Byla 2-276/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 26 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kantorius“ bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5936-232/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Macrofinance Accounting“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „Kantorius“ bankroto bylą ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (1-26 b. l.).

4Bendraieškis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pareiškimu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą (38-46 b. l.).

5Bankroto bylą iškelti atsakovui prašė ir trečiasis asmuo UAB ,,Macrofinance Accounting“, o bankroto administratoriumi prašė skirti UAB ,,Insolvency Solutions“ (63-74 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kantorius“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Insolvency Solutions“ (82-84 b. l.).

8Nurodė, kad byloje buvo pasiūlyti du bankroto administratoriai: UAB „Ritava“ bei UAB „Insolvency Solutions“, kurie sutiko administruoti BUAB „Kantorius“, byloje pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos, o įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Bankroto departamentas) pateikė teismui pranešimus, kad minėti kandidatai, pretenduojantys administruoti UAB „Kantorius“, atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui.

9Pažymėjo, jog parenkant bankroto administratorių, svarbi bankroto administratoriaus veiklos vieta, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus. Nurodė, kad atsakovo buveinė - Vilniaus mieste, o bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ buveinė yra Šiaulių r., todėl ne Vilniuje veikiančio administratoriaus kandidatūra mažiau tinkama efektyviai administruoti atsakovo bankroto procedūras. Teismo teigimu, įvertinus administratorių darbo krūvį, užimtumą, dirbančių fizinių bankroto administratorių skaičių, jiems vidutiniškai tenkančių bankroto administravimo procedūrų skaičių, siekiant įgyvendinti bankroto proceso tikslus bei užtikrinti jo objektyvumą ir nešališkumą, BUAB „Kantorius“ bankroto procedūras pavestina vykdyti bankroto administratoriui - UAB „Insolvency Solutions“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 26 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Kantorius“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (90-92 b. l.). Nurodo, kad teismas parinko administratorių, neatsižvelgdamas į teismų praktikoje suformuotus administratoriaus paskyrimo kriterijus, paskirto administratoriaus kandidatūra neatitinka imperatyvių ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatų, nes trečiasis asmuo UAB „Macrofinancing Accounting“ yra paskirtojo bankroto administratoriaus akcininkas, be to, sutampa trečiojo asmens ir bankroto administratoriaus veiklos vietos.

12Trečiasis asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 26 d. nutartį. Nurodo, jog trečiasis asmuo niekada neturėjo jokių teisinių ryšių su siūlomu bankroto administratoriumi UAB „Insolvency Solutiosns“, be to, siūlomas bankroto administratorius nėra ir niekada nebuvo atsakovo kreditorius, todėl siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūra neprieštarauja ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria išspręstas atsakovo UAB „Kantorius“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas, iškeliant atsakovo bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas pagal atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindus bei patikrinant, ar nėra absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

15ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis nustato, kad įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

16Be to, ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatomis, bankroto administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šią įmonę patronuojančios arba šios įmonės dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų įmonės arba ją patronuojančios ar šios įmonės dukterinės įmonės akcijų, ir kt.

17Pagal įstatymą ir Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę; parenkant asmenį, kuris vykdys bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Bankroto departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui; patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis); tokie kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai; tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (ĮBĮ 11 str. 1-2 d., 4 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010).

18Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių, nei faktinių aplinkybių, dėl kurių apygardos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nesugebėtų tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų; tokių duomenų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (ĮBĮ 11 str.; CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

19Apygardos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratorių, tinkamai įvertino byloje pasiūlytų administratorių, kandidatuojančių administruoti atsakovo bankroto procedūras, atitikimą ĮBĮ reikalavimams, jų darbo krūvį, užimtumą, dirbančių fizinių bankroto administratorių skaičių, jiems vidutiniškai tenkančių bankroto administravimo procedūrų skaičių, jų veiklos vietas ir teisingai nustatė, kad trečiojo asmens UAB „Macrofinance Accounting“ pasiūlytas kandidatas - bankroto administratorius UAB „Insolvency Solutions“ atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, be to, nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo.

20Apeliantas (ieškovas UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“) nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo skundo argumentus, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės (tarp jų, kad sutampa trečiojo asmens ir bankroto administratoriaus faktinės veiklos vietos) objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

21Pagal skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną paskelbtus Bankroto departamento duomenis (www.bankrotodep.lt), paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Insolvency Solutions“ šiuo metu vykdo 11 bankroto procedūrų, yra baigęs 16 procedūrų, įmonėje dirba 3 bankroto administratoriai, o ieškovo UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Ritava“ yra baigęs 2 bankroto procedūros, šiuo metu vykdo 25 bankroto procedūras, įmonėje dirba 2 bankroto administratoriai. Be to, iš VĮ Registrų centro duomenų bazėje pateikiamos informacijos matyti, kad trečiojo asmens UAB „Macrofinance Accounting“ registracijos vieta yra Vilniuje, Karaimų g. 2A, o paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Insolvency Solutions“ registracijos vieta - Vilniuje, A. Goštauto g. 40A, (70-71, 73 b. l.). Juolab kad, netgi trečiajam asmeniui ir bankroto administratoriui faktiškai vykdant veiklą apelianto nurodytu adresu, nėra pagrindo teigti, jog teismo paskirtas bankroto administratorius nesugebės užtikrinti atsakovo bankroto procedūros skaidrumo, bus šališkas ar veiks trečiojo asmens naudai vien dėl to, jog faktiškai veiklą vykdo vienu adresu (CPK 12 str., 178 str.).

22Nepagrįsti ir apelianto atskirojo skundo motyvai, kad teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratorių, neatsižvelgė į aplinkybę, jog trečiasis asmuo UAB „Macrofinancing Accounting“ yra paskirtojo bankroto administratoriaus akcininkas. Į bylą pateiktame UAB „Insolvency Solutions“ akcininkų sąraše trečiasis asmuo UAB „Macrofinanse Accounting“ nėra nurodytas paminėto bankroto administratoriaus akcininku (99-101 b. l.), o apeliantas nepateikė įrodymų, paneigiančių šiuos duomenis (CPK 314 str., 338 str.).

23Taigi trečiojo asmens pasiūlytas bankroto administratorius atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, turi didesnę darbo patirtį, didesnį darbuotojų skaičių, nei ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius, be to, nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti ĮBĮ jam pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (ĮBĮ 11 str.).

24Dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, ir, turėdamas teisę parinkti tinkamiausią administratoriaus kandidatūrą, motyvuotai parinko bankrutuojančio atsakovo ir jo kreditorių interesus atitinkančią trečiojo asmens UAB „Macrofinanse Accounting“ pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, o apeliantas nepateikė nei pagrįstų argumentų, nei įrodymų dėl teismo paskirto atsakovo bankroto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo arba jo netinkamumo deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str.; CPK 185 str., 314 str., 338 str.).

25Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

26Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas arba atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo; be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

27Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 26 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ pareiškimu prašė... 4. Bendraieškis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 5. Bankroto bylą iškelti atsakovui prašė ir trečiasis asmuo UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 26 d. nutartimi iškėlė... 8. Nurodė, kad byloje buvo pasiūlyti du bankroto administratoriai: UAB... 9. Pažymėjo, jog parenkant bankroto administratorių, svarbi bankroto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ atskiruoju skundu... 12. Trečiasis asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 15. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis nustato, kad įmonės bankroto administratorius –... 16. Be to, ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatomis, bankroto administratoriumi... 17. Pagal įstatymą ir Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismas, iškėlęs... 18. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių, nei faktinių aplinkybių,... 19. Apygardos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratorių, tinkamai... 20. Apeliantas (ieškovas UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“)... 21. Pagal skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną paskelbtus Bankroto... 22. Nepagrįsti ir apelianto atskirojo skundo motyvai, kad teismas, skirdamas... 23. Taigi trečiojo asmens pasiūlytas bankroto administratorius atitinka visus... 24. Dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 25. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 27. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 26 d....