kaltinime nurodytus teisės aktus. Ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažino, nes kilo gynybinė reakcija neigti, kadangi parodymus davė iš karto po to kai buvo nušalinta nuo pareigų. Be to, iš karto nežinojo visų aplinkybių. Teismo posėdžio metu duoda teisingus parodymus. Dėl nusikalstamų veikų padarymo nuoširdžiai gailisi. Prašo įvertinti tai, jog jokios asmeninės naudos iš nusikalstamų veikų neturėjo. Nusikalstamu būdu gauti pinigai buvo panaudoti mokytojų atlyginimams, pažintinei moksleivių veiklai, kitoms mokymosi priemonėms.

45Nežiūrint į tai, kad kaltinamoji A. U. prisipažino padariusi nusikaltimus pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą kvalifikuojamus pagal LR BK LR BK 228 str. 1d., 300 str. 1d., jos kaltė yra pilnai įrodyta teisme atlikto sutrumpinto įrodymų tyrimo metu LR BPK 291 str. pagrindu paskelbtais liudytojų A. K., R. N., D. A., V. G., I. K., R. G., R. G., A. G., V. R., N.-L. G., V. K., I. M., D. P., D. T., J. P., L. L., Ž. K., T. S., G. Š., S. Š., E. R. ir V. Š. apklausos protokolais, surašytais ikiteisminio tyrimo metu(b.l. 81-83, 95-99, 101-104, 115-117, 120-121, 127-128, 130-131, 133-135, 139-143, 153-155, 160-164, 170-173, 178-180, 185-186, t. 2, b.l. 5-7, 20-22, 27-29, 35-36, 42-43, 50-51, 57-58, 63-64, 130-131, 127-128, t. 3, b.l. 112-113, t. 4), ir kitais paskelbtais byloje esančiais įrodymais(dokumentais): Ukmergės rajono savivaldybės mero R. J. 2017m. balandžio 27d. rašytu pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pardėjimo pagal LR BK 228 str. ir 300 str.(b.l. 36-38, t. 1) ir priedais prie minėto pareiškimo(b.l. 39-105, t. 1), elektroniniu paštu gautu pil. V. A. paaiškinimu(b.l. 93, t. 2), 2017m. gruodžio 18d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu(b.l. 112, t. 1) ir priedais prie minėto protokolo, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojo V. K. pateiktais elektroninio dienyno išrašais(b.l. 113-152, t. 1), Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018m. vasario 21d. pateiktu reikalaujamų dokumentų pateikimo aktu(b.l. 153, t. 1) ir priedu prie minėto akto, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokyklinės dokumentacijos inventorizavimo komisijos 2018m. vasario 07d. ataskaita(b.l. 154-155, t. 1), dokumentų apžiūros protokolu(b.l. 156-159, t. 1) ir priedais prie minėto protokolo(b.l. 160-163, t. 1), Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018m. liepos 11d. informacinio pobūdžio raštu dėl dokumentų pateikimo(b.l. 2, t. 2), dokumentų apžiūros protokolu(b.l. 3-8, t. 2) ir priedais prie minėto protokolo, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pateikta mokinio R. A. moksleivio asmens bylos Nr. A6 medžiaga ir Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymais(2013m. gegužės 31d. įsakymu Nr. 22M, 2014m. gegužės 30d. įsakymu Nr. 30M, 2015m. gegužės 29d. įsakymu Nr. 30M, 2015m. rugsėjo 01d. įsakymu Nr. 39M, 2016m. gegužės 31d. įsakymu Nr. 17M, 2017m. kovo 22d. įsakymu Nr. 26M)(b.l. 9-35, t. 2), 2017m. gruodžio 14d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu(b.l. 40-45, t. 2), dokumentų apžiūros protokolu(b.l. 46-52, t. 2) ir priedais prie minėto protokolo, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pateiktų dviejų mokinio D. A. moksleivio asmens bylų Nr. A 7 ir Nr. A-7 medžiagomis(b.l. 53-63, 64-79, t. 2, b.l. 40-45, 49-52, 53-56, t. 1), Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pateikta pažyma dėl lėšų skyrimo pil. D. A. ir R. A. ugdymui(b.l. 3, t. 4), Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2018m. liepos 11d. pateiktais dokumentais apie Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės A. U. darbo santykius(b.l. 7-35, t. 4), Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018m. liepos 11d. raštu dėl dokumkentų pateikimo(b.l. 36, t. 4) ir priedais prie minėtos pažymos, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisyklės (b.l. 37-98, t. 4) ir visa kita byloje esančia medžiaga.

46Kadangi kaltinamajai A. U. inkriminuojamų nusikaltimų, iš kurių du, numatyti LR BK 300 str. 1d., baudžiamojo įstatymo yra priskirti prie nesunkių nusikaltimų, o veikos pagal LR BK BK 228 str. 1d.-prie apysunkių nusikaltimų(LR BK 11 str. 3-4d.d.), padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir pati kaltinamoji A. U. sutiko, kad kiti byloje esantys įrodymai nebūtų tiriami teisme, įrodymų tyrimą po jos apklausos nutraukiant, ir įvertinus tai, kad kiti posėdžio dalyviai(prokuroras ir gynėjas) sutiko su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu, byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas BPK 273 str. 1d. pagrindu.

47Iš teisme paskelbto liudytojos A. K. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji yra D. A. močiutė. D. A. motina V. A. prieš vienuolika metų, t.y. 2006 m. spalio mėnesį, išvyko gyventi į Airiją. Su ja išvyko ir jos vaikai: S. A. ir D. A.. Jos dukra V. A. į Lietuvą grįžti neplanavo ir tikrai neketino leisti vaikų į mokyklą Lietuvoje. Prieš išvykdama į užsienį dukra gyveno ( - ). Nežino, kas galėjo parašyti prašymą V. A. vardu priimti D. A. į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 1-ą klasę 2012 m. rugpjūčio 27 d. ir į tos pačios mokyklos 5-ą klasę 2016 m. rugpjūčio 25 d. Jos dukra tokio prašymo nerašė, o jos anūkai, kurie net nemoka lietuvių kalbos, jokiais būdais negalėtų lankyti Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos ar Laičių pradinio ugdymo skyriaus. D. mokosi ir gyvena Airijoje(b.l. 81-83, t. 2).

48Iš teisme paskelbto 2017 m. lapkričio 6 d. V. A. paaiškinimo, gauto elektroniniu paštu, matyti, kad ji paaiškino, jog D. A. nuo 2006 m. lapkričio 9 d. išvyko gyventi į Airiją. Apie tai, kad jos (V. A.) vardu buvo surašyti prašymai dėl sūnaus priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 1-ą ir 5-ą klasę, nežinojo. Su ja apie tai niekas nekalbėjo. Pati V. A. tokių prašymų nerašė, nes nesiruošė grįžti į Lietuvą(b.l. 93, t. 2).

49Iš teisme paskelbto liudytojos R. N. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad 2017 m. kovo 21 d. ji nuėjo į Ukmergės rajono savivaldybės socialinės globos ir rūpybos skyrių dėl pašalpos gimus vaikui. Specialistė, kurios pavardės neprisimena, paklausė dėl pinigų kitam vaikui – R. A.. Ji (R. N.) pasakė, kad jos sūnus R. nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. yra išregistruotas iš Lietuvos, nes gyvena Anglijoje. Minėta specialistė liepė eiti į Vaiko teisių apsaugos skyrių. Vaiko teisių apsaugos skyriuje ji paaiškino, kad yra parašiusi įgaliojimą, kuriuo jos mamai ir seserims suteiktos visos teisės rūpintis jos sūnaus R. A. reikalais. Po pokalbio su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistėmis, ji (R. N.) nuėjo į Švietimo ir sporto skyrių ir pasakė situaciją skyriaus vedėjai. Vedėja D. S. patikrino sistemoje ir pasakė, kad sistema rodo, jog R. A. mokosi Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje. Tuomet ji paskambino savo vyrui D. A. ir paklausė, ar jis parašė prašymą išbraukti R. iš mokinių sąrašų, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. R. nebesimokytų. D. A. pasakė, kad neparašė. Maždaug po poros savaičių, jau balandžio mėnesį, D. A. parašė prašymą, bet tai tikrai nebuvo 2017 m. kovo 1 d., nes tuo metu ji dar nebūtų žinojusi, kad R. tebėra mokyklos sąrašuose. Dėl prašymų priimti R. į 1-ą klasę, liudija, jog prašymą rašė 2012 m. Ar rašė prašymą perkelti R. į Laičių pradinio ugdymo skyrių, neprisimena. Prašymo priimti R. į 5-ą klasę nerašė, gal D. rašė, bet rašyti nebebuvo prasmės, nes R. tuo metu jau buvo išregistruotas iš Lietuvos. Vėliau pavasarį, gal 2017 m. balandžio mėnesį, jai (R. N.) telefonu paskambino A. U., prisistatė kaip buvusi mokyklos direktorė, klausė, kodėl R. N. iš karto nuėjo į Švietimo ir sporto skyrių, kodėl pirmiausia neatėjo į mokyklą. A. U. pasakė, kad dėl R. ir dar dėl kito vaiko ją nušalino nuo pareigų. Kada tiksliai vyko pokalbis, negali pasakyti, neprisimena net mėnesio. 2017 m. kovo mėnesio pabaigoje į jos namus Ukmergėje, buvo atvažiavę Ukmergės senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotoja N. L. G. ir mokytoja A. G.. Jos atsiprašė dėl viso šio įvykio su R., prašė daugiau niekur nesikreipti, neberašyti skundų(b.l. 95-99, t. 2). Liudytojos R. N. aiškinamos aplinkybės apie jos sūnaus R. A. gyvenimą ir mokymąsi Jungtinėje Karalystėje patvirtina ir pastarosios ikiteisminio tyrimo pareigūnams elektroniniu paštu siųsti dokumentais(b.l. 108-113, t. 2).

50Iš teisme paskelbto liudytojo D. A. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad kalbėdamas apie savo sūnaus R. A. mokymąsi Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje negali nurodyti tikslių datų. Pasibaigus 2015-2016 mokslo metams jo sūnus R. A. beveik visą laiką gyveno Anglijoje su žmonos giminėmis. R. 4-os klasės baigimo pažymėjimą atsiėmė jau po to, kai žmona būdama Švietimo ir sporto skyriuje paskambino jam ir pasakė, kad R. dar neišbrauktas iš mokyklos sąrašų. Tai galėjo būti kovo mėnesio pabaigoje. Tuo metu į jo butą atvyko pavaduotoja N. L. G. su dar viena mokytoja, kurios pavardės nežino, jos atsiprašinėjo, buvo apsiverkę, prašė jo su žmona ateiti į Senamiesčio mokyklą ir parašyti kelis prašymus ar panašiai. Po kelių dienų, datos neprisimena, jis atėjo į Senamiesčio pagrindinę mokyklą ir direktorės A. U. kabinete, kur buvo ir pavaduotoja N. L. G., užpildė prašymą išbraukti sūnų R. A. iš mokinių sąrašų. Prašymo blankus jam direktorės kabinete padavė pavaduotoja N. L. G.. Kiek atsimena, padavė ne vieno prašymo blanką, o kelis. Jis užpildė prašymą priimti R. A. į 5-ą klasę, kokios dienos data, neprisimena, datą jam nurodė direktorė. Direktorės A. U. nurodyta data užpildė Vaiko priėmimo į mokyklą sutartį. Tai buvo 2016 metų atgalinės datos. Prašymą išbraukti R. A. iš mokinių sąrašų parašė 2017 m. kovo 1 d. data, šią datą jam nurodė rašyti mokyklos direktorė A. U.. Ji sakė, kad įvyko nesusipratimas, kad jis (D. A.) parašys minėtus prašymus ir viskas baigsis. Dar po kelių dienų, jis vėl atėjo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą ir atsiėmė savo sūnaus R. A. pradinio ugdymo pažymėjimą bei pasirašė už tai žurnale. Pasirašydamas, greičiausiai, nurodė 2016 m. gegužės 31 dienos datą ar kitą datą, kurią jam nurodė direktorė A. U.(b.l. 101-104, t. 2).

51Iš teisme paskelbto liudytojos A. G. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokytoja. 2014 m. gavo suformuotą R. A. moksleivio asmens bylą, šis moksleivis iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės A. U. įsakymu buvo perkeltas toliau mokytis į Laičių pradinio ugdymo skyrių. R. A. mokyklą lankė. Dalį laiko R. A. praleisdavo Jungtinėje Karalystėje pas močiutę. 2016 m. balandžio mėnesio pabaigoje – gegužės mėnesio pradžioje standartizuotų IV-os klases testų R. A. neatliko, testų metu ji (A. G.) žymėjo „n" raides. Gegužės mėnesį per pradinio išsilavinimo pažymėjimų teikimą į Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą atvyko R. A. tėvas, atvežė atliktas paskirtas įvairių pamokų užduotis ir pasiėmė Pradinio išsilavinimo pažymėjimą. Pažymėjimą įteikė direktorė. Dėl mokinio D. A. gali paliudyti, jog 2015 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje gavo D. A. suformuotą moksleivio asmens bylą, ją pavaduotojų kabinete perdavė Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja I. M.. Nuo rugsėjo 1-osios pradėjus darbą, D. A. mokykloje nesirodė. Ji (A. G.) nuvyko D. A. asmens byloje nurodytu adresu ( - ), ir rado negyvenamą mūrinį namą užkaltomis durimis. Besibaigiant pirmam trimestrui lapkričio mėnesį, paklausė pavaduotojos N. L. G., ką daryti su D. A. vertinimu. N. L. G. atsakė: „rašyk, tvarkyk". Ji tai suprato kaip nurodymą iš administracijos, todėl į D. A. elektroninį dienyną rašė lakoniškus sakinius apie pasiekimus. 2016 m. gegužės mėnesio pabaigoje į D. A. mokinio asmens bylą įrašė įvertinimus pagal ankstesnius savo rašytus vertinimus. Pagal tuos vertinimus D. A. buvo išrašytas Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, kurį antspaudu patvirtino direktorė A. U.. Prieš rugsėjo pirmąją, savo 4 klasės mokinių asmens bylas ji perdavė mokytojai V. R., perspėjo apie du mokinius – R. A. ir D. A.. Ji (A. G.) vykdė neteisėtus mokyklos administracijos nurodymus dėl mokyklos nelankančių mokinių pateikimo kaip lankančius, nes bijojo prarasti darbą, netekti galimybės kelti kvalifikaciją. 2016 m. pavasarį į Laičių pradinio ugdymo skyrių buvo atvykusi direktorė A. U.. Ji pasakė direktorei, kad reikia braukti D. A. iš mokinių sąrašų. Direktorė atsakė, kad reikia dviejų penktų klasių. Ji tuomet suprato, kad ir nelankantis D. A. turi baigti ketvirtą klasę ir būti perkeltas į penktą klasę. Moralinį direktorės spaudimą jautė nuolat, bet konkrečiai pastaroji negrasino, išsakydavo užuominas. Visus nurodymus dėl D. A. daugiausiai perduodavo pavaduotoja pradiniam ugdymui, o ne tiesiogiai direktorė, bet matyt, ne savo iniciatyva, o kaip ir visi mokytojai, pakluso direktorei(b.l. 133-135, t. 2).

