Byla eAS-640-438/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Freda“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Freda“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Alvinta“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ūrus“ ir Ko, atstovaujamai uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, dėl administracinio akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas akcinė bendrovė „Freda“ (toliau – ir pareiškėjas) teismui padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Utenos RAAD) 2018 m. kovo 20 d. individualų administracinį aktą Nr. (4.2)-S-367 „Dėl atliekų atsiėmimo“ (toliau – ir Aktas). Skundžiamu Aktu atsakovas pareiškėjui nurodė iki 2018 m. balandžio 30 d. atsiimti Akte nurodytas atliekas, esančias BUAB „Ūrus“ ir Ko priklausančioje atliekų tvarkymo aikštelėje duomenys neskelbtini ir priduoti jas atliekų tvarkytojams.

6Pareiškėjo skundas priimtas nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17 d. nutartimi.

7Pareiškėjas šioje administracinėje byloje taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Akto vykdymą ir galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

8Pareiškėjas nurodė, kad nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjas pagal, jo nuomone, neteisėtą nurodymą, įgis pareigą atsiimti atliekas, o to nepadarius ir atliekas sutvarkius atsakovui, išlaidos būtų išieškotos iš pareiškėjo. Tai galėtų sukelti didelę finansinę naštą.

9II.

10Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai 2018 m. liepos 17 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Teismas vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, kad pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėjas savo prašymą grindė tik tikėtinomis prielaidomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog prielaida, kad pareiškėjas ateityje gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017). Pareiškėjas nepateikė jokių skaičiavimų ar kitokių argumentų, kokia finansinė našta jam tektų, jeigu būtų vykdomas Akto reikalavimas, ar išieškomos atsakovo patirtos išlaidos. Be to, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra aišku, kokių imperatyvių priemonių pareiškėjo atžvilgiu dėl atliekų sutvarkymo imsis atsakovas. Taigi, savo pozicijos, jog būtent šioje proceso stadijoje ginčijamas sprendimas sukels tokią didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas / prisiteisimas) būtų labai sudėtingas, iš esmės įrodymais nepagrindė. Kita vertus, teismas pažymėjo, kad ateityje pareiškėjas turės teisę ginčyti atsakovo prašymą išieškoti iš jo patirtas atliekų sutvarkymo išlaidas, jeigu atsakovas pasirinktų būtent tokį atliekų sutvarkymo ir lėšų išieškojimo būdą (jas sutvarkytų savo lėšomis). Dėl nurodytų argumentų pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkintas.

12III.

13Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo AB „Freda“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinti – sustabdyti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 20 d. priimto individualaus administracinio akto Nr. (4.2)-S-367 „Dėl atliekų atsiėmimo“ vykdymą ir galiojimą iki kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tiesiogiai susiję su pareiškėjo pradiniame skunde pareikštu reikalavimu dėl Akto panaikinimo, kadangi nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių bei atsakovui savarankiškai sutvarkius atliekas, pareiškėjo teismui pareikštas skundas panaikinti administracinį aktą kaip neteisėtą praras prasmę. Priešingai, pareiškėjas tokiu atveju turės kelti naują administracinę bylą, kurioje ginčytų atsakovo priimtą sprendimą išieškoti atliekų tvarkymo išlaidas iš pareiškėjo, o tai akivaizdžiai neatitiktų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų (ABTĮ 11 str.).

152. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu siekiama suteikti laikiną apsaugą pareiškėjui nagrinėjamoje byloje, t. y. apsaugoti pareiškėją nuo žalos, kurią sukeltų aplinkybė, kad atsakovas būtų sutvarkęs atliekas savo sąskaita. Net ir tuo atveju, jeigu pareiškėjo skundas būtų atmestas, o atsakovas atliekas sutvarkytų savo lėšomis, pareiškėjas negalėtų atliekų sutvarkyti Akte nurodytu alternatyviu būdu, t. y. pareiškėjui atsiimant atliekas pačiam arba atlyginant išlaidas už atliekų tvarkymą atsakovui.

163. Pareiškėjo skundas yra pagrįstas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) aspektu, skunde yra išsamiai išdėstytos faktinės aplinkybės bei pateiktas jų teisinis vertinimas, skundas pagrįstas pridėtais rašytiniais įrodymais, todėl yra tikėtinai pagrįstas. Teismui nepritaikius pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, pareiškėjui žala pasireikštų tuo, kad pareiškėjas turėtų padengti atliekų tvarkymo išlaidas atsakovui, tačiau pats pareiškėjas turi ilgalaikius atliekų tvarkymo partnerius, su kuriais nuolat bendradarbiauja, todėl šie atliekų tvarkytojai pareiškėjui atliekų tvarkymo paslaugų kainą gali pasiūlyti žymiai mažesnę, nei atsakovas įgis organizuodamas viešųjų pirkimų procedūras.

