Byla 2-1739-260/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vytauto Didžiojo universitetui, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Avona“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-1739-260/2014 dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vytauto Didžiojo universitetui, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Avona“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Kaminta“ ieškiniu, pareikštu atsakovui Vytauto Didžiojo universitetui (b.l. 4-12, t. I), taip pat patikslintu ieškiniu (b.l. 24-32, t. IV) prašo panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto 2014 m. vasario 4 d. sprendimą pripažinti UAB „Avona“ laimėjusiu Konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“, priteisti jai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad ji kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Irdaiva“, UAB „Kortas“, TŪB „Virmalda“, UAB „Fima“ dalyvauja viešųjų pirkimų atvirajame ribotame konkurse „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“. Atsakovas 2014 m. vasario 6 d. raštu Nr. VP-17 „Dėl nustatytos pasiūlymų eilės, laimėtojo ir sprendimo sudaryti sutartį“ ją informavo, kad sudarė konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, į kurią yra įrašytas vienintelis pasiūlymas – trečiojo asmens UAB „Avona“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) pasiūlymas. Ieškovės atstovui, remiantis Viešųjų pirkimų Įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, 2014-02-14 susipažinus su ta UAB „Avona“ paraiškos ir pasiūlymo dalimi, su kuria leido susipažinti atsakovas, buvo pastebėta, kad trečiojo asmens UAB „Avona“ kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų imperatyvioms nuostatoms, konkrečiai konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.5 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir Techninės specifikacijos 1.5 punkte nustatytų reikalavimų. Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.5 papunktyje yra nustatyta, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, be kitų, konkrečiai nurodytų, ir šilumos gamybos įrenginių montavimu. Pagal 2014-01-21 patikslintą žiniaraštį (veiklų sąrašą) Konkurso laimėtojas turės įrengti šilumos punktą (žiniaraščio Eil. Nr. 5. 1 etapas). UAB „Avona“ ir jos jungtinės veiklos partneriai neturi teisės atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo ir šilumos punkto įrengimo darbų, nes nėra atestuoti statybos darbų sričiai „šilumos gamybos įrenginių montavimas“, neturi atitinkamo galiojančio atestato. Be to, Konkurso pirkimo objektą sudaro ir kadastro bylos parengimas, požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (2014-01-21 Patikslinto žiniaraščio (veiklų sąrašo) Eil. Nr. 19. 1 etape ir Eil. Nr. 13. 2 etape.). Konkurso Techninės specifikacijos 1.5 punkte yra imperatyviai nurodyta, jog „Rangovas ir subrangovai turi turėti atestatus ypatingiems statiniams statyti ir visai perkamų darbų apimčiai įgyvendinti“. UAB „Avona“ ir jos jungtinės veiklos partneriai neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Licencijos atlikti geodezinius darbus, taigi neturi teisės atlikti perkamus geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus.

4Dėl nurodytų priežasčių neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų UAB „Avona“ ir jos partnerių pasiūlymas ir paraiška turėjo būti atmesti. Kadangi atsakovas nepatenkino nurodytais pagrindais pareikštos pretenzijos, ieškovė teismo ir prašo panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto 2014 m. vasario 4 d. sprendimą pripažinti UAB „Avona“ laimėjusia Konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“.

5Patikslintu ieškiniu (b.l. 24-32, t. IV) ieškovė UAB „Kaminta“ prašo patenkinti tą patį jos reikalavimą – panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto 2014 m. vasario 4 d. sprendimą pripažinti UAB „Avona“ laimėjusia Konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“, nurodydama, kad be pradiniame ieškinyje nurodytų priežasčių perkančioji organizacija privalėjo UAB „Avona“ ir jos partnerių paraišką ir pasiūlymą atmesti dar ir remiantis Konkurso sąlygų 26, 29.1.1 ir 29.1.2 punktais (tiekėjui pateikus melagingą informaciją). 2014 02 21 atsakovei leidus susipažinti su informacija ir dokumentais apie tai, kad Konkurso laimėtojai UAB „Avona“ ir jos partneriai atitinka Konkurso sąlygų atskiruose punktuose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, buvo nustatyta, kad UAB „Avona“ ir jungtinės veiklos partneriai neatitiko Konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės 16.9 papunktyje nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, o paraiškoje buvo pateikta melaginga informacija.

6Ieškovė nurodė, kad taip vertintina dėl tokių priežasčių. Konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės 16.9 papunkčio a) dalis nustato, kad: „Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų ir asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, kvalifikacija: Ypatingo statinio statybos darbams atlikti: a) ne mažiau kaip 1 (vieną) atestuotą statybos vadovą, turintį teisę vykdyti ypatingo statinio statybos vadovo funkcijas, kai statinių grupė: negyvenamieji pastatai (esant statinių grupės pogrupių išvardinimui, turi būti nurodytas pogrupis: mokslo paskirties pastatai). Patirtis - yra vykdęs statybos vadovo funkcijas ne mažiau kaip viename ypatingos kategorijos pastate, kurio bendras plotas ne mažiau kaip 8 000 kv.m“. UAB „Avona“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) pagal Perkančiosios organizacijos prašymą tikslindama Konkursui pateiktos paraiškos duomenis, 2013-09-30 raštu Nr. 11/23 „Dėl daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23. Kaune) naujos statybos darbų“, nurodė, kad Konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės 16.9 papunkčio a) dalyje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka A. A. (statybos vadovas). Tame pačiame UAB „Avona“ 2013-09-30 d. rašte Nr. 11/23 yra nurodyta, kad A. A. Konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės 16.9 papunkčio a) dalyje numatytą patirtį įgijo, eidamas statybos vadovo pareigas statybos objekte – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (Olandų g.16, Vilniuje) pastate. Tačiau pagal UAB ..Avona“ paraiškos patikslinime pateikto 2013-08-26 Statybos užbaigimo akto Nr. SUA - 130826 - 00404 dėl Vilniaus dizaino ir technologijų kolegijos pastato (Olandų g. 16, Vilnius) statybos darbų užbaigimo 9.4 punkte yra nurodyta, kad statinio statybos vadovu buvo V. G.. Tai reiškia, kad Konkurso dalyvis UAB „Avona“ pateikė perkančiajai organizacijai melagingą informaciją, nes UAB „Avona“ paraiškos patikslinime nurodytas asmuo A. A. nebuvo paraiškoje nurodyto objekto (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pastato Olandų g. 16, Vilniuje) statybos vadovu. A. A. neatitinka Konkurso sąlygų 2 lentelės 16 punkto 16.9 papunkčio a) dalyje nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, o pati UAB „Avona“ pateikė perkančiajai organizacijai melagingą informaciją. Be to UAB „Avona“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) pagal perkančiosios organizacijos reikalavimą tikslindama Konkursui pateiktos paraiškos duomenis, tuo pačiu 2013-09-30 raštu Nr. 11/23 nurodė, kad į projekto vadovo pareigas bus paskirtas R. P., kuris neva patirtį įgijo, eidamas projekto vadovo pareigas statybos objekte –Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (Olandų g. 16, Vilniuje) pastate. Pagal UAB „Avona“ su paraiškos patikslinimu pateikto 2013-08-26 Statybos užbaigimo akto Nr. SUA - 130826 - 00404 dėl Vilniaus dizaino ir technologijų kolegijos pastato (Olandų g. 16, Vilnius) statybos darbų užbaigimo 9.4 punkte yra nurodyta, kad statinio projekto vadovu buvo R. Ž.. Tai reiškia, kad Konkurso dalyvis UAB „Avona“ pateikė Perkančiajai organizacijai melagingą informaciją, kadangi UAB „Avona“ paraiškos patikslinime nurodytas asmuo R. P. nebuvo paraiškoje nurodyto objekto (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pastato Olandų g. 16, Vilniuje) projekto vadovu, tai yra UAB „Avona“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) pateikė Perkančiajai organizacijai melagingą informaciją.

72014-02-28 ieškovės ir jos partnerių atstovams susipažinus su UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“ 2013-09-02 Jungtinės veiklos sutartimi Nr. JV 13/09/02/, buvo pastebėta, kad šioje sutartyje yra numatyta, kad šilumos gamybos įrenginių montavimą atliks AB „Kauno dujotiekio statyba“. 2014-02-21 rašte Nr. VP - 39 „Dėl atsakymo į pretenziją" Perkančioji organizacija pati nurodė, jog „AB „Kauno dujotiekio statyba“ turėjo atestatą Nr. 0926, suteikiantį teisę atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo darbus, galiojantį iki 2013 m. lapkričio 28 d. Tai reiškia, kad nei pasiūlymų pateikimo metu (2014-02-05), nei šiuo metu AB „Kauno dujotiekio statyba“ neturėjo ir neturi teisės atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo darbus, nors šie darbai priskirti pagal Jungtinės veiklos sutartį būtent AB „Kauno dujotiekio statyba“, o Jungtinės veiklos sutartis pagal joje nurodytas sąlygas negali būti keičiama. Tai yra, šilumos gamybos įrenginių montavimo darbai negali būti perduoti bendrovei „Avona“ , kas suponuoja vienareikšmišką išvadą, kad UAB „Avona“ ir AB „Kauno dujotiekio statyba“ neatitinka Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.5 papunktyje nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

8Ieškovė patikslintame ieškinyje paaiškino, kad šie nauji ieškinio pagrindai jai tapo žinomi tik po to, kai atsakovė iš dalies patenkino ieškovės partnerės pretenziją, 2014 02 21 leido susipažinti su duomenimis apie Konkurso laimėtojų kvalifikaciją. Ieškovė 2014 03 10 pateikė atsakovei pretenziją, tačiau pastaroji nepagrįstai atsisakė pretenziją svarstyti.

9Atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas atsiliepime į ieškinį (b.l.22-28, t. II) nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti jai iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Atsiliepime atsakovas nurodo, kad viešo riboto konkurso būdu pirko statybos darbus. Viešasis pirkimas yra pasibaigęs 2014 03 10 pasirašius rangos sutartį (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Remiantis rangos sutarties nuostatomis rangovas 2014 03 12 pateikė sutarties įvykdymo užtikrinimą, o atsakovas perdavė statybvietę rangos darbams vykdyti. Pirkimas buvo vykdomas dviem etapais: pirmasis etapas – kvalifikacinių reikalavimų patikrinimas ir kvalifikacinė atranka, antrasis etapas – pasiūlymų pateikimas. 2013 10 09 perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl ūkio subjektų grupės atstovaujamos UAB „Avona“ atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. 2013 10 10 Perkančioji organizacija priėmė sprendimą VP-375 „Dėl kvalifikacinės atrankos rezultatų“, kuriuo informavo apie ūkio subjektų grupės atstovaujamos UAB „Avona“ kvalifikacijos atrankos rezultatus bei užimtą vietą kvalifikacinėje eilėje. Su perkančiosios organizacijos sprendimais dėl kandidatų kvalifikacijos įvertinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatų galėjo susipažinti bet kuris iš tiekėjų, ir keliems tiekėjams pateikus užklausas jiems buvo pateikta informacija apie visus kandidatus ir jų kvalifikacijos įvertinimo rezultatus. Nurodytas perkančiosios organizacijos sprendimas nebuvo apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka. 2013 12 19 perkančioji organizacija visiems penkiems Konkurso dalyviams, kurie atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, išsiuntė kvietimus dalyvauti viešojo riboto konkurso II etape ir pateikti pasiūlymus. Šiame dokumente buvo nurodyta, kad atrinktų kandidatų kvalifikacija pakartotinai nebus tikrinama. Nurodytas perkančiosios organizacijos sprendimas nebuvo apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka.

11Ūkio subjektų grupės, atstovaujamos UAB „Avona“, pasiūlymas, atsakovo vertinimu, atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus ir leidžia perkančiajai organizacijai pasiekti pirkimo rezultatą, todėl jo atmesti nebuvo jokio teisinio pagrindo. Ieškovės teiginys, kad jungtinės veiklos partneriai UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firma „Grafo“ tariamai neatitinka Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.5. papunktyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo: „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: ypatingo statinio statybos rangovu, <...> statybos darbų sritys: <...> specialieji statybos darbai (mechanikos darbai (<...> šilumos gamybos įrenginių montavimas <...>)“ yra neteisingas ir klaidinantis. Ieškovė pati ieškinyje nurodo, kad akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ turėjo ir pateikė perkančiajai organizacijai galiojantį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 26 d. išduotą atestatą Nr. 0926, suteikiantį teisę atlikti statinio dalies projektavimą ir statinio statybą, įskaitant, bet neapsiribojant šilumos gamybos įrenginių montavimu. Atsižvelgiant į tai, atsakovui 2013-10-09 priimant sprendimą dėl tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nebuvo jokio pagrindo jungtinės veiklos partnerius UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmą „Grafo“ vertinti kaip neatitinkančius Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.5. papunktyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo.

12Atsakydamas į ieškovės teiginį, kad „nei UAB „Avona“, nei AB „Kauno dujotiekio statyba“, nei firma „Grafo“ neturi atitinkamo galiojančio atestato“, atsakovas pažymėjo, kad UAB „Avona“ pagal viešai prieinamus duomenis turi galiojantį atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, įskaitant, bet neapsiribojant šilumos gamybos įrenginių (5 MW galios) montavimo darbų atlikimu.

13Atsakovas Konkurso sąlygų 16.5 punkte aiškiai nurodė kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su statybos darbais, kartu su baigtiniu sąrašu, kvalifikaciją atlikti statybos darbus įrodančius dokumentus. Atsakovas viešojo riboto konkurso I etape tikrindamas tiekėjų (tame tarpe ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“) paraiškas neturėjo teisės tikrinti ar tiekėjai turi teisę atlikti geodezinius ir kadastrinius matavimus, nes tokio kvalifikacijos reikalavimo atsakovas Konkurso sąlygose nenustatė. Todėl nepagrįstai ieškovė teigia, jog trečiasis asmuo UAB „Avona“ ir jos jungtinės veiklos partneriai neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Licencijos atlikti geodezinius darbus, taigi neturi teisės atlikti perkamus geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus, dėl ko jų pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

14Atsakovas atsiliepime taip pat nurodė, kad, vadovaujantis CPK 296 straipsnio 1 d. 3 p. ir 11 p. nuostatomis ieškinys paliktinas nenagrinėtu kaip paduotas neįgalioto vesti bylą asmens, taip pat ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų (t.y pareikštas netinkamo ieškovo, neturinčio teisinio suinteresuotumo bylos rezultatu). Ieškovė veikia kaip jungtinės veiklos sutarties dalyvis, atstovaudamas ūkio subjektų grupę: UAB „Irdaiva“, UAB „Kaminta“, UAB „Kortas“, V. ir R.R. TŪB „Virmalda“ ir UAB „Fima“, veikiančius pagal 2013 m. rugsėjo 19 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 138733/1.773. Nurodytos sutarties 2.1 punktu įgaliotas asmuo atstovauti konsorciumą santykiuose su perkančiąja organizacija yra UAB „Irdaiva“. Įgaliojimo vesti bylą jungtinės veiklos sutarties pagrindu iškovė UAB „Kaminta“ neturi, todėl ieškinys pareikštas neįgalioto vesti bylą asmens. CPK 5 str. 1 d. nurodoma, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau tik suinteresuotas asmuo, kurio teisių ir pareigų santykis gali pasikeisti teismui priėmus sprendimą, gali reikšti ieškinį (o ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje – pretenziją). Ieškovė šioje byloje neturi reikalavimo teisės, kadangi sprendimas jai jokių teisinių pasekmių nesukurs, neturės įtakos jos teisėms ir pareigoms. Priešingai nei teigiama ieškinyje, ieškovė negina jokios savo subjektinės teisės. Ieškovė dėl tariamų viešojo pirkimo tvarkos pažeidimų nepatyrė ir ateityje nepatirs jokių nuostolių. Ieškovė, prašydama panaikinti viešojo pirkimo komisijos tariamai neteisėtą sprendimą pripažinti UAB „Avona“ kartu su jungtinės veiklos partneriais Konkurso laimėtoju, neginčija atsakovo 2014-02-06 sprendimo atmesti pačios ieškovės kartu su jungtinės veiklos partneriais Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo. Atsakovo Viešojo pirkimo komisijai vadovaujantis Konkurso sąlygų 73.8 p. (Komisija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu pasiūlyme nurodyta statybos darbų kaina I etapui viršija 21,03 mln. Lt, II etapui – 4,97 mln. Lt su PVM) atmetus ieškovės ir jos partnerių pasiūlymą dėl to, kad pasiūlymas neatitiko imperatyvaus Konkurso sąlygų 47 d. reikalavimo – neviršyti nustatytos kainos, laikoma, kad šis tiekėjas Konkurse nebedalyvauja. Tuo tarpu teisė kreiptis į teismą nereiškia, jog asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas. VPĮ 93 str. 1 d. nustato, kad kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo gali tiekėjas, kai perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir pažeidė jo teises. Ieškovė veikdama kaip tiekėjas nenurodo, kad jos pasiūlymas buvo atmestas nesilaikant VPĮ reikalavimų, tokio sprendimo neprašo panaikinti, todėl po to atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimai priimti kitų tiekėjų atžvilgiu, negali būti pripažįstami pažeidžiantys ieškovės teises. Vien tai, atsakovo nuomone, yra pagrindas ieškovės reikalavimui atmesti. Atsakovas sudarė galimybę visiems Konkurso dalyviams gauti paaiškinimus į kilusius klausimus dėl Konkurso sąlygų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovė nesikreipė dėl Konkurso sąlygų pakeitimo ar paaiškinimo, nereiškė dėl šių sąlygų pretenzijos, kuri yra būtina ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadija.

15VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Ieškinys šioje byloje pareikštas praleidus VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatytą 15 dienų terminą. Savo ieškiniu iš esmės ieškovė ginčija 2013-10-09 atsakovo sprendimą pripažinti UAB „Avona“ kartu su jungtinės veiklos partneriais atitinkančiais kvalifikacinius reikalavimus ir 2013-10-10 atsakovo sprendimą dėl kvalifikacinės atrankos rezultatų. Nurodytas perkančiosios organizacijos sprendimas nebuvo apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka ir ieškiniui dėl jo pateikti yra suėjęs terminas, todėl atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį. 2013 12 19 perkančioji organizacija visiems Konkurso dalyviams, kurie atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, išsiuntė kvietimą dalyvauti viešojo riboto konkurso II etape ir pateikti pasiūlymus. Šiame dokumente buvo nurodyta, kad „atrinktų kandidatų kvalifikacija pakartotinai nebus tikrinama“. Nurodytas perkančiosios organizacijos sprendimas nebuvo apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka ir ieškiniui dėl jo pateikti yra suėjęs terminas, todėl atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį. Ieškovė prieš kreipiantis į teismą nesilaikė VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, kaip to reikalauja LR CPK 4232 str. 1 d. nuostatos. Dėl 2013 10 09 atsakovo sprendimo VPĮ nustatytu terminu nebuvo gauta jokių pretenzijų. Todėl byla nutrauktina vadovaujantis LR CPK 293 str. 2p. nuostatomis.

16Trečiasis asmuo UAB „Avona“ atsiliepime į ieškinį (b.l. 172-180, t.III) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Jo nuomone, ieškovė nesilaikė privalomos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, todėl teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs nurodytus pažeidimus, turėtų nenagrinėti ieškovės ieškinio iš esmės (CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Taip pat ieškovė praleido įstatyme numatytus senaties terminus, neveikė atidžiai, rūpestingai ir operatyviai, kaip yra reikalaujama šios kategorijos bylose, kas sudaro pagrindą ieškinį atmesti.

17Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė tokius argumentus. Ieškovė ieškiniu ginčija atsakovo priimtą sprendimą, kadangi trečiasis asmuo neva neatitinka Konkurso tvarkoje keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Tačiau atsakovas dar 2013 m. spalio 10 d. priėmė sprendimą dėl kvalifikacines atrankos rezultatų, apie juos informavo tiekėjus, tame skaičiuje ir ieškovę. Taigi, trečiasis asmuo su jungtinės veiklos partneriais jau tuo metu buvo pripažintas kaip atitinkantis Konkurso keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tokio sprendimo ieškovė neskundė. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 3 d. nustato, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Šio įstatymo 94 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją, prašymą perkančiajai organizacijai ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Taigi ieškovė, nesutikdama su atsakovo 2013 10 10 sprendimu pripažinti trečiąjį asmenį ir jo junginės veiklos partnerius atitinkančiais Konkurso reikalavimus ir visus tiekėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, privalėjo iki 2013 10 25 skųsti tokį atsakovo sprendimą. Todėl akivaizdu, kad šiuo atveju ieškovė praleido terminą tiek pretenzijai, tiek ieškiniui, kuriais ginčijamas atsakovo sprendimas pripažinti trečiojo asmens ir jo jungtinės veiklos partnerių kvalifikaciją, kaip atitinkančią Konkurso sąlygas, pateikti. Todėl trečiasis asmuo prašo teismo taikyti ieškinio senatį. Trečiojo asmens nuomone, ieškovė pažeidė teismų praktikoje suformuotą reikalavimą ieškinį teikti kaip įmanoma operatyviau, pasinaudojant elektroninių ryšių priemonėmis. Elektorinėje sistemoje CVP IS atsakymas į UAB „Irdaiva“ pretenziją buvo patalpintas 2014 m. vasario 21 d. Taigi akivaizdu, kad terminas ieškiniui pateikti suėjo 2014 m. kovo 8 d. Kadangi vadovaujantis CPK 74 str. 5 d. paskutinė termino diena tenka nedarbo dienai, laikytina, kad ieškinį ieškovė privalėjo pateikti iki 2014 m. kovo 10 d. Tuo tarpu ieškinys teisme buvo gautas tik 2014 m. kovo 13 d. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK 1.125 str. 2 d.). Trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai. Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį. Teismų praktikoje pasisakyta, kad šalys viešųjų pirkimų bylose privalo elgtis sąžiningai, apdairiai ir visus dokumentus pateikti per įmanomai trumpiausią laikotarpį. Šalies veiksmai, kai ji teikia ieškinį paskutinę termino dieną, siųsdama jį paštu ir nedelsdama nepateikia ieškinio kopijos perkančiajai organizacijai, laikytini pažeidžiantys rūpestingo elgesio standartus. Į šias aplinkybes nagrinėjant bylą ir sprendžiant dėl ieškinio patenkinimo, pripažinimo, jog ieškinį padavęs asmuo sąžiningai laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų terminų ir tvarkos, privalo būti atsižvelgta. Trečiojo asmens nuomone, pretenziją ir ieškinį privalėjo pateikti tas pats asmuo. Iš teismų praktikos logiškai išplaukia, kad būtent pretenzija bei jos turinys apibrėžia teisme nagrinėtinos bylos ribas bei subjektus. Kaip matyti iš bylos duomenų, pasiūlymą teikė ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. Tačiau šiuo atveju pretenziją dėl atsakovo priimtų sprendimų pateikė tik vienas iš grupės subjektų t. y. UAB „Irdaiva“. Tuo tarpu ieškinį, remdamasis pastarosios pretenzijos turiniu, pateikė kitas asmuo, t. y. ieškovė UAB „Kaminta“. Todėl turi būti pripažinta, kad ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, nes pati neteikė jokios pretenzijos atsakovui. Net ir pripažinus, kad bet kuris ūkio subjektų grupėje kartu su ieškove esantis asmuo galėjo pateikti pretenziją ir to pakanka, kad būtų konstatuota, jog subjektas laikėsi ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, pretenzija privalėjo būti teikiama visos subjektų grupės vardu. Kadangi pretenziją ir ieškinį teikė skirtingi subjektai, atsižvelgiant į aukščiau paminėtą ikiteisminę ginčo sprendimo reikšmę, pripažintina, kad šiuo atveju tik pretenziją pateikęs asmuo t. y. UAB „Irdaiva“ galėjo reikšti ieškinį dėl atsakovo priimtų sprendimų.

18Trečiojo asmens nuomone, ieškovė nepagrįstai teigia, kad nei pats trečiasis asmuo, nei jo junginės veiklos partneriai neatitinka Konkurso sąlygų 16 p. 1 lentelės 16.5 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir Techninės specifikacijos 1.5 punkte nustatytų reikalavimų, todėl jų pasiūlymas ir paraiška turėjo būti atmesti. Trečiasis asmuo ir jo jungtinės veiklos partneriai tokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinka. Trečiasis asmuo pateikė kvalifikacijos dokumentus, jog šilumos punkto įrengimo darbus atliks jungtinės veiklos partneris AB „Kauno dujotiekio statyba“. Pasiūlymų pateikimo metu pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą šis jungtinės veiklos partneris turėjo atestatą Nr. 0926, pagal kurį galėjo atlikti minėtus darbus. Minėtas atestatas galiojo iki 2013 m. lapkričio 28 d., todėl AB „Kauno dujotiekio statyba“ 2013 m. lapkričio 27 d. buvo išduotas naujas atestatas Nr. 926, kuriame vadovaujantis statybos reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ IV skyriaus 5 p. lentelės 4 dalimi, šilumos gamybos įrenginių montavimas iki 5MW galios nepriskirtas prie ypatingos kategorijos statinių ir kvalifikacijos atestatuose nenurodomas. Taip pat analogišką atestatą nuo 2014 m. sausio 14 d. turi ir pats trečiasis asmuo, todėl visiškai akivaizdu, kad tiek paraiškos pateikimo metu, t. y. 2013 m. rugsėjo 20 d., tiek Konkurso eigos metu, tiek sudarant rangos sutartį, tiek šiuo metu trečiasis asmuo ir jo jungtinės veiklos partneriai atitiko ir atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, gali atlikti visus Konkurso sąlygose numatytus darbus. Taip pat nepagrįstai ieškovė teigia, kad trečiasis asmuo neturi teisės atlikti perkamų geodezinių ir kadastrinių matavimų darbų. Perkančioji organizacija pati suformulavo reikalavimą kokiems darbams reikia turėti kvalifikacijos atestatą. Nebuvo jokio reikalavimo turėti teisę atlikti geodezinius ir kadastrinius matavimo darbus. Todėl šis reikalavimas būtų perteklinis ir neteisėtas. Ieškovas neturi teisės pats aiškinti Konkurso sąlygų, jų interpretuoti. Tačiau, tuo atveju jeigu toks reikalavimas egzistuotų, trečiojo asmens jungtinės veiklos partneris AB „Kauno dujotiekio statyba“ turi reikiamus specialistus ir konkurso sąlygos būtų įvykdytos. Tai patvirtinantys trečiojo asmens junginės veiklos partnerio darbuotojo turimi atestatai byloje pateikti. Taigi visiškai akivaizdu, kad šiuo atveju nebuvo jokio pagrindo atmesti trečiojo asmens ir jo junginės veiklos partnerių pasiūlymo, o Atsakovas elgėsi teisėtai ir pagrįstai, nepažeisdamas viešųjų pirkimų teisės normų.

19Trečiasis asmuo UAB „Avona“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l.67-78, t. IV) prašo ieškovo patikslintą ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šiame procesiniame dokumente jis nurodė, kad, jo nuomone, ir 2014 03 10 ieškovės pretenzija atsakovui buvo pareikšta praleidus pretenzijai pareikšti nustatytą terminą. Atsakovas dar 2013 m. spalio 10 d. priėmė sprendimą dėl kvalifikacinės atrankos rezultatų. Visi Konkurso dalyviai apie kvalifikacinę eilę sužinojo 2013 m. spalio 14 d. Nuo šios dienos skaičiuotinas 15 dienų terminas pretenzijai dėl konkurso dalyvio kvalifikacijos vertinimo pareikšti. Pripažinus, kad ieškovė pareiškė 2014 m. kovo 10 d. pretenziją nepraleisdama įstatymų nustatyto termino, akivaizdu, kad šiuo atveju yra praleistas įstatymų nustatytas terminas ieškiniui pareikšti dėl 2014 m. kovo 10 d. pretenzijoje numatytų argumentų ir reikalavimų. Atsakovas savo atsakymą į ieškovės 2014 m. kovo 10 d. pretenziją pateikė 2014 m. kovo 13 d. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. ieškinys su analogiškas argumentais ir reikalavimais turėjo būti pateiktas teismui per 15 dienų nuo atsakovo atsakymo į pretenziją gavimo dienos. Taigi akivaizdu, kad patikslintą ieškinį ieškovė privalėjo pareikšti iki 2014 m. kovo 28 d. Tačiau kaip matyti iš trečiajam asmeniui pateiktos patikslinto ieškinio kopijos, ieškinys Kauno apygardos teisme buvo gautas 2014 m. kovo 31 d. Taigi akivaizdu, kad ieškovė praleido įstatymų nustatytą senaties terminą ieškiniui pareikšti. Ieškovė ginčija atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti ieškovės 2014 m. kovo 10 d. pretenziją, tačiau nereiškia reikalavimo įpareigoti atsakovą išnagrinėti jo 2014 m. kovo 10 d. pretenziją, dėl ko ieškovė prarandą teisę reikšti reikalavimus susijusius su pretenzijos turiniu. Ieškovei nereiškiant tokių reikalavimų nėra suprantama, kokiu pagrindu ieškovė teikia patikslintą ieškinį ir ko tokiu ieškiniu reikalauja. Vien naujų, neva reikšmingų faktinių aplinkybių nurodymui, nereiškiant papildomų reikalavimų ieškovei nebuvo reikalinga ir tikslinga teikti patikslintą ieškinį, tokias aplinkybes ji galėjo nurodyti kituose procesiniuose dokumentuose. Todėl akivaizdu, kad ieškovė nesilaikė ginčo privalomos išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos. Teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs nurodytus pažeidimus, turėtų nenagrinėti ieškovės patikslinto ieškinio iš esmės (CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Taip pat matyti, kad ieškovė praleido įstatyme numatytus ieškinio senaties terminus, neveikė atidžiai, rūpestingai ir operatyviai, kaip yra reikalaujama šios kategorijos bylose, kas sudaro pagrindą ieškinį atmesti. Atsiliepime į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo pakartotinai nurodė ir atsiliepime į ieškinį jo jau nurodytus argumentus, dėl ko ieškinys netenkintinas.