52Iš teisme paskelbto liudytojos I. M. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. 2012 metais grįžo iš vaiko auginimo atostogų ir turėjo gauti I-ąją klasę. Prieš rugsėjo pirmąją dieną pradėjo sudarinėti savo pirmos klasės moksleivių sąrašus, raštinėje, kartu su kitų pirmokų prašymais, buvo ir D. A. mamos prašymas. Po rugsėjo I-osios šventės direktorė jos paklausė, kodėl neatėjo keli vaikai, sakė, kad jos (I. M.) klasėje jau yra užprogramuotos socialinės bėdos, kadangi buvo ryškūs socialiniai vaikų skirtumai. Direktorė jai liepė išsiaiškinti, kodėl tie vaikai (tarp jų ir D. A.) neatėjo į mokyklą. Ji (I. M.) prašymuose nurodytais telefonų numeriais susiskambino su kai kuriais į mokyklą neatėjusiais mokiniais, viską išsiaiškino. D. A. prašyme nurodytu telefonu niekam neprisiskambino, prašyme nurodytu adresu ( - ), rado iš pažiūros negyvenamą namą. Apie tai ji sekančią darbo dieną informavo direktorę ir pavaduotoją. Direktorė klausė, gal ji pažįsta tą vaiką, gal čia kokia jos draugė parašė prašymą. 2012 m. rugsėjo pirmas savaites pradėjo formuoti savo pirmokų asmens bylas. R. A. mokyklą lankė. Pastebėjo, kad D. A. byloje trūksta kelių būtinų dokumentų – gimimo liudijimo kopijos, sveikatos pažymėjimo. Reikalingi D. A. duomenys buvo prisegti ant lipnaus lapelio ant prašymo ar sutarties. Direktorės A. U. ir pavaduotojos pradinio ugdymo reikalams N. L. G. klausė ką daryti su vaiku, kuris nelanko. Ar direktorė, ar pavaduotoja atsakė, kad turi įtraukti D. A. į dienyną (popierinį). Tuomet ji (I. M.) įrašė D. A. į klasės dienyną. Artėjant I-o trimestro pabaigai, gruodžio mėnesį, per mokytojų susirinkimą ji paklausė, ką daryti su D. A. pažymiais. Direktorė, girdint mokytojams, pasakė – mokinys bazėje, tai jis ir turi mokytis. Tai reiškia, turi būti įvertinimai. Ji (I. M.) įvertinimus parašė, išvedė I-ą trimestrą. Po pirmo trimestro kelis kartus klausė pavaduotojos N. L. G., kada reiks išbraukti D. A. iš mokinių sąrašų, pavaduotoja visada atsakydavo: „kada nuspręs direktorė". D. A. 2015 m. direktorės įsakymu buvo perkeltas į Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasę. 2017 m. kovo mėnesį Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo skyriuje buvo pradėtas patikrinimas dėl mokyklos nelankančių R. A. ir D. A., mokykloje įvyko susirinkimas, kurio metu direktorė prašė visus mokytojus būti vieningais ir atliekančiai patikrinimą komisijai sakyti, kad D. A. mokėsi Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nuotoliniu būdu. Ankstesnių susitikimų metu direktorė sakydavo, kad mokyklos kolektyvas nieko blogo ar neteisėto nepadarė. Turima omenyje elektroninio dienyno taisymas ir mokyklos realiai nelankančių mokinių „mokymas", pažymių jiems rašymas. Direktorė sakydavo, kad tiek ji, tiek kolektyvo nariai daugiausiais ką gali gauti, tai papeikimą, bandė sudaryti įspūdį, kad tai visai menkavertis pažeidimas, dar iki komisijos patikrinimo, direktorė akcentavo, kad šią problemą reikia spręsti kolektyvo viduje, neviešinant. Apie tai, kad D. A. moksleivio asmens bylos buvo dvi, ji nieko nežinojo. 2012 m. rugsėjo pirmomis dienomis iš raštinės pasiėmė D. A. motinos prašymą priimti D. A. į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 1-ą klasę bei motinos pasirašytą Vaikų priėmimo į mokyklą sutartį. Koks tuo metu ant prašymo buvo užrašytas A. vardas ir Mokinio asmens byloje D. A. tėvo vardas, neprisimena. Rugsėjo pirmomis dienomis direktorei A. U. pasakė, kad trūksta reikalingų bylai formuoti dokumentų (gimimo liudijimo, sveikatos pažymėjimo), ir D. A. mokykloje nepasirodė, direktorė pasakė, kad nieko blogo nedaro, reikia laukti toliau. 2013-2014 ar 2014-2015 mokslo metais, prieš eilinį Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimą vėl paklausė direktorės A. U., ką daryti su D. A. vaiko sveikatos pažymėjimu, kurio byloje nebuvo. Direktorė liepė pasakyti, kad sveikatos pažymėjimas buvo, bet kažkur dingo, paklausė ar ji (I. M.) neturi pažįstamo žmogaus, kuris galėtų gauti sveikatos pažymėjimą D. A.. Ji atsisakė ieškoti tokio žmogaus, suprato, kad tai neteisėta. 2017 m. kovo mėnesio pabaigoje, dienos neprisimena, vakare ji (I. M.) būnant namuose, į mobilųjį telefoną paskambino A. U. ir pasiūlė kartu su ja nuvažiuoti kažkur į sodus pas D. A. senelius ir paprašyti, kad jie pasirašytų prašymus dėl D. A., kaip suprato – atgaline data. Ji (I. M.) atsisakė. 2017 m. balandžio viduryje tarp 10-14 dienos jai vėl į namus paskambino A. U. ir pasakė, kad reikia „patvarkyti bylutę" , kaip suprato, D. A. Mokinio asmens bylą. Tuo metu vyko Švietimo skyriaus patikrinimas mokykloje, ji suprato, kad A. U. siūlo padaryti kažką neteisėto, t.y., kad ji (I. M.) įrašytų tikrovės neatitinkančius duomenis, kadangi D. A. tuo metu jau buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų. Ji atsisakė atvykti. Daugiau apie D. A. mokinio asmens bylos formavimą nieko pasakyti negali. 2017 m. gegužės 9 d. ji kartu su mokytoja A. G. ir pavaduotoja N. L. G., A. U. kvietimu lankantis pas ją. A. U. joms girdint pasakė N. L. G., kad ji turėtų prisiimti atsakomybę už mokyklai susidariusią situaciją, sakė, kad jai už tai negresia baudžiamoji atsakomybė, kad ji liks dirbti kaip dirbusi, atsipirks papeikimu. Pasakė, kad jei A. U. liktų dirbti, tai ir ji su A. G. atsipirktų papeikimais, ir visas mokytojų kolektyvas nenukentėtų. 2017 m. gegužės 24 d. A. U. vienai dienai grįžo iš nedarbingumo ir išsikvietė ją (I. M.) pokalbiui į savo kabinetą. Pokalbio metu direktorė pasakė, kad ji (I. M.) ir pavaduotoja N. L. G. turi prisiimti atsakomybę už susidariusią situaciją mokykloje dėl D. A.. Ji atsakė, kad melagingai prieš save neliudys(b.l. 170-173, t. 2).

53Iš teisme paskelbto liudytojos V. R. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokykloje matematikos mokytoja. 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo iškabinti mokyklos koridoriuje 5 klasės moksleivių sąrašai. Po Rugsėjo pirmosios šventės ji su kitais mokytojais nuėjo į mokyklos raštinę ir atsinešė savo 5 b klasės moksleivių sąrašą. Informavo mokyklos direktorę A. U., kad klasėje pagal sąrašą turi būti 19 moksleivių, bet 3 moksleiviai, tarp kurių ir R. A. bei D. A., į mokyklą neatvyko. Direktorė nuramino, kad nepergyventų, jie bus. Rugsėjo pirmąją savaitę pas ją į klasę atvyko Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriaus mokytoja A. G. ir atvežė minėto skyriaus moksleivių, baigusių 4 klases, asmens bylas, tarp jų ir R. A. ir D. A. asmens bylas. Mokytoja A. G. apibūdino kiekvieną moksleivį, atėjusį iš jos skyriaus. Jai (V. R.) pasakius, kad R. A. ir D. A. mokykloje rugsėjo pirmąją nepasirodė, mokytoja pasakė, kad dabar tai jos bėda. Ji (V. R.) suprato, kad su šiais moksleiviais bus problemų. Pirmą mėnesį 5-okams pažymiai nėra rašomi, ji kai kuriose matematikos pamokose kartais žymėdavo „n" raidę R. A. ir D. A. elektroninio dienyno langeliuose, kartais nežymėdavo. Buvo nerašytas susitarimas tarp mokyklos administracijos ir mokyklos mokytojų, kad tokių nelankančių moksleivių lankomumo ištisai nežymėti „n" raide. Iš mokyklos direktorės išgirdo, kad R. A. ir D. A. mokyklos nelankys, bet atsiskaitys grįžę iš užsienio per žiemos atostogas. Kreiptis į minėtų moksleivių tėvus dėl jų nelankymo neturėjo galimybės, adresais, kurie buvo moksleivių asmens bylose, niekas negyveno. Apie tai, kad šie mokiniai į mokyklą nėjo ir neis, žinojo visi pedagogai. 2016 m. gruodžio mėnesio pradžioje pedagogų posėdyje buvo kalbama apie 5-okų adaptaciją. Tuomet ji (V. R.) pasisakė savo ugdomosios klasės adaptacijos klausimu, sakė, kad kažką reikia daryti su tais mokyklos nelankančiais vaikais. Buvo nutarta kreiptis į mokyklos Vaiko gerovės komisiją. Ji, kaip klasės vadovė, pateikė paraišką komisijai. Posėdyje turėtų dalyvauti svarstomų moksleivių tėvai, tačiau neturėjo galimybės tėvams pranešti. 2017 m. vasario mėnesį, dienos neprisimena, pas ją į pamoką atėjo mokyklos pavaduotojas ugdymo reikalams V. K. ir pasakė, kad yra problema su R. A. (D. A. neminėjo). 2017 m. kovo 2 d. mokyklos direktorė A. U.pranešė jai (V. R.), kad R. A. nuo kovo 1 d. yra išbrauktas iš mokyklos mokinių sąrašų, ir kad ji turi padaryti įrašą mokinio byloje. Praėjus kelioms dienoms, tiksliai nepamena kada, pavaduotojas V. K. jai pasakė, kad bus „atidarytas" elektroninis dienynas ir bus galima pataisyti įrašus apie pažymius ir lankomumą R. A. ir D. A.. Liepė perduoti tai kitiems mokytojams. Gan greit po to buvo „atidarytas" elektroninis dienynas ir buvo galima keisti įrašus jame. Ji (V. R.) R. A. grafose pakeitė iš pažymio, „4" į „neatestuota", o D. A. grafose pradžioje keitė pažymį į „neatestuota", o vėliau, direktorės nurodymu, vėl į tą patį pažymį. Iki trimestrų pabaigos, t.y. rugsėjo - lapkričio, gruodžio - vasario ir kovo - birželio laikotarpiais, įrašus mokytojai gali keisti, o pasibaigus trimestrui, dienynas „uždaromas", įrašų už praėjusį trimestrą daryti ar keisti nebegali, sistema nebeleidžia. Papildo, jog, kai reikėjo mokinius įtraukti į mokyklos bazę, pastebėjo, kad D. A. motinos prašyme priimti sūnų į 5 klasę nėra mokinio asmens kodo, apie tai pasakė pavaduotojui ūkio reikalams E. R., pasakė, kad čia jų mokyklos mokiniai, todėl jis asmens kodus paims iš duomenų bazės. Vedant I-ą trimestrą matė, kad daugumos mokytojų dalykuose atsirado pažymiai R. A. ir D. A.grafose. Kai kurių mokytojų dalykuose pažymiai buvo neišvesti. Ji (V. R.) paklausė pavaduotoją V. K., kaip bus su ataskaita trimestro pabaigoje. V. K. pasakė, kad ji pasakytų mokytojams, tegul parašo pažymius. Ji (V. R.) nuėjo pas direktorę, direktorė pasakė, kad tegul mokytojai parašo pažymius, kai R. A. ir D. A. atvažiuos atostogų, atsiskaitys. Ji (V. R.) irgi pataisė „n" raides į pažymius, išvedė trimestrą R. A. ir D. A.. 2017 m. sausio mėnesį, dienos neatsimena, ją iškvietė į kabinetą direktorė ir užsipuolė dėl dviejų iš jos klasės išėjusių į kitas mokyklas mokinių (ne R. A. ir D. A.). Mokiniai mokyklą paliko dėl asmeninių priežasčių, bet direktorė apkaltino ją (V. R.) nelankstumu, pagrasino, kad neturės nei klasės, nei darbo, minėjo, kad direkciniame pasitarime apie tai kalbėta, nuspręsta, kad dėl jos nelankstumo, nelojalumo tie du mokiniai išėjo. Ji (V. R.) pajuto spaudimą ir baimę dėl grėsmės prarasti darbą. 2017 m. vasario mėnesį pavaduotojas V. K. pasakė jai (V. R.), kad Ukmergės Švietimo skyrius „užkabino" R. A., kad nueitų pas direktorę, ji pasakys, ką daryti. Kai nuėjo, direktorė liepė paimti ir sutvarkyt R. A. bylą ir elektroninį dienyną, liepė parašyti prašymą, kad R. A. būtų išbrauktas iš moksleivių sąrašų. Ji (V. R.) atsisakė rašyti, nesuprato, ar turėjo savo vardu, ar R. A. tėvų vardu parašyti, nesigilino. Direktorė sakė, kad gal kitas parašys. Taip ir liko. Po kokių trijų dienų direktorę iškvietė į Ukmergės rajono savivaldybę. Tą pačią dieną ją (V. R.) telefonu iškvietė iš namų pavaduotoja pradiniam ugdymui N. L. G.. Atvykusi į mokyklą, direktorės kabinete rado direktorę ir mokytoją I. M.. Direktorė jai (V. R.) pasakė, kad padarytų įrašą R. A. asmens byloje, kad pastarasis 2017 m. kovo 1 d. direktorės įsakymu Nr. 21M išbrauktas iš sąrašų. Ji (V. R.) tą padarė. Tą pačią dieną direktorės buvo sudarytas „veiksmų planas", kaip ji (V. R.) turi elgtis Švietimo ir sporto skyriaus tyrimo metu, jai buvo nurodyta ištrinti pažymius R. A. dienyne, parašyti „n", trimestre neatestuoti. Tą patį ji turėjo perduoti ir kitiems mokytojams. Mokytojai bus kalti dėl to, kad rašė pažymius vaikui, kurio net nebuvo. Kai liepė ištrinti pažymius, ji (V. R.) pasakė, kad dienyne bus matyti tai, kad trins pažymius, ir jokios naudos iš to nebus. Į jos pastabą direktorė nesureagavo. Dėl D. A. direktorė pasakė, kad šito vaiko neliečia. Po kiek laiko pas mokyklos sekretorę direktorė jai (V. R.) paliko raštelį, kuriame nurodyta parašyti apie išvykimą į Airiją. Ji (V. R.) padarė įrašą D. A. asmens byloje. Po to, kai D. A. jau buvo išbrauktas iš sąrašų, V. K. nurodė mokytojams iš pažymių pataisyti į „neatestuota", kai kuriems mokytojams ji (V. R.) perdavė jo nurodymą, kai kuriems jis pats skambino telefonu. Kai direktorė pamatė, kad D. A. iš pažymių ištaisė į „n", ji pasakė, kad padarė blogai, pakeltu tonu nurodė keisti taisymą atgal į pažymius, kadangi reikia sakyti švietimo skyriaus tyrimo metu, kad jis mokėsi iki 2017 m. kovo 22 d.. Direktorė kategoriškai sakė, kad mokytojai sakytų, kad D. A. mokėsi iki kovo 22 dienos. Tą pačią dieną direktorė sukvietė mokytojus ir pasakė, kad pradėtas tyrimas, kad tai visų problema, kad reikia viską sutvarkyti, kad nenukentėtų mokyklos prestižas, kalbėjo apie tai, kad viskas priklausys nuo mokytojų, nes jie žino, už ką yra atsakingi. Nuo 2017 m. kovo 22 d. ji (V. R.) nuolat jautė moralinį spaudimą iš direktorės pusės, pastaroji skambino daugybę kartų, pasakojo kaskart kitokias istorijas apie D. A.. Gegužės pradžioje direktorė kvietė ją (V. R.) į savo namus atvažiuoti visoms mokytojoms, kad susitartų, ką reikia kalbėti. Ji atsisakė. Direktorė nuolat jai aiškino, kaip turi elgtis, kad turi būti lojali, sakė, kad jei kas nors prisiims kaltę, tai ji baus pati, kaip mokyklos direktorė. Prieš Velykas direktorė jai (V. R.) skambino ir sakė, kad paieškotų soduose D. A. giminių, kad galėtų su jais susitarti. Kalbėdavo tą patį – apie vienybę ir lojalumą(b.l. 139-143, t. 2). Liudytojos V. R. aiškinamas aplinkybes apie direktorės jai buvusį paliktą raštelį, kuriame buvo nurodyta parašyti apie mokinio D. A. išvykimą į Airiją patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai(b.l. 144-147, t. 2).

54Iš teisme paskelbto liudytojos N.-L. G. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui. Dėl moksleivių priėmimo į mokyklą tvarkos: tėvų prašymai priimti vaiką į kurią nors klasę yra surenkami arba parašomi mokyklos raštinėje. Po to, mokinių tėvai pasirašo mokymo sutartis, kurias pasirašo mokyklos vadovas – šiuo atveju direktorė A. U.. Mokinių bylas formuoja klasių vadovai. Ji (N. L. G.) yra atsakinga už mokymą, t.y. už ilgalaikių teminių planų kūrimą ir patvirtinimą, už pradinio ir neformaliojo ugdymų tvarkaraščių sudarymą, pradinių klasių pamokų vizitavimą, ataskaitų rengimą ir visa, kas susiję su pradinių klasių mokymo procesu. 2012 metų I-o trimestro pabaigoje, I-os klasės mokytojai I. M. paklausus, ką daryti su D. A., kada jį išbrauks iš mokinių sąrašų, ji (N. L. G.) atsakė, kad tai nuspręs direktorė. Taip atsakė todėl, kad mokinių priėmimas ir šalinimas yra mokyklos direktorės kompetencija. Mokytoja I. M. jau 2012 m. rugsėjo mėnesį sakė jai, kad nesulaukė savo klasėje mokinio D. A.. Tada jos kartu ėjo pas mokyklos direktorę, apie tai pastarąją informavo. Direktorė pasakė, kad palauktų, gal bus. Vėliau ne kartą ji (N. L. G.) ir mokytoja I. M. kreipėsi į direktorę dėl D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašo, tačiau direktorė atsakydavo – laukiam. D. A. buvo perkeliamas iš pirmos klasės į antrą, vėliau į trečią, o į ketvirtą klasę buvo direktorės įsakymu perkeltas į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyrių. Ji apie tai žinojo ir dėl šio mokinio mokyklos nelankymo ne kartą kreipėsi į mokyklos direktorę. Jokių sprendimų dėl mokinių kėlimo ar nekėlimo į aukštesnę ar kitą klasę ji nepriima ir sprendimų neįtakoja, sprendimus priima mokyklos direktorė. Baigus pradinį ugdymą, klasės vadovas kreipiasi į atsakingą mokyklos darbuotoją už mokinių duomenų bazę - E. R., kartu su juo suformuoja pradinio išsilavinimo pažymėjimą konkrečiam mokiniui ir atspausdina jį. Tada minėtus pažymėjimus nuneša į mokyklos raštinę, kur juos pasirašo ir antspaudu patvirtina mokyklos direktorė. Tas ir buvo padaryta D. A. atveju, 2017 m. kovo mėnesio pirmomis dienomis, dienos tiksliai neatsimena, mokyklos direktorė jai (N. L. G.) liepė paskambinti mokytojai V. R., kad atvyktų į mokyklą ir padarytų įrašą savo klasės mokinio asmens byloje. Mokytoja padarė įrašą R. A. byloje. Apie tai, kad Ukmergės rajono savivaldybė atlieka tyrimą dėl mokyklos direktorės darbo, ji (N. L. G.) sužinojo iš pačios direktorės 2017 m. kovo mėnesį. Vėliau kovo mėnesį, iki kovo 22 d., kuomet buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų D. A., direktorė ne kartą kvietė mokytojus į pasitarimus, kurių metu kalbėjo apie tai, kad situacija su mokyklos nelankančiais mokiniais R. A. ir D. A. yra visos mokyklos reikalas, kad mokytojai turi būti vieningi, vienodai aiškinti situaciją. Pabrėžė kategoriškai, kad D. A. mokyklą lankė ir jokių abejonių dėl to negali būti. 2017 m. kovo 30 d. direktorė sušaukė mokytojus į pasitarimą. Ji šiame pasitarime nedalyvavo, kadangi jai buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas. 2017 m. gegužės 9 d., kuomet dar sirgo, jai paskambino direktorė A. U. ir pasikvietė pas save į svečius. Gegužės 7 d. yra direktorės A. U. gimtadienis, kolektyvas ją visada sveikindavo, todėl ji (N. L. G.) kartu su I. M. ir A. G. atvyko pas A. U. į namus. Įėjus į svetainę ir atsisėdus prie stalo, A. U. paėmė jos (N. L. G.) rankinę ir, išnešdama pro duris iš kambario, pasakė: „kad nebūtų jokių teisminių reikalų". A. U. tuomet kalbėjo apie D. A., kad reikia gelbėti mokyklos prestižą, mokyklos kolektyvą. Tada parodė į ją (N. L. G.) pirštu ir pasakė, kad už viską atsakomybę turi prisiimti ji, paaiškino, kad tai yra paprasčiausias būdas išspręsti susidariusią situaciją, kad tyrimas ties ja ir pasibaigtų, nebūtų apklausiami mokytojai. A. U. aiškino, kad tai nieko baisaus, gaus teistumą, gaus baudą, o iš A. U. pusės tegaus papeikimą, kuris jos sprendimu po pusmečio nebegalios. Jai (N. L. G.) toks pasiūlymas pasirodė nepriimtinas. 2017 m. gegužės mėnesio pabaigoje A. U. prašymu ji atvyko į ligoninę, kur A. U. paklausė gal ji (N. L. G.) norėtų iš direktorės pavaduotojos pareigų pereiti į mokytojos pareigas. Ji atsakė, kad palauks kol baigsis tyrimas ir sprendimą priims pati. Ji (N. L. G.) dėl susidariusios situacijos Ukmergės senamiesčio pagrindinėje mokykloje kalta savęs nelaiko, nei dėl R. A., nei dėl D. A. jokių sprendimų nepriiminėjo, jų situacijos niekaip neįtakojo. Atsakomybę turėtų prisiimti mokyklos vadovas, šiuo atveju A. U. vienasmeniškai, kadangi visus sprendimus visais klausimais ji priiminėjo pati vienasmeniškai, nepriklausomai nuo to, ar tie sprendimai buvo priskirti jos kompetencijai, ar ne(b.l. 153-155, t. 2).

55Iš teisme paskelbto liudytojo V. K. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad jis parodė, jog dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoju ugdymui, kuruoja 5-10 klasių ugdymą. Kiek pamena, 2014 ar 2015 metais, atsiradus elektroniniam dienynui, buvo atsakingas už elektroninio dienyno administravimą, direktorės 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 172P1 „Dėl valandų už papildomai atliekamus darbus skyrimo" yra priskirtos papildomai apmokamos funkcijos už elektroninio dienyno administravimą, duomenų suvedimą į Pedagogų registrą, statistinių ataskaitų pildymą. 2016-2017 mokslo metais dėstė žmogaus saugą 5-8 klasės moksleiviams, dalykas pažymiais nevertinamas. Turėjo dėstyti ir 5 klasės mokiniams R. A. bei D. A., kurie buvo mokinių sąrašuose. Dėl to, kad minėti mokiniai į pamokos neatvyksta, galėjo kalbėti su direktore ar pavaduotoja N. L. G., ar klasės auklėtoja V. R., tiksliai neprisimena. Vėliau, pedagogų susirinkimo metu, neprisimena tiksliai kuriuo metu, direktorė A. U. apie nelankančių vaikų vertinimą pasakė, kad tie vaikai, kurie yra sąrašuose, jie yra gyvi. Ginčytis nebuvo prasmės, reikėjo elgtis taip, lyg tie vaikai mokykloje būtų. Mokykloje viską spręsdavo direktorė A. U., su ja niekas nesiginčydavo, jei kas nors išsakydavo savo nuomonę, būdavo apšaukiamas. Kai atsirado problema dėl nelankančių mokyklos R. A. ir D. A., vieno iš direkcinių pasitarimų metu direktorė paaiškino, kad jei rašytume „n", turėtume pranešti Švietimo skyriui ir Vaikų teisėms apie mokyklos nelankymą, tada ateitų patikrinti ir pamatytų, kad realiai tų vaikų nėra. Toks direktorės pasakymas buvo kaip nurodymas R. A. ir D. A. rašyti įvertinimus ir išvesti trimestrus. Jis (V. K.) savo dėstomam dalyke vaikus R. A. ir D. A. įvertino „įskaityta" I-am ir II-am trimestruose. 2017 m. vasario mėnesį, iš N. L. G. sužinojo, kad R. A. mama kreipėsi į savivaldybę ir pasakė, kad jos vaikas Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nesimoko. Kiek žino, apie tai ji pasakė ir direktorei. R. A. 2017 m. kovo 1 d. direktorės įsakymu Nr. 21M buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų. Tuomet jis (V. K.), kaip pavaduotojas ugdymui, elektroniniam dienyne įrašė įsakymo numerį ir išbraukė mokinį iš elektroninio dienyno po to, kai mokytojai elektroniniame dienyne surašė „n" raides, taip pat tai padarė jis pats (V. K.). Po to, kai sužinojo apie R. A. motinos vizitą į savivaldybę, direktorė A. U. pasakė, kad reikia, kad R. A. elektroniniame dienyne atsirastų „n", taip parodytų, kad jo mokykloje nebuvo. Direktorė taip pat nurodė V. R., kad reikia pasakyti visiems mokytojams, kad jie surašytų „n" R. A.. Kai mokytojai pradėjo daryti pataisymus elektroniniame dienyne, direktorė nurodė jam (V. K.) patikrinti ar visi mokytojai įrašė R. A. „n" raides ir paraginti tuos mokytojus, kurie dar „nesutvarkė“ elektroninio dienyno įrašydami „n". Vykdydamas direktorės paliepimą, V. K. pasakė mokytojai V. R., kurie mokytojai dar nebuvo sutvarkę dienyno. Direktorė vėliau jo paklausė, ar visi mokytojai pataisė R. A. elektroninį dienyną. 2017 m. kovo mėnesį buvo pradėtas Ukmergės rajono mero inicijuotas patikrinimas dėl galimo direktorės A. U. padaryto darbo drausmės pažeidimo. Patikrinimas buvo pradėtas dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinio R. A.. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad taip pat mokykloje nesimokė, nors mokinių sąrašuose buvo ir D. A.. D. A. iš mokinių sąrašų buvo išbrauktas 2017 m. kovo 22 d.. Kiekvienas mokytojas turi savo prisijungimo prie elektroninio dienyno slaptažodį, kuriuo prisijungus, matoma mokytojo pavardė ir paskyros. Administracijos atstovas – direktorė ir pavaduotojai gali per savo paskyrą matyti kiekvieno mokytojo elektroninio dienyno pildymą, tačiau negali nieko jame koreguoti. Pasibaigus trimestrui, po mokytojų tarybos posėdžio trimestras elektroniniame dienyne yra „uždaromas", taisyti trimestro pažymio nebegalima, tačiau įrašus dienyne trimestro viduje galima keisti be apribojimų. Jis (V. K.) kontroliuoja tik trimestro vertinimų įvedimo laiką. Minėtoje situacijoje po direktorės nurodymo mokytojams ištaisyti R. A. vertinimus, jis (V. K.) atidarė trimestro prieigą visiems mokyklos mokytojams. Matyt tuo pačiu metu buvo pataisyti ir D. A. vertinimai. 2017 m. kovo mėnesį direktorė A. U. pasakė, kad pradėtas tyrimas dėl D. A.. Iš direktorės pasakymo suprato, kodėl ji viena turėtų atsakyti už susidariusią situaciją. Vėliau (kovo mėnesį) direktorė ne kartą kvietė mokytojus į susirinkimus, oficialius ir neoficialius, jų metu kalbėjo apie tai, kad problema dėl R. A. ir D. A. yra visos mokyklos reikalas, ir kad tikrina ne direktorę, o mokyklą, mokytojai turi būti vieningi, vienodai aiškinti situaciją. Direktorė jam (V. K.) ne kartą yra sakiusi, kad kaltę turėtų prisiimti N. L. G. arba I. M., tada visiems bus gerai, kad ji kaip direktorė nubaus N. L. G., parašys jai papeikimą, kuris neturi didelės reikšmės, nes jai pačiai (A. U.) gresia atleidimas iš darbo. 2017 m. gegužės 8 d. jis (V. K.) su E. R. nuvažiavo pas direktorę A. U. į namus pasveikinti pastarosios su gimtadieniu. A. U. namuose pokalbio metu vėl iškilo klausimas kas prisiims atsakomybę dėl situacijos Senamiesčio pagrindinėje mokykloje. Direktorė aiškiai jiems pasakė, kad atsakomybę turi prisiimti N. L. G.. 2017 m. birželio 14 d. direktorė sušaukė posėdį, kurio metu informavo mokytojus, kad nuo rugsėjo pirmosios sumažės mokinių skaičius, tuo pačiu ir krepšelis, reikia jungti 8 klases, sumažės mokytojų krūviai, galbūt reiks atsisakyti pavaduotojų. Direktorė savo kalbos maniera kėlė įtampą ir baimę. 2017 m. birželio 21 d. direktorė susirgo ir birželio 22 d. jis (V. K.) pradėjo laikinai vykdyti direktorės funkcijas. Tą pačią dieną, mokyklos sekretorė jam atnešė einamų dokumentų segtuvą ir jis segtuve rado direktorės pasirašytą 2017 m. birželio 20 d. įsakymą dėl jam skirto papeikimo už neteisingų duomenų pateikimą. Vėliau paaiškėjo, kad duomenis Švietimo ir sporto skyriui jis pateikė teisingus ir papeikimas buvo anuliuotas. Jis (V. K.) mano, kad direktorė papeikimą jam skyrė kaip bauginimo priemonę, kad bijotų jai prieštarauti, sakyti savo nuomonę ir jaustų įtampą bei baimę prarasti darbą. Visus pažeidimus taisant elektroninį dienyną ar slepiant duomenis apie tai, kad R. A. ir D. A. nelanko mokyklos, mokytojai, kaip ir jis (V. K.), darė dėl to, kad bijojo direktorės, bijojo prarasti darbą. Visi yra pavaldūs direktorei, todėl neturėjo galimybės jai prieštarauti. Direktorė mokytojus laikė įtampoje bardama dėl neva nekompetencijos, sudarydama tik terminuotas sutartis, gąsdindama komplektų mažinimu, pavaduotojų etatų mažinimu. 2017 m. rugpjūčio 8 d. jis (V. K.) pastebėjo, kad buvo prisijungta prie elektroninio dienyno iš direktorės A. U. paskyros. Nuo 2017 m. birželio mėnesio pabaigos A. U. nuo direktorės pareigų buvo nušalinta. Jis (V. K.) peržiūrėjo elektroninio dienyno įrašus, jokių taisymų ar keitimų nepastebėjo, apie A. U. prisijungimą prie elektroninio dienyno „Mano dienynas" informavo pavaduotoją ugdymui, laikinai vykdančią direktorės funkcijas. Prasidėjus 2017-2018 mokslo metams jis pastebėjo, kad 2017 m. rugsėjo 19 d., 15 val. 57 min. vėl buvo prisijungta prie „Mano dienynas" iš A. U. paskyros. Veiksmų istorijoje pastebėjo, kad minimu laiku A. U. koregavo nustatymus lange „keistas nustatymas/duomenų užrakinimas". Ankstesnis nustatymas, leidžiantis arba neleidžiantis „naudoti pažymių intervalą nuo 1 iki 100" iš „ne" A. U. buvo pakeistas į „taip". Buvo padarytas nustatymas, leidžiantis neribotai rašyti pažymius atgaline data: „neribotas pažymių vedimas atgaline tvarka". Eilutėje, suteikiančioje teisę trinti vartotojus vietoj nustatymo „ne" pakeista į nustatymą „taip". Jis nedelsdamas parašė tarnybinį pranešimą dėl šio fakto ir ištrynė A. U. iš mokytojų sąrašo, galimybę A. U. prisijungti prie „Mano dienynas" jos nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu. Papildomai paaiškino, kad 2017 metais, penktadienį prieš Velykas, greičiausiai balandžio 14 d., A. U., savo nedarbingumo metu, jo (V. K.) paprašė, kad ant lapelio užrašytų D. A. asmens kodą. Jis iš Mokinių sąrašų ant lapelio nurašė D. A. asmens kodą ir nunešė A. U.. Direktorė po kiek laiko iš mokyklos išvyko, o po gero pusvalandžio grįžusi pasakė, kad sužinojo tikrus D. A. mamos ir tėvo vardus, nurodė įrašyti į elektroninį dienyną tikrus D. A. tėvų vardus. Direktorės A. U. paliepimu atsidaręs D. A. elektroninį dienyną vietoje mamos vardo ir pavardės įrašė D. A. tėvo vardą ir pavardę. Koks buvo D. A. mamos vardas elektroniniame dienyne, neatsimena. Kokį tėvo vardą įrašė, neprisimena, įrašė tą, kurį nurodė direktorė. Apie tai, kad D. A. niekada nesimokė Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, jis sužinojo 2017 m. kovo 22 d. kai buvo parašytas įsakymas išbraukti D. A. iš mokinių sąrašų(b.l. 160-164, t. 2, b.l. 112-113, t. 4). Liudytojo V. K. aiškinamas aplinkybes apie nuo pareigų buvusios nušalintos mokyklos direktorės A. U. prisijungimo prie elektroninio mokinių dienyno 2017m. rugsėjo 19d. patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai(b.l. 101-103, 109-111, t. 4).

56Iš teisme paskelbto liudytojos D. P. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, kad dirba Ukmergės senamiesčio pagrindinėje mokykloje lietuvių kalbos ir etikos mokytoja, moko 5-10 klasių moksleivius. 2016 m. rugsėjo mėnesį pastebėjo, kad R. A. ir D. A. etikos pamokų nelanko, nors etikos pogrupio sąrašuose yra. Dienyne pažymėdavo „n" abiems minėtiems vaikams, o rugsėjo mėnesio pabaigoje ar spalio mėnesio pradžioje buvo sušauktas pasitarimas, kurio metu protokolas nerašomas. Pasitarimo metu vienas iš klausimų buvo penktokų vertinimas pažymiais. Direktorė pasakė, kad nuo spalio 1 dienos penktokus turės vertinti pažymiais. Ji (D. P.) paklausė, kaip elgtis su R. A. ir D. A., kurie mokykloje nuo 2016 m. rugsėjo 1-os nepasirodė. Direktorė A. U. pabrėžė, kad visi mokiniai, esantys klasės sąraše yra gyvi ir turi būti vertinami pažymiais. Pasitarimui pasibaigus, direktorė A. U. jau asmeniškai pasakė, kad daugiau taip nesakytų. 2016 m. gruodžio mėnesį, pasibaigus 1-am trimestrui, vyko posėdis, kurio metu buvo aptariama penktokų adaptacija. 5 b klasės auklėtoja pasakė, kad jos manymu visi penktokai adaptavosi, išskyrus du vaikus, kurių paprasčiausiai nėra. Ji turėjo omenyje R. A. ir D. A.. Direktorė nesureagavo. Atėjus laikui išvesti trimestro vertinimus, ji (D. P.) į elektroninį dienyną D. A. ir R. A. trimestro vertinimus parašė „įskaityta", nes etikos dalykas pažymiais nevertinamas. Įvertinimus mokyklos realiai nelankantiems minėtiems mokiniams į elektroninį dienyną įrašė todėl, kad prieš vedant 1-ą trimestrą 5 b klasės auklėtoja V. R. jai buvo sakiusi, kad direktorės A. U. nurodymu turi būti išvesti trimestrai ir šiems mokiniams. 2017 m. pavasarį prasidėjo švietimo ir sporto skyriaus patikrinimas. Tuomet į jos (D. P.) kabinetą atėjusi V. R. pasakė, kad Švietimo ir sporto skyrius sužinojo apie R. A.. V. R. atsinešė geltoną lapelį užrašams, ant kurio buvo surašytos datos, kada įrašyti „n" raides R. A.. Apie D. A. dar niekas nekalbėjo. V. R. jai padavė šį lapelį, pasakė: „direktorė liepė". Su direktorės nurodymais mokykloje niekas nesiginčydavo, ji (D. P.) paėmė tą lapelį ir elektroniniame dienyne sužymėjo R. A. „n" raides tomis datomis, kurios buvo nurodytos lapelyje. Ar ištaisė trimestro vertinimą iš „įskaityta" į „neįskaityta", neprisimena. Po to, kai ištaisė elektroninį dienyną, kovo mėnesio pabaigoje, tiksliai dienos nepamena, buvo sušauktas pasitarimas, kurio metu direktorė pasakė, kad pavaduotoja N. L. G. apsirgo dėl įtampos ir išvažiavo pas gydytoją. Informavo, kad mokykloje vyksta Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimas dėl mokyklos nelankančių mokinių, nurodė mokytojams kaip elgtis patikrinimo metu, į tikrintojų klausimus nurodė atsakinėti „pagalvosiu", „dabar atsakyti negaliu", „pateikite klausimus raštu". Direktorė pasakė, kad bus „atrakintas" elektroninis dienynas, ir mokytojai galės taisyti R. A.ir D. A. įvertinimus. Apie taisymus, ką ir kaip taisyti praneš auklėtoja V. R.. To paties pasitarimo metu direktorė A. U. pasakė, kad mokinių prirašinėjimas yra ne nusikaltimas, nes visos lėšos panaudotos mokyklos labui, gali tikrinti buhalteriją kas tik nori. Kažkas iš mokytojų paklausė apie D. A., direktorė pareiškė, kad jis mokėsi ir viskas. Praėjus kelioms dienoms, V. R. padavė jai (D. P.) lapelį su datomis ir nurodytais pataisymais elektroniniame dienyne. Ar D. A. „n" raides taisė į įvertinimus ar atvirkščiai, negali pasakyti, R. A. įvertinimus taisė į „n". Įvertinimus mokyklos realiai nelankantiems minėtiems mokiniams į elektroninį dienyną įrašė todėl, kad neprotokoluojamo posėdžio metu direktorės buvo nurodyta, jog nuo spalio 1-os dienos penktokai bus vertinami pažymiais(b.l. 178-180, t. 2).

57Iš teisme paskelbto liudytojos D. T. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje istorijos mokytoja. Mokė 5-10 klasių moksleivius ir 2016-2017 mokslo metais 5 klasėje, kurioje turėjo mokytis R. A. ir D. A.. 2016 m. rugsėjo mėnesį pastebėjo, kad šie du mokiniai nelanko istorijos pamokų. Apie spalio vidurį, artėjant 1-o trimestro pabaigai, apie šių mokinių nelankymą pasakė jų klasės vadovei V. R.. V. R. pasakė, kad surašytų pažymius ir išvestų trimestrą, kad taip turi būti. Ji (D. T.) suprato, kad toks yra mokyklos direktorės A. U. nurodymas, nes vadovaujant A. U. joks mokytojas negalėjo turėti savo nuomonės ar veikti be direktorės žinios, neišskiriant nė pavaduotojų. Ji (D. T.) į elektroninį dienyną įrašė po pora pažymių ir išvedė trimestrą R. A. ir D. A.. Kalbant apie 2016-2017 mokslo metus, pasibaigus 1-am trimestrui vyko posėdis, kurio metu buvo aptariama penktokų adaptacija. Mokytoja D. P. paklausė, kaip bus su nelankančiais mokyklos, kaip juos žymėti. Direktorė suirzusi atsakė, kad kurie vaikai yra sąrašuose, tai tie ir mokosi. Tais pačiais mokslo metais, prasidėjus 2-am trimestrui, ji (D. T.) žinojo, kad R. A. ir D. A. mokykloje nepasirodys. Ar pildydama elektroninį dienyną žymėjo „n" D. A. ir R. A., neprisimena. 2017 m. kovo pabaigoje, dienos neprisimena, mokykloje prasidėjo Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimas. 2017 m. kovo mėnesio pradžioje, dienos neprisimena, mokytoja V. R., pasakė, kad bus „atidarytas" elektroninis dienynas, ir kad ji (D. T.) kuo greičiau pataisytų R. A. ir D. A. elektroninio dienyno įrašus. Ji elektroniniame dienyne R. A. ir D. A. grafose vietoj buvusių pažymių parašė „n", trimestre pažymėjo „neatestuota". D. A. grafose parašė pažymius, kadangi direktorė ankstesnio susirinkimo metu pasakė, kad D. A. „mokėsi ir taškas". Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimo metu direktorė A. U. susikvietė mokytojus ir nurodė kaip elgtis patikrinimo metu ir ką kalbėti, t.y., kad tikrintojams turi atsakyti tokiomis frazėmis: „šiuo metu aš negaliu atsakyti į Jūsų klausimą", „pateikite klausimus raštu", „aš Jums į klausimą atsakysiu raštu" ir pan.(b.l. 185-186, t. 2).

58Iš teisme paskelbto liudytojos J. P. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje dirba anglų kalbos mokytoja. 2014-2015 mokslo metais Laičių pradinio ugdymo skyriuje 3 klasės mokinių sąrašuose atsirado R. A., o 2015-2016 mokslo metais 4 klasės mokinių sąrašuose atsirado D. A.. Nei R. A., nei D. A. nė vienais metais Laičių pradinio ugdymo skyriuje nematė. Klausė mokytojos A. G. kur yra šie vaikai. Mokytoja A. G. pasakė, kad direktorės A. U. nurodymu mokytojai privalo įprastai vesti visą vaikų apskaitą, žymėti „n" raides kartais ir vesti trimestro įvertinimus. Pažymiai pradinukams nerašomi, įvertina „įskaityta" arba „neįskaityta". Paprastai pradinėse klasėse visiems būna „įskaityta". Ji (J. P.) R. A. 3-ioje ir 4-oje klasėse išvedė trimestro įvertinimą „įskaityta", D. A. – atitinkamai 4-oje klasėje. 2016-2017 mokslo metais neturėjo pamokų 5b klasėje, kurios sąrašuose buvo R. A. ir D. A.. 2016-2017 mokslo metų rugsėjo mėnesio pabaigoje ar spalio mėnesio pradžioje vyko mokytojų pasitarimas, kuriame buvo aptariamas ir penktokų adaptacinis periodas. Pasitarimo metu mokytoja V. R., kaip 5b klasės vadovė, paklausė, kaip bus su penktokais, kurie nelanko mokyklos, mokytoja D. P. paklausė apie mokinius, kurie yra sąrašuose, bet realiai mokyklos nelanko. Direktorė atsakė pastarajai, kad visi mokiniai, kurie yra sąrašuose, yra gyvi. Mokytojai suprato, kad turi įprastai vesti mokinių apskaitą, kadangi buvo direktorės suformuota mokyklos politika dar nuo 2009 metų, kai mokykloje Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimo metu Senamiesčio pagrindinėje mokykloje buvo rasti grubūs pažeidimai. Nuo senų laikų mokykloje tęsėsi supratimas, kad tai nėra nusikaltimas ir reikia klausyti direktorės, visi griežtai laikėsi direktorės nurodymų. Direktorė jai (J. P.) beveik kiekvieno asmeninio susitikimo metu primindavo apie 2009 m. įvykius, pabrėždavo, kad ji privalo paklusti jos nurodymams, kadangi ji direktorė. 2016 m. gruodžio mėnesį mokytojų tarybos posėdžio metu apie penktokų adaptaciją 5b klasės auklėtoja V. R. patvirtino psichologės išvadą, visi vaikai adaptavosi, išskyrus du vaikus, kurie mokyklos nelankė. Buvo įvardintas R. A. ir D. A.. Direktorė į tą pasisakymą apie nelankančius vaikus niekaip nesureagavo. 2017 m. vasario mėnesio pabaigoje ar kovo mėnesio pradžioje, Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimo mokykloje metu, J. P. mokykloje sutiko mokytoją L. L. ir V. R., kuri rankoje laikė lapelį, ant kurio buvo nurodytos datos, nuo kada reikia taisyti R. A. įvertinimus elektroniniame dienyne. V. R. paaiškino, kad ji eina iš direktorės A. U. kabineto, kur iš direktorės gavo šiuos nurodymus. Ji (L. L.) pasiėmė šį lapelį. 2017 m. kovo 30 ar 31 dieną direktorė davė mokytojams griežtus nurodymus, kaip turi elgtis patikrinimo metu, uždraudė kalbėtis apie R. A. ir D. A. nelankymą ir pažymių rašymą su patikrinimo nariais ir ne mokyklos bendruomenės nariais. Pasakė, kad bus „atrakintas" elektroninis dienynas ir mokytojai turės sutvarkyti visus reikalus. Direktorės buvo nurodyta, kad mokytojai, dėstantys penktose klasėse, turi griežtai klausyti klasės auklėtojų, kurie žinos ką daryti. Direktorė pasakė, kad tai, ką mokytojai daro, yra ne nusikaltimas, nes visos lėšos, gautos iš krepšelio, panaudotos mokyklos labui ir tegul tie kontrolieriai tikrina buhalteriją, dokumentus, viskas „švaru". 2017 m. birželio 14 d. vyko posėdis, kurio metu direktorė aiškiai parodė, kad visą atsakomybę už neteisėtą veiką nori primesti mokytojams. Ji apkaltino mokytojus, kad jie nepranešė jai apie nelankančius vaikus, nesikreipė į gerovės komisiją. Mokytojai buvo šokiruoti. Direktorė demonstratyviai paklausė, ar nors vienam mokytojui ji liepė rašyti pažymius R. A. ir D. A.. Mokytojai tylėjo, nes buvo šokiruoti, nebežinojo ką sakyti. 2017 m. birželio 16 d. vyko to paties posėdžio antra dalis, kurio metu ji (J. P.) pasisakė dėl mokykloje susiklosčiusios situacijos. 2017 m. rugsėjo 18 d. dvidešimt aštuoni mokytojai ir valytoja raštu kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės merą R. J., išdėstė savo nuomonę apie susidariusią situaciją mokykloje(b.l. 5-7, t. 3). Šias liudytojos J. P. aiškinamas aplinkybes patvirtina ir pastarosios prie apklausos pridėti rašytiniai įrodymai(b.l. 8-16, t. 3).

59Iš teisme paskelbto liudytojos L. L. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokykloje dėsto anglų kalbą. Pradinėse klasėse nei D. A., nei R. A. nedėstė. D. A. ir R. A. 5-oje klasėje jau turėjo dėstyti. Rugsėjo mėnesį šie mokiniai klasėje nepasirodė. L. L. suprato, kad šių vaikų greičiausiai nebus. Vėliau paklausė V. R. apie šiuos nelankančius vaikus. V. R. pasakė, kad šie vaikai yra užsienyje. Pirmo trimestro eigoje, datos neprisimena, pedagogų posėdyje buvo kalbama apie mokyklos nelankančius mokinius. Direktorė pabrėžė, kad visi vaikai, kurie yra mokinių sąrašuose, turi būti įvertinami trimestro pažymiais. Prieš pasakydama tai, direktorė pabrėžė, kad ši informacija ne protokolui. Žinodami direktorės poziciją, mokytojai nebekėlė papildomų klausimų. Ji (L. L.) R. A. ir D. A. elektroniniame dienyne parašė minimalius vertinimus ir išvedė trimestro pažymį. Antro trimestro pabaigoje, datos neprisimena, mokyklos koridoriuje susitiko mokytoją V. R. – ji buvo apsiverkusi ir pasakė, kad R. A. vietoje įvertinimų pažymiais liepė pataisyti į „n". Ji (L. L.) suprato, kad tai buvo direktorės nurodymas. V. R. pasakė, kas tai padaryti reikia skubiai. Tą pačią dieną ji (L. L.) R. A. įvertinimus atgaline data elektroniniame dienyne pataisė į „n". Vėliau sužinojo, kad mokykloje buvo Švietimo ir sporto skyriaus komisija, kad vyksta negeri dalykai dėl „Vidos vaikų", t.y. dėl R. A. ir D. A.. Apie A. U. vadovavimą mokyklai gali pasakyti, kad ji vadovauja diktatoriškai, neatsižvelgdama į kolektyvo nuomonę, jos nurodymai turi būti vykdomi besąlygiškai, priešingu atveju mokytojams skiriamas mažesnis pamokų krūvis, nuobaudos, papildomi darbai ir pan. Ji (L. L.) prieš kelis metus buvo persekiojama, iš jos buvo atimta auklėjamoji klasė, gavo kelias nuobaudas, turėjo dirbti papildomus darbus, tiesiogiai nesusijusius su pamokomis. Mokytojai direktorės nurodymus vykdo besąlygiškai, nes bijo susidorojimo, psichologinio engimo. Vadovaujant A. U. mokykloje tvyrojo baimė, nepasitikėjimas vienas kitu, intrigos, nuolat buvo jaučiama psichologinė įtampa(b.l. 20-22, t. 3).

60Iš teisme paskelbto liudytojos Ž. K. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje dirba lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 2016-2017 turėjo pamokas 5 b klasėje, kurios sąrašuose buvo R. A. ir D. A.. 2016 m. rugsėjo mėnesį sunerimo, kad R. A. ir D. A. nėra pamokose, apie tai pasakė jų klasės vadovei V. R.. Mokytoja V. R. užsiminė, kad tie du vaikai yra užsienyje. Spalio mėnesio pradžioje, dienos neprisimena, direktorė sušaukė susirinkimą, kuriame buvo užsiminta apie R. A. ir D. A., apie jų nelankymą. Mokytoja D. P. paklausė ką daryti su šiais vaikais. Direktorė labai oficialiu ir irzliu tonu atsakė, kad visi vaikai, kurie yra sąraše yra gyvi ir mokosi jų mokykloje. Tai leido suprasti, kad tie vaikai turi būti ir įvertinti. Po minėto susirinkimo, ji (Ž. K.) atgaline data elektroniniame dienyne įrašė po pora pažymių R. A. ir D. A., išvedė jiems trimestrus. 2016 metais, pasibaigus 1-am trimestrui vyko posėdis, kurio metu buvo aptariama 5 klasės mokinių adaptacija. Mokytoja V. R. pasakė, kad adaptavosi visi, išskyrus du, kadangi jų nėra. Direktorė į tai nieko neatsakė, nepaklausė, kokių mokinių nėra, kodėl jų nėra, lyg tai būtų savaime suprantama. 2017 metų kovo pabaigoje, dienos neprisimena, mokykloje prasidėjo Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimas dėl R. A., o vėliau ir dėl D. A.. Patikrinimo metu, dienos neprisimena, pas Ž. K. pamokos metu į kabinetą užėjo mokytoja V. R. ir pasakė, kad ji eina iš direktorės ir kad reikia taisyti R. A. ir D. A. įrašus elektroniniame dienyne – vietoj pažymių, kuriuos Ž. K. buvo parašiusi šiems mokiniams turi surašyti „n" raides iki 2017 m. kovo 1 d. R. A. bei iki 2017 m. kovo 22 d. D. A., t.y. iki tos datos, kai jie buvo išbraukti iš mokinių sąrašų. Pasakė, kad bus „atidarytas" elektroninis dienynas ir kad tai reikia padaryti skubiai. Ž. K. tą pačią dieną prisijungė prie 5 b klasės elektroninio dienyno ir R. A. grafose vietoj pažymių parašė „n". Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimo metu direktorė A. U. davė nurodymus mokytojams kaip elgtis patikrinimo metu ir ką kalbėti. Direktorė nurodė, kad Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojams turi atsakyti tam tikromis frazėmis, kaip pavyzdžiui: „pateikite klausimus raštu", „šiuo metu aš negaliu atsakyti į klausimą", „į klausimą atsakysiu raštu", „nebeprisimenu", „nežinau" ir panašiai, t.y. neduoti konkrečių atsakymų. 2017 m. kovo 30 d. direktorė A. U. sušaukė mokytojus į buvusios bibliotekos patalpas ir informavo, kad V. R. ne taip suprato jos nurodymus dėl D. A. ir kad bus atidarytas dienynas ir D. A. turi būti surašyti pažymiai, kad patys mokytojai turės įrodyti, kad D. A. mokėsi. Taip pat A. U. pasakė, kad nurodymus duos per klasės auklėtoją V. R.. Po šio susirinkimo, ji (Ž. K.) dienyne vietoje ištaisytų „n" vėl ištaisė D. A. pažymius(b.l. 27-29, t. 3).

61Iš teisme paskelbto liudytojo T. S. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog dirba mokytoju Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, turi kūno kultūros pamokas 5-10 klasėse. 2016-2017 mokslo metais turėjo pamokas 5 b klasėje, kurioje pagal mokinių sąrašus turėjo mokytis R. A. ir D. A.. 2016 m. rugsėjo mėnesį pastebėjo, kad šie mokiniai į pamokas neina. Apie tai pasakė klasės vadovei V. R.. Ji pasakė, kad šie vaikai yra užsienyje, kalbėjo, kad mokiniai grįš, tada atsiskaitys. 2016 m. spalio mėnesio pabaigoje ar lapkričio mėnesio pradžioje vyko pedagogų posėdis, skirtas penktokų adaptacijai. Trumpai pasisakė V. R., kuri teigė, jog visi jos penktokai adaptavosi, išskyrus tuos, kurie nelanko mokyklos. Konkrečiai pavardžių nepasakė, tačiau visi mokytojai, kurie turėjo pamokas 5 b klasėje, suprato apie kuriuos mokinius kalbama. Direktorė nesureagavo į šią pastabą. Pirmo trimestro pabaigoje, datos nurodyti negali, pedagogų posėdžio metu buvo kalbama ir apie mokinius, kurie nelanko mokyklos. Direktorė posėdžio metu pasakė, kad visi vaikai, esantys mokinių sąrašuose, turi būti vertinami pažymiais, jiems turi būti išvesti trimestro pažymiai. Laikydamasis tokios direktorės pozicijos, jis (T. S.) R. A. ir D. A. elektroniniame dienyne parašė minimalius vertinimus ir išvedė trimestro pažymį. 2016 m. kovo mėnesį, datos neprisimena, buvo susirinkimas, kurio metu mokytojai buvo informuoti apie prasidėjusį Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimą, apie tai, kad paaiškėjo R. A. mokykloje nebuvimas. To susirinkimo metu buvo pasakyta, kad bus atidaryti elektroninis dienynas, kad R. A. parašytus pažymius reikia ištaisyti į „n" raides. Apie D. A. pirmame susirinkime dar nekalbėjo. Dėl R. A. pažymių taisymo paliudija, jog V. R. jam padavė lapelį, ant kurio buvo surašytos datos, kada reikia ištaisyti pažymį „n". V. R. pasakė, kad tai sutvarkyti reikia dienos bėgyje, skubiai. Tą pačią dieną jis (T. S.) R. A. įvertinimus atgaline data elektroniniame dienyne pataisė į „n". Vėliau taisė ir D. A. įvertinimus. Kai buvo nurodyta, kad reikės pataisyti elektroninio dienyno vertinimus, mokytoja V. R. pasakė, kad nėra prasmės taisyti elektroninio dienyno įrašus, nes sistemoje viskas vis tiek bus matyti. Niekas į tokį pasakymą nesureagavo(b.l. 35-36, t. 3).

62Iš teisme paskelbto liudytojo G. Š. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad jis parodė, jog dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos technologijų ir informacinių technologijų mokytoju. 2016-2017 mokslo metais 5b klasei turėjo technologijų pamokas ir informacinių technologijų pamokas. 2016 m. rugsėjo mėnesį pažymiai penktokams nerašomi, todėl į lankomumą nelabai kreipė dėmesį. Apie spalio vidurį reikėjo pradėti rašyti pažymius, pastebėjo, kad R. A. ir D. A. pamokų nelanko. Informavo klasės auklėtoją V. R., kad nėra minėtų mokinių. Mokytoja pasakė, kad neskubėtų prirašyti „n" raidžių. Tam, kad galėtų išvesti trimestro vertinimus, jis (G. Š.) įrašė elektroniniame dienyne kelis pažymius R. A. ir D. A. technologijų pamokose ir informacinių technologijų pamokose, išvedė trimestrus. 2016 metais, baigiantis 1-am trimestrui, vyko posėdis, kurio metu kažkas paklausė, ką daryti su tais, kurie nelanko mokyklos. Direktorė A. U. atsakė, kad jei vaikai yra sąrašuose, tai jie ir mokosi. Tokia formuluotė jį nustebino, niekas daugiau nieko neaiškino. Nuo 2017 m. sausio pabaigos, gal nuo 28 d. iki 2017 m. kovo pradžios, gal 10 d., jis buvo nedarbingas. Kas pavadavo technologijų ir informacinių technologijų pamokose, nežino. 2017 m. kovo pabaigoje, dienos neprisimena, sužinojo, kad mokykloje prasidėjo Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimas. Kas G. Š. nurodė taisyti elektroniniame dienyne įrašus R. A. ir D. A. vertinimus, neprisimena. Greičiausiai V. R.. Kokius pataisymus darė neprisimena, galėjo būti, kad iš pažymių ištaisė į raides „n"(b.l. 42-43, t. 3).

63Iš teisme paskelbto liudytojos S. Š. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad jis parodė, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje dirba dailės mokytoja. 2015-2016 mokslo metais dailės pamokas turėjo ir Laičių pradinio ugdymo skyriuje. 4 klasės sąrašuose buvo R. A. ir D. A.. Šių mokinių neprisimena, mokyklos pastarieji nelankė. Kadangi minėti mokiniai mokyklos nelankė, pasakė apie tai 4 klasės mokytojai A. G.. Mokytoja kartais mokytojų kambaryje pasakydavo, kada pažymėti raides „n" R. A. ir D. A.. Kai atėjo laikas vesti trimestro vertinimus, mokytoja A. G. pasakė, kad gal gali parašyti kokį įvertinimą. Ji (S. Š.) pasakė, kad gali įrašyti nepatenkinamą vertinimą, mokytoja A. G. paprašė įrašyti nors patenkinamą. Tokius trimestrinius vertinimus parašė D. A. ir R. A.. Yra mokytojos klausus, kodėl turi rašyti vertinimus šiems mokiniams, kurių realiai mokykloje nėra. Mokytoja A. G. atsakė, kad taip reikia, taip reikalauja. Ji (S. Š.) suprato, kad tai administracijos nurodymas. Besibaigiant mokslo metams, išvedė R. A. ir D. A. metinius vertinimus, kiek prisimena – silpniausią teigiamą įvertinimą. 2016-2017 mokslo metais turėjo dailės pamokas 5b klasei, kurios sąrašuose buvo R. A. ir D. A.. Pirmą mėnesį penktokai pažymiais nevertinami. Tai, kad šių mokinių klasėje visiškai nėra, pastebėjo spalio mėnesį, kai turėjo būti rašomi pažymiai. Apie tai pasakė klasės auklėtojai V. R.. V. R. pasiūlė pasitarti su pavaduotojais. Pavaduotojas V. K. liepė klausti pavaduotojos N. L. G., kuri paaiškino, jog parašytų kažkiek raidžių „n" ir bent kiek pažymių, kad maždaug išeitų ketvertas ar penketas. Ji (S. Š.) parašė keletą silpniausių pažymių R. A. ir D. A. ir išvedė trimestrinį vertinimą. 2017 m. kovo pabaigoje jai V. K. pasakė, kad reikės pataisyti iš pažymių į raides „n" ar tik R. A., ar ir D. A., tiksliai neprisimena. Pasakė, kad bus galimybė taisyti elektroninį dienyną. Kitą dieną mokytoja V. R. S. Š. pasakė, kad reikia pataisymus daryti pagal nurodytas datas. Ji paliko du lapelius su nurodytomis datomis, kada turėjo būti įrašyti pataisymai. Pataisymus elektroniniame dienyne darė, kai jai liepė klasės auklėtoja V. R., nes vieno susirinkimo metu direktorė pasakė, kad bus atidarytas elektroninis dienynas ir visus nurodymus gaus iš klasės auklėtojos V. R.(b.l. 50-51, t. 3).

64Iš teisme paskelbto liudytojo E. R. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad jis parodė, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje dirba pavaduotoju ūkio reikalams. Tvarko Mokinių registrą, yra geografijos mokytojas. 2015-2016 ir 2016-2017 dėstė gamtą ir žmogų 5 klasėse. 2016-2017 mokslo metais turėjo dėstyti pamokas ir D. A. ir R. A.. Šių mokinių nėra matęs, jo pamokose jų nebuvo. Į elektroninį dienyną rašydavo „n" raides. Trimestro gale paklausė auklėtojos V. R., ką daryti su šiais mokyklos nelankančiais mokiniais ir jų įvertinimu. Auklėtoja pasakė, kad išvestų trimestrą. Jis (E. R.) įrašė D. A. ir R. A. po kelis minimalius pažymius ir išvedė trimestrą. Antras trimestras baigiasi vasario mėnesį. Tuo metu jis (E. R.) buvo išėjęs tėvystės ir kasmetinių atostogų nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2017 m. balandžio 3 d. Jo dėstomą dalyką dėstė mokytoja J. L.. 2017 m. sausio 16 d. savo atostogų metu tikrai nerašė raidžių „n" nei R. A., nei D. A.. 2017 m. kovo 31 d. nekeitė raidės „n" į pažymį „4". Kas elektroniniam dienyne jo (E. R.) vardu ir pavarde padarė minėtus įrašus, negali pasakyti. Kiekvienas mokytojas prie elektroninio dienyno prisijungia su savo kodu. Kas galėjo žinoti jo prisijungimo kodą ir juo pasinaudojant prisijungti jo (E. R.) vardu prie elektroninio dienyno, nežino. Už elektroninio dienyno administravimą atsakingas pavaduotojas V. K.. To, kad R. A. ir D. A. realiai nesimoko, sužinojo tik tada, kai prasidėjo Švietimo skyriaus patikrinimas. Pedagogų susirinkimuose beveik nedalyvauja, todėl tos problemos ir nematė. Jis (E. R.) mokykloje yra atsakingas už Mokinių registro tvarkymą. Mokinių registras yra susijęs Gyventojų registro duomenų baze. Jei gyventojas keičia deklaruojamą gyvenamąją vietą, Mokinių registre tai atsispindi. To, kad R. A. ar R. A. yra išvykę į užsienį, Mokinių registre jis nematė. Tai, kad A A. išvykęs gyventi į užsienį jis Mokinių registre įrašė tada, kai susipažino su direktorės A. U. pasirašytu 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 26M dėl D. A. išbraukimo iš 5 b klasės mokinių sąrašo. Savo atostogų metu gavo informaciją iš raštinės, nors tiksliai nepamena kokiu būdu ir iš ko, ir atvykęs į mokyklą susipažino su minėtu įsakymu bei padarė įrašą Mokinių registre apie D. A. išvykimą gyventi ir mokytis užsienyje. 2017 m. kovo 1 d. remdamasis direktorės 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 21M, padarė įrašą Mokinių registre apie R. A. gyvenamosios vietos keitimą. Mokykloje apie nelankantiems vaikams rašomus pažymius su kitais pedagogais nelabai kalbėjosi, nes jau buvo nusistovėjusi tokia praktika, kad „migruojantiems" mokiniams pažymiai rašomi, trimestrai vedami, o jie atsiskaitydavo vėliau. To, kad D. A. visai Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nesimokė ir jau kelis metus gyvena užsienyje, nežinojo. Jei būtų žinojęs, nebūtų jam išrašęs ir Mokinių registre suformavęs bei išspausdinęs D. A. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo. Būtų informavęs direktorę. Su direktore A. U. apie R. A. ir D. A. problemą kalbėjo jau iškilus į viešumą problemai. 2017 m. gegužės pradžioje su V. K. buvo nuvykęs pas direktorę A. U. į namus pasveikinti jos su gimtadieniu. Pokalbio tiksliai neatsimena, tačiau direktorė kalbėjo apie tai, kas prisiims atsakomybę, kas čia kalčiausias, kodėl taip išėjo. Klausė, kodėl pedagogai nesusitvarkė. Aišku, kad ji nenori prisiimti tiesioginės, atsakomybės, bet nei E. R., nei V. K. nekaltino. Labiausiai kaltino auklėtojus, pavaduotoją L. N. G., kad jos prisiimtų atsakomybę ir užsibaigtų visas reikalas(b.l. 57-58, t. 3).

65Iš teisme paskelbto liudytojos V. Š. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, dėsto muziką, pamokas turi 5-10 klasėms ir pradinėse klasėse. Nuo 2012 m. dėstė muzikos pamokas ir D. A. bei R. A. klasėje. Mokinių pagal pavardes nelabai atsimena. Visiems mokiniams trimestre parašydavo įvertinimą „puiku". Per tris mokslo metus niekas neatkreipė dėmesio, kad D. A. nelanko mokyklos. Nelabai atsimena, bet turbūt tarėsi su D. A. pradinės klasės mokytoja I. M., kitaip nebūtų vedusi trimestro D. A.. Greičiausiai tai I. M. paprašė išvesti trimestrą. Ji neprisimena ir mokinio R. A.. 2016-2017 metais, kai D. A. ir R. A. nuo 2016 mokslo metų turėjo mokytis 5-oje klasėje, pastebėjo, kad tų mokinių klasėje nėra. Kreipėsi į klasės auklėtoją V. R.. V. R. pasakė, kad išvestų pažymius. Informavo pavaduotoją V. K., klausė, ką daryti. Atsakymo negavo, todėl išvedė trimestrą ir R. A., ir D. A.. Kai prasidėjo Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimas, ji (V. Š.) iš pažymių elektroniniame dienyne pataisė į raides „n", ar atvirkščiai, tiksliai neprisimena. Darė pataisymus atgaline data D. A. ir R. A. elektroniniame dienyne. Pataisymus iš pažymių į raides „n" paprašė padaryti V. R.. Kieno iniciatyva buvo susidariusi tokia praktika, kad rašytų pažymius vaikams, kurie yra sąrašuose, nors mokyklos realiai nelanko, nežino. Tiesiog žinojo, kad jei vaikas yra sąrašuose, tai turi būti ir įvertintas, ir trimestras išvestas(b.l. 63-64, t. 3).

66Iš teisme paskelbto liudytojo R. G. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos specialiuoju pedagogu, pamokų neturi. Nei R. A., nei D. A. specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašuose nebuvo, su jais dirbti nereikėjo. Apie tai, kad Senamiesčio mokykloje pradėtas patikrinimas dėl R. A., o vėliau ir dėl D. A., sužinojo tik iš kolegų kalbų ir iš savo žmonos A. G., kuri yra Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokytoja. 2017 m. kovo mėnesio pabaigoje, dienos neprisimena, jam paskambino žmona A. G. ir pasakė, kad ją reikės pavežti į Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą, kad kviečia direktorė. Kai nuvežė A., mokyklos kieme jau laukė direktorė A. U. ir pavaduotoja N. L. G.. Asta persėdo į automobilio galą, į jos vietą atsisėdo direktorė, o A. ir N. L. G. atsisėdo automobilio gale. Direktorė A. U. pasakė, kad važiuoti reikia ( - ), pas vaiką. Jis (R. G.) nuvažiavo nurodytu adresu ir sustojo daugiabučio namo kieme. A. su N. L. G. nuėjo į daugiabutį namą Nr. 42, jis (R. G.) su direktore liko automobilyje. Likusi automobilyje direktorė kalbėjo apie tai, kad A. mama nuėjo pašalpos, kur ją nukreipė į Švietimo ir sporto skyrių. Direktorė piktinosi, kodėl ta mama nuėjo į Švietimo ir sporto skyrių, o ne į mokyklą, gal būtų galima kažkaip susitarti. Jis (R. G.) bendrais bruožais suprato, kad vaikas išvykęs į užsienį, rugsėjį negrįžo, o iš mokinių sąrašų išbrauktas nebuvo. Iš direktorės kalbos suprato, kad sąrašuose tas vaikas yra, o fiziškai jo nėra. Daugiau nesigilino. Maždaug po 15 minučių grįžo jo žmona su pavaduotoja. Direktorė paklausė: „kaip?“. Pavaduotoja pasakė, kad viskas normaliai, mandagiai priėmė, piktumo nebuvo. Iš jų pokalbio jis (R. G.) nesuprato, ko konkrečiai A. su pavaduotoja ėjo pas A., bet suprato, kad tai susiję su R. A. problema dėl jo mokyklos nelankymo. 2017 m. balandžio 14 d. po pietų A. G. paskambino direktorė A. U. ir liepė atvažiuoti į mokyklą. Jis (R. G.) su A. G. greitai susiruošė, nes direktorės nurodymai turi būti vykdomi greit ir be diskusijų, nuvažiavo į Senamiesčio mokyklą. Mokykloje jis liko vestibiulyje, o A. nuėjo į direktorės kabinetą per raštinę. Po kokių 20 minučių, A. iš direktorės kabineto išėjo, jie išvažiavom namo. Važiuojant A. pasakė, kad reikėjo perrašyti bylą. Jis (R. G.) suprato, kad kalba apie mokinio asmens bylą, bet kokio konkrečiai mokinio, neklausė(b.l. 130-131, t. 2).

67Iš teisme paskelbto liudytojos R. G. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog nuo 2013 m. kovo 4 d. dirba Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos raštinės vedėja, jos žinioje yra gaunami ir siunčiami raštai, jų registracijos žurnalai, mokytojų asmens bylos, įvairių pažymų kopijos, archyvas, mokinių pažymėjimų išdavimo registracijos žurnalas. Per jos darbo praktiką nėra buvę, kad Vaikų priėmimo į mokyklą sutartį jos kabinete pasirašinėtų kuris nors iš tėvų. Sutarčių pasirašymą vykdo patys klasių vadovai, raštinės vedėja tik antspauduoja mokyklos direktorės pasirašytas sutartis. Mokinių asmens bylos būna pas pavaduotojus. Jos (R. G.) žinioje yra tik tų mokinių bylos, kurie yra išbraukti iš mokinių sąrašų, ir jų bylos apskaitomos archyve. Išbrauktų mokinių asmens bylas jai (R. G.) atneša klasių vadovai, tas bylas ji įsega į segtuvą, o į archyvo sąrašus įtraukia kalendorinių metų pabaigoje ir naujų kalendorinių metų sausio pirmomis dienomis. Mokinių asmens bylų turinio nežiūri, tik sunumeruoja bylos lapus ir susega į segtuvus. Mokinių asmens bylos iš Laičių pradinio ugdymo skyriaus į Senamiesčio pagrindinę mokyklą patenka per pavaduotojus. Kokiu būdu galėjo būti 2012 m. prašymai priimti D. A. į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pirmą klasę nežino, tuo metu dar nedirbo. Ar 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo pateiktas prašymas perkelti D. A. į Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasę, nežino. Galėjo būti, kad duomenys apie mokinio perkėlimą į Laičių pradinio ugdymo skyrių buvo surašyti ant lapelio ir jai (R. G.) pateikti įsakymui parašyti. Parašyti galėjo pavaduotoja N. L. G.. R. G. pareigybės aprašyme nenurodyta, pagal ką ji turi surašyti įsakymą, nurodo tik, kad rengia teisės aktus pagal savo kompetenciją. Jos (R. G.) parašytą įsakymą pasirašo rengėjai, t.y. pavaduotojai, o paskui direktorė, jie ir patikrina dokumento tikrumą. Dėl R. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų gali pasakyti, kad nepamena, ar 2017 m. kovo 1 d., ar kokią kitą dieną jo tėvas D. A. buvo atėjęs į mokyklą ir parašė prašymą išbraukti R. A. iš mokinių sąrašų. Ji (R. G.) direktorės vardu rašo įsakymus dėl mokinio priėmimo į mokyklą ar išbraukimo iš mokinių sąrašų tik tada, kai turi tėvų prašymą. Tada surašo įsakymą, jo originalą paduodu pasirašyti pavaduotojui ar pavaduotojai ugdymui, direktorei ir asmeniui, atsakingam už elektroninio dienyno pildymą, šiuo atveju – E. R.. Patvirtintą antspaudu įsakymo kopiją paduoda klasės vadovui. Už įsakymo gavimą jie niekur nepasirašo. Apie tai, kad vyksta Švietimo ir sporto skyriaus patikrinimas dėl direktorės A. U. veiksmų, žinojo. Apie tai, kad mokiniai R. A. ir D. A. buvo fiktyviai laikomi mokinių sąrašuose ir vertinami pažymiais, nežinojo. Apie tai, kad buvo dvi D. A. mokinio asmens bylos jis nieko nežino. 2017 metais, mėnesio ir dienos neprisimena, išbrauktų iš mokinių sąrašų 2017 m. segtuve rado dvi D. A. asmens bylas. Jas abi atidavė mokyklos direktorei A. U.(b.l. 127-128, t. 2).

68Iš teisme paskelbto liudytojos V. G. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog dirba Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre Vaikų ligų gydytoja. D. A. jos pacientų sąraše nėra ir kiek pamena, niekada nebuvo. Tikrai 2016 m. rugpjūčio 11 d. ji neapžiūrėjo D. A. ir neišdavė jam Vaiko sveikatos pažymėjimo formos Nr. 027-1/a, laikomos jos kabinete. Šie blankai yra antspauduoti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro antspaudu ir kartais jos (V. G.) antspaudu. Blankuose nebūna jos parašo, kol ligonis neapžiūrėtas, forma neužpildyta ir nesuformuota galutinė diagnozė. Vaiko sveikatos pažymėjimo formos lapas nėra griežtos atskaitomybės blankas. Kaip tuščias minėto pažymėjimo blankas su Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jos (V. G.) gydytojo antspaudu neužpildytas ir be parašo atsirado Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, ji nežino. D. A. Vaiko sveikatos pažymėjimo nepildė ir ant jo nepasirašė. Kas galėjo pažymėjimą užpildyti ir ties V. G. gydytojo antspaudu pasirašyti, nežino. Niekas iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos asmeniškai jos neprašė tuščio minėto pažymėjimo blanko(b.l. 115-117, t. 2).

