Byla e2A-737-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Danutės Gasiūnienės ir Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,KTD group“ ir atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KTD group“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“, uždaroji akcinė bendrovė „AKORDAS 1“, akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „KTD group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama:

81.1.

9pripažinti neteisėtomis ir panaikinti šias atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Direkcija) paskelbto ir vykdomo viešojo pirkimo „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, pirkimo Nr. 360332, (toliau – ir Pirkimas Nr. 1) sąlygas: 1. techninių užduočių (priedų Nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1y, 1j) 13 punkto nuostatas, draudžiančias darbus atlikti naudojant specialiąsias dangų konstrukcijas, nurodytas Direkcijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 patvirtintų Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 2 lentelėje; 2. techninės specifikacijos 24 punkto nuostatas, kurios numato, jog darbų zonoje (kelio juostoje) esantys kiti inžineriniai tinklai, kurie turi įtakos kelio remonto darbams (ir be kurių iškėlimo negalima įgyvendinti projekto sprendinių), turi būti iškeliami, apsaugoti papildomomis priemonėmis pagal tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų technines sąlygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybei; 3. techninės specifikacijos 19 punkto nuostatas, pagal kurias rangovas privalo savo rizika įrengti būtiną nuovažų skaičių;

101.2.

11panaikinti atsakovės 2018 m. sausio 30 d. raštą Nr. (11.7)2-369 „Dėl pretenzijos“;

121.3.

13nutraukti Pirkimą Nr. 1, jei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo jame nebus sudaryta(-os) viešojo pirkimo sutartis(ys);

141.4.

15pripažinti pagal Pirkimo Nr. 1 sąlygas sudarytą(-as) viešojo pirkimo sutartį(is) negaliojančia(-iomis) arba skirti atsakovei alternatyvias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 106 straipsnio 3 dalyje numatytas sankcijas, jei iki sprendimo įsiteisėjimo dienos bus sudarytos atitinkamos sutartys;

161.5.

17pripažinti neteisėtomis ir panaikinti šias atsakovės Direkcijos paskelbto ir vykdomo viešojo pirkimo „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, pirkimo Nr. 360335, (toliau – ir Pirkimas Nr. 2) sąlygas: 1. techninių užduočių (priedų Nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h) 13 punkto nuostatas, draudžiančias darbus atlikti naudojant specialiąsias dangų konstrukcijas, nurodytas Direkcijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 patvirtintų Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 2 lentelėje; 2. techninės specifikacijos 24 punkto nuostatas, kurios numato, jog darbų zonoje (kelio juostoje) esantys kiti inžineriniai tinklai, kurie turi įtakos kelio remonto darbams (ir be kurių iškėlimo negalima įgyvendinti projekto sprendinių), turi būti iškeliami, apsaugoti papildomomis priemonėmis pagal tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų technines sąlygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybei; 3. techninės specifikacijos 19 punkto nuostatas, pagal kurias rangovas privalo savo rizika įrengti būtiną nuovažų skaičių;

181.6.

19panaikinti atsakovės 2018 m. sausio 30 d. raštą Nr. (11.7)2-371 „Dėl pretenzijos“;

201.7.

21nutraukti Pirkimą Nr. 2, jei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šiame pirkime nebus sudaryta(-os) viešojo pirkimo sutartis(ys);

221.8.

23pripažinti pagal Pirkimo Nr. 2 sąlygas sudarytą(-as) viešojo pirkimo sutartį(is) negaliojančia (-iomis) arba skirti atsakovei alternatyvias VPĮ 106 straipsnio 3 dalyje numatytas sankcijas, jei iki sprendimo įsiteisėjimo dienos bus sudarytos atitinkamos sutartys.

242.

25Ieškovė nurodė, kad Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 (kartu dar vadinami Pirkimais) sąlygos ginčijamose dalyse yra identiškos, todėl ieškinyje dėstomi argumentai taikomi abiejų Pirkimų sąlygoms.

263.

27Pasisakydama dėl Pirkimų sąlygų techninių užduočių 13 punkto neteisėtumo ieškovė nurodė, kad Direkcijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 „Dėl automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais yra patvirtinti Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15 (toliau - MN MAS 15). Pirkimų techninių užduočių 13 punkte perkančioji organizacija aiškiai parinko ir nurodė, jog kelio dangos konstrukcija iš minkštojo asfalto turi būti parengta pagal MN MAS 15 numatytą konvencinę dangų konstrukciją, tuo pačiu uždrausdama siūlyti darbus atlikti tuo pačiu dokumentu patvirtinta kita lygiaverte konstrukcija (specialiąja dangų konstrukcija). Kaip matyti iš MN MAS 15 II skyriaus šių konstrukcijų teisinis reglamentavimas visiškai nesiskiria, skiriasi tik jų sudėtis. Todėl atsakovė visiškai nepagrįstai ir neteisėtai apribojo galimybes projektuoti bei darbus atlikti ir taikant specialiąsias kelio dangos konstrukcijas. Pirkimų sąlygos prieštarauja imperatyvioms VPĮ 17 straipsnio 1 dalies, 37 straipsnio 3 ir 5 dalies nuostatoms, pažeidžia viešųjų pirkimų konkurencijos, tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, skaidrumo principus, todėl šios sąlygos, numatančios, jog darbai negali būti atliekami pagal MN MAS 15 nustatytas ir kitas lygiavertes kelio dangų konstrukcijas turėtų būti pripažintos neteisėtomis.

284.

29Pasisakydama dėl Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 24 punkto ieškovė pažymėjo, kad ši sąlyga įpareigoja rangovus atlikti kitų subjektų (kitų inžinerinių tinklų valdytojų) valdomų (eksploatuojamų) objektų (tinklų) pertvarkymo projektavimo bei paties pertvarkymo darbus ir įtraukti šių darbų kainą į bendrą pasiūlymo kainą. Tačiau iš Pirkimų dokumentų nėra aišku ar inžinerinių tinklų savininkai sutiks su tuo, jog būtų pertvarkomi jų valdomi objektai, o jei sutiks – kokiomis sąlygomis ir kaip atitinkami kiti inžineriniai tinklai turės būti pertvarkomi. Tokiu būdu nėra žinomos šių darbų apimtys, jų neįmanoma iš anksto apskaičiuoti, nes jos visiškai priklauso nuo trečiųjų asmenų valios. Tokios sąlygos negali būti laikomos tiksliomis ir aiškiomis.

305.

