Byla AS-1299-525/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „E-verslo klasteris“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūra dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „E-verslo klasteris“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 4-519 ,,Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-1.4-ŪM-02-K-01-002 nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-519) ir 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 4-520 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-234 ,,Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrų fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-520) pripažinimo netekusiu galios“.

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 4-519 ,,Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-1.4-ŪM-02-K-01-002 nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“ galiojimą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi (b. l. 94-95) priėmė pareiškėjo UAB ,,E-verslo klasteris“ skundą. Tenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai, iki byloje įsiteisės teismo sprendimas, sustabdė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 4-519 ,,Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-1.4-ŪM-02-K-01-002 nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“ galiojimą.

8Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, nurodė, jog sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

9Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės sieja su tuo, kad jos netaikius kils reali grėsmė pareiškėjo veiklos tęstinumui, nes 619 014,78 Eur grąžinimas privestų bendrovę iki bankroto, teismas vertino, jog yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad sumokėdamas ginčijamu įsakymu nurodytą sumą pareiškėjas gali objektyviai pritrūkti apyvartinių lėšų, kas nepagrįstai apsunkintų jo finansinę padėtį ir padarytų neproporcingai didelę žalą, kuri nėra suderinama su proporcingumo principu. Teismas vertino, kad finansinių sunkumų grėsmė ir žalos kilimas, pareiškėjui sumokant nurodytą sumą, konkrečiu atveju yra pakankamai realus.

10III.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeiti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartį iš dalies – panaikinti nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

12Atskirajame skunde pateikia šiuos argumentus:

131) Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės daugiau susijusios su skundžiamo sprendimo neigiamomis pasekmėmis pareiškėjui ir jo vykdomai veiklai, nei su realiomis grėsmėmis, jog teismo priimto sprendimo nagrinėjamoje byloje įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas. Galima neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas.

142) Remiasi Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 16 punktu, nurodo, jog vadovaujantis juo Ministerija yra sustabdžiusi pareiškėjo skolos išieškojimo perdavimo procedūrą iki bus išspręstas ginčas ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas ar nutartis, todėl nėra jokios realios grėsmės, kad teismui priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą Ministerijos sprendimą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasukėtų ar taptų negalimas, taip pat nėra jokios finansinių sunkumų grėsmės pareiškėjui. Kadangi Ministerijos sprendime nurodytos sumos išieškojimas sustabdytas ir be teismo nutarties, ši priemonė yra perteklinė, dėl to naikintina.

15Pareiškėjas UAB „E-verslo klasteris“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, palikti nepakeistą.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą pateikia šiuos argumentus:

171) Taisyklių 16 punkte nurodyta, kad sustabdomas ne išieškojimas, o skolos išieškojimo perdavimas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui. Tai reiškia, kad pats skolos, dėl kurios egzistavimo vyksta teisminis ginčas, nėra sustabdomas, sustabdomas tik jos perdavimas, tad teismo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė nėra ir negali būti perteklinė. Be to, atsakovo nuomonė, kad pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė perkelinė, nesudaro pagrindo konstatuoti skundžiamos nutarties dalies neteisėtumą, būtinybę ją naikinti.

182) Teismas pagrįstai pažymėjo, jog yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad sumokėdamas ginčijamu įsakymu nurodytą sumą (619 014,79 Eur) pareiškėjas gali objektyviai pritrūkti apyvartinių lėšų, kas nepagrįstai apsunkintų pareiškėjo finansinę padėtį ir padarytų neproporcingai didelę žalą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutarties dalies, kuria teismas tenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai, iki byloje įsiteisės teismo sprendimas, sustabdė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 4-519 ,,Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-1.4-ŪM-02-K-01-002 nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“ galiojimą, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

23Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teismo prašė sustabdyti Įsakymo Nr. 4-519, kuriuo nustatyta, kad pareiškėjas per 90 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 619 014,78 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų į Ministerijos sąskaitą, galiojimą.

25Tačiau Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 16 punktas numato: „Jeigu projekto vykdytojas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Taisyklėse nurodytų fondų ir programų administravimą, nustatyta tvarka sprendimą apskundžia teismui ar kitai kompetentingai institucijai, skolos išieškojimo perdavimas (išskyrus neteisėtą ar netinkamai taikomą valstybės pagalbą, kaip nustatyta reglamente (EB) Nr. 659/1999) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui stabdomas, iki išsprendžiamas ginčas ir dėl jo įsiteisėja teismo sprendimas ar teismo nutartis arba kompetentinga institucija išnagrinėja projekto vykdytojo skundą ir priima dėl jo atitinkamą sprendimą“.

26Tai, kad pareiškėjo skolos išieškojimo perdavimo procedūra yra sustabdyta iki bus išspręstas ginčas ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas ar nutartis, nurodė ir atsakovas.

27Taigi nėra realios grėsmės, kad teismui priėmus sprendimą šioje byloje iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas.

28Tai leidžia vertinti, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę tam nesant pagrindo, t. y. nesant duomenų, jog jos netaikius teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

29Dėl nurodytų priežasčių tikrinama nutarties dalis naikintina pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrino priemonės taikymo atmetant.

30Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-39/2012). Proceso dalyviai gali pakartotinai teikti motyvuotus prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymo, panaikinimo ar pakeitimo. Tačiau tokiais atvejais jie privalo nurodyti naujas aplinkybes bei pateikti įrodymus, dėl kokių priežasčių, atsižvelgiant į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatytus kriterijus, atsirado būtinybė (iš naujo) pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ar vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti kita arba nebeliko būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-133/2008).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutarties dalį, kuria teismas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tenkino ir laikinai, iki byloje įsiteisės teismo sprendimas, sustabdė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 4-519 ,,Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-1.4-ŪM-02-K-01-002 nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“ galiojimą, panaikinti. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „E-verslo klasteris“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „E-verslo... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi (b.... 8. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 9. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo... 10. III.... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija)... 12. Atskirajame skunde pateikia šiuos argumentus:... 13. 1) Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės daugiau susijusios su skundžiamo... 14. 2) Remiasi Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į... 15. Pareiškėjas UAB „E-verslo klasteris“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą pateikia šiuos argumentus:... 17. 1) Taisyklių 16 punkte nurodyta, kad sustabdomas ne išieškojimas, o skolos... 18. 2) Teismas pagrįstai pažymėjo, jog yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 22. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad... 23. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teismo prašė sustabdyti Įsakymo Nr. 4-519,... 25. Tačiau Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į... 26. Tai, kad pareiškėjo skolos išieškojimo perdavimo procedūra yra sustabdyta... 27. Taigi nėra realios grėsmės, kad teismui priėmus sprendimą šioje byloje... 28. Tai leidžia vertinti, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties... 29. Dėl nurodytų priežasčių tikrinama nutarties dalis naikintina pareiškėjo... 30. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog teismas bet kurioje proceso stadijoje... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutarties... 34. Nutartis neskundžiama....