Byla eAS-393-662/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skundą atsakovui Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Viešosios įstaigos centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2020 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. IT01-2020/2-440 „Dėl pažeidimo“.

6Pareiškėjas 2020 m. balandžio 29 d. pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (toliau – ir RUP) – sustabdyti Viešosios įstaigos centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. IT01-2020/2-440 galiojimą bei uždrausti pradėti reikalauti grąžinti lėšas ir daryti netinkamų finansuoti projektų lėšų išskaičiavimą iš tarpinių/galutinių mokėjimų prašymų, teigdamas, kad nepritaikius RUP pareiškėjas susidurs su finansiniais sunkumais, kurie sukels ypatingai neigiamas pasekmes, ginčijamo Sprendimo vykdymo sustabdymas esamoje situacijoje padėtų užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, nepagrįstai nesuvaržant nė vienos iš šalių bei užtikrintų viešąjį interesą.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 30 d. nutartimi netenkino pareiškėjo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo individualaus teisės akto galiojimo laikiną sustabdymą, uždraudimą pradėti reikalauti grąžinti lėšas ir daryti netinkamų finansuoti projektų lėšų išskaičiavimą iš tarpinių/galutinių mokėjimų prašymų.

9Teismas nustatė, kad pareiškėjas prašyme taikyti RUP nurodė, jog, netaikius RUP, jis susidurs su finansiniais sunkumais, o tai sukels ypatingai dideles neigiamas pasekmes, nes 89 799,91 Eur pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos yra reikšmingos pareiškėjo funkcijų vykdymui, sutrikdytų arba padarytų neįmanomą pareiškėjo veiklą, būtų pažeistas biudžetinės įstaigos biudžeto vykdymo imperatyvios nuostatos (pareiškėjas negali kitoms programoms skirtomis finansuoti lėšomis vykdyti ginčijamo sprendimo), būtų pažeistas viešasis interesas. Teismas sprendė, kad pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių pagrįstų aplinkybių ir neteikė įrodymų, jog, netaikius RUP, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, pareiškėjo teisių įgyvendinimas gali būti suvaržomas arba jų įgyvendinimas apsunkinamas iš esmės. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo hipotetinio pobūdžio argumentai, kad gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, neužtikrintas viešasis interesas, šiuo atveju nesudaro pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas patirs neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą, o reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais, tačiau šiuo atveju pareiškėjas to nepadarė. Be to, pareiškėjui teisės aktais nėra suteikta teisė ginti viešąjį interesą.

10III.

11Pareiškėjas Rokiškio rajono savivaldybės administracija atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartį ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

12Pareiškėjas teigia, kad nors skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas ir bylos nagrinėjimas paskirtas 2020 m. birželio 15 d., Agentūra sprendimo vykdymo nesustabdė ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijai siunčia priminimus dėl grąžintinų lėšų grąžinimo termino, kuriuose ragina pareiškėją grąžinti pagal Sprendimą pripažintas netinkamomis finansuoti lėšas, o negrąžinus lėšų iki nustatyto termino, nurodo, kad bus skaičiuojami delspinigiai. Apskundus Sprendimą dėl lėšų grąžinimo, yra stabdomas grąžintinų lėšų išieškojimas, kol bus išspręstas ginčas ir įsiteisės teismo sprendimas. Agentūra 2020 m. balandžio 24 d. raštu Nr. 2020 „Dėl projekto Nr. 08.2-CPVA-R-908-51-0009 „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ grąžintinų lėšų grąžinimo termino“ informavo, kad „[...] teisės aktuose, reglamentuojančiuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą, nėra nustatyta, kad pateikus skundą, būtų stabdomas valstybių institucijų priimtų sprendimų vykdymas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktikoje, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo bylose dėl Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo, taip pat paprastai laikomasi pozicijos, kad nėra būtinybės stabdyti administruojančių institucijų sprendimų (pvz. dėl lėšų grąžinimo) galiojimo dėl to, jog nebus galima įvykdyti pareiškėjui palankaus sprendimo ar jo įvykdymas pasunkės. Taigi vien nustatytas faktas, kad projekto vykdytojas yra pateikęs Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Agentūros 2020 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. ITO1-2020/2-440, sudaro pagrindą konstatuoti, jog Agentūra pažeidžia projekto vykdytojo teises, prašydama laikytis Sprendimo dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų grąžinimo. Toks Agentūros elgesys pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą ir leidžia manyti, kad projektinę veiklą reglamentuojančios tvarkos ir taisyklės Agentūrai suteikia tik teises, o Rokiškio rajono savivaldybės administracijai ir kitiems pareiškėjams – tik pareigas ir atsakomybę.