31Pasisakydama dėl Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 19 punkto ieškovė nurodė, kad nei Pirkimų dokumentuose, nei kituose teisės aktuose nėra apibrėžta, kas yra nuovaža, taip pat nenurodytos perkamų nuovažų įrengimo darbų apimtys. Dėl šių priežasčių minėta sąlyga taip pat neatitinka VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto tikslumo ir aiškumo reikalavimų.

326.

33Ieškovės vertinimu, ginčijamos Pirkimų sąlygos turi tiesioginę įtaką atsakovės galimybei įvertinti pasiūlymus. Esant įtvirtintoms tokioms sąlygoms perkančioji organizacija nežinos, ar rangovai numatė atlikti tinklų iškėlimo darbus, įrengti papildomas nuovažas, nebus galimybės patikrinti, ar siūloma kaina nėra neįprastai maža.

34II.

35Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

367.

37Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – pripažino, kad atsakovės paskelbtų ir vykdytų Pirkimų sąlygų techninių specifikacijų 19 ir 24 punktų nuostatos yra neteisėtos bei skyrė atsakovei 30 000 Eur baudą. Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė.

388.

39Įvertinęs bylos medžiagą pirmosios instancijos teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, Pirkimų sąlygų techninių užduočių 13 punkte įtvirtindama reikalavimą Pirkimų objektams laikėsi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo principų. Dėl skirtingų dangos konstrukcijų sudėčių konvencinės ir specialiosios dangos konstrukcijos negali būti vertinamos kaip tapačios ir lygiavertės. Dangos rekonstravimo ar remonto būdas ir dangos konstrukcijos tipas turi būti pagrįsti techniniu ir ekonominiu požiūriais ir parenkami atsižvelgiant į dangos naudojimo tikslus, vietines sąlygas, eismo organizavimą statybos metu ir įvertinus esamos dangos konstrukcijos būklę ir išaugusio transporto eismo apkrovas (KPT SDK 07 17 p.). MN MAS 15 II skirsnio 1 lentelėje nurodytas apsauginio šalčiui atsparaus arba šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnių įrengimas, 2 lentelėje nustatyta esamo grunto ir statybinių atliekų sumaišymo su stabilizatoriais galimybė. Teismo vertinimu, MN MAS 15 II skirsnio 1 lentelėje apibrėžtos gilesnio kelio dangos sluoksnio savybės, t. y. jo sudėtis, šios rūšies kelio dangos sluoksnį išskiria nuo 2 lentelėje nustatyto kelio dangos sluoksnio. Kelio dangos sluoksnio savybės turi tiesioginės įtakos konkrečios kelio dangos parinkimui, kadangi kelio danga su gilesniu sluoksniu techniniu aspektu turėtų būti taikoma intensyviau apkrautuose keliuose ir, priešingai, kelio dangos siauresnis sluoksnis atitiktų mažesnio intensyvumo kelių naudojimo poreikius. Priešingu atveju, minėtų kelio dangos konstrukcijų išskyrimas nurodytame teisės akte nebūtų reikšmingas. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepagrindė dėstomų teiginių dėl konvencinių dangų konstrukcijų ir specialiųjų dangų konstrukcijų tapatumo. Be to, 13 punkto nuoroda į KPT SDK 07 9 lentelės 5 eilutę nustato galimybę įrengti ne tik apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį, bet ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio naudojimo atveju tiekėjams sudaryta galimybė pasirinkti kitokią įrengiamos kelio dangos konstrukciją. Teismas, be kita ko, nenustatė, kad kuri nors iš MN MAS 15 II skirsnyje nurodytų kelio dangų būtų priskirta konkrečiam tiekėjui, techninių užduočių 13 punkte būtų nurodytos konkrečios medžiagos ir (ar) technologijos, modeliai, procesai, kurie būtų būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, prekių ženklai, dėl kurių konkretiems tiekėjams būtų sudarytos palankesnės sąlygos Pirkimuose. Dėl šių priežasčių teismas atmetė reikalavimą dėl Pirkimų sąlygų techninių užduočių 13 punkto pripažinimo neteisėtu bei jo panaikinimo.

409.

41Pirmosios instancijos teismo vertinimu, iš Pirkimų sąlygų 24 punkto nėra aišku kiek konkrečiai orinių linijų, neatitinkančių minimalaus aukščio reikalavimo, galėtų būti nustatyta, tuo tarpu ši sąlyga turi tiesioginės įtakos tinklų perkėlimo (pertvarkymo) darbų apimtims bei kainoms. Teismo vertinimu, preliminari informacija apie inžinerinių tinklų vietas interneto tinklalapyje negali būti laikoma pakankamu šaltiniu, tiekėjams sudarančiu galimybę nustatyti tokių objektų buvimo vietas. Atitinkamai, tikslių duomenų apie minimalaus aukščio reikalavimų neatitinkančių elektros orinių linijų skaičių bei objektyvių galimybių juos nustatyti Pirkimo sąlygose nebuvimas sudaro neaiškumą vertinant tiekėjų atitiktį minėtai Pirkimų sąlygų nuostatai. Be to, neaiškios ir dviprasmiškos Pirkimų sąlygos, lemiančios nevienodą jų turinio suvokimą ir aiškinimą, kuris iš esmės priklauso nuo trečiųjų asmenų valios savininkams suteikiant arba atsisakant suteikti leidimą dėl jų valdomų objektų pertvarkymo, negali būti vertinamos kaip teisėtos, todėl ieškinio reikalavimas dėl Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 24 punkto pripažinimo neteisėtu tenkintas.

4210.

43Teismas taip pat sutiko su ieškove, kad Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 19 punkto nuostata yra netiksli ir neaiški ir dėl to neatitinka VPĮ 35 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Iš ginčijamos Pirkimų sąlygų nuostatos nėra aiškus reikalingų įrengti nuovažų skaičius, tikslios perkamų darbų apimtys ir konkretūs kiekiai. Taip pat, naujų nuovažų įrengimo, nesant kitų techninių ir teisinių galimybių patekti į besiribojančius sklypus, pareiga Pirkimų sąlygose nenurodant, kas konkrečiai vertins tokių galimybių (ne)buvimą, sudaro pagrindą kvestionuoti tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo kokybinius bei kiekybinius kriterijus.

4411.

45Konstatavęs Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 19 ir 24 punktų neteisėtumą, teismas sprendė jog šiuo metu jau esant sudarytoms Pirkimų sutartims, jų pripažinimas negaliojančiomis ar galiojimo termino sutrumpinimas turėtų neproporcingų pasekmių, pažeistų viešąjį interesą. Dėl šios priežasties teismas ieškovei taikė alternatyvią sankciją ir skyrė 30 000 Eur bauda.

