Byla e2-6805-987/2019
Dėl delspinigių priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“, akcinė bendrovė „Kauno tiltai“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Poniškaitytė-Liatukė sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Ingai Dildienei, Akvilei Savickytei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Aistei Bartkevičienei, atsakovo įgaliotoms atstovėms V. A., A. D., trečiojo asmens akcinės bendrovės „Elektros tinklų statyba“ vadovui E. A., atstovui advokatui Tomui Jurgelioniui, trečiojo asmens akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ įgaliotai atstovei M. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Ligrid“ dėl delspinigių priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“, akcinė bendrovė „Kauno tiltai“.

3Teismas

Nustatė

41. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašo priteisti iš atsakovo akcinės bendrovės „Litgrid“ 19 271,72 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas (el.b.l. 6-11, t. I; „Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše ieškinio, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris ieškiniui CBP-1801).

52. Ieškinio faktiniame pagrinde nurodyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2017 m. rugsėjo 14 d. buvo sudaryta elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą sutartyje numatytais terminais, o ieškovas įsipareigojo už šią paslaugą atsiskaityti su atsakovu. Vadovaujantis sutarties Specialiosios dalies 4 punktu atsakovas paslaugą privalėjo atlikti per 4 mėnesius nuo rangovo elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbams vykdyti parinkimo ir sutarties su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu pasirašymo dienos; bendrosios dalies 6.2.3 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atlikti darbus dieną. Ieškovo skaičiavimais, darbai turėjo būti baigti 2018 m. balandžio 15 d., kadangi atsakovas 2017 m. gruodžio 15 d. sudarė sutartį su ūkio subjektų grupe (akcine bendrove „Elektros tinklų statyba“ ir akcine bendrove „Kauno tiltai“). Ieškovas laiko, kad atsakovas darbus baigė 2018 m. spalio 8 d., kuomet buvo išduotas Statybos užbaigimo aktas. Ieškovas paskaičiavo iš viso 19 271,12 Eur delspinigius už atsakovo pradelstas 176 dienas atlikti darbus laikotarpyje nuo 2018 m. balandžio 18 d. iki 2018 m. spalio 8 d. Ieškovas kreipėsi į atsakovą 2018 m. spalio 11 d., 2018 m. gruodžio 3 d. raštais, reikalaudamas sumokėti delspinigius; tačiau atsakovas 2018 m. lapkričio 5 d. atsakė, kad dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakingi rangovai, o 2018 m. gruodžio 19 d. rašte nurodė, kad netesybas sumokės, jei ieškovas pateiks įrodymus apie realiai patirtus nuostolius.

63. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodo, kad atsakovas kaip generalinis rangovas yra atsakingas ieškovui už subrangovų veiksmus. Pažymi, kad pats atsakovas skaičiavo delspinigius trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Elektros tinklų statyba“, nepateikdamas jokių įrodymų apie realiai patirtus nuostolius. Teigia, kad ieškinio senatis nutrūko 2018 m. gegužės 11 d., kai atsakovas pritaikė delspinigius trečiajam asmeniui ir tokiu būdu pripažino savo prievolę mokėti delspinigius (el.b.l. 79-80, t. I).

74. Atsakovas akcinė bendrovė „Litgrid“ atsiliepime prašo ieškinį atmesti („Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše atsiliepimo, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris atsiliepimui DOK-36236).

85. Atsiliepime nurodoma, kad elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos ieškovui faktiškai buvo suteiktos 2018 m. gegužės 8 d., kai elektros įrenginiai buvo pajungti į eksploataciją. Atsakovas 2018 m. lapkričio 30 d. susitikimo su ieškovu metu bei 2018 m. gruodžio 19 d. rašte paaiškino, kad ieškovas turi pagrįsti nuostolius, nes atsakovas kaip valstybės valdoma įmonė turi racionaliai naudoti valstybės lėšas. Pažymi, kad nors sutartyje nurodyta, jog darbus atlieka atsakovas, tačiau jis pats tiesiogiai tokių paslaugų neteikia, o samdo rangovą, dėl kurio kaltės darbai nebuvo atlikti laiku. Teigia, kad pagal tarp atsakovo ir rangovo pasirašytą sutartį pirmo etapo darbai, kuomet vėl buvo pradėta eksploatuoti elektra, buvo baigti 2018 m. gegužės 8 d., o vėliau rangovas tiesiog šalino techninio pobūdžio trūkumus ir vykdė statybos užbaigimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, atsakovas teigia, kad jis faktiškai buvo suteikęs ieškovui elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugas 2018 m. gegužės 8 d. bei netrukdė ieškovui vykdyti jo paties darbų, rekonstruojant kelią. Atsakovo manymu, ieškovas nuostolių nepatyrė dėl atsakovo vėlavimo suteikti elektros įrenginių (rekonstravimo) paslaugas, dėl ko ir nepateikė jokių įrodymų apie realiai patirtus nuostolius. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nes teisė į ieškinį atsirado 2018 m. balandžio 16 d., kuomet ieškovas sužinojo apie savo teisės pažeidimą, tačiau į teismą su ieškiniu buvo kreiptasi tik 2019 m. sausio 28 d.; tuo tarpu atsakovas tikėjosi, kad ieškovas pateiks įrodymus apie patirtus realius nuostolius arba atsisakys reikalavimo teisės į delspinigius. Pažymi, kad pats atsakovas yra sulaikęs rangovui mokėtiną 11 263,87 Eur sumą kaip paskaičiuotus delspinigius dėl rangovo vėlavimo atlikti elektros (rekonstravimo) darbus pagal tarp atsakovo ir rangovo sudarytą sutartį.

96. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“ rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad nėra trečiojo asmens kaltės dėl atsakovo vėlavimo įvykdyti įsipareigojimus pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį. Pažymi, kad pats atsakovas nurodo, jog trečiasis asmuo faktiškai darbus baigė 2018 m. gegužės 8 d. (el.b.l. 28-30, t. I).