13Pareiškėjas nurodo, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių jis susidurs su finansiniais sunkumais, kurie sukels jam ypatingai neigiamas pasekmes. Be to, atsakovo elgesys leidžia pagrįstai manyti, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų interesams, t. y. Agentūra, piktnaudžiaudama savo teisėmis, bandys sumažinti projekto finansavimą Rokiškio rajono savivaldybei ir taip pareiškėjas neteks finansavimo. Agentūros veiksmai dėl pareiškėjo, t. y. pažeidinėjant Taisyklių reikalavimus, užkertant kelią kreiptis į teismą ar sprendimų vykdymas bylos nagrinėjimo teisme metu, neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių teisės aktų ir kitų įstatymų nuostatų, pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą, žemina Rokiškio rajono savivaldybę. Todėl reikalavimo užtikrinimo priemonę taikyti yra būtina ir tai šiuo atveju būtų proporcinga priemonė atsakovo veiksmams.

14Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

15Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo motyvai dėl reikalavimų užtikrinimo teisės taikymo yra deklaratyvūs, be jokių konkrečių argumentų, kokios realiai pareiškėjo funkcijos ar veiklos būtų sutrikdomos, kokie realiai neatitaisomi Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų interesai bus pažeisti, taip pat neįrodo, kokias konkrečiai neigiamas pasekmes reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas sukels pareiškėjo teisėms ir/ar pareigoms. Taigi šiuo atveju pareiškėjo atskirajame skunde yra pateiktos tik bendro pobūdžio prielaidos, kuriomis grindžiamas jo suformuluotas reikalavimas, motyvai yra nepagrįsti objektyviais argumentais, įrodymais ir tiesioginiu priežastiniu ryšiu, kaip Agentūrai sustabdžius išlaidų apmokėjimą sutrikdytų arba padarytų neįmanomą pareiškėjo veiklą ir funkcijų vykdymą.

16Atsakovas atkreipia dėmesį, kad 2018 m. gegužės 8 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0009 „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ sutarties (toliau – ir Sutartis) 3.2 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas. Taigi pareiškėjas, sudarydamas Sutartį, įsipareigojo savo lėšomis apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas, t. y. ir tokias netinkamas finansuoti išlaidas, kurios atsirado pritaikius finansinę korekciją dėl padaryto viešųjų pirkimų pažeidimo, todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nepateikiant objektyvių ir pagrįstų argumentų (įrodymų) yra siekis išvengti neigiamų padarinių, kurias sukeltų tinkamas Sutarties vykdymas, apmokant patiriamas išlaidas savo lėšomis. Pažymi, kad Agentūrai nustačius pažeidimą ir priėmus Sprendimą dėl pažeidimo, Sutartyje numatytas finansavimas sumažintas nebuvo, t. y. projekto sutartyje numatytos finansavimo lėšos nebuvo sumažintos ir pareiškėjas turės teisę jas gauti, jeigu teismo priimtas sprendimas bus nepalankus Agentūrai.

17Atsakovas teigia, kad pareiškėjo cituojamos 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės yra taikomos techninės paramos prioritetams ir tik priemonėms, įgyvendinamoms visuotinės dotacijos būdu, tačiau pareiškėjo teismui skundžiamas Sprendimas yra priimtas dėl pareiškėjo įgyvendinamo projekto, kuris nėra techninės paramos projektas ir nėra įgyvendinamas visuotinės dotacijos būdu, todėl jam nėra taikomos pareiškėjo skunde nurodytos taisyklės. Atsakovas teigia, kad teisės aktuose, reglamentuojančiuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą, nėra nustatyta, kad pateikus skundą, būtų stabdomas valstybių institucijų priimtų sprendimų vykdymas. LVAT praktikoje, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo bylose dėl Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo, taip pat paprastai laikomasi pozicijos, kad nėra būtinybės stabdyti administruojančių institucijų sprendimų (pvz., dėl lėšų grąžinimo) galiojimo dėl to, jog nebus galima įvykdyti pareiškėjui palankaus sprendimo ar jo įvykdymas pasunkės. Vien tai, kad pareiškėjas yra pateikęs skundą dėl Sprendimo, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog Agentūra pažeidžia projekto vykdytojo teises prašydama laikytis Sprendimo dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų grąžinimo.

18Atsakovas pažymi, kad pareiškėjui yra siunčiamas standartinės formos priminimas dėl grąžintinų lėšų grąžinimo termino, tačiau pagal teisinį reguliavimą delspinigiai yra neskaičiuojami, nes pareiškėjas yra biudžetinė įstaiga.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria teismas nutarė netenkinti pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, pagrįstumas ir teisėtumas.

22Iš ginčijamo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. IT01-2020/2-440 matyti, kad atsakovas nusprendė, jog pareiškėjas turi grąžinti 31 754,93 Eur sumą per 90 dienų (I t., e. b. l. 9).