46III.

47Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4812.

49Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „KTD group“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškinys buvo atmestas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, taip pat perskirstyti šalių bylinėjimosi išlaidas bei priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

5012.1.

51Nors MN MAS 15 II skirsnio pirmoje ir antroje lentelėse nustatytos konvencinė ir specialioji kelio dangos konstrukcijos nėra tapačios, tačiau tai savaime nereiškia jų nelygiavertiškumo. Konstrukcijos laikytinos lygiavertėmis, jei jos turi tokias pačias technines savybes, nežiūrint į tai, kad yra kitokios sudėties. Šiuo atveju aptariamos kelio dangos konstrukcijos tenkina tas pačias fizines technines savybes – jos abi gali būti naudojamos įrengiant tuos pačius kelius, jų projektinė apkrova A yra vienoda (0,1 milijono ekvivalentinių 10 t svorio ašių), sutampa viršutinis abiejų konstrukcijų sluoksnis (4,5 cm asfalto), todėl perkančioji organizacija negalėjo uždrausti Pirkimams siūlyti specialiąsias konstrukcijas.

5212.2.

53Tikslindama Pirkimų sąlygas atsakovė leido naudoti ne tik MN MAS 15 pirmoje lentelėje nurodytą dangos konstrukciją, bet ir kitas KPT SDK 07 9 lentelėje nurodytas konstrukcijas (kurios visos yra lygiavertės), ir tik dėl nepaaiškinamų priežasčių uždraudė naudoti vieninteles MN MAS 15 antroje lentelėje nurodytas technologijas.

5412.3.

55Kelio dangos sluoksnio storis (gylis) gali būti kriterijumi, apsprendžiančiu kelio dangų konstrukcijų lygiavertiškumą, tik tuo atveju, jei vertinamos kelio dangų konstrukcijos yra tokios pačios sudėties. Šiuo atveju konstrukcijų sudėtis nėra tapati, todėl vien nevienodas jų storis negali sąlygoti jų nelygiavertiškumo.

5612.4.

57Įvairiais rišikliais apdoroti asfalto sluoksniai įgyja gerokai tvirtesnes fizines savybes. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovės direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-161 patvirtinti Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinių nurodymai MN GPSR 12. Jų 10 ir 13 punktuose nurodoma, jog gruntų sustiprinimas pridedant rišiklius padidina gruntų atsparumą transporto eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. Dėl to gruntai įgauna ilgalaikę laikomąją gebą ir atsparumą šalčiui. Todėl aptariama specialioji konstrukcija, būdama plonesnė, tačiau sustiprinta rišikliais, savo savybėmis niekuo nenusileidžia konvencinei dangos konstrukcijai ir yra naudojama to paties intensyvumo keliams.

5812.5.

59VPĮ 37 straipsnio 4 dalies 2 punkte ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES 42 straipsnio 3 dalies b punkte nurodoma, kad techninėje specifikacijoje pateikiant nuorodą į nacionalines technines specifikacijas, kiekviena nuoroda turi būti pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Šiuo atveju atsakovė ginčijamoje Pirkimų sąlygoje neleido pateikti lygiavertės nurodytajai kelio dangų konstrukcijos.

6013.

61Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo jo netenkinti, skundžiamoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

6213.1.

63Pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė aptariamas konstrukcijas nelygiavertėmis, kadangi byloje atsakovė yra pateikusi tai pagrindžiančius argumentus: specialiosioms konstrukcijoms nėra taikomi laikomosios gebos reikalavimai, ji neturi 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio, skiriasi aptariamų dangų konstrukcijų storiai.

6413.2.

65Ant numatyto kapitališkai remontuoti kelio šiuo metu esanti žvyro dangos konstrukcija nėra sudaryta iš gruntų, kuriuos būtų galima pagerinti jonų mainų katalizatoriais ir surišti hidrauliniais rišikliais. Tokie gruntai yra po esama žvyro dangos konstrukcija, ir, atsakovės nuomone, yra neracionalu visiškai pašalinti esamą dangos konstrukciją tik tam, kad apdoroti po ja esančius gruntus ir įrengti specialiąją dangos konstrukciją.

6613.3.

67Ieškovės teiginiai, kad aptariamų konstrukcijų laikomoji geba yra vienoda, nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Įrengiant specialiąją konstrukciją nėra reikalavimo darbų atlikimo metu įvertinti laikomąją gebą, o 30 cm jonų mainais apdorotas asfalto sluoksnis jokiu būdu nėra tapatus 4,5 cm asfalto dangos storiui.

6814.

69Apeliaciniame skunde atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškinys buvo patenkintas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

7014.1.

71Pirmą kartą nagrinėdamas šią bylą apeliacinės instancijos teismas grąžino ją nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui ne dėl visų skundžiamu sprendimu išnagrinėtų klausimų, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakydamas dėl visų klausimų nepagrįstai peržengė nagrinėjamos bylos ribas.

7214.2.

73Atsakovė Pirkimais siekė įsigyti ne tik darbus bet ir techninių darbo projektų parengimo bei projektų vykdymo priežiūros paslaugas, todėl tikslus oro linijų ir nuovažų skaičius Pirkimų sąlygose neturėjo būti nurodytas – jis turėjo paaiškėti tik suteikus projektavimo paslaugas.

7414.3.

75Atsakovė 2018 m. vasario 19 d. raštu informavo tiekėjus ir pateikė jiems tarp atsakovės ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarytą sutartį, pagal kurią elektros tinklų savininkai įsipareigojo leisti iškelti ar rekonstruoti tinklus, jeigu jie trukdo kelių rekonstrukcijai ar priežiūrai. Todėl jokių neaiškumų dėl savininkų leidimų nekils. Be to, įstatymai draudžia įpareigoti rangovus atlikti inžinerinių tinklų pagerinimą, o jų perkėlimo darbus kelio juostoje apmokės AB „Energijos skirstymo operatorius“. Taigi, tiekėjui reikia įsivertinti tik tinklų projektavimo darbus.

7614.4.

77Atsakovės pateikta nuoroda į internetinį puslapį www.regia.lt yra tik alternatyvi priemonė, leidžianti surinkti informaciją apie inžinerinių tinklų vietas, tačiau konkrečius veiksmus, leidžiančius surinkti tokią informaciją, pasirenka pats tiekėjas.

7814.5.

79Ieškovės siekis, jog Pirkimų sąlygose būtų nurodytas tikslus nuovažų skaičius yra nepagrįstas. Tokios informacijos nurodymas reikštų vieno iš kelio elementų suprojektavimą dar iki Pirkimų ir neatsižvelgiant į kitus elementus, kurie turi būti projektuojami kompleksiškai. Šiuo atveju tiekėjas turi visišką laisvę pasirinkti ar esamos nuovažos yra tinkamos ir pakankamos, bei nuspręsti jas perstumdyti, pakeisti. Tokiu būdu tik jie patys gali įsivertinti ir šių darbų sąnaudas.

8014.6.

81Rangovo parengtas nuovažų įrengimo projektas bus vertinamas atsakovės projekto koordinatoriaus ir komisijos, todėl teismas nepagrįstai teigia, kad nėra aišku, kas vertins nuovažų projekto pagrįstumą.

8215.

83Ieškovė UAB „KTD group“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo jo netenkinti, skundžiamoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

8415.1.

85Lietuvos apeliacinis teismas ankstesne nutartimi perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo visą bylą, o ne jos dalį, todėl skundžiamu sprendimu nebuvo išeita už bylos nagrinėjimo ribų.

8615.2.

87Siekdama vienu pirkimu įsigyti ne tik darbus, bet ir techninių darbo projektų parengimo bei projektų vykdymo priežiūros paslaugas atsakovė turėjo pateikti tiekėjams ne tik tikslų elektros oro linijų ir įrengtinų nuovažų skaičių, bet taip pat ir visų kitų inžinerinių tinklų skaičių ir visų šių tinklų savininkų išduotas technines sąlygas. Tuo tarpu negalėdama pateikti visų šių sąlygų, Pirkimų sąlygose ji turėjo numatyti kainodaros taisykles, pagal kurias būtų vertinama vienos nuovažos įrengimo kaina.

8815.3.

89Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punktas draudžia tinklų savininkams nustatyti reikalavimus, kad statytojas atliktų esamų inžinerinių tinklų remonto ar rekonstravimo darbus, tačiau nedraudžia tinklų savininkams nustatyti statomam (rekonstruojamam) statiniui reikalavimus, kad būtų apsaugoti ir išsaugoti esami tinklai. Tinklų apsaugojimo priemonės pakankamai dažnai kainuoja gerokai brangiau, nei pačių tinklų iškėlimas. Todėl minėta įstatymo nuostata niekaip nedaro ginčijamų Pirkimų sąlygų dėl darbų apimčių aiškesnių ar tikslesnių.

9015.4.

91Internetinėje svetainėje www.regia.lt. galima rasti tik preliminarią informaciją apie inžinerinius tinklus ir tik apie tokius, kurie įregistruoti nekilnojamojo turto kadastre. Be to, net ir turint tokią informaciją nėra aiški šių tinklų savininkų valia dėl tinklų pertvarkymo ar apsaugojimo.

9215.5.

93Atsakovė yra atsakinga už prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sąlygų išdavimą. Ji išduoda ir apskaito visas esamas nuovažas, išduotas prisijungimo sąlygas ir planuojamas prisijungimo sąlygas, todėl Pirkimams aktuali informacija yra jai žinoma.

94Teisėjų kolegija

konstatuoja:

95IV.

96Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9716.

98Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės ir atsakovės apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

9917.

100Bylos duomenimis Direkcija 2017 m. gruodžio 29 d. CVP IS priemonėmis paskelbė viešuosius pirkimus „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (pirkimo Nr. 360332) ir „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (pirkimo Nr. 360335). Ieškovė pateikė atsakovei pretenzijas, ginčydama Pirkimų sąlygų techninių užduočių 13 punktų nuostatas ir techninių specifikacijų 19 bei 24 punktų nuostatas. Atsakovė su pretenzijomis nesutiko. Ieškovė pateikė ieškinį teismui, kurį išnagrinėjęs, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu jį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 19 d. nutartimi, konstatavęs, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, grąžino ją iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismas skundžiamu 2019 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir pripažino neteisėtomis atsakovės vykdytų Pirkimų techninių specifikacijų 19 ir 24 punktų nuostatas bei skyrė atsakovei alternatyvią sankciją – 30 000 Eur baudą. Ieškovė ir atsakovė pateikė apeliacinius skundus.

10118.

102Prieš vertindama apeliaciniuose skunduose pateiktus šalių argumentus dėl ginčo esmės, teisėjų kolegija pažymi, jog nepagrįstu laikytinas atsakovės Direkcijos apeliacinio skundo argumentas, kad pakartotinai nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas neteisėtai peržengė jos ribas, kadangi iš naujo nagrinėti buvo grąžinta ne visa, o tik dalis bylos. Kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-919-180/2018, apeliacinės instancijos teismas, plačiau pasisakęs tik vienos iš byloje keliamų Pirkimų sąlygų teisėtumo klausimu, kitų sąlygų nenagrinėjo, tačiau pirmosios instancijos teismui grąžino iš naujo nagrinėti visą bylą, o ne tik jos dalį. Todėl skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasisakė visais byloje keltais Pirkimų sąlygų teisėtumo klausimais. Toliau teisėjų kolegija plačiau pasisakys dėl kiekvienos iš ginčijamų sąlygų teisėtumo. Dėl Pirkimų sąlygų techninių užduočių 13 punkto

10319.

104Pirkimų sąlygų visų kelių techninių užduočių 13 punkte, patikslintame 2018 m. vasario 8 d., nurodyta: „Vadovaujantis Automobilių kelių dangų iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 1 lentele turi būti įrengiama kelio dangos konstrukcija pagal techninės užduoties 8 punkte nurodytą dangos konstrukcijos klasę. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo sprendiniai turi būti pagrįsti vadovaujantis KPT SDK 07 V skyriaus reikalavimais. Tais atvejais, kai naudojamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis KPT SDK 07 9 lentelės 5 eilute. Viršutinei dangos konstrukcijai įrengti galima naudoti minkštąjį asfaltą pagal MN MAS 15 1 lentelę. Sluoksniai be rišiklių įrengiami vadovaujantis TRA SBR 07 ir ĮT SBR 07 reikalavimais. Šio punkto reikalavimus Rangovas turi įvertinti pasiūlymo rengimo metu savo rizika ir atsakomybe. Dangos konstrukcijos sluoksnių nuokrypiai turi atitikti leistinas ribines vertes pagal valstybinės reikšmės keliams taikomas galiojančias taisykles ĮT ASFALTAS 08, ĮT SBR 07, metodinius nurodymus MN MAS 15.“

10520.

106Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai ir neteisėtai leido tiekėjams siūlyti tik MN MAS 15 II skyriaus 1 lentelėje nurodytas konvencines kelio dangos konstrukcijas ir apribojo galimybes projektuoti bei darbus atlikti taikant MN MAS 15 II skyriaus 2 lentelėje nurodytas specialiąsias kelio dangos konstrukcijas, kadangi jos, nors ir nėra tapačios pirmoje lentelėje nurodytoms, bet yra lygiavertės – tenkina tas pačias fizines technines savybes. Ieškovės vertinimu, atsakovės nurodytas kelio dangos sluoksnio storio (gylio) skirtumas šiose konstrukcijose nelemia draudimo Pirkimuose siūlyti abi technologijas, kadangi kriterijumi, apsprendžiančiu kelio dangų konstrukcijų lygiavertiškumą, šis matmuo galėtų būti tik tuo atveju, jei vertinamos kelio dangų konstrukcijos būtų tokios pačios sudėties. Specialioji konstrukcija, būdama plonesnė, tačiau sustiprinta rišikliais, savo savybėmis niekuo nenusileidžia konvencinei dangos konstrukcijai ir yra naudojama to paties intensyvumo keliams. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovės pateiktus argumentus, sprendžia, jog egzistuoja pagrindas su jais sutikti.

10721.

108VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. VPĮ 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

10922.

110MN MAS 15 V skyriaus II skirsnyje yra numatyti dviejų tipų dangų konstrukcijų iš minkštojo asfalto tipai: 1) konvencinės dangos konstrukcijos, kurių reikalavimai yra nurodyti II skirsnio 1 lentelėje bei 18-19 punktuose ir 2) specialiosios dangos konstrukcijos, kurių reikalavimai nurodyti II skirsnio 2 lentelėje bei 20-22 punktuose. Pagal 1 lentelės reikalavimus konvencinės dangos konstrukcijos asfalto pagrindo sluoksniui gali būti naudojama tik skalda, o pagal 2 lentelės reikalavimus specialiosios dangos konstrukcijai įrengti vietoj skaldos gali būti naudojamas gruntas arba statybinės medžiagos, apdorojus jonų mainų katalizatoriais ir surišant hidrauliniais rišikliais.

11123.

112Pirmosios instancijos teismas įvertinęs šias nuostatas sprendė, kad MN MAS 15 II skirsnio 1 lentelėje yra apibrėžtos gilesnio kelio dangos sluoksnio savybės, t. y. jo sudėtis, šios rūšies kelio dangos sluoksnį išskiria nuo 2 lentelėje nustatyto kelio dangos sluoksnio. Teismas pažymėjo, kad kelio dangos sluoksnio savybės turi tiesioginės įtakos konkrečios kelio dangos parinkimui, kadangi kelio danga su gilesniu sluoksniu techniniu aspektu turėtų būti taikoma intensyviau apkrautuose keliuose ir, priešingai, kelio dangos siauresnis sluoksnis atitiktų mažesnio intensyvumo kelių naudojimo poreikius. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog tokie argumentai stokoja pagrįstumo.

11324.

114Byloje nėra ginčo dėl to, kad MN MAS 15 II skirsnio 1 lentelėje ir 2 lentelėje nustatytos kelio dangos konstrukcijos nėra tapačios, kadangi skiriasi tiek jų sudėtis (sluoksniai), tiek ir storis. Visgi, sutiktina su apeliantės pozicija, kad konstrukcijų tapatumas ir lygiavertiškumas nėra analogiškos sąvokos.

11525.

116Pagrįstu laikytinas apeliantės UAB „KTD group“ apeliacinio skundo argumentas, kad kelio dangos sluoksnio storis kriterijumi, apsprendžiančiu kelio dangų konstrukcijų lygiavertiškumą, galėtų būti tik tuo atveju, jei vertinamos kelio dangų konstrukcijos būtų tokios pačios sudėties. Tą iš esmės patvirtino ir šalių ginčą anksčiau nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 9 d. nutartyje. Šiuo atveju akivaizdžiai matyti, kad šių kelio dangų sudėtys yra skirtingos, todėl spręsti apie jų patvarumą vien tik iš jų storio nėra jokio pagrindo.

11726.

118Tuo tarpu MN MAS 15 sisteminis vertinimas leidžia teismui daryti išvadą, jog abi aptariamos konstrukcijos yra lygiavertės – į jų abiejų sudėtį įeina minkštasis asfaltas, jos abi gali būti naudojamos tos pačios VI konstrukcijos klasės, tokio paties intensyvumo keliams tiesti tuose pačiuose valstybinės reikšmės keliuose, bei gali būti naudojamos vietinės reikšmės keliams (MN MAS 15 1, 15 ir 16 punktai). Negana to, abiejų dangų konstrukcijų projektinė apkrova Apskaičiuojama remiantis tomis pačiomis projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ( MN MAS 15 18 ir 20 punktai). Jokia MN MAS 15 nuostata aptariamų dangų konstrukcijų neskirsto į funkciškai patvaresnes ir ne tokias patvarias, o į atskirus tipus skaido, labai tikėtina, tik dėl skirtingos jų sudėties. Tai paneigiančių duomenų byloje nėra. Šios aplinkybės lemia, jog MN MAS 15 II skirsnio 1 ir 2 lentelėse nurodytos kelio dangų konstrukcijos laikytinos lygiavertėmis, o atsakovė aptariamose Pirkimų sąlygose nepagrįstai leido tiekėjams siūlyti išimtinai tik konvencines konstrukcijas, taip pažeisdama VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje, 37 straipsnio 3 ir 5 dalyse numatytus reikalavimus.

11927.

120Tokios teismo išvados nepaneigia ir atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyta aplinkybė, jog Pirkimuose numatytų remontuoti kelių dabartinė danga nėra patogi specialiajai kelio konstrukcijai – ant numatyto kapitališkai remontuoti kelio šiuo metu esanti žvyro dangos konstrukcija nėra sudaryta iš gruntų, kuriuos būtų galima pagerinti jonų mainų katalizatoriais ir surišti hidrauliniais rišikliais. Teismas pažymi, jog tiekėjai yra laisvi teikti pasiūlymus pagal paskelbtas pirkimų sąlygas ir jeigu jie mano, kad konkrečiu atveju yra naudingiau pašalinti esamą dangos konstrukciją ir apdoroti po ja esančius gruntus įrengiant specialiąją dangos konstrukciją, jie patys prisiima tiek turtinius, tiek kitokius tokio sprendimo padarinius. Tokio tiekėjo sprendimo racionalumas ar neracionalumas perkančiosios organizacijos teisių ar pareigų nesąlygoja, nes pateikti pasiūlymai vertinami pagal nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus.