20Teismui pateiktame dublike ieškovė nurodė, kad savo ieškinyje ir patikslintame ieškinyje pareikštus reikalavimus palaiko šiuose procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, pakartojo argumentus, kuriais remiantis ieškinys turėtų būti patenkintas (b.l. 39-44, t. IV). Taip pat dėl privalomos išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir senaties termino taikymo ieškovė nurodė, kad 2013-10-10 d. raštu Nr. VP - 376 „Dėl kvalifikacinės atrankos rezultatų“ perkančioji organizacija informavo partnerius vien apie tai, kad partnerių paraiška atitinka Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau šiame rašte nepateikė (ir neprivalėjo bei negalėjo pateikti dėl skaidrumo ir konkurencijos principų užtikrinimo) informacijos apie kitus Konkurso dalyvius, kurie bus kviečiami pateiki pasiūlymus Konkursui. Pagal VPĮ 94 str. 1 d. 1 punktą tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Iki 2014-02-06 perkančiosios organizacijos pranešimo apie Konkurso dalyvių pasiūlymų eilės sudarymą, ieškovė ir jos partneriai neturėjo jokios teisėtos galimybės sužinoti apie tai, kad Konkurse dalyvauja UAB „Avona“ su jungtinės veiklos partneriais. Atsakovo ir trečiojo asmens teiginiai, kad pretenzijos pateikimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2013-10-10 yra nepagrįsti ir neteisėti. Taip pat, ieškovės nuomone, nepagrįsti šių asmenų teiginiai, kad UAB „Kaminta“ neturėjo teisės pateikti ieškinį. UAB „Kaminta“, kaip jungtinės veiklos dalyvis, turi subjektinę teisę savarankiškai pateikti ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, kadangi Civilinio kodekso 6.972 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jungtinės veiklos sutarties dalyviai, tvarkydami bendrus reikalus, kiekvienas iš jų turi teisę veikti visų partnerių vardu. Tai reiškia, kad jungtinės veiklos partnerio UAB „Irdaiva“ pateikta pretenzija perkančiajai organizacijai yra ne tik jungtinės veiklos dalyvio (vieno iš partnerių) pretenzija, bet ir kito partnerio – UAB „Kaminta“ pretenzija perkančiajai organizacijai (CK 6.972 str. 1 d.). Taip pat dublike ieškovė nurodė, jog nepagrįstai atsakovas ir trečiasis asmuo atsiliepimuose akcentuoja, jog ieškovė neturi teisinio procesinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką „sprendžiant dėl asmenų procesinio subjektiškumo, teisiškai reikšmingas ne tik subjekto, galinčio patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius, statusas, bet ir jo teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi. Dėl to teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės (pvz., iš viešojo pirkimo konkurso pašalintas tiekėjas dėl neatitikties kokybinės atrankos kriterijams) padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 2 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-25/2009)" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3. Teismų praktika, 2009, Nr. 31, p. 324 -325). Viešojo pirkimo procedūrų pažeidimai paprastai pažeidžia ne tik privačius, bet ir viešuosius interesus. Teismams nustačius tokio pobūdžio perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, jau sudaryta viešojo pirkimo sutartis turėtų būti pripažinta niekine (Civilinio kodekso 1.80 straipsnis). Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, tokio sprendimo pagrindu sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimas negali būti pateisinamas. Teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi exofficio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3. Teismų praktika, 2009, Nr. 31, p. 328 -329).

21Atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas pateikė byloje tripliką (b.l. 60-66, t. IV), kuris, kaip nurodė atsakovas, kartu yra ir atsiliepimas į ieškovės patikslintą ieškinį. Šiame procesiniame dokumente atsakovas pakartotinai nurodė iš esmės tuos pačius kaip ir atliepime į ieškinį argumentus dėl privalomos išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo bei praleisto senaties termino, ir kodėl nesutinka su ieškovės vertinimu, jog Konkurso laimėtojas neatitinka Konkurso sąlygų nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, susijusiems su šilumos gamybos įrenginių montavimo darbų atlikimu bei kadastrinės bylos parengimu. Dėl patikslintame ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad Konkurso laimėtojas neatitiko konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės 16.9. papunktyje nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, atsakovas paaiškino, kad jis pateikė perkančiosios organizacijos reikalautus dokumentus apie tai, kad A. A. turi reikiamą kvalifikaciją būti statybos vadovu ir kad jis vykdė atitinkamo objekto statybos vadovo pareigas. Kad to objekto užbaigimo aktą pasirašė kitas statybos vadovas, nepaneigia A. A. vadovavimo objekto statybai, kad statybos vadovo funkcijas atliksiantis asmuo būtų užbaigęs kitą objektą, reikalavimo nebuvo. Perkančioji organizacija kėlė reikalavimą, kad vertinamas asmuo būtų vykdęs tokio objekto statybos vadovo pareigas.

22Triplike atsakovas taip pat nurodė, kad jis nesutinka su nepagrįstu teiginiu, jog atsakovas neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės 2014 m. kovo 10 d. 16:03 val. gautą pretenziją ir tariamai nesibaigus sutarties sudarymo atidėjimo 15 dienų terminui neteisėtai sudarė su trečiuoju asmeniu statybos rangos sutartį. Statybos rangos sutartis su Konkurso laimėtoja pripažinta ūkio subjektų grupe buvo sudaryta 2014 03 10, t.y. jau pasibaigus įstatymo nustatytam 15 dienų laikotarpiui po atsakymo į pretenziją pateikimo, 17-tą dieną po atsakymo į pretenziją. Atsižvelgiant į tai, ieškovės teiginys, neva statybos rangos sutartis sudaryta neteisėtai yra visiškai nepagrįstas. Vadovaujantis VPĮ 941 str. 1 d. perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos, todėl nagrinėti 2014 m. kovo 10 d. 16:03 val. po pirkimo sutarties sudarymo ir netgi pasibaigus perkančiosios organizacijos darbo dienai (vadovaujantis LR DK 153 str. švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda) gautos ieškovės pretenzijos atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo. Pati ieškovė nesilaikė VPĮ nustatytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, kuria siekiama viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo, suteikiant galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso. Ieškovė arba jos jungtinės veiklos partnerė UAB „Irdaiva“ tiek visas pretenzijas ikiteisminėje stadijoje, tiek teismo proceso metu visus procesinius dokumentus piktavališkai teikė paskutinę termino dieną arba net praleidus terminus. Nors patikslintame ieškinyje ir teigiama, kad ieškovė UAB „Kaminta“ įgijo teisę pateikti teismui patikslintą ieškinį dėl to, kad atsakovas per nustatytą terminą neišnagrinėjo 2014 m. kovo 10 d. pretenzijos, ieškovė praleido VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatytą 15 dienų terminą patikslintam ieškiniui pareikšti, nes atsakovas apie savo sprendimą nenagrinėti pretenzijos ieškovę raštu Nr. VP-59 per CVP IS informavo 2014 m. kovo 13 d., tuo tarpu patikslintas ieškinys Kauno apygardos teisme gautas tik 2014 m. kovo 31 d. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama vieninga teismų praktika toks ieškovės elgesys laikytinas neatitinkančiu rūpestingo elgesio standartų. Operatyvumas šios kategorijos bylose turi ypatingą reikšmę, ypatingai atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovo vykdomas Projektas finansuojamas Europos Sąjungos paramos lėšomis. Atsakovo nuomone, tokiais savo piktavališkais veiksmais ieškovė sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, siekia sužlugdyti viešąjį interesą tenkinsiančio daugiafunkcinio mokslo paskirties pastato statybą ir bet kokiu būdu pakenkti atsakovui – valstybinei aukštajai mokyklai.

23Triplike atsakovas taip pat nurodė, kad palaiko savo argumentus išdėstytus atsiliepime į ieškinį, jog ieškovė šioje byloje neatitinka teisinio suinteresuotumo kriterijaus ir neturi reikalavimo teisės, kadangi sprendimas jai jokių teisinių pasekmių nesukurs, neturės įtakos jos teisėms ir pareigoms. Viešasis pirkimas yra pasibaigęs 2014-03-10 pasirašius Rangos sutartį ir nėra jokių galimybių šalis grąžinti į prieš ieškiniu ginčijamą sprendimą buvusią padėtį. Ieškovė neturi jokių galimybių grįžti į buvusią padėtį dėl savo kaltės, nes pateikė Konkursui akivaizdžiai prieštaraujantį Konkurso sąlygoms pasiūlymą, t.y. pasiūlymą su didesne kainą nei maksimali nustatyta. Priešingai nei teigia ieškovė, net ir patenkinus nepagrįstą ieškinį, nėra jokio pagrindo tikėtis, kad viešojo pirkimo procedūros bus vykdomos iš naujo ir leis ieškovei konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Atsakovas taip pat negali grįžti į buvusią padėtį ir tęsti Konkursą, nes atsakovo vykdoma daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23, Kaune) nauja statyba privalo būti užbaigta iki 2015 m. rugsėjo mėnesio (terminas iki kada turi būti užbaigtos Europos Sąjungos lėšomis finansuojamos veiklos). Šis terminas apima ne tik pastato pirmojo etapo pastatymą, bet ir statybos užbaigimo dokumento gavimą, t.y. pastatas turi būti tinkamas funkcionuoti ir turi būti priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai (statybos užbaigimo procedūrų terminai ne mažiau 2-4 mėnesių). Todėl, ieškovei sužlugdžius atsakovo jau įvykdytą konkursą, naujas viešasis pirkimas negalėtų būti organizuojamas, nes universitetas prarastų Europos Sąjungos paramą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjai jiems VPĮ suteikta teise ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus turi naudotis neperžengdami socialiai atsakingo ieškovo veiksmų ribų, nepažeisdami bendrųjų teisingumo ir sąžiningumo imperatyvų. Platus tiekėjo teisinio suinteresuotumo viešojo pirkimo sutarties sudarymu aiškinimas nepaneigia ieškovo procesinių pareigų elgtis sąžiningai, savo veiksmais nepagrįstai nesukelti neigiamų padarinių kitiems asmenims ar visuomenei. Be to, kad ieškinys akivaizdžiai yra nepagrįstas ir pareikštas piktnaudžiaujant teise, atsakovo nuomone, reikia atsižvelgti ir į tai, kad dėl svarbių bendro intereso priežasčių reikia išsaugoti sutarties padarinius. Viešas interesas šioje byloje yra atsakovo, kaip valstybinės aukštosios mokyklos (universiteto) vykdomi mokslo paskirties pastatų statybos darbai, ES lėšų savalaikis panaudojimas šiems darbams vykdyti bei atsakovo tarptautiniai įsipareigojimai pastatytuose objektuose su Lankašyro universitetu iš Jungtinės Karalystės vykdyti bendras studijų programas. Šios viešojo pirkimo rangos sutarties tikslas yra sukurti reikiamą infrastruktūrą viešiems mokslo ir studijų poreikiams tenkinti. Taigi akivaizdu, kad rangos sutarties vykdymas yra susijęs su viešuoju interesu. Ieškinio tenkinimo atveju universitetui iškyla reali grėsmė netekti 15 393 601,65 Lt ES paramos pastato V.Putvinskio g. 23, Kaune pirmojo etapo statybai, jau investuotas lėšas į techninio projekto parengimą (363 000 Lt -finansuota iš ES lėšų), patiriama žala dėl jau patirtų išlaidų parengiamiesiems projekto realizavimo darbams kaip detaliojo plano parengimas, sklypo paruošimo darbai ir pan. (329 894 Lt - finansuota iš VDU lėšų), bei CPVA sankcijų grėsmė (iki pareikalavimo grąžinti visą sumokėtą projekto „Pasaulio Lietuvių universiteto idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete“ paramą). Projektai yra įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamą rizikingų projektų sąrašą, kadangi yra reali grėsmė, kad projektai nebūtų užbaigti iki 2015 m. rugsėjo mėnesio (terminas iki kada turi būti užbaigtos ES lėšomis finansuojamos veiklos). Nei projekto vykdytojas, nei valstybė yra nepajėgūs vieni įgyvendinti aptariamo projekto, todėl labai svarbus yra didžiausią dalį sudarantis Europos Sąjungos fondų finansavimas. Be to, atsakovo vertinimu, ieškovė piktnaudžiauja teise, nes negina jokios savo subjektinės teisės.

24Trečiasis asmuo UAB „Avona“ pateiktame triplike (b.l. 83-89, t. IV) nurodo, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiasis asmuo su savo jungtinės veiklos partneriais neatitinka konkurso „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.5 papunktyje numatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams turėti tinkamą kvalifikaciją šilumos gamybos įrenginių montavimui. Iš byloje esančių dokumentų visiškai akivaizdu, kad trečiasis asmuo ir jo jungtinės veiklos partneriai tokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinka. Ieškovė pati savavališkai netinkamai aiškina AB „Kauno dujotiekio statyba“ turimo atestato turinį, nepaisydamas kompetentingo ir nepriklausomo specialisto išaiškinimo, kodėl konkrečiu atveju pasibaigus senam atestatui buvo išduotas naujas, jame konkrečiai nenurodant šilumos gamybos įrenginių montavimo darbų. Tiek viso Konkurso metu t. y. teikiant paraišką, vertinant trečiojo asmens atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, trečiajam asmeniui teikiant pasiūlymą, sudarant statybos rangos sutartį ir pradėjus vykdyti šią sutartį, trečiasis asmuo ir jo jungtinės veiklos partneriai turėjo ir turi reikiamą kvalifikaciją, gali atlikti šilumos punkto įrengimo darbus, kurių reikalauja konkurso sąlygos. Nepagrįstai ieškovė teigia, jog trečiasis asmuo ir jo jungtinės veiklos partneriai privalo turėti kvalifikaciją parengti kadastro bylai, atlikti požeminių inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas, nes Konkurso pirkimo objektą sudaro kadastro bylos parengimas, požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, pagal 2014 m. sausio 7 d. patikslinto žiniaraščio veiklų sąrašą, privalėjo įrodymus apie tai pateikti teikdami paraišką Konkursui. Tokie reikalavimai nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose, kuriose perkančioji organizacija privalėjo nurodyti pagrindinius kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat trečiasis asmuo triplike pakartojo argumentus, nurodytus atsiliepime į ieškinį, kad ieškovė laiku nepateikė pretenzijos dėl trečiojo asmens neatitikimo Konkurso kvalifikaciniams reikalavimams, be to, prieš pateikdama ieškinį teismui nepateikė perkančiajai organizacijai pretenzijos. Pretenziją perkančiajai organizacijai pateikė ieškovės partnerė UAB „Irdaiva“, tačiau tai padarė gindama savo, bet ne visų jungtinės veiklos dalyvių interesus.

25Triplike trečiasis asmuo taip pat nurodė, kad palaiko atsakovės nuomonę, jog ieškovė net neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nes nepriklausomai nuo to kaip baigsis ši civilinė byla, tai niekaip neįtakos ieškovės teisių ir pareigų.

26Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateiktoje išvadoje ( b.l. 116-120, t. IV) nurodė, kad perkančiajai organizacijai atliekant kvalifikacinę atranką AB „Kauno dujotiekio statyba“ kvalifikacijos atestatas Nr. 0926 galiojo, šis tiekėjas atitiko Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus; Tarnyba, neturėdama jokių jai pateiktų statybos vadovų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, negali pasisakyti dėl statybos vadovų kvalifikacijos, o iškilus kvalifikacinės atitikties klausimams perkančioji organizacija turėjo prašyti tiekėjo patikslinti ar paaiškinti neatitikimus dėl kvalifikacinių duomenų. Dėl ieškovo nurodytos aplinkybės, kad UAB „Avona“ ir jos jungtinės veiklos partneriai neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos licencijos atlikti geodezinius darbus Tarnyba pastebėjo, kad perkančioji organizacija Konkurso sąlygose tokios licencijos nereikalavo pateikti. Svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos viešojo pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia tiekėjo kompetencija atitinkamo viešojo pirkimo atveju laikytina tinkama / pakankama, o kokia - ne. Tarnyba pažymi, kad už viešojo pirkimo dokumentų (techninių specifikacijų, kvalifikaciniu reikalavimu) parengimą, pagrįstumą ir atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Ar minėta licencija reikalinga atliekant geodezinius darbus, gali pasisakyti kompetentinga institucija. Dėl ieškovės argumento, kad atsakovas rangos sutartį su trečiuoju asmeniu pasirašė nesibaigus sutarties sudarymo atidėjimo 15 dienų terminui, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 951 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad „Teismas pripažįsta pirkimo sutartį negaliojančia bet kuriuo iš šių atvejų <...> perkančioji organizacija pažeidė šio įstatymo 94 straipsnio 2 dalies, <...> reikalavimus ir kitus šio įstatymo reikalavimus ir tai turėjo neigiamą įtaką teismui prašymą pateikusio ar ieškinį pareiškusio dalyvio galimybėms sudaryti pirkimo sutartį, ir šis dalyvis neturėjo galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo“. Tai reiškia, kad jeigu atsakovas sudarė pirkimo sutartį anksčiau nei Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje nustatyti terminai, tai teismas privalo spręsti klausimą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Tai, ar atsakovė sudarė Pirkimo sutartį anksčiau nei Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai, yra fakto klausimas dėl kurio Viešųjų pirkimų tarnyba nepasisako.

27Taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje atkreipė teismo dėmesį, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad kvalifikacinės atrankos metu perkančioji organizacija gali taikyti tik tokius kvalifikacinės atrankos kriterijus ir tvarką, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Kadangi tiekėjų kvalifikacija yra patikrinama ir įvertinama kvalifikacinės atrankos metu ir iš naujo nevertinama pasiūlymų vertinimo metu, tokios Viešųjų pirkimų įstatymo ir 2004-03-31 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nuostatos suponuoja, kad perkančiosios organizacijos sprendimai dėl tam tikro tiekėjo kvalifikacijos atitikimo gali būti sąlyginiai, t. y. perkančioji organizacija gali priimti sprendimą dėl tiekėjo kvalifikacijos ir jos įvertinimo remdamasi pateikta informacija, tačiau tik su sąlyga, kad bus pateikti dokumentai ar duomenys, įrodantys, kad tam tikri tiekėjo kvalifikacijos faktai egzistuoja.

28Iki bylos nagrinėjimo teisme rašytinio proceso tvarka pradžios ieškovė UAB „Kaminta“ 2014 05 06 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose dar kartą pažymėjo, jog trečiasis asmuo ir jo partneriai neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų tiekėjui keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui (b.l. 126-131, t. IV).

29Atsakovas 2014 05 07 taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose akcentavo, kad ieškovės reikalavimai nepagrįsti (b.l. 140-141, t. IV) ir prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 133-137, t. IV).

30Ieškinys atmetamas.

31Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, rašytiniais įrodymais, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

32Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universitetas 2013m. rugpjūčio 6 d. paskelbė apie ribotą konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 140917) (b.l.53-58, t. I). Šio Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir konkurso sąlygomis, pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Konkurso sąlygose ir Skelbime apie viešąjį pirkimą nurodyta, kad pirkimas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumams: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto VP3-2.2-ŠMM-18-V priemonės „Universitetų infrastruktūros plėtra“ projektą (b.l.53-58, t. I; b.l.30-45, t. II).

33Pirkimas buvo vykdomas dviem etapais: I etapas – kvalifikacinių reikalavimų patikrinimas ir kvalifikacinė atranka, II etapas – pasiūlymų pateikimas. 2013-10-09 perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl ūkio subjektų grupės atstovaujamos UAB „Avona“ atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (b.l.123-125, t. IV). 2013-10-10 perkančioji organizacija priėmė sprendimą VP-375 “Dėl kvalifikacinės atrankos rezultatų“ kuriuo informavo apie ūkio subjektų grupės atstovaujamos UAB „Avona“ kvalifikacijos atrankos rezultatus bei užimtą vietą kvalifikacinėje eilėje (b.l. 55, t. II). Nurodyti perkančiosios organizacijos sprendimai teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo apskųsti.

342013-12-19 atsakovė penkiems Konkurso dalyviams, kurie atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, išsiuntė kvietimą dalyvauti viešojo riboto konkurso II etape ir pateikti pasiūlymus. Šiuose dokumentuose buvo nurodyta, kad atrinktų kandidatų kvalifikacija pakartotinai nebus tikrinama (b.l.61-66, t. II). Nurodytas perkančiosios organizacijos sprendimas teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo apskųstas.

352014 02 06 pranešimu Nr. VP-17 atsakovė konkurso dalyviams pranešė, kad riboto konkurso „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 140917) laimėtoja pripažinta ūkio subjektų grupė: uždaroji akcinė bendrovė „Avona“, akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ ir P. architektūros projektavimo firma „GRAFO“, veikianti 2013 09 02 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kitų konkurso dalyvių, tame skaičiuje ir ūkio subjektų grupės, kurios sudėtyje buvo ieškovė UAB „Kaminta“, pasiūlymus Viešojo pirkimo komisija atmetė (b.l. 71-72, t. II).

362014 02 20 UAB „ Irdaiva“, konkurse dalyvaujančios grupės ūkio subjektų: UAB „Irdaiva“, UAB „Kaminta“, UAB „Kortas“, V. ir R.R. TŪB „Virmalda“ ir UAB „Fima“, veikiančių pagal Jungtinės veiklos sutartį, narė pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „Avona“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) kvalifikacija neatitinka minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.4 ir 16.5 papunkčiuose, taip pat UAB „Avona“ bei jos partneriai neatitinka Techninės specifikacijos 1.5 punkte nustatytų reikalavimų (neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Licencijos atlikti perkamus geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus), be to buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir skaidrumo principai (b.l. 40-47, t. I). 2014 02 21 pranešimu Nr. VP-39 (b.l. 48-50, t. I) atsakovė pranešė, kad jos Viešojo pirkimo komisija tik iš dalies patenkino pretenziją, leido pretenziją pareiškusiam konkurso dalyviui susipažinti su dokumentais, patvirtinančiais, kad konkurso laimėtojo pasiūlymas atitinka konkurso dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

372014 03 10 atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas su Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančiais ūkio subjektais UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir P. architektūros projektavimo firma „GRAFO“, vadovaudamiesi viešo pirkimo „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ konkurso rezultatais, sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 45-15 (b.l. 91103, t. I).

382014m. kovo 10 d. 18 val. 13 min. UAB „Kaminta“, konkurse dalyvaujančios grupės ūkio subjektų: UAB „Irdaiva“, UAB „Kaminta“, UAB „Kortas“, V. ir R.R. TŪB „Virmalda“ ir UAB „Fima“, veikiančių pagal Jungtinės veiklos sutartį, narė, išsiuntė paštu Kauno apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašo panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto 2014 m. vasario 4 d. sprendimą pripažinti UAB „Avona“ laimėjusiu Konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ (b.l.4-12, 52, t. I; b.l. 115, t. IV). Šis ieškinys teisme gautas 2014 03 13, priimtas 2014 03 14.

392014m. kovo 10 d. 16 val. 03 min. UAB „Kaminta“ CVP IS priemonėmis pateikė atsakovui pretenziją „Dėl neteisėtų sprendimų panaikinimo ir viešųjų pirkimų principų pažeidimų“, kuria prašė sustabdyti Konkurso pirkimo procedūras, panaikinti atsakovės 2014 m. vasario 6 d. sprendimą dėl UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“ paraiškos ir pasiūlymo pripažinimo konkurso laimėtoju, atmesti UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“ paraišką ir pasiūlymą pagal Konkurso sąlygų 26, 29.1.1 ir 29.1.2 punktus; atmetus UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“ paraišką ir pasiūlymą, tęsti Konkurso procedūras ir nustatyti Konkurso laimėtoją (b.l. 33-37, t. IV).

402014 03 13 pranešimu Nr. VP-59 ( b.l.38, t. IV) atsakovas informavo uždarąją akcinę bendrovę „Kaminta“, kad 2014 m. kovo 10 d. 16 val. 03 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautą pretenziją atsakovo Viešojo pirkimo komisija atsisakė nagrinėti, nes pretenzija buvo gauta po pirkimo sutarties sudarymo.

412014 03 31 ieškovė UAB „Kaminta“ pateikė teismui patikslintą ieškinį (b.l.24-32, t. IV), kuriuo prašo panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto 2014 m. vasario 4 d. sprendimą pripažinti UAB „Avona“ laimėjusia Konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

42Ieškovė UAB „Kaminta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti perkančiosios organizacijos atsakovo Vytauto Didžiojo universiteto Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. vasario 4 d. sprendimą pripažinti UAB „Avona“ laimėjusia Konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“.

43Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo.

44UAB „Kaminta“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Irdaiva“, UAB „Kortas“, TŪB „Virmalda“, UAB „Fima“ dalyvavo atsakovo organizuotame viešųjų pirkimų atvirajame ribotame konkurse „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“, taigi ji pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 29 d. nuostatas yra tiekėjas, t.y. subjektas, kuriam VPĮ 93 str. suteikia teisę tam tikrais atvejais kreiptis į teismą.

45Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka.

46Pretenziją dėl atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2014 02 04 sprendimo 2014 02 20 pateikė UAB „Irdaiva“, kuri pagal jungtinės veiklos sutartį santykiuose su perkančiąja organizacija atstovavo viešajame pirkime dalyvavusią ūkio subjektų grupę : UAB „Irdaiva“, UAB „Kaminta“, UAB „Kortas“, TŪB „Virmalda“, UAB „Fima“. Pretenzijoje ji nurodė, kad UAB „Avona“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) kvalifikacija neatitinka minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.4 ir 16.5 papunkčiuose, taip pat UAB „Avona“ bei jos partneriai neatitinka Techninės specifikacijos 1.5 punkte nustatytų reikalavimų (neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Licencijos atlikti perkamus geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus), todėl negalėjo būti pripažinta laimėjusia konkursą. Atsakovei 2014 02 21 iš esmės atmetus pretenziją, joje nurodytų pažeidimų pagrindu 2014 03 10 teismui ieškinį pateikė kita Konkurse dalyvavusi šios ūkio subjektų grupės narė – ieškovė UAB „Kaminta“. 2014 03 10 ji taip pat pateikė perkančiajai organizacijai dar vieną pretenziją, kurioje nurodė papildomus, jos nuomone, pagrindus, kodėl trečiasis asmuo UAB „Avona“ nepagrįstai pripažintas Konkurso nugalėtoju, t.y. kad jis neatitinka ir Konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės 16.9 papunktyje nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, taip pat paraiškoje pateikė melagingą informaciją, ir kurioje pareiškė prašymus panaikinti atsakovės 2014 m. vasario 6 d. sprendimą dėl UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“ paraiškos ir pasiūlymo pripažinimo konkurso laimėtoju, atmesti UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“ paraišką ir pasiūlymą pagal Konkurso sąlygų 26, 29.1.1 ir 29.1.2 punktus; atmetus UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir firmos „Grafo“ paraišką ir pasiūlymą, tęsti Konkurso procedūras ir nustatyti Konkurso laimėtoją. Perkančiajai organizacijai 2014 03 13 atsisakius nagrinėti ieškovės pretenziją, pateiktą pasibaigus viešojo pirkimo konkursui, ieškovė 2014 03 31 teismui pateikė patikslintą ieškinį.

47Teismas atsižvelgia į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia bendrai jungtinės veiklos sutarties pagrindu konkurse dalyvaujantiems tiekėjams savo pažeistas teises, jei jie tik taip suvokia, ginti tiek visiems kartu, tiek ir kiekvienam atskirai, todėl pripažįsta, jog grupę tiekėjų atstovavusiam asmeniui pateikus perkančiajai organizacijai VPĮ 93 str. 3 d. numatytą pretenziją, vėliau ieškinį teismui pateikti tokios pretenzijos pagrindu gali ir kitas tiekėjas ar kiti kartu pasiūlymą Konkursui pateikę tiekėjai. Teismo nuomone, tik taip vertinant gali būti užtikrinamos visų tiekėjų galimybės ginti savo subjektines teises, o perkančiosios organizacijos teisės tuo nėra varžomos, jai neatsiranda naujų pareigų, nes, remiantis CPK 4233 str. 3 d., ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

48Teismas nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens pareikšta nuomone, kad ieškovė, kuri ieškiniu iš esmės ginčija 2013-10-09 atsakovo sprendimą pripažinti UAB „Avona“ kartu su jungtinės veiklos partneriais atitinkančiais konkurso kvalifikacinius reikalavimus ir 2013-10-10 atsakovo sprendimą dėl kvalifikacinės atrankos rezultatų, pretenzijos nepateikė laiku, t.y. per 15 dienų nuo pranešimo apie tokius perkančiosios organizacijos sprendimus. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad visi dalyvavę konkurse asmenys buvo informuoti apie nurodytus perkančiosios organizacijos 2013-10-09 ir 2013-09-10 sprendimus, taigi turėjo galimybę kreiptis dėl jų panaikinimo. Atsakovo pateikti byloje įrodymai patvirtina tik tai, kad kiekvienam iš konkurso dalyvių buvo pranešama apie jo paties įvertinimą (b.l. 55, t. I). Todėl ieškovės partnerei pateikus pretenziją tik po to, kai buvo paskelbta, kas laimėjo konkursą, negalima pripažinti, kad nebuvo laikomasi išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. 2014 03 10 pretenziją ieškovė pateikė per VPĮ 94 straipsnyje nustatytą 15 dienų terminą nuo atsakovės 2014 02 21 atsakymo į ankstesnę ieškovės partnerės pretenziją. Antrąją pretenziją ieškovė reiškė dėl to, kad tik po atsakymo į pirmąją pretenziją jai buvo užtikrinta VPĮ 6 str. numatyta teisė susipažinti su Konkurso nugalėtojo pasiūlymu. Todėl negalima vertinti, kad ir šiuo atveju nebuvo laikomasi išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Patikslintame ieškinyje ieškovė nepareiškė naujų reikalavimų, iš esmės tik nurodė naujas aplinkybes, dėl kurių reikėtų vertinti, jog perkančioji organizacija netinkamai įvertino Konkurso nugalėtojo kvalifikaciją.

49Teismas pripažįsta, jog ieškovės ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodyti argumentai, kad perkančioji organizacija, vykdydama Konkursą ir vertindama konkurso dalyvių pasiūlymus, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, yra nepagrįsti.

50Ieškovė nurodo, kad trečiojo asmens UAB „Avona“ ir jos partnerių kvalifikacija neatitiko Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 16.5 punkte, 16 punkto 2 lentelės 16.9 papunkčio a) dalies, Techninės specifikacijos 1.5 punkte nustatytų reikalavimų, taip pat šis Konkurso dalyvis neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Licencijos atlikti geodezinius darbus, taigi neturi teisės atlikti perkamus geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus.

51Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas tenka perkančiajai organizacijai (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti VPĮ 33–37 straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis ir finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančio dalyvavimą konkurse. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje išaiškinta, kad tiekėjų kokybinė atranka vykdoma pagal objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįstus reikalavimus, skirtus sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-293/2011; 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Byloje nagrinėjamu atveju atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2013 09 09 nusprendė, kad trečiojo asmens kaip ir kitų Konkurse dalyvavusių tiekėjų pateikti kvalifikaciniai duomenys atitinka konkurso sąlygose keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (b.l. 123-12, t. IV).

52Teismas neturi pagrindo sutikti su paminėtais ieškovės teiginiais dėl trečiojo asmens neatitikimo konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

53UAB „Avona“ jungtinės veiklos partnerio AB „Kauno dujotiekio statyba“ pateiktas kvalifikacijos atestatas Nr. 0926, kuriame nurodyta, kad šiai įmonei suteikta teisė atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimą, galiojo (b.l. 135, t. II), todėl šis tiekėjas kvalifikacijos vertinimo metu atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius reikalavimus. Tokią pat išvadą padarė ir įtraukta byloje dalyvauti Viešųjų pirkimų tarnyba. 2013 11 27 akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ išduotame Kvalifikacijos atestate Nr. 926 (b.l.183, t. III), kaip paaiškino Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2014 02 28 rašte Nr. 12812 (b.l. 86, t. I), vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ IV skyriaus 5 p. lentelės 4 dalimi, šilumos gamybos įrenginių montavimas iki 5 MW galios nepriskirtas prie ypatingos kategorijos statinių ir Kvalifikacijos atestatuose nenurodomas. Ieškovo nurodytų duomenų apie tiekėjo turimą licenciją atlikti geodezinių matavimų darbus pateikimo perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nenumatė. Ieškovė ar kiti Konkurse dalyvaujantys tiekėjai dėl Konkurso sąlygų neišsamumo ar netikslumo pretenzijų per nustatytą po Konkurso sąlygų paskelbimo terminą nepareiškė. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ su partneriais tokių duomenų ir nepateikė, nors partnerio AB „Kauno dujotiekio statyba“ darbuotojas T. B., dirbantis įmonėje nuo 2010 m., turi reikiamą kvalifikaciją nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenims nustatyti (b.l.87-90, t. I ir b.l. 184, t. III). Ieškovės nurodoma tokiam reikalavimui teismų praktika šios bylos atveju netaikytina, kadangi bylose faktinės aplinkybės yra netapačios. 2013 m. spalio 18 d. Kauno apygardos teismo sprendimu išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2377-260/2013 reikalavimas kadastriniams matavimams buvo nustatytas tiesiogiai Konkurso sąlygose 2.3. p., o reikalavimas verstis veikla (-omis) kuri (-ios) reikalinga (-os) pirkimo sutarčiai įvykdyti buvo suformuluotas kvalifikaciniuose reikalavimuose. Tuo tarpu atsakovas tokio kvalifikacinio reikalavimo nebuvo numatęs, konkurso sąlygose reikalavimo kadastriniams matavimams irgi nebuvo, jų netikrino viešojo riboto konkurso I etape ir tuo labiau nebuvo numatęs reikalavimų pateikti tokią kvalifikaciją atitinkančius atestatus/licencijas. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ savo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatytiems Konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės 16.9 papunktyje, įrodinėjo dokumentais, kuriuos Konkurso sąlygose nurodė perkančioji organizacija. Ji pateikė perkančiajai organizacijai galiojantį statybos vadovo A. A. kvalifikacijos atestatą Nr. 9514 ir duomenis apie pastatus, kuriuos statant statybos vadovu dirbo A. A.. Kad statybos užbaigimo dokumentą pasirašė ne šis asmuo, o kitas statybos vadovu dirbęs asmuo, įvertinus tračiojo asmens pateiktus duomenis apie dviejų statybos vadovų skyrimą, neįrodo, jog statybos vadovo pareigų nėra vykdęs ir A. A.. Todėl, kaip vertina teismas, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo pripažinti, kad trečiojo asmens ir jo partnerių kvalifikacija buvo netinkama.

54Visa tai leidžia teismui vertinti, kad ieškovė nepagrįstai manė, jog perkančioji organizacija, įvertindama trečiojo asmens UAB „Avona“ ir jos partnerių kvalifikaciją, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, taigi ji pareiškė nepagrįstą ieškinį.

55Kaip minėta, Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo gali kreiptis tik tiekėjas, kuris mano, jog nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo buvo pažeisti jo teisėti interesai. Atsakovas ir trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose pareiškė, jog byloje nagrinėjamu atveju ieškovė net neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nes nepriklausomai nuo to kaip baigsis ši civilinė byla, tai niekaip neįtakos ieškovės teisių ir pareigų.

56Pasisakydamas dėl asmens teisės kreiptis į teismą konkrečioje byloje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr. šio teismo 2013 12 27 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-706/2013) yra išaiškinęs, kad pagal CK 1.137 straipsnio 1 dalį asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. CPK 2 straipsnyje nustatyta, kad civilinio proceso tikslai – be kita ko, ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreiptis į teismą dėl kitų asmenų teisių gynimo galima tik įstatymų nustatytais atvejais (CPK 5 straipsnio 3 dalis). Ieškovas, sąžiningai pareikšdamas ieškinį, reikalavimą ginti teises privalo pagrįsti, nurodydamas faktines aplinkybes ir argumentus, kad jo teisės buvo pažeistos, todėl yra teisinis pagrindas jas ginti. Išdėstytą ieškinio faktinį pagrindą ieškovas turi pagrįsti, nurodydamas, kokie asmenys, dokumentai ar kitos įrodinėjimo priemonės jį patvirtina. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas CPK normas, kasacinis teismas ir anksčiau yra konstatavęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009). Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami; tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2006). Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, ji reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2009).

57Teismas sutinka atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose nurodytais argumentais, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos tariamai neteisėtą sprendimą pripažinti UAB „Avona“ kartu su jungtinės veiklos partneriais Konkurso laimėtoju, tačiau neginčija atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2014-02-06 sprendimo atmesti pačios ieškovės kartu su jungtinės veiklos partneriais Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo. Atsakovo viešojo pirkimo komisijai vadovaujantis Konkurso sąlygų 73.8 p. (Komisija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu pasiūlyme nurodyta statybos darbų kaina I etapui viršija 21,03 mln. Lt, II etapui – 4,97 mln. Lt su PVM) atmetus ieškovės ir jos partnerių pasiūlymą dėl to, kad pasiūlymas neatitiko imperatyvaus Konkurso sąlygų 47 p. reikalavimo – neviršyti nustatytos kainos, laikoma, kad šis tiekėjas konkurse nebedalyvauja. Ieškovei nebedalyvaujant konkurse, nereiškiant reikalavimo, kad būtų panaikintas perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės ir jos partnerių pasiūlymą, t.y. sugrąžinti juos į konkursą, neaišku, kokią savo pažeistą teisę ieškovė gina. Minėta, kad pagal Aukščiausiojo Teismo nagrinėtose bylose formuojamą praktiką ieškovas savo reikalavimą ginti teises privalo pagrįsti, nurodydamas faktines aplinkybes ir argumentus, kad jo teisės buvo pažeistos. Ieškovė šioje byloje pateiktame ieškinyje ir patikslintame ieškinyje savo reikalavimo nepagrindė. Teismas taip vertina, nes ieškinyje ieškovė to nenurodė, o pateikta patikslintame ieškinyje ir dublike vien tik nuoroda į teisminę praktiką, kad „sprendžiant dėl asmenų procesinio subjektiškumo, teisiškai reikšmingas ne tik subjekto, galinčio patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius, statusas, bet ir jo teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi. Dėl to teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės (pvz., iš viešojo pirkimo konkurso pašalintas tiekėjas dėl neatitikties kokybinės atrankos kriterijams) padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 2 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-25/2009)“, dar nereiškia, kad būtent to, apie ką pasisakyta cituojamoje nutartyje, tikisi ir ieškovė. Be to, kaip matyti iš atsakovo pateiktų argumentų apie naujo Konkurso negalimumą dėl iškilsiančių finansavimo problemų, ieškovė negali pagrįstai tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

58Dėl nurodytų priežasčių teismas taikydamas CPK 5 straipsnį ieškinį atmeta ir dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko.

59Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad ji 2014-03-10 pretenziją atsakovei pateikė Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 dalies 1 punkte nustatytu laiku, o atsakovė neteisėtai atsisakė šią pretenziją nagrinėti ir nesibaigus sutarties sudarymo atidėjimo 15 dienų terminui neteisėtai sudarė su trečiuoju asmeniu Statybos rangos sutartį Nr. 45-15.

60Teismas pripažįsta, kad atsakovė sudarė su trečiuoju asmeniu Statybos rangos sutartį 2014 m. kovo 10 dieną, kada dar buvo nesibaigęs sutarties sudarymo atidėjimo terminas, taigi pažeidė VPĮ 941 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Ieškovė po atsakovės 2014 02 21 atsakymo į tiekėjo 2014 02 20 pretenziją turėjo teisę ieškinį pateikti vėliausiai 2014 03 10, kadangi 15 dienų terminas baigėsi 2014 03 08, šeštadienį, ne darbo dieną.

61Tačiau teismas kartu pripažįsta, jog atsakovo su trečiuoju asmeniu UAB „Avona“ 2014 03 10 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 45-15 pripažinti negaliojančia pagrindo nėra. Viešųjų pirkimų įstatymo 951 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad „Teismas pripažįsta pirkimo sutartį negaliojančia bet kuriuo iš šių atvejų <...> perkančioji organizacija pažeidė šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalies, <...>reikalavimus ir kitus šio įstatymo reikalavimus ir tai turėjo neigiamą įtaką teismui prašymąpateikusio ar ieškinį pareiškusio dalyvio galimybėms sudaryti pirkimo sutartį, ir šis dalyvis neturėjo galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo“.Paminėtos Statybos rangos sutarties sudarymas tą pačią dieną, kada baigėsi sutarties sudarymo atidėjimo terminas, neturėjo jokios įtakos ieškovės galimybėms sudaryti pirkimo sutartį, kadangi ieškovės ir jos partnerių pasiūlymas Konkursui buvo atmestas dar 2014 02 06, pripažinti tokį perkančiosios organizacijos sprendimą negaliojančiu ieškovė priemonių nesiėmė, nors tokias galimybes iki sutarties sudarymo ji turėjo.

62Teismas pripažįsta, kad byloje nagrinėjamu atveju pirkimo sutarties sudarymas dar nesibaigus sutarties sudarymo atidėjimo terminui ieškovei ginti, jos vertinimu, pažeistas teises nesutrukdė, neturėjo jokių neigiamų pasekmių nei ieškovei, nei kitiems konkurso dalyviams, neįtakojo konkurso dalyvių sąžiningo varžymosi. Todėl teismas padaryto pažeidimo nevertina kaip rimto. Toks pažeidimas, įvertinus atsakovo siekį kuo skubiau pasiekti viešojo pirkimo tikslą – sudaryti visuomenei reikšmingo objekto statybos darbų pirkimo sutartį, teismo nuomone, neigiamų pasekmių atsakovui neturėtų sukelti.

63Dėl paminėtų priežasčių atmetęs ieškinį, teismas tenkina atsakovo prašymą priteisti jam iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiančius įrodymus atsakovė pateikė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, ir kurias sudaro 6352,50 Lt sumokėti už advokato teisinę pagalbą (CPK 93, 98 str.).

64Trečiasis asmuo UAB „Avona“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė, todėl jai tokios išlaidos nepriteisiamos.

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str., teismas

Nutarė

66Ieškinį atmesti.

67Priteisti atsakovui Vytauto Didžiojo universitetui (j.a.k. 111950396) iš ieškovės UAB „Kaminta“ (j.a.k. 234029740) 6352,50 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt du litus ir 50 centų) bylinėjimosi išlaidas.

68Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Kaminta“ ieškiniu, pareikštu atsakovui Vytauto Didžiojo... 3. Ieškinyje nurodė, kad ji kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB... 4. Dėl nurodytų priežasčių neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų... 5. Patikslintu ieškiniu (b.l. 24-32, t. IV) ieškovė UAB „Kaminta“ prašo... 6. Ieškovė nurodė, kad taip vertintina dėl tokių priežasčių. Konkurso... 7. 2014-02-28 ieškovės ir jos partnerių atstovams susipažinus su UAB... 8. Ieškovė patikslintame ieškinyje paaiškino, kad šie nauji ieškinio... 9. Atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas atsiliepime į ieškinį (b.l.22-28,... 10. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad viešo riboto konkurso būdu pirko statybos... 11. Ūkio subjektų grupės, atstovaujamos UAB „Avona“, pasiūlymas, atsakovo... 12. Atsakydamas į ieškovės teiginį, kad „nei UAB „Avona“, nei AB „Kauno... 13. Atsakovas Konkurso sąlygų 16.5 punkte aiškiai nurodė kvalifikacinius... 14. Atsakovas atsiliepime taip pat nurodė, kad, vadovaujantis CPK 296 straipsnio 1... 15. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad tiekėjas turi teisę... 16. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ atsiliepime į ieškinį (b.l. 172-180, t.III)... 17. Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė tokius argumentus. Ieškovė ieškiniu... 18. Trečiojo asmens nuomone, ieškovė nepagrįstai teigia, kad nei pats... 19. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį... 20. Teismui pateiktame dublike ieškovė nurodė, kad savo ieškinyje ir... 21. Atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas pateikė byloje tripliką (b.l.... 22. Triplike atsakovas taip pat nurodė, kad jis nesutinka su nepagrįstu teiginiu,... 23. Triplike atsakovas taip pat nurodė, kad palaiko savo argumentus išdėstytus... 24. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ pateiktame triplike (b.l. 83-89, t. IV)... 25. Triplike trečiasis asmuo taip pat nurodė, kad palaiko atsakovės nuomonę,... 26. Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateiktoje išvadoje ( b.l. 116-120, t. IV)... 27. Taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje atkreipė teismo dėmesį, kad... 28. Iki bylos nagrinėjimo teisme rašytinio proceso tvarka pradžios ieškovė UAB... 29. Atsakovas 2014 05 07 taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 30. Ieškinys atmetamas.... 31. Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais,... 32. Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universitetas 2013m. rugpjūčio 6 d.... 33. Pirkimas buvo vykdomas dviem etapais: I etapas – kvalifikacinių reikalavimų... 34. 2013-12-19 atsakovė penkiems Konkurso dalyviams, kurie atitiko minimalius... 35. 2014 02 06 pranešimu Nr. VP-17 atsakovė konkurso dalyviams pranešė, kad... 36. 2014 02 20 UAB „ Irdaiva“, konkurse dalyvaujančios grupės ūkio... 37. 2014 03 10 atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas su Jungtinės veiklos... 38. 2014m. kovo 10 d. 18 val. 13 min. UAB „Kaminta“, konkurse dalyvaujančios... 39. 2014m. kovo 10 d. 16 val. 03 min. UAB „Kaminta“ CVP IS priemonėmis... 40. 2014 03 13 pranešimu Nr. VP-59 ( b.l.38, t. IV) atsakovas informavo... 41. 2014 03 31 ieškovė UAB „Kaminta“ pateikė teismui patikslintą ieškinį... 42. Ieškovė UAB „Kaminta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 43. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad tiekėjas,... 44. UAB „Kaminta“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Irdaiva“,... 45. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad tiekėjas,... 46. Pretenziją dėl atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2014 02 04 sprendimo... 47. Teismas atsižvelgia į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia... 48. Teismas nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens pareikšta nuomone, kad... 49. Teismas pripažįsta, jog ieškovės ieškinyje ir patikslintame ieškinyje... 50. Ieškovė nurodo, kad trečiojo asmens UAB „Avona“ ir jos partnerių... 51. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar... 52. Teismas neturi pagrindo sutikti su paminėtais ieškovės teiginiais dėl... 53. UAB „Avona“ jungtinės veiklos partnerio AB „Kauno dujotiekio statyba“... 54. Visa tai leidžia teismui vertinti, kad ieškovė nepagrįstai manė, jog... 55. Kaip minėta, Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 56. Pasisakydamas dėl asmens teisės kreiptis į teismą konkrečioje byloje,... 57. Teismas sutinka atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose nurodytais... 58. Dėl nurodytų priežasčių teismas taikydamas CPK 5 straipsnį ieškinį... 59. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad ji 2014-03-10 pretenziją... 60. Teismas pripažįsta, kad atsakovė sudarė su trečiuoju asmeniu Statybos... 61. Tačiau teismas kartu pripažįsta, jog atsakovo su trečiuoju asmeniu UAB... 62. Teismas pripažįsta, kad byloje nagrinėjamu atveju pirkimo sutarties... 63. Dėl paminėtų priežasčių atmetęs ieškinį, teismas tenkina atsakovo... 64. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų iki... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str.,... 66. Ieškinį atmesti.... 67. Priteisti atsakovui Vytauto Didžiojo universitetui (j.a.k. 111950396) iš... 68. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...