107. Teismo posėdyje, vykusiame 2019 m. liepos 15 d., ieškovo atstovė advokatė Aistė Bartkevičienė žodžiu palaikė ieškinyje išdėstytą rašytinę poziciją; papildomai paaiškino, kad ieškinio senatis turėjo nutrūkti ir 2018 m. lapkričio 5 d., kuomet atsakovas pateikė raštu atsakymą, kad sutinka sumokėti delspinigius. Į teisėjos klausimą atstovė atsakė, kad neturi duomenų, ar ieškovas reiškė pretenzijas atsakovui dėl dalies darbų, susijusių su elektros pajungimu. Atstovė baigiamojoje kalboje papildomai akcentavo, kad atsakovas jau yra gavęs finansinę naudą, kuomet pats paskaičiavo delspinigius trečiajam asmeniui ir šią sumą yra sulaikęs.

118. Teismo posėdyje atsakovo įgaliotos atstovės V. A., A. D. palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Atstovė V. A. papildomai paaiškino, kad bandė tartis su ieškovu taikiai, atsakovui 2018 m. gegužės 8 d. pajungus elektrą, ieškovas neprašė jos nutraukti dėl to, kad jam tai būtų trukdę atlikti kokius nors darbus; atsakovas niekada nesutiko su delspinigiais. Atstovė A. D. papildomai paaiškino, kad sutarties 7.2 punkte atsakovo atsakomybė yra ribojama tiesioginiais nuostoliais. Į klausimus atstovė atsakė, kad 0,04 procento dydžio delspinigiai yra atsakovo tipinė sutarčių sąlyga; atstovė laiko, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta tarpininkavimo paslaugų sutartis, pagal kurią atsakovas atliko projektinės medžiagos parengimo ir kuravimo darbus; atsakovui civilinė atsakomybė pagal sutartį gali kilti tik tuo atveju, jei atsakovas netinkamai įvykdytų viešojo pirkimo procedūras; dėl dalies statybos darbų užbaigimo buvo pasirašytas 2018 m. rugpjūčio 1 d. aktas.

129. Trečiojo asmens akcinės bendrovės „Elektros tinklų statyba“ vadovas E. A. žodžiu paaiškino, kad atsakovas sulaikė jam mokėtinos kainos dalį, nurodydamas, kad tai paskaičiuoti delspinigiai pagal sutartį; visus darbų atlikimo klausimus derino su atsakovu; kadangi su ieškovu dirbo vienu metu objekte, derinosi vietoje, kad nemaišytų vienas kitam atliekant darbus. Atstovas advokatas Tomas Jurgelionis baigiamosiose kalbose dėl ieškinio tenkinimo prašė spręsti teismo nuožiūra; akcentavo, kad ieškovui nebuvo aktualus terminas, per kada atsakovas įvykdys prievolę; ieškovas neįrodė patirtų minimalių nuostolių.

1310. Trečiojo asmens akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ įgaliota atstovė M. K. prašė dėl ieškinio tenkinimo spręsti teismo nuožiūra.

1411. Ieškinys tenkinamas iš dalies.

1512. Nagrinėjamu atveju tarp bylos šalių ginčas kilo iš esmės trimis aspektais. Pirma, ar ieškovas yra įgijęs reikalavimo teisę į atsakovą dėl delspinigių priteisimo. Antra, ar ieškovo reikalaujami priteisti delspinigiai yra protingo dydžio. Trečia, ar egzistuoja teisinės prielaidos taikyti ieškinio senatį dėl reikalavimo priteisti delspinigius. Dėl ieškovo reikalavimo teisės į delspinigius

1613. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Terminuota prievolė laikoma netinkamai įvykdyta, jei skolininkas pažeidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

1714. Vadinasi, skolininkui, pažeidusiam terminuotos prievolės, įtvirtintos sutartyje, įvykdymo terminą, kyla sutartinė civilinė atsakomybė – skolininkas privalo atlyginti kreditoriui jo patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), išskyrus atvejus, kai skolininkas yra atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

1815. Nagrinėjamu atveju tarp ieškovo (kaip perdavimo sistemos operatoriaus) ir atsakovo (kaip užsakovo) 2017 m. rugsėjo 14 d. buvo sudaryta Elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) („Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše ieškinio, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris ieškiniui ( - ), kurio priedas Nr. 1 yra minėta sutartis, viso 13 lapų).

1916. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.5 punkte buvo įtvirtinta, kad perkėlimo (rekonstravimo) paslauga – operatoriaus atliekama sutartyje nurodytų operatoriui priklausančių elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslauga, apimanti elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) reikalingus darbus ir teisės aktuose nurodytas atlikti statybos užbaigimo procedūras arba atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymą, jei statybos užbaigimo procedūros netaikomos. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkte įtvirtinta, kad perdavimo sistemos operatorius įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti užsakovui perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą, o užsakovas įsipareigoja įvykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir sumokėti perdavimo sistemos operatoriui už perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą, laikydamasis teisės aktuose ir sutartyje nustatytų reikalavimų. Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 punkte, kuriame aptariama paslaugos teikimo tvarka, įtvirtinta, kad operatoriaus pradedama teikti paslauga apima operatoriui priklausančių elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą ir kitų su tuo susijusių darbų organizavimą ir vykdymą (5.1 punktas). Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.6 punkte numatyta, kad operatorius su rangovu pasirašo statybos rangos darbų sutartį ir pareikalauja, kad rangovas pagal suderintą grafiką pradėtų techniniame projekte numatytus perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos darbus elektros perdavimo tinklų dalyje; 5.8 punkte numatyta, kad perkėlimo (rekonstravimo) darbų techninės priežiūros atlikimą organizuoja perdavimo sistemos operatorius įstatymų nustatyta tvarka; 5.9 punkte numatyta, kad perdavimo sistemos operatorius organizuoja darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizės atlikimą. Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.12 punkte yra įtvirtinti atvejai, kada paslaugos suteikimo eiga gali būti sustabdoma; o 5.13 punkte numatyta, kad tokiais atvejais paslaugos atlikimo terminai sustabdomi (pratęsiami) tiek, kiek tai yra būtina atsižvelgiant į termino sustabdymo (pratęsimo) pagrindo įtaką operatoriaus įsipareigojimo vykdymui. Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.15 punkte įtvirtinta, kad perkėlimo (rekonstravimo) paslauga yra laikoma atlikta tik po perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimo akto pasirašymo. Šis aktas pasirašomas tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir užsakovo po to, kai įgyvendinami visi techninio projekto sprendiniai ir užsakovas visiškai atsiskaito su perdavimo sistemos operatoriumi. Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.1.5 ir 7.5 punktuose įtvirtina užsakovo pareiga mokėti operatoriui 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą įvykdyti piniginę prievolę dieną. Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.1 punkte numatyta, kad operatorius įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais suteikti užsakovui paslaugą. Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.3 punkte įtvirtinta, kad dėl operatoriaus kaltės per šioje sutartyje nustatytą terminą neatlikus paslaugos, operatorius įsipareigoja užsakovo reikalavimu sumokėti užsakovui 0,04 procento delspinigius nuo sumokėtos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

2017. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte buvo nustatyta, kad perkėlimo (rekonstravimo) paslauga vykdoma dvejose atkarpose: 330 kV ( - ) (atr. 229-231) ir 110 kV ( - ) (atr. Nr. 45-46). Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 punkte nustatyta preliminari perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos kaina – 273 746,00 Eur (be PVM), kuri susideda iš techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos (330 kV ( - ) (atr. 229-231) rekonstravimas) – 80 054,00 Eur, techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos (110 kV ( - ) (atr. Nr. 45-46) rekonstravimas) – 183 592,00 Eur, darbo projekto ekspertizės kainos – 10 000,00 Eur ir techninio prižiūrėtojo draudimo kainos – 100,00 Eur. Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punkte įtvirtintas numatomas paslaugos suteikimo terminas: rekonstravimo darbams atlikti 4 mėnesiai nuo rangovo elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbams vykdyti parinkimo ir sutarties su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu pasirašymo dienos; įjungimui eksploatacijai 3 mėnesiai nuo rangovo elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbams vykdyti parinkimo ir sutarties su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu pasirašymo dienos.

2118. Teismas, įvertinęs Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkto, 5.1 punkto, 5.8-.5.9 punktų bei Sutarties Specialiųjų sąlygų 3-4 punktų turinį (plačiau žr. teismo sprendimo 16-17 punktuose), daro išvadą, kad atsakovas įsipareigojo ieškovui suteikti atsakovui priklausančių elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą, į kurią patenka operatoriui priklausančių elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) statybos rangos darbų atlikimas, įskaitant ir elektros tiekimo pajungimą, taip pat kitų su tuo susijusių darbų organizavimas ir vykdymas, įskaitant perkėlimo (rekonstravimo) darbų techninės priežiūros atlikimą bei darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizės atlikimą. Pastarąją išvadą patvirtina ir kitos sutarties sąlygos bei sutarties šalių elgesys, vykdant sutartį, iš kurių matyti, kad būtent atsakovas kaip sutarties šalis patvirtino, jog pabaigė perkėlimo (rekonstravimo) darbus, ir pasirašė su ieškovu 2018 m. spalio 8 d. Elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimo aktą Nr. ( - ) („Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše ieškinio, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris ieškiniui ( - ), kurio priedas Nr. 3 yra minėtas aktas, pasirašytas elektroniniu parašu, viso 1 lapas; „Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše atsiliepimo, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris atsiliepimui ( - ), kurio priedas Nr. 9 yra minėtas aktas, pasirašytas elektroniniu parašu, viso 1 lapas).

2219. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas sprendžia, kad tikrieji sutarties šalių ketinimai buvo susitarti, jog būtent atsakovas (pasamdydamas rangovą) suteiks ieškovui atsakovui priklausančių elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą per sutartyje nustatytą terminą. Atitinkamai elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimą šalys suvokė kaip būtent atsakovo įsipareigojimą ieškovui pasiekti rezultatą – sutartyje nustatytu terminu atlikti (pasitelkiant rangovą) elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) ir visus su tuo susijusius statybos rangos darbus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 5 dalis).

2320. Taigi (priešingai nei teigė atsakovas) būtent atsakovui kaip sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, šaliai (o ne trečiajam asmeniui – rangovui akcinei bendrovei „Elektros tinklų statyba“) teko sutartinė pareiga laikytis Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punkte įtvirtintų 3 ir 4 mėnesių paslaugos suteikimo termino bei atitinkamai būtent atsakovui (o ne trečiajam asmeniui – rangovui akcinei bendrovei „Elektros tinklų statyba“) kilo sutartinė atsakomybė prieš ieškovą dėl tokio termino pažeidimo (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

2421. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 13-20 punktus), atmetami kaip nepagrįsti ir neatitinkantys sutarties uždarumo principo, atsakovo argumentai, kad ne jis (o ne sutarties šalis - trečiasis asmuo) yra atsakingas ieškovui už termino įvykdyti sutartinę prievolę praleidimą.

2522. Nagrinėjamu atveju tarp bylos šalių nekilo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad paslaugos suteikimo termino pradžia turi būti skaičiuojama nuo 2017 m. gruodžio 15 d., kuomet tarp atsakovo ir ūkio subjektų grupės, susidedančios iš jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių trečiųjų asmenų akcinės bendrovės „Elektros tinklų statyba“, akcinės bendrovės „Kauno tiltai“, buvo sudaryta 2017 m. gruodžio 15 d. Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartis Nr. ( - ) („Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše atsiliepimo, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris atsiliepimui ( - ), kurio priedas Nr. 2 yra minėta sutartis, viso 32 lapai).

2623. Tokiu atveju atsakovas vadovaujantis Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punktu elektros įrenginių pajungimą eksploatacijai turėjo baigti per 3 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo 2017 m. gruodžio 15 d., tai yra 2018 m. kovo 15 d., o elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbus baigti per 4 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo 2017 m. gruodžio 15 d., tai yra 2018 m. balandžio 15 d.