23Pareiškėjas, prašydamas taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (t. y. sustabdyti Agentūros 2020 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. IT01-2020/2-440 galiojimą bei uždrausti pradėti reikalauti grąžinti lėšas ir daryti netinkamų finansuoti projektų lėšų išskaičiavimą iš tarpinių/galutinių mokėjimų prašymų), akcentavo, kad lėšų grąžinimas pareiškėjui sukeltų didelius finansinius sunkumus, sutrikdytų arba padarytų neįmanomą jo veiklą, gali būti pažeistas viešasis interesas. Tačiau pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, sprendė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų neproporcingas.

24Nagrinėdama šiuos pareiškėjo išsakytus argumentus, teisėjų kolegija pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (liet. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir dėl to, kad administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

26Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

27Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo bylose dėl Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo, paprastai laikomasi pozicijos, kad nėra būtinybės stabdyti administruojančių institucijų sprendimų dėl lėšų grąžinimo galiojimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-372/2012 ir kt.). Jeigu ginčijamas atsakovo sprendimas būtų panaikintas, atsakovas, vykdydamas teismo sprendimą, su pažeidimu susijusią susigrąžintą sumą teisės aktų nustatyta tvarka pervestų pareiškėjui (jo steigėjui, ar kitam nurodytam subjektui), todėl nėra jokios rizikos, kad pareiškėjui grąžinus skirtas lėšas, nebūtų galima įvykdyti pareiškėjui palankaus teismo sprendimo, jeigu toks sprendimas būtų priimtas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-605-822/2016; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

28Nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes, kurios jam kils dėl skundžiamo akto nesustabdymo, tačiau pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų (finansinių) pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012, 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byla Nr. AS-662-756/2017).

29Sprendžiant dėl reikalavimo priemonės užtikrinimo taikymo šioje byloje atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjui, apskundus Sprendimą dėl lėšų grąžinimo, yra stabdomas grąžintinų lėšų išieškojimas, kol bus išspręstas ginčas ir įsiteisės teismo sprendimas. Iš skundžiamo Sprendimo V skyriaus matyti, kad atsakovas, atlikdamas tyrimą, vadovavosi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, kurių 335 punktas nustato, kad sprendimai dėl lėšų grąžinimo priimami ir vykdomi, grąžintinos ir projektų vykdytojų grąžintos lėšos administruojamos Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka ir Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse, kurias tvirtina finansų ministras, nustatyta tvarka. 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės), nustatyta tvarka. 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių 23 punktas įtvirtina, kad projekto vykdytojui apskundus sprendimą dėl lėšų grąžinimo teismui ar kitai kompetentingai institucijai, kaip nustatyta Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėse, institucija, gavusi informaciją apie projekto vykdytojo teismui ar kitai kompetentingai institucijai apskųstą sprendimą dėl lėšų grąžinimo, apie tai informuoja ministeriją arba vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, per SFMIS2014 (kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu, nuostata dėl ministerijos informavimo netaikoma). Ministerija arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, gavusi Taisyklių 23.1 papunktyje nurodytą informaciją, arba įgyvendinančioji institucija, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu, stabdo skolos išieškojimo perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, iki bus išspręstas ginčas ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas ar teismo nutartis arba kompetentinga institucija išnagrinės projekto vykdytojo skundą ir priims dėl jo atitinkamą sprendimą (2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių 23.2 p.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

30Tokios pačios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, pažymint, kad nors skundžiamas Sprendimas dėl lėšų grąžinimo sukelia pareiškėjui atitinkamą pareigą, tačiau pareiškėjui apskundus teismui sprendimą dėl lėšų grąžinimo, tokio sprendimo priverstinio vykdymo (lėšų išieškojimo) procedūros negali būti pradėtos, kol neįsiteisės teismo sprendimas šioje byloje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje AS-1299-525/2015, 2016 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-605-822/2016; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

31Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti skundo reikalavimą, taip pat pirmosios instancijos teismui pateiktą medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai pritaikius ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – ir... 6. Pareiškėjas 2020 m. balandžio 29 d. pateikė teismui prašymą taikyti... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 30 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjas prašyme taikyti RUP nurodė, jog,... 10. III.... 11. Pareiškėjas Rokiškio rajono savivaldybės administracija atskirajame skunde... 12. Pareiškėjas teigia, kad nors skundas Vilniaus apygardos administraciniame... 13. Pareiškėjas nurodo, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių jis... 14. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo... 15. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo motyvai dėl reikalavimų užtikrinimo... 16. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad 2018 m. gegužės 8 d. iš Europos Sąjungos... 17. Atsakovas teigia, kad pareiškėjo cituojamos 2014–2020 metų grąžintinų... 18. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjui yra siunčiamas standartinės formos... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020... 22. Iš ginčijamo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m. sausio 21... 23. Pareiškėjas, prašydamas taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 24. Nagrinėdama šiuos pareiškėjo išsakytus argumentus, teisėjų kolegija... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal... 27. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje,... 28. Nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes,... 29. Sprendžiant dėl reikalavimo priemonės užtikrinimo taikymo šioje byloje... 30. Tokios pačios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartį... 35. Nutartis neskundžiama....