Byla eAS-961-756/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutarties netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kretingos vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Kretingos rajono savivaldybės administracija) dėl įsakymo panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kretingos vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. D1-737 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004 vykdytojui uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos vandenys“ grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

7Pareiškėjas taip pat prašė taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, kol bus išnagrinėta byla ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas, sustabdyti šio Įsakymo įgaliojimą.

8Pareiškėjas šį prašymą grindė tuo, kad Įsakymo įvykdymas sukeltų ypatingai dideles neigiamas pasekmes ne tik pareiškėjui, bet ir sąžiningiems vartotojams. Įsakymu išieškoma 385 840,27 Eur suma pareiškėjui sukeltų didelius finansinius sunkumus, sutrikdytų arba padarytų neįmanomą jo veiklą, gali būti pažeistas ir viešasis interesas, nes pareiškėjas teikia viešąsias paslaugas.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 12 d. nutartimi priėmė pareiškėjo UAB „Kauno vandenys“ skundą ir netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

12Teismas nustatė, kad skundžiamu Įsakymu netinkamomis finansuoti pripažinta 385 840,27 Eur ir projekto vykdytojas (pareiškėjas) per 90 dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo šias lėšas privalo pervesti į atsakovo banko sąskaitą. Toks sprendimas priimtas taikant Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Grąžinimo taisyklės), 5.2.3, 8.1 ir 11 punktus.

13Teismas, įvertinęs Grąžinimo taisyklių 15.2 ir 16 punktų reguliavimą, padarė išvadą, kad, pareiškėjui apskundus Įsakymą, jame nustatytos skolos išieškojimo procedūra bus sustabdyta. Teismo vertinimu, tokios aplinkybės eliminuoja poreikį taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi iki bus išspręstas ginčas dėl skundžiamo Įsakymo pagrįstumo ir teisėtumo, skolos išieškojimo veiksmai nebus atliekami, todėl nėra realios grėsmės pareiškėjui patirti jo nurodomų neigiamų pasekmių. Atsižvelgiant į tai, teismo įsitikinimu, analizuojamoje situacijoje reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų perteklinis, nes pareiškėjo interesų apsaugą šiuo atveju užtikrina priverstinio skundžiamo akto vykdymo sustabdymas.

14III.

15Pareiškėjas UAB „Kretingos vandenys“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytą reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Įsakymo galiojimą iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Pirmosios instancijos teismas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą išnagrinėjo paviršutiniškai, neįsigilindamas į taikomą teisinį reguliavimą bei nevertindamas pareiškėjui galbūt kilsiančių neigiamų padarinių masto. Teismas priėmė iš esmės nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuria netenkinus pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra pažeidžiamas ir viešasis interesas.

172. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A146-777/2014, priimtoje esant analogiškoms faktinėms bei teisinėms aplinkybėms, pripažino, kad yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

183. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad, pareiškėjui apskundus Įsakymą, vadovaujantis Grąžinimo taisyklių 16 punktu, yra sustabdomas tik skolos išieškojimas, tačiau ne Įsakymo galiojimas. Todėl pareiškėjui per 90 dienų į valstybės biudžetą nesumokėjus Įsakyme nurodytos 385 840,27 Eur sumos, bus pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. Su skundu pateikta 2017 m. II ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita pagrindžia, jog pareiškėjo veikla yra nuostolinga. Taigi pareiškėjo finansinė padėtis neleidžia sumokėti Įsakyme nurodytos sumos tam, kad būtų išvengta bylos pralaimėjimo atveju delspinigių mokėjimo už visą bylinėjimosi laiką. Tai, pareiškėjo teigimu, patvirtina, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir pareiškėjui privalant sumokėti nepagrįstai didelius delspinigius, neigiamas pasekmes patirs ne tik jis pats, bet ir visi sąžiningi vartotojai, prisijungę prie nuotekų bei vandentiekio tinklų.

194. Jeigu būtų taikoma prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nepatirtų jokios realios žalos, kadangi nurodyta suma, priėmus pareiškėjui nepalankų teismo sprendimą, galėtų būti išieškota įsiteisėjus teismo sprendimui. Europos Komisija, pareiškėjo žiniomis, nurodytų lėšų sugrąžinti į Europos Sąjungos biudžetą nereikalauja. Taigi, sustabdžius Įsakymo vykdymą, nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interesai, netgi priešingai, būtų užtikrinti proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros bei lygiateisiškumo principai.

205. Teisme kitų pareiškėjų iniciatyva yra pradėtos administracinės bylos, kuriose teismas taikė reikalavimo užtikrinimo priemones, pavyzdžiui, administracinėse bylose Nr. eI-4864-484/2017, Nr. eI-5460-244/2017, Nr. eI-5416-789/2017 ir kt. Taigi šiuo konkrečiu atveju, teismui priėmus skirtingus sprendimus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, teismas pažeidė pareigą formuoti vieningą, nuoseklią bei neprieštaringą teismų praktiką.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir pareiškėjui tekus sumokėti nepagrįstai didelę delspinigių sumą, neigiamas pasekmes patirtų ne tik pareiškėjas, tačiau ir visi sąžiningi vartotojai, prisijungę prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Taigi šiuo konkrečiu atveju būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę lemia ne tik pareiškėjo, bet ir visos visuomenės interesai.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutarties dalis, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 70 straipsniu, netenkino pareiškėjo UAB „Kretingos vandenys“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

25Iš skundžiamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-737 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004 vykdytojui uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos vandenys“ grąžinimo“ matyti, kad nuspręsta netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinti 385 840,27 Eur ir šią sumą pareiškėjas yra įpareigotas grąžinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos, negrąžinus lėšų per nustatytą terminą, mokami delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

26Pareiškėjas, prašydamas taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (laikinai sustabdyti ginčijamo Įsakymo galiojimą), akcentavo savo veiklos specifiką, nurodė, kad skolos išieškojimas pareiškėjui sukeltų didelius finansinius sunkumus, sutrikdytų arba padarytų neįmanomą jo veiklą, gali būti pažeistas ir viešasis interesas. Tačiau pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, vadovaudamasis Grąžinimo taisyklių 15.2 ir 16 punktais, sprendė, kad, pareiškėjui apskundus Įsakymą, jame nustatytos skolos išieškojimo procedūra bus sustabdyta, todėl nėra realios grėsmės pareiškėjui patirti jo nurodomų neigiamų pasekmių.

27Pareiškėjas, atskirajame skunde nesutikdamas su sprendimu netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog, pareiškėjui apskundus Įsakymą, vadovaujantis Grąžinimo taisyklių 16 punktu, yra sustabdomas tik skolos išieškojimas, tačiau ne Įsakymo galiojimas, atkreipia dėmesį į negrąžinus nustatytos sumos skaičiuotinus delspinigius ir pakartoja, jog prievolė sumokėti grąžintiną sumą turėtų labai didelę įtaką ne tik pareiškėjui, bet ir visiems sąžiningiems vartotojams, prisijungusiems prie nuotekų bei vandentiekio tinklų, t. y. gali būti pažeistas viešasis interesas.

28Nagrinėdama šiuos pareiškėjo išsakytus argumentus, teisėjų kolegija pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013).

30Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

31Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo bylose dėl Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo, paprastai laikomasi pozicijos, kad nėra būtinybės stabdyti administruojančių institucijų sprendimų dėl lėšų grąžinimo galiojimo (žr., pvz., 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-372/2012 ir kt.). Jeigu ginčijamas atsakovo sprendimas būtų panaikintas, atsakovas, vykdydamas teismo sprendimą, su pažeidimu susijusią susigrąžintą sumą teisės aktų nustatyta tvarka pervestų pareiškėjui (jo steigėjui, ar kitam nurodytam subjektui), todėl nėra jokios rizikos, kad pareiškėjui grąžinus lėšas, nebūtų galima įvykdyti pareiškėjui palankaus teismo sprendimo, jeigu toks sprendimas būtų priimtas (žr. 2016 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-605-822/2016).

32Nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes, kurios jam kils dėl skundžiamo akto nesustabdymo, tačiau pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teisėjų kolegija pastebi, kad prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byla Nr. AS-662-756/2017), ir kad neigiamas pasekmes patirs ne tik jis pats, bet ir visi sąžiningi vartotojai, prisijungę prie nuotekų bei vandentiekio tinklų.

33Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Grąžinimo taisyklių 15.2 ir 16 punktų teisinį reguliavimą, priėjo prie pagrįstos išvados, kad, pareiškėjui apskundus Įsakymą, jame nustatytos skolos išieškojimo procedūra bus sustabdyta.

34Tokios pačios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, pažymint, kad, nors skundžiamas Įsakymas dėl lėšų grąžinimo sukelia pareiškėjui atitinkamą pareigą, o negrąžinus lėšų per nurodytą terminą bus skaičiuojami delspinigiai, tačiau pareiškėjui apskundus teismui Įsakymą dėl lėšų grąžinimo, tokio Įsakymo priverstinio vykdymo (lėšų išieškojimo) procedūros negali būti pradėtos, kol neįsiteisės teismo sprendimas šioje byloje (žr. 2015 m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje AS-1299-525/2015, taip pat 2016 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-605-822/2016).

35Be to, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad teisme jau pareikšti reikalavimai dėl skolos grąžinimo ar pradėtos kitokio pobūdžio priverstinio vykdymo priemonės.

36Taigi pareiškėjo argumentai, kad skolos išieškojimas pareiškėjui sukeltų didelius finansinius sunkumus, sutrikdytų arba padarytų neįmanomą jo veiklą, gali būti pažeistas ir viešasis interesas, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo.

37Teisėjų kolegijos vertinimu, faktas, jog už prievolės nevykdymą bus skaičiuojami delspinigiai, pats savaime taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad egzistuoja būtinybė laikinai sustabdyti skundžiamo akto galiojimą.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo dėl Įsakymo galiojimo patiriamus finansinius nuostolius galima būtų kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Įsakymas būtų panaikintas. Tokios pozicijos dėl materialinių nuostolių atlyginimo laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-563-525/2017; 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

39Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai, susiję su viešuoju interesu, nesudaro pagrindo kitaip vertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, negu ją įvertino pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nepateikė teismui tokio pobūdžio argumentų ir įrodymų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas turėjo imtis priemonių užtikrinti reikalavimą šioje byloje.

40Pareiškėjo atskirajame skunde cituojami bendro pobūdžio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos išaiškinimai, į ką turi būti atsižvelgta sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, bei administracinėje byloje Nr. A146-777/2014 spręstas individualus reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atvejis, kurių aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad pirmosios instancijos teismas šiuo konkrečiu atveju turėjo taikyti pareiškėjo prašytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

41Dėl pareiškėjo argumentų, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas kitose administracinėse bylose Nr. eI-4864-484/2017, Nr. eI-5460-244/2017, Nr. eI-5416-789/2017 (iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad nutartys šiose bylose įsiteisėjusios) reikalavimo užtikrinimo priemonę taikė, teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį, vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Tikrinamu atveju pareiškėjas atskirajame skunde vertina Vilniaus apygardos administracinio teismo praktiką administracinėse bylose, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą formuoti vieningą, nuoseklią bei neprieštaringą teismų praktiką.

42Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti skundo reikalavimą, taip pat pirmosios instancijos teismui pateiktą medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai pritaikius ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kretingos vandenys“ atskirąjį skundą atmesti.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartį netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės palikti nepakeistą.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kretingos... 7. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti Lietuvos Respublikos administracinių... 8. Pareiškėjas šį prašymą grindė tuo, kad Įsakymo įvykdymas sukeltų... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 12 d. nutartimi... 11. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad reikalavimas... 12. Teismas nustatė, kad skundžiamu Įsakymu netinkamomis finansuoti pripažinta... 13. Teismas, įvertinęs Grąžinimo taisyklių 15.2 ir 16 punktų reguliavimą,... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB „Kretingos vandenys“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 17. 2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 10 d.... 18. 3. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad,... 19. 4. Jeigu būtų taikoma prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, Lietuvos... 20. 5. Teisme kitų pareiškėjų iniciatyva yra pradėtos administracinės bylos,... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracija... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 25. Iš skundžiamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d.... 26. Pareiškėjas, prašydamas taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte... 27. Pareiškėjas, atskirajame skunde nesutikdamas su sprendimu netaikyti... 28. Nagrinėdama šiuos pareiškėjo išsakytus argumentus, teisėjų kolegija... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 30. Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal... 31. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje,... 32. Nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes,... 33. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 34. Tokios pačios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio... 35. Be to, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad teisme jau pareikšti... 36. Taigi pareiškėjo argumentai, kad skolos išieškojimas pareiškėjui sukeltų... 37. Teisėjų kolegijos vertinimu, faktas, jog už prievolės nevykdymą bus... 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo dėl Įsakymo galiojimo patiriamus... 39. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, konstatuoja, kad atskirojo... 40. Pareiškėjo atskirajame skunde cituojami bendro pobūdžio Lietuvos... 41. Dėl pareiškėjo argumentų, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas... 42. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kretingos vandenys“... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartį... 46. Nutartis neskundžiama....