12128.

122Atsižvelgus į aptartas aplinkybes darytina išvada, jog skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pripažinti neteisėta Pirkimų sąlygų techninių užduočių 13 punkto nuostatą. Apeliantės UAB „KTD gruop“ apeliacinio skundo argumentai laikytini pagrįstais. Dėl techninės specifikacijos 19 punkto

12329.

124Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 19 punkte nustatyta, kad „nuovažų skaičius numatomas ne mažesnis nei esamas. Įvertinęs esamą situaciją Rangovas remontuojamo kelio ruože (-uose) privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Rangovas turi įvertinti patekimo galimybes į visus sklypus nagrinėjant teritorijos gretimybes, t. y. privažiavimo galimybes iš kitos sklypų pusės, iš esamos nuovažos patekimą į du ar daugiau sklypų ir pan. Naujų nuovažų įrengimas turi būti planuojamas, kai nėra kitų techninių ir teisinių galimybių patekti į besiribojančius sklypus. Rangovas privalo savo rizika įrengti būtiną nuovažų skaičių. Nuovažų su pralaida (v tipo) poreikį sprendžia Rangovas projektavimo metu, atsižvelgdamas į projektuojamą paviršinio vandens nuleidimo ir griovių sistemą“.

12530.

126Vertindamas šią Pirkimų sąlygą skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog iš jos negalima tiksliai nustatyti perkamų darbų apimčių, be to, nėra aišku kas vertins tiekėjų pateiktus naujų nuovažų įrengimo planus. Atsižvelgęs į tai teismas sprendė, kad ši Pirkimų sąlyga pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei VPĮ 35 straipsnio nuostatas.

12731.

128Direkcija su tokia teismo pozicija nesutinka. Apeliaciniame skunde nurodo, jog aptariamoje Pirkimų sąlygoje pateikti pagrindiniai reikalavimai, kuriais turi būti vadovaujamasi rengiant statinio projektą. Pažymi, jog atsakovė perka ne tik statybos rangos bet ir projektavimo darbus, o išankstinis reikalingų nuovažų nurodymas reikštų išankstinį suprojektavimą, neatsižvelgiant į kitų projektuotinų kelio elementų išdėstymą. Nuovažų skaičiui įvertinti rangovai galėjo remtis viešai prieinamais www.regia.lt, Direkcijos informacinės sistemos (LAKIS) duomenimis, taip pat savarankiškai apžiūrėti projektuojamas vietas. Teisėjų kolegija šiems apeliantės argumentams iš esmės pritaria.

12932.

130VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 8 punktas įtvirtina, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai.

13133.

132Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis skaidrumo principo, be kita ko, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).

13334.

134Nagrinėjamu atveju Pirkimų dokumentai patvirtina, kad jais siekiama įgyti konkrečių kelių ruožų kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimo, projektų vykdymo priežiūros ir darbų atlikimo veiklas. Dėl šios priežasties sutiktina su apeliantės pozicija, jog pateikdama Pirkimų sąlygas ji neturėjo konkrečiai nurodyti tiekėjams įrengtinų nuovažų skaičiaus, kadangi jis turės būti nustatytas atlikus projektavimo darbus bei suderinus juos su atsakovės darbų komisija. Pažymėtina, kad ginčijamoje Pirkimų sąlygoje numatytas minimalus įrengtinas nuovažų skaičius (ne mažesnis nei esamas), o konkrečius skaičius bei galimybes jį didinti tiekėjai gali apskaičiuoti naudodamiesi atsakovės nurodytais viešais duomenimis, taip pat gyvai apžiūrėdami remontuotinus kelių ruožus.

13535.

136Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Pirkimų sąlygų, nustatančių Pirkimų apimtis (vienu Pirkimu įgyjami ir projektavimo ir rangos darbai) tiekėjai neginčijo, todėl ginčijama sąlyga dėl nuovažų įrengimo šiame kontekste taip pat laikytina pagrįsta bei teisėta.

13736.

138Dėl aukščiau aptartų priežasčių atsakovės apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje tenkinami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas – Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 19 punkto nuostatos laikytinos teisėtomis. Dėl techninės specifikacijos 24 punkto

13937.

140Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 24 punkte nustatyta, kad „remontuojamą kelią (ruožą) gali kirsti elektros orinės linijos, kurios turi būti pertvarkytos užtikrinant minimalų reglamentuojamą aukštį pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Darbų zonoje (kelio juostoje) esantys kiti inžineriniai tinklai, kurie turi įtakos kelio remonto darbams (ir be kurių iškėlimo negalima įgyvendinti projekto sprendinių), turi būti iškeliami, apsaugoti papildomomis priemonėmis pagal tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų technines sąlygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybei. Rangovas iki pasiūlymo pateikimo taip pat privalo įvertinti neatitinkančių minimalaus aukščio reikalavimų orinių linijų, kertančių remontuojamą kelią, skaičių ir savo rizika įvertinti visus būtinus darbus šių tinklų perkėlimui/pertvarkymui. Į tokius būtinus darbus turi būti įtraukta (įskaitant, bet neapsiribojant): techninių sąlygų gavimas elektros tinklus eksploatuojančiose organizacijose; atitinkamos projektinės dokumentacijos parengimas; perkėlimo/pertvarkymo darbų atlikimas arba finansavimas už perkėlimo paslaugas sumokant įmokas AB „ESO“. Projekto sprendiniai turi būti rengiami maksimaliai išvengiant inžinerinių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei projektiniais sprendiniais to pasiekti neįmanoma, Rangovas turi numatyti tinklų apsaugojimo būdą. Rangovai preliminarią informaciją apie inžinerinių tinklų vietas gali rasti internetinėje svetainėje www.regia.lt. Šis reikalavimas taikomas visų kelio juostoje esančių inžinerinių tinklų atveju“.

14138.

142Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tokią Pirkimų sąlygų nuostatą vertino kaip nepakankamai aiškią ir dėl to neteisėtą. Teismo vertinimu, tikslių duomenų apie minimalaus aukščio reikalavimų neatitinkančių elektros orinių linijų skaičių bei objektyvių galimybių juos nustatyti Pirkimų sąlygose nebuvimas, taip pat informacijos apie tinklų savininkų valios dėl leidimų pertvarkyti jiems priklausančius objektus nebuvimas lemia jų neteisėtumą.

14339.

144Direkcija apeliaciniame skunde su tokia teismo pozicija taip pat nesutinka. Nurodo, jog kartu su rangos darbais perkant ir projektavimo paslaugas, būtent jų metu turi būti nustatytos konkrečios darbų apimtys, o preliminarias apimtis tiekėjai gali apskaičiuoti viešų duomenų pagalba bei nuvykę į darbų atlikimo vietą. Aplinkybę, jog leidimai iškelti tinklus egzistuoja Direkcija įrodė kartu su 2018 m. vasario 19 d. raštu pateikdama Direkcijos ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarytą inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria ir šiems atsakovės argumentams.

14540.

146Kaip jau buvo minėta anksčiau, aptariamais Pirkimais atsakovė siekia įsigyti ne tik rangos, bet ir projektavimo darbus, į kuriuos, be kita ko, patenka ir elektros oro linijų pertvarkymo bei kitų inžinerinių tinklų iškėlimo ir apsaugos projektavimo darbai. Pažymėtina, jog kaip jau buvo nurodyta šios nutarties 35 punkte, Pirkimų sąlygų, nustatančių Pirkimų apimtis (vienu Pirkimu įgyjami ir projektavimo ir rangos darbai) tiekėjai neginčijo. Todėl esant tokiai Pirkimų apimčiai aptariamų darbų apimtis kiekvienas tiekėjas turi įsivertinti atskirai, atsižvelgdamas būtent į savo pasirinktus kelio remonto darbų sprendinius. Kaip matyti, preliminarius elektros ir kitų inžinerinių tinklų kiekius teikėjai gali matyti internetinėje svetainėje www.regia.lt. Negana to, Pirkimų techninės specifikacijos 7 punktas įpareigoja rangovus iki pasiūlymo pateikimo dienos apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelių statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos remonto darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. Akivaizdu, jog tokios apžiūros metu gali būti įvertintas ir potencialus aptariamų elektros tinklų bei inžinerinių tinklų tvarkymo poreikis, o tiksliai jis galės būti numatytas tik parengus darbų projektą (įgyvendinus dalį Pirkimo).

14741.

148Teismas nepagrįsta pripažįsta ir skundžiamame sprendime pateiktą poziciją, jog tiekėjams nėra žinoma tinklų savininkų valia dėl jų valdomų objektų pertvarkymo. Kaip matyti, atsakovė kartu su 2018 m. vasario 19 d. raštu pateikė tiekėjams Direkcijos ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarytą inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį, pagal kurią elektros tinklų savininkai įsipareigoja leisti iškelti ar rekonstruoti tinklus, jeigu šie trukdo kelių rekonstrukcijai ar priežiūrai.

14942.

150Dėl aukščiau aptartų priežasčių atsakovės apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje tenkinami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas – Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 24 punkto nuostatos laikytinos teisėtomis. Dėl procesinės bylos baigties

15143.

152Dėl aukščiau aptartų aplinkybių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, pripažįstant neteisėtomis atsakovės organizuotų Pirkimų sąlygų techninių užduočių (priedų Nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1y, 1j) 13 punktų nuostatas, o reikalavimas dėl techninės specifikacijos 19 ir 24 punktų nuostatų pripažinimo neteisėtomis atmestinas. Atsižvelgus į tai, jog dalis atsakovės Pirkimų sąlygų visgi pripažintos neteisėtomis, skundžiamu sprendimu atsakovei paskirta alternatyvi sankcija (bauda) nekeičiama. Dėl pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų

15344.

154Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime bylinėjimosi išlaidas paskirstė atsižvelgęs į tai, jog dalis ieškovės argumentų laikyti pagrįstais. Apeliacinės instancijos teismui keičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą dalis ieškovės argumentų byloje vis tiek pripažintini pagrįstais, todėl teismo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos. Dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų

15545.

156Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

15746.

158Šiuo atveju buvo patenkinti abiejų apeliančių (ieškovės ir atsakovės) apeliaciniai skundai, todėl jos turėtų pareigą atlyginti viena kitai už skundus sumokėtą žyminį mokestį. Visgi, įvertinus tai, kad žyminio mokesčio dydis abiems apeliantėms buvo vienodas, jo atlyginimas tarp šalių nepaskirstomas.

15947.

160Ieškovė pateikė teismui įrodymus apie patirtas 1 210 Eur išlaidas už apeliacinio skundo, atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą bei prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo parengimą. Ieškovės apeliacinį skundą pripažinus pagrįstu, o atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą nepagrįstu, tačiau ieškovei nenurodžius konkrečių sumų už kiekvieną parengtą dokumentą, jai už apeliacinį skundą iš atsakovės priteisiama pusė prašomos sumos – 605 Eur.

161Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

162Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą dėl pirkimo sąlygų techninių užduočių 13 punkto ir pirkimų sąlygų techninės specifikacijos19 ir 24 punktų pakeisti.

163Pripažinti neteisėtomis atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskelbtų ir vykdytų viešųjų pirkimų „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, pirkimo Nr. 360332, ir „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, pirkimo Nr. 360335, sąlygų techninių užduočių 13 punkto nuostatas neteisėtomis.

164Reikalavimą dėl pripažinimo neteisėtomis minėtų viešųjų pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 19 ir 24 punktų nuostatas atmesti.

165Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

166Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „KTD group“, juridinio asmens kodas 302530961, iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, 605 Eur (šešis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „KTD group“... 8. 1.1.... 9. pripažinti neteisėtomis ir panaikinti šias atsakovės Lietuvos automobilių... 10. 1.2.... 11. panaikinti atsakovės 2018 m. sausio 30 d. raštą Nr. (11.7)2-369 „Dėl... 12. 1.3.... 13. nutraukti Pirkimą Nr. 1, jei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo jame nebus... 14. 1.4.... 15. pripažinti pagal Pirkimo Nr. 1 sąlygas sudarytą(-as) viešojo pirkimo... 16. 1.5.... 17. pripažinti neteisėtomis ir panaikinti šias atsakovės Direkcijos paskelbto... 18. 1.6.... 19. panaikinti atsakovės 2018 m. sausio 30 d. raštą Nr. (11.7)2-371 „Dėl... 20. 1.7.... 21. nutraukti Pirkimą Nr. 2, jei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šiame... 22. 1.8.... 23. pripažinti pagal Pirkimo Nr. 2 sąlygas sudarytą(-as) viešojo pirkimo... 24. 2.... 25. Ieškovė nurodė, kad Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 (kartu dar vadinami... 26. 3.... 27. Pasisakydama dėl Pirkimų sąlygų techninių užduočių 13 punkto... 28. 4.... 29. Pasisakydama dėl Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 24 punkto... 30. 5.... 31. Pasisakydama dėl Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 19 punkto... 32. 6.... 33. Ieškovės vertinimu, ginčijamos Pirkimų sąlygos turi tiesioginę įtaką... 34. II.... 35. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. 7.... 37. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 38. 8.... 39. Įvertinęs bylos medžiagą pirmosios instancijos teismas sprendė, kad... 40. 9.... 41. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, iš Pirkimų sąlygų 24 punkto nėra... 42. 10.... 43. Teismas taip pat sutiko su ieškove, kad Pirkimų sąlygų techninės... 44. 11.... 45. Konstatavęs Pirkimų sąlygų techninės specifikacijos 19 ir 24 punktų... 46. III.... 47. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 48. 12.... 49. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „KTD group“ prašo Vilniaus apygardos... 50. 12.1.... 51. Nors MN MAS 15 II skirsnio pirmoje ir antroje lentelėse nustatytos konvencinė... 52. 12.2.... 53. Tikslindama Pirkimų sąlygas atsakovė leido naudoti ne tik MN MAS 15 pirmoje... 54. 12.3.... 55. Kelio dangos sluoksnio storis (gylis) gali būti kriterijumi, apsprendžiančiu... 56. 12.4.... 57. Įvairiais rišikliais apdoroti asfalto sluoksniai įgyja gerokai tvirtesnes... 58. 12.5.... 59. VPĮ 37 straipsnio 4 dalies 2 punkte ir Europos Parlamento ir Tarybos... 60. 13.... 61. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 62. 13.1.... 63. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė aptariamas konstrukcijas... 64. 13.2.... 65. Ant numatyto kapitališkai remontuoti kelio šiuo metu esanti žvyro dangos... 66. 13.3.... 67. Ieškovės teiginiai, kad aptariamų konstrukcijų laikomoji geba yra vienoda,... 68. 14.... 69. Apeliaciniame skunde atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie... 70. 14.1.... 71. Pirmą kartą nagrinėdamas šią bylą apeliacinės instancijos teismas... 72. 14.2.... 73. Atsakovė Pirkimais siekė įsigyti ne tik darbus bet ir techninių darbo... 74. 14.3.... 75. Atsakovė 2018 m. vasario 19 d. raštu informavo tiekėjus ir pateikė jiems... 76. 14.4.... 77. Atsakovės pateikta nuoroda į internetinį puslapį www.regia.lt yra tik... 78. 14.5.... 79. Ieškovės siekis, jog Pirkimų sąlygose būtų nurodytas tikslus nuovažų... 80. 14.6.... 81. Rangovo parengtas nuovažų įrengimo projektas bus vertinamas atsakovės... 82. 15.... 83. Ieškovė UAB „KTD group“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą... 84. 15.1.... 85. Lietuvos apeliacinis teismas ankstesne nutartimi perdavė pirmosios instancijos... 86. 15.2.... 87. Siekdama vienu pirkimu įsigyti ne tik darbus, bet ir techninių darbo... 88. 15.3.... 89. Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punktas draudžia tinklų savininkams... 90. 15.4.... 91. Internetinėje svetainėje www.regia.lt. galima rasti tik preliminarią... 92. 15.5.... 93. Atsakovė yra atsakinga už prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių... 94. Teisėjų kolegija... 95. IV.... 96. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 97. 16.... 98. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 99. 17.... 100. Bylos duomenimis Direkcija 2017 m. gruodžio 29 d. CVP IS priemonėmis... 101. 18.... 102. Prieš vertindama apeliaciniuose skunduose pateiktus šalių argumentus dėl... 103. 19.... 104. Pirkimų sąlygų visų kelių techninių užduočių 13 punkte, patikslintame... 105. 20.... 106. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai ir neteisėtai leido tiekėjams... 107. 21.... 108. VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga... 109. 22.... 110. MN MAS 15 V skyriaus II skirsnyje yra numatyti dviejų tipų dangų... 111. 23.... 112. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs šias nuostatas sprendė, kad MN MAS... 113. 24.... 114. Byloje nėra ginčo dėl to, kad MN MAS 15 II skirsnio 1 lentelėje ir 2... 115. 25.... 116. Pagrįstu laikytinas apeliantės UAB „KTD group“ apeliacinio skundo... 117. 26.... 118. Tuo tarpu MN MAS 15 sisteminis vertinimas leidžia teismui daryti išvadą, jog... 119. 27.... 120. Tokios teismo išvados nepaneigia ir atsakovės atsiliepime į apeliacinį... 121. 28.... 122. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes darytina išvada, jog skundžiamame... 123. 29.... 124. Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 19 punkte nustatyta, kad... 125. 30.... 126. Vertindamas šią Pirkimų sąlygą skundžiamame sprendime pirmosios... 127. 31.... 128. Direkcija su tokia teismo pozicija nesutinka. Apeliaciniame skunde nurodo, jog... 129. 32.... 130. VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog pirkimo dokumentai turi būti... 131. 33.... 132. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios... 133. 34.... 134. Nagrinėjamu atveju Pirkimų dokumentai patvirtina, kad jais siekiama įgyti... 135. 35.... 136. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Pirkimų sąlygų, nustatančių... 137. 36.... 138. Dėl aukščiau aptartų priežasčių atsakovės apeliacinio skundo argumentai... 139. 37.... 140. Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 24 punkte nustatyta, kad... 141. 38.... 142. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tokią Pirkimų sąlygų... 143. 39.... 144. Direkcija apeliaciniame skunde su tokia teismo pozicija taip pat nesutinka.... 145. 40.... 146. Kaip jau buvo minėta anksčiau, aptariamais Pirkimais atsakovė siekia... 147. 41.... 148. Teismas nepagrįsta pripažįsta ir skundžiamame sprendime pateiktą... 149. 42.... 150. Dėl aukščiau aptartų priežasčių atsakovės apeliacinio skundo argumentai... 151. 43.... 152. Dėl aukščiau aptartų aplinkybių skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 153. 44.... 154. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime bylinėjimosi išlaidas... 155. 45.... 156. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 157. 46.... 158. Šiuo atveju buvo patenkinti abiejų apeliančių (ieškovės ir atsakovės)... 159. 47.... 160. Ieškovė pateikė teismui įrodymus apie patirtas 1 210 Eur išlaidas už... 161. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 162. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą dėl pirkimo sąlygų... 163. Pripažinti neteisėtomis atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos... 164. Reikalavimą dėl pripažinimo neteisėtomis minėtų viešųjų pirkimų... 165. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 166. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „KTD group“, juridinio...