Byla 2A-1225/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1159-267/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo tęsti pirkimo procedūras. Tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų inžineriniai tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „KRS“, uždaroji akcinė bendrovė „Edrija“, akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Pireka“, uždaroji akcinė bendrovė „A. Žilinskio ir Ko“, uždaroji akcinė bendrovė „Grundolita“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo 2011 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. (14-4) VS-750 atmesti ieškovo pasiūlymą; 2) panaikinti atsakovo 2011 m. liepos 19 d. sprendimą Nr. (7.38)S-1337 atmesti ieškovo pretenziją; 3) panaikinti atsakovo 2011 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. (14.4) VS-818 nustatyti pasiūlymų eilę, pripažinti pasiūlymą laimėjusiu, sudaryti pirkimo sutartį dėl supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“, pirkimo numeris 105900“, paskelbto 2011 m. gegužės 27 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 42 ir CVP IS; 4) įpareigoti atsakovą tęsti pirkimo procedūras; 5) priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, jog jis dalyvavo supaprastintame atvirame konkurse (pirkimo Nr. 105900) „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“, tačiau 2011 m. liepos 12 d. sprendimu perkančioji organizacija jo pateiktą pasiūlymą atmetė. Nesutikdamas su atsakovo priimtu sprendimu, ieškovas 2011 m. liepos 13 d. pateikė perkančiajai organizacijai (atsakovui) pretenziją, kuria prašė panaikinti viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. liepos 12 d. priimtą sprendimą Nr. (14-4) VS-750, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, ir tęsti pirkimo procedūras, į pasiūlymų eilę įtraukiant UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymą ir nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija 2011 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. (7.38)S-1337 ieškovo pretenziją atmetė, o 2011 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. (14.4) VS-818 nustatė pasiūlymų eilę, konkursą laimėjusiu pripažino UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“. Su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais ieškovas nesutiko, teigdamas, kad sprendimai yra nepagrįsti, priimti nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo, konkurso sąlygų reikalavimų.

6Anot ieškovo, perkančioji organizacija nepagrįstai 2011 m. liepos 12 d. sprendimu atmetė jo pasiūlymą, motyvuodama tuo, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes pateiktuose kiekių žiniaraščiuose įskaičiuoti darbų kiekiai nesutampa su perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo dokumentuose nurodytais kiekiais. Ieškovo vertinimu, supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų I skyriaus I skirsnio 29.1.5 papunktis nurodytas deklaratyviai, nenurodyta tiksli pasiūlymo atmetimo priežastis, nes minėtame papunktyje pasiūlymo atmetimo pagrindas – „pasiūlymas neapima visų pirkimo objektų darbų...“. Anot ieškovo, jo pasiūlymas apima visus pirkimo objekto darbus, nes skundžiamame sprendime atsakovas tokių pasiūlymo trūkumų nenurodė. Žiniaraščių kiekių neatitikimai, anot ieškovo, negali turėti įtakos galutinei pasiūlymo kainai, nedaro pasiūlymo negaliojančiu ir neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir tai atsitiko dėl atsakovo kaltės, dėl galimai tyčinio suklaidinimo. Todėl toks sprendimas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams. Ieškovas pažymėjo, kad perkančioji organizacija pakeitė skelbime nurodytus darbų kiekius, nepatikslinusi skelbimo ir nenustačiusi naujo protingo termino pasiūlymams pateikti. Tokiu būdu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 8 dalis, 84-86 straipsniai, 92 straipsnis, Konkurso sąlygų 20.3 papunktis, 1 skirsnio 10.6 punkto nuostatos, taip pat ieškovo teisės bei viešasis interesas, nes dėl didelės dokumentų apimties ir didelio konkurso dokumentų patikslinimo skaičiaus UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ir dalis kitų tiekėjų buvo suklaidinti ir nepastebėjo perkančiosios organizacijos padarytų, bet nutylėtų pakeitimų žiniaraščiuose. Ieškovo nuomone, pakeistos konkurso sąlygos yra nediskriminavimo ir skaidrumo principų pažeidimas. UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymas neturi neigiamo poveikio pirkimo dokumentuose numatytoms darbų apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei, o pasiūlyta kaina yra mažiausia. Todėl nepagrįstai atmetus šį pasiūlymą, yra pažeisti įstatymų ginami UAB „Panevėžio ryšių statyba“ teisės ir teisėti interesai bei viešasis interesas, neracionaliai naudojant ES bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšas. Todėl skundžiami sprendimai turi būti panaikinti, kaip pažeidžiantys sąžiningos konkurencijos sąlygas ir lemiantys neracionalų lėšų panaudojimą. Nepagrįstai atmetusi ieškovės pasiūlymą ir pretenziją perkančioji organizacija priėmė neteisėtus sprendimus nustatyti pasiūlymų eilę ir sudaryti pirkimo sutartį, kurie taip pat turi būti panaikinti, kaip neatitinkantys imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. sprendimu ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atmetė ir priteisė iš jo valstybei 63,62 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, trečiajam asmeniui UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ – 2 904 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