69Iš teisme paskelbto liudytojos I. K. apklausos protokolo, surašyto ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad ji parodė, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje dirba socialine pedagoge, darbas susijęs su vaikais, kurie turi įvairių elgesio, emocinių ar socialinių problemų. Darbas su mokiniu ar jo šeima prasideda gavus žodinę mokytojo ar klasės vadovo informaciją arba mokytojo tarnybinį pranešimą dėl tam tikros problemos, arba drausmės pažeidimo pažymą. Kalbant apie D. A. ir R. A., gali pasakyti, kad dėl minėtų mokinių 2016-2017 mokslo metais iki 2016 m. gruodžio 29 d. niekas nesikreipė nei raštu, nei žodžiu. 2016 m. gruodžio 29 d. vyko Vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame buvo pateikta 5 b klasės vadovės V. R. paraiška dėl 5 b klasės mokinio R. A. mokyklos nelankymo. Paraiška yra pasirašoma iki posėdžio, I. K. paraiškoje taip pat pasirašė, su paraiška susipažino. Joje buvo nurodyta, kad R. A. nelanko mokyklos, išvykęs į užsienį. Svarstymo smulkmenų neprisimena. Kadangi šiuo atveju buvo pateikta informacija apie mokinio išvykimą į užsienį, neturėjo priežasties tuo mokiniu domėtis, kol vėl negaus naujos informacijos apie jį. Apie D. A., kaip mokyklos nelankantį mokinį, informacijos iš viso nebuvo gavusi nei iš mokytojų, nei iš klasės auklėtojos V. R.. Apie tai, kad D. A. buvo mokyklos sąrašuose tik formaliai, sužinojo 2017 m. gegužės viduryje, kai grįžo į darbą po ligos. Oficialiuose pedagogų posėdžiuose dalyvauja, tačiau į kitus mokytojų susirinkimus, kuriuos šaukia mokyklos administracija, neina. Apie problemą dėl R. A. ir D. A. girdėjo tik iš mokytojų pokalbių, iš nuogirdų(b.l. 120-121, t. 2).

70Iš teisme paskelbtų liudytojos J. P. pateiktų Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2009m. sausio 08d. pažymos Nr. Š7-5-(18.3.3) „ Dėl mokinių savarankiško mokymosi organizavimo Senamiesčio pagrindinėje mokykloje “ ir 2017m. rugpjūčio 18d. kreipimosi į rajono merą matyti, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius atliko Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje patikrinimą, kaip atliekamas savarankiškas mokymasis ir nustatė pažeidimus bei grupė mokytojų kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės veiksmų vadovaujant mokyklai(b.l. 8-16, t. 3).

71Iš teisme paskelbto 2017m. balandžio 27d. Ukmergės rajono savivaldybės mero R. J. pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo matyti, kad Ukmergės rajono savivaldybės mero 2017m. kovo 27d. potvarkiu Nr. 10-61 „ Dėl komisijos sudarymo “ buvo sudaryta komisija išsiaiškinti 2017m. balandžio 19d. išvadoje Nr. (6.7) 34-242 nurodytus faktus, kurie leidžia daryti prielaidą, jog Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė-pil. A. U. į mokyklos mokinių sąrašus fiktyviai buvo įtraukusi mokinius-pil. R. A. ir D. A., pati ar per pavaldžius sau asmenis keitė(klastojo) elektroninio dienyno įrašus ir duomenis kituose registruose, kurių(dokumentų) kopijos buvo pateiktos(b.l. 36-38, 39-105, t. 1).

72Iš teisme paskelbto Ukmergės rajono savivaldybės 3-iojo notarų biuro notarės-pil. V. M. pateikto-pil. R. N. 2017m. birželio 28d. rašyto sutikimo matyti, kad pil. R. N. sutinka, jog jos sūnus-pil. R. A. gyventų ir mokytųsi Jungtinėje Karalystėje(b.l. 178, t. 1).

73Iš teisme paskelbto 2017m. birželio 20d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas liudytojos V. R. pateiktas lapelis, iš kurio matyti, jog jame rašytinėmis raidėmis ranka yra užrašytas tekstas: „ V., parašyk apie išvykimą į Airiją. Įsak. Nr. 26M 2017-03-22 “(b.l. 144, 145-147, t. 2).

74Iš teisme paskelbtų Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojo-liudytojo V. K. pateiktų elektroninio dienyno išrašų matyti, jog juose fiksuoti pil. D. A. ir R. A., kaip mokinių, pasiekimų įvertinimo keitimo atvejai(b.l. 112-152, t. 1).

75Iš teisme paskelbto 2018m. vasario 21d. reikalaujamų dokumentų pateikimo akto matyti, kad Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla pateikė: 1) Mokyklinės dokumentacijos inventorizavimo komisijos 2018m. vasario 07d. ataskaitą apie dokumentus, rastus kaltinamosios-pil. A. U. kabinete, seife; 2) Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017m. kovo 22d. įsakymo Nr. 26M „ Dėl pil. D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašo “ 3(tris) skirtingus egzempliorius; 3) neužpildytą vaiko sveikatos pažymėjimo(Forma Nr. 027/1a) blanką, kurie buvo apžiūrėti ir, kaip dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti, prijungti prie baudžiamosios bylos medžiagos(b.l. 153-163, t. 1).

76Iš teisme paskelbtos Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018m. liepos 11d. pažymos matyti, jog ikiteisminiam tyrimui buvo pateikta mokinio-pil. R. A. moksleivio asmens byla Nr. A6 ir kiti dokumentai(b.l. 2, t. 2).

77Iš teisme paskelbto 2018m. liepos 12d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti mokinio-pil. R. A. moksleivio asmens byloje Nr. A6 esantys dokumentai: 1) pil. D. A. vardu 2016m. rugpjūčio 31d. rašytas prašymas dėl pil. R. A., gim. ( - ), priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasę nuo 2016m. rugsėjo 01d.; 2) 2016m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartis Nr. 9; 3) pil. D. A. vardu 2017m. kovo 01d. rašytas prašymas dėl pil. R. A., gim.( - ), išbraukimo iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių sąrašo nuo 2017m. kovo 01d.; 4) Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017m. kovo 01d. įsakymas Nr. 21M „ Dėl pil. R. A. išbraukimo iš mokinių sąrašo “, ir pateikti kiti dokumentai, t.y. 1) 2013m. gegužės 31d. įsakymas Nr. 22M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, kurio 3.1.p. nurodoma, kad į 2 klasę perkeliami 22 pirmos klasės mokiniai, tame tarpe ir pil. D. A.; 2) 2014m. gegužės 30d. įsakymas Nr. 30M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, kurio 2.2.p. nurodoma, kad į 3 klasę perkeliami 25 antros klasės mokiniai, tame tarpe ir pil. D. A.; 3) 2015m. gegužės 29d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas Nr. 30M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų 4A, 4B klasių ir Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, kurio 2.3.p. nurodoma, kad į 4 klasę perkeliami 24 trečios klasės mokiniai, tame tarpe ir pil. D. A.; 4) 2015m. rugsėjo 01d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas Nr. 39M „ Dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių perkėlimo į Laičių pradinio ugdymo skyrių “ dėl pil. D. A. perkėlimo į Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasę; 5) 2016m. gegužės 31d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas Nr. 17M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų Senamiesčio pagrindinės mokyklos ir Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasių mokiniams išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, kurio 1.2.p. nurodoma, kad pil. D. A., tariamai baigusiam pradinio išsilavinimo programą(kodas 101001001) Laičių pradinio ugdymo skyriuje, išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas; 6) 2017m. kovo 22d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas Nr. 26M „ Dėl D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų “ dėl tariamo pil. D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų, kurio redakcijoje nurodydama, kad vadovaujamasi motinos-pil. V. A. 2017m. kovo 21d. rašytu prašymu(b.l. 3-8, 26-35, t. 2).

78Iš teisme paskelbto 2017m. gruodžio 14d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla pateikė mokinio-pil. D. A. moksleivio asmens bylą Nr. A-7(b.l.40-44, t. 2).

79Iš teisme paskelbto 2018m. liepos 1d.. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti mokinio-pil. D. A. moksleivio asmens byloje Nr. A-7 esantys dokumentais: 1) pil. V. A. vardu 2012m. rugpjūčio 27d. rašytas prašymas dėl pil. D. A., gim. 2005m. liepos 19d., priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 1 klasę; 2) 2012m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartis Nr. 832 dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 1 klasę, kurią pasirašė pil. N. A.); 3) pil. D. A. pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas; 4) 2015m. rugsėjo 01d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas Nr. 39M „ Dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių perkėlimo į Laičių pradinio ugdymo skyrių “ dėl tariamo pil. D. A. perkėlimo į Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasę; 5) pil. V. A. vardu 2016m. rugpjūčio 25d. rašytas prašymas dėl pil. D. A. priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasę; 5) 2016m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartis dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 5 klasę, kurią pasirašė pil. V. A.; 6) pil. V. A. vardu 2017m. kovo 21d. rašytas prašymas dėl pil. D. A. išbraukimo iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinių sąrašo nuo 2017m. kovo 22d.; 7) 2017m. kovo 22 d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas Nr. 26M „ Dėl pil. D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų “ dėl tariamo pil. D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų(pastaba: šio įsakymo redakcijoje nurodydama, kad vadovaujamasi motinos-pil. V. A. 2017m. kovo 21d. rašytu prašymu); 8) 2016m. rugpjūčio 11d. vaiko sveikatos pažymėjimo(Forma Nr. 027/1a) dėl pil. D. A. sveikatos būklės kopija; 9) 2016m. gegužės 31d. pradinio išsilavinimo pažymėjimo Nr. 602, kuriuo patvirtinama, kad pil. D. A. tariamai 2016 metais Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą ir įgijo pradinį išsilavinimą, kopija(b.l. 40-45, 46-49, 64-79, t. 2).

80Iš teisme paskelbto 2018m. liepos 13d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti mokinio-pil. D. A. moksleivio asmens byloje Nr. A-7 esantys dokumentai: 1) pil. N. A. vardu 2012m. rugpjūčio 27d. rašytas prašymas dėl pil. D. A., gim. 2005m. liepos 19d., priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 1 klasę; 2) 2012m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartis Nr. 832 dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 1 klasę, kurią pasirašė pil. N. A.; 3) 2015m. sausio 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartis Nr. 1094 dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 3 klasę, kurią pasirašė pil. N. A.; 4) pil. J. A. vardu 2016m. gegužės 13d. rašytas prašymas dėl pil. D. A. priėmimo į Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasę; 5) 2016m. rugsėjo 01d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartis dėl tariamo pil. D. A. priėmimo į 5 klasę, kurią pasirašė pil. J. A.; 6) pil. J. A. vardu 2017m. kovo 21d. rašytas prašymas dėl pil. D. A. išbraukimo iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinių sąrašo nuo 2017m. kovo 22d.; 7) 2017m. kovo 22d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas Nr. 26M „ Dėl D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų “ dėl tariamo pil. D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų(pastaba: šio įsakymo redakcijoje nurodydama, kad vadovaujamasi tėvo-pil. J. A. 2017m. kovo 21d. rašytu prašymu)(b.l. 49-52, 53-63, t. 2).

81Iš teisme paskelbtos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pažymos matyti, kad Ukmergės Senamiesčio pagrindinei mokyklai iš valstybės biudžeto buvo skirta speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti mokinių ugdymui: pil. D. A. ugdymui nuo 2012m. rugsėjo 01d. iki 2017m. kovo 22d. bendroje 4.911,- Eur.(keturių tūkstančių devynių šimtų vienuolikos eurų ir 00 eur/ct.) sumoje; pil. R. A. ugdymui nuo 2012m. rugsėjo 01d. iki 2017m. kovo 01d. bendroje 195,- Eur.(vieno šimto devyniasdešimt penkių eurų ir 00 eur/ct.) sumoje(b.l. 3, t. 4).

82Iš teisme paskelbtų Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų matyti, kad ikiteisminiam tyrimui buvo pateikti: 1) duomenys apie kaltinamosios-pil. A. U. darbo santykius; 2) Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 7-246 patvirtintas „Bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas “; 2) Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. rugsėjo 26d. sprendimu Nr.7-222 patvirtintas „ Ukmergės rajono savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas “; 3) Ukmergės rajono savivaldybės mero 2017m. kovo 13d. potvarkiu Nr. 10-51 patvirtintas „ Ukmergės rajono savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas “(b.l. 7-35, t. 4).

83Iš teisme paskelbtų Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokykla pateiktų dokumentų matyti, kad ikiteisminiam tyrimui buvo pateikti: 1) Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009m. liepos 09d. sprendimu Nr. 7-160 patvirtinti „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatai “; 2) Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013m. lapkričio 28d. sprendimu Nr. 7-303 patvirtinti „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatai “; 3) Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016m. balandžio 28d. sprendimu Nr.7-96 patvirtinti „ Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatai “; 4) Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010m. balandžio 26d. įsakymu Nr. 120V patvirtintos „ Uk-mergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės “; 5) Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. 136V1 patvirtintos „ Uk-mergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės “(b.l. 36-99, t. 4).

84Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamoji A. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu-Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003m. balandžio 01d. įsakymu Nr. 14-8K paskirta biudžetinės įstaigos, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos(įmonės kodas 190341810), direktore ir pagal 2003m. balandžio 02d. darbo sutartį Nr. 216 nuo 2003m. balandžio 02d. pradėjusi dirbti šios mokyklos direktore, turėdama administracinius įgaliojimus bei teisę veikti šios įstaigos vardu, tyčia, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir viršydama įgaliojimus, veikdama priešingais tarnybai interesais, pažeisdama Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo((2011m. kovo 17d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija, galiojusi iki 2017m. rugsėjo 01d.), Lietuvos Respublik?s švietimo ir mokslo ministro 2007m. vasario 20d. įsakymo Nr. ( - ) ir kitų lokalinių teisės aktų, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų(Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkių ir Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymų) reikalavimus, žinodama, kad pil. D. A., gim. ( - ), įstatyminiai atstovai į Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą dėl sūnaus priėmimo į mokyklą nesikreipė, prašymo ir reikiamų dokumentų(gimimo liudijimo, vaiko sveikatos patikrinimo pažymos) nepateikė ir, kad pil. D. A., gim. ( - ), Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nuo 2012m. rugsėjo 01d. realiai nesimokys ir bus priimtas į mokyklą fiktyviai, siekdama iš valstybės biudžeto neteisėtai gauti specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, laikotarpyje nuo 2012m. rugpjūčio 27d. iki 2017m. kovo 22d. davė neteisėtus nurodymus jai pavaldiems Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojams(1-3 klasės auklėtojai-pil. I. M., 4-os klasės auklėtojai-pil. A. G., 5-os klasės auklėtojai-pil.V. R., žmogaus saugos mokytojui-pil. V. K., direktorės pavaduotojai-pil. N.-L. G. ir kitiems mokytojams), o taip pat žinodama, kad pil. R. A., gim. 2005m. gegužės 07d., įstatyminiai atstovai į Ukmergės Senamiesčio pagrindinę mokyklą dėl sūnaus priėmimo į mokyklos 5 klasę nesikreipė, prašymo ir reikiamų dokumentų(gimimo liudijimo, vaiko sveikatos patikrinimo pažymos) nepateikė ir kad pil. R. A., gim. ( - ), Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nuo 2016m. rugsėjo 01d. realiai nesimokys ir bus priimtas į mokyklą fiktyviai, siekdama iš valstybės biudžeto neteisėtai gauti specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, laikotarpyje nuo 2016m. rugpjūčio 31d. iki 2017m gegužės mėn. davė neteisėtus nurodymus jai pavaldiems Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojams(5-os klasės auklėtojai-pil. V. R., žmogaus saugos mokytojui-pil. V. K., direktorės pavaduotojai-pil. N.-L. G. ir kitiems mokytojams) dirbti taip, lyg pil. D. A. ir R. A. iš tikrųjų lankytų mokyklą, būtų pamokose ir gautų įvertinimus, t.y. nurodė pildyti dienynus, rašyti pažymius, pildyti mokinio asmens bylą, surašyti mokinio pasiekimų suvestinę ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą ir atlikti kitus veiksmus, kurie rodytų, kad pil. D. A. ir R. A. realiai mokosi mokykloje, ir pati klastojo dokumentus bei suklastotus dokumentus panaudojo, patalpindama juos į teisinę apyvartą, siekdama įrodyti ir patvirtinti juridinius faktus, t.y. pasirašė sutartis dėl tariamo minėtų vaikų priėmimo į mokyklą ir direktoriaus vardu priėmė įsakymus dėl tariamo pil. D. A. ir R. A. mokymosi proceso, ir tokiu būdu dėl šios jos(kaltinamosios A. U.) neteisėtos veikos Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla iš valstybės biudžeto neteisėtai gavo tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti pil. D. A. ugdymui: 2012m.-281,- Eur. sumą, 213m.-843,- Eur. sumą, 2014m.-853,- Eur. sumą, 2015m.-862,- Eur. sumą, 2016m.-1.808,- Eur. sumą, 2017m.(iki 2017m. kovo 22d.)-264,- Eur. sumą(iš viso pinigines lėšas bendroje 4.911,- Eur. sumoje), o pil. R. A. ugdymui: 2017m.(iki 2017m. kovo 01d.)-195,- Eur. sumą, ko pasekoje dėl šios ilgą laiką trukusios neteisėtos jos(kaltinamosios A. U.) veikos buvo padaryta didelė žala valstybei ir juridiniam asmeniui, nes valstybės biudžetas bendroje sumoje patyrė 5.106,- Eur. turtinę žalą, buvo sumenkintas valstybės švietimo sistemos, savivaldybės institucijos-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, teikiančios viešąsias paslaugas, prestižas visuomenės akyse, autoritetas, iškraipytos šios švietimo įstaigos funkcijos ir veiklos principai, diskredituotas Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus vardas, pedagogo vardas, mokyklos bendruomenėje sukurta įtampos, baimės, nepasitikėjimo, apgaulės, melo atmosfera, trikdomas mokyklos ir mokytojų darbas, sukeltas didelis neigiamas rezonansas spaudoje ir internatiniuose žiniasklaidos portaluose, tuo pačiu padaryta didelė neturtinė žala mokyklos steigėjui-Ukmergės rajono savivaldybei ir valstybei, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo principai.

85Atsižvelgiant į kaltinamosios A. U. tyčios susiformavimą daryti nusikalstamus veiksmus, nes padarytos veikos dėl fiktyvaus mokinių-pil. D. A., gim. ( - ), ir pil. R. A., gim. ( - ), mokymosi Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje apėmė skirtingus laikotarpius, t.y. pirmojo atžvilgiu laikotarpį nuo 2012m. rugpjūčio 27d. iki 2017m. kovo 22d., o antrojo atžvilgiu laikotarpį nuo 2016m. rugpjūčio 31d. iki 2017m gegužės mėn., darytina išvada, kad tarp kaltinamosios padarytų nusikalstamų nebuvo vieningos tyčios, todėl įvertinus visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir bylos nagrinėjimo teisme metu patikrintų įrodymų visumą, laikytina, kad kaltinamoji A. U., dirbdama Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktore, turėdama administracinius įgaliojimus bei teisę veikti šios įstaigos vardu, tyčia, ne tik piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir viršydama įgaliojimus, veikdama priešingais tarnybai interesais, bet ir pati klastodama dokumentus ir juos panaudodama tariamam pil. D. A. ir R. A. mokymosi Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje procesui patvirtinti, savo nusikalstamais veiksmais padarė atskirus nusikaltimus, todėl kaltinamosios padaryti nusikalstami veiksmai yra teisingai kvalifikuoti ir, esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai, pilnai atitinka tiek savarankiškų nusikaltimų, numatytų LR BK 228 str. 1d.(du nusikalstamų veikų epizodai), požymius, t.y. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir tarnybinių įgaliojimų viršijimas, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, tiek ir savarankiškų nusikaltimų, numatytų LR BK 300 str. 1d.(du nusikalstamų veikų epizodai), požymius, t.y. tikrų dokumentų suklastojimas ir jų panaudojimas.

86Svarstant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės nuostatų kaltinamosios A. U. atžvilgiu taikymo, teismas atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamosios asmenybę, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, ir į kitus bendrus bausmės skyrimo pagrindus, numatytus LR BK 54 str.

87Kaltinamosios U. U. gynėjas 2019m. balandžio 12d. įvykusio teismo posėdžio metu pateikė kaltinamosios sugyventinio-pil. D. M. prašymą perduoti kaltinamąją jo atsakomybei pagal laidavimą(b.l. 98-99, t. 5).

88Pagal LR BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų(LR BK 40 str. 2d.). Tokiu būdu įstatymas numato, kad atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą klausimas gali būti sprendžiamas, tik esant LR BK 40 str. 2d. numatytų būtinų sąlygų, apibūdinančių nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei jo elgesį padarius tokią veiką, visumai, o taip pat ir apsvarsčius LR BK 40 str. 1 ir 3d.d. esančias sąlygas. Pažymėtina ir tai, kad, net ir nustačius visas LR BK 40 straipsnyje nurodytas formalias sąlygas, teismui paliekama diskrecija motyvuotai apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismas turi pagal savo vidinį įsitikinimą, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padaryti išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog asmuo laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, o pasirinktas laiduotojas turės teigiamos įtakos kaltininkui.

89Nagrinėjamu atveju svarstant klausimą dėl laidavimo instituto kaltinamajai A. U. taikymo tikslingumo, teismas konstatuoja LR BK 40 str. 2d. 1 ir 2p.p. numatytų galimo laidavimo pagrindų nebuvimą, t.y. byloje nėra LR BK 40 str. 2d. nustatytų sąlygų visumos.

90Pirma, išaiškinus visas bylos aplinkybes matyti, kad kaltinamojo A. U. padarė ne pavienę tęstinę nusikalstamą veiką, bet atskiras nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 228 str. 1d.(du nusikalstamų veikų epizodai) ir 300 str. 1d.(du nusikalstamų veikų epizodai), kurios kiekvieno epizodo atžvilgiu sudaro idealiąją nusikaltimų sutaptį, todėl negalima laikyti, jog kaltinamoji pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką(LR BK 40 str. 2d. 1p.). Pagal teismų praktiką asmuo laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealią sutaptį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-85/2008, 2K-319/2008, 2K-52-648/2017 ir kt.). Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad pavienė tęstinė nusikalstama veika-tai veika, susidedanti iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolusių veiksmų, padarytų tokiu pat būdu, tokiomis pat aplinkybėmis, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties LR BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius, tačiau visus juos sieja vieninga tyčia dėl to paties objekto, dalyko. Nusikalstamų veikų pripažinimą tęstine veika paprastai lemia žalos padarymas tam pačiam nukentėjusiajam, vieningos tyčios buvimas, t.y. konstatavimas, kad kaltininko tyčia susiformavusi visai nusikalstamai veikai, o ne atskiriems nusikaltimams, esantiems iš esmės tos pačios veikos sudėtinėmis dalimis, ir siekiama vieno rezultato(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-307/2007, 2K- 146/2008, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-128/2013 ir kt.). Šiuo nagrinėjamu atveju matyti, kad, nors kaltinamajai A. U. inkriminuotos nusikalstamos veikos, kvalifikuotos pagal tuos pačius LR BK straipsnius, buvo padarytos tokiais pačiais veiksmais, visgi kaltinamosios sumanymas daryti naujus nusikaltimus kiekvieną kartą kildavo iš naujo, t.y. kaltinamoji A. U., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir viršydama įgaliojimus, veikdama priešingais tarnybai interesais, pati klastodama dokumentus ir juos panaudodama, visiškai skirtingu laiku atliko nusikalstamus veiksmus dėl tariamo(fiktyvaus) dviejų mokinių-pil. D. A. ir R. A. mokymosi Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje proceso patvirtinimo, o tai reiškia, kad nuteistosios tyčia buvo susiformavusi ne visumai nusikalstamų veikų, o atskiriems konkretiems nusikaltimams. Tokiu būdu, atsižvelgiant į susiklosčiusią teismų praktiką, pripažinta, jog šioje baudžiamojoje byloje nenustatyta LR BK 40 str. 2d. 1p. numatyta sąlyga, kad kaltinamoji A. U. pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką.

91Antra, pagal teismų praktiką visiškas kaltės pripažinimas paprastai konstatuojamas, kai asmuo apie padarytą veiką duoda teisingus parodymus, kuriais patvirtinamas jo padarytos veikos faktas, teisingai nusakomi šios veikos svarbiausi bruožai, ypatybės ir padarymo aplinkybės, taip pat besąlygiškai pripažįsta teismo nustatytus esminius faktus. Tačiau ši sąlyga neapima kokių nors asmens priedermių pačiam duoti teisinį savo veikos vertinimą, visiškai sutikti su ikiteisminio tyrimo ar bylos procesiniuose dokumentuose pateikiama padarytos veikos kvalifikacija, teisiniu atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių fiksavimu ir kt. Visiškas kaltės pripažinimas dažnai būna susijęs ir su gailėjimusi dėl padarytos nusikalstamos veikos, tačiau jie nėra identiški. Teismai pripažįsta, kad asmens gailėjimasis išreiškiamas ne vien apgailestavimo pareiškimais ar deklaratyviais atsiprašymais. Gailėjimąsi gali išreikšti asmens savikritiškas požiūris į buvusį elgesį, krimtimasis dėl padarytos veikos, jos neigiamas vertinimas, taip pat poelgiai, kuriais kaltininkas stengiasi pašalinti ar sušvelninti savo veikos žalingus padarinius, pagelbėti nukentėjusiesiems, dėti pastangas atlyginti žalą, jeigu tokia yra padaryta, padeda justicijos institucijoms aiškintis ikiteisminiam tyrimui ar bylai svarbias aplinkybes ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2010, 2K-P-82/2010, 2K-685/2012, 2K-137/2015 ir kt.). Taigi, nustatant LR BK 40 str. 2d. 2p. sąlygą, būtiną laidavimo instituto taikymui, be kitų bylos aplinkybių, svarbu tinkamai įvertinti paties kaltinamojo parodymus ir jo pozicijos ikiteisminio tyrimo metu bei teisme nuoseklumą

92Šiuo nagrinėjamu atveju viso bylos proceso metu kaltinamosios A. U. pozicija nebuvo nuosekli. Kaltinamoji A. U., pasišalinusi iš numatytos pirmos apklausos, po to duodama pirminius parodymus ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltės dėl jau inkriminuojamų veikų visiškai nepripažino, jau kitoje apklausoje nurodė, kad parodymus dėl pareikšto įtarimo duos tik dalyvaujant jos advokatui ir savo pozicijos dėl kaltumo neišsakys, o vėliau pareiškė, kad parodymus byloje duos tik teisme(b.l. 76, 84-85, 145, 147, t. 4), o visiškai prisipažino tik teisminio bylos nagrinėjimo metu. Nežiūrint į tai, teismas laiko, kad kaltinamosios A. U. kaltės pripažinimas teisme yra tik formalus, o ne nuoširdus gailėjimasis dėl padarytų nusikalstamų veiksmų, nes pastaroji duodama parodymus teisme apie padarytus nusikalstamus veiksmus dėl tariamo(fiktyvaus) dviejų mokinių-pil. D. A. ir R. A. mokymosi Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje proceso patvirtinimo, be savo, kaip buvusios mokyklos direktorės, kaltės, įžvelgė ir viso mokytojų kolektyvo neveiklumą ir buvusios situacijos toleravimą. Tokiu būdu, įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad tokia kaltinamosios A. U. pozicija negali būti laikoma visišku kaltės pripažinimu ir gailėjimusi padarius nusikalstamas veikas, nes ji kito, priklausomai nuo surinktų įrodymų ir siekio būti atleistai nuo baudžiamosios atsakomybės. Nors kaltės nepripažinimas ar dalinis jos pripažinimas ikiteisminio tyrimo metu neeliminuoja teisės tai padaryti nagrinėjant bylą teisme, tačiau šioje baudžiamojoje byloje toks kaltinamosios A. U. pozicijos keitimas, nepaisant to, kad teisiamajame posėdyje ji savo kaltę ir pripažino, neigiamai vertindama tokį savo elgesį, visgi yra vertintinas tik kaip siekimas suklaidinti teisėsaugos institucijas ir nepagrįstai išvengti baudžiamosios atsakomybės, o tai visiškai prieštarauja nuoširdaus gailėjimosi ir aktyvaus bendradarbiavimo sampratai ir negali būti pripažinta kaltinamosios atsakomybę lengvinančia aplinkybe, numatyta LR BK 59 str. 1a. 2p..

93Be to, formuojamoje teismų praktikoje nusikaltimų valstybės tarnybai ir kitose bylose teismais, taikydami LR BK 40 straipsnio nuostatas, yra įpareigoti apsvarstyti, ar išties kaltininkas yra tokia nesavarankiška, nebrandi asmenybė, kurios gyvenimiškų vertybių sistema, sugebėjimas kontroliuoti savo veiksmus, susilaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo dar nesusiformavę. Būtent tokiam nusikalstamą veiką padariusiam ir aktyviai atgailaujančiam asmeniui LR BK 40 straipsnio nuostatos nustato papildomai reikalingą jo tolesnio elgesio korekciją, autoritetą turinčio asmens(teismo pasitikėjimo verto asmens, artimo giminaičio, tėvų) priežiūrą, teigiamos įtakos darymą, kad nusikaltęs asmuo laikytųsi įstatymų, nedarytų naujų nusikalstamų veikų(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-82/2010, 2K-120-489/2016, 2K-52-648/2017 ir kt.). Tai reiškia, kad atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą instituto paskirtis yra nustatyti papildomai reikalingą tolesnio elgesio korekciją būtent tokiam asmeniui, kuris nėra tiek savarankiška, brandi asmenybė, kurios gyvenimiškų vertybių sistema, sugebėjimas kontroliuoti savo veiksmus, susilaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo galutinai nesusiformavę.

94Šiuo konkrečiu atveju iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamoji A. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu-Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003m. balandžio 01d. įsakymu Nr. 14-8K paskirta biudžetinės įstaigos, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos(įmonės kodas 190341810), direktore ir pagal 2003m. balandžio 02d. darbo sutartį Nr. 216 nuo 2003m. balandžio 02d. pradėjusi dirbti šios mokyklos direktore, darė nusikalstamas veikas(b.l. 7-15, t. 4). Vien iš šios aplinkybės galima spręsti, kad kaltinamoji A. U. yra visiškai savarankiška, brandi asmenybė, kurios gyvenimiška patirtis, turimas išsilavinimas(aukštasis pedagoginis) leido aiškiai suvokti, savo veiksmų neteisėtą ir nusikalstamą pobūdį, tokie veiksmai buvo ne pavienis atvejis, o visa sistema, kuri tęsėsi pakankamai ilgą laiką. Kaltinamoji A. U. suprato, kad rizikuoja būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn, ir savo valios pastangomis galėjo nuo šių veikų padarymo susilaikyti, tačiau savarankiškai jų nenutraukė. Taigi, net ir tuo atveju, jeigu byloje ir būtų formaliai nustatytos visos būtinos LR BK 40 straipsnio taikymo sąlygos, galimybė atleisti kaltinamąją A. U. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą būtų labai abejotina.

95Esant tokioms aplinkybėms ir įvertinus tai, kad asmens atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra ne imperatyvinė norma(pareiga), o tik teismo teisė, laikytina, kad kaltinamoji A. U., nesant LR BK 40 str. 2d. nustatytų sąlygų visumos, negali būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, todėl kaltinamosios sugyventinio-pil. D. M., kaip galimo laiduotojo, teismui paduotas prašymas dėl kaltinamosios A. U. perdavimo jo atsakomybei pagal laidavimą negali būti tenkintinas.

96Nežiūrint į tai, įstatymas numato, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes(LR BK 55 str.). Įstatyme vartojama sąvoka „ paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes “ reiškia, kad įstatymų leidėjas tipine bausme už nesunkaus ar apysunkio tyčinio nusikaltimo padarymą laiko su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Būtent tokios bausmės paskyrimas paprastai leidžia įgyvendinti bausmės paskirtį(tikslus). Atsižvelgiant į tai, LR BK 55 str. nuostatos yra laikytinos specialiąja norma LR BK 61 str. atžvilgiu(bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir(ar) sunkinančių aplinkybių) pagal tai, kaip LR BK 61 str. numatytas bausmės rūšies parinkimas. Tik išskirtiniais, netipiškais atvejais, nustačius atsakomybę sunkinančias aplinkybes, tikslinga skirti laisvės atėmimo bausmę.

97Kaltinamoji A. U. padarė keturias veikas, iš kurių du nusikaltimai, numatyti LR BK 228 str. 1d., baudžiamojo įstatymo yra priskirti prie apysunkių nusikaltimų(LR BK 11 str. 4d.), o veikos, numatytos LR BK 300 str. 1d.,-prie nesunkių nusikaltimų(LR BK 11 str. 3d.). Taikant baudžiamosios atsakomybės nuostatas kaltinamosios A. U. atžvilgiu atžvilgiu, yra atsižvelgtina į tai, kad kaltinamoji anksčiau teista nebuvo, nusikalto pirmą kartą, byloje nėra ir duomenų apie kaltinamosios baustumą administracine tvarka. Sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių kaltinamosios A. U. atžvilgiu byloje nėra.

98Kadangi kaltinamoji A. U. nusikalsta pirmą kartą, teismas, atsižvelgdamas ne tik į padarytų veikų pobūdį, bet ir į pačios kaltinamosios A. U. asmenybę, bei vadovaudamasis bausmės paskirtimi(LR BK 41 str.), laiko, kad kaltinamoji, kaip pirmą kartą teisiamas asmuo, dar gali būti pataisyta ir perauklėta ir neizoliavus jos nuo visuomenės, nes yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai kaltinamajai gali būti pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo. Tokiu būdu, kaltinamajai A. U., kaip dirbančiam ir pastovų legalų pragyvenimo šaltinį turinčiam asmeniui, už visus padarytus nusikaltimus yra paskirtinos sankcijose numatytos alternatyvios, su laisvės atėmimu nesusijusios bausmių rūšys,-baudos, taikant apėmimo ir dalinio bausmių sudėjimo principus(LR BK 63 str. 2 ir 4d.d., 5d. 1p. ir 6d.). Pagal seną LR BK 47 str. redakciją įstatymas asmenims tiek už padarytą nesunkų nusikaltimą, tiek ir už padarytą apysunkį nusikaltimą, nenumatė galimos skirti baudos minimalios ribos, numačius, kad už nesunkų nusikaltimą bauda yra nustatoma iki 500 MGL dydžio, o už apysunkį nusikaltimą,-iki 1000 MGL dydžio(LR 2011m. balandžio 21d. įstatymo Nr. XI-1350, įsigaliojusio 2011m. balandžio 28d., redakcija). 2017m. spalio 06d. įsigaliojo nauja LR BK 47 str. redakcija, pagal kurią asmenims už padarytą nesunkų nusikaltimą bauda yra nustatoma nuo 50 iki 2000 MGL dydžio, o už apysunkį nusikaltimą,-nuo 100 iki 4000 MGL dydžio(2017m. rugsėjo 28d. įstatymu Nr. XIII-653, įsigaliojusiu 2017m. spalio 06d., patvirtintos LR BK 47 str. 3d. 2-3p.p. redakcija). Kadangi baudžiamasis įstatymas, sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios(LR BK 3 str. 3d.), kaltinamajai A. U., kaip asmeniui, padariusiam nesunkius ir apysunkius nusikaltimus, kurie pasibaigė 2017m. gegužės mėn., yra taikytinos baudos, kaip pagrindinės bausmės, dydžių nuostatos pagal seną LR BK 47 str. redakciją, galiojusią iki 2017m. spalio 06d., taikant iki 2018m. sausio 01d. galiojusį bazinį bausmių ir nuobaudų dydį-37,66 euro, kartu paskyrus ir ilgesnį paskirtinos galutinės subendrintos baudos susimokėjimo terminą(LR 2011m. balandžio 21d. įstatymu Nr. XI-1350, galiojusiu iki 2017m. spalio 06d., patvirtintos LR BK 47 str. 3d. 2-3p.p. ir 5d. redakcija). Paskirtina bausmės rūšis-galutinė subendrinta bauda yra mažintina 1/3 dalimi LR BK 641 str. pagrindu.

99Įstatymas numato, kad padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, remiantis LR BK 67, 68 ir 72 straipsniais, šalia kitų baudžiamojo poveikio priemonių gali būti skiriamas ir teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, kuris gali būti taikomas tik tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro darbinės ar profesinės veiklos srityje arba kai teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padaro išvadą, kad asmeniui negalima palikti teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla(LR BK 42 str. 6d., 67 str. 3d.).

100Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad kaltinamoji A. U., 2018m. sausio 23d. Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 10-19 būdama atleista iš Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės pareigų už šiukščius darbo pareigų pažeidimus, ir anksčiau yra buvusi bausta drausmine tvarka-papeikimu analogišku pagrindu-už pareigybės aprašymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginių funkcijų vykdymą, pažeidimus, t.y. 2009m. jos vadovaujamoje mokykloje buvo nustatyti faktai apie moksleivių sąrašuose fiktyviai įrašytus suaugusius asmenis, o ir Ukmergės rajono savivaldybės mero išduotoje kaltinamosios A. U. charakteristikoje yra konstatuojama, kad Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojai ne kartą buvo kreipęsi į savivaldybę dėl blogo mikroklimato mokykloje ir mokyklos prestižo(b.l. 72-75, t. 3, b.l. 16-20, t. 4). Esant tokioms aplinkybėms ir įvertinus tai, kad šioje baudžiamojoje byloje kaltinamajai A. U. inkriminuojamos veikos buvo padarytos būtent darbinės veiklos srityje, ko pasekoje dėl ilgą laiką trukusių neteisėtų kaltinamosios A. U. veiksmų buvo padaryta didelė žala valstybei ir juridiniam asmeniui, nes valstybės biudžetas bendroje sumoje patyrė 5.106,- Eur. turtinę žalą, buvo sumenkintas valstybės švietimo sistemos, savivaldybės institucijos-Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, teikiančios viešąsias paslaugas, prestižas visuomenės akyse, autoritetas, iškraipytos šios švietimo įstaigos funkcijos ir veiklos principai, diskredituotas Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus vardas, pedagogo vardas, mokyklos bendruomenėje sukurta įtampos, baimės, nepasitikėjimo, apgaulės, melo atmosfera, trikdomas mokyklos ir mokytojų darbas, sukeltas didelis neigiamas rezonansas spaudoje ir internatiniuose žiniasklaidos portaluose, tuo pačiu padaryta didelė neturtinė žala mokyklos steigėjui-Ukmergės rajono savivaldybei ir valstybei, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo principai, teismas, atsižvelgdamas į visų aukščiau paminėtų aplinkybių visumą, laiko, kad kaltinamajai yra tikslinga taikyti baudžiamojo poveikio priemonę-teisės dirbti tam tikrą darbą atėmimą, t.y. teisės dirbti vadovaujamą darbą, susijusį su administraciniais įgaliojimais, valstybės ar savivaldybės institucijose, tačiau nustačius mažesnį nei veikų padarymo metu galiojusio įstatymo buvusios numatytos šios baudžiamojo poveikio priemonės taikymo vidurkis terminą(LR 2011m. birželio 21d. įstatymu Nr. XI-1472, galiojusiu iki 2017m. spalio 06d., patvirtinta LR BK 682 str. 2d. redakcija).

101Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 304-305, 307 str.str.

Nutarė

102A. U. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 228 str. 1d., 300 str. 1d., ir nuteisti:

103-pagal LR BK 228 str. 1d.(piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įgaliojimų viršijimo mokinio-pil. D. A. atžvilgiu epizodas)-100 MGL 3.766,- Eur.(trijų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt šešių eurų ir 00 eur/ct.) dydžio bauda;

104-pagal LR BK 300 str. 1d.(tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo mokinio-pil. D. A. atžvilgiu epizodas)-80 MGL 3.012,80 Eur.(trijų tūkstančių dvylikos eurų ir 80 eur/ct.) dydžio bauda;

105-pagal LR BK 228 str. 1d.(piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įgaliojimų viršijimo mokinio-pil. R. A. atžvilgiu epizodas)-25 MGL 941,50 Eur.(devynių šimtų keturiasdešimt vieno euro ir 50 eur/ct.) dydžio bauda;

106-pagal LR BK 300 str. 1d.(tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo mokinio-pil. R. A. atžvilgiu epizodas)-20 MGL 753,20 Eur.(septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų ir 20 eur/ct.) dydžio bauda.

107LR BK 63 str. 2d., 5d. 1p. ir 6d. pagrindu, bausmes pagal LR BK 228 str. 1d.(piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įgaliojimų viršijimo mokinio-pil. D. A. atžvilgiu epizodas) ir LR BK 300 str. 1d.(tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo mokinio-pil. D. A. atžvilgiu epizodas) subendrinus apėmimo būdu, subendrintą bausmę paskirti 100 MGL 3.766,- Eur.(trijų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt šešių eurų ir 00 eur/ct.) dydžio baudą.

108LR BK 63 str. 2d., 5d. 1p. ir 6d. pagrindu, bausmes pagal LR BK 228 str. 1d.(piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įgaliojimų viršijimo mokinio-pil. R. A. atžvilgiu epizodas) ir LR BK 300 str. 1d.(tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo mokinio-pil. R. A. atžvilgiu epizodas) subendrinus apėmimo būdu, subendrintą bausmę paskirti 25 MGL 941,50 Eur.(devynių šimtų keturiasdešimt vieno euro ir 50 eur/ct.) dydžio baudą.

109LR BK 63 str. 4 ir 6d.d. pagrindu, apėmimo būdu subendrintas bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu, galutinę bausmę paskirti 120 MGL 4.519,20 Eur.(keturių tūkstančių penkių šimtų devyniolikos eurų ir 20 eur/ct.) dydžio baudą.

110LR BK 641 str. pagrindu kaltinamajai A. U. paskirtą bausmę-galutinę subendrintą baudą sumažinti 1/3 dalimi, t.y. 1.506,40 Eur.(vieno tūkstančio penkių šimtų šešių eurų ir 40 eur/ct.) dydžio suma, nustatant, kad likusi mokėtina baudos dalis yra 80 MGL 3.012,80 Eur.(trys tūkstančiai dvylika eurų ir 80 eur/ct.).

111Paskirta bauda, kaip pagrindinė bausmė, turi būti sumokėta per vienerius metus ir keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

112LR BK 67 str. 3d. ir 682 str(LR 2011m. birželio 21d. įstatymu Nr. XI-1472, galiojusiu iki 2017m. spalio 06d., patvirtinta LR BK 682 str. 2d. redakcija) pagrindu kaltinamajai A. U. paskirti ir baudžiamojo poveikio priemonę-teisės dirbti tam tikrą darbą atėmimą, t.y. teisės dirbti vadovaujamą darbą, susijusį su administraciniais įgaliojimais, valstybės ar savivaldybės institucijose, dvejiems metams, šios baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

113Daiktinius įrodymus-a) dokumentus, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatus, patvirtintus Ukmergės rajono savivaldybės sprendimais(2009-07-09 Nr. 7-160, 2013-11-28 Nr. 7-303 ir 2016-04-28 Nr. 7-96), Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Vidaus darbo tvarkos taisykles(2010-04-26 įsakymo Nr. 120V) ir Darbo tvarkos taisykles(2015-09-30 įsakymo Nr. 136V), esančius popieriniame voke Nr. 1; b) dokumentus, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pareigybių aprašymus ir nuostatus(mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigų nuostatus, patvirtintus 2010-11-02 įsakymu Nr. 27V, socialinio pedagogo pareigybės aprašymą, patvirtintą 2017-02-23 įsakymu Nr. 27V1, elektroninio dienyno „ Mano dienynas “ tvarkymo nuostatus, patvirtintus 2014-08-28 įsakymu Nr. 126V1, klasės auklėtojo pareigybės aprašymą, patvirtintą 2011-01-19 įsakymu Nr. 61V, mokytojo pareigybės aprašymą, patvirtintą 2017-02-23 įsakymu Nr. 27V1, socialinio pedagogo pareigų nuostatus, patvirtintus 2010-11-02 įsakymu Nr. 27V, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymą, patvirtintą 2017-02-23 įsakymu Nr. 27V1, mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigų nuostatus, patvirtintus 2010-11-02 įsakymu Nr. 27V, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymą, patvirtintą 2017-02-23 įsakymu Nr. 27V1, ir mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigų nuostatus, patvirtintus 2010-11-02 įsakymu Nr. 27V, esančius popieriniame voke Nr. 2; c) dokumentus, t.y. moksleivio-pil. D. A. asmens bylą Nr. A-7, moksleivio-pil. D. A. asmens bylą Nr. A7, moksleivio-pil. R. A. asmens bylą Nr. A6, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017-03-22 įsakymą Nr. 26M „ Dėl D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašo “(3 egz.), vaiko sveikatos pažymėjimo blanką, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013-05-31 įsakymą Nr. 22M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014-05-30 įsakymą Nr. 30M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-05-29 įsakymą Nr. 30M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų 4A, 4B klasių ir Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-09-01 įsakymą Nr. 39M „ Dėl senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių perkėlimo į Laičių pradinio ugdymo skyrių “ ir Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016-05-31 įsakymą Nr. 17M „ Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų Senamiesčio pagrindinės mokyklos ir Laičių pradinio ugdymo skyriaus 4 klasių mokiniams išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo “, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti prie baudžiamosios bylos medžiagos per visą bylos saugojimo teisme laiką.

114Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas R.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. A. U., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. Kaltinamoji A. U. piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir viršijo... 6. Kaltinamoji A. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu-Ukmergės... 7. -Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo(2011m. kovo 17d. įstatymo Nr.... 8. -Lietuvos Respublik?s švietimo ir mokslo ministro 2007m. vasario 20d. įsakymu... 9. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009m. liepos 09d. sprendimu Nr. 7-160... 10. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013m. lapkričio 28d. sprendimu Nr.... 11. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016m. balandžio 28d. sprendimu... 12. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004m. gruodžio 15d. sprendimu... 13. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. rugsėjo 26d. sprendimu Nr.7-222... 14. -Ukmergės rajono savivaldybės mero 2017m. kovo 13d. potvarkiu Nr. 10-51... 15. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. vasario 02d. sprendimu Nr.7-4... 16. -Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010m. balandžio... 17. -Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015m. rugsėjo 30d.... 18. ir žinodama, kad pil. D. A., gim. ( - ), įstatyminiai atstovai į Ukmergės... 19. -panaudodama žinomai suklastotą pil. N. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu... 20. -panaudodama žinomai suklastotą pil. V. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu... 21. -priėmė 2013m. gegužės 31d. įsakymą Nr. 22M „ Dėl pradinio... 22. -priėmė 2014m. gegužės 30d. įsakymą Nr. 30M „ Dėl pradinio... 23. -pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2015m. sausio 05d. vaiko priėmimo... 24. -priėmė 2015m. gegužės 29d. įsakymą Nr. 30M „ Dėl pradinio... 25. -priėmė 2015rugsėjo 01d. įsakymą Nr. 39M „ Dėl Senamiesčio... 26. -priėmė 2016m. gegužės 31d. įsakymą Nr. 17M „ Dėl pradinio... 27. -pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016m. gegužės 31d. Pradinio... 28. -panaudodama žinomai suklastotą pil. J. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu... 29. -panaudodama žinomai suklastotą pil. V. A., gyv. ( - ), vardu surašytą... 30. -panaudodama žinomai suklastotą pil. J. A. vardu surašytą 2017m. kovo 21d.... 31. ir tokiu būdu dėl šios jos(kaltinamosios A. U.) neteisėtos veikos Ukmergės... 32. Be to, ji(kaltinamoji A. U.), būdama valstybės tarnautojui prilygintu... 33. -Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo(2011m. kovo 17d. įstatymo Nr.... 34. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016m. balandžio 28d. sprendimu... 35. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. rugsėjo 26d. sprendimu Nr.7-222... 36. -Ukmergės rajono savivaldybės mero 2017m. kovo 13d. potvarkiu Nr. 10-51... 37. -Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012m. vasario 02d. sprendimu Nr.7-4... 38. -Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010m. balandžio... 39. -Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015m. rugsėjo 30d.... 40. ir žinodama, kad pil. R. A., gim. ( - ), įstatyminiai atstovai į Ukmergės... 41. -2017m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo pil.... 42. -2017m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo pil.... 43. ir tokiu būdu, dėl šios jos(kaltinamosios A. U.) neteisėtos veikos... 44. Kaltinamoji A. U., ikiteisminio tyrimo metu pirminių parodymų davimo metu... 45. Nežiūrint į tai, kad kaltinamoji A. U. prisipažino padariusi nusikaltimus... 46. Kadangi kaltinamajai A. U. inkriminuojamų nusikaltimų, iš kurių du,... 47. Iš teisme paskelbto liudytojos A. K. apklausos protokolo, surašyto... 48. Iš teisme paskelbto 2017 m. lapkričio 6 d. V. A. paaiškinimo, gauto... 49. Iš teisme paskelbto liudytojos R. N. apklausos protokolo, surašyto... 50. Iš teisme paskelbto liudytojo D. A. apklausos protokolo, surašyto... 51. Iš teisme paskelbto liudytojos A. G. apklausos protokolo, surašyto... 52. Iš teisme paskelbto liudytojos I. M. apklausos protokolo, surašyto... 53. Iš teisme paskelbto liudytojos V. R. apklausos protokolo, surašyto... 54. Iš teisme paskelbto liudytojos N.-L. G. apklausos protokolo, surašyto... 55. Iš teisme paskelbto liudytojo V. K. apklausos protokolo, surašyto... 56. Iš teisme paskelbto liudytojos D. P. apklausos protokolo, surašyto... 57. Iš teisme paskelbto liudytojos D. T. apklausos protokolo, surašyto... 58. Iš teisme paskelbto liudytojos J. P. apklausos protokolo, surašyto... 59. Iš teisme paskelbto liudytojos L. L. apklausos protokolo, surašyto... 60. Iš teisme paskelbto liudytojos Ž. K. apklausos protokolo, surašyto... 61. Iš teisme paskelbto liudytojo T. S. apklausos protokolo, surašyto... 62. Iš teisme paskelbto liudytojo G. Š. apklausos protokolo, surašyto... 63. Iš teisme paskelbto liudytojos S. Š. apklausos protokolo, surašyto... 64. Iš teisme paskelbto liudytojo E. R. apklausos protokolo, surašyto... 65. Iš teisme paskelbto liudytojos V. Š. apklausos protokolo, surašyto... 66. Iš teisme paskelbto liudytojo R. G. apklausos protokolo, surašyto... 67. Iš teisme paskelbto liudytojos R. G. apklausos protokolo, surašyto... 68. Iš teisme paskelbto liudytojos V. G. apklausos protokolo, surašyto... 69. Iš teisme paskelbto liudytojos I. K. apklausos protokolo, surašyto... 70. Iš teisme paskelbtų liudytojos J. P. pateiktų Ukmergės rajono savivaldybės... 71. Iš teisme paskelbto 2017m. balandžio 27d. Ukmergės rajono savivaldybės mero... 72. Iš teisme paskelbto Ukmergės rajono savivaldybės 3-iojo notarų biuro... 73. Iš teisme paskelbto 2017m. birželio 20d. kitų objektų apžiūros protokolo... 74. Iš teisme paskelbtų Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos... 75. Iš teisme paskelbto 2018m. vasario 21d. reikalaujamų dokumentų pateikimo... 76. Iš teisme paskelbtos Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018m.... 77. Iš teisme paskelbto 2018m. liepos 12d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo... 78. Iš teisme paskelbto 2017m. gruodžio 14d. reikalaujamų dokumentų pateikimo... 79. Iš teisme paskelbto 2018m. liepos 1d.. apžiūros protokolo matyti, kad buvo... 80. Iš teisme paskelbto 2018m. liepos 13d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo... 81. Iš teisme paskelbtos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pažymos... 82. Iš teisme paskelbtų Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pateiktų... 83. Iš teisme paskelbtų Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokykla pateiktų... 84. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamoji A. U., būdama valstybės... 85. Atsižvelgiant į kaltinamosios A. U. tyčios susiformavimą daryti... 86. Svarstant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės nuostatų kaltinamosios A.... 87. Kaltinamosios U. U. gynėjas 2019m. balandžio 12d. įvykusio teismo posėdžio... 88. Pagal LR BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 89. Nagrinėjamu atveju svarstant klausimą dėl laidavimo instituto kaltinamajai... 90. Pirma, išaiškinus visas bylos aplinkybes matyti, kad kaltinamojo A. U.... 91. Antra, pagal teismų praktiką visiškas kaltės pripažinimas paprastai... 92. Šiuo nagrinėjamu atveju viso bylos proceso metu kaltinamosios A. U. pozicija... 93. Be to, formuojamoje teismų praktikoje nusikaltimų valstybės tarnybai ir... 94. Šiuo konkrečiu atveju iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamoji A. U.,... 95. Esant tokioms aplinkybėms ir įvertinus tai, kad asmens atleidimas nuo... 96. Nežiūrint į tai, įstatymas numato, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam... 97. Kaltinamoji A. U. padarė keturias veikas, iš kurių du nusikaltimai, numatyti... 98. Kadangi kaltinamoji A. U. nusikalsta pirmą kartą, teismas, atsižvelgdamas ne... 99. Įstatymas numato, kad padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su... 100. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad kaltinamoji A. U., 2018m.... 101. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 304-305, 307... 102. A. U. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 228 str. 1d.,... 103. -pagal LR BK 228 str. 1d.(piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įgaliojimų... 104. -pagal LR BK 300 str. 1d.(tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo... 105. -pagal LR BK 228 str. 1d.(piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įgaliojimų... 106. -pagal LR BK 300 str. 1d.(tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo... 107. LR BK 63 str. 2d., 5d. 1p. ir 6d. pagrindu, bausmes pagal LR BK 228 str.... 108. LR BK 63 str. 2d., 5d. 1p. ir 6d. pagrindu, bausmes pagal LR BK 228 str.... 109. LR BK 63 str. 4 ir 6d.d. pagrindu, apėmimo būdu subendrintas bausmes... 110. LR BK 641 str. pagrindu kaltinamajai A. U. paskirtą bausmę-galutinę... 111. Paskirta bauda, kaip pagrindinė bausmė, turi būti sumokėta per vienerius... 112. LR BK 67 str. 3d. ir 682 str(LR 2011m. birželio 21d. įstatymu Nr. XI-1472,... 113. Daiktinius įrodymus-a) dokumentus, t.y. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės... 114. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...