174. Sustabdžius ginčijamo Akto galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje byloje, nei atsakovo, nei kitų asmenų interesai nenukentės, nepatirs jokios žalos, kadangi minėtos atliekos stovi atliekų tvarkytojo teritorijoje jau nuo 2013/2014 metų saugiai supakuotos. Šiuo atveju turėtų būti ginami verslo atstovo – pareiškėjo interesai, užtikrinamas jo ekonominės veiklos tęstinumas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė sustabdyti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 20 d. priimto individualaus administracinio akto Nr. (4.2)-S-367 „Dėl atliekų atsiėmimo“ vykdymą ir galiojimą iki kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

23Iš skundžiamo Akto turinio matyti, kad juo AB „Freda“ buvo prašoma iki 2018 m. balandžio 30 d. atsiimti BUAB „Ūrus ir Ko“ priklausančioje atliekų tvarkymo aikštelėje esančias atliekas, kurių gamintoja yra AB „Freda“, ir jas perduoti atliekų tvarkytojams bei apie tai informuoti Utenos RAAD. Taip pat nurodyta, kad jeigu AB „Freda“ neatsiims atliekų, išlaidos už jų tvarkymą bus išieškotos iš AB „Freda“.

24Šį Aktą pareiškėjas apskundė teismui ir jo skundas buvo priimtas nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17 d. nutartimi. Pareiškėjas prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės siekia, kad BUAB „Ūrus ir Ko“ priklausančioje atliekų tvarkymo aikštelėje esančios atliekos, kurių gamintojas yra pareiškėjas, būtų tvarkomos tik išsprendus ginčą dėl skundžiamo Akto teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjo teigimu, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu siekiama apsaugoti pareiškėją nuo žalos, kurią sukeltų aplinkybė, kad atsakovas būtų sutvarkęs atliekas savo sąskaita. Net ir tuo atveju, jeigu pareiškėjo skundas būtų atmestas, o atsakovas atliekas sutvarkytų savo lėšomis, pareiškėjas negalėtų atliekų sutvarkyti Akte nurodytu alternatyviu būdu, t. y. pareiškėjui atsiimant atliekas pačiam arba atlyginant išlaidas už atliekų tvarkymą atsakovui. Pareiškėjas atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad iki įsiteisės sprendimas šioje byloje, nei atsakovo, nei kitų asmenų interesai nenukentės, nepatirs jokios žalos, kadangi minėtos atliekos stovi atliekų tvarkytojo teritorijoje jau nuo 2013/2014 metų saugiai supakuotos.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

26Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog prielaida, kad pareiškėjas ateityje gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas. Pareiškėjas nepagrindė, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jis susidurtų su neproporcingai didelėmis išlaidomis. Pabrėžtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę įvardijamos tik tikėtinos pasekmės. Taip pat pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas būtų ėmęsis kokių nors realių veiksmų minėtam Aktui įgyvendinti. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo spręsti, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ginčas dėl Akto panaikinimo taptų iš esmės beprasmis, kaip teigiama atskirajame skunde, o siekis ateityje išvengti procesų teisme nėra pagrindas pripažinti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymas yra būtinas.

27Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, sutikdama ir nekartodama pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjo prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodytas aplinkybes ir taikė ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti dėl atskirajame skunde nurodytų motyvų nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Dėl šių priežasčių Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17 d. nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

28Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 70 str. 1 d.), todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo akcinės bendrovės „Freda“ atskirąjį skundą atmesti.

31Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas akcinė bendrovė „Freda“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjo skundas priimtas nagrinėti Regionų apygardos administracinio... 7. Pareiškėjas šioje administracinėje byloje taip pat prašė taikyti... 8. Pareiškėjas nurodė, kad nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo... 9. II.... 10. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai 2018 m. liepos 17... 11. Teismas vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, kad pareiškėjas... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 14. 1. Pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės yra... 15. 2. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu siekiama suteikti laikiną... 16. 3. Pareiškėjo skundas yra pagrįstas prima facie (iš pirmo žvilgsnio)... 17. 4. Sustabdžius ginčijamo Akto galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos... 21. Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė sustabdyti atsakovo Lietuvos... 23. Iš skundžiamo Akto turinio matyti, kad juo AB „Freda“ buvo prašoma iki... 24. Šį Aktą pareiškėjas apskundė teismui ir jo skundas buvo priimtas... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 26. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog... 27. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, sutikdama ir... 28. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Freda“ atskirąjį skundą atmesti.... 31. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 17... 32. Nutartis neskundžiama....