9Teismas nustatė, kad ieškovas iš esmės neginčija, jog pateikto pasiūlymo kiekių žiniaraščiuose nurodyti neteisingi darbų kiekiai, t. y. pirkimo dokumentų neatitinkantys darbų kiekiai: 2.3. Savitakinis buitinių nuotekų tinklas F1, 37, 38 ir 39 eilutėse atitinkamai nurodyta 60 komplektų vietoje 67 komplektų komunikacijų nužymėjimo ženklų, 60 plaukiojančio tipo ketinių šulinių dangčių vietoje pirkimo dokumentuose numatytų 30 vnt. ir 60 vnt. lipdynių su montavimu, kai pirkimo dokumentuose numatyta 30 vnt.; 2.6. Žemės darbų kiekiai 7 eilutėje vietoje pirkimo dokumentuose numatyto statybinio laužo išvežimo 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotai, kiekio - 910 m3, nurodyta 850 m3. Tačiau ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos teisę, nustačius šiuos neatitikimus, atmesti pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiu, jog viešojo pirkimo komisija pirmiausia turėjo prašyti jo paaiškinti pasiūlymą. Teismo teigimu, tai prieštarauja VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms, draudžiančioms perkančiajai organizacijai prašyti, siūlyti arba leisti tiekėjams pakeisti pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismas, atsižvelgęs į konkurso sąlygų 12, 12.3, 12.4, 29.1.5 punktų nuostatas, padarė išvadą, jog kiekvienam ginčo konkurso dalyviui, taip pat ir ieškovui, turėjo būti aišku, kad kiekviena konkurso sąlyga privalo būti vykdoma preciziškai, todėl atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas nustatė, kad apie padarytus pirkimo dokumentų (darbų kiekių žiniaraščių) patikslinimus atsakovas informavo visus tiekėjus vienoda VPĮ 27 straipsnio 5 dalyje, Joniškio savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir konkurso sąlygų nustatyta tvarka, t. y. laiku patalpindama visą dokumentaciją CVP IS. Perkančioji organizacija, 2011 m. birželio 9 d. tikslindama pirkimo dokumentus, tiekėjams nurodė tikslų adresą, kur patalpinti dokumentai. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovo darbuotojas Stasys Rimėnas pagal CVP informacinėje sistemoje matomus tiekėjų atstovų prisijungimus laiku susipažindavo su perkančiosios organizacijos teikiama informacija viešoje erdvėje. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, ieškovo teiginius dėl skaidrumo ir lygiateisiškumo principų bei sąžiningos konkurencijos sąlygų pažeidimo, atliekant viešojo pirkimo procedūras, dėl kurių yra kilęs ginčas, teismas atmetė kaip nepagrįstus. UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasirinktą tariamai pažeistų teisių gynybos būdą, kai tuo pačiu ieškiniu įrodinėjamas pirkimo dokumentų dviprasmiškumas, neteisėtas jų tikslinimas ir prašoma, ieškinį patenkinus, įpareigoti atsakovą tęsti viešojo pirkimo procedūras, teismas vertino kaip ieškovo siekimą sau naudingo rezultato bet kokiomis priemonėmis. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o pirmiausia perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusiems su jos tiesiogine veikla, tenkinti (VPĮ 3 str. 2 d.). Teismo vertinimu, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai principai būtų buvę pažeisti, jei ieškovo pateiktas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas būtų įvertintas kaip tinkamas, nes tiekėjų pasiūlymai negali būti vertinami pagal skirtingus standartus. Todėl teismas sutiko su trečiojo asmens atstovo teiginiu, jog ieškinį patenkinus, pateiktų pasiūlymų tiesiog nebūtų galimybės palyginti, vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio nuostatomis, nes juose nurodyti skirtingi darbų kiekiai. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog ieškinys yra nepagrįstas, ir jį atmetė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovas taip pat prašo jo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas ir apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

12Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatytas faktines aplinkybes nepagrįstai kvalifikavo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 ir 2 dalis, pažeisdamas šias normas ir todėl neteisingai išsprendė bylą. Nors teismas atskirai nekonstatavo, tačiau akivaizdu, jog kiekiai ieškovo žiniaraščiuose nurodyti pagal pirminius pirkimo dokumentus, o su pirkimo sąlygų pakeitimais ieškovas tinkamai nebuvo supažindintas. Šį argumentą patvirtina teismo nustatyta faktinė aplinkybė, kad iš 9 tiekėjų net keturi nepastebėjo pakeitimų, kurie pagal perkamų darbų apimtį yra nežymūs, negalintys keisti pasiūlymo esmės. Be to, pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalėjo prašyti, kad dalyvis paaiškintų pasiūlymo neatitikimus. Pasiūlymo atmetimo klausimas galėjo būti sprendžiamas terminui atsakyti į perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti pasiūlymą pasibaigus.
 2. Pasiūlymo atmetimo pagrindas, nurodytas perkančiosios organizacijos protokole, yra tai, kad pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų, tačiau iš protokolų matyti, kad ieškovo pasiūlymas apėmė visus darbus, tik yra išvardintų darbų apimčių netikslumai.
 3. Teismas iš dalies teisingai konstatavo, jog tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti preciziškai tikslus, tačiau preciziškai tiksliai elgtis privalėjo ir perkančioji organizacija. Atsižvelgus į tai, kad net keturi tiekėjai nepastebėjo pakeitimų pirkimo dokumentuose, darytina išvada, jog perkančioji organizacija netinkamai atliko pirkimo dokumentų patikslinimus.
 4. Teismas teisingai nustatė, jog VPĮ 27 straipsnio 5 dalyje numatytos tvarkos perkančioji organizacija nesilaikė, tačiau be jokių motyvų padarė išvadą, jog pakeitimai paskelbti tinkamai.
 5. Teismo sprendimas turi būti motyvuotas, teisiškai argumentuotas (CPK 270 str. 4 d.), suprantamas ne tik byloje dalyvaujantiems, bet ir kitiems asmenims. Šių kriterijų skundžiamas teismo sprendimas neatitinka, todėl jis naikintinas, esant absoliučiam teismo sprendimo negaliojimo pagrindui (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).
 6. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, neatkreipė dėmesio į tai, kad vertinant viešųjų pirkimų procedūras, privalu vadovautis viešųjų pirkimų tikslu, t. y. siekti sudaryti tokią sutartį, kuri leistų įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Ieškovo pasiūlyta kaina yra pati mažiausia, todėl akivaizdu, jog formaliais pagrindais atmetus jo pasiūlymą, neracionaliai bus naudojamos valstybės lėšos ir taip bus pažeistas viešasis interesas.
 7. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad suformuotoje teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog viešųjų pirkimų komisijos sprendimai, kuriais pasiūlymai pripažįstami netinkamais, gali būti priimami tik dėl esminių neatitikimų imperatyvioms VPĮ nuostatoms, kurios gali pasireikšti įstatyme nustatytų principų pažeidimu ir tuo atveju, kai tokius pasiūlymus pripažinus tinkamais, būtų pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ir būtų neracionaliai panaudotos lėšos. Taip pat išaiškinta, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Nagrinėjamoje byloje, anot apelianto, aritmetinio suklydimo atitaisymas nepažeistų jokių kitų tiekėjų teisių, kadangi atlikus šiuos veiksmus, galutinis rezultatas nepakistų, jo pasiūlymas išliktų apie 150 000 Lt pigesnis už nugalėtoju pripažintos bendrovės pasiūlymą.
 8. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes nepagrįstai atmetė ieškovo prašymus dėl VPT, kaip išvadą teikiančios institucijos, įtraukimo į bylą, trečiojo asmens UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pasiūlymo išreikalavimo, nes esant abejonėms, teismas privalėjo patikrinti ir šio tiekėjo pasiūlymo tinkamumą, tačiau to nepadarė, todėl buvo pažeistos CPK 12, 179, 190, 199, 176, 263 ir 265 straipsnių nuostatos.

13Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

14Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

 1. Perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą. Pateikdamas pasiūlymą konkursui, ieškovas nurodė neteisingus darbų kiekius, todėl pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.) ir tai negali būti laikoma aritmetine klaida (VPĮ 39 str. 1 d.). Perkančiajai organizacijai leidus pakeisti darbų kiekius į tinkamus, būtų pakeista galutinė pasiūlymo kaina, o tai draudžia VPĮ 39 straipsnio 1 dalis.
 2. Perkančioji organizacija tinkamai įgyvendino reikalavimus paskelbti informaciją apie pirkimo dokumentų patikslinimą, o ieškovas elgėsi nerūpestingai ir pateikdamas pasiūlymą pagal senesnės redakcijos pirkimo dokumentus, nors apie pakeitimą buvo informuotas tinkamai, prisiėmė su tuo susijusias neigiamas teisines pasekmes. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo pirkimo dokumentų paskelbimo ir tiekėjų neinformavimo apie pakeitimus yra nepagrįsti.
 3. Perkančioji organizacija tinkamai įgyvendino viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimus ir užtikrino skaidrų ir tinkamą ES paramos lėšų panaudojimą. Sąlygų laimėti pigesnį pasiūlymą pateikusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, sudarymas pažeistų viešųjų pirkimų principus ir dėl to tokia viešojo pirkimo sutartis būtų negaliojanti ir niekinė. Tai neprisidėtų prie racionalaus lėšų panaudojimo, o lemtų didesnės apimties, nei pasiūlymų kainų skirtumas, neigiamas teisines pasekmes perkančiajai organizacijai ir tuo pačiu pažeistų viešąjį interesą, nes sukeltų pavojų projekto įgyvendinimui.
 4. Bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka, atsižvelgiant į ieškovo procesinius veiksmus bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, bylos nagrinėjimą užvilkins. Bylos aplinkybės aiškios ir nustatytos, todėl nėra pagrindo civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

15Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Joniškio rajono savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti ir bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

16Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai taikė VPĮ 39 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, nes pagal taisyklių 65.3 p. ir Konkurso sąlygų 29.1.5 p. perkančioji organizacija privalo pasiūlymą atmesti, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tarp jų ir jei pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų). Teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas pateikto pasiūlymo kiekiniuose žiniaraščiuose nurodė kitus kiekius, negu nurodyta pirkimo dokumentuose (tai pripažino ir pats ieškovas). Ieškovo pasiūlyme buvo pastebėtos ne kainos (kainų) apskaičiavimo klaidos, o neteisingai nurodyti darbų kiekiai, kurių negalima laikyti aritmetine klaida. Todėl atsakovui nebuvo teisinio pagrindo prašyti ieškovo paaiškinti savo pasiūlymą. Galutinė pasiūlymo kaina skaičiuojama sudedant visų darbų kainas ir tai leidžia teigti, kad galutinė ieškovo pasiūlymo kaina yra apskaičiuota neteisingai ir ji negali būti lyginama su kitų tiekėjų pasiūlymų kainomis.
 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovas pažeidė VPĮ 27 straipsnio 8 dalį ir 27 straipsnio 5 dalį, nes teismas konstatavo, jog atsakovas apie padarytus pirkimo dokumentų (darbų kiekių žiniaraščių) patikslinimus informavo visus tiekėjus vienoda VPĮ 27 straipsnio 5 dalyje, taisyklių ir konkurso sąlygų nustatyta tvarka, t. y. laiku patalpindamas visą dokumentaciją CVP IS.
 3. Atsakovas nepažeidė viešųjų pirkimų principų ir tikslų, organizuodamas konkursą, jokių diskriminuojančio pobūdžio kriterijų nenustatė, užtikrino lygiateisiškumo principo įgyvendinimą. Apelianto pabrėžiamas racionalus lėšų panaudojimas negali paneigti ir nepaneigia esminės viešųjų pirkimų sąlygos – pirkimas turi būti atliktas vadovaujantis VPĮ reikalavimais.
 4. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog aritmetinio suklydimo atitaisymas nepažeistų kitų tiekėjų teisių, nes atlikus šiuos veiksmus galutinis rezultatas nepasikeistų. Anot atsakovo, šis apelianto argumentas grįstas tik jo interesais, nesivadovaujant VPĮ nuostatomis ir jas pažeidžiant. Nors ir teoriškai leidus apeliantui pakeisti pasiūlymą, iki galo liktų neaišku, ar tikrai jo pasiūlymo kaina būtų mažesnė, nes likusių 3 tiekėjų, kurių pasiūlymai atmesti analogišku pagrindu, nebūtų perskaičiuoti, nors galimai juose kaina sumažėtų net 300 000 Lt.
 5. Civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nėra pagrindo, nes joje nėra keliami sudėtingi teisiniai klausimai, be to, yra surinkti visi rašytiniai įrodymai, kurių pagrindu galima patikrinti skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

17Teisėjų kolegija konstatuoja:

18apeliacinis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

20Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

21Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

22Kaip pagrįstai ginčijamu sprendimu konstatavo pirmosios instancijos teismas, ginčas šioje byloje kilo dėl atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos, kaip perkančiosios organizacijos, veiksmų, vertinant tiekėjų pasiūlymus, ir konkrečiai ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymą bei atmetant jį, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų.

23Pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, 2 dalies 2 punkto nuostatą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo paskelbto supaprastinto atviro konkurso ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio mietelyje“ sąlygų (toliau Konkurso sąlygos) 29 punkto, nustatančio apsiūlymų atmetimo pagrindus, 29.1.5 papunktyje (40 b. l., 1 t.), pagal kurio nuostatą komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, tame tarpe, bet neapsiribojant: pasiūlymas netinkamai surašytas bei sukomplektuotas; nepateiktas ar pateiktas netinkamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; pasiūlymas neapima visų objekto darbų; siūlomi darbai (techninis pasiūlymas), įskaitant ir numatomas naudoti medžiagas bei įrangą, neatitinka techninių specifikacijų ir užsakovo reikalavimų (jei taikoma); pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų. Taigi, Konkurso sąlygos numato faktinių aplinkybių, kurioms esant konkursui pateiktas tiekėjo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų, sąrašą, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis ir pasiūlymas gali būti pripažįstamas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir esant kitiems jo neatitikimams Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

24Kaip matyti iš atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. liepos 11 d. posėdžio protokolo Nr. VK-316 (200-201 b. l., 2 t.), ieškovo UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ pateiktas pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, prieš tai pripažinus jį neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų dėl to, kad pasiūlyme pateiktuose kiekių žiniaraščiuose įskaičiuoti kiekiai nesutampa su perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo dokumentuose nurodytais kiekiais. Analogiškai ieškovo pasiūlymo atmetimo priežastys buvo paaiškintos ir atsakovo 2011 m. liepos 12 d. pranešime Nr. (14.4) VS-750 ,,Dėl supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 105900) (234 b. l., 1 t.). Nei minėtame protokole, nei atsakovo 2011 m. liepos 12 d. pranešime Nr. (14.4) VS-750 nėra nurodyta, jog pasiūlymas atmetamas dėl to, kad jis neapima visų pirkimo objekto darbų. Todėl apelianto teiginys, kad jo pasiūlymas apėmė visus darbus, tik yra išvardintų darbų apimčių netikslumai, reikšmės ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumui ir pagrįstumui neturi.

25Byloje pagrįstai nustatyta ir neginčijama aplinkybė yra tai, kad ieškovas, pateikdamas savo pasiūlymą ir kartu su juo kaip sudedamąją pasiūlymo dalį (priedą) sudarančius darbų kiekių žiniaraščius, juose nurodė kitokius kai kurių atsakovo perkamų darbų kiekius, negu nurodyta atsakovo suformuotuose pirkimo dokumentuose. Su ieškovo pasiūlymu pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2.3 ,,Savitakinis buitinių nuotekų tinklas F1“, 37, 38 ir 39 eilutėse atitinkamai nurodyta 60 komplektų vietoje pirkimo dokumentuose reikalaujamų 67 komplektų komunikacijų nužymėjimo ženklų, 60 vnt. plaukiojančio tipo ketinių šulinių dangčių vietoje pirkimo dokumentuose numatytų 30 vnt. ir 60 vnt. lipdynių su montavimu, kai pirkimo dokumentuose numatyta 30 vnt.; žiniaraštyje Nr. 2.6. ,,Žemės darbų kiekiai“ 7 eilutėje vietoje pirkimo dokumentuose numatyto statybinio laužo išvežimo 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotai, kiekio - 910 m3, ieškovo pasiūlyme nurodyta 850 m3. Kaip jau minėta, šiuos ieškovo pasiūlyme nurodytų darbų kiekių neatitikimus pirkimo dokumentuose (perkamų darbų kiekių žiniaraščiuose) nurodytiems kiekiams perkančiosios organizacijos (atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos) viešųjų pirkimų komisija įvertino kaip pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir atmetė pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatyme, atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 65.3 papunktyje ir Konkurso sąlygų 29.1.5 papunktyje nurodytu pagrindu. Pirmosios instancijos teismas tokią perkančiosios organizacijos išvadą pripažino pagrįsta, o sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų - teisėtu.

26Nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, ieškovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatytas faktines aplinkybes nepagrįstai kvalifikavo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 ir 2 dalis, pažeisdamas šias normas ir todėl neteisingai išsprendė bylą. Apelianto teigimu, kiekius žiniaraščiuose jis nurodė pagal pirminius pirkimo dokumentus, o su pirkimo sąlygų pakeitimais jis tinkamai nebuvo supažindintas. Be to, pasak apelianto, pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, privalėjo prašyti, kad ieškovas paaiškintų pasiūlyme esančius neatitikimus.

27Su šiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo.

28Pagal VPĮ VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

29Nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai pirkimo dokumentams – pasiūlyme nurodytų darbų kiekių neatitikimai pirkimo dokumentuose nurodytiems perkamų darbų kiekiams – nėra pateikto pasiūlymo neaiškumai ar kainos apskaičiavimo aritmetinės klaidos, kuriuos galima būtų paaiškinti ar ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti preciziškai tikslus, t. y. kiekvieną konkurso sąlygą vykdyti tiksliai, kaip joje yra reikalaujama. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir visi tiekėjai turi jo laikytis ir tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą. Todėl negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, privalėjo prašyti, kad ieškovas paaiškintų pasiūlyme esančius neatitikimus ir pasiūlymo atmetimo klausimą spręsti tik terminui atsakyti į perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti pasiūlymą pasibaigus. Kaip jau minėta, pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Nustačiusi, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija (atsakovas) pagrįstai tokį pasiūlymą atmetė, o pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo šio sprendimo naikinti.

30Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nustatė, kad visa su atsakovo vykdomu viešuoju pirkimu susijusi informacija, t. y. pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai (papildymai), buvo skelbiama tiek perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, tiek ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP INS). Tai tiekėjams buvo žinoma (arba negalėjo būti nežinoma), nes apie tokią informacijos teikimo tvarką buvo paskelbta pačiame skelbime apie viešąjį pirkimą (17 b. l., 1 t.), tuo labiau, kad tokį informacijos apie viešuosius pirkimus ir pačių pirkimo dokumentų skelbimo būdą, kaip pagrindinį informavimo būdą, numato ir įstatymas (VPĮ 27 str. 1 d.). Įstatymas taip pat suteikia teisę perkančiajai organizacijai tikslinti paskelbtą informaciją, taigi ir pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją apie pirkimo objektą. Tokiu atveju pasiūlymų pateikimo terminas turi būti pratęsiamas, jei to prireikia tam, kad tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus per protingumo kriterijų atitinkantį terminą (VPĮ 27 str. 5 d.).

31Apie tai, kad buvo atlikti pirkimo dokumentų, konkrečiu atveju darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2.3 eilutėse Nr. 37, 38 ir 39 bei darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2.6 eilutėje Nr. 7 nurodytų darbų kiekių pakeitimai, atsakovas informavo tiekėjus tinkamai ir laiku: tiekėjams adresuotame 2011 m. birželio 9 d. rašte Nr. (14.4) VS-621 jis nurodė apie darbų kiekių žiniaraščio pakoregavimą ir kurioje CVP IS dalyje ši informacija yra pateikta (221 b. l., 1 t., 162 b. l., 2 t). Apeliantas neteigia, kad informacija apie 2011 m. birželio 9 d. atliktus darbų kiekų žiniaraščių pakeitimus CVP IS nebuvo paskelbta, tik teigia, kad pakeitimų nepastebėjo keturi iš devynių tiekėjų. Tačiau, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovo darbuotojas laiku susipažindavo su perkančiosios organizacijos teikiama informacija: tai įrodo byloje pateikti duomenys apie prisijungimą prie CVP IS (150, 153, 155 ir 163 b. l., 2 t.). Esant tokioms aplinkybėms, teiginys, kad tiekėjai (tarp jų ieškovas) nepastebėjo informacijos apie pirkimo dokumentų patikslinimus, negali pateisinti apelianto veiksmų ir nesudaro pagrindo daryti išvados apie perkančiosios organizacijos sprendimų neteisėtumą. Pažymėtina ir tai, kad informacija apie pirkimo dokumentų patikslinimus buvo paskelbta laiku ir tiekėjai turėjo pakankamai laiko, rengdami pasiūlymus, atsižvelgti į patikslinimus: informacija buvo paskelbta 2011 m. birželio 9 d., o ieškovas savo pasiūlymą pateikė 2011 m. birželio 22 d. (112 b. l., 1 t., 162 b. l., 2 t.). Duomenų, kad tiekėjai būtų reikalavę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, nėra. Taigi, pagrindo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą atsakovas neturėjo ir sutikti su apelianto teiginiu, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, VPĮ 27 straipsnio 5 dalyje nustatytos tvarkos nesilaikė, nėra pagrindo. Beje, išvados, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ 27 straipsnio 5 dalyje nustatytos tvarkos, skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime nėra. Taigi apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas faktines bylos aplinkybes nepagrįstai kvalifikavo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 ir 2 dalis, pažeisdamas šias normas ir todėl neteisingai išsprendė bylą, yra nepagrįstas.

