Byla 2-2646/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Clipper“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Clipper“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2013 m. rugsėjo 18 d. rašte Nr. (5.12-04)3-3493 nurodytą sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas; pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2013 m. rugsėjo 18 d. rašte Nr. (5.12-04)3-3490 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymo eilės nustatymo ir pirkimo laimėtojo paskelbimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti viešojo pirkimo „Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 138645) procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu sutartis yra sudaryta - sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo. Nurodė, jog nesustabdžius pirkimo procedūrų būtų šiurkščiai pažeidžiamas viešasis interesas dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo ir teisėtumo bei racionalaus lėšų naudojimo. Patenkinus ieškinį, pirkimo laimėtoju taptų visus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantis ieškovas, pasiūlęs mažiausią kainą pirkime.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad egzistuoja viešasis interesas, kuris gali būti pažeistas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Viešasis pirkimas yra netiesiogiai susijęs su Lietuvos interesų atstovavimu tarptautinėje erdvėje. Stabdant ginčo pirkimo procedūras, gali nukentėti valstybės ir visuomenės interesai, nes padidėtų rizika, kad Energetikos ministerijos atstovai negalėtų laiku vykti į numatytus darbinius susitikimus ir iš jų grįžti, sustabdžius pirkimo procedūras gali padidėti kelionių išlaidos, o tai pažeistų racionalaus lėšų panaudojimo principą. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešojo pirkimo procedūroje nagrinėjimas visų instancijų teismuose gali užtrukti. Tokia situacija galėtų neigiamai įtakoti atsakovo vykdomas funkcijas, susijusias su valstybės interesų atstovavimu tarptautinėse institucijose.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ (toliau- apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovą stabdyti pirkimo Nr. 138645 procedūras bei įpareigoti nesudaryti sutarties, o jei ji sudaryta - sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

101. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą. Priešingai, jų netaikymas pažeis viešąjį interesą dėl skaidrių ir teisėtų viešojo pirkimo procedūrų.

112. Teismas neįvertino, kad teismo nurodomas „netiesioginis“ viešasis interesas dėl Lietuvos interesų atstovavimo tarptautinėje erdvėje laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atveju gali būti užtikrintas kitomis teisėtomis priemonėmis, t.y. perkančioji organizacija turi teisę įsigyti reikalingas paslaugas neskelbtinų derybų būdu, susiderant palankiausią paslaugos kainą.

123. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas gali pažeisti racionalumo principą, nes apelianto pasiūlymo kaina yra mažiausia.

134. Teismas tik hipotetiškai nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali kilti žala.

145. Teismas nepagrįstai sprendė, kad bylos nagrinėjimas gali užtrukti, nes CPK įtvirtina itin trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus.

15Atsakovas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti pirmosios instancijos teismo nepakeistą. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

161. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų - tai yra visuomenės interesas pirkimo teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Šiuo atveju prioritetas turėtų būti teikiamas tai vertybei, kurios neužtikrinus, atsirastų didesnė žala, t.y. valstybės ir visuomenės.

172. Apeliantas klaidina teismą teigdamas, kad perkančioji organizacija nepateikė konkrečių argumentų dėl jo pasiūlymo atmetimo.

183. 2013 m. spalio 31 d. perkančioji organizacija sudarė sutartį su pirkimą laimėjusiu dalyviu UAB „Baltic Clipper“, todėl apelianto prašymas turėtų būti atmestas.

19Atsakovas UAB „Baltic Clipper“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartį nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

201. Teisinis pagrindas stabdyti pirkimo procedūras yra išnykęs, nes pirkimo procedūros yra pasibaigusios viešojo pirkimo sutarties tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarymu.

212. Pagrindo stabdyti sutarties vykdymą nėra, nes byloje egzistuoja viešas interesas, pirkimo procedūrų stabdymas galėtų lemti atsakovo kelionių išlaidų padidėjimą. Be to, teismas nenustatė prima facie aplinkybių, galinčių patvirtinti ieškinio pagrįstumą.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Atskirasis skundas netenkintinas

26Pagal bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles (CPK 144 straipsnio 1 dalis) teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys 1) tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir 2) nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai, viešasis interesas (CK 1.5 straipsnis, CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 145 straipsnio 2 dalis, 149 straipsnio 2 dalis). CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos, kuriomis privalu vadovautis sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Šioje normoje numatyta ir tai, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taigi, galima manyti, kad net esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygoms, laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas sukeltų atsakovui/visuomenei didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų (taikymo atveju) nauda ieškovui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, o viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

27Nagrinėjamu atveju byloje vyksta ginčas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vykdomo viešojo kelionių organizavimo paslaugų pirkimo konkurso Nr. 138645. Apelianto teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas pažeidžia viešąjį interesą dėl skaidrių ir teisėtų viešojo pirkimo procedūrų, viešasis interesas apima ir visuomenės interesą racionalaus lėšų panaudojimo aspektu, o apelianto teikto pasiūlymo kaina buvo mažiausia. Nesutikti su šiais argumentais iš esmės apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo, tačiau, kita vertus, negalima viešojo intereso, kuris viešųjų pirkimų atvejais faktiškai yra visais atvejais, vertinti vien tik apelianto nurodoma apimtimi. Pagal kasacinio teismo viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-505/2009). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados, jog galėjo būti pažeisti viešojo pirkimo esminiai principai, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar tam tikrai jos daliai būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei sutarties vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1809/2012). Taigi sprendimas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešojo intereso apsaugos tikslu gali būti grindžiamas realios ar realiai numatomos didesnės nei pritaikius laikinąsias apsaugos priemones žalos kilimo galimybe.

28Nagrinėjamu atveju pirkimas yra netiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos atstovavimu tarptautinėse institucijose. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad šių funkcijų negalint tinkamai atlikti, valstybės interesams ir prestižui, o ir pačiai visuomenei gali būti padaryta žala, nes padidėtų rizika Energetikos ministerijos atstovams laiku nenuvykti į numatytus darbinius susitikimus ir iš jų grįžti, galimai padidėtų kelionių išlaidos. Taigi, šiuo atveju itin reikšminga aplinkybė yra tai, kad perkama paslauga yra susijusi su valstybės ir visuomenės atstovavimu tarptautiniuose Lietuvos santykiuose su tarptautiniais ir užsienio subjektais. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sudaręs laikiną reikiamų paslaugų dėl kelionių organizavimo sutartį, kas galėtų užtikrinti nenutrūkstamą atsakovo funkcijų, susijusiu su Lietuvos valstybės atstovavimu tarptautiniu mastu, įgyvendinimą. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, apeliacinės instancijos teismo manymu, sutiktina su skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, jog šiuo atveju prioritetiškai turi būti ginamas viešasis interesas tuo aspektu, kad būtų sudaromos sąlygos sklandžiam Energetikos ministerijos darbui organizuojant dalykinius susitikimus, atstovaujant Lietuvą tarptautinėse institucijose, ką objektyviai galėtų pažeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (CPK 4237 str. 1 d.).

29Kita vertus, bet kuriuo atveju apelianto prašoma tokio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė kaip ginčo pirkimo procedūros stabdymas objektyviai nebegali būti taikoma, nes iš viešai skelbtinų duomenų Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame tinklapyje matyti, kad pirkimas baigėsi. Be to, ir atsakovas atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė, jog 2013 m. spalio 31 d. perkančioji organizacija jau sudarė sutartį su ginčo pirkimą laimėjusiu dalyviu UAB „Baltic Clipper“, kas suponuoja išvadą, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju jau nebesukeltų jokių realių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.). Tuo tarpu apelianto prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, būtų neproporcinga siekiamiems tikslams (CPK 4237 str. 1 d.). Kaip minėta, pagrįsta pirmosios instancijos teismo nuomonė, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į viešojo pirkimo objektą, prioritetiškai kaip vertybė turėtų būti ginamos valstybinės institucijos galimybės vykdyti tiesiogines jai priskiriamas funkcijas, atstovaujant Lietuvos Respubliką užsienyje. Apelianto argumentas, kad atsakovas galėtų sudaryti laikiną susitarimą dėl paslaugų teikimo jau sudarytos sutarties vykdymo sustabdymo metu, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrįstas nei racionalumo, nei tikslingumo, nei apeliantui palankaus sprendimo tinkamo įvykdymo aspektais - bylos nagrinėjimas neturėtų būti ilgalaikis, todėl naujų trumpalaikių sutarčių sudarymas galimai tik trikdytų normalią atsakovo veiklą, tuo tarpu pasibaigus bylos nagrinėjimui ir, pavyzdžiui, pripažinus sudarytą su trečiuoju asmeniu sutartį negaliojančia, apeliantui atsirastų iš esmės tokios pat galimybės sudaryti sutartį kaip ir laikinosios paslaugų teikimo sutarties termino pasibaigimo atveju. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pakankamo pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais.

30Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešojo pirkimo byloje. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu... 5. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ (toliau- apeliantas)... 10. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 11. 2. Teismas neįvertino, kad teismo nurodomas „netiesioginis“ viešasis... 12. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 4. Teismas tik hipotetiškai nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos... 14. 5. Teismas nepagrįstai sprendė, kad bylos nagrinėjimas gali užtrukti, nes... 15. Atsakovas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepimu į... 16. 1. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų... 17. 2. Apeliantas klaidina teismą teigdamas, kad perkančioji organizacija... 18. 3. 2013 m. spalio 31 d. perkančioji organizacija sudarė sutartį su pirkimą... 19. Atsakovas UAB „Baltic Clipper“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 20. 1. Teisinis pagrindas stabdyti pirkimo procedūras yra išnykęs, nes pirkimo... 21. 2. Pagrindo stabdyti sutarties vykdymą nėra, nes byloje egzistuoja viešas... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 25. Atskirasis skundas netenkintinas... 26. Pagal bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles (CPK 144... 27. Nagrinėjamu atveju byloje vyksta ginčas dėl Lietuvos Respublikos energetikos... 28. Nagrinėjamu atveju pirkimas yra netiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos... 29. Kita vertus, bet kuriuo atveju apelianto prašoma tokio pobūdžio laikinoji... 30. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes spręstina, kad pirmosios... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 32. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....