Byla eAS-840-624/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ryčio Krasausko ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų S. B., nepilnamečių O. D., V. D. (V. D.), V. D. (V. D.), atstovaujamų pagal įstatymą S. B., skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „D legals“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. spalio 17 d. gautas pareiškėjų S. B., O. D., V. D., V. D. (toliau – ir pareiškėjai) skundas, kuriame prašoma panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas, atsakovas) 2018 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. ( - ) dėl atsisakymo išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje bei daugkartinių nacionalinių vizų Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) panaikinimo pareiškėjams (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų prašymus dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 22 d. nutartimi priėmė pareiškėjų skundą. Nurodė išsiųsti skundo kopiją atsakovui Migracijos departamentui ir įpareigoti per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjų skundą ir visą su ginču susijusią turimą medžiagą. Įtraukė į bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB „D legals“, nusiunčiant jam skundą atsiliepimui į pareiškėjų skundą per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti. Taikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdė Sprendimo dalies dėl daugkartinių nacionalinių vizų Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) panaikinimo vykdymą iki tol, kol įsiteisės baigiamasis teismo sprendimas šioje administracinėje byloje, bet ne ilgiau nei iki pareiškėjams išduotų (panaikintų) vizų galiojimo termino pabaigos. Nurodė, jog nutartis dėl reikalavimų užtikrinimo vykdoma skubiai.

8Teismas pažymėjo, kad skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytus reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti, nustatytinas terminas atsiliepimams pateikti.

9Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo dalies, kuria buvo panaikintos pareiškėjams išduotos daugkartinės nacionalinės vizos, vykdymą, paliekant pareiškėjams turimas vizas iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo, bet ne ilgiau nei iki vizų galiojimo termino pabaigos t. y. 2019 m. sausio 7 d. Šį prašymą teismas tenkino, įvertinęs reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindų egzistavimą ir tai, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju sukeltų mažiau neigiamų pasekmių nei jų netaikymas.

10III.

11Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutarties dalį, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė.

12Atskirajame skunde atsakovas pažymi, kad išnagrinėjus prašymus dėl leidimo gyventi ir neišdavus leidimų laikinai gyventi, pareiškėjai nebeatitinka vizos išdavimo pagrindo. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 139 straipsnis neįtvirtina, kad apskųsto sprendimo dėl atsisakymo išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi ar išduoti nacionalinę vizą vykdymas sustabdomas. Pagal Įstatymo 28 straipsnio 3 dalį prašymo dėl leidimo gyventi išdavimo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje iki bus išnagrinėtas jo prašymas ir priimtas sprendimas. Pareiškėjai prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nenurodė, kokia neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala bus padaryta nesustabdžius skundžiamo Sprendimo dalies vykdymo. Akcentuoja, kad pareiškėjai pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad buvimas ne Lietuvos respublikoje netrukdo sėkmingai valdyti įmones (2014 m. gruodžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2720/2014).

13Atsakovo vertinimu, prašymo teiginiai dėl daiktų susivežimo ir auklės vaikams vertintini kritiškai, nes pareiškėjos vaikų teisė gyventi Lietuvos Respublikoje yra išvestinė iš pareiškėjos teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, o ne sąlyga, dėl kurios pareiškėja įgyja minėtą teisę. Be to, pareiškėjos teiginiai dėl galimybės asmeniškai dalyvauti administraciniame procese nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – pareiškėjų interesus proceso metu gali atstovauti pasirinktas advokatas. Daugkartinės nacionalinės vizos Užsieniečių registre paskelbtos negaliojančiomis iš karto priėmus ginčijamą Sprendimą. Atsakovas akcentuoja, kad nėra nustatyta procedūra, leidžianti atstatyti panaikintos vizos galiojimą, nėra paskirta institucija, kuriai būtų suteikti tokie įgaliojimai.

14Pareiškėjai pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepime nurodo, kad savo reikalavimų tikėtiną pagrįstumą pareiškėjai pagrindė. Be to, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teisėtai atvykę į Lietuvą ir teisėtai čia gyvendami, skundo padavimo metu jie būtų laikomi esančiais Lietuvoje neteisėtai, kas pažeistų teisinio apibrėžtumo principą. Pareiškėjų teisių gynimas dėl Sprendimo dalies, panaikinančios vizas, taptų teisiškai nereikšmingas. Palikus galioti skundžiamą Sprendimą, nebeliktų teisinio mechanizmo apginti galimai pažeistas jų teises. Pareiškėja akcentuoja, kad ( - ) veikloje dalyvauja ne tik kaip akcininkė, bet ir kaip teisės ekspertė – tai patvirtina į bylą pateiktos teisinių paslaugų sutartys. Jos minėtoje veikloje niekas negalėtų pakeisti, nes pareiškėja turi specialių žinių. Be to, pareiškėja nori savo pažeistas teises ginti asmeniškai ir dalyvauti teismo posėdyje. Nurodo, kad jokių papildomų administracinių ar finansinių kaštų išduotų vizų palikimas atsakovui nesukels.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutarties dalies, kuria tenkintas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti Migracijos departamento 2018 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. ( - ) dėl atsisakymo išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje bei daugkartinių nacionalinių vizų Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) panaikinimo pareiškėjams ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų prašymus dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo. Taip pat buvo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo dalies dėl daugkartinių nacionalinių vizų Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) panaikinimo vykdymą iki tol, kol įsiteisės baigiamasis teismo sprendimas šioje administracinėje byloje, bet ne ilgiau nei iki pareiškėjams išduotų (panaikintų) vizų galiojimo termino pabaigos.

20Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016, 2018 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2018 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-518-662/2018; 2018 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-640-438/2018). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjų motyvus, kuriais grindžiamas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas, įvertinusi administracinėje byloje ginčijamą Sprendimą ir byloje esančius duomenis, pripažįsta, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindų egzistavimą, priėmė pagrįstą sprendimą taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Byloje pareiškėjai ginčija Sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje bei daugkartinių nacionalinių vizų Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) panaikinimo. Teismo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdyti Sprendimo dalies dėl daugkartinių nacionalinių vizų Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) panaikinimo vykdymą iki tol, kol įsiteisės baigiamasis teismo sprendimas šioje administracinėje byloje, bet ne ilgiau nei iki pareiškėjams išduotų (panaikintų) vizų galiojimo termino pabaigos (2019 m. sausio 7 d.), yra adekvati siekiamam tikslui, nepažeidžia proporcingumo principo ir šalių interesų pusiausvyros, nes šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas sukeltų mažiau neigiamų pasekmių nei jos netaikymas.

23Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, sutikdama ir nekartodama pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjų prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodytas aplinkybes ir taikė ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti dėl atskirajame skunde nurodytų motyvų nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Dėl šių priežasčių Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutartis paliekama nepakeista, o atsakovo atskirasis skundas atmetamas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Migracijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. spalio 17 d. gautas... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 22 d. nutartimi... 8. Teismas pažymėjo, kad skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos... 9. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 10. III.... 11. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 12. Atskirajame skunde atsakovas pažymi, kad išnagrinėjus prašymus dėl leidimo... 13. Atsakovo vertinimu, prašymo teiginiai dėl daiktų susivežimo ir auklės... 14. Pareiškėjai pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriame... 15. Atsiliepime nurodo, kad savo reikalavimų tikėtiną pagrįstumą pareiškėjai... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018... 19. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą su... 20. Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjų motyvus, kuriais... 23. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, sutikdama ir... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutarties dalį... 27. Nutartis neskundžiama....