32Negalima nesutikti su apelianto teiginiu, kad vertinant viešųjų pirkimų procedūras, privalu vadovautis viešųjų pirkimų tikslu, kuris yra vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Tačiau būtina pažymėti, kad šis tikslas gali būti pasiektas tik laikantis esminių viešųjų pirkimų principų, kuriuos įtvirtina VPĮ 3 straipsnio 1 dalis, pagal kurią perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis savo pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-416/2004;2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008;2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

34Iš byloje esančių duomenų, tarp jų atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, viešųjų pirkimų komisijos protokolų matyti, kad atsakovas, vertindamas konkursui tiekėjų pateiktus pasiūlymus, juos vienodai vertino atitikimo pirkimo dokumentų nustatytiems reikalavimams, nagrinėjamu atveju darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2.3 eilutėse Nr. 37, 38 ir 39 bei darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2.6 eilutėje Nr. 7 požiūriu ir tiekėjų, kurių pasiūlymuose nurodyti darbų kiekiai neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytiems kiekiams, tarp jų ir ieškovo pasiūlymą, atmetė, taip užtikrindamas skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų laikymąsi. Priešingu atveju, pripažinus ieškovo pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus, minėti principai būtų pažeisti ir tokie pažeidimai negalėtų būti pateisinami pirkimo tikslu.

35Negalima sutikti ir su teiginiu, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas tik formaliais pagrindais. Teisė nustatyti perkamų paslaugų, darbų ar prekių kiekį yra suteikta būtent perkančiajai organizacijai, o ne tiekėjams, nes pati perkančioji organizacija sprendžia, kokie darbų, paslaugų ar prekių kiekiai jai reikalingi jos veiklos tikslams įgyvendinti. Pagal Konkurso sąlygų 13.1 punkto nuostatą, konkurso dalyvio pasiūlymas ir pasiūlymo kaina turi apimti visus pirkimo objekto darbus, į ją turi būti įskaičiuota visų pirkimo objekto darbų, nurodytų ar kitaip paminėtų bent viename iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos konkurso dalyvis įsipareigoja perkančiajai organizacijai suprojektuoti, įvykdyti ir pabaigti, atlikimo išlaidos. Taigi, pasiūlyme nurodžius kitokius darbų kiekius, negu nustatė perkančioji organizacija, keičiasi ir galutinė pasiūlymo kaina. Spręsti, kaip pasikeistų ieškovo pasiūlymo kaina, perskaičiavus ją pagal pirkimo dokumentuose nurodytus darbų kiekius, nėra pagrindo, o netinkamai nustatyta kaina negali būti lyginama su kitų tiekėjų pasiūlymų kainomis. Taigi pagrįstas yra trečiojo asmens atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginys, kad perkančiajai organizacijai leidus pakeisti darbų kiekius į tinkamus, būtų pakeista galutinė ieškovo pasiūlymo kaina, o tai draudžia VPĮ 39 straipsnio 1 dalis.

36Kaip jau minėta šioje nutartyje, nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai pirkimo dokumentams – pasiūlyme nurodytų darbų kiekių neatitikimai pirkimo dokumentuose nurodytiems perkamų darbų kiekiams – nėra pateikto pasiūlymo kainos apskaičiavimo aritmetinės klaidos, kurias galima būtų ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų. Kadangi pakeitus darbų kiekius, keičiasi bendra (galutinė) pasiūlymo kaina, tai negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad galutinis rezultatas nepakistų. Toks pasiūlymo pakeitimas pažeistų ne tik VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą, bet ir viešojo pirkimo procedūrų sakidrumo bei tiekėjų lygiateisiškumo principus, o tuo pačiu ir kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų teises bei teisėtus interesus.

37Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalvimų, todėl jis turi visus absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindus, numatytus CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte.

38Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatą, absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstama, kai sprendimas yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Tačiau šių požymių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka. Kaip ir nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje yra išdėstytos teismo nustatytos esminės bylos aplinkybės, faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais yra pagrįstos teismo išvados, teismo padarytos išvados, kiti teisiniai argumentai. Visos išvados bei argumentai yra išdėstyti pakankami aiškiai ir suprantamai. Kokios apimties turi būti teismo sprendimo motyvuojamoji dalis, įstatymas nenustato. Taigi sutikti, kad yra CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytas absoliutus skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, negalima.

39Apeliantas taip pat teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės ir dėl to, kad nepagrįstai atmetė ieškovo prašymus dėl VPT, kaip išvadą teikiančios institucijos, įtraukimo į bylą, trečiojo asmens UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pasiūlymo išreikalavimo, nes esant abejonėms, teismas privalėjo patikrinti ir šio tiekėjo pasiūlymo tinkamumą, tačiau to nepadarė.

40Valstybės ar savivaldybių institucijas išvadai, siekiant įvykdyti joms pavestas pareigas, duoti teismas gali įtraukti įstatymų numatytais atvejais (CPK 49 str. 3 d.). Šių institucijų dalyvavimas procese yra būtinas, jeigu teismas pripažįsta, kad tai reikalinga (CPK 49 str. 5 d.). Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip valstybės institucijos, įtraukimo į bylų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjimą bei išvados tokiose bylose teikimo Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato. Pirmosios instancijos teismas šios tarnybos dalyvavimo procese būtinu nepripažino. Todėl aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip išvadą teikiančios institucijos, įtraukimo į bylą, skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindo nesudaro.

41Pagal CPK 265 straipsnio 2 dalies nuostatą, teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai priimamas dalinis sprendimas. Sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus.

42Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas ginčijo atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, priimtus sprendimus, kuriais buvo atmesti jo pasiūlymas ir pretenzija, nustatyta pasiūlymų eilė ir nustatytas konkurso laimėtojas bei nuspręsta su juo sudaryti pirkimo sutartį. Ieškinio pagrindu ieškovas nurodė aplinkybes, dėl kurių jis nesutiko su atsakovo sprendimu pripažinti, kad jo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų nustatytų reikalavimų. Būtent minėtų ieškinyje pareikštų reikalavimų pagrįstumą ieškinyje išdėstytu pagrindu ir nagrinėjo pirmosios instancijos teismas. Tuo tarpu reikalavimo panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo trečiojo asmens UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ieškovas nepareiškė ir šio sprendimo neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą grindžiančių argumentų ieškinyje nenurodė. Todėl teigti, kad pirmosios instancijos teismas, neišreikalavęs trečiojo asmens UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pasiūlymo ir nepatikrinęs šio tiekėjo pasiūlymo tinkamumo, neatskleidė bylos esmės, nėra pagrindo.

43Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliantas nenurodė svarių argumentų, leidžiančių daryti išvadą, kad tik žodinio proceso tvarka galima nustatyti šios bylos išsprendimui reikšmingas aplinkybes. Tiek bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, tiek ir rašytinio proceso tvarka bylos nagrinėjimo ribas apeliacinės instancijos teisme sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėdamas bylą, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, patikrina, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, ar nustatė ir tinkamai įvertino visas reikšmingas bylai aplinkybes, o taip pat pats įvertina įrodymus, nepriklausomai nuo to, ar juos pirmosios instancijos teismas įvertino, ar ne. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, nesugebėtų atskleisti ginčo esmės ir priimti teisingą sprendimą.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ kreipėsi į Šiaulių... 5. Ieškovas nurodė, jog jis dalyvavo supaprastintame atvirame konkurse (pirkimo... 6. Anot ieškovo, perkančioji organizacija nepagrįstai 2011 m. liepos 12 d.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. sprendimu ieškovo UAB... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas iš esmės neginčija, jog pateikto pasiūlymo... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo... 12. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:
 1. Pirmosios... 13. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vakarų... 14. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:
  1. Perkančioji... 15. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Joniškio rajono... 16. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
   1. Pirmosios... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 18. apeliacinis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 20. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2... 21. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 22. Kaip pagrįstai ginčijamu sprendimu konstatavo pirmosios instancijos teismas,... 23. Pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio,... 24. Kaip matyti iš atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. liepos 11 d.... 25. Byloje pagrįstai nustatyta ir neginčijama aplinkybė yra tai, kad ieškovas,... 26. Nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, ieškovas... 27. Su šiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo.... 28. Pagal VPĮ VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali... 29. Nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai pirkimo dokumentams –... 30. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nustatė, kad visa su... 31. Apie tai, kad buvo atlikti pirkimo dokumentų, konkrečiu atveju darbų kiekių... 32. Negalima nesutikti su apelianto teiginiu, kad vertinant viešųjų pirkimų... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad vienas iš... 34. Iš byloje esančių duomenų, tarp jų atsakovo, kaip perkančiosios... 35. Negalima sutikti ir su teiginiu, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas tik... 36. Kaip jau minėta šioje nutartyje, nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo... 37. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK... 38. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatą, absoliučiu sprendimo... 39. Apeliantas taip pat teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės ir dėl to,... 40. Valstybės ar savivaldybių institucijas išvadai, siekiant įvykdyti joms... 41. Pagal CPK 265 straipsnio 2 dalies nuostatą, teismas turi priimti sprendimą... 42. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas ginčijo atsakovo, kaip... 43. Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo apeliacinį skundą nagrinėti... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą....