Byla 2A-1902-221/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir sutarties pakeitimo, trečiasis asmuo L. B

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (pirmininkas), Virginijos Lozoraitytės (pranešėja) ir Rūtos Palubinskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. B., atstovaujamo advokato Dominyko Varno, apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. patikslintą ieškinį atsakovėms Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo ir sutarties pakeitimo, trečiasis asmuo L. B..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimą Nr. R15-570-(B1075); 2) pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos ir ieškovo sudarytos 2004 m. balandžio 16 d. privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 30-4-6 sąlygą, įtvirtintą 11 punkte, tokia sąlyga: “Pirkėjas įsipareigoja per 1 (vienerius) metus nuo 1997 m. balandžio 8 d. patvirtintame Žemosios Fredos detaliajame plane numatytos būsimos Nemuno krantinės įrengimo nugriauti privatizavimo objektą ir sutvarkyti teritoriją“, šios sutarties 11 punkto antrąjį sakinį paliekant nepakeistą.

5Nurodė, kad ieškovas 2012 m. birželio 6 d. kreipėsi į atsakovę su prašymu pranešti, ar ji sutinka pakeisti šalių 2004 m. balandžio 16 d. sudarytą Privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 30-6-4 ir 2004 m. balandžio 27 d. perdavimo-priėmimo aktą Nr. 30-7-7 taip, kad juose nebūtų nustatomas įsipareigojimas nugriauti parduodamus objektus bei pardavimo tikslas – nugriovimui. Minėta sutartimi buvo įsigyti statiniai - automobilių svarstyklės ir garažas, esantys H. ir O. Minkovskių g. 73A, Kaune. Objektai parduoti nugriauti už 1000 Lt patenka į projektuojamos gatvės, sujungsiančios būsimą Nemuno krantinę su H. ir O. Minkovskių gatve, statybos zoną. Tačiau iki šiol jokios gatvės ar kelio statybos minėtoje teritorijoje nėra ir neplanuojama vykdyti. Atsižvelgiant į tai, minėtos patalpos yra nuomojamos, iš nuomos gaunamos pajamos, mokami mokesčiai savivaldybei. Pastatus nugriovus, veiklos nebūtų galima vykdyti. Privatizavimo sutarties sudarymo metu buvo žinoma, kad ne abstraktus poreikis ateityje, o būtent minėtos teritorijos būsimas panaudojimas statybai lemia pastatų nugriovimo būtinybę, dėl to su tokia sąlyga buvo sutikta. Tačiau paaiškėjus, kad tokia būtinybė išnyko arba bent jau dabar neegzistuoja, minėtos sąlygos įgyvendinimas tapo beprasmis. Sutartimi parduotuose pastatuose vykdoma veikla neprieštarauja planuojamam teritorijos panaudojimui, yra naudinga abiem sutarties pusėms, todėl egzistuoja pagrindas pakeisti sudarytą sutartį. Atsakovė, atsisakydama keisti sutartį, įgyvendina savo teisę prieštaraujant jos paskirčiai. Jokie atsakovių interesai ar teisės nebūtų pažeisti. Privatizavimo sandorio pasirašymo metu klaidingai suprasdamas pastatų nugriovimo būtinybę, ieškovas su tokia sąlyga sutiko. Ginčo sutarties tikslas ne nugriauti statinius, o juos parduoti, gauti tam tikrą materialinę naudą iš pardavimo sutarties įvykdymo. Atsakovė šią naudą gavo. Išnykus nugriovimo sąlygos pagrindinei priežasčiai, būtų neprotinga ir neteisinga vis dar taikyti formalų sutarties reikalavimą. Atsakovės turėtų pagrįsti, kaip ir kada jos planuoja tiesti naują kelią, eisiantį per ginčo statinių stovėjimo vietą, kokie tų planų įgyvendinimo materialiniai šaltiniai, teisiniai pagrindai bei numatyti darbų atlikimo terminai. Mano, kad sutarties 11 punkte numatytas įsipareigojimas atsakovėms yra nebeaktualus, jos tokio aktualumo neįrodinėja realiai egzistuojančia gatvės tiesimo būtinybe.

6Atsakovės Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimais į patikslintą ieškinį su juo nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą bei taikyti ieškinio senatį.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2013 m. gegužės 28 d. sprendimu (2 t., b. l. 10-14) patikslintą ieškinį atmetė, taikė ieškinio senatį.