2724. Nagrinėjamu atveju tarp bylos šalių nekilo ginčo ir dėl kitos faktinės aplinkybės, kad paslauga visa apimtimi buvo baigta suteikti 2018 m. spalio 8 d., kuomet tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas 2018 m. spalio 8 d. Elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimo aktas Nr. ( - ) („Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše ieškinio, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris ieškiniui ( - ), kurio priedas Nr. 3 yra minėtas aktas, pasirašytas elektroniniu parašu, viso 1 lapas; „Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše atsiliepimo, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris atsiliepimui ( - ), kurio priedas Nr. 9 yra minėtas aktas, pasirašytas elektroniniu parašu, viso 1 lapas).

2825. Tokiu atveju atsakovas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.15 punktu vėlavo pabaigti perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą, kurios pabaigą patvirtina perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimo akto pasirašymas, laikotarpyje nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. spalio 8 d., kas iš viso sudaro 176 kalendorines dienas.

2926. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 13-25 punktus), teismas daro išvadą, kad būtent dėl atsakovo kaltės sutartyje nustatytu terminu nepasirašius perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimo akto, kuris patvirtina atsakovo suteiktos paslaugos pabaigą visa apimtimi, atsakovui dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo, kilo sutartinė atsakomybė mokėti ieškovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.3 punkte įtvirtintas netesybas – 0,04 procento dydžio delspinigius nuo sumokėtos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą įvykdyti paslaugą dieną (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

3027. Teismas pažymi, kad aplinkybė, jog atsakovas vėlavo pabaigti suteikti elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą dėl to, kad trečiasis asmuo pastarajam vėlavo atlikti statybos rangos darbus, nėra numatyta kaip atsakovo sutartinę atsakomybę šalinanti aplinkybė tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje Sutartyje; taip pat pastarosios aplinkybės kaip sutarties šalies atsakomybę šalinančios aplinkybės dėl vėlavimo suteikti paslaugą nenumato ir įstatymo leidėjas (CK 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.252 straipsnis, 6.253 straipsnis).

3128. Teismas atmeta kaip neatitinkančią faktinės situacijos atsakovo prielaidą, jog paties atsakovo samdytas rangovas akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“ turi būti laikomas trečiuoju asmeniu, nesusijusiu su atsakovu, kurio veiksmai šalina atsakovo sutartinę atsakomybę prieš ieškovą. Priešingai, bylos faktinė situacija patvirtina, kad akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“ yra trečiasis asmuo, susijęs su atsakovu, nes būtent jį samdė atsakovas statybos rangos darbams atlikti.

3229. Be to, teismas įvertino, kad Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punkte buvo aiškiai įvardintas terminas, per kurį turi būti suteikta paslauga, Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.12-5.13 punktuose šalys detaliai aptarė paslaugos suteikimo eigos stabdymo atvejus, Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.3 punkte šalys įtvirtino, kad dėl operatoriaus kaltės per šioje sutartyje nustatytą terminą neatlikus paslaugos, operatorius įsipareigoja užsakovo reikalavimu sumokėti užsakovui 0,04 procento delspinigius nuo sumokėtos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

3330. Taigi sutarties sąlygos, aptartos teismo sprendimo 29 punkte, bei sutarties šalių elgesys, kuomet jos yra užfiksavusios paslaugų teikimo (terminų) atskirų etapų pabaigą, patvirtina, kad (priešingai nei teigė atsakovas) šalys buvo susitarusios dėl konkretaus perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos termino ir jis šalims buvo svarbus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis, 5 dalis). Dėl priteistinų delspinigių dydžio

3431. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

3532. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2011 ir kt.).

3633. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Vadinasi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Teismo prerogatyva mažinti netesybas yra nustatyta CK 6.73 straipsnio 2 dalyje bei 6.258 straipsnio 3 dalyje.

3734. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismas, spęsdamas dėl netesybų mažinimo, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

3835. Nagrinėjamu atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.3 punkte šalys susitarė, kad dėl operatoriaus kaltės per šioje sutartyje nustatytą terminą neatlikus paslaugos, operatorius įsipareigoja užsakovo reikalavimu sumokėti užsakovui 0,04 procento delspinigius nuo sumokėtos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

3936. Taigi, sutarties šalims aiškiai susitarus būtent dėl tokio dydžio sutartinių netesybų bei jų paskaičiavimo tvarkos, sutartinių netesybų dydis laikomas šalių sutartais minimaliais nuostoliais, kurių dydžio papildomai ieškovui (priešingai nei teigia atsakovas) nekilo pareiga įrodyti. Be to, pažymėtina ir tai, kad būtent pats atsakovas siūlė Sutarties Bendrąsias sąlygas dėl netesybų, kurios nustatytos vienodo dydžio (0,04 procento) abiem šalims.

4037. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 31-36 punktus), atmetami kaip nepagrįsti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų atsakovo argumentai, kad ieškovas turi teisę reikalauti tik nuostolių, kuriuos turi pareigą įrodyti, atlyginimo, o ne sutartinių netesybų (delspinigių).

4138. Tačiau vertinant ieškovo teisę reikalauti konkretaus dydžio delspinigių, teismas įvertino Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 punktą, kuriame šalys susitarė dėl preliminarios paslaugos kainos - 273 746,00 Eur be PVM. Tuo tarpu Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1-4.7 punktuose šalys susitarė kaip bus paskaičiuojama galutinė sutarties kaina po to, kai bus atlikti visi statybos rangos darbai; taip pat sutarta dėl kainos primokėjimo arba permokėtos kainos grąžinimo tvarkos ir terminų. Kai matyti iš tarp šalių pasirašyto 2018 m. spalio 8 d. Elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimo akto Nr. ( - ) turinio, šalys patvirtino, kad galutinė sutarties kaina yra 268 086,07 Eur be PVM (akto D punktas), ieškovas sumokėjo preliminarią 273 746 Eur be PVM kainą (akto E punktas), todėl atsakovas ieškovui įsipareigojo grąžinti 5 659,93 Eur permoką be PVM.

4239. Teismas, įvertinęs Sutarties sąlygų (įvardintų teismo sprendimo 38 punkte) turinį, kuriose aptarta sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka, daro išvadą, kad sutarties šalys sutarties kaina laikė ne preliminarią kainą, o galutinę, kuri paaiškėja atsakovui galutinai pabaigus atlikti perkėlimo (rekonstravimo) paslaugą; būtent dėl šios priežasties atsakovas ieškovui įsipareigojo grąžinti permoką sumokėjus per didelę preliminarią kainą (CK 6.193 straipsnio 1 dalis, 5 dalis). Vadinasi, ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.3 punkte nurodyta „sumokėta sutarties paslaugų kaina“, nuo kurios atsakovas įsipareigojo mokėti 0,04 procento dydžio delspinigius ieškovui, turi būti laikoma galutinė sutarties kaina (o ne preliminari, kuria vadovaujasi ieškovas).

4340. Taigi, atsakovui pavėlavus pabaigti elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos teikimą sutartyje nustatytu terminu, kuris suėjo 2018 m. balandžio 15 d., ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo 0,04 procento dydžio sutartyje numatytų delspinigių, skaičiuojamų nuo galutinės sutarties kainos (268 086,07 Eur) už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną laikotarpyje nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. spalio 8 d., tai yra už 176 dienas, kas iš viso sudaro 18 873,26 Eur (268 086,07 Eur x 0,04 proc. x 176 d.) dydžio delspinigius.

4441. Nepaisant to, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo priteisti 18 873,26 Eur pagal sutartį paskaičiuotas netesybas, teismas turi prerogatyvą spręsti dėl tokių netesybų mažinimo vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.258 straipsnio 3 dalimi (plačiau žr. teismo sprendimo 33-34 punktus).

4542. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs Sutarties dalyko specifiką, sprendžia, kad svarbu įvertinti aplinkybes, susijusias su atsakovo pagal Sutartį teiktos paslaugos apimtimi ir terminais, per kuriuos buvo atlikti konkretūs į perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos apimtį patenkantys darbai.

4643. Kaip matyti iš Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punkto, jame buvo įtvirtintas ne vienas, o du paslaugos suteikimo terminai: elektros įrenginių rekonstravimo darbams atlikti 4 mėnesiai nuo rangovo elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbams vykdyti parinkimo ir sutarties su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu pasirašymo dienos; elektros įrenginių įjungimui į eksploataciją 3 mėnesiai nuo rangovo elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbams vykdyti parinkimo ir sutarties su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu pasirašymo dienos. Be to, iš Specialiųjų sąlygų 3 punkto, kuriame buvo numatyta preliminari perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos kaina, matyti, kad elektros tinklų įrenginių perkėlimas (rekonstravimas) turėjo vykti dvejuose skirtinguose ruožuose: ( - ) ir ( - ). Kaip matyti iš Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 punkte išskaidytos preliminarios sutarties kainos, pirmajame ruože ( - ) atliekamų rekonstravimo darbų kaina sudarė 29 proc. (80 054,00 Eur x 100 proc./273 746,00 Eur) preliminarios sutarties kainos, o antrajame ruože ( - ) atliekamų rekonstravimo darbų kaina sudarė 67 proc. (183 592,00 Eur x 100 proc./273 746,00 Eur) preliminarios sutarties kainos.

4744. Tarp bylos šalių nekilo ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad (kaip nurodyta atsakovo atsiliepime) elektros įrenginiai buvo pajungti eksploatacijai 2018 m. gegužės 8 d., bei kad (kaip nurodyta 2018 m. spalio 8 d. Elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos suteikimo akte Nr. ( - )), rekonstravimo darbai ruože ( - ) buvo baigti 2018 m. liepos 31 d., o rekonstravimo darbai ruože ( - ) buvo baigti 2018 m. spalio 8 d.

4845. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovas visus pagal sutartį numatytus atlikti darbus vėlavo atlikti tik (pagal ieškovo skaičiuojamo laikotarpio pradžią) laikotarpyje nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 8 d., kas sudaro iš viso 20 dienų. Tokiu atveju sutartiniai 0,04 procento dydžio delspinigiai už minėtą laikotarpį nuo visos sumokėtos už suteiktą paslaugą kainos sudaro 2 144,69 Eur (268 086,07 Eur x 0,04 proc. x 20 d.) sumą. Tuo tarpu po 2018 m. gegužės 8 d. atsakovas vėlavo pabaigti atlikti tik susijusius elektros įrenginių rekonstrukcijos pabaiga darbus, nes elektros įrenginiai į eksploataciją jau buvo pajungti. Teismas, įvertinęs, kad elektros įrenginių pajungimas eksploatacijai yra viena iš esminių elektros įrenginių rekonstrukcijos darbų sudėtinių dalių, reikalaujanti specialių žinių ir įrenginių, daro prielaidą, kad įrenginių pajungimo į elektrą darbai, turėtų sudaryti svarią paslaugos kainos dalį. Taigi, teismas atsižvelgęs į minėtas aplinkybes bei įvertinęs tai, kad ieškovas atsakovui pretenzijų dėl vėlavimo pajungti elektros įrenginius į eksploataciją nereiškė, sprendžia, kad už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 6 d. iki 2018 m. liepos 31 d. ieškovo skaičiuotini delspinigiai turėtų būti sumažinti 30 procentų, ir iš viso sudaryti 6 530,55 Eur (268 086,07 Eur x 0,04 proc. x 87 d. - 30 proc.) sumą. Be to, atsakovui užbaigus elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbus ruože ( - ) 2018 m. liepos 31 d., teismas sprendžia, kad yra pagrindas už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. spalio 11 d. mažinti delspinigius dar 29 procentais, nes būtent tokią sutarties kainos sudarė atlikti darbai minėtame ruože. Tokiu atveju ieškovui skaičiuotini delspinigiai minėtu laikotarpiu turėtų sudaryti 3 033,67 Eur (268 086,07 Eur x 0,04 proc. x 69 d. – 59 proc. (30 proc. + 29 proc.)) sumą.

4946. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas sprendžia, kad, įvertinus tai, jog atsakovas dalį darbų pagal sutartį atliko 2018 m. gegužės 8 d. bei dalį atliko 2018 m. liepos 31 d., yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteistinus sutartinius delspinigius mažinti nuo 18 873,26 Eur iki 11 708,91 Eur (2 144,69 Eur + 6 530,55 Eur + 3 033,67 Eur) sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir CK 6.258 straipsnio 3 dalis).

5047. Teismas pažymi, kad teismo posėdžio metu ieškovo atstovei buvo žodžiu išaiškinta įrodinėjimo pareiga, kad tuo atveju, jei atsakovas prašo mažinti netesybas, būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad konkrečius minimalius nuostolius, kad sumažintos netesybos netaptų mažesnės nei ieškovo realiai patirti minimalūs nuostoliai. Tačiau ieškovo atstovė nepageidavo teikti įrodymų apie realiai patirtus minimalius nuostolius.

5148. Teismas atmeta kaip įstatymo nuostatų neatitinkančias atsakovo prielaidas, kad aplinkybės, jog atsakovas dalį darbų įvykdė anksčiau termino, o likusių darbų pabaigimo vėlavimas netrukdė ieškovui vykdyti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims, sudaro pagrindą atleisti atsakovą nuo netesybų mokėjimo. Kaip teismo sprendime išaiškinta (plačiau žr. teismo sprendimo 33-34, 41-42, 46 punktus), pastarosios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti dėl sutartinių netesybų mažinimo, bet ne nuo atleidimo nuo sutartinių netesybų mokėjimo. Dėl ieškinio senaties taikymo reikalavimui priteisti delspinigius

5249. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte yra įtvirtintas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo pareikšti. Kadangi netesybos yra skaičiuojamos už tęstinį sutarties pažeidimą, kuris vyksta kiekvieną dieną, ieškinio senaties terminas netesyboms prasideda kiekvieną tęstinio pažeidimo dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis).

5350. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai ginčo šalis prašo taikyti ieškinio senatį, teismas ex officio (pagal pareigas) turi patikrinti ne tik tai, ar ieškinio senatis nėra praleista, bet ir tai, ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (CK 1.131 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-168-687/2019 punktas 40).

5451. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius, kurie susidarė už sutarties tęstinį pažeidimą laikotarpyje nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. spalio 8 d. Atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį.

5552. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų, ieškovas 2019 m. sausio 4 d. ieškinį dėl delspinigių priteisimo pasirašė elektroniniu parašu ir teismui pateikė 2019 m. sausio 21 d. (( - ) straipsnio 3 dalis). Kadangi reikalavimui dėl netesybų priteisimo ieškinio senaties terminas prasidėjo kiekvieną tęstinio pažeidimo dieną, 6 mėnesių senaties terminas ieškinio reikalavimui dalyje dėl netesybų priteisimo už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. liepos 20 d. ieškinio pateikimo teismui dieną (2019 m. sausio 21 d.) buvo suėjęs, nebent paaiškėtų, kad ieškinio senaties terminas buvo nutrūkęs, dėl ko jis buvo pradėtas skaičiuoti iš naujo, išnykus aplinkybei, kuri buvo pagrindas ieškinio senatį nutraukti (CK 1.130 straipsnio 3 dalis).

5653. CK 1.130 straipsnio 2 dalyje kaip vienas iš ieškinio senaties nutraukimo pagrindų įtvirtintas atvejis, kuomet skolininkas atlieka veiksmus, paliudijančius, kad jis pripažįsta prievolę.

5754. Kaip matyti iš bylos medžiagos iki ieškovui kreipiantis į teismą su ieškiniu tarp bylos šalių vyko susirašinėjimas dėl ieškovo reikalavimo atlyginti delspinigius. Byloje pateiktas atsakovo 2018 m. lapkričio 5 d. raštas Nr. ( - ) „Dėl delspinigių už laiku neįvykdytą prievolę“ („Liteko“ sistemai nesugeneravus elektroninės bylos apyraše ieškinio, nurodomas „Liteko“ sistemoje suteiktas numeris ieškiniui ( - ), kurio priedas Nr. 5 yra minėta raštas, viso 2 lapai). Kaip matyti iš šio rašto turinio, atsakovas neneigė (priešingai nei laikėsi pozicijos teismo posėdyje) ieškovo reikalavimo teisės į delspinigius, tačiau kėlė įvairias prielaidas dėl delspinigių mažinimo bei prašė bendradarbiauti ir nesinaudoti teise reikalauti delspinigių. Vadinasi, ieškovas, gavęs tokį atsakovo atsakymą, pagrįstai laikė klausimą dėl delspinigių mokėjimo ir dydžio derybų objektu, o ne atsakovo atsisakymu mokėti delspinigius. Pastarąją išvadą patvirtina ir atsakovo atsiliepime įvardintos aplinkybės, kad atsakovas 2018 m. lapkričio 30 d. inicijavo susitikimą su ieškovu, kuriame aptarė delspinigių sumokėjimo galimybes, jei ieškovas pateiks įrodymus apie patirtus nuostolius (atsiliepimo 6 punktas). Be to, tiek atsiliepime (atsiliepimo 7 lape), tiek teismo posėdžio metu šalims derantis dėl taikos sutarties atsakovas patvirtino sutinkantis sumokėti ieškovui 11 263,87 Eur dydžio delspinigius, kuriuos atsakovas yra išskaičiavęs iš trečiojo asmens akcinės bendrovės „Elektros tinklų statyba“, jei pastarasis įsipareigos nekelti atsakovo atžvilgiu ginčo dėl iš jo išskaičiuotų delspinigių dydžio.

5855. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovas 2018 m. lapkričio 5 d. gavęs atsakovo raštą pagrįstai laikė, jog atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimo teisę į delspinigius, tačiau vykdo derybas dėl delspinigių dydžio mažinimo ar apskritai ieškovo teisės reikalauti delspinigius atsisakymo. Dėl šios priežasties teismas laiko, kad atsakovui savo veiksmais 2018 m. lapkričio 5 d. pripažinus ieškovo teisę reikalauti delspinigių, 6 mėnesių ieškinio senaties terminas dėl reikalavimo priteisti netesybas už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 5 d. iki 2018 m. liepos 19 d. nutrūko 2018 m. lapkričio 5 d., kas reiškia, kad ieškinio pateikimo teismui dieną (2019 m. sausio 21 d.) ieškinio senatis dėl reikalavimo priteisti delspinigius už pastarąjį laikotarpį taip pat nebuvo suėjusi (CK 1.130 straipsnio 3 dalis).

5956. Tuo tarpu ieškinio reikalavimui priteisti delspinigius už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 4 d. 6 mėnesių senaties terminas ieškinio pateikimo dieną (2019 m. sausio 21 d.) buvo suėjęs, nes per 6 mėnesius (tai yra iki 2018 m. lapkričio 4 d.) ieškovas nesikreipė dėl delspinigių priteisimo į teismą, o atsakovas neatliko jokio veiksmo, patvirtinančio, kad jis pripažįsta ieškovo teisę į delspinigius už minėtą laikotarpį.

6057. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo išsakytus argumentus, kad ieškinio senatį nutraukė atsakovo reikalavimas trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Elektros tinklų statyba“ dėl delspinigių atlyginimo pagal pastarųjų asmenų tarpusavio sudarytą sutartį. Aplinkybė, kada atsakovas realizavo savo reikalavimo teisę į trečiąjį asmenį pagal jų tarpusavio sudarytą sutartį pati savaime nei patvirtina, nei paneigia, kad atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimo teisę į atsakovą dėl delspinigių pagal tarp jų tarpusavio sudarytą sutartį.

6158. Tačiau teismas, įvertinęs aplinkybę, kad pats atsakovas tiek iki teismo vykusiose derybose tarp bylos šalių, tiek teisme derantis dėl taikos sutarties sudarymo, pripažino ieškovo teisę reikalauti delspinigių, tačiau prašė jį atleisti nuo delspinigių mokėjimo arba sumažinti delspinigių dydį, sprendžia, kad ieškovas pagrįstai tikėjosi su atsakovu susitarti nesikreipiant į teismą, dėl ko itin trumpą ieškinio senaties terminą dėl dalies netesybų praleido tik keletą mėnesių. Be to, pats atsakovas realizuodamas savo reikalavimo teisę į trečiąjį asmenį akcinę bendrovę „Elektros tinklų statyba“, tai yra išskaičiuodamas iš jam mokėtinų sumų iš viso 11 263,87 Eur delspinigių (atsiliepimo 6 lapas) pagal jų tarpusavyje sudarytą sutartį netiesiogiai savo veiksmais patvirtino, kad atsakovas tikėjosi iš ieškovo sulaukti reikalavimo dėl delspinigių priteisimo bei atitinkamai vertino riziką, susijusią su delspinigių ieškovui sumokėjimu. Dėl šių priežasčių, teismas ex officio atnaujina ieškinio senatį dalyje dėl ieškovo reikalavimo teisės priteisti delspinigius už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 4 d. (CK 1.127 straipsnio 2 dalis). Dėl ieškinio reikalavimų tenkinimo apimties

6259. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 13-65 punktus), ieškinys tenkinamas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteisiami 11 708,91 Eur dydžio delspinigiai.

6360. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu tenkinus iš dalies ieškinio materialinį reikalavimą dėl piniginių lėšų priteisimo, tenkinamas ieškinio išvestinis reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo ir ieškovui iš atsakovo priteisiamos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 11 708,91 Eur sumą, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. sausio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 1, 4-7 dalys, 3 straipsnio 1-2 dalys). Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

6461. Ieškinį tenkinus iš dalies (61 proc.), ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisiama sumokėto žyminio mokesčio dalis, kurią sudaro 264,74 Eur (434,00 Eur x 61 proc.) suma (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

6562. Ieškinį tenkinus iš dalies (61 proc.), ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisiamos protingo dydžio bylinėjimosi išlaidos, patirtos dėl advokato teisinės pagalbos, kurios iš vis sudaro 439,20 Eur (720,00 Eur x 61 proc.) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

6663. Ieškinį tenkinus iš dalies, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priklausomai nuo to, kurios iš šalių pusėje veikė tretieji asmenys (CPK 47 straipsnio 2 dalis, 3 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

6764. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“ nurodė, kad nepalaiko nei vienos šalies; ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra. Tačiau teismas, įvertinęs trečiojo asmens advokato žodinius paaiškinimus, padarė išvadą, kad trečiasis asmuo įrodinėjo prielaidas, būtinas ieškiniui atmesti. Be to, trečiojo asmens tikslas – išvengti atsakovo regresinio reikalavimo į trečiąjį asmenį. Vadinasi, akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“ yra trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje (CPK 47 straipsnio 3 dalis).

6865. Tokiu atveju ieškinį tenkinus iš dalies (61 proc.), trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“, veikiantis atsakovo pusėje, įgijo teisę reikalauti iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas proporcingai atmestų ieškinio reikalavimo daliai (CPK 47 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

6966. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“ prašo priteisti 800,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato teisinės pagalbos bylą nagrinėjant teisme, iš kurių 150,00 Eur yra bylinėjimosi išlaidos, patirtos dėl prašymo panaikinti trečiajam asmeniui skirtą baudą parengimo. Teismas pastarųjų išlaidų nepriteisia, nes jos susidarė dėl paties trečiojo asmens netinkamo procesinio elgesio (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu likusios bylinėjimosi išlaidos priteisiamos trečiajam asmeniui iš ieškovo proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų sumai, tai yra 266,50 Eur ((800,00 Eur – 150,00 Eur) x 41 proc.) (CPK 47 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

7067. Į valstybės biudžetą iš ieškovo priteisiama proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų sumai 4,79 Eur (12,27 Eur x 39 proc.) teismo patirtų bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų siuntimo; iš atsakovo priteisiama proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų sumai 7,48 Eur (12,27 Eur x 61 proc.) teismo patirtų bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų siuntimo (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

71Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

72ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį tenkinti iš dalies.

73Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ (į. k. 110801759) iš atsakovo akcinės bendrovės „Litgrid“ (į. k. 302564383) 11 708,91 Eur (vienuolika tūkstančių septynis šimtus aštuonis eurus ir 91 ct) delspinigių, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (11 708,91 Eur), skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74Ieškinį likusioje dalyje atmesti.

75Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ (į. k. 110801759) iš atsakovo akcinės bendrovės „Litgrid“ (į. k. 302564383) 264,74 Eur (du šimtus šešiasdešimt keturis eurus ir 74 ct) žyminio mokesčio ir 439,20 Eur (keturis šimtus trisdešimt devynis eurus ir 20 ct) bylinėjimosi išlaidų dėl advokato teisinės pagalbos.

76Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, akcinei bendrovei „Elektros tinklų statyba“ (į.k. 111728584) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ (į. k. 110801759) 266,50 Eur (du šimtus šešiasdešimt šešis eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų dėl advokato teisinės pagalbos.

77Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ (į. k. 110801759) 4,79 Eur (keturis eurus ir 79 ct) bylinėjimosi išlaidų.

78Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo akcinės bendrovės „Litgrid“ (į. k. 302564383) 7,48 Eur (septynis eurus ir 48 ct) bylinėjimosi išlaidų.

79Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, pateikiant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ kreipėsi į teismą su... 5. 2. Ieškinio faktiniame pagrinde nurodyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2017... 6. 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ rašytiniuose... 7. 4. Atsakovas akcinė bendrovė „Litgrid“ atsiliepime prašo ieškinį... 8. 5. Atsiliepime nurodoma, kad elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo)... 9. 6. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Elektros tinklų statyba“... 10. 7. Teismo posėdyje, vykusiame 2019 m. liepos 15 d., ieškovo atstovė... 11. 8. Teismo posėdyje atsakovo įgaliotos atstovės V. A., A. D. palaikė... 12. 9. Trečiojo asmens akcinės bendrovės „Elektros tinklų statyba“ vadovas... 13. 10. Trečiojo asmens akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ įgaliota atstovė... 14. 11. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 15. 12. Nagrinėjamu atveju tarp bylos šalių ginčas kilo iš esmės trimis... 16. 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71... 17. 14. Vadinasi, skolininkui, pažeidusiam terminuotos prievolės, įtvirtintos... 18. 15. Nagrinėjamu atveju tarp ieškovo (kaip perdavimo sistemos operatoriaus) ir... 19. 16. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.5 punkte buvo įtvirtinta, kad perkėlimo... 20. 17. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte buvo nustatyta, kad perkėlimo... 21. 18. Teismas, įvertinęs Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkto, 5.1 punkto,... 22. 19. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas sprendžia, kad tikrieji sutarties... 23. 20. Taigi (priešingai nei teigė atsakovas) būtent atsakovui kaip sutarties,... 24. 21. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 13-20... 25. 22. Nagrinėjamu atveju tarp bylos šalių nekilo ginčo dėl faktinės... 26. 23. Tokiu atveju atsakovas vadovaujantis Sutarties Specialiųjų sąlygų 4... 27. 24. Nagrinėjamu atveju tarp bylos šalių nekilo ginčo ir dėl kitos... 28. 25. Tokiu atveju atsakovas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.15... 29. 26. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 13-25... 30. 27. Teismas pažymi, kad aplinkybė, jog atsakovas vėlavo pabaigti suteikti... 31. 28. Teismas atmeta kaip neatitinkančią faktinės situacijos atsakovo... 32. 29. Be to, teismas įvertino, kad Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punkte... 33. 30. Taigi sutarties sąlygos, aptartos teismo sprendimo 29 punkte, bei... 34. 31. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad netesybos – tai įstatymų,... 35. 32. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalių sutartimi sulygtos... 36. 33. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta... 37. 34. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismas, spęsdamas dėl... 38. 35. Nagrinėjamu atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.3 punkte šalys... 39. 36. Taigi, sutarties šalims aiškiai susitarus būtent dėl tokio dydžio... 40. 37. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 31-36... 41. 38. Tačiau vertinant ieškovo teisę reikalauti konkretaus dydžio... 42. 39. Teismas, įvertinęs Sutarties sąlygų (įvardintų teismo sprendimo 38... 43. 40. Taigi, atsakovui pavėlavus pabaigti elektros įrenginių perkėlimo... 44. 41. Nepaisant to, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo priteisti... 45. 42. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs Sutarties dalyko specifiką,... 46. 43. Kaip matyti iš Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 punkto, jame buvo... 47. 44. Tarp bylos šalių nekilo ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad (kaip... 48. 45. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovas visus pagal... 49. 46. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas sprendžia, kad, įvertinus tai, jog... 50. 47. Teismas pažymi, kad teismo posėdžio metu ieškovo atstovei buvo žodžiu... 51. 48. Teismas atmeta kaip įstatymo nuostatų neatitinkančias atsakovo... 52. 49. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte yra įtvirtintas sutrumpintas 6... 53. 50. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai ginčo šalis... 54. 51. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius,... 55. 52. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų,... 56. 53. CK 1.130 straipsnio 2 dalyje kaip vienas iš ieškinio senaties nutraukimo... 57. 54. Kaip matyti iš bylos medžiagos iki ieškovui kreipiantis į teismą su... 58. 55. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovas 2018 m.... 59. 56. Tuo tarpu ieškinio reikalavimui priteisti delspinigius už laikotarpį nuo... 60. 57. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo išsakytus argumentus, kad... 61. 58. Tačiau teismas, įvertinęs aplinkybę, kad pats atsakovas tiek iki teismo... 62. 59. Atsižvelgiant į išdėstyta (plačiau žr. teismo sprendimo 13-65... 63. 60. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu tenkinus iš dalies ieškinio materialinį... 64. 61. Ieškinį tenkinus iš dalies (61 proc.), ieškovui iš atsakovo... 65. 62. Ieškinį tenkinus iš dalies (61 proc.), ieškovui iš atsakovo... 66. 63. Ieškinį tenkinus iš dalies, tretieji asmenys, nepareiškiantys... 67. 64. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 68. 65. Tokiu atveju ieškinį tenkinus iš dalies (61 proc.), trečiasis asmuo,... 69. 66. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 70. 67. Į valstybės biudžetą iš ieškovo priteisiama proporcingai atmestų... 71. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 72. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį tenkinti iš... 73. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ (į. k. 110801759)... 74. Ieškinį likusioje dalyje atmesti.... 75. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ (į. k. 110801759)... 76. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų,... 77. Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 78. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo akcinės bendrovės... 79. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...