9Teismas nustatė, kad privatizavimo objektas – automobilių svarstyklės, buvo parduodamos viešo aukciono būdu. Privatizavimo objektas į Lietuvos Respublikos patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą buvo įtrauktas 2001 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 325, o privatizavimo programa paskelbta 2004 m. sausio mėnesio informaciniame privatizavimo biuletenyje Nr. 1 (292). 2004 m. kovo 15 d. ieškovas atsakovei pateikė voką su paraiška dalyvauti viešame aukcione. Privatizavimo objekto programoje buvo nurodytos visos esminės savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono būdu sąlygos, pastabose nurodyta, kad objektas parduodamas be žemės, nugriovimui ir, kad pastatų nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas turi būti vykdomi, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, o privatizavimo sąlygose – kad pirkėjas privalo visus su statinių nugriovimu susijusius darbus derinti su atsakove. Privatizavimo objekto viešo aukciono būdu sąlygos nebuvo ginčijamos. Teismas pažymėjo, kad ieškovas turtą įsigijo už labai mažą kainą. Ginčo sutartis sudaryta laikantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatų, kurios įpareigoja sudarant privatizavimo sutartį nekeisti privatizavimo sąlygų, jei jos buvo nurodytos privatizavimo programoje. Nugriovimo sąlyga buvo paskelbta privatizavimo programoje ir yra esminė, jos keisti negalima. 2010 m. rugpjūčio 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2671 buvo patvirtintas apie 5020 kv. m žemės sklypo prie susisiekimo komunikacijos H. ir O. Minkovskių g. 73A detalusis planas. Šiame detaliajame plane nurodyta, kad pastatai (lBlp-garažas ir 2Glp-svarstyklės) įsigyti griovimui, o šių pastatų vietoje, vadovaujantis Žemosios Fredos detaliuoju planu, numatomas pravažiavimas. Šis įsakymas nebuvo apskųstas, yra galiojantis, todėl detaliojo plano sprendiniai yra privalomi ieškovui. Pagal privatizavimo sutartį griovimo darbus ieškovas turėjo atlikti atsakovei pareikalavus. Toks reikalavimas buvo išreikštas, tačiau griovimo darbai nepradėti. Teismas konstatavo, kad ieškovo nurodytos aplinkybės yra asmeninio pobūdžio, o numatyti gatvės platinimo ir krantinės įrengimo darbai atitinka viešą interesą, nors šiuo metu nėra vykdomi. Teismas vertino, kad ieškovas yra praleidęs 1 mėnesio ieškinio senatį, kadangi jo reikalavimai kyla iš konkurso teisinių santykių.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas, atstovaujamas advokato D. Varno (2 t., b. l. 20-22), prašo teismo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-269-454/2013 ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai neįvertino bei atmetė ieškovo pateiktus įrodymus, nenurodė argumentų, dėl kurių tam tikri įrodymai buvo atmesti. Ieškovas nesiekė ginčyti ar pakeisti privatizavimo sąlygos, nustatančios, kad objektai parduodami nugriovimui, nesirėmė aukcione nustatyta objekto kaina (1000 Lt), neginčijo sutarties dalies, o tik prašė pakeisti sutartyje numatytą griovimo terminą.

142. Teismas nepagrindė, kodėl netaiko sprendime paminėtos teismų praktikos dėl CK nuostatų taikymo šioje byloje. Privatizavimo programoje nėra nustatyta jokio termino, iki kada privatizuojamas objektas turi būti nugriautas, todėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 15 straipsnyje numatytas draudimas keisti privatizavimo programą ir/ar jos sąlygas nebūtų pažeidžiamas, dėl to šia teisės norma nebuvo galima grįsti sprendimo.

153. Byloje nepaneigta, kad nepaisant galiojančio Žemosios Fredos detaliojo plano, šiuo metu atsakovė neketina ir neplanuoja nei atlikti, nei finansuoti naujos Nemuno krantinės įrengimo darbų, todėl šie faktai sudaro pagrindą ieškinį tenkinti, ar bent jau nustatyti kitą terminą statiniams griauti, kuris turi būti susijęs su griovimo priežastimi – suprojektuotos naujos gatvės įrengimu, o ne su formaliu ginčo sutarties punkto laikymusi.

164. Atsakovė pripažindama, jog neįrenginės naujos gatvės ginčo objekto vietoje dar neapibrėžtą laiko tarpą, privalo nesudaryti ieškovui kliūčių naudotis privatizuotais objektais tiek, kiek jai pačiai šie objektai nėra kliūtis statyti ar finansuoti krantinės ar naujos gatvės statybą.

175. Teismas neteisingai nustatė viešojo intereso turinį bei apimtį šio ginčo atveju. Objektų nugriovimas turi tenkinti aukštesnius tikslus – leisti statyti realiam viešajam interesui naudingą naują statinį – Nemuno krantinę bei su ja susisiekiančias naujas šalutines gatves. Vien tik ieškovo privatizuotų statinių nugriovimas nepagreitins ar neatgaivins neapibrėžtam terminui sustojusią statybos planavimo ir finansavimo veiklą ir šie statiniai dar nebus pastatyti ilgą laiką, toks viešojo intereso suvokimas bei aiškinimas nėra tinkamas.

186. Teismas neteisingai aiškino ir taikė ieškinio senatį, kadangi ieškovas neginčijo viešojo konkurso rezultatų, o tik prašė pakeisti sutartį. Ieškovas prašo keisti ar naikinti ne sutarties sąlygą, o jos įgyvendinimo būdą, t. y. nugriovimo terminą.

19Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovės (2 t, b. l. 26-30, 31-35) prašo teismo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog privatizavimo objektas – automobilių svarstyklės ir garažas, esantys H. ir O. Minkovskių g. 73A, Kaune, buvo parduodamas viešo aukciono būdu. Privatizavimo objektas buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą. Privatizavimo objekto programoje buvo nurodytos visos esminės šio savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono būdu sąlygos: objektas parduodamas nugriovimui, pastatų nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pirkėjas privalo su statinių nugriovimu susijusius darbus derinti su Kauno miesto savivaldybės administracija. Kadangi statiniai buvo parduodami nugriovimui, todėl ir privatizavimo objektas buvo parduodamas be žemės ir už labai žemą kainą. Sutarties projektas buvo suderintas su ieškovu ir tik tada pateiktas Privatizavimo komisijai. Po Privatizavimo komisijos pritarimo 2004 m. balandžio 16 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 30-6-4 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo“, o 2004 m. balandžio 27 d. privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo aktas. Nesutinka su apeliaciniame skunde nurodytu argumentu, kad nebuvo numatyta aiškaus termino, kada statinius reikės griauti. Sutarties 10 punkte įtvirtinta, kad privatizavimo objektas pagal Žemosios Fredos detalųjį planą patenka į projektuojamos gatvės, sujungsiančios būsimą Nemuno krantinę su H. ir O. Minkovskių gatve, statybos zoną, todėl pirkėjas įsipareigoja gavęs nurodymą dėl privatizavimo objekto nugriovimo, kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo išdavimo nugriauti privatizavimo objektą, pateikti pardavėjui leidimo nugriauti privatizavimo objektą kopiją, o per trejus metus nuo leidimo nugriauti privatizavimo objektą gavimo dienos nugriauti privatizavimo objektą ir sutvarkyti teritoriją. Sutarties sudarymo metu nei pati sutartis, nei atskira jos sąlyga nepagrįstai nesuteikė nė vienai iš šalių perdėto pranašumo (pastatas buvo parduotas nugriovimui, ne eksploatavimui už 1000 Lt), todėl jos keisti nėra jokio pagrindo. Aplinkybė, kad šiuo metu Kauno miesto savivaldybė nevykdo ir neplanuoja H. ir O. Minkovskių gatvės išplatinimo ir rekonstrukcijos, naujos krantinės bei H. ir O. Minkovskių gatvės įrengimo, nereiškia, kad tokie darbai apskritai negali būti pradėti planuoti ir vykdyti artimiausiu metu.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo L. B., atstovaujama advokato D. Varno (2 t., b. l. 36), prašo teismo ieškovo apeliacinį skundą tenkinti.

21Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nėra ginčijami konkurso rezultatai, nepagrįstai pritaikė ieškinio senatį ir net nenurodė, kodėl jos neatnaujina pagal ieškovo atstovo pareikštą prašymą. Ieškovas ne ginčijo konkurso rezultatus, o prašė pakeisti vykdomos privatizavimo sutarties sąlygos įgyvendinimo terminą. Kadangi sutarties sąlyga „nugriauti statinius“ neprašoma pakeisti, o konkurso rezultatai neapsprendė ir nebuvo nustatę konkretaus griovimo termino (data ar įvykiu), šis terminas, kaip atskira sutarties sąlyga gali būti pakeičiamas teismo sprendimu. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pati atsakovė raštu pripažino, jog statinių nugriovimas šiuo metu jai nereikalingas, statiniai netruko neįgyvendinamiems Žemutinės Fredos detaliojo plano sprendiniams. Kai tik jie bus imti įgyvendinti, bus protinga ir sąžininga reikalauti ieškovo, kad jis statinius nugriautų. Teismas turėjo įžvelgti pagrindą atsisakyti ginti ginčo sutartį sudariusios bei ja piktnaudžiaujančios atsakovės teises, atsižvelgti į kiekvienos šalies tikslus sutarties sudarymo metu, taip pat į tai, kad nei atsakovei, nei viešajam interesui prašomas sutarties pakeitimas neprieštaraus ir jam niekaip nepakenks.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas kitos instancijos teisme, o priimto teismo sprendimo teisėtumo ir/ar pagrįstumo patikrinimas neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1, 2 dalys). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

24Ieškovas privatizavimo objektą – automobilių svarstykles – 2004 m. balandžio 16 d. įsigijo viešo aukciono būdu nugriovimui (1 t., b. l. 32-35, 94-97). Ieškovas nori, kad būtų pakeista sutarties 11 punkte įtvirtinta sąlyga taip, kad jam dar būtų leista naudotis įsigytu objektu, įrašant, kad „pirkėjas įsipareigoja per vienerius metus nuo 1997 m. balandžio 8 d. patvirtintame Žemosios Fredos detaliajame plane numatytos būsimos Nemuno krantinės įrengimo nugriauti privatizavimo objektą ir sutvarkyti teritoriją.“

25Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimu, teigia, jog jis neginčija ir nesiekia pakeisti privatizavimo sąlygos, nustatančios, kad objektai parduodami nugriovimui, bet prašo pakeisti tik nustatytą griovimo terminą, tačiau teismas nepagrįstai neįvertino ir atmetė ieškovo įrodymus. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija sutikti negali.

26Kolegija pažymi, kad, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

27Išvadas, kaip matyti iš priimto sprendimo, pirmosios instancijos teismas padarė įvertinęs įrodymų visumą. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad neaptartas atskirai kiekvienas įrodymas ar nurodyta aplinkybė, nedaro priimto teismo sprendimo negaliojančiu. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

28Bylos duomenimis nustatyta, kad minėtas privatizavimo objektas į Lietuvos Respublikos patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą buvo įtrauktas 2001 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 325, o privatizavimo programa paskelbta 2004 m. sausio mėnesio informaciniame privatizavimo biuletenyje Nr. 1 (292) (1 t., b. l. 98). Nors apeliantas teigia, kad privatizavimo programoje nėra numatytas terminas iki kada turi būti nugriautas privatizavimo objektas, tačiau, kaip matyti iš privatizavimo objekto programos, joje buvo nurodytos visos esminės savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono būdu sąlygos, pastabose nurodyta, kad objektas parduodamas be žemės, nugriovimui ir, kad pastatų nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas turi būti vykdomi, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, o privatizavimo sąlygose – kad pirkėjas privalo visus su statinių nugriovimu susijusius darbus derinti su Kauno miesto savivaldybės administracija, t. y. atsakove (1 t., b. l. 105). Privatizavimo objekto viešo aukciono būdu sąlygos nebuvo ginčijamos. Privatizavimo sutarties 10 punkte numatyta, kad privatizavimo objektas pagal Žemosios Fredos detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 1997 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 350, patenka į projektuojamos gatvės, sujungsiančios būsimą Nemuno krantinę su H. ir O. Minkovskių gatve, statybos zoną, todėl pirkėjas įsipareigoja, gavęs nurodymą dėl privatizavimo objekto nugriovimo, teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo išdavimo nugriauti privatizavimo objektą; pateikti pardavėjui leidimo nugriauti privatizavimo objektą kopiją, o 11 punkte – per trejus metus nuo leidimo nugriauti privatizavimo objektą gavimo dienos nugriauti privatizavimo objektą ir sutvarkyti teritoriją (1 t., b. l. 32-34). Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto savivaldybės administracija jau nuo 2004 m. rudens reikalavo, kad R. B. vykdytų sutartį, kreiptųsi dėl leidimo griauti ginčo objektą išdavimo (1 t., b. l. 87-88), o jos nevykdant, netgi kreipėsi į teismą dėl sutarties nutraukimo (1 t., b. l. 75-78). Kaip matyti iš priimto sprendimo, tik bylos nagrinėjimo metu R. B. kreipėsi dėl leidimo nugriauti statinį. Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas Kauno miesto savivaldybės skundą, pripažino, kad statiniai turi būti nugriauti iki 2007 m. spalio 29 d. Pats apeliantas buvo įsipareigojęs nugriauti įsigytą objektą iki 2008 m. gruodžio 15 d. (1 t., b. l. 65). Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, R. B. statinių iki minėtų terminų nenugriovė, buvo išduotas naujas leidimas nugriauti statinį (1 t., b. l. 63), tačiau statinių nenugriovė iki šiol.

29Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad atsakovė, neketindama tvarkyti krantinę, statyti naują gatvę, turi nesudaryti jam kliūčių naudotis privatizavimo objektu ir kad, patenkinus ieškinį, nebūtų pažeidžiamas Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 15 straipsnyje numatytas draudimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškinęs, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių valdymą, naudojimą ir disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (1998 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. VIII-729 redakcija (galioja nuo 2002 m. birželio 19 d.) nustatyta valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka bei sąlygos, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimai šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas kitų subjektų nuosavybėn perduodamas jį privatizuojant pagal įstatymus. Valstybės ir savivaldybių turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo taikomas viešosios teisės principas, t. y. sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2010).

30Atsižvelgiant į minėtą išaiškinimą, teisėjų kolegija pritaria apylinkės teismui, kad ginčo sutartis sudaryta laikantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatų, kurios įpareigoja sudarant privatizavimo sutartį nekeisti privatizavimo sąlygų, jei jos buvo nurodytos privatizavimo programoje (15 straipsnio 2 dalis). Nugriovimo sąlyga buvo paskelbta privatizavimo programoje ir yra esminė, jos keisti negalima. Apeliantas, įsigydamas privatizavimo objektą, kurį, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, įsigijo už labai žemą kainą ir, statinius įsigijo, žinodamas, kad juos įgyja nugriovimui, bet neeksploatavimui. Kaip matyti iš 2010 m. rugpjūčio 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2671 patvirtinto apie 5020 kv. m žemės sklypo prie susisiekimo komunikacijos H. ir O. Minkovskių g. 73A detaliojo plano, jame taip pat nurodyta, kad pastatai (lBlp - garažas ir 2Glp - svarstyklės) įsigyti griovimui, o šių pastatų vietoje, vadovaujantis Žemosios Fredos detaliuoju planu, numatomas pravažiavimas (1 t., b. l. 141-143).

31Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir turi būti vykdoma (pacta sunt servanda). Atsižvelgdama į visas nuodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškinio ir jį atmetė. Nesutiktina su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė ieškinio senatį, motyvuodamas tuo, kad prašė keisti ar naikinti ne sutarties sąlygą, bet jos įgyvendinimo būdą. Kaip spręstina iš reikalavimo, ginčijama sutarties sąlyga dėl nugriovimo termino, todėl teisėjų kolegijos nuomone, apylinkės teismas, remdamasis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-632/2006), pagrįstai sprendė, kad ginčas dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo priskiriamas prie ginčų dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, todėl taikytinas CK 1.125 straipsnio 3 dalyje nustatytas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas, kuris yra praleistas. Byloje nenustatyta ieškinio senaties termino praleidimo svarbių priežasčių (CK 1.131 straipsnio 2 dalis).

32Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

33Remiantis išdėstytais argumentais, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apelianto (ieškovo) apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė: 1)... 5. Nurodė, kad ieškovas 2012 m. birželio 6 d. kreipėsi į atsakovę su... 6. Atsakovės Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gegužės 28 d. sprendimu (2 t., b. l. 10-14)... 9. Teismas nustatė, kad privatizavimo objektas – automobilių svarstyklės,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas, atstovaujamas advokato D. Varno (2 t., b. l.... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Teismas nepagrįstai neįvertino bei atmetė ieškovo pateiktus įrodymus,... 14. 2. Teismas nepagrindė, kodėl netaiko sprendime paminėtos teismų praktikos... 15. 3. Byloje nepaneigta, kad nepaisant galiojančio Žemosios Fredos detaliojo... 16. 4. Atsakovė pripažindama, jog neįrenginės naujos gatvės ginčo objekto... 17. 5. Teismas neteisingai nustatė viešojo intereso turinį bei apimtį šio... 18. 6. Teismas neteisingai aiškino ir taikė ieškinio senatį, kadangi ieškovas... 19. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovės (2 t, b. l. 26-30, 31-35)... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo L. B., atstovaujama... 21. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nėra... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos... 24. Ieškovas privatizavimo objektą – automobilių svarstykles – 2004 m.... 25. Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimu, teigia, jog jis neginčija ir... 26. Kolegija pažymi, kad, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų,... 27. Išvadas, kaip matyti iš priimto sprendimo, pirmosios instancijos teismas... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad minėtas privatizavimo objektas į Lietuvos... 29. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad atsakovė, neketindama tvarkyti... 30. Atsižvelgiant į minėtą išaiškinimą, teisėjų kolegija pritaria... 31. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 32. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 33. Remiantis išdėstytais argumentais, darytina išvada, kad pirmosios... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės...