Byla e2-412-569/2016
Dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB ,,Infes‘‘, UAB ,,Arginta‘‘, UAB ,,Irdaiva‘‘, Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą, ieškinį atsakovui UAB ,,Kelmės vandenys‘‘, tretiesiems asmenims UAB ,,KRS‘‘, UAB ,,Plungės lagūna‘‘, UAB ,,Norus‘‘, UAB ,,Gensera‘‘, dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą, Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškinių, atsiliepimų esmė.

4Ieškovas UAB ,,Infes‘‘ ieškiniu prašo: 1) panaikinti UAB „Kelmės vanduo" 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą atmesti pasiūlymą; 2) panaikinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą atmesti pretenziją; 3) konstatuoti, kad UAB „Infes" ir UAB „Sumeda" pateiktas techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2015-04-17 UAB „Kelmės vanduo" paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas", pirkimo Nr. 162337. Ieškovas UAB „Infes", veikdama jungtinės veiklos pagrindu kartu su UAB „Sumeda", pateikė techninį pasiūlymą. 2015 m. liepos 9 d. atsakovas išnagrinėjo pasiūlymą ir raštu paprašė paaiškinti, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 papunkčio reikalavimą biologiniam nuotekų valymui: „projektinis dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų". Atsakovas taip pat prašė nurodyti, kurioje techninio pasiūlymo vietoje yra pateikti skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 1.4.2 dalyje. Atsakovui taip pat buvo neaišku, kurioje pasiūlymo vietoje pateiktas konkrečių vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, nurodant jų diametrus bei siūlomas pagaminimo medžiagas, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. Rangovo techninis pasiūlymas 3.5.1 papunkčio 2.2.1 dalyje. 2015-07-14 raštu Nr. SR-150714-AJ-01 ieškovas paaiškino techniniame pasiūlyme pateiktus sprendinius ir papildomai pateikė skaičiavimus, kurie paaiškino ir papildė techniniame pasiūlyme nurodytus sprendinius. 2015-08-03 raštu Nr. S-165 atsakovas informavo apie priimtą sprendimą ieškovo pasiūlymą atmesti pirkimo sąlygų 29.1.4 p. pagrindu. Atsakovas nurodė, kad techninis pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 papunkčio reikalavimo biologiniam nuotekų valymui, nes „iš tiekėjo paaiškinime pateikto skaičiavimo matyti, kad projektinis dumblo amžius yra trumpesnis kaip 19 parų". Atsakovas taip pat konstatavo, kad kadangi tiekėjas paaiškindamas techninį pasiūlymą pateikė papildomus skaičiavimus ir jų nebuvo pateikęs techniniame pasiūlyme, šis laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 1.4.2 dalyje įtvirtinto reikalavimo. Atsakovo vertinimu ieškovo techninis pasiūlymas neatitinka ir Pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. Rangovo techninis pasiūlymas 3.5.1 papunkčio 2.2.1 dalyje įtvirtinto reikalavimo, kadangi „nei pasiūlyme, nei paaiškinime tiekėjas nenurodė, kurioje pasiūlymo vietoje yra pateikti (1) vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, kartu su jų diametrais, siūlomomis pagaminimo medžiagomis; (2) pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą." Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, 2015 m. rugpjūčio 10 d. CVP IS priemonėmis pareiškė pretenziją. 2015-08-17 raštu Nr. S-153 atsakovas pretenzijos netenkino ir nurodė, kad ieškovo pasiūlymas atmestas pagrįstai. Ieškovas su atsakovo sprendimais nesutiko.

5Pirkimo sąlygų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 p. (reikalavimas biologiniam nuotekų valymui) numatyta, kad ruošiant techninį pasiūlymą konkurso dalyvis turi vadovautis žemiau nurodytais biologiniam nuotekų valymui keliamais reikalavimais - biologinio valymo įrenginius turi sudaryti trys lygiagrečios technologinės linijos (dvi esamos ir viena nauja). Naujai projektuojamos ir statomos technologinės linijos hidraulinis našumas turi būti ne mažesnis kaip kiekvienos iš esamų technologinių linijų; kiekvienoje atskiroje technologinėje linijoje turi būti šalinami iš nuotekų organiniai teršalai (BDS), bendras azotas ir bendras fosforas; biologinio nuotekų valymo procesai turi būti pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema; projektinė veikliojo dumblo koncentracija turi būti ne didesnė kaip 5,0 gVDSM/l; projektinis dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų; maksimalus fosforo kiekis iš nuotekų turi būti šalinamas biologiniu metodu. Mažiausiai 70 % bendro fosforo turi būti pašalinta iš nuotekų biologiniu metodu. Fosforo kiekis, kurio negalima pašalinti biologiniu metodu, turi būti šalinamas papildomu cheminiu metodu, numatant koagulianto dozavimo įrangą. Pasiūlyme turi būti pateikti detalūs šalinamo fosforo ir sunaudojamų cheminių reagentų kiekių skaičiavimai; nuotekų ir veikliojo dumblo mišinio aeravimui turi būti įrengti panardinami membraniniai difuzoriai (vamzdiniai arba lėkšteliniai). Aeracijos įranga turi būti pajėgi ištirpinti pakankamą deguonies kiekį, esant projektinei teršalų apkrovai ir didžiausiai projektinei temperatūrai. Konkurso dalyvis aeracinės sistemos parinkimą turi pagrįsti skaičiavimais; naujame aerotanke turi būti įrengti du nuolatinio veikimo matavimo prietaisai- ištirpusio deguonies koncentracijos optinis jutiklis ir dumblo koncentracijos jutiklis; naujame aerotanke montuojamos maišyklės turi būti lėtaeigės, kurių apsukos neviršytų 150 aps./min. Ieškovas pažymimi, kad pirkimo dokumentuose nereikalaujama pateikti dumblo amžiaus apskaičiavimo formulės. Pagal pirkimo sąlygų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 p. („reikalavimas biologiniam nuotekų valymui") ruošiant technini pasiūlymą konkurso dalyvis turi tik vadovautis sąlyga, kad dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų. Šiuo atveju, rengiant techninį pasiūlymą, buvo atsižvelgta į reikalavimą, kad dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų. Ieškovas techniniame pasiūlyme nurodė, jog ketina projektuoti ir montuoti gelžbetoninę talpą, kurios diametras yra 25 m, gylis - 5,5 m. Tokio dydžio talpa yra pakankama tam, kad esant 5 g/l nuotekų koncentracijai, dumblo parų skaičius būtų ne mažesnis kaip 19 parų. Ieškovas pažymi, kad nuotekų koncentracija yra kintamasis ir pirkimo dokumentų reikalavimai leido pasirinkti nuotekų koncentracijos dydį (nustatė viršutinę ribą iki 5,0 g/l) ir koncentracija, be kita ko, tiesiogiai priklauso nuo faktiškai atitekančių nuotekų kiekių ir jų savybių, todėl nepriklausomai nuo to, kokia nuotekų koncentracija nurodyta pasiūlyme, realiai ji kis pagal faktinę situaciją, pradėjus nuotekų valyklos eksploataciją. Pažymima, kad reikalinga dumblo koncentracija bioreaktoriuose palaikoma ir keičiama paprastu proceso reguliavimo metodu ir nereikalauja papildomos įrangos, t.y. keičiant aktyvaus dumblo siurblių darbo laiko trukmes, o ne įrangą. Taigi, konstatuojama, kad ieškovo parinkta talpa (jo parametrai) yra pakankama ir tinkama tam, kad dumblo amžius būtų ne mažesnis kaip 19 parų, esant ne didesnei kaip 5,0 g/l nuotekų koncentracijai. Kaip ir kokiais skaičiavimais vadovaujantis ieškovas gauna dumblo amžių, negali būti vertinama, nes tai nėra sąlyga, kurią turėjo išpildyti ieškovas, pateikdamas pasiūlymą. Ieškovas, paaiškindamas techninį pasiūlymą, nurodė sąlygų nereikalaujamą formulę ir padarė techninę klaidą - nurodė bendrą naujo bioreaktoriaus tūrį, neišskaičiavęs antrinių nusodintuvų ir anaerobinės kameros tūrio, t.y. formulė yra teisinga, tik ieškovas suklydo nurodydamas tūrį (skaičių). Bet kokiu atveju, pritaikius tą pačią formulę ir įstačius kintamuosius, t.y. teisingą tūrį ir 5,0 g/l nuotekų koncentraciją, dumblo amžius gaunamas 21,3 paros. Atsižvelgiant j tai, kad reikalavimas atsižvelgti, rengiant techninį pasiūlymą, į ne mažesnį kaip 19 parų dumblo amžių, yra išpildytas, todėl ieškovas tinkamai parengė techninį pasiūlymą, jis atitinka pirkimo dokumentų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 papunkčio reikalavimą. Vien techninė klaida nelaikytina pakankamu pagrindu pasiūlymą atmesti. Techninė klaida laikytina mažareikšme pasiūlymo atmetimo priežastimi, nes ją ištaisant, nekeičiama pasiūlymo esmė.

6Pagal Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunktį, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turėjo pateikti pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimus, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovos sąlygoms. Ieškovas pripažįsta, kad jo pateiktame pasiūlyme detalių skaičiavimų pateikta nebuvo, tačiau jis techniniame pasiūlyme 1.4.2 p. nurodė, kad reagentų poreikis apskaičiuojamas pagal Vokietijos ATV A 131 standartą (toliau - Standartas). Standarte yra pateikiamas santykis, kuris taikomas apskaičiuojant, kiek kilogramų aliuminio sulfato reikia, kad pašalinti 1 kg fosforo. Pritaikius šį skaičiavimą (santykį) arba kitaip, vadovaujantis Standartu, gaunamas vidutinis sulfato tirpalo kiekis per parą. Metinis vidutinis sulfato tirpalo kiekis gaunamas paros kiekį padauginus iš 364 dienų. Techniniame pasiūlyme ieškovas nurodė tikslų reagento suvartojimo kiekį, t.y. kiek vidutiniškai per dieną reikės sulfato. Ieškovas sutinka, kad techniniame pasiūlyme nebuvo nurodyta, kaip gaunamas reagentų suvartojimo kiekis, tačiau šiuo atveju, net ir pateikus skaičiavimus, pasiūlymo esmės tai nepakeitė. Pirkimo dokumentuose buvo prašoma pateikti pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimus, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovos sąlygoms. Šio reikalavimo tikslas nustatyti, kiek bus suvartojama reagento, t.y. kiek vidutiniškai sulfato reikės per metus. Ieškovui pateikus tikslius dienos normos skaičius, reikalavimo tikslas pasiektas, nors formaliai ir nėra pilnai įgyvendintas. Ieškovas, paaiškindamas pasiūlymą aptariamu atveju, tik paaiškino, kaip gauna vidutinę sulfato dienos normą, tačiau pasiūlymo esmės nekeitė - reagento suvartojimo kiekis nepakito. Nors atsakovas mano, kad jo pasiūlyme pateikta fosforo pašalinimui iš nuotekų reikalingų cheminių reagentų poreikio skaičiavimų rezultatas neatitinka sąvokos „detalūs skaičiavimai", tai dar nereiškia, kad ieškovo pasiūlymas netinkamas ir nepakankamas pirkimo tikslams pasiekti. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šiuo atveju, net ir nesant techniniame pasiūlyme pateiktų skaičiavimų, turininguoju požiūriu, techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentu I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunkčio reikalavimą ir techninio pasiūlymo tikslai pasiekti. Vien formalus detalių skaičiavimų vėlesnis pateikimas nekeičia pasiūlymo esmės - nei kaina, nei įranga, nei įrangos medžiagiškumas, nei kiti pasiūlymo sprendiniai nekeičiami. Ieškovas techninį pasiūlymą parengė tinkamai ir 2015 m. liepos 14 d. paaiškindamas jį pasiūlymo esmės nepakeitė. Jeigu atsakovas manė, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų, jis pasiūlymą turėjo atmesti, o ne prašyti paaiškinti. Prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

7Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. 2.2 papunktyje reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti vamzdynų (technologinių linijų) sąrašą, diametrus, siūlomas pagaminimo medžiagas, pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašą, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis ar mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą. 2015-08-03 sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą atsakovas motyvuoja tuo, kad techniniame pasiūlyme ieškovas nenurodė, kurioje pasiūlymo vietoje yra pateikti (1) vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, kartu su jų diametrais, siūlomomis pagaminimo medžiagomis; (2) pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą. Nepaisant to, kad pretenzijoje ieškovas pakartotinai nurodė, kur kokie atsakovo prašomi nurodyti duomenys pateikti, atsakovas 2015-08-17 sprendimu nurodo, kad tiekėjo techninio pasiūlymo technologinėje schemoje nurodyti tik technologinių linijų skersmenys, nepateikus informacijos apie siūlomas pagaminimo medžiagas; techninio pasiūlymo 2.2.1 p. pateikti tik bendro pobūdžio reikalavimai, skirti įvairių medžiagų vamzdynų įrengimui ir neaišku, kam šie reikalavimai turėtų būti taikomi; nepateikta informacija, kokias konkrečias medžiagas ir kokioms technologinėms linijoms tiekėjas siūlo jo pateiktame pasiūlyme; techninio pasiūlymo 3.3 p. pateikta informacija apie įvairių medžiagų vamzdynus, nurodant jų fizines savybes, tačiau nėra informacijos iš kokių medžiagų tiekėjas siūlo montuoti konkrečias technologines linijas. Atsakovas, be kita ko, nurodo, kad Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2.2. papunktyje reikalaujama informacija nebuvo pateikta vienoje vietoje (viename sąraše), kaip to reikalavo šis punktas, nėra pateikta informacija, kokio tipo, veikimo būdo ir iš kokios medžiagos siūlomos sklendės konkrečiose technologinėse linijose. Tačiau pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta nei kokia konkrečiai forma (sąrašas, aprašymas, brėžinys ar kt.) turi būti pateikti duomenys apie vamzdynus, sklendes, uždorius ir kt., nei kad reikalinga nurodyti konkrečių technologinių linijų medžiagas ir pan. Vien tai, kad atsakovas tikėjosi ir norėjo, jog informacija būtų pateikta viename sąraše ar konkrečiai nurodyta, dar nereiškia, kad ir tiekėjai taip suprato. Jeigu atsakovas siekė gauti susistemintą konkrečią informaciją, jis privalėjo nurodyti pirkimo dokumentuose, o ne pasiūlymų vertinimo etape primesti tiekėjams kaip reikalavimą, o šio neišpildžius, laikyti pagrindu tiekėjo pasiūlymą atmesti. Pagal formuojamą teismų praktiką nežymūs nukrypimai nuo reikalaujamos pateiktinų dokumentų formos neturėtų būti pasiūlymo (plačiąja prasme) atmetimo pagrindas. Nepriklausomai nuo to, kokia forma ir kaip informacija techniniame pasiūlyme pateikta, ji vis tik yra pateikta ir turi būti vertinama. Kadangi vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas pateiktas techninio pasiūlymo technologinėje schemoje ir techninio pasiūlymo 2.2.1 p.; kuriame išvardinta, kokie vamzdžiai numatyti projektuoti, vamzdynų diametrai nurodyti „Technologinėje schemoje su privalumais", siūlomos vamzdynų pagaminimo medžiagos nurodytos „Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose" ir techninio pasiūlymo 2.2.1 p., pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis ar mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą yra pateiktas „Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose" ir techninio pasiūlymo 2.2.2 p., daroma išvada, kad pasiūlymas atmestas nepagrįstai. Ieškovas sutinka, kad nėra nurodyta konkrečiai, koks vamzdis ir kokios medžiagos bus projektuojamos, tačiau tai esmės nekeičia. Pagrindinė informacija yra pateikta ir su ja atsakovas turėjo galimybę susipažinti. Jeigu atsakovui buvo taip svarbu turėti konkrečią informaciją, vadinasi apie tai turėjo būti nurodyta pirkimo dokumentuose. Neprotinga ir neproporcinga atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl to, kad informacija pateikta nesusisteminta, kai tuo tarpu pati technologinė linija numatyta projektuoti, atsižvelgiant į atsakovo reikalavimus, pirkimo dokumentų sąlygas. Techninis pasiūlymas nėra techninis projektas, kuris būtų rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Be to, pastebėtina, kad pirkimo laimėtoją lems ne techninio pasiūlymo sprendiniai, o kaina, kitaip tariant finansinis pasiūlymas. Tai patvirtina pirkimo sąlygų 27.6 p., kuris numato, kad pasiūlymo kaina sudarys 40 proc. visų ekonominio naudingumo kriterijų atžvilgiu.

8Perkančioji organizacija privalo laikytis savo pačios nustatytų taisyklių, tačiau tuo atveju, kai tiekėjo pasiūlymas iš esmės atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir atsakant į prašymus paaiškinti, pasiūlymas nėra iš esmės keičiamas, o tik detalizuojamas, neužtikrinamas skaidrumo ir lygiateisiškumo principas, galiausiai, pažeidžiamas VPĮ 3str. 1d. įtvirtintas proporcingumo principas. Kadangi atsakovo sprendimas atmesti pasiūlymą neadekvatus ir neproporcingas, privalo būti panaikintas. Atsakovo sprendimas netenkinti pretenzijos taip pat laikytinas neteisėtu ir naikintinu, o ieškovo techninis pasiūlymas pripažintinas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

9Ieškovas UAB ,,Arginta‘‘ ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Kelmės vanduo" viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2015 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. S-164; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB "Kelmės vanduo" viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2015 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. S-170; 3) įpareigoti UAB „Kelmės vanduo" viešųjų pirkimų komisiją tęsti UAB „Arginta" 2015 m gegužės 18 d. Konkursui pateikto pasiūlymo vertinimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2015-04-17 UAB „Kelmės vanduo" paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas", pirkimo Nr. 162337, 2015 m. gegužės 18 d. ieškovas UAB „Arginta" pateikė pasiūlymą atsakovo vykdomam konkursui. 2015 m. rugpjūčio 3d. CVP IS priemonėmis UAB „Arginta" gavo 2015 m. rugpjūčio 3d. perkančiosios organizacijos pranešimą Nr. S-164, kuriuo informuojama, kad, vadovaujantis Konkurso sąlygų 29.1.4 punktu, ieškovo pasiūlymas yra atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 2015 m. rugpjūčio 17 d. ieškovas pateikė pretenziją, prašydamas atsakovo panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2015 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. S-164, ir viešųjų pirkimų komisijos prašymą paaiškinti pasiūlymą, įformintą 2015 m. liepos 9 d., bei tęsti ieškovo Konkursui pateikto pasiūlymo vertinimą. 2015 m. rugpjūčio 24 d. ieškovas gavo atsakovo raštą Nr. S-170 „Atsakymas į pretenziją", kuriuo informuojama, jog tiekėjo pasiūlymas atmestas pagrįstai, tiekėjo pretenzija netenkinama. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimų, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 29.1.4 punktu, nurodė, kad pasiūlymas neatitiko: Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 papunkčio, Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio, Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunkčio 4 (Brėžiniai) ir Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunktis 1.4.1 (Elektros energija). Ieškovas su atsakovo sprendimais nesutinka.

10Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 papunkčio reikalavimams. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2015 m. rugpjūčio 24 d. rašte nurodo, kad pasiūlyme nėra nurodyta Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 papunktyje reikalaujama informacija: (1) nenurodytas kompleksinių parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linijos vamzdyno skersmuo ir pagaminimo medžiaga, (2) nenurodyta riebalų šalinimo linijos medžiaga (nes neaiškųjį slėginė, ar savitakinė), (3) nenurodyta suspausto oro į atvežtinio dumblo talpą linijos medžiaga (pasiūlyme buvo parašyta, kad PE slėginiai vamzdžiai nuo DN80 iki DN400, o šis oro vamzdynas yra DN50); (4) nenurodyta koagulianto tiekimo linijos medžiaga; (5) nenurodyta polielektrolito tirpalo tiekimo linijos medžiaga ir vamzdyno skersmuo; (6) pasiūlymo 3.3 „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos" dokumente pateiktos polipropileno vamzdynų aprašymas, tačiau pasiūlyme nenurodyta, kurioje vietoje siūloma sumontuoti vamzdyną iš šios medžiagos, (7) nenurodytas sklendžių sąrašas, konkrečių sklendžių aprašymas (tipas, medžiaga, diametras, valdymas). Pasiūlymas buvo atmestas ir dėl to, kad ieškovas nenurodė, kurioje pasiūlymo vietoje yra visi šie duomenys. Tačiau ieškovas nurodo, kad pasiūlyme yra visa Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 papunktyje reikalaujama informacija ir jos vietą pasiūlyme savo paaiškinimuose ieškovas yra nurodęs. Pagal Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 papunktį, pasiūlyme turėjo būti nurodyta vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos (Konkurso sąlygų punktas 2.2.1). Sprendime atmesti pretenziją ir Sprendime atmesti pasiūlymą atsakovo nurodytos kompleksinių parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linija (1), riebalų šalinimo linija (2) ir koagulianto tiekimo linija (4) išties yra technologiniai tinklai. Tačiau priešingai nei sprendimuose teigia atsakovas, ieškovas pasiūlyme yra nurodęs tiek šių technologinių tinklų sąrašą, tiek vamzdžių diametrus, tiek vamzdžių medžiagą. Pasiūlymo 2.2.1 punkte nurodyta, kad „technologinių tinklų slėginių ir savitakinių vamzdžių diametrai numatomi, atitinkamai PE ir PVC, nuo 0 80 iki 0 400". T.y. pasiūlyme yra nurodyta, kad technologiniai tinklai atitinkamai bus iš polietileninės (PE) vamzdžių medžiagos arba polivinilchloridinės (PVC) vamzdžių medžiagos ir jų skersmuo (diametras) atitinkamai bus nuo 0 80 iki 0 400. Išsamios šių medžiagų charakteristikos pateiktos pasiūlymo 3.3 punkte „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos‘‘ 1-2 lapuose. Taigi UAB „Arginta" pasiūlyme nurodytos kompleksinių parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linijos, riebalų šalinimo linijos ir koagulianto tiekimo linijos medžiaga ir diametrai. Be to, iš Technologinės schemos ar situacijos plano aiškiai matyti, kad kompleksinių parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linijos vamzdyno skersmuo yra 300, t.y. Kompleksinių parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linijos vamzdžio skersmuo pasiūlyme taip pat buvo nurodytas. Riebalų šalinimo linijos, kuri yra technologiniai tinklai, medžiaga buvo nurodyta pasiūlyme. Nei Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 papunktyje, nei kur nors kitur Konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, jog tiekėjas nurodytų, ar ši linija bus slėginė ar savitakinė. Tai yra suprantama, nes toks šios linijos parametras apsprendžiamas projektuojant. Nepaisant to, iš pasiūlymo 3.5 skyriaus brėžinio Technologinė schema, kurioje yra specifikuoti riebalų šalinimo siurbliai (žymėjimas 21-8-P ir 21-9-P) matyti, kad riebalų šalinimo linija bus slėginė, todėl atsakovo argumentai, kad jam nebuvo aišku, ar riebalų šalinimo linijos medžiaga bus slėginė ar savitakinė - nepagrįsti. Konkurso sąlygų 1.6.4.7 punkte nustatyta, kad oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš sekančių medžiagų: orapūtinėje iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno EN 1.4436 arba savo techninėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų; lauke atviroje vietoje iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno EN 1.4436 arba savo techninėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų; technologiniuose rezervuaruose po vandeniu iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno EN 1.4436 arba savo techninėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų. Tokiu būdu Konkurso sąlygose perkančioji organizacija pati konkrečiai nustatė, iš kokių medžiagų ar joms lygiaverčių, turi būti pagaminti oro tiekimo vamzdžiai, tačiau pasiūlymą atmetė, nes pasiūlyme nenurodyta suspausto oro į atvežtinio dumblo talpą linijos medžiaga. Ieškovo pasiūlyme yra nurodytos jos siūlomų nerūdijančio plieno vamzdžių techninės charakteristikos, ieškovė pasiūlyme patvirtino, kad „siūlomi techniniai sprendiniai atitiks užsakovo reikalavimuose nurodytus teisės aktus, standartus bei užtikrins reikalaujamą valytų nuotekų kokybę. Todėl priešingai, nei teigia atsakovas, ieškovas pasiūlyme nurodė suspausto oro į atvežtinio dumblo talpą linijos medžiagą. Konkurso sąlygų 2 skirsnio 1.6.4.15 punkte yra nustatyta, kad polielektrolitas turi būti ruošiamas ir dozuojamas su įranga - tiekėjas turi tiekti polielektrolito gamybos ir dozavimo įrangą, o ne montuoti jos atskiras dalis (vamzdynus, reaktorius, dozatorius ir pan.) Polielektrolito tirpalą gamina ir ruošia įrenginys, kurį ieškovas pasiūlė atsakovui, šio įrenginio tiekėjas yra Prodeko-Elk, Lenkija arba analogiškas, o pats gaminys standartinis ir sertifikuotas. Tuo tarpu Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo pasiūlyme nurodyti polielektrolito tirpalo gamybos ir dozavimo įrenginio dalių, tame tarpe polielektrolito tiekimo linijos medžiagos ir vamzdyno skersmens (Konkurso sąlygų 2 skirsnio 1.6.4.15 p.). Todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų, nes jame nenurodyta polielektrolito tirpalo tiekimo linijos medžiagos ir vamzdyno skersmens. Sprendime dėl pretenzijos atmetimo atsakovas nurodo, jog pasiūlyme nėra nurodyta, kurioje vietoje UAB „Arginta" siūlo sumontuoti polipropileno vamzdyną. Pasiūlyme iš tikrųjų nebuvo nurodyta, kokius vamzdynus iš polipropileno vamzdžių ieškovas montuos. Tačiau tai nėra pasiūlymo trūkumas, dėl kurio jis neatitiktų Konkurso sąlygų, nes Konkurso sąlygose nėra reikalavimo, kad kokie nors vamzdynai būtų pagaminti būtent iš polipropileno vamzdžių. Pasiūlyme nenurodžius, kokie vamzdynai bus montuojami iš polipropileno vamzdžių, pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Bet kuriuo atveju, jeigu Informacijoje apie medžiagas nurodytas polipropileno vamzdis nėra paminėtas pasiūlymo „Rangovo techninis pasiūlymas" dalyje, tai ši medžiaga yra perteklinė ir perkančioji organizacija gali jos nevertinti. Be to, esant tokiam neaiškumui, pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį atsakovas privalėjo paprašyti paaiškinti ar patikslinti šią pasiūlymo dalį, tačiau to nepadarė. Atsakovas tiek Sprendime dėl pasiūlymo atmetimo, tiek ir Sprendime dėl pretenzijos atmetimo teigia, jog nėra nurodytas sklendžių sąrašas, konkrečių sklendžių aprašymas (tipas, medžiaga, diametras, valdymas). Tačiau jau 2015 m. liepos 14 d. rašte Nr. SD 44/15 atsakovui ieškovas nurodė, kad Konkrečių sklendžių aprašymas (tipas, medžiaga, diametras, valdymas) pateiktas pasiūlymo 3.3 punkte „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos‘‘ 2 lape, o jų valdymas pavaizduotos prie techninio pasiūlymo pateiktoje technologinėje schemoje. Paminėtame lape yra nurodytas sklendžių tipas - skląstinės, rutulinės, peilinės, pleištinės, peteliškinės; medžiaga - plienas ir ketus; diametras -DN60-DN400. Savo ruožtu, valdymas - rankinis arba automatinis, žr. technologinėje schemoje.

11Konkurso sąlygose yra nustatyta tiekėjo pareiga pateikti atitinkamą informacijos kiekį jo paties pasirinktu formatu. Konkurso sąlygose nėra reikalavimo konkrečia forma nurodyti vamzdynų (technologinių linijų) sąrašo, diametrų, siūlomos pagaminimo medžiagos, pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašo, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą, buvimo vietą. Tiekėjas galėjo pasirinkti, kokia forma jis pateiks Konkurso sąlygose reikalaujamus duomenis, svarbu yra tai, kad visi šie Konkurso sąlygų reikalaujami duomenys būtų jo pasiūlyme. Gavęs atsakovo prašymą paaiškinti pasiūlymą, ieškovas 2015 m. liepos 14 d. rašte Nr. SD 44/15 atsakovui paaiškino, kuriose pasiūlymo vietose yra nurodyta pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 3.5.1 papunkčio 2.2. dalyje reikalaujama informacija.

12Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimams. 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendime Nr. S-170 atsakovas nurodė, kad tiekėjas nesilaikė Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimo „Jei taikoma kita nei ATV-DVWK-A 131 E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika, būtina nurodyti ir skaičiavimams naudojamas formules". Atsakovas teigia, kad ieškovas savarankiškai iš dalies pakeitė metodiką, nes paaiškinant pasiūlymą, nurodė papildomą formulę ir koeficiento reikšmę, kurios nėra ATV-DVWK-A 131 E standarte. Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunktyje nustatyta, kad „Pasiūlyme turi būti nurodyta, kokia metodika remiantis atlikti technologiniai skaičiavimai. Pasiūlymo technologinio proceso skaičiavimuose minimaliai turi būti pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės ir skaičiavimo rezultatai. Jei taikoma kita ne ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika, būtina nurodyti ir skaičiavimams naudojamas formules." Ieškovas pasiūlyme nurodė, kad technologiniai biologinio valymo grandies skaičiavimai atlikti vadovaujantis standartu ATV-DVWK-A 131E. Tai reiškia, kad pasiūlyme ieškovas neturėjo nurodyti jokių skaičiavimams naudojamų formulių (Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunktis), todėl jų ir nenurodė. Kaip buvo nustatyta pagal minėtą Konkurso sąlygų punktą, ieškovas pasiūlyme pateikė parinktus koeficientus bei kitų kintamųjų reikšmes ir skaičiavimo rezultatus. 2015 m. liepos 9 d. atsakovas paprašė ieškovo skaičiavimų, pagrindžiančių biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę, o ne biologinio valymo grandies technologinio skaičiavimo metodikos formulių (1 klausimas), t.y. paprašė tiekėjo pateikti parinkto koeficiento ir kintamųjų reikšmių apskaičiavimo (parinkimo) metodiką, nors Konkurso sąlygose nėra reikalaujama grįsti skaičių reikšmes, o tik minimaliai nurodyti kintamųjų bei koeficientų reikšmes bei skaičiavimų rezultatus. Ieškovas paaiškino, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė - 8,3 mg/l buvo apskaičiuota pagal ATV-DVWK-A 131E standarte nurodytą metodiką. Parenkant šią reikšmę buvo atsižvelgta į siūlomą nuotekų valymo technologiją, kai prieš nitrifikacijos ir denitrifikacijos zonas taikoma ne tik anaerobinė zona, bet ir papildomai grąžinamo dumblo denitrifikacijos talpa, pagal Lietuvos miestų nuotekų valyklų faktinių tyrimų rezultatus. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija nekvestionuoja biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmės - 8,3 mg/l ar jos atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams. Pagal Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimus tiekėjui leidžiama minimaliai pateikti visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmes ir skaičiavimo rezultatus. Šiuo atveju tiekėjas pasiūlyme pateikė minimaliai informacijos apie biologinio fosforo šalinimą dėl fosforą kaupiančių organizmų, kai papildomai taikoma grąžinamo dumblo denitrifikacijos talpa, nurodydamas pašalinamo fosforo koncentracijos reikšmę dėl fosforą kaupiančių organizmų. Atsakovas neneigia, kad pasiūlyme technologiniai biologinio valymo grandies skaičiavimai atlikti vadovaujantis standartu ATV-DVWK-A 131E. Pateikęs paaiškinimą atsakovui ieškovas savo pasiūlymo nepakeitė, o atsakė į atsakovo prašymą, pateikdamas išsamų paaiškinimą apie pasirinktą reikšmę.

13Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunkčio 4 (Brėžiniai) reikalavimams. 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendime atsakovas nurodo, kad atsakydamas į perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti ieškovas nepaaiškino, kaip kompleksinio įrenginio remonto atveju nuotekų srautas tekės per rankines grotas, kurios įgilintos technologinio pastato grindyse 0,60 m, ir nurodė, kad ateityje, vykdant sutartį, avarinio apvedimo latakas ir rankinės grotos jame bus suprojektuotos taip, kad atitiktų LR galiojančius reglamentus, tokiu būdu sutartį vykdys ne pagal pateiktą pasiūlymą. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, nes ieškovas nepaaiškino, kaip tekės nuotekų srautas, o ieškovui nurodžius, kad projektas bus parengtas taip, kad atitiktų visus teisės aktų reikalavimus, atsakovas mano, kad sutartį ieškovas vykdytų ne pagal pateiktą pasiūlymą. Ieškovo pasiūlymo 3.5 skyriuje ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ nurodyta, kurie pagrindiniai nuotekų valymo teisės aktai ir kiti LR galiojantys reglamentai taikomi rengiant pasiūlymą jais neapsiribojant. Pasiūlymo 1.3.3 punkte nurodyta: „Parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linijoje bus įrengtos rankinės grotos, kurių hidraulinis pralaidumas bus ne mažesnis, kaip didžiausias projektinis valomų nuotekų valandos debitas lietingu metu". Ieškovas paaiškinime, atsakydamas į atsakovo klausimą, nurodė, kad avarinio apvedimo latakas ir rankinės grotos jame bus suprojektuotos taip, kad atitiktų LR galiojančio reglamentus bei užtikrintų nuotekų srauto tekėjimą per rankines grotas kompleksinio įrenginio remonto atveju. Viename dokumente yra pasiūlymo sąlygos, kitame atsakymas į perkančiosios organizacijos užduotą klausimą. Iš jų matyti, kad ieškovas savo pasiūlymo atsakydamas į atsakovo klausimą nepakeitė. Atsakovas teigia negavęs paaiškinimo, kaip ieškovas užtikrins nuotekų srauto tekėjimą per rankines grotas, įgilintas pastato grindyse 0,6 m., todėl atmetė pasiūlymą. Visų pirma, Konkurso sąlygose nebuvo nustatyta reikalavimo, kad tiekėjas pasiūlyme paaiškintų ar iškart jau pateikdamas pasiūlymą detaliai išspręstų, kaip bus užtikrintas nuotekų srauto tekėjimas per grotas ar kokias priemones ir būdus pasirinks tiekėjas - pasiūlyme neturėjo būti pateikti projektiniai sprendiniai. Projektavimo darbai yra vienas iš viešojo pirkimo sutarties objektų. Tuo tarpu atsakovas, Konkurso sąlygose nesant reikalavimo paaiškinti/ nurodyti nuotekų srauto tekėjimo užtikrinimo būdus ar priemones, vertindamas pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms, pradeda vertinti projektinius sprendinius, o ne atitikimą Konkurso sąlygoms. Atsakovas nepagrįstai ir be teisėto pagrindo Sprendime nurodė, kad ieškovas savo pasiūlymą pakeitė ir nepaaiškino, kaip tekės nuotekų srautas per rankines grotas kompleksinio įrenginio remonto atveju.

14Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunkčio 1.4.1 (Elektros energija) reikalavimams. Atsakovas 2015 m. rugpjūčio 24 d. rašte nurodo, kad kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikė atitinkamą grąžinamo dumblo siurblį be dažnio keitiklio, o minėtame pasiūlymo paaiškinime nurodė (pateikė techninių duomenų lapą) grąžinamo dumblo siurblį su dažnio keitikliu, t.y. tiekėjas su paaiškinimu pateikė naujus, Konkurso sąlygose reikalaujamus duomenis, kurie nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu, taip nepaaiškindamas, o pakeisdamas savo pasiūlymą. Atsakovas nurodo, kad pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 3.5.1 punkto l.4.1 dalies ,,Elektros energija‘‘ reikalavimų. Pagal Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 3.5.1 punkto l.4.1 dalies sąlygą, tiekėjas savo pasiūlyme turėjo išvardyti visus esančius ir siūlomus technologinius įrenginius ir nurodyti numatomą energijos suvartojimą, įvertinant nurodytus faktorius. Ieškovo techniniame pasiūlyme, skaičiuojant metinį elektros energijos suvartojimą, lentelėje „Elektros prietaisų ir vartojimo žiniaraštis" nustatyta/parinkta grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė nurodyta 1,88 kW. Atsakovui paprašius paaiškinti, kaip minėta reikšmė (1,88 kW) buvo nustatyta/parinkta, ieškovas paaiškino, kad „Pasiūlymo 3.5 punkte „Rangovo techninis pasiūlymas" 81 lape pateiktas grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lapas. Jame nurodyta siurblio elektros energijos galia (2,2 kW) esant maksimaliam našumui, nevertinant, kad siurblys gali dirbti su dažnio keitikliu. Dėl dažnio keitiklio siurblio darbas aktualiam taške yra optimizuojamas ir pasiekia 1,88 kW. Ieškovas pateikė grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lapą, kuriame yra siurblio darbo režimas naudojant dažnio keitiklį. Atsakydama į atsakovo prašymą ieškovas paaiškino, kaip jis įvertino savo pasiūlyme nurodytą elektros suvartojimą ir savo paaiškinimą pagrindė dokumentais, jokio naujo dokumento nepateikė, o savo atsakymą į Konkurso sąlygomis nepagrįstą klausimą pagrindė techniniu dokumentu. Su paaiškinimu pateiktas „Grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lapas" yra to paties įrenginio, kuris buvo pateiktas su pasiūlymu, duomenų lapas. Šis dokumentas nekeičia pasiūlymo ar jame esančios informacijos, o tik pagrindžia grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmę (1,88 kW), kuri buvo parinkta atsižvelgiant į siurblio technines charakteristikas. Ta pati pasiūlyme nurodyta 1,88 kW reikšmė taip pat galėjo būti nustatyta iš kitų pasiūlyme pateiktų duomenų - siurblio darbo grafiko, kuris pateiktas pasiūlymo „Grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lape", nubraižant darbo kreivę naudojant dažnio keitiklį, pasiūlymo 3.5 skyriuje ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 21 lape taip pat nurodyta: „Grąžinamo dumblo kiekis bus reguliuojamas pagal valytų nuotekų kiekį dažnio keitiklio pagalba."

15Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, vertindama pateiktų pasiūlymų atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems kriterijams, turi teisę prašyti, o tiekėjas - pateikti prašomus duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus, susijusius su pirkimo objekto kokybe, techniniais privalumais, estetinėmis ir funkcinėmis charakteristikomis. Kaip matyti iš šių teisės normų aiškinimo ir taikymo: (1) perkančioji organizacija tiekėjo gali prašyti paaiškinti pasiūlymą tik jeigu negali įvertinti pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems kriterijams; (2) atsakydamas j klausimus tiekėjas gali teikti naujus duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus; (3) tiekėjui užduodami klausimai turi būti susiję su pirkimo objekto kokybe, techniniais privalumais, estetinėmis ir funkcinėmis charakteristikomis. Todėl atsakovas neturėjo teisės atmesti ieškovo pasiūlymo vien dėl to, kad atsakydamas į klausimus jis pateikė perkančiosios organizacijos prašomus duomenis ir pridėjo juos pagrindžiančius dokumentus. Be to, atsakovas negalėjo prašyti jokių paaiškinimų iš UAB „Arginta", jeigu jis UAB „Arginta" pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms galėjo įvertinti, ir negalėjo užduoti klausimų, kurie nesusiję su pirkimo objekto kokybe, techniniais privalumais, estetinėmis ir funkcinėmis charakteristikomis. Tačiau būtent dėl to, kad atsakydamas į klausimus ieškovas tariamai nurodė naujus duomenis, pridėjo dokumentus, o atsakovas uždavė klausimų ir be atsakymų į kuriuos buvo galima įvertinti pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms, ieškovo pasiūlymas ir buvo atmestas. Pagal nurodytas VPĮ 39 straipsnio 1 dalies normas, paaiškinimai į nepagrįstą ir neteisėtą perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti pasiūlymą negali sudaryti pagrindo atmesti pasiūlymą. Ieškovas atsakovo užduotus klausimus iš esmės vertina kaip provokuojančius susidaryti formalų pagrindą pašalinti ieškovą iš pirkimo konkurso, nukreiptus prieš šią bendrovę ir siekiant sudaryti palankesnes konkurencijos sąlygas kitam tiekėjui.

16Be to, atsakovo 2015 m. rugpjūčio 3 d. rašte nr. S-164 esantis sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra neteisėtas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes jame nenurodyti konkretūs tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindai ir kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis perkančioji organizacija remiasi atmesdama pasiūlymą. Kad pasiūlyme nenurodyta apvedimo, riebalų šalinimo, suspausto oro, koagulianto, polielektrolito tiekimo linijų medžiaga ar skersmuo, nenurodyta vieta, kurioje siūloma montuoti polipropileno vamzdžius, atsakovas Sprendime atmesti Pasiūlymą nebuvo nurodęs. Šias aplinkybes, kaip pasiūlymo atmetimo pagrindą, atsakovas nurodė atmesdamas ieškovo pretenziją, kurią šis pareiškė nesutikdamas su atsakovo Sprendimu atmesti jo pasiūlymą. Tai reiškia, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalies prasme Sprendimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, o ieškovo pasiūlymas vertinamas iš naujo.

17Ieškovas Per Aarsleff A/S, veikiantis per Aarsleff A/S filialą, ieškiniu prašo: 1) panaikinti atsakovo UAB „Kelmės vanduo" 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. S-167, kuriuo Per Aarsleff A/S ir partnerių pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. S-172, kuriuo atsisakyta tenkinti Per Aarsleff A/S pretenziją; 2) įpareigoti atsakovą atnaujinti ginčo viešojo pirkimo Konkurso procedūras ir leisti ieškovui ištaisyti aritmetines klaidas pasiūlyme; priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2015 m. balandžio 17d. atsakovas CVP IS paskelbė apie viešąjį pirkimą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas". Ieškovas kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Plungės lagūna", UAB „Norus" bei UAB „KRS" pateikė techninį pasiūlymą. 2015m. liepos 9 d. atsakovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 25.1 p., pateikė prašymą (CVP IS pranešimas Nr. 3617364 ) paaiškinti pasiūlymą, tame tarpe techninio pasiūlymo 1.11 lentelėje nurodytus duomenis apie polielektrolito (polimerų) suvartojimo apskaičiavimą. Ieškovas 2015 m. liepos 14 d. pateikė paaiškinimą, kuriuo atsakė į visus perkančiosios organizacijos klausimus bei paaiškino, kad dėl žmogiškojo faktoriaus atsiradusios techninės spausdinimo klaidos, nurodant dimensijas, techninio pasiūlymo 1.11 lentelėje vietoje kg (kilogramai) pasiūlyme nurodyta t (tonos), o techniniame pasiūlyme pateiktuose polielektrolito (polimerų) suvartojimo skaičiavimuose vietoje kg (kilogramai) turi būti nurodyta % (procentai). Ištaisius techninę skaičiavimo klaidą, turi būti nurodyti kiti polielektrolito poreikio kiekiai bei kaštai. Nepaisant pateikto paaiškinimo dėl techninės klaidos, atsakovas 2015 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. S-16710 informavo ieškovą apie priimtą sprendimą atmesti jo pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovas 2015 m. rugpjūčio 18 d. pateikė pretenziją atsakovui, 2015 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. S-17212 atsakovas pretenziją atmetė. Su tokiais atsakovo sprendimais ieškovas nesutinka.

18Dėl perkančiosios organizacijos pareigos leisti tiekėjui ištaisyti pasiūlyme padarytą aritmetinę klaidą ieškovas nurodė, kad teisė tiekėjui ištaisyti pasiūlyme padarytą aritmetinę klaidą numatyta įstatymu. VPĮ 39 str. 1 d. įtvirtinta norma, jog perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant pirkimą derybų būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Tuo atveju, kai galutinė tiekėjo pasiūlymo kaina yra įtakojama akivaizdžios aritmetinės klaidos, atliekant susijusius pasiūlymo skaičiavimus, tiekėjui turi būti sudaryta galimybė ištaisyti visus pasiūlymo netikslumus dėl padarytos aritmetinės klaidos. Minėta norma nustato vienintelį draudimą - ištaisant aritmetinę klaidą negali būti keičiamas pasiūlymas ar kainos dalių skaičius. Jei būtų priešingai, net ir mažiausia formali aritmetinė klaida lemtų perkančiosios organizacijos pareigą visą tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų. Tiekėjo pasiūlymo atmetimas dėl formalių netikslumų, t.y. visiškai akivaizdžios aritmetinės klaidos, gali sutrukdyti siekti viešųjų pirkimų tikslų, nes teismų praktikoje įtvirtinta nuostata, kad viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas yra svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Jei bet kokia klaida lemtų automatinį pasiūlymo negaliojimą, VPĮ 39 str. 1 d. norma taptų perteklinė ir apskritai nebereikalinga. Atsakovas, tikrindamas visų tiekėjų pasiūlymus, pastebėjo ieškovo pasiūlyme padarytą klaidą - techninio pasiūlymo skaičiavimuose atliekant polielektrolito (polimerų) suvartojimo skaičiavimus padaryta aritmetinė klaida nurodant, jog priklausomai nuo naudojamo polielektrolito tipo dumblo sausinimui, sunaudojimo norma skaičiuojama 6-8 Kg/1000 Kg SM dumblo, o ne 6-8 %/1000 Kg SM dumblo. Tokiu būdu gauta reagento būtino kiekio dienai suminė išraiška klaidingai nurodyta kaip 15,4 kg dienai, o ne 0,0154 kg dienai. Padarius šią aritmetinę klaidą gautas suvartojimo skaičiavimas buvo perkeltas į techninio pasiūlymo 1.11 lentelę, kurioje pateikiami reagentų ir ei. energijos (kwh) suvartojimas naujai projektuojamai ir statomai biologinio valymo įrangai, o šioje lentelėje gautas atitinkamai klaidingas metinis reagento kiekis perkeltas į pasiūlymo 2 lentelę, kurioje pateikiami reagentų sąnaudų skaičiavimai ir bendra paskaičiuoto reagento kiekio kaina. Tokiu būdu viena aritmetinė klaida, padaryta skaičiuojant polielektrolito (polimeru) suvartojimą dienai, domino efektu įtakojo klaidingą šio reagento kiekio paskaičiavimą metams bei bendros reagento kiekio kainos apskaičiavimą. Atsakovas, pastebėjęs tiekėjo pasiūlymo nelogiškumą dėl pasiūlyme padarytos aritmetinės klaidos privalėjo pirmiausia paprašyti tiekėją paaiškinti pasiūlymą ir, pasitvirtinus prielaidoms dėl galimai padarytos aritmetinės klaidos, įpareigoti tiekėją per nustatyta terminą ją ištaisyti. Tačiau atsakovas šiuo atveju paprašė tiekėją paaiškinti pateiktą pasiūlymą ir nepagrįstai nesudarė galimybės šią aritmetinę klaidą ištaisyti, atmetė pasiūlymą, nors tai galėjo padaryti tik tiekėjui atsisakius ištaisyti aritmetinę klaidą ar nepadarius to per nustatytą terminą. Pasiūlyme padarytos aritmetinės klaidos ištaisymas nekeistų pasiūlymo esmės. Pasiūlyme klaida padaryta netinkamai nurodžius, jog dumblo sausinimui sunaudojimo norma skaičiuojama 6-8 kg/1000 kg SM dumblo, o ne 6-8 %/1000 kg SM dumblo. Šią aiškią klaidą pastebėjo pats atsakovas, ją ištaisius, skaičiuojant polielektrolito kiekį dienai atitinkamai būtų ištaisyti kiti susiję paskaičiavimai - techninio pasiūlymo 1.11 lentelėje pateikiamas bendras polielektrolito kiekis bei 2 lentelėje pateikiamos šio reagento sąnaudos ir kaina. Todėl iš esmės pats pasiūlymas nesikeistų, visi kiti pasiūlymo elementai išliktų, nebūtų perskaičiuojami mažesni ar didesni medžiagų kiekiai, nepateikiamos naujos darbų apimtys, nebūtų atsisakyta kainos sudedamųjų dalių arba papildyta kaina naujomis dalimis, kas VPĮ laikoma pasiūlymo esmės keitimu.

19Tiekėjo teisė ištaisyti padarytą aritmetinę klaidą numatyta ir Konkurso sąlygose. Perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Sprendžiant ar ieškovas turi teisę ištaisyti padarytą aritmetinę klaidą, būtina analizuoti pačias konkurso sąlygas. Ginčo viešojo pirkimo konkurso sąlygose aiškiai nurodyta, jog ,,Perkančioji organizacija, pasiūlymu vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant elektroninių vokų su pasiūlymais atidarymo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis" (13.5. p.). Teisė ištaisyti aritmetinę klaidą apima ir galimybę ištaisyti kainos apskaičiavimą lemiančių duomenų aritmetines klaidas. Sąlygoje aiškiai numatytas tik draudimas taisant aritmetinę klaidą atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis, nėra aiškiai įtvirtinta, kokia konkrečiai klaida būtų laikoma aritmetine ir leidžiama ištaisyti. Atsakovas galėjo nurodyti, jog aritmetinę klaidą leidžiama ištaisyti tik po antrojo elektroninio voko plėšimo procedūros. Tačiau tokių konkurso sąlygų atsakovas nenumatė. Todėl vėlesnis atsakovo nurodymas, jog aritmetinę klaidą galima taisyti tik toje pasiūlymo dalyje, kurioje nurodoma pasiūlymo kaina, iš esmės reiškia, kad atsakovas aptariamai Konkurso sąlygų normai suteikė reikšmę, esmingai priešingą pradinei lingvistinei jos reikšmei, parodo, jog atsakovas nukrypo nuo jos pačios paskelbtų Konkurso sąlygų. Be to, tiek VPĮ 39 str. 1 d., tiek ir pirkimo dokumentų 13.5 p. įtvirtinta teisė tiekėjui ištaisyti padarytą aritmetinę klaidą nėra ribojama nurodant konkrečią viešojo pirkimo stadiją (vokų A ar B atplėšimo procedūromis) kuomet galima taikyti tokią teisę, bei nenustato galimo ištaisyti aritmetinių klaidų skaičiaus. Todėl vien tai, kad klaida padaryta teikiant techninį pasiūlymą, o ne teikiant pasiūlymo kainą, nereiškia, jog tai nėra kainos apskaičiavimo klaida ir nebegali būti taikoma VPĮ 39 str. 1 d. bei pirkimo dokumentu 13.5 p. įtvirtinta norma. Ieškovo techniniame pasiūlyme padaryta aritmetinė klaida, nors ir ne kainos apskaičiavime, tačiau turi tiesioginę įtaką skaičiuojant pasiūlymo kainą. Akivaizdu, jog padarius aritmetinę klaidą apskaičiuojant reagento sąnaudas toliau bus daroma klaida ir apskaičiuojant bendrą pasiūlymo kainą. Todėl atsakovo atsakyme į pretenziją nurodytas argumentas, jog VPĮ 39 str. 1 d. nurodyta tiekėjo teisė ištaisyti aritmetinę klaidą negali būti taikoma šioje konkurso stadijoje, yra visiškai neteisingas bei prieštaraujantis VPĮ 39 str. 1 d. įtvirtintos normos tikslui.

20Dėl pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymą nebuvimo ieškovas nurodė, kad atsakovas pasiūlymą, kuriame padaryta aritmetinė klaida, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose numatytų reikalavimų atmetė 29.1.4p. pagrindu. Toks atsakovo sprendimas yra neteisėtas, kadangi ieškovo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Konkurso sąlygų 29.1.4 p. išdėstytas pasiūlymo atmetimo pagrindas apima konkrečius pasiūlymo neatitikimus konkurso sąlygose išdėstytiems reikalavimams. Tačiau šiuo pagrindu negali būti atmetamas toks tiekėjo pasiūlymas, kuris visiškai atitinka konkurso sąlygose išdėstytus reikalavimus, tačiau jame yra padaryta aiški aritmetinė klaida.

21Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ ieškiniu prašo panaikinti atsakovo UAB „Kelmės vanduo“ 2015-08-03 d. raštu Nr. S -166 įformintą sprendimą atmesti ieškovo UAB „Irdaiva“ pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 162337), priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“. 2015-07-09 ieškovas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) gavo atsakovo prašymą paaiškinti pateiktą techninį pasiūlymą. Atsakovo nustatytu terminu (2015-07-16) ieškovas pateikė pasiūlymo paaiškinimą.

222015-08-03 raštu Nr. S - 166 atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą. 2015-08-18 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją Nr. 226872 „Dėl pasiūlymo neteisėto atmetimo“. Atsakovo 2015-08-03d. raštu Nr. S-166 įformintas sprendimas atmesti pasiūlymą Konkursui yra neteisėtas ir nepagrįstas.

23Dėl koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) naudojimo ir metinio poreikio skaičiavimo. Atsakovo 2015-08-03 d. rašte Nr. S-166 rašoma, kad ieškovo pasiūlymo atmetimo priežastis – neva netinkamas atlikti konkursiniai skaičiavimai eksploatacijos kaštų lentelėje, kurioje ieškovas turėjo taikyti geležies sulfato įkainius. Ieškovas pažymi, kad jo techninio pasiūlymo dalyje 3.1.1 „Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos aprašymas“ 13 pastraipoje „Cheminiai reagentai“ yra paminėta, jog: „Kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose.“ Ieškovo techninio pasiūlymo 6 Lentelėje „Fosforo šalinimo apskaičiavimai“ apskaičiuotas koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) reikiamas kiekis (Fosforo šalinimas ir koagulianto skaičiavimai 6 eilute) yra teisingas, vertinant aliuminio sulfato tirpalo sunaudojimą. Rangovo konkursinių skaičiavimų eksploatacijos kaštų lentelėje suvestas tirpalo kiekis yra teisingas.

24Dėl koagulianto tirpalo dozavimo. Atsakovo rašte Nr. S-166 rašoma, kad pasiūlymo atmetimo priežastis – technologinėje schemoje parodytas koagulianto tirpalo dozavimas tik į naujai statomą aerotanką. Tačiau dalis fosforo, kurios negalima pašalinti biologiškai, bus šalinama į biologinio valymo įrenginius dozuojant koagulianto tirpalą. Papildomu cheminiu metodu fosforo bus pašalinama ne daugiau kaip 30 % nuo nevalytose nuotekose esančio bendro fosforo kiekio. Rangovo pasiūlymo dalis „Biologiniai valymo įrenginiai“ apima visus (naujai statomus ir esamus) įrenginius. Konkurso sąlygose nebuvo aprašyta sąlyga technologinėje schemoje nurodyti senąjį reaktorių, bei schematiškai pavaizduoti koagulianto tirpalo dozavimo į jį, todėl techninio pasiūlymo apimtis ir išpildymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus.

25Dėl gamintojo techninės literatūros. Atsakovo rašte Nr. S-166 rašoma, kad pasiūlymo atmetimo priežastis – pasiūlyme nebuvo pateikta Konkurso sąlygose reikalaujama dumblo sausinimo įrangos gamintojo literatūra. Pagrindinės dumblo sausinimo įrangos charakteristikos, gamintojai, modeliai buvo pateikti 2.1.3 skyriuje „Numatoma patiekti mechaninė ir elektrotechninė įranga“ skiltyje „Perteklinio dumblo ūkis“. Taip pat papildomai informacijos galima rasti šiose lentelėse: 9 Lentelė. Instaliuotoji įrenginių galia; 10 Lentelė. Numatomas energijos suvartojimas. Pateikta informacija yra išsami ir pakankama, kad atsakovas galėtų tinkamai įvertinti pasiūlymą.

26Dėl hidraulinio profilio. Ieškovas nurodė, kad hidraulinis profilis buvo pateiktas: „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis.pdf“ byloje. Byloje nurodytas rezervuarų užsipildymo lygis (H = 4.5 m) visuose biologinio reaktoriaus rezervuaruose. Brežinyje „3.5.3 Ekoservispol - Breziniai - Planas.2a.pdf“ yra nurodyti įrenginių altitudė, o techninio pasiūlymo 3.1.1 punkto „Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos aprašymas“ 3 skyriuje „Mechaninis nuotekų valymas“ yra aprašytas nuotekų kelias nuo siurblinės iki biologinio įrenginio reaktoriaus. Papildomai pateikti brėžiniai „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis A-A.pdf“ ir „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis B-B.pdf“ niekaip nekeičia pasiūlymo esmės, o tik vizualizuoja jau aprašytą informaciją.

27Dėl vamzdynų (technologinių linijų) sąrašo ir sklendžių, uždorių ir kt. srauto valdymo ir išjungimo priemonių. Atsakovo rašte Nr. S-166 rašoma, kad pasiūlymo atmetimo priežastis – pasiūlyme neva nebuvo pateiktas (1) vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, kartu su jų diametrais, siūlomomis pagaminimo medžiagomis; (2) Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą. Paneigiant aukščiau nurodytus ieškovas nurodė, kad Konkurso pirkimo dokumentų 2 Skirsnyje „Specialieji reikalavimai“ 1.6.1 skyriuje „Reikalavimai, keliami nuotekų valymo sistemoms“ yra pateikti baigtiniai reikalavimai visiems vamzdynams sklendėms, uždoriams ir kitoms srauto valdymo bei išjungimo priemonėms. Minėtame Konkurso pirkimo dokumentų skyriuje ribojamos tik šių statybos dalių pagaminimo medžiagos, niekaip neribojant nei diametrų, veikimo būdo ar tipo. Ieškovas, ruošdamasis pasiūlymui, vadovavosi 1 Skyriaus bendraisiais reikalavimų punktais:

282.1.1.1 Dumblo ir nuotekų vamzdynai; 3.1.1

29Įranga, medžiagos ir vamzdynai; 4. VAMZDYNAI IR ARMATŪRA. Akivaizdu, kad ieškovas pateikė visą būtiną informaciją apie pagrindinius vamzdynus ir pagrindines sklendes, uždorius ir kitas srauto valdymo bei išjungimo priemones. Ši informacija yra pateikta Techninio pasiūlymo Skyriuje 2.2 „Vamzdynai ir sklendės“, bei Techninio pasiūlymo skyriuje 3.1.1 „Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos aprašymas.“.

30Ieškovas nurodė, kad jis, atsakydamas į atsakovo klausimą Nr. 14, nepapildė ir nepakeitė pateikto pasiūlymo, o tik paaiškino informaciją, kurį jau buvo pateikta Techninio pasiūlymo technologinėje schemoje („3.5.1 Ekoservispol - Brėžiniai - technologine schema.pdf“) ir brėžiniuose („3.5.3 Ekoservispol - Breziniai - Planas.2a.pdf“). Atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai atmetė visiškai tinkamą ieškovo pasiūlymą Konkursui. Atsakovas 2015-08-26 raštu Nr. S – 171 „Atsakymas i pretenziją“ atmetė ieškovo pretenziją, kurios atmetimo motyvai sutampa su atsakovo 2015-08-03 d. rašto Nr. S -166 motyvais.

31Atsakovas UAB „Kelmės vanduo" atsiliepime nurodė, kad su ieškovo ieškiniais nesutinka, prašo juos atmesti.

32Dėl ieškovo UAB ,,Infes‘‘ ieškinio atsakovas nurodė, kad UAB „Infes" (veikiančios jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Sumeda") pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

33Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 punkto reikalavimams atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija. Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. „Reikalavimai siūlomai technologijai" nustatyta: „Konkurso dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti: siūlomą technologinę schemą; išsamius technologinio proceso ir talpų tūrių skaičiavimus. Pasiūlyme turi būti nurodyta, kokia metodika remiantis atlikti technologiniai skaičiavimai. Pasiūlymo technologinio proceso skaičiavimuose minimaliai turi būti pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės ir skaičiavimo rezultatai‘‘. Vienas iš pagrindinių rodiklių (kintamųjų), apibūdinančių nuotekų biologinio valymo įrenginius, yra veikliojo dumblo amžius. Išsamūs technologinio proceso skaičiavimai apima visų pagrindinių parametrų skaičiavimus. Konkurso dalyviams buvo leista pasirinkti technologinio proceso skaičiavimo metodikas, todėl Konkurso sąlygų reikalavimuose nėra išvardinti visi technologinio proceso parametrai, kuriuos turi apskaičiuoti Konkurso dalyviai. Kvalifikuotiems ir pakankamą patirtį projektuojant nuotekų valymo įrenginius turintiems rangovams (kaip profesionalams, dalyvaujantiems konkurse) yra akivaizdžiai aišku, kokius technologinių skaičiavimų rezultatus reikia pateikti konkursiniame pasiūlyme, kad šie skaičiavimai būtų pripažinti kaip išsamūs. Visi Konkurso dalyviai (tarp jų ir Ieškovė UAB „Infes") savo techniniuose pasiūlymuose pateikė veikliojo dumblo amžiaus skaičiavimus. Projektinė veikliojo dumblo amžiaus reikšmė priklauso nuo nuotekų temperatūros, technologinio proceso konfigūracijos ir kitų sąlygų. Būtent dėl to, kad Konkurso dalyviai galėtų tinkamai apskaičiuoti veikliojo dumblo amžių ir technologinių talpų tūrius, Konkurso sąlygose buvo nurodytos projektinės nevalytų nuotekų temperatūros reikšmės. Ieškovė savo pasiūlyme pateikė detalius veikliojo dumblo skaičiavimus ir šių skaičiavimų rezultatą (17 dienų), kaip kintamojo reikšmę taikė skaičiuojant biologinio valymo technologinių talpų tūrius. Atsižvelgiant į tai, atsakovas pateikė prašymą paaiškinti, kaip pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimą, kad „projektinis dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų". Ieškovas aiškino pasiūlymą neleistinai keičiant pateiktame pasiūlyme priimtas kintamųjų reikšmes (taip bandant paaiškinti priimtų technologinių sprendinių klaidas), nevertinat technologinių skaičiavimų visumos. Būtent tai, kad didinant projektinę veikliojo dumblo koncentraciją aerotanke mažėja reikalingas aerotanko tūris, bet tuo pačiu didėja reikalingas antrinių nusodintuvų paviršiaus plotas, kelia pagrįstų abejonių, ar apskritai ji yra kompetentinga projektuojant nuotekų valymo įrenginius. Pasiūlyme buvo nurodyta, kad veikliojo dumblo koncentracijos talpose reikšmė yra 4,0 g/l, todėl aiškinant techninio pasiūlymo sprendinius šios priimtos projektinės reikšmės nebuvo galima keisti. Atkreiptinas dėmesys, kad veikliojo dumblo koncentracijos reikšmė yra taikoma ne tik bioreaktoriaus (aerotanko) tūrio skaičiavimuose, bet ir antrinio nusodintuvo paviršiaus ploto ir paviršiaus skersmens skaičiavimuose. Taikant ieškovo pasirinktą skaičiavimų metodiką ir pasiūlyme nurodytas antrinių nusodintuvų skaičiavimo formules bei priimant skaičiavimams nurodytas kintamųjų reikšmes paskaičiuota antrinio nusodintuvo paviršiaus ploto reikšmė būtų virš 206 m2, o reikalingas nusodintuvo paviršiaus skersmuo būtų virš 16,0 m. Ieškovo pasiūlyme priimtas antrinio nusodintuvo skersmuo 15,0 m. Tokia pati antrinio nusodintuvo paviršiaus skersmens reikšmė (15 m) nurodyta ir pasiūlyme antrinio nusodintuvo brėžinyje.

34Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5.1 punkto 1.4.2 papunkčio reikalavimams atsakovas pažymi, jog Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunktyje nurodyta 1.4.2 (Chemikalai) - „pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis". Atsakovas, įvertinęs ieškovo pasiūlymą, nustatė, kad jame pateiktas tik chemikalų poreikio skaičiavimų rezultatas, nenurodant skaičiavimams naudotų formulių ir šiose formulėse taikomų kintamųjų (metalo kiekis tirpale, reagento tankis) reikšmių. Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 p. buvo nustatyta: „Pasiūlyme turi būti pateikti detalūs šalinamo fosforo ir sunaudojamų cheminių reagentų kiekių skaičiavimai". Ieškovo pasiūlyme pateikta fosforo pašalinimui iš nuotekų reikalingų cheminių reagentų poreikio skaičiavimų rezultatas neatitinka sąvokos „detalūs skaičiavimai". Atsakovas, neradęs pasiūlyme reikalaujamų skaičiavimų, paprašė nurodyti pasiūlymo vietą, kurioje yra pateikti Konkurso sąlygose reikalaujami chemikalų poreikio detalūs skaičiavimai. Vietoj skaičiavimų vietos nurodymo, ieškovas tik 2015-07-14 rašte Nr. SR-150714-AJ-01 pateikė detalius skaičiavimus, nurodydamas formules ir kintamųjų reikšmes: „Papildomai pateikiame skaičiavimus, kaip apskaičiuota reikalinga maksimali ir vidutinė reagento tirpalo dozė". Iš šio paaiškinimo akivaizdžiai matyti, kad ieškovas pasiūlyme nebuvo pateikęs Konkurso sąlygose reikalaujamo atitinkamo skaičiavimo. Pats ieškovas pripažįsta, kad jo pateiktame pasiūlyme detalių skaičiavimų pateikta nebuvo, t.y. nebuvo pateikta visa informacija, kaip reikalaujama pirkimų dokumentų reikalavimuose. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas suprato, ką reiškia detalūs sunaudojamų cheminių reagentų skaičiavimai, tai nurodydamas pasiūlymo paaiškinime, kuriame aiškiai parašytos skaičiavimų formulės, pateikti kintamųjų paaiškinimai bei nurodytos skaičiavimams reikalingų koeficientų reikšmės. Pasiūlymo paaiškinime ieškovas papildomai pateikė sekančių koeficientų reikšmes: aliuminio poreikį fosforo pašalinimui, Pmet=l ,3 kg; metalo kiekį reagento tirpale, Mvm=0,04%; reagento tankį, preg=1200 kg/m3. Nors aliuminio poreikį fosforo pašalinimui Pmet=l,3 kg galima rasti ieškovo paminėtame Vokietijos ATV A 131 standarte, tačiau metalo kiekio reagento tirpale reikšmė ir reagento tankis priklauso nuo konkrečios siūlomos cheminės medžiagos. Šių parametrų reikšmių Vokietijos ATV A 131 standarte nėra pateikta. Todėl ir pirkimo dokumentų reikalavimuose buvo nurodyta pateikti detalius sunaudojamų cheminių reagentų kiekių skaičiavimus. Iš detalių skaičiavimų galima nustatyti, koks siūlomo cheminio reagento tūris būtų sunaudojamas per parą ir ar teisingai Konkurso dalyvis parinko chemikalų dozavimo siurblių našumą. Todėl Konkurso sąlygų reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti detalius sunaudojamų cheminių reagentų skaičiavimus nėra vien tik formalus ir/ar betikslis.

35Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 punkto 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčių reikalavimams atsakovas pažymi, kad Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 p. buvo reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti: „2.2.1 Vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos. 2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą." Atsakovas nustatė, kad ieškovo techninio pasiūlymo technologinėje schemoje nurodyti tik technologinių linijų skersmenys, nepateikus informacijos apie siūlomas pagaminimo medžiagas; techninio pasiūlymo 2.2.1 punkte pateikti tik bendro pobūdžio reikalavimai, skirti įvairių medžiagų vamzdynų įrengimui ir neaišku, kam šie reikalavimai turėtų būti taikomi; nepateikta informacija, kokias konkrečias medžiagas ir kokioms technologinėms linijoms tiekėjas siūlo jo pateiktame Pasiūlyme; techninio pasiūlymo 3.3 punkte pateikta informacija apie įvairių medžiagų vamzdynus, nurodant jų fizines savybes, tačiau nėra informacijos, iš kokių medžiagų ieškovas siūlo montuoti konkrečias technologines linijas. Todėl ieškovas pasiūlyme nepateikė visos Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 punkto 2.2.1 papunktyje reikalaujamos informacijos. Iš ieškovo pasiūlymo paaiškinimo matyti, kad nei pasiūlyme, nei paaiškinime jis nenurodė, kurioje pasiūlymo vietoje yra pateikti (1) vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, kartu su jų diametrais, siūlomomis pagaminimo medžiagomis; (2) Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą. Atkreiptinas dėmesys, kad net ir vertinant visą su pasiūlymu pateiktą medžiagą, nebuvo galimybės nustatyti visų vamzdynų diametrų, siūlomų pagaminimo medžiagų bei pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių tipo, veikimo būdo (rankinis arba mechanizuotas), siūlomos pagaminimo medžiagos. Ieškovas savo pasiūlyme pats vadina techninio pasiūlymo papunktį: „2.2.1 Vamzdynų sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos". Šioje pasiūlymo dalyje ieškovas pateikė neaišku kokiam tikslui skirtus reikalavimus, kaip „turi būti" suprojektuoti ir įrengti vamzdynai. Konkurso sąlygose nebuvo prašoma pateikti jokių reikalavimų, kaip „turi būti" daroma, bet buvo reikalaujam aprašyti, ką Konkurso dalyvis siūlo suprojektuoti ir įrengti. Minėtame pasiūlymo papunktyje ieškovas pateikė numatomų pagrindinių linijų sąrašą, tačiau nei šioje, nei kitose pasiūlymo vietose nenurodė, iš kokių medžiagų būtų klojamos pagrindinės technologinės linijos, kaip to buvo reikalaujama Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 Rangovo techninis pasiūlymas 2.2.1 p. Siūlomų sklendžių sąrašo ieškovas savo pasiūlyme iš viso nepateikė, kaip ir Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2.2 p. reikalavimo tame sąraše nurodyti sklendžių tipą, veikimo būdą bei siūlomas pagaminimo medžiagas. Vietoj to ieškovas, analogiškai savo siūlomiems vamzdynams, surašė reikalavimus, kaip „turi būti" įrengiamos įvairių tipų sklendės ir atbuliniai vožtuvai. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kasacinio teismo jau spręsta, kad kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti, galimybė pasiūlymą pateikti laisva forma nekeičia tiekėjų pareigos pasiūlymuose pateikti konkrečių išraiškų duomenis.

36Dėl pasiūlymų vertinimo ir galimybės paaiškinti pateiktą pasiūlymą atsakovas nurodė, kad pagal formuojamą teismų praktiką perkančioji organizacija, prieš atmesdama tiekėjo pasiūlymą, privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti pasiūlyme nurodytus duomenis, jos pareiga prašyti kandidatą ar dalyvį paaiškinti šiuos duomenis kyla tada, kai tokie duomenys nėra tiek išsamūs ar tikslūs, kad būtų galima priimti atitinkamą sprendimą dėl tiekėjo pasiūlymo atitikimo ar neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Todėl atsakovas, siekdamas visapusiškai įvertinti ieškovo pasiūlymą ir esant neaiškumams bei neatitikimams Konkurso sąlygoms, pagrįstai prašė paaiškinti pateiktą pasiūlymą. Ieškovui tiksliai nenurodžius, iš kurios pasiūlyme pateiktos informacijos galima buvo spręsti apie jo atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams bei nepaneigus atsakovo nurodytų neatitikimų, atsakovas pagrįstai, vadovaudamasi Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 29.1.4 punktu, atmetė ieškovo pasiūlymą.

37Tačiau perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovas, darydamas išvadas, kad pirkimo laimėtoją lems ne techninio pasiūlymo sprendiniai, o kaina, kitaip tariant finansinis pasiūlymas, atsakovui kyla abejonės, jog ieškovas netinkamai vertina/supranta apskritai viešųjų pirkimų procedūras ir jų esmę. Vien tik ekonominė viešojo pirkimo sutarties nauda (pasiūlymo kaina) perkančiajai organizacijai nenusveria jos pareigos tinkamai ir teisėtai tarp visų tiekėjų pasiūlymų išrinkti laimėtoją.

38Dėl ieškovo UAB ,,Arginta‘‘ ieškinio atsakovas nurodė, kad su ieškinio argumentais nesutinka. VPĮ 24 str. 9 d. nustato prievolę perkančiajai organizacijai parengti tikslius, aiškius, bei dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Pirkimo techninėje specifikacijoje privalo būti nurodyti aiškūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjo siūlomos prekės, darbai ir paslaugos ir kuriuos vertinant visame pirkimo sąlygų ir tiekėjo pasiūlymo kontekste būtų matyti, kad tiekėjas siūlo tokias prekes, paslaugas ir darbus, kokius perkančioji organizacija siekia įsigyti ir kad tiekėjas lygiateisiškai varžosi dėl pirkimo sutarties sudarymo su kitais tiekėjais. Perkančioji organizacija privalo nepažeisti VPĮ 3 str. 1 d. nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, VPĮ 25 str. nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Tam, kad įsitikinti, jog tiekėjų siūlomi įrenginiai ir technologijos atitiks keliamus reikalavimus, o kartu ir tam, kad pats atsakovas galėtų įsitikinti, jog tiekėjai siūlo tai, ko reikia, pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. atsakovas nustatė reikalavimą, kad ,,Konkurso dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti išsamius technologinio proceso ir talpų tūrių skaičiavimus. Pasiūlyme turi būti nurodyta, kokia metodika remiantis atlikti technologiniai skaičiavimai. Pasiūlymo technologinio proceso skaičiavimuose minimaliai turi būti pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės ir skaičiavimo rezultatai. Jei taikoma kita nei ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika, būtina nurodyti ir skaičiavimams naudojamas formules”. Minėtu reikalavimu atsakovas siekė įsitikinti pasiūlymo atitiktimi pirkimo objektui ir kartu garantavo sau galimybę pagal tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytas formules patikrinti, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme pateikti skaičiavimai ir jų rezultatai yra tikslūs. Šis reikalavimas buvo paskelbtas kartu su visais Pirkimo dokumentais ir aiškinamas bei taikomas visiems rinkos dalyviams vienodai ir be išimties. Ieškovas kartu su pasiūlymu teikiamoje techninėje informacijoje privalėjo tiksliai, aiškiai ir konkrečiai nurodyti, kokiomis formulėmis, taisyklėmis, reglamentais ar standartais vadovaujantis buvo gautas atitinkamas siūlomos technologijos aptarnavimui reikalingos medžiagos kiekis ar šia technologija sukuriamo produkto kiekis. Todėl pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. įtvirtintas reikalavimas nebuvo nustatytas tik tam, kad būtų sukurtos dirbtinės kliūtys tiekėjams.

39Ieškovo techniniame pasiūlyme buvo nurodyta, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė yra 8,3 mg/l, tačiau atsakovui vertinant šį pasiūlymą, nebuvo aiški šios reikšmės apskaičiavimo formulė, todėl atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu paaiškinti, kaip ši reikšmė buvo apskaičiuota. Ieškovas pateikė papildomą formulę, kurios nebuvo nei pirminiame jo pasiūlyme, nei pirkimo sąlygose nurodytame ATV-DVWK-A 131E technologinio proceso skaičiavimo metodikoje. Tokiu būdu ieškovas, pateikdamas paaiškinimą, kuriame pateikiamos naujos, pirminiame pasiūlyme nenurodytos, technologinio proceso formulės, pakeitė pasiūlymą iš neatitinkančio į atitinkantį ir tuo pažeidžia VPĮ 39 str. 1 d., nes pateikia naują, papildomą informaciją, kurią privalėjo pateikti kartu su pirminiu pasiūlymu. Jeigu atsakovas būtų priėmęs paaiškinimą, tokiu atveju būtų pažeisti VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo ir lygiateisiškumo principas, nes vienam tiekėjui būtų sudarytos geresnės sąlygos ir taikomi kitokie reikalavimai nei kitiems, pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

40Ieškovas pretenzijoje nurodo, kad „UAB „Arginta“ pasiūlyme technologiniai biologinio valymo grandies skaičiavimai atlikti vadovaujantis standartu ATV–DVWK–A 131E. Be to, nei Konkurso sąlygose, nei UAB „Kelmės vanduo“ prašyme paaiškinti pasiūlymą nebuvo nurodyta, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė turi būti grindžiama tik standarto ATV–DVWK–A 131E formulėmis. Reikšmės pagrindimo metodiką 2015 m. liepos 14 d. rašte UAB „Arginta“ pasirinko pati. CVP IS paskelbtų ir visiems rinkos dalyviams vienodai prieinamų, aiškintų ir taikytų pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. aiškiai, tiksliai ir visiems rinkos dalyviams vienodai nustatytas reikalavimas, kad „jei taikoma kita nei ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika, būtina nurodyti ir skaičiavimams naudojamas formules“. Ieškovas jau pirminiame techniniame pasiūlyme nurodė, kad visų technologinių procesų reikšmėms nustatyti jis taiko ATV-DVWK-A 131E standartą. Tuo tarpu atsakydamas į atsakovo prašymą paaiškinti, kuo vadovaujantis buvo gauta biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė 8,3 m/l, ieškovas nurodė kitą, minėtame ATV-DVWK-A 131E standarte nesančią formulę, o vėliau, jau pateikęs pretenziją nurodo, kad šią biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmės apskaičiavimo formulę pasirinko pats. Todėl ieškovas, pateikdamas pirminį techninį pasiūlymą, nesivadovavo pirkimo sąlygų reikalavimais ir nenurodė, kokia technologinio proceso skaičiavimo metodika ar formule remiantis jis apskaičiavo biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę 8,3 m/l, o paprašius paaiškinti nustatytą neatitikimą – pateikė naujus, paties parinktus apskaičiavimo metodus, kurių nebuvo nurodęs pirminiame pasiūlymą. Tokių naujų apskaičiavimo metodų priėmimas, esant pirkimo sąlygų reikalavimui tokius metodus nurodyti iškart, pirminiame pasiūlyme, pažeistų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus ir neužtikrintų viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo, pažeistų sąžiningą rinkos dalyvių konkurenciją, taip pat ir tų, kurie dėl tokių sąlygų ir reikalavimų neteikė pasiūlymo Pirkimui ir nedalyvavo Pirkime.

41Atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, aiškiai ir konkrečiai pažymėjo, kokių pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų jis neatitinka, taip pat išsamiai paaiškino, kodėl jo pasiūlymas yra atmetamas. Atsakovas nurodė, kad ieškovas, atsakydamas į prašymą paaiškinti, kuriose pasiūlymo vietose yra atitinkami vamzdžių, sklendžių diametrai, kaip kompleksinio įrenginio remonto atveju nuotekų srautas tekės per rankines grotas, kaip parinkta gražinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė 1,88 kW, į šiuos klausimus neatsakė ir jų nepagrindė. Pagal pirminį ieškovo techninį pasiūlymą matyti, kad jo pateiktoje techninėje gamintojų literatūroje buvo nurodyta, kad grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė yra 2,2 kW, tuo tarpu techninio pasiūlymo lentelėje „Elektros prietaisų ir vartojimo žiniaraštis“ nustatyta gražinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė yra jau 1,88 kW. Todėl ieškovas, paaiškindamas pasiūlymą ne tik kad jo tinkamai nepaaiškino, tačiau ir pateikė dokumentus ir duomenis, kurie keičia pasiūlymo esmę, t.y. netinkamą pasiūlymą daro atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovui priėmus tokius paaiškinimus, tai pažeistų visų rinkos dalyvių, net ir tų, kurie nedalyvavo pirkime, interesus ir teisę į sąžiningą konkurenciją. Pažymėtina ir tai, kad nustačius bent vieną atmetimo pagrindą pagrįstu, ieškovo pasiūlymas vis tiek turėtų būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

42Dėl ieškovo Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą, ieškinio atsakovas nurodė, kad su ieškiniu argumentais nesutinka.

43VPĮ 39 str. 1 d. nustatyta, kad „Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus‘‘. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir Pirkimo sąlygų 25.3 p. VPĮ 39 str. 1 d. įtvirtinta nuostata dėl aritmetinių klaidų pataisymo yra susijusi išskirtinai su pasiūlymo kainos apskaičiavimo klaidomis, kurios yra akivaizdžios. Tuo tarpu konkrečiu atveju techninių paaiškinimų patikslinimams minėtoje VPĮ normoje nurodoma esminė (pagrindinė) taisyklė – perkančioji organizacija negali leisti ar siūlyti tiekėjams pakeisti pasiūlymo esmės ar padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis tiekėjo pasiūlymas taptų šiuos reikalavimus atitinkančiu. Perkančioji organizacija turi teisę, kuria ir pasinaudojo, prašyti tiekėjų paaiškinti pasiūlymų techninius duomenis, tačiau tiekėjas, paaiškindamas savo pasiūlymą, negali jo paaiškinti taip, kad būtų pakeistas pats pasiūlymas ar jo sprendiniai, o jei tiekėjas šią taisyklę pažeidė – perkančioji organizacija neturi teisės tokio patikslinimo priimti, kadangi būtų sudarytos sąlygos netinkamą pasiūlymą paversti tinkamu. Atsakovas prašė ieškovo paaiškinti ir skaičiavimais pagrįsti, kad pagal jo siūlomą technologiją Kelmės nuotekų valymo įrenginiuose polielektrolito sunaudojimas dumblo tankinimui būtų 6,78 kg/metus, o polielektrolito suvartojimas dumblo sausinimui 4,52 kg/metus, kaip parašyta ieškovo techninio pasiūlymo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ 2 lentelėje „Reagentų sąnaudos“, kur kaina pateikiama Eur/kg, nors paties ieškovo techniniame pasiūlyme 1.11 lentelėje parašyta, kad pagal siūlomą technologiją flokulianto (polielektrolito) dumblo tankinimui ir sausinimui poreikis būtų 11,3 tonų/metus ir toks pats polielektrolito suvartojimas (11,3 tonos/metus) nurodytas ir techniniame pasiūlyme pateiktuose polielektrolito (polimerų) suvartojimo skaičiavimuose. Todėl akivaizdu, kad ieškovas, siekdamas tinkamai atsakyti į atsakovo pateiktą klausimą, privalėjo paaiškinti nustatytą neatitikimą nekeičiant pasiūlymo esmės ir pateikti skaičiavimus, kaip jo techniniame pasiūlyme nurodyti kiekiai koreliuoja tarpusavyje, taip pat paaiškinant pasiūlyme nurodytą suvartojimo foliakulianto kiekio reikšmę. Tačiau ieškovas, pasisakydamas dėl nustatyto neatitikimo, nurodė, kad neatitikimas atsirado dėl žmogiškosios klaidos ir pateikė visiškai kitus skaičiavimus, pagal kuriuos vietoje anksčiau nurodyto foliakulianto (polielektrolito) kiekio 11,3 tonų/metus įrašė 11,3 kg/metus, atitinkamai nurodė, kad, neva, todėl ieškovo techninio pasiūlymo esmė nėra keičiama. Akivaizdu, kad ieškovas, atsakydamas į atsakovo paklausimą ir pakeisdamas skaičiavimus dėl neva žmogiškosios klaidos, pakeitė pasiūlymo esmę taip, kad iš neatitinkančio Pirkimo sąlygų reikalavimams pasiūlymo jis tapo jas atitinkančiu, t.y. paaiškinimu ieškovas sumažino foliakulianto sunaudojimo kiekius, kas savaime reiškia kito, naujo pasiūlymo pateikimą. Todėl atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 39 str. 1 d., kuria ieškovas gina savo, neva pažeistas teises, privalėjo atmesti pasiūlymą. Pagal formuojamą teismų praktiką atsakovas negali leisti keisti ieškovui pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų (flokulianto kiekiai) ir jų apskaičiavimų, kadangi šie skaičiavimai ir kiekiai tiesiogiai siejasi su ekonominio naudingumo balais, kurie daro įtaką parenkant Pirkimo laimėtoją (apie tai žemiau atsiliepime). Atsakovas gali tik prašyti, kad būtų paaiškinta, kaip buvo atliekami skaičiavimai, ir tuo pagrindu spręsti, ar ieškovas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, ar siūlo tai, ko reikia, ar paaiškinimu nekeičia pasiūlymo esmės, ar nedaro netinkamo pasiūlymo tinkamu, ar nepagerina savo konkurencinės aplinkos. Tačiau toks atsakovo prašymas paaiškinti pasiūlymą negali būti laikomas išankstiniu atsakovo sprendimu pritarti su paaiškinimu pateiktiems naujiems duomenims, netinkamą pasiūlymą darančiais tinkamu, ką įrodinėja ieškovas.

44Pirkimo sąlygų 27 p. nustatyta, kad tiekėjų, atitikusių minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymai bus vertinami taikant ekonominio naudingumo kriterijų. Pirkimo sąlygų 27.4 p. nustatyta, kad Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – eksploatavimo išlaidos (T2). Kapitalizuotus eksploatavimo kaštus tiekėjas pateikia užpildydamas konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.8 formą. Pagal šioje formoje paties tiekėjo įrašytus kaštus atsakovas atlieka skaičiavimus ir suteikia atitinkamą balų skaičių už šio ekonominio naudingumo kriterijaus dalį. Kiekvienas tiekėjas yra vertinamas pagal viešai Pirkimo dokumentuose nurodytą formulę, iš kurios matyti, kad vertinama paties tiekėjo pasiūlyme nurodyti eksploataciniai kaštai. Atsakovas, vadovaudamasis Pirkimo sąlygomis, privalo visiems pirkimo dalyviams taikyti tas pačias taisykles ir įsitikinti bei nustatyti, kad kiekvieno tiekėjo pateiktame techniniame pasiūlyme esanti informacija sutampa su ta, kurią jis nurodė dokumente, skirtame ekonominio naudingumo įvertinimo dalies balams apskaičiuoti. Atsakovas, siekdamas įsitikinti, jog ieškovas techniniu pasiūlymu siūlo tai, ko reikia, prašė ieškovo nurodyti, kaip jo techniniame pasiūlyme yra apskaičiuoti suvartojamo flokulianto kiekiai ir nustatyta bendra flokulianto kiekio kaina, jei pagal paties ieškovo pasiūlyme nurodytus skaičiavimus matyti, kad ieškovo siūloma technologija suvartos 11,3 tonų per metus flokulianto, o ieškovo to paties techninio pasiūlymo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ 2 lentelėje „Reagentų sąnaudos“, pateikiami jau visai kiti flokulianto suvartojimo kiekiai (11,3 kilogramų per metus). Ieškovas, atsakydamas į paklausimą, paaiškino, jog neva neatitikimas atsirado dėl žmogiškosios klaidos, todėl su paaiškinimu pateikė visiškai naujus skaičiavimus, kuriais siekė pagrįsti, kad jo nurodoma technologija suvartos flokulianto (polielektrolito) jau ne 11,3 tonų per metus, o tik 11,3 kilogramų per metus. Tokiais savo veiksmais ieškovas patvirtino, kad jo pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų, o paaiškinimu jis siekia Pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą padaryti Pirkimo sąlygas atitinkančiu.

45Jeigu ieškovo paaiškinimas, kad vietoje 11,3 t/metus turi būti 11,3 kg/metus ir pateikti nauji skaičiavimai būtų laikomi tinkami, tai iš esmės atsakovas pripažintų, kad Pirkimo ekonominio naudingumo balai apskaičiuojami nesigilinant į tiekėjų pasiūlymų turinį ir vertinant tik tiekėjų techniniuose pasiūlymuose nurodytą informaciją, kad ir nepagrįstą jokiais Pirkimo sąlygas atitinkančiais skaičiavimais. Toks atsakovo elgesys būtų laikomas viešųjų pirkimų principų pažeidimu ir tokį jo elgesį neabejotinai ginčytų kiti konkurso dalyviai. Visos perkančiosios organizacijos, vykdydamos viešųjų pirkimų procedūras, privalo laikytis VPĮ ir pirkimo sąlygų nuostatų, privalo vienareikšmiškai įsitikinti, kad tiekėjas ir jo siūloma prekė (paslauga) ar, šiuo atveju, darbai ir technologijos, atitinka pirkimo objektą ir pirkimo tikslą, t.y. atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus. Jei iš pasiūlymo duomenų perkančioji organizacija negali objektyviai įsitikinti, kad tiekėjas siūlo tai, ko reikia, tai toks tiekėjo pasiūlymas (toks tiekėjas) turi būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Priėmus tokį pasiūlymą, atsakovas iš esmės suvaržytų kitų suinteresuotų tiekėjų, pateikusių tinkamai apskaičiuotus kiekius, teisę į sąžiningą konkurenciją, kadangi ekonominio naudingumo balus ieškovui suteiktų pagal naujus flokulianto (polielektrolito) suvartojimo kiekius, pagrįstus jau naujais skaičiavimais. Pripažįstant ieškovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms, būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, nes netinkamas jo pasiūlymas būtų vertinamas ir ekonominio naudingumo balai būtų suteikiami lygiai taip pat, kaip ir tiems tiekėjams, kurie sąžiningai varžėsi dėl pirkimo sutarties sudarymo ir iš karto pateikė tinkamus duomenis ekonominio naudingumo balams apskaičiuoti.

46Dėl ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ ieškinio atsakovas nurodė, kad UAB „Irdaiva" ieškiniu nesutinka.

47Ieškovas nurodo, kad jo techniniame pasiūlyme yra paminėta, kad kaip koagulantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose, o techninio pasiūlymo 6 Lentelėje „Fosforo šalinimo apskaičiavimai“ apskaičiuotas koagulanto (aliuminio sulfato tirpalo) reikiamas kiekis (Fosforo šalinimas ir koagulanto skaičiavimai 6 eilute) yra teisingas, vertinant aliuminio sulfato tirpalo sunaudojimą. Taip pat nurodo, kad konkursinių skaičiavimų eksploatacijos kaštų lentelėje suvestas tirpalo kiekis yra teisingas. Atsakovas, atsakydamas į analogiškus pretenzijos motyvus, išsamiai ir aiškiai pasisakė, kodėl ieškovo pasiūlymas yra atmestas. Pagal ieškovo pasiūlymą matyti, jog jis siūlo ne aliuminio sulfato, o metalo pagrindu paruošto tirpalo koaguliantą. Pagal paties ieškovo pirminio techninio pasiūlymo 6 lentelės II dalyje 7 eilutėje pateiktą informaciją matyti, kad fosforo cheminiam šalinimui iš nuotekų ieškovas ketino naudoti metalą, kurio molinė masė (55,85 g/mol) yra analogiška geležies molinei masei (pagal Mendelejevo periodinę lentelę). Tuo tarpu Aliuminio masė yra 30,97 g, todėl darytina išvada, kad ieškovas pasiūlyme nurodė, kad koagulantui ruošti bus naudojama geležis, o tai papildomai patvirtino ir ieškovo pateiktos 6 lentelės II dalies 4 eilutėje aiškus ir nedviprasmiškas įrašas, kad siūlomas koaguliantas yra geležies druska (Fe2(SO4)3. Ieškovas nesilaikė Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. nuostatos, kad „kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose“, t.y. ieškovas techniniame pasiūlyme pasiūlė naudoti geležies pagrindu pagamintą koaguliantą ir geležies pagrindu atliko skaičiavimus koagulianto metinių kiekių nustatymui, tačiau techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje nurodė, kad šis kiekis yra aliuminio sulfato metinis kiekis. Akivaizdu, kad ieškovas, nurodęs netinkamos medžiagos netinkamą kiekį, pažeidė Pirkimo sąlygų reikalavimus. Jeigu ieškovas techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje būtų nurodęs, kad skaičiavo geležies pagrindu paruošto koagulianto metinio poreikio kiekį bei nurodęs jo kainą (įkainį), tai tokiu atveju ieškovo pasiūlymas galėtų būti pripažintas tinkamu. Visgi, pagal Techniniame pasiūlyme pateiktą informaciją ieškovas to nepadarė, negana to, toks jo pasiūlymas laikytinas ne tik kad neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų, tačiau ir galimai apgaulingu. Pirkimo dokumentų sąnaudų ir eksploatacinių kaštų 2 lentelėje aiškiai ir tiksliai nurodyta, kad skaičiuotinam metiniam aliuminio sulfato 7.5 proc. sunaudojimo įkainis yra 81,09 Eur/ tonai, tuo tarpu minėtoje lentelėje nėra nustatytas metinis geležies sunaudojimo įkainis tonai. Ieškovas, taikydamas geležį koaguliantui ruošti, privalėjo paskaičiuoti geležies suvartojimo metinį kiekį ir jį įrašyti į Pirkimo dokumentų sąnaudų ir eksploatacinių kaštų lentelės grafą „Skaičiuotinas metinis kitų negu nurodyta aukščiau reagentų sunaudojimas, kg“, bei nurodyti vieneto įkainį ir bendrą kiekio kainą. Tačiau ieškovas geležies metinį suvartotiną kiekį nurodė grafoje, skirtoje aliuminio sulfatui. Rinkoje Aliuminis yra brangesnis už geležį, todėl ieškovo techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacinių kaštų lentelėje nurodytas geležies suvartojimo metiniam kiekiui negali būti taikomas aliuminio sulfato tonos įkainis, nes tai iškraipytų konkurenciją, sudarytų nelygiavertes sąlygas tiekėjams ne tik kad vertinant pasiūlymus, tačiau keltų didelę riziką Pirkimo rezultatų objektyvumui, o galiausiai ir Pirkimo sutarties įgyvendinimui, jeigu ieškovas pagal tokius pasiūlymo duomenis būtų parinktas Pirkimo laimėtoju. Ieškovas neneigia, kad jo pasiūlytas medžiagų kiekis yra teisingas, priešingai, jis tai patvirtina. Ieškovas taip pat nenurodo jokių kitokių argumentų, kuriais remiantis atsakovas galėtų matyti, kad jo pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai. Vien dėl to, kai tiekėjas tik dėl jam vienam žinomų priežasčių koagulianto kiekius skaičiuoja pagal vieną medžiagą, ir šiuos kiekius pasiūlyme priskiria prie jau kitos brangesnės medžiagos įkainių, laikytina akivaizdžiu pasiūlymo atmetimo pagrindu, kadangi pagal tokius vienareikšmiškai prieštaringus duomenis nei atsakovas, nei bet kuri kita perkančioji organizacija negali objektyviai įvertinti tiekėjo pasiūlymo pagal ekonominio naudingumo balus. Taip pat ieškovo pasiūlyme, pretenzijoje bei ieškinyje nurodyti prieštaravimai kelia dideles abejones ir dėl būsimos pirkimo sutarties tinkamo įgyvendinimo, jei sutartis būtų sudaryta su ieškovu, nes nėra aišku, kokį galutinai koaguliantą ieškovas siūlo, todėl tokiu atveju iš esmės kiltų ginčas tarp Tiekėjo ir perkančiosios organizacijos vos tik pradėjus vykdyti sutartį. Atsakovo priimtas sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą vien dėl šio pagrindo yra teisėtas, teisingas ir užtikrinantis viešųjų pirkimų principų laikymąsi.

48Ieškovas UAB ,,Infes‘‘ dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.

49Dėl pateikto pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 p. reikalavimams nurodė, kad atsakovo teigimu, ieškovas savo pasiūlyme pateikė detalius veikliojo dumblo skaičiavimus ir šių skaičiavimų rezultatą (17 dienų) kaip kintamojo reikšmę teikė skaičiuojant biologinio valymo technologinių talpų tūrius. Atsakovas nurodo, kad didinant projektinę veikliojo dumblo koncentraciją aerotanke, mažėja reikalingas aerotanko tūris, bet tuo pačiu didėja reikalingas antrinių nusodintuvų paviršiaus plotas. Tokiu būdu atsakovas neva teigia, kad ieškovo apskaičiuotas dumblo amžius turi įtakos ieškovo parinktai technologinei įrangai ir sumontavus tokią įrangą, kokią siūlo ieškovas, dumblo amžius nesieks 19 parų. Tačiau, rengiant techninį pasiūlymą, buvo atsižvelgta į pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 p. sąlygą, kad dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų. Ieškovas techniniame pasiūlyme ir siūlo projektuoti bei montuoti gelžbetoninę talpą, kurios diametras yra 25 m, gylis - 5,5 m. Suprojektavus ir sumontavus tokią talpą, dumblo amžius bus 19 parų. Pažymima, kad dumblo amžiui įtakos turi atitekančių nevalytų nuotekų charakteristikos, t.y. kuo labiau užterštos nuotekos atiteka, tuo didesnė aktyviojo dumblo koncentracija (lentelėje žymima „a"). Pagal ieškovo skaičiavimus, vertinant visą naujo bioreaktoriaus tūrį, dumblo amžius, esant didžiausiam užterštumui, bus didesnis nei 19 parų. Aktyviojo dumblo koncentracijos įrenginyje reikšmė tiesiogiai priklauso nuo nevalytų atitekančių nuotekų charakteristikos. Kuo labiau užterštos nuotekos, tuo koncentracija didesnė (skaičius didesnis), tuo dumblo amžius ilgesnis. Šis rodiklis yra kintamas ir bus eksploatacijos metu nustatinėjamas, todėl nepriklausomai nuo to, kokią šiai dienai reikšmę pasirenka vienas ar kitas kandidatas, svarbu tai, kad siūlomi įrenginiai ir technologinė schema būtų pakankama nuotekoms valyti ir pritaikoma padidėjus/ sumažėjus nuotekų užterštumui. Nuotekų užterštumas šiai dienai tiksliai nežinomas, todėl numatyta aktyviojo dumblo koncentracija įrenginyje tėra prielaida, kad tokios užteks. Nepaisant pateiktų skirtingų dumblo amžiaus rodiklių, ieškovas, paaiškindamas techninį pasiūlymą, technologinės įrangos nekeitė ir nenurodė naujos, kas iš esmės pakeistų pasiūlymą. Primintina tai, kad dumblo amžius pagal Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 papunktį aktualus rengiant pasiūlymą, t.y, parenkant technologinę įrangą, kurią sumontavus ir suderinus, ši veiktų ir pasiektų pirkimo tikslų - nuotekų valyklos reikalingą našumą ir pan. Kadangi ieškovas technologinės įrangos nekeitė ir dumblo amžius tėra skaičiavimų neatitikimai, atsakovas pasiūlymo atmesti neturėjo teisės. Atsakant į atsakovo pastabą dėl aerotanko tūrio ir antrinių nusodintuvų, ieškovas nurodė, kad padidinus dumblo koncentraciją aerotanke talpų tūrio ieškovas nemažina, todėl nuotekos bus dar geriau valomos, nes aeotanko tūris bus didesnis už apskaičiuotą minimalų reikalingą nuotekų valymui tūrį. Didesnių antrinių nusodintuvų vėlgi nereikės, nes ieškovas skaičiuodamas jų paviršiaus plotą techniniame pasiūlyme nurodė didesnę atsargą. Taigi, padidėjus dumblo koncentracijai, antrinių nusodintuvų plotas būtų pakankamas ir didinti jo nereikia. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą atsižvelgė į reikalavimą dumblo amžiui ir jo parinkta įranga tinkama tam, kad sutarties tikslai būtų įgyvendinti

50Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 p.p. ieškovas nurodė, kad šiame punkte buvo nurodyta pateikti pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimus, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovos sąlygoms. Ieškinyje ieškovas sutiko, kad pasiūlyme nebuvo pateikti detalūs skaičiavimai, tačiau tuo pačiu pažymėjo, kad tie duomenys, kurie buvo pateikti, buvo pakankami atsakovui įsitikinti, kiek bus suvartojama reagento. Atsakovas sutinka, kad pasiūlyme buvo pateiktas chemikalų poreikio skaičiavimų rezultatas, nenurodant naudotų formulių ir šiose formulėse kintamųjų reikšmių, teigia, kad ieškovo pasiūlyme pateikta fosforo pašalinimui iš nuotekų reikalingų cheminių reagentų poreikio skaičiavimų rezultatas neatitinka sąvokos „detalūs skaičiavimai", būtent iš detalių skaičiavimų galima nustatyti, koks siūlomo cheminio reagento tūris būtų sunaudojamas per parą ir ar teisingai konkurso dalyvis parinko chemikalų dozavimo siurblių našumą. Ieškovas pateikė esminę informaciją šiam punktui išpildyti, nors ir nebuvo detalių skaičiavimų: pasiūlyme nurodė reagentą, reagento tūrį. Iš pateiktos informacijos buvo aišku ir galėjo būti aišku, kokį chemikalų dozavimo siurblių našumą parinko ieškovas (reikia reagento tūrį padalinti iš valandų skaičiaus). Detalių skaičiavimų vėlesnis pateikimas nepakeitė nei pasiūlyme nurodyto reagento tūrio, nei paties reagento, nei siūlomos naudoti įrangos, kainos ar kita, kas turi esminės reikšmės pasiūlymo įgyvendinimui. Atkreipiamas dėmesys, kad nepriklausomai nuo to, jog detalūs skaičiavimai buvo pateikti po pasiūlymo pateikimo momento, šie tik paaiškino pasiūlyme nurodytus rezultatus ir pasiūlymo esmės nepakeitė, todėl vėlesnis skaičiavimų pateikimas nėra ir negali būti laikomas pagrindu pasiūlymą atmesti.

51Dėl pateikto pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 p. 2.2.1 ir 2.2.2 p.p. ieškovas nurodė, kad, atsakovo teigimu, atsakovas neturėjo galimybės nustatyti visų vamzdynų diametrų, siūlomų pagaminimo medžiagų bei pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių tipo, veikimo būdo (rankinis ar mechanizuotas). Tačiau pasiūlyme buvo ir yra nurodyti pagrindiniai parametrai vamzdžių, sklendžių ir t.t. Kadangi vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas pateiktas techninio pasiūlymo technologinėje schemoje ir techninio pasiūlymo 2.2.1 p., kuriame išvardinta, kokie vamzdžiai numatyti projektuoti, vamzdynų diametrai nurodyti „Technologinėje schemoje su privalumais" (pažymima tai, kad diametrai nurodyti ant kiekvienos vamzdyno linijos), siūlomos vamzdynų pagaminimo medžiagos nurodytos „Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose" ir techninio pasiūlymo 2.2.1 p., pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis ar mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą yra pateiktas „Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose" ir techninio pasiūlymo 2.2.2 p.), pasiūlymas atmestas nepagrįstai. Be to, pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" 7.2.1 p. projektiniais pasiūlymais yra laikomas eskizinis projektas, kurio tikslas - išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir gali būti naudojamas prisijungimo sąlygoms parengti. Pirkimo pagrindu rengiamas projektinis pasiūlymas, o ne techninis darbo projektas ar techninis ir darbo projektas, kur nustatomi projektuojamo statinio esminiai, funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės reikalavimai, kiti jo rodikliai ir charakteristikos, ir kurių pagrindu būtų vykdomi statybos darbai.

52Ieškovas UAB ,,Arginta‘‘ dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.

53Ieškovas nesutinka, kad jis neleistinai papildė savo pasiūlymą - atsakydamas į atsakovo klausimus, nurodė naujus, pasiūlyme nenurodytus duomenis. Atsakovas, prašydamas paaiškinti pasiūlymą, savo klausimais paprašė nurodyti tokius duomenis, kurių pagal konkurso sąlygas pasiūlyme nurodyti nereikėjo. Tiekėjas negali neatsakyti į perkančiosios organizacijos klausimus, todėl atsakovas į savo klausimus gavo tokius ieškovo atsakymus, kuriuose yra pasiūlyme nenurodytos informacijos. Ieškovas mano, kad atsakovas neturėjo teisės užduoti tokių klausimų ir atmesdamas pasiūlymą pasielgė neteisėtai VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme.

54Atsakovas tokius klausimus ieškovui uždavė tyčia. Atsakydama į atsakovo prašymą paaiškinti pasiūlyme nurodytą biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę, ieškovas, atsakovo teigimu, atsakyme pateikė papildomą formulę, kurios nebuvo pasiūlyme ir ATV-DVWK-A 131E technologinio proceso skaičiavimo metodikoje. Atsakovas tai įvertino kaip pakeistą pasiūlymą iš neatitinkančio į atitinkantį ir dėl to pasiūlymą atmetė. Tuo tarpu ieškovas pasiūlymo nekeitė ir nauja formule jo nepildė, o atsakė į perkančiosios organizacijos prašymą pagrįsti techninio pasiūlymo 17-e lape lentelėje nurodytą biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę 8,3 mg/l. Konkurso sąlygos nustatė pareigą pasiūlyme šią reikšmę apskaičiuoti naudojant ATV-DVWK-A 131E technologinio proceso skaičiavimo metodiką, o ne šią reikšmę pagrįsti. Gavęs prašymą pagrįsti nurodytą biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę, ieškovas tai ir atliko 2015-07-14 dienos rašte Nr. SD44/15. Šiame rašte pagrįsta biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė yra tokia, kokią ieškovas nurodė savo pasiūlyme, jos teisingumo ar atitikimo Konkurso sąlygoms neginčija ir pats atsakovas. Ieškovo pasiūlymas yra pateiktas pagal ATV-DVWK-A 131E metodiką. Kai technologinio proceso skaičiavimai yra atlikti pagal ATV-DVWK-A 131E, tuomet technologinio proceso skaičiavimo formulių nurodyti nereikia. Pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. nustatyta, kad pasiūlymo technologinio proceso skaičiavimuose minimaliai turi būti pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės ir skaičiavimo rezultatai. Jei taikoma kita, nei ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika, būtina nurodyti ir skaičiavimams naudojamas formules. Kadangi ieškovas taiko ATV-DVWK-A 131 E metodiką, kitų formulių pasiūlyme nenurodė, tik, kaip reikalavo Konkurso sąlygos, pateikė parinktų koeficientų bei kintamųjų reikšmes ir skaičiavimo rezultatus, tame tarpe ir biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę. Tačiau pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad ieškovas, gavęs perkančiosios organizacijos prašymą pagrįsti, pagrindė pasirinktą biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę detalizuodama skaičiavimą. Pateikęs pagrindimą, ieškovas pasiūlyme nurodytos biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmės nepakeitė, taip pat nepakeitė ir to, kad pasiūlyme taiko ATV-DVWK-A 131E metodiką. Prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus Šiuo atveju atsakovas paprašė paaiškinti pasiūlymą, kas reiškia, kad jis nenustatė, jog pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų, o gavęs paaiškinimą nusprendė, kad dalyvis pakeitė savo pasiūlymą iš neatitinkančio konkurso sąlygų į atitinkantį.

55Atsakovas teigia, kad ieškovas neatsakė į jo prašymą paaiškinti pasiūlymą, t.y. neatsakė, kuriose pasiūlymo vietose nurodyti atitinkami vamzdžių, sklendžių diametrai, kaip kompleksinio įrenginio remonto atveju nuotekų srautas tekės per rankines grotas, kaip parinkta grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė. Tačiau šie perkančiosios organizacijos klausimai nebuvo paremti Konkurso sąlygų reikalavimais, t.y. duomenimis, kuriuos reikia pateikti pasiūlyme, ką ieškovas jau nurodė ieškinyje. Pats atsakovas atsiliepime taip pat neneigia, kad tokių reikalavimų Konkurso sąlygose nebuvo nustatyta. Kadangi ieškovas į tokius klausimus atsakovė, šiuo metu vyksta ginčas, ar tinkamai atsakė.

56Atsakovas nurodo, kad ieškovo pateiktoje techninėje gamintojų literatūroje buvo nurodyta, jog grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė yra 2,2 kW, tuo tarpu techninio pasiūlymo lentelėje „Elektros prietaisų ir vartojimo žiniaraštis“ nustatyta grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė yra 1,88 kW.“ Atsakovas teigia, kad ieškovas pasiūlymo tinkamai nepaaiškino ir pateikė dokumentus ir duomenis, kurie keičia pasiūlymo esmę ir netinkamą pasiūlymą daro atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus. 2015 m. liepos 14 d. rašte ieškovas paaiškino atsakovui, kad grąžinamo dumblo siurblio techniniame duomenų lape yra nurodyta siurblio elektros energijos galia (2,2 kW), nevertinant, kad siurblys gali dirbti su dažnio keitikliu. Dėl dažnio keitiklio siurblio darbas yra optimizuojamas ir pasiekia 1,88 kW, kuris ir yra nurodytas techninio pasiūlymo lentelėje „Elektros prietaisų ir vartojimo žiniaraštis“. Atsakydamas į atsakovo prašymą ieškovas paaiškino, kaip įvertino savo pasiūlyme nurodytą elektros suvartojimą, nepateikė jokių dokumentų ar duomenų, kurie keičia pasiūlymo esmę. Su paaiškinimu pateiktas „Grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lapas“ yra to paties įrenginio, kuris buvo pateiktas su Pasiūlymu, duomenų lapas, tik jame yra nurodyta variklio naudojamos galios reikšmė su dažnio keitikliu. Konkurso sąlygose reikalavimo grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamai galiai taip pat nėra nustatyta. Pateiktas paaiškinimas negali būti vertinamas kaip pateikto pasiūlymo esmės keitimas, kadangi pasiūlymo esmė (kaina, darbų atlikimo terminas, siūloma įranga, darbų apimtis, darbų kokybės ir kt.) nesikeičia.

57Ieškovas Per Aarsleff A/S, veikiantis per Aarsleff A/S filialą, dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.

58Ieškovas nurodė, kad atmesdamas jo pasiūlymą atsakovas pažeidė VPĮ 39 str. 1 dalį. Kaip pažymi pats atsakovas, šioje normoje yra įtvirtinta nuostata dėl akivaizdžių aritmetinių klaidų taisymo iš esmės nekeičiant paties pasiūlymo ar kainos dalių skaičiaus. Nors atsakovas ir neginčija, kad ieškovo padaryta klaida yra aritmetinė bei akivaizdi, tačiau kartu akcentuoja, jog paaiškindamas padarytą klaidą ieškovas pateikė naują (kitą) pasiūlymą. Tačiau pasiūlyme padarytos akivaizdžios aritmetinės klaidos ištaisymas nekeistų pasiūlymo esmės. Ištaisius šią akivaizdžią aritmetinę klaidą, skaičiuojant polielektrolito kiekį dienai atitinkamai būtų ištaisyti kiti susiję paskaičiavimai - techninio pasiūlymo 1.11 lentelėje pateikiamas bendras polielektrolito kiekis bei 2 lentelėje pateikiamos šio reagento sąnaudos ir kaina. Visi kiti pasiūlymo elementai išliktų, nebūtų perskaičiuojami mažesni ar didesni medžiagų kiekiai, nepateikiamos naujos darbų apimtys, nebūtų atsisakyta kainos sudedamųjų dalių arba papildyta kaina naujomis dalimis. Todėl atsakovo padarytos išvados dėl ieškovo pasiūlymo esmės pakeitimo yra nepagrįstos. Pagal atsakovo išdėstytą poziciją net ir mažiausia formali aritmetinė klaida, kaip šiuo atveju, lemtų perkančiosios organizacijos pareigą visą tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų. Tokia praktika nebūtų suderinama su skaidrumo principu. VPĮ 39 str. 1 d. apskritai būtų laikoma pertekline ir praktikoje netaikytina teisės norma, kas paneigtų įstatymo leidėjo tikslą suteikti tiekėjams teisę ištaisyti padarytas aritmetines klaidas. Atsakovas pažeidė ne tik VPĮ 39 str. 1 d., tačiau ir sąlygų 13.5. p. bei skaidrumo principą.

59Priešingai, nei teigiama atsiliepime, atsakovas netinkamai organizavo Konkursą. Visų pirma, atsakovo atsakyme į pretenziją buvo nurodytas argumentas, jog VPĮ 39 str. 1 d. nurodyta tiekėjo teisė ištaisyti aritmetinę klaidą negali būti taikoma šioje konkurso stadijoje (teikiant techninį pasiūlymą). Tokį savarankišką pretenzijos atmetimo pagrindą ieškovas ginčijo ieškiniu kaip neteisingą bei prieštaraujantį VPĮ 39 str. 1 d. įtvirtintos normos tikslui. Pasiūlymas negalėjo būti atmetamas ir kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, kadangi jis visiškai atitiko konkurso sąlygose išdėstytus reikalavimus (buvo pateikti visi duomenys ir dokumentai), tačiau jame tik buvo padaryta aiški aritmetinė klaida. Į šiuos argumentus atsakovas atsiliepimu neatsikirto ir dėl jų visiškai nepasisakė. Antra, ieškinius su savarankiškais reikalavimais pareiškė net keturi tiekėjai. Tiekėjai skundžia perkančiosios organizacijos veiksmus praktiškai visose konkurso stadijose, todėl yra objektyvaus pagrindo abejoti atsakovo veiksmų visumos, organizuojant Konkursą, teisėtumu.

60Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.

61Dėl pasiūlymo atmetimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Atsakovas ieškovo pasiūlymo atmetimą motyvavo penkiais motyvais : 1) neva netinkamu koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) naudojimo ir metinio poreikio apskaičiavimu; 2) neva netinkamai pateiktu koagulianto tirpalo dozavimu; 3) neva nepateikta gamintojo techninė literatūra dumblo sausinimo įrangai; 4) pasiūlyme neva nepateiktu hidraulinio profilio brėžiniu; 5) pasiūlyme neva nepateiktais vamzdynų (technologinių linijų) sąrašu ir sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo ir išjungimo priemonių aprašymais. 2015-08-18 ieškinyje ieškovas pagrindė, jog jo pasiūlymas visais aspektais visiškai atitinka visus Konkurso sąlygų reikalavimus. Tuo tarpu atsakovas atsiliepime pasisakė tik dėl ieškovo vieno vienintelio atmetimo pagrindo– dėl neva netinkamo koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) naudojimo ir metinio poreikio apskaičiavimo. Todėl akivaizdu, kad atsakovas pripažino, kad atmėtė pasiūlymą neteisėtai, nepagrįstai ir itin neskaidriai. Aplinkybės, įrodančias, jog ieškovas tinkamai, pagal visus Konkurso sąlygų reikalavimus apskaičiavo ir pasiūlyme aiškiai ir tiksliai nurodė koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) naudojimą ir metinio poreikio apskaičiavimą, ieškovas pateikė pačiame ieškinyje. Atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai savo apimtimi ir turiniu yra netgi siauresni, negu atsakymo į pretenziją argumentai, todėl ieškovas neturi kuo papildyti pačiame ieškinyje nurodytų argumentų.

62Atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ triplike nurodė, kad su ieškovų dublikuose nurodytais ieškovų argumentais nesutinka, prašo ieškinius atmesti.

63Dėl ieškovo UAB ,,Infes‘‘ dubliko atsakovas nurodė, kad perkančiosios organizacijos, vadovaudamosi VPĮ įtvirtintais principais ir vertindamos tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei jų duomenis, privalo preciziškai taikyti savo pačių parengtas pirkimo sąlygas ir jų reikalavimus, nes tik taip gali įsitikinti, kad darbus atliks kvalifikuotas tiekėjas, tiekėjas atliks paslaugą, darbus ar įrengs įrenginius tokius, kokių reikia ir kokius pirko perkančioji organizacija, viešojo pirkimo sutartis bus į vykdyta tinkamai ir laiku sukuriant pirkimu siektą rezultatą, taigi įvykdyta sėkmingai, t.y. bus pasiektas pirkimo tikslas. Šiuo atveju pirkimo sąlygų 1.6.4.6 p. buvo nustatyta, kad ruošiant techninį pasiūlymą konkurso dalyvis turi vadovautis žemiau nurodytais biologiniam nuotekų valymui keliamais reikalavimais, t.y. projektinė veikliojo dumblo koncentracija turi būti nedidesnė kaip 5,0 gVDSM/l, projektinis dumblo amžius turi būti netrumpesnis kaip 19 parų. Pirkimo sąlygose buvo aiškiai nustatyta veikliojo dumblo koncentracijos reikšmė „iki“ (nedidesnis kaip) ir dumblo amžiaus reikšmė „nuo“ (ne trumpesnis kaip). Ieškovui pateikus apskaičiavimo formulę, tapo aišku, kad jo pasiūlymas neatitinka šio pirkimo dokumentų reikalavimo, kadangi palyginus jo pirminio pasiūlymo duomenis ir juos atitinkamai įrašius į formulę akivaizdu, kad ieškovas siūlo biologinio valymo įrenginius, kuriuose dumblo amžius yra trumpesnis nei 19 parų, nors būtent tokio laikotarpio aiškiai ir konkrečiai reikalavo pirkimo sąlygos. Be to, ieškovas įrodinėja, kad toks atsakovo nustatytas neatitikimas neva tėra skaičiavimo neatitikimas. tačiau pirkimo sąlygose aiškiai ir tiksliai nurodyta, kad apskaičiuojant reikšmes turi būti laikoma, kad veikliojo dumblo koncentracija būtų ne didesnė kaip 5 gVDSM/l, o projektinis dumblo amžius būtų ne trumpesnis kaip 19 parų. Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, privalėjo paskaičiuoti ir pateikti tokį pasiūlymą, kad net ir tuo atveju, jei veikliojo dumblo koncentracija būtų 3 gVDSM/l, tai dumblo amžius privalo būti ne trumpesnis nei 19 parų. Pagal ieškovo pateiktą pasiūlymą ir jo paaiškinimus akivaizdu, kad ieškovo pasiūlymas šio reikalavimo neatitinka. Net ir dublike pateiktoje formulėje pritaikius veikliojo dumblo koncentracijos kiekį 4 gVDSM/l, gaunama, kad dumblo amžius bus „apie“ 19 parų, o pritaikius 3 gVDSM/l akivaizdu, kad dumblo amžius nesiekia 19 parų. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose patvirtina, kad savo pasiūlyme pateikė tik chemikalų poreikio skaičiavimų rezultatą, nenurodant skaičiavimų, tačiau mano, kad šie skaičiavimai nebuvo esminė priežastis, dėl kurios turėjo būti atmestas jo pasiūlymas. Pirkimo sąlygų 3.5 „Rangovo pasiūlymas“ 1.4.2 p. aiškiai, tiksliai ir visiems rinkos dalyviams vienodai nustatyta: „Chemikalai – pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis“. Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio 1.6.4.6 punkte nustatyta: „Pasiūlyme turi būti pateikti detalūs šalinamo fosforo ir sunaudojamų cheminių reagentų kiekių skaičiavimai“. Ieškovas šio reikalavimo neįvykdė, o priėmus jo paaiškinimą su papildomomis formulėmis, iš esmės būtų pažeisti interesai net ir tų tiekėjų, kurie nedalyvavo pirkime, nes galbūt būtent šis reikalavimas ir lėmė jų apsisprendimą neteikti pasiūlymo. Atsakovui siekiant vienareikšmiškai įsitikinti ar ieškovas siūlo tai, kas yra perkama, paaiškėjo, kad kartu su pirminiu pasiūlymu jis nebuvo pateikęs tokios informacijos, kuri pagal pirkimo sąlygų reikalavimus privalėjo būti pateikta. Todėl pasiūlymas buvo netinkamas, o ieškovui kartu su paaiškinimu pateikus papildomus duomenis, buvo akivaizdu, kad tokiu būdu jis siekia pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą padaryti šias sąlygas atitinkančiu. Be to, šio pirkimo atveju reikalaujama pateikti ne techninį, ne darbo projektą ir net ne projektinį pasiūlymą ar eskizinį projektą. Pirkimo sąlygose aiškiai ir tiksliai yra įvardinta informacija, kiekiai ir kiti dydžiai bei reikalavimai, kuriais vadovaujantis visi tiekėjai be išimties privalo pateikti pasiūlymą, nes tik tokiu būdu bus galima įsitikinti, kad siūloma tai, ko perkančiajai organizacijai reikia. Jeigu perkančioji organizacija pirktų eskizinį projektą, tai ji vykdytų visai kitokio pobūdžio viešąjį pirkimą, kuriame keltų visai kitokius reikalavimus tiekėjams. Ieškovas nepateikė įrodymų ir neįvardijo, kurioje konkrečiai jo pirminio pasiūlymo dalyje nurodyta visa pirkimo dokumentuose reikalaujama informacija apie siūlomas medžiagas.

64Dėl ieškovo UAB ,,Arginta‘‘ dubliko atsakovas nurodė, kad su ieškovo dublike išdėstyta pozicija nesutinka.

65Kiekviena perkančioji organizacija privalo įsitikinti ar tiekėjų siūlomi techniniai sprendiniai vienareikšmiškai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, nes tik taip užtikrinamas pirkimo tikslo pasiekimas – racionaliai naudojant biudžeto lėšas įsigyti tai, ko reikia. Perkančioji organizacija privalo ne tik parengti aiškius, tikslius, kiekvienam rinkos dalyviui suprantamus bei nedviprasmiškus pirkimo dokumentus, bet ir preciziškai laikydamasi juose nustatytų reikalavimų išsiaiškinti ar tiekėjų pasiūlymai leidžia racionaliai panaudojant biudžeto lėšas įsigyti tai ko perkančiajai organizacijai reikia. Atsakovas siekia įsigyti nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbus, todėl privalo įsitikinti, kad tiekėjų siūlomos paslaugos, įrenginiai ir kitos priemonės bei jų funkcionavimo režimai atitiks visuomenės poreikius ir užtikrins efektyvų ir veiksmingą nuotekų valymą nekenkiant aplinkai.

66Pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. atsakovas nustatė aiškų, konkretų ir nedviprasmišką reikalavimą tam, kad atsakovas, vertindamas tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis, galėtų vienareikšmiškai įsitikinti, kad tiekėjas siūlo tokias medžiagas, įrenginius ir veikimo principus, kokius ir siekia įsigyti atsakovas. Preciziškas gilinimasis į tiekėjo pasiūlymo techninius duomenis užtikrina pirkimo objekto kokybę, taigi ir pirkimo tikslų pasiekimą. Atsakovas privalo laikydamasis Pirkimo sąlygose nurodytų procedūrų įvertinti ar kiekvieno tiekėjo Pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodyti įrenginiai, prietaisai, medžiagos ir aprašyti veikimo principai atitinka viešai visiems rinkos dalyviams paskelbtą ir vienodai išaiškintą Pirkimo techninę specifikaciją. Nustačius reikalavimą visiems rinkos dalyviams nurodyti, kokia metodika remiantis apskaičiuoti pasiūlymo duomenys, o jei nesiremiama konkrečia metodika – nurodyti skaičiavimams naudojamas formules – buvo įtvirtinta pareiga kiekvienam suinteresuotam tiekėjui tokias metodikas ir/ar skaičiavimams naudojamas formules privalomai nurodyti pasiūlyme. Ieškovui pirminiame pasiūlyme nurodžius, kad jis remiasi ATV-DVWK-A 131E metodika ir pateikus informaciją, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė yra 8,3 mg/l, buvo galima daryti prielaidą, kad minėta reikšmė gauta pagal pasiūlyme nurodytą metodiką. Atsakovas tokios prielaidos nepadarė, priešingai, suabejojo pasiūlyme nurodytos reikšmės apskaičiavimu, todėl kreipėsi į ieškovą, kad šis pateiktų paaiškinimą, o atsakovas galėtų vienareikšmiškai įsitikinti pasiūlymo atitiktimi/neatitiktimi Pirkimo dokumentų reikalavimams. Pateikęs atsakymą ieškovas iš esmės patvirtino, kad jo pirminiame pasiūlyme informacija buvo pateikta ne pagal Pirkimo sąlygas, nes nurodė formulę kurios nebuvo pirminiame pasiūlyme. Pirminis ieškovo pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. reikalavimo, o priėmus paaiškinimą, jo pasiūlymas taptų šį reikalavimą atitinkančiu, taigi paaiškinimu ieškovas pakeitė pirminį pasiūlymą iš Pirkimo sąlygų neatitinkančio į jas atitinkantį. Todėl ieškovo pasiūlymas privalėjo būti atmestas, nes priešingu atveju būtų pažeisti VPĮ įtvirtinti principai, bei kitų, net pirkime nedalyvavusių, tiekėjų teisėti interesai bei nepasiektas pirkimo tikslas.

67Ieškovas nurodo, jog bet koks jo atsakymas, tame tarpe ir jokio atsakymo, negalėtų būti traktuojamas kaip pasiūlymo neatitikimas Konkurso sąlygoms, nes ieškovo paaiškinime esantys duomenys negalėjo būti pagrindu atmesti pasiūlymą, kadangi jie nebuvo nustatyti kaip reikalavimai pasiūlymui Konkurso sąlygose. Priešingai, nei teigia Ieškovas, reikalavimai tiekėjų pasiūlymuose nurodomiems duomenims buvo keliami Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas” 2.2 papunktyje; III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunktyje; I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunktyje 4 dalyje (Brėžiniai) ir Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunktyje 1.4.1 dalyje (Elektros energija). Perkančioji organizacija, siekdama tiksliai ir aiškiai nustatyti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodytos paslaugos, darbai, medžiagos ir jų veikimo principai tikrai atitinka pirkimo objektą, privalo prašyti tiekėjo paaiškinti pasiūlymo techninius duomenis jei tik tai padeda vienareikšmiškai nustatyti jo atitiktį/neatitiktį pirkimo objektui. Ieškovas pateikė paaiškinimus, iš kurių tapo vienareikšmiškai aišku, kad jo pirminiame pasiūlyme nebuvo pateikta reikalaujama informacija ir kad šiuo paaiškinimu pateikta pirminė informacija ir duomenys keičiami kitais, su paaiškinimu pateikiamais duomenimis, kas yra draudžiama VPĮ prasme. Atsakovas, prašydamas paaiškinti pasiūlymo techninius duomenis, nekeitė Pirkimo sąlygų reikalavimų, niekaip jų nemodifikavo ir nekėlė kitų, Pirkimo sąlygose nepaskelbtų ir neišviešintų reikalavimų. Vadovaujantis šiais Pirkimo sąlygų reikalavimais ir siekiama įsitikinti, kad ieškovas siūlo tai ko reikia, todėl atsakovas turėjo pareigą prašyti pateikti informaciją dėl atitikties keliamiems reikalavimams, o ieškovui jos nepateikus arba pateikus tokią, kuri keičia pirminį pasiūlymą, atmesti ieškovo pasiūlymą.

68Dėl ieškovo Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą, dubliko atsakovas nurodė, kad su ieškovo dublike išdėstyta pozicija nesutinka. Nurodė, kad dublike ieškovas atkartoja ieškinyje išdėstytus argumentus. Ieškovas teigia, kad atsakovas privalėjo leisti ištaisyti akivaizdžią klaidą, nes tokią atsakovo pareigą numato VPĮ 39 str. 1d.

69Atsakovo nuomone, priėmus ieškovo paaiškinimus būtų pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, nebūtų laikomasi Pirkimo sąlygų reikalavimų. Ieškovas dubliku patvirtina, kad iki patikslinant pasiūlymo techninius duomenis, ieškovo pateiktame pirminiame pasiūlyme nurodytas polielektrolitų suvartojimo dienai kiekis ir bendra kaina buvo nurodyta didesnė, o paaiškindamas pasiūlymą jis pateikė atsakovui kitokį, jau mažesnį polielektrolitų suvartojimo kiekį, pagal kurį turėjo būti sumažinta ir bendra šio reagento kaina. Jei toks patikslinimas būtų priimtas, tai atitinkamai turėtų būti pakeista kartu su pirminiu ieškovo pasiūlymu pateikta Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.8 formoje esanti informacija, pagal kurią nustatomi ekonominio naudingumo balai kiekvienam Pirkimo dalyviui. Tokių pakitimų atsakovas negali leisti atlikti, kadangi tokios klaidos ištaisymas daro įtaką kitiems duomenims, pagal kuriuos apskaičiuojami ekonominio naudingumo balai tiek ieškovui, tiek ir kitiems pirkimo dalyviams. Atsakovas, leisdamas keisti pirminius duomenis, keičia ir būsimą pasiūlymo įvertinimą ekonominio naudingumo balais, todėl daro ieškovo pasiūlymą konkurencingesnį, nei jis buvo jo pateikimo metu.

70Pirkimo sąlygų 27.4 p. nustatyta, kad Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – eksploatavimo išlaidos (T2). Kapitalizuotus eksploatavimo kaštus tiekėjas pateikia užpildydamas konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.8 formą. Pagal šioje formoje paties tiekėjo įrašytus kaštus atsakovas suteikia atitinkamą balų skaičių už šio ekonominio naudingumo kriterijaus dalį, o tai daro įtaką pirkimo laimėtojo nustatymui. Atsakovui leidus ištaisyti šią, ieškovo teigimu, aritmetinę klaidą, būtų pakeistas pirkimo rezultatas, nes ieškovas siekia pakeisti būtent tuos duomenis, kurie susiję su ekonominio naudingumo balų suteikimu, o tai savo prasme pažeidžia VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, neužtikrina konkurencijos bei diskriminuoja tiekėjus. Atsakovas negali leisti keisti ieškovui pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų ar jų apskaičiavimų (polielektrolito kiekių ir bendros kainos), kadangi pastarieji tiesiogiai siejasi su ekonominio naudingumo balais, darančiais įtaką pirkimo laimėtojo nustatymui.

71Dėl ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ dubliko atsakovas nurodė, kad su dublike išdėstyta pozicija nesutinka. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepasisakė dėl visų pasiūlymo atmetimo pagrindų, nors ieškovas pačiame ieškinyje analizavo ir neigė atsakovo atsakymo į pretenziją argumentus.

72Atsakovo nuomone, ieškovas nei analizavo, nei išsamiai pasisakė, kodėl nesutinka su atsakovo motyvu atmesti jo pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. Ieškinyje ieškovas nurodo tik tai, kad jo pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. reikalavimą, nes pasiūlyme pateikti duomenys neva yra teisingi. Ieškovas ieškinyje neanalizuoja ir nepasisako dėl šio atmetimo pagrindo, iš esmės tik deklaratyviai teigia, kad jo pasiūlymo duomenys atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, tačiau nepateikia jokių įrodymų. Atsakovas mano, kad dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. išsamiai ir motyvuotai pasisakyta atsakyme į ieškovo IV pretenziją bei atsiliepime į ieškovo ieškinį, todėl toliau teikia papildomus motyvus, kodėl vien šiuo pagrindu pasiūlymas turėjo būti atmestas.

73Pirma. Iš pasiūlymo matyti, jog jame yra viena kitai prieštaraujanti informacija, t.y. pasiūlyme nurodoma, kad kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfatas, o toliau, pasiūlymo formulėse, apskaičiuojančiose koagulianto kiekį nurodoma, kad buvo skaičiuojamas geležies druskos pagrindu paruošto koagulianto kiekis. Taigi, pirminiame pasiūlyme teigiama, kad bus naudojamas aliuminio sulfato koaguliantas, tačiau kiekis skaičiuojamas jau pritaikius geležies druskos koaguliantą. Atsakovui paprašius paaiškinti šį prieštaringumą. ieškovas deklaratyviai paaiškino, kad viskas paskaičiuota teisingai ir visas jo pirminis pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovas taip ir nepaaiškino jo pirminiame pasiūlyme esančių prieštaravimų. Atsakovui nepakanka (ir neturi pakakti) deklaratyvių teiginių, nes jais neįrodoma, kad ieškovas siūlo tai, ką atsakovas siekia įsigyti. Atsakovas, aptikęs pirminiame pasiūlyme esančius prieštaringumus dėl medžiagos, naudojamos kaip koagulianto pagrindas, prašė ieškovo juos paaiškinti, tačiau ieškovas to tinkamai nepadarė. Vien dėl to ieškovo pasiūlymas turi būti atmestas, priešingu atveju atsakovas nesilaikys savo paties parengtų Pirkimo sąlygų, pažeis tiekėjų lygiateisiškumo ir pirkimo skaidrumo principus bei neužtikrins rinkos dalyvių sąžiningos konkurencijos.

74Antra. Ieškovas neneigia, kad pateikė ne visą Pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 5-oje dalyje „Gamintojo techninė literatūra“ reikalaujamą literatūrą, tačiau nurodo, jog visa reikiama informacija buvo pateikta tose pirminio pasiūlymo dalyse, kurias jis pildė pats. Tačiau Pirkimo sąlygų I skyriaus I skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas“ 5 punkte „Gamintojo techninė literatūra“ reikalaujama, kad turi būti „pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įranga (t.y. maišyklėms, siurbliams, orapūtėms, dumblo sausinimo įrangai).” Atsižvelgiant į tai, visi tiekėjai be išimties privalo pateikti įrenginių gamintojų techninę literatūrą, tame tarpe ir dumblo sausinimo įrangos gamintojų techninę literatūrą, kurioje būtų duomenys, leidžiantys į sitikinti tiekėjų pasiūlymo atitiktimi pirkimo objektui. Ieškovas pripažįsta, kad jo pirminiame pasiūlyme nebuvo pateikta gamintojų techninė literatūra, iš kurios atsakovas galėtų vienareikšmiškai įsitikinti, ar ieškovas siūlo tai ko reikia. Taigi, ieškovo pirminis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų. Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytos informacijos (instrukcijų ar kitų dokumentų) nepateikimas kartu su pirminiu pasiūlymu savaime suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti pasiūlymą, kurioje prašomos informacijos nėra pateikta. Tik analizuojant tiekėjo pasiūlymo duomenis ir lyginant juos su tiekėjo siūlomos įrangos ar medžiagų gamintojo literatūra galima tiksliai nustatyti, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytas technines specifikacijas. Gamintojų techninė literatūra turi daugiau informacijos, kurios pagrindu galima būtų nustatyti, ar tikrai tiekėjai siūlo tai, ko reikia ir ar jo pasiūlyme nurodyti įrangos duomenys iš tiesų yra nurodyti ir gamintojo literatūroje.

75Trečia. Pirkimo sąlygų I skyriaus I skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas“ 4 dalyje „Brėžiniai“ nurodoma, kad „Pateikiami mažų mažiausiai šie brėžiniai ir schemos: Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.) Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo. Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.“. Pagal šį reikalavimą kiekvienas tiekėjas (ir ieškovas) privalėjo pateikti schemą su visomis technologinių į renginių dalimis bei pagrindinėmis ir pagalbinėmis srauto linijomis, todėl visi tiekėjai, teikiantys pasiūlymą Pirkimui, privalėjo pasiūlymo technologinio proceso schemoje nurodyti ir senąjį aerotanką, ir pateikti atitinkamai kitus brėžinius atitinkančius Pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovas teigė, kad hidraulinis profilis buvo pateiktas „3.5.6 Ekoservispol–Breziniai– Hidraulinis pjuvis.pdf“ byloje. Byloje nurodytas rezervuarų užsipildymo lygis (H = 4.5 m) visuose biologinio reaktoriaus rezervuaruose. Brežinyje „3.5.3 Ekoservispol - Breziniai - Planas.2a.pdf“ yra nurodyti įrenginių altitudė, o techninio pasiulymo 3.1.1 punkto „Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos aprašymas“ 3 skyriuje „Mechaninis nuotekų valymas“ yra aprašytas nuotekų kelias nuo siurblinės iki biologinio į renginio reaktoriaus. Ieškovo teigimu papildomai, kartu su pasiūlymo paaiškinimu pateikti brėžiniai „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis A-A.pdf“ ir „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis B-B.pdf“, neva niekaip nekeičia pasiūlymo esmės, o tik vizualizuoja jau aprašytą informaciją. Su tuo sutikti negalima. Ieškovas su pirminiu pasiūlymu pateikė brėžinį „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis.pdf“, kuriame pateikta informacija buvo neaiški ir kelianti abejonių dėl atitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams. Atsakovui paprašius paaiškinti šį neaiškumą, ieškovas su paaiškinimu pateikė brėžinius „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis A-A.pdf“ ir „3.5.6 Ekoservispol - Breziniai - Hidraulinis pjuvis B-B.pdf“, kurių nebuvo pateikta kartu su pirminiu pasiūlymu ir kurie buvo informatyvesni, todėl ieškovas būtų atitikęs Pirkimo dokumentų reikalavimus, jei šiuos brėžinius būtų pateikęs kartu su pirminiu pasiūlymu. Tokiu būdu ieškovas, pateikdamas paaiškinimus, keitė pasiūlymą iš neatitinkančio Pirkimo dokumentų reikalavimų į šiuos reikalavimus atitinkantį. Pirkimo sąlygos visiems pirkimo dalyviams turi būti taikomos vienodai, o tai, kad tiekėjas nesugeba laiku pateikti tinkamai parengto pasiūlymo, nelaikytina priežastimi sudaryti išskirtines teises tikslinti pasiūlymo duomenis.

76Trečiasis asmuo UAB „Gensera" atsiliepimu prašo ieškovų ieškinius atmesti, palaiko atsakovo atsiliepime į ieškinį ir triplike išdėstytus argumentus. Nurodė, kad kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Evikta" ir UAB „R. Agrotech" dalyvauja UAB „Kelmės vanduo" vykdomame viešojo pirkimo konkurse „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas", pirkimo Nr. 162337. Už pasiūlymo pateikimą Konkursui bei susirašinėjimą su perkančiąja organizacija, taip pat atstovavimą jungtinės veiklos partneriams Konkurso paskirta UAB „Gensera". Dėl pareikštų ieškinio reikalavimų pritarė atsakovo pozicijai, nurodė papildomus argumentus.

77Tenkinus ieškinius, būtų diskriminuojami sąžiningi Konkurso ir rinkos dalyviai. Visi ieškinius pateikę ieškovai prašo panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kuriais jų pasiūlymai buvo atmesti, nes pasiūlymų techniniai duomenys neatitiko Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų. Atsakovui paprašius paaiškinti pasiūlymus, ieškovai pasiūlymus ne paaiškino, o pakeitė jų esmę taip, kad iš neatitinkančių Pirkimo sąlygų reikalavimų jie tapo šias sąlygas atitinkančiais. Atsakovas privalo laikytis viešųjų pirkimų principų, nes priešingu atveju Konkursas būtų laikomas neteisėtai vykdytu. Visiems Konkursu suinteresuotiems asmenims dar iki paskelbiant Konkurso sąlygas CVP IS buvo viešai patalpinta pirkimo objekto techninė specifikacija tam, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo galėtų įvertinti, ar gali pateikti konkurencingą pasiūlymą ir ar gali pasiūlyti tai, ką atsakovas siekia įsigyti. Išankstinis pirkimo objekto techninės specifikacijos paskelbimas yra svarbus rinkai todėl, kad būsimi dalyviai dar iki konkurso žinotų, ką perkančioji organizacija siekia įsigyti, o kartu turėtų laiko susirasti reikiamų partnerių bei pradėtų rengtis tinkamo, pirkimo objektą atitinkančio, pasiūlymo pateikimui. Iki Konkurso pradžios CVP IS priemonėmis paskelbus techninės specifikacijos reikalavimus jie buvo prieinami, aiškūs ir suprantami visiems rinkos dalyviams be išimties. Kaip Trečiasis asmuo, taip ir kiekvienas ieškovas susipažino su šiais reikalavimais, ir dar iki skelbimo apie Konkursą pasirodymo turėjo visas galimybes pasiaiškinti pirkimo objekto specifiką ir parengti reikalavimus atitinkantį techninį pasiūlymą. Vėliau, atsakovui jau paskelbus Konkurso sąlygas, kiekvienas tiekėjas susipažino jau ir su minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais bei tais pačiais, anksčiau skelbtais techniniais reikalavimais pirkimo objektui ir pagal tai rengė galutinį pasiūlymą bei teikė prašymus paaiškinti šiose pirkimo objekto techninėse specifikacijose iškeltus reikalavimus. Kiekvienas rinkos dalyvis yra profesionalus savo srities žinovas, juo labiau profesionalus viešųjų pirkimų dalyvis, žino, kad konkursiniai pasiūlymai turi būti parengti aiškiai, tiksliai ir atitinkantį Konkurso dokumentų reikalavimus, nes tik taip perkančioji organizacija gali įsitikinti, kad siūloma tai ko reikia. Ieškovų ieškiniuose nurodė aplinkybes, jog 1) techniniuose pasiūlymuose nurodyti vieni ar kiti duomenys atsirado per klaidą; 2) pasiūlymuose nenurodytos metodikos ir šių metodikų formulių naudojimas, nepateikiant informacijos apie tai pasiūlyme, nors Konkurso sąlygos aiškiai to reikalavo, nelaikytina klaida dėl kurios pasiūlymas gali būti atmestas; 3) su pirminiu pasiūlymu nepridėti reikalaujami dokumentai ir duomenys, kurie vėliau buvo pateikti su paaiškinimu, negali būti traktuojami kaip pasiūlymo keitimas; 4) Konkurso sąlygose reikalaujamų brėžimų ir siūlomų įrenginių išmatavimų nepateikimas/neatitikimas, arba brėžinių su klaidomis pateikimas pirminiame pasiūlyme, kai vėliau jis patikslinamas pateikiant jau Konkurso reikalavimus atitinkančius duomenis, neva nėra pasiūlymo pakeitimas ir dėl to neva negalima atmesti ieškovo pasiūlymo; 5) siūlomi valymo įrenginiai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nes pirminiame pasiūlyme tiekėjas parinko ne tokį siūlomos talpos diametrą ir aukštį, o pasiūlymo „paaiškinimu" sustačius tinkamus kintamuosius (t.y. pakeitus talpos diametrą ir aukštį į tokį kokio reikia), tiekėjo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, todėl „paaiškinimu" pasiūlymas neva buvo ne keičiamas, o paaiškinamas; 6) tiekėjo pasiūlyme nurodytas geležies pagrindu paruoštas koaguliantas atitinka techninės specifikacijos reikalavimą, kad koaguliantas turi būti paruoštas aliuminio pagrindu, kadangi tiekėjas tame pačiame pasiūlyme taip pat nurodė ir tai, kad koaguliantas ruošiamas aliuminio pagrindu. Tačiau šie argumentai atmestini, nes kiekvienas dalyvis turėjo pakankamai laiko tam, kad atidžiai, kruopščiai ir rūpestingai pagal visus Konkurso sąlygų reikalavimus parengtų techninį pasiūlymą atsakovui, tačiau to nepadarė, todėl atitinkamai turi prisiimti iš to kylančias neigiamas pasekmes. UAB „Gensera" iš anksto, vos tik atsakovui viešai paskelbus Konkurso objekto techninę specifikaciją, susipažino su pirkimo objekto specifika, ir dar iki Konkurso paskelbimo pradėjo rengti techninį pasiūlymą. Negali būti toleruojama situacija, kad visi sąžiningai, kruopščiai ir atidžiai pasiūlymus rengę tiekėjai būtų sulyginami su tais, kurie pasiūlymą parengė atmestinai ir dviprasmiškai, o vėliau, neva paaiškindami jo duomenis, pakeistų pasiūlymą taip, kad jis atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovai kreipėsi į teismą, tokiu būdu siekdami įteisinti praktiką, kad pasiūlymų techninius duomenis galima keisti jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir bet koks keitimas, jeigu jis pateisinamas žodžiu „klaida", neva turi būti laikomas priimtinu ir tinkamu, įteisinant diskriminaciją kitų sąžiningai Konkursui pasiūlymus pateikusių ir net jame ir nedalyvavusių tiekėjų atžvilgiu.

78Pirminiame techniniame pasiūlyme visi tiekėjai be išimties privalo nurodyti visus esminius dokumentus, formules, brėžinius ir kitą informaciją, kuri yra reikalaujama iš anksto paskelbtame techninės specifikacijos projekte, kuris vėliau darkart paskelbiamas jau kartu su konkurso sąlygomis. Tokių, techninėje specifikacijoje reikalaujamų duomenų, surinkimui ir sudarymui kiekvienam tiekėjui skiriama daugiau nei pakankamai laiko - pirkimo techninės specifikacijos projektas privalo būti paskelbiamas ne mažiau kaip prieš dešimt dienų iki skelbimo apie konkursą pradžios, o vėliau, paskelbus konkursą, taip pat numatomi terminai pasiūlymo pateikimui, ko pasėkoje, tinkamam pasiūlymų parengimui kiekvienam tiekėjui sudaromas maždaug vieno mėnesio laikotarpis. Jei per tokį laiko tarpą tiekėjai negeba tinkamai parengti pirminio techninio pasiūlymo, kuris atitiktų pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus, jie negali būti sulyginami su tais tiekėjais, kurie iškart jau su pirminiu pasiūlymu pateikė visus reikiamus duomenis, brėžinius ir formules. Klaidos ištaisymas šiuo atveju galimas tik tiek, kiek tai akivaizdžiai matyti iš pateis pasiūlymo ir kai tokiu klaidos ištaisymu nesukuriamas naujas pasiūlymas. Jei prašoma paaiškinti pasiūlymą, tai nereiškia, kad perkančioji organizacija jį leidžia keisti taip, kaip tiekėjui yra patogu, kartu tai nereiškia, kad tiekėjas gali teikti naujus duomenis, kurių nesant jo pasiūlymas būtų atmestas. Šiuo atveju atsakovui paprašius paaiškinti pasiūlymus, ieškovai juos ne paaiškino, o pateikė naujų brėžinių, dokumentų, formulių ir prekių, apibūdino paslaugas, t.y. pakeitė, todėl pasiūlymai turėjo būti atmesti. Patenkinus ieškinius, būtų pažeisti VPĮ 3str. 1d. įtvirtinti skaidrumo, nediskriminavimo, sąžiningumo ir kiti principai.

79Tretieji asmenys UAB ,,KRS‘‘, UAB ,,Plungės lagūna‘‘, UAB ,,Norus‘‘ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

80Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą dėl ieškovo UAB ,,Infes‘‘ ieškinio.

81Dėl Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 punkto išvadoje nurodė, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalimi „Perkančioji organizacija ... supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles". Taisyklių 67 punkte įtvirtinta nuostata, kad ,,iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio, perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo ". Tais atvejais, kai tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu atsakovei kyla klausimų dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų aiškumo ar tikslumo ir yra reikalingas tiekėjų pateiktų pasiūlymų paaiškinimas, atsakovas turi teisę ir gali kreiptis į tiekėjus su prašymu paaiškinti pasiūlymo aspektus, dėl kurių kyla klausimų. Svarbiausias reikalavimas, keliamas tiekėjų pasiūlymų paaiškinimui, yra tas, kad tiekėjai paaiškinimu negali keisti pateiktų pasiūlymų kainos arba atlikti kitų pakeitimų, dėl kurių viešojo pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Nepaisant galimybės atsakovui kreiptis į tiekėjus su prašymu paaiškinti pateiktus pasiūlymus, pažymėtina, kad tiek tiekėjai dar pasiūlymų teikimo metu, tiek ir pats atsakovas privalo laikytis viešai paskelbtų Pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. Visų pirma tiekėjai, teikdami pasiūlymus atsakovui, privalo susipažinti, išnagrinėti Pirkimo dokumentus ir teikti pasiūlymą, parengtą griežtai vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais. Atitinkamai atsakovas, vertindamas tiekėjų pasiūlymus, negali nesilaikyti savo pačios patvirtintų ir paskelbtų Pirkimo sąlygų ir vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal kitus, negu buvo nustatyta Pirkimo dokumentuose reikalavimus. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 punkte nustatyta, kad „Ruošiant techninį pasiūlymą konkurso dalyvis turi vadovautis žemiau nurodytais biologiniam nuotekų valymui keliamais reikalavimais: Projektinė veikliojo dumblo koncentracija turi būti nedidesnė kaip 5,0 g VDSM/l; Projektinis dumblo amžius turi būti netrumpesnis kaip 19 parų‘‘. Atsakovas atsiliepime pažymi, kad ieškovas savo pasiūlyme pateikė detalius veikliojo dumblo skaičiavimus ir šių skaičiavimų rezultatą (17 dienų), kaip kintamojo reikšmę, taikė skaičiuojant biologinio valymo technologinių talpų tūrius". Sprendžiant, ar pagrįstai ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 punkto, bylos nagrinėjimo metu svarbu įvertinti, kokią informaciją ieškovas nurodė pasiūlyme, ar pasiūlymas pateiktas atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų reikalavimus bei į tai, ar ieškovo paaiškinimuose nurodyta informacija, duomenys iš esmės nekeičia atsakovui pateikto pasiūlymo.

82Dėl Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos" 1 skirsnio 3.5.1 punkto 1.4.2. papunkčio išvadoje nurodė, kad nuomonės nepateiks.

83Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 punkto 2.2 papunkčio išvadoje nurodė, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą atsakovui, vadovavosi pirkimo dokumentų 3.5.1 punkte nustatytais reikalavimais, kad ieškovo techniniame pasiūlyme turi būti informacija apie vamzdynus ir sklendes. Nors pirkimo dokumentų 3.5.1 punkte buvo aiškiai nurodyta, kokie skyriai ir skirsniai privalo sudaryti tiekėjo techninio pasiūlymo dalį, tačiau kaip konkreti informacija apie vamzdynus ir sklendes privalo būti pateikiama konkrečiame skyriuje ir/ar skirsnyje, nebuvo nurodyta, t.y. pateikiant vamzdynų (technologinių linijų) sąrašą, diametrus, siūlomos pagaminimo medžiagas, taip pat pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašą, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą, Atsakovas nereikalavo tiekėjų užpildyti konkrečios formos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančioj ai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas, o siekiant viešųjų pirkimų tikslo, išplaukiančio iš Įstatymo 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad dėl pasiūlymų siaurąja prasme laikosi turiningojo vertinimo principo, kuris šioje srityje reiškia tai, kad pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms vertinama, atsižvelgiant į visų pateiktų pasiūlymo dokumentų turinį, todėl tik tai, jog reikalaujamoje pašildymo vietoje tiekėjas nenurodo, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka išviešintus reikalavimus, tačiau jei šią atitiktį galima nustatyti iš kitoje pasiūlymo vietoje nurodytų duomenų, tiekėjo pasiūlymas vertintinas tinkamu. Tarnyba pažymi, kad atsakovui nereikalaujant tiekėjų užpildyti konkrečios formos teikiant informaciją apie vamzdynus ir sklendes, tiekėjai turi galimybę šią informaciją pateikti savo nuožiūra. Tai, kad tiekėjas nenurodo reikalingos informacijos vienoje vietoje, tačiau iš pasiūlymo visumos galima spręsti, kad reikalinga informacija yra pateikta, reiškia, kad perkančioji organizacija turi vertinti tiekėjo pateiktų dokumentų visumą. Ar informacija, kurią pateikė ieškovas kartu su pasiūlymu, yra pakankama vertinant pasiūlymo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, spręstina išnagrinėjus visus ieškovo pateiktus dokumentus.

84Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė patikslintą išvadą dėl visų ieškovų ieškinio reikalavimų.

85Tarnyba nurodė, kad įvertinusi tai, jog visų ieškovų techniniai pasiūlymai buvo atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t.y. visų ieškovų techninių pasiūlymų atmetimo pagrindas yra tas pats (Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos" 29.1.4 punktas) ir skiriasi tik pačios Pirkimo sąlygos, kuriose nustatytų reikalavimų, atsakovo manymu, techniniai pasiūlymai neatitiko, dėl visų ieškovų techninių pasiūlymų vertinimo ir taikytinų teisės aktų nuostatų pasisako bendrai. Sprendžiant tarp ieškovų ir atsakovo kilusį ginčą svarbu nustatyti, ar ieškovų pateikti techniniai pasiūlymai tikrai neatitiko tų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dėl kurių kiekvieno iš ieškovų techniniai pasiūlymai buvo atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Už viešojo pirkimo dokumentų parengimą, pagrįstumą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, taip pat tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Tiekėjų pasiūlymus nagrinėja bei vertina pati perkančioji organizacija ir sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams priima tik pati perkančioji organizacija, t. y. tiekėjų pasiūlymų vertinimas - išimtinai perkančiosios organizacijos diskrecija. Taip pat sprendžiant ieškovų techninių pasiūlymų atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams klausimą, būtina atsižvelgti į ieškovų techninių pasiūlymų visumą ir neapsiriboti tuo, kad prašomų pateikti duomenų, informacijos nėra konkrečioje techninio pasiūlymo vietoje. Nustačius, kad iš ieškovų atsakovui pateiktų techninių pasiūlymų visumos ir visų kartu pateiktų dokumentų negalima spręsti, kad ieškovai reikalaujamą pateikti informaciją nurodė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tokių duomenų ir informacijos pateikimas jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos iš esmės keičia techninius pasiūlymus bei iš neatitinkančių Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų daro juos atitinkančiais Pirkimo sąlygas, tokie ieškovų techniniai pasiūlymai turi būti atmesti siekiant nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

86Atsakovui ieškovų techninių pasiūlymų vertinimo metu kilus klausimų dėl jų techniniuose pasiūlymuose nurodytos informacijos teisingumo, tikslumo ar aiškumo, atsakovas, vadovaudamasis tiek Taisyklių 67 punktu, tiek ir Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos" 25.1 punktu turi teisę ir gali kreiptis į tiekėjus su prašymu paaiškinti pasiūlymo aspektus, dėl kurių jam kyla klausimų. Kaip yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš savo nutarčių „nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas". Tačiau svarbiausias reikalavimas, keliamas tiekėjų pasiūlymų paaiškinimui, yra tas, kad tiekėjai paaiškinimu negali keisti pateiktų pasiūlymų kainos arba atlikti kitų pakeitimų, dėl kurių Pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti, ar ieškovai, teikdami paaiškinimus atsakovui, tik paaiškino, patikslino savo pateiktus techninius pasiūlymus, ar teikdami paaiškinimus nurodė naujus duomenis, kurie turėjo būti išviešinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokios informacijos nurodymas jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pakeičia pateiktų techninių pasiūlymų esmę taip, jog leidžia daryti išvadą dėl naujo pasiūlymo pateikimo, jau atitinkančio Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Taisyklių 67 punkte numatyta ne tik galimybė atsakovui kreiptis į tiekėjus su prašymu paaiškinti neaiškius, netikslius pateiktų pasiūlymų aspektus, bet tuo pačiu šioje nuostatoje įtvirtinta ir pareiga tiekėjams, teikiantiems pasiūlymų paaiškinimus - pasiūlymų esmė negali būti keičiama.

87Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė papildomą išvadą dėl visų ieškovų ieškinio reikalavimų.

88Dėl tiekėjo UAB „Gensera" techninio pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentu III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.2 skyriaus „Darbų apimtys" 16 punktui. Išvadoje nurodoma, kad Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.2 skyriaus „Darbų apimtys" pateikiamas Kelmės miesto nuotekų valykloje reikalingų atlikti darbų aprašymas. Šio skyriaus 16 punkte numatyta, kad tiekėjas turės „įrengti naują valytų nuotekų ultragarsini debitomatį‘‘. Tiekėjas UAB „Gensera" 2015 m. gegužės 19 d. pateikto pasiūlymo rašto priedo Nr. 9 „A 009 Siūlomų įrengimų techninės charakteristikos - F" 3.2.1 punkte pateikė „ ... informaciją apie svarbiausius įrenginius" ir teikdamas šią informaciją nurodė, kad siūlo 3 debitomačius, kurių pavadinimas ir paskirtis - „Nuotekų debitomatis", įrenginio tipas - „Elektromagnetinis". Analogiška informacija pateikiama ir Pasiūlymo priedo Nr. 12 „A 012 Rangovo techninis pasiūlymas - F" 2.4.1 punkte „Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami". Atsakovas pirkimo dokumentuose kėlė reikalavimą tiekėjams įrengti valytų nuotekų ultragarsinį debitomatį, tuo tarpu tiekėjas UAB „Gensera" pateiktame Pasiūlyme nurodė, kad siūlo elektromagnetini debitomatį. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog tiekėjo UAB „Gensera" Pasiūlyme nurodytas elektromagnetinis debitomatis negali būti laikomas lygiaverčiu Pirkimo dokumentuose reikalaujamam ultragarsiniam debitomačiui pagal Pirkimo objektui keliamus reikalavimus, toks tiekėjo UAB „Gensera" pateiktas pasiūlymas turėtų būti laikomas neatitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atsakovas, vadovaudamasis Taisyklių 68.3 punktu, tokį pasiūlymą turėjo atmesti.

89Dėl tiekėjo UAB „Gensera" techninio pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentu 1 skyriaus „Konkurso sąlygos" 11.1 punktams bei Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos" 1 skirsnio 3.5. punkto „Rangovo techninis pasiūlymas" 5 daliai. Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos" 1 skirsnio 3.5. punkto „Rangovo techninis pasiūlymas" 5 dalyje nustatyta, kad „Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įrangą (t.y. maišyklėms, siurbliams, orapūtėms, dumblo sausinimo įrangai. Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina “‚ taip pat Pirkimo dokumentų 1 skyriaus „Konkurso sąlygos" 11.1 punkte nurodyta, kad „Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus konkurso dalyvis privalo pateikti lietuvių kalba". Atsakovas, vertindamas tiekėjų Pirkimui pateiktus techninius pasiūlymus, turi laikytis savo pačios iš anksto Pirkimo sąlygose paskelbtos tvarkos ir tiekėjų Pirkimui pateiktus pasiūlymus vertinti atsižvelgdama į Pirkimo sąlygose Pirkimo objektui keliamus reikalavimus tam, kad būtų užtikrinta tiek sąžininga tiekėjų konkurencija, tiek ir nepažeisti skaidrumo bei tiekėjų lygiateisiškumo principai. Tačiau kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota turinio viršenybės prieš formą principo svarba. Todėl perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, negali jų atmesti vadovaudamosi visiškai formaliu pateikto pasiūlymo neatitikimu viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kuris neturi įtakos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų laikymuisi ir tikslo siekimui. Tarnybos manymu, Pirkimo dokumentuose reikalaujamų kartu su pasiūlymais pateikti įrenginių gamintojų literatūros, techninių specifikacijų pateikimas anglų kalba be vertimo į lietuvių kalbą, pats savaime neturėtų būti vertinamas kaip galimybė atsakovui iš karto atmesti tiekėjo UAB „Gensera" pasiūlymą, nesikreipiant su prašymu pateikti paaiškinimus ar patikslinimus. Vien vertimo į lietuvių kalbą nepateikimas kartu prie pasiūlymo pridedant viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamus aprašymus, technines specifikacijas, įrenginių gamintojo literatūrą anglų kalba laikytinas formalumu, kurį tiekėjas turi galimybę ištaisyti paaiškinimų perkančiajai organizacijai teikimo metu. Svarbiausias reikalavimas, keliamas tiekėjų pasiūlymų paaiškinimui, yra tas, kad tiekėjai paaiškinimu negali keisti pateiktų pasiūlymų kainos arba atlikti kitų pakeitimų, dėl kurių viešojo pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Taigi, akcentuotina, kad perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti viešajam pirkimui pateiktą pasiūlymą (kai tiekėjas perkančiajai organizacijai yra pateikęs technines specifikacijas, aprašymus, gamintojo literatūrą ir pan. anglų kalba, tačiau be vertimo į lietuvių kalbą), tiekėjas paaiškindamas ir tikslindamas savo pasiūlymą privalo nekeisti anksčiau perkančiajai organizacijai teikto pasiūlymo esmės, t.y. tiekėjas turi pateikti būtent prie pasiūlymo pridėtų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą. Esant situacijai, kai tiekėjas teikdamas pasiūlymą apskritai nepateikia viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamų įrenginių gamintojo literatūros, techninių specifikacijų, aprašymų ir panašiai, perkančioji organizacija turėtų vertinti tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų visumą.

90Dėl tiekėjo UAB „Gensera" pateiktame pasiūlyme esančiu prieštaravimų išvadoje nurodoma, kad tiek pats atsakovas, vertindamas tiekėjų pirkimui pateiktus pasiūlymus, tiek ir tiekėjai, teikdami pasiūlymus pirkimui, turi pareigą vadovautis iš anksto paskelbtomis ir visiems tiekėjams vienodai taikytinomis Pirkimo sąlygomis. Tuo atveju, jei atsakovas, susipažinęs su tiekėjų pasiūlymais, nustato, kad tiekėjas pateikė dviprasmiškus, vienas kitam prieštaraujančius, netikslius duomenis, atsakovas turėtų kreiptis į tiekėją prašydamas šias pasiūlymo vietas paaiškinti, siekdamas išsiaiškinti, kurie duomenys yra teisingi tam, kad vėliau galėtų įvertinti tiekėjo pasiūlymą pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

91Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

92Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ 2015-04-17 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas", pirkimo Nr. 162337. Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso darbų pirkimui nustatytomis sąlygomis.

93Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

94Dėl ieškovo UAB ,,Infes‘‘ reikalavimų

95Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB ,,Infes‘‘, veikdama jungtinės veiklos pagrindu su UAB ,,Sumeda‘‘, pateikė techninį pasiūlymą perkančiajai organizacijai – atsakovui UAB ,,Kelmės vandenys‘‘. Atsakovas 2015-07-09 raštu paprašė paaiškinti ieškovo pateiktą techninį pasiūlymą. Ieškovas 2015-07-14 raštu pateikė atsakovui paaiškinimus. 2015-08-03 raštu Nr. S-165 atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Ieškovas 2015-08-10 pateikė pretenziją atsakovui, kurios atsakovas netenkino ir 2015-08-17 apie tai raštu Nr. S-153 informavo ieškovą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti UAB „Kelmės vanduo" 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą atmesti pasiūlymą ir 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą atmesti pretenziją.

96Dėl Pirkimo sąlygų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 punkto reikalavimų

97Vienas iš pagrindų, kuriais vadovaujantis atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, buvo ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimas Pirkimo sąlygų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 punktui.

98Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 punkte yra numatyti biologiniam nuotekų valymui keliami reikalavimai, tame tarpe ir reikalavimai, jog projektinė veikliojo dumblo koncentracija turi būti ne didesnė kaip 5,0 g VDSM/1, projektinis dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų. Iš atsakovo 2015-08-17 sprendimo netenkinti ieškovo pretenzijos matyti, kad atsakovo teigia, jog ieškovo pasiūlymas neatitinka sąlygos, kad dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų. Įvertinęs ieškovo techninį pasiūlymą ir pateiktą pasiūlymo paaiškinimą atsakovas padarė išvadas, jog pagal ieškovo pateiktą paskaičiavimą projektinis dumblo amžius būtų trumpesnis, nei numatyta pirkimo dokumentuose. Iš byloje pateikto ieškovo techninio pasiūlymo lentelėje 3.6.1 ,,Siūlomų darbų pagrindiniai parametrai‘‘ matyti, kad ieškovas techniniame pasiūlyme dumblo amžių nurodė 19 dienų. Atsakovui paprašius paaiškinti pasiūlymą, ieškovas pateikė formulę, pagal kurią apskaičiuojamas dumblo amžius apytiksliai 19 parų. Kaip jau buvo minėta, projektinė veikliojo dumblo koncentracija pagal pirkimo dokumentų reikalavimus turi būti ne didesnė kaip 5,0 g VDSM/1. Ieškovas, aiškindamas savo pasiūlymą ir pateikdamas teismui dubliką, nurodė, kad kuo didesnė aktyviojo dumblo koncentracija, tuo ilgesnis dumblo amžius. Esant aktyviojo dumblo koncentracijai 5g/l, ieškovo paskaičiavimu dumblo amžius bus 23 dienos, kai aktyviojo dumblo koncentracija 4g/l – apie 19 parų. Tačiau nustatant, koks bus dumblo amžius, vadovaujantis ieškovo nurodyta formule matyti, kad esant mažesnei aktyviojo dumblo koncentracijai – 1,2,3 g/l – dumblo amžius nesieks 19 parų, visais atvejais jis bus tik trumpesnis.

99Tačiau ieškovas pagrįstai teigia, kad veikliojo dumblo koncentracija yra kintama ir bioreaktoriuose palaikoma ir keičiama paprastu proceso reguliavimo metodu bei nereikalauja papildomos įrangos. Veikliojo dumblo koncentracijos kiekis priklauso nuo atitekančių nuotėkų. Atsakovo pasirinkta sąlyga - projektinė veikliojo dumblo koncentracija turi būti ne didesnė kaip 5,0 g VDSM/1- rodo, kad atsakovui pagal atitekančių nuotėkų pobūdį aktualu, jog ji neviršytų 5,0 g VDSM/1. Todėl neaišku, kodėl atsakovas kelia klausimą, koks dumblo amžius bus kai veikliojo dumblo koncentracija sieks 3,0 g VDSM/1 ar mažiau, kai jis jau gali ir nebeatlikti savo funkcijos. Iš ieškovo pateiktos eksperto A.B. M. išvados matyti, kad techninis pasiūlymas paruoštas, vadovaujantis biologiniam nuotekų valymui keliamais reikalavimais, nes pagal siūlomą nuotekų valymo technologiją, esant poreikiui, gali pasiekti pageidaujamą 19 d. dumblo amžių, nekeičiant pasiūlyme nurodytos technologijos, įrangos ir kt. Išvadoje nurodoma, kad dumblo amžiaus reikšmė 19 d. būtų pasiekiama padidinus dumblo koncentraciją bioreaktoriuje nuo 4,0 g/l iki 4,5 g/l ir taip nebūtų pakeista pasiūlymo esmė ir išpildyti pirkimo reikalavimai, pagal Pirkimo dokumentus dumblo koncentracija bioreaktoriuje gali būti iki 5,0 g/l; padidinus dumblo koncentraciją antrinio nusodintuvo matmenys nesikeičia, nes tūrinė antrinio nusodintuvo apkrova neviršija ATV-DVWK standarte nurodytos maksimalios reikšmės 500 1 (m2-h), antrinio nusodintuvo skersmuo pakankamas, kad atskirti valytas nuotekas nuo aktyvaus dumblo. Eksperto pateikta išvada nenuneigta kitais į bylą pateiktais įrodymais. Todėl teismas sutinka su išvadoje nurodytais teiginiais, kad pagal ieškovo siūlomą nuotekų valymo technologiją galima pasiekti pageidaujamą 19d. dumblo amžių, nekeičiant pasiūlyme nurodytos technologijos, įrangos.

100Tačiau iš byloje pateiktų įrodymų teismas daro išvadą, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6 punkte numatytų biologiniam nuotekų valymui keliamų reikalavimų ta prasme, jog savo paaiškinimu ieškovas jį pakeitė, todėl atsakovas pagrįstai šiuo pagrindu jį atmetė. Ieškovas nurodė, kad pagal pirkimo dokumentus iš viso nebuvo reikalaujama dumblo amžiaus paskaičiavimo formulės, Konkurso dalyvis turėjo vadovautis tik sąlyga, kad dumblo amžius turi būti ne trumpesnis nei 19 parų, kaip ir kokiais skaičiavimais vadovaujantis ieškovas gauna dumblo amžių, negali būti vertinama, nes tai nėra sąlyga, kurią turėjo išpildyti ieškovas, pateikdamas pasiūlymą. Tačiau teismas šiuo atveju sutinka su atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais. Iš Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. „Reikalavimai siūlomai technologijai" matyti, kad Konkurso dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti: siūlomą technologinę schemą, išsamius technologinio proceso ir talpų tūrių skaičiavimus, skaičiavimuose minimaliai turi būti pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės, skaičiavimo rezultatai, pasiūlyme turi būti nurodyta, kokia metodika remiantis atlikti technologiniai skaičiavimai. Iš atsakovo bei ieškovo susirašinėjimo matyti, kad ieškovas, aiškindamas pasiūlymą, pakeitė pasiūlyme nurodytų kintamųjų reikšmes, dėl to pasiūlymas tapo tinkamu. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti pasiūlymą, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Perkančioji organizacija, sudarydama sąlygas vienam iš tiekėjų nesilaikyti pirkimo dokumentų reikalavimų, pažeistų VPĮ 3 str. įtvirtintą lygiateisiškumo, skaidumo principą, o šių principų pažeidimas daro viešųjų pirkimo procedūras neteisėtas.

101Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunkčio reikalavimų

102Iš atsakovo pateikto 2015-08-17 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunkčiui.

103Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 3.5.1 papunktyje nurodyta 1.4.2 (Chemikalai) - „pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis". Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turėjo pateikti pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimus, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai. Atsakovo teigimu, įvertinęs ieškovo pasiūlymą, atsakovas nustatė, kad jame pateiktas tik chemikalų poreikio skaičiavimų rezultatas, nenurodant skaičiavimams naudotų formulių ir šiose formulėse taikomų kintamųjų (metalo kiekis tirpale, reagento tankis) reikšmių. Atsakovas, prašydamas paaiškinti pasiūlymą, užklausė, kokioje vietoje yra pateikti Konkurso sąlygose reikalaujami chemikalų poreikio detalūs skaičiavimai. Iš ieškovo 2015-07-14 paaiškinimo matyti, kad ieškovas tik pateikdamas paaiškinimą nurodė detalius paskaičiavimus, tame tarpe ir formules bei reikšmes. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose pripažįsta, kad jo pateiktame pasiūlyme detalių skaičiavimų pateikta nebuvo, tačiau techniniame pasiūlyme nurodė tikslų reagento suvartojimo kiekį, t.y. kiek vidutiniškai per dieną reikės sulfato, todėl pateikti paskaičiavimai pasiūlymo esmės nepakeitė. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Šiuo atveju ieškovas pateikė pasiūlymą be detalių paskaičiavimų, todėl toks jo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų, pateikus paskaičiavimus vėliau jų pasiūlymas taptų atitinkantis minėtą pirkimo sąlygą.

104Ieškovas nurodė, kad viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Todėl, ieškovo nuomone, net ir nesant techniniame pasiūlyme pateiktų skaičiavimų, turininguoju požiūriu techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunkčio reikalavimą ir techninio pasiūlymo tikslai pasiekti. Tačiau atsakovas nurodė, kad iš detalių skaičiavimų galima nustatyti, koks siūlomo cheminio reagento tūris būtų sunaudojamas per parą ir ar teisingai Konkurso dalyvis parinko chemikalų dozavimo siurblių našumą, todėl Konkurso sąlygų reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti detalius sunaudojamų cheminių reagentų skaičiavimus nėra vien tik formalus ir/ar betikslis. Teismas sutinka su tokiais atsakovo argumentais. Atsakovas, kuriam pateikiant techninį pasiūlymą detalūs suvartojamų cheminių medžiagų paskaičiavimai nebuvo pateikti, negalėjo įvertinti, ar nupirks tai, ko siekia. Be to, ieškovas, pateikdamas pasiūlymo paaiškinimą, nurodė papildomai sekančių koeficientų reikšmes: aliuminio poreikį fosforo pašalinimui, Pmet=l ,3 kg; metalo kiekį reagento tirpale, Mvm=0,04%; reagento tankį, preg=1200 kg/m3. Ieškovas teigia, kad pateikti paskaičiavimai pasiūlymo (siaurąja prasme) rezultato nepakeitė, pirkimo objektui keliamus reikalavimus pasiūlymo rezultatas atitiko. Tačiau ši aplinkybė nepaneigia atsakovo išvados, kad ieškovo techninis pasiūlymas neatitiko Konkurso dokumentuose numatytiems reikalavimams. Perkančioji organizacija, sudarydama sąlygas vienam iš tiekėjų nesilaikyti pirkimo dokumentų reikalavimų, pažeistų VPĮ 3 str. įtvirtintą lygiateisiškumo, skaidumo principą, o šių principų pažeidimas daro viešųjų pirkimo procedūras neteisėtas.

105Ieškovas nurodė, kad pašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovas vadovaujasi Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostata, kad perkančioji organizacija gali prašyti, jog dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovas teigia, kad neradęs, kurioje pasiūlymo vietoje yra pateikti detalūs paskaičiavimai, paprašė ieškovo paaiškinti pasiūlymą, gavęs paaiškinimą jį atmetė. Jei atsakovas paaiškinimo būtų neprašęs ir iš karto atmetęs pasiūlymą, rezultatas būtų toks pat. Priešingai, pagal formuojamą teismų praktiką matyti, jog perkančiajai organizacijai tenka pareiga visapusiškai, rūpestingai, objektyviai, ir išsamiai (turiningai) įvertinti tiekėjo pasiūlymą ir priimti atitinkamą teisėtą sprendimą (pasiūlymą atmesti ar pripažinti tinkamu), atmesti tiekėjo pasiūlymą galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų ir tiekėjas nepaaiškino ar nepašalino jam perkančiosios organizacijos nurodytų trūkumų (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2015-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e-2A-330-180/2015). Todėl atsakovas, prašydamas ieškovo paaiškinti pasiūlymą tikslu tinkamai jį įvertinti, įstatymų nuostatų nepažeidė.

106Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio reikalavimų

107Iš atsakovo pateikto 2015-08-17 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. 2.2 papunkčio reikalavimų. Atsakovo vertinimu ieškovo techninis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. Rangovo techninis pasiūlymas 3.5.1 papunkčio 2.2.1 dalyje įtvirtinto reikalavimo, kadangi nei pasiūlyme, nei paaiškinime tiekėjas nenurodė, kurioje pasiūlymo vietoje yra pateikti (1) vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, kartu su jų diametrais, siūlomomis pagaminimo medžiagomis; (2) pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

108Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 p. buvo reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti: „2.2.1 Vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos. 2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą‘‘.

109Iš atsakovo atsakymo į pretenziją matyti, kad atsakovas vieną iš pretenzijos netenkinimo pagrindų nurodė aplinkybę, jog Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 2.2 punkto 2.2.2 papunktyje reikalaujama informacija nebuvo pateikta vienoje vietoje (viename sąraše), kaip to reikalavo šis punktas. Tačiau pagal formuojamą teismų praktiką pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms vertinama, atsižvelgiant į visų pateiktų pasiūlymo dokumentų turinį, todėl tik tai, jog reikalaujamoje pasiūlymo vietoje tiekėjas nenurodo, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka išviešintus reikalavimus, tačiau jei šią atitiktį galima nustatyti iš kitoje pasiūlymo vietoje nurodytų duomenų, tiekėjo pasiūlymas vertintinas tinkamu. Visa tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija tiek, kiek ji susijusi su pirkimo objekto techninėmis savybėmis, neatsižvelgiant į šių duomenų pateikimo vietą pasiūlyme ir jų išraiškos formą, laikytina pasiūlymu siaurąja prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Atsakovo nurodytose pirkimo sąlygose nebuvo nurodytas specialus priedas, kuriame būtų reikalaujama pateikti informaciją apie vamzdynus jų duomenis. Todėl atsakovas nepagrįstai reikalavo pateikti tokią informaciją vienoje vietoje.

110Atsakyme į pretenziją atsakovas nurodė, kad ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, apskritai nepateikė Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytos informacijos. Ieškovas nurodė, kad, nors informacija apie vamzdynus nenurodyta vienoje vietoje, vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas pateiktas techninio pasiūlymo technologinėje schemoje ir techninio pasiūlymo 2.2.1 p., kuriame išvardinta, kokie vamzdžiai numatyti projektuoti, vamzdynų diametrai nurodyti „Technologinėje schemoje su privalumais" (pažymima tai, kad diametrai nurodyti ant kiekvienos vamzdyno linijos), siūlomos vamzdynų pagaminimo medžiagos nurodytos „Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose" ir techninio pasiūlymo 2.2.1 p., pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis ar mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą yra pateiktas „Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose" ir techninio pasiūlymo 2.2.2 p. Tačiau iš ieškovo techninio pasiūlymo matyti, kad pasiūlymo 2.2.1p. ir 2.2.2p. yra nurodyta bendro pobūdžio informacija apie reikalavimus, taikomus įvairių medžiagų vamzdynų įrengimui, jų charakteristikas, šiuose punktuose nėra nurodyta, kokius vamzdžius, iš kokių medžiagų ir kokioms technologinėms linijoms siūlo ieškovas, t.y. ką ieškovas atsakovui konkrečiai siūlo pirkti. Iš ieškovo pasiūlyme esančios technologinės schemos ir lentelės ,,Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos‘‘ matyti, kad šiuose dokumentuose yra duomenų apie vamzdžius, jų diametrus, pagaminimo medžiagas (PE,PVC). Lentelėje ,,Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos‘‘ yra duomenų apie sklendžių pagaminimo medžiagas (pvz. ketaus flanšinės sklendės), tačiau nėra duomenų apie jų tipą, veikimo būdą (rankinis ar mechanizuotas), nėra informacijos apie uždorius. Atsakovo nuomone ieškovas nenurodė, iš kokių medžiagų ieškovas siūlo montuoti konkrečias technologines linijas, tačiau Konkursų sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. .2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose tokie reikalavimai tiekėjui keliami nebuvo. Nepaisant to, įvertinus bylos dokumentus, teismas daro išvadą, kad visame ieškovo pateiktame techniniame pasiūlyme nėra pilnai pateikta Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodyta informacija.

111Ieškovas nurodė, kad techninis pasiūlymas nėra techninis projektas, kuris būtų rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirkimo dokumentų pagrindu bus pasirašoma rangos sutartis, todėl pirkimo sąlygos turi būti aiškios ir tikslios. Sudarant sutartį viešųjų pirkimų būdu, pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Situacija, kai būtų leidžiama keisti sutartyje nustatytas sąlygas dėl aplinkybių, kurios galėjo būti numatytos ir egzistavo sutarties sudarymo metu, neatitiktų viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

112Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai 2015-08-03 atmetė ieškovo techninį pasiūlymą bei 2015-08-17 netenkino ieškovo pretenzijos, todėl naikinti atsakovo priimtų sprendimų ieškovo atžvilgiu nėra pagrindo. Atmetus ieškovo reikalavimus dėl sprendimų panaikinimo, atmestinas ir reikalavimas konstatuoti, kad ieškovo UAB ,,Infes‘‘ ir UAB ,,Sumeda‘‘ pateiktas techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

113Dėl ieškovo UAB ,,Arginta‘‘ reikalavimų

114Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB ,,Arginta‘‘, veikdama jungtinės veiklos pagrindu su UAB ,,Versina‘‘, pateikė techninį pasiūlymą perkančiajai organizacijai – atsakovui UAB ,,Kelmės vandenys‘‘. Atsakovas 2015-07-09 raštu paprašė paaiškinti ieškovo pateiktą techninį pasiūlymą. Ieškovas 2015-07-14 raštu pateikė atsakovui paaiškinimus. 2015-08-03 raštu Nr. S-164 atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Ieškovas 2015-08-17 pateikė pretenziją atsakovui, kurios atsakovas netenkino ir 2015-08-24 apie tai raštu Nr. S-170 informavo ieškovą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti UAB „Kelmės vanduo" 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą atmesti pasiūlymą ir 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą atmesti pretenziją.

115Dėl Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio reikalavimų

116Iš atsakovo pateikto 2015-08-03 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir 2015-08-24 netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. 2.2 papunkčio reikalavimų. Atsakovas 2015-08-03 sprendime atmesti pasiūlymą nurodė, kad ieškovo techninis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. Rangovo techninis pasiūlymas 3.5.1 papunkčio 2.2.1 dalyje įtvirtinto reikalavimo, kadangi nei pasiūlyme, nei paaiškinime tiekėjas nenurodė, kurioje pasiūlymo vietoje yra pateikti (1) vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, kartu su jų diametrais, siūlomomis pagaminimo medžiagomis; (2) pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą. 2015-08-24 sprendime atmesti pretenziją atsakovas papildomai argumentavo, kad ieškovas nenurodė kompleksinių parengtinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linijos vamzdyno skersmens ir pagaminimo medžiagos, riebalų šalinimo linijos medžiagos (neaišku, ar ji slėginė, ar savitakinė), suspausto oro į atvežtinio dumblo talpą linijos medžiagos (pasiūlyme parašyta, kad PE slėginiai vamzdžiai nuo DN 80 iki DN 400, o šis oro vamzdynas yra DN 50), nenurodyta koagulianto tiekimo linijos medžiaga, kurioje vietoje siūloma sumontuoti vamzdyną iš polipropileno, polielektrolito tirpalo tiekimo linijos medžiaga ir vamzdyno skersmuo, sklendžių sąrašas, konkrečių sklendžių aprašymas (tipas, medžiaga, diametras, valdymas).

117Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 p. buvo reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti: „2.2.1 Vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos. 2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą‘‘. Kaip jau buvo minėta, tiekėjas nuprivalėjo nurodyti šių duomenų vienoje vietoje, svarbu, kad jie būtų pateikti techniniame pasiūlyme. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiai nenumato pareigos tiekėjui nurodyti vamzdyno linijų medžiagas, jų sumontavimo vietą, nes šie klausimai bus sprendžiami priimant projektinius sprendinius ir išeina už privalomų projektavimo užduočiai suformuluoti reikalingų duomenų ribų. Iš ieškovo pasiūlymo 2.2.1 punkto matyti, kad technologinių tinklų slėginių ir savitakinių vamzdžių diametrai numatomi PE ir PVC nuo 0 80 iki 0 400. t.y. pasiūlyme nurodyta jų pagaminimo medžiaga ir diametrai. Pasiūlymo 3.3 punkte „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos‘‘ nurodytos vamzdžių charakteristikos, technologinėje schemoje nurodyti vamzdynų skersmenys. Konkrečių sklendžių aprašymas (tipas, medžiaga, diametras, valdymas) pateiktas pasiūlymo 3.3 punkte „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos‘‘, jų valdymas pavaizduotas prie techninio pasiūlymo pateiktoje technologinėje schemoje. Paminėtame lape yra nurodytas sklendžių tipas - skląstinės, rutulinės, peilinės, pleištinės, peteliškinės; medžiaga - plienas ir ketus; diametras -DN60-DN400, valdymas - rankinis arba automatinis.

118Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą bei pretenziją dėl neatitikimo Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio reikalavimams.

119Dėl Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimų

120Iš atsakovo pateikto 2015-08-24 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimų.

121Pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. numatyta, kad ,,Konkurso dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti išsamius technologinio proceso ir talpų tūrių skaičiavimus. Pasiūlyme turi būti nurodyta, kokia metodika remiantis atlikti technologiniai skaičiavimai. Pasiūlymo technologinio proceso skaičiavimuose minimaliai turi būti pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės ir skaičiavimo rezultatai. Jei taikoma kita nei ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika, būtina nurodyti ir skaičiavimams naudojamas formules”. Atsakovas nurodo, kad ieškovo techniniame pasiūlyme buvo nurodyta, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė yra 8,3 mg/l, tačiau atsakovui vertinant šį pasiūlymą, nebuvo aiški šios reikšmės apskaičiavimo formulė, todėl atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu paaiškinti, kaip ši reikšmė buvo apskaičiuota. Atsakovo teigimu, ieškovas pateikė papildomą formulę, kurios nebuvo nei pirminiame jo pasiūlyme, nei pirkimo sąlygose nurodytame ATV-DVWK-A 131E technologinio proceso skaičiavimo metodikoje, pateikdamas paaiškinimą, kuriame pateikiamos naujos, pirminiame pasiūlyme nenurodytos, technologinio proceso formulės, pakeitė pasiūlymą iš neatitinkančio į atitinkantį. Ieškovas teigia, kad jo pasiūlyme technologiniai biologinio valymo grandies skaičiavimai atlikti vadovaujantis standartu ATV-DVWK-A 131E, todėl pagal pirkimo sąlygas pasiūlyme ieškovas neturėjo nurodyti jokių skaičiavimams naudojamų formulių. Tačiau ieškovui paaiškinime nurodžius detalesnius skaičiavimus, kurių jis neturėjo pateikti, atsakovas laikė, kad ieškovas pakeitė pasiūlymą.

122Įvertinus Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimus, matyti, kad tiekėjai privalėjo pateikti skaičiavimams nurodytas formules atsakovui tik tuo atveju, kai taikoma kita, nei ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika. Ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, nurodė, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė 8,3 mg/l buvo apskaičiuota pagal ATV-DVWK-A 131E standarte nuodytą metodiką, todėl skaičiavimams nurodytų formulių nurodyti jam nereikėjo. Tačiau atsakovo pareiga yra įvertinti pateiktą pasiūlymą turinio, o ne formos prasme. Atsakovas, abejodamas, ar 8,3 mg/l buvo apskaičiuota pagal ATV-DVWK-A 131E standarte nuodytą metodiką, turi teisę paprašyti pateikti jo apskaičiavimą. Priešingu atveju susidarytų situacija, kad tiekėjas turėtų galimybę savo techniniame pasiūlyme nurodyti reikšmes, kurios nepagrįstos jokiomis paskaičiavimų metodikomis ir dėl ko pirkimo tikslai iš viso nebūtų pasiekti. Jei ieškovas biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę būtų skaičiavęs pagal jo nurodytą metodiką, turėjo galimybę su paaiškinimu ją ir pateikti atsakovui. Aplinkybė, kad ieškovas pateikė kitą šios reikšmės paskaičiavimo formulę, rodo, kad ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, buvo nesąžiningas, o nesąžiningų asmenų teisės apskritai negali būti ginamos. Kadangi ieškovas pateikė paaiškinimą, dėl kurio ieškovo pasiūlymas iš netinkamo tapo tinkamas, atsakovas pagrįstai šiuo pagrindu atmetė ieškovo pasiūlymą ir netenkino pretenzijos.

123Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 3.5.1 papunkčio 4 (Brėžiniai) reikalavimų

124Iš atsakovo pateikto 2015-08-24 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovas nepagrįstai pasiūlymą pakeitė ir nepaaiškino, kaip tekės nuotekų srautas per rankines grotas, kurios įgilintos technologinio pastato grindyse 0,60 m.

125Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 3.5.1 papunktyje nurodyta 4. (Brėžiniai) ,,Pateikiami mažu mažiausiai šie brėžiniai ir schemos: Hidraulinis profilis- ,,išilginis‘‘ pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo‘‘. Atsakovas nurodė, kad paprašė ieškovą paaiškinti ieškovo, kaip kompleksinio remonto atveju nuotekų srautas tekės per rankines grotas, kurios įgilintos technologinio pastato grindyse, jei pastato grindų altitudė yra 124,78, o srauto paskirstymo kameroje nuotekų lygis irgi sieks 124,78 altitudę – nuotekų srauto tekėjimas tokiu atveju yra praktiškai neįmanomas. Ieškovas, pateikdamas paaiškinimą atsakovui, nurodė, kad ateityje, vykdant sutartį, avarinio apvedimo latakas ir rankinės grotos jame bus suprojektuotos taip, kad atitiktų LR galiojančius reglamentus. Ieškovas teigia, kad Konkurso sąlygose nebuvo nustatyta reikalavimo, kad tiekėjas pasiūlyme paaiškintų ar iškart jau pateikdamas pasiūlymą detaliai išspręstų, kaip bus užtikrintas nuotekų srauto tekėjimas per grotas ar kokias priemones ir būdus pasirinks tiekėjas - pasiūlyme neturėjo būti pateikti projektiniai sprendiniai.

126Projektavimo rangos teisinius santykius reguliuoja Civilinio kodekso šeštosios knygos XXXIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje išdėstytos teisės normos. Pagal Civilinio kodekso 6.700 straipsnį, projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Civilinio kodekso 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties samprata patvirtina šios rūšies rangos skirtumą nuo kitų rangos rūšių. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko - užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose - techniniame projekte. Statinio projektavimo užduotimi nustatoma paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai bei kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą. Civilinio kodekso 6.701 straipsnyje yra įtvirtinta taisyklė, kad darbai atliekami pagal užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus, o nukrypimai nuo jų yra galimi tik užsakovui sutikus. Ieškovas išpildė pirkimo sąlygą - pateikė atsakovui hidraulinio profilio brėžinį. Kaip bus įrengtos rankinės grotos, kurios turės būti įgilintos 0,60 m, ieškovas spręs priimdamas projektinius sprendinius. Viešųjų pirkimų metu ieškovas privalo pateikti tik būtinus brėžinius, o atsakovas negali reikalauti iš ieškovo, kad jis pradėtų atlikti projektavimo darbus dar iki sutarties pasirašymo. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, nurodė, kad pagal pateiktą informaciją atitinkamas nuotekų tekėjimas yra praktiškai neįmanomas, todėl kyla abejonė, ar apskritai bus pasiekti viešojo pirkimo tikslai. Tačiau esant konkrečiai apibrėžtam pirkimo objektui, ieškovo pareiga suprojektuoti norminius atitinkančias rankines grotas, jas įgilinant 0,60 m, bus konkurso dalyvio (ieškovo) užduotis ir rizika.

127Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą bei pretenziją dėl neatitikimo Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 3.5.1 papunktyje nurodytai 4 daliai (Brėžiniai).

128Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 punkto 3.5.1 papunkčio 1.4.1 dalies reikalavimų

129Iš atsakovo pateikto 2015-08-24 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5p. 3.5.1 papunkčio 1.4.1 dalies reikalavimų.

130Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 3.5.1 papunkčio 1.4.1 dalyje ,,Elektros energija‘‘ nurodyta :,,Pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi esantieji ir siūlomieji technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų vidutinio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms. Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis technologijai bei visoms kitoms reikmėms, įskaitant plovimo vandenį, rezervuarų tuštinimą ir objekto drenažo siurblių darbą, apšildymą, apšvietimą, ventiliaciją ir smulkias energijos sąnaudas pastatuose, objekto lauko apšvietimą ir pan.‘‘. Atsakovas atsakyme į pretenziją nurodė, kad ieškovo techniniame pasiūlyme skaičiuojant metinį elektros energijos suvartojimą ,,Elektros prietaisų ir vartojimo žiniaraštis‘‘ nustatyta grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė 1,88 kW, atsakovas paprašė paaiškinti, kaip ši reikšmė buvo nustatyta. Ieškovas, pateikdamas paaiškinimą, atsakovui nurodė, kad „Pasiūlymo 3.5 punkte „Rangovo techninis pasiūlymas" pateiktas grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lapas, jame nurodyta siurblio elektros energijos galia (2,2 kW) esant maksimaliam našumui, nevertinant, kad siurblys gali dirbti su dažnio keitikliu. Dėl dažnio keitiklio siurblio darbas aktualiam taške yra optimizuojamas ir pasiekia 1,88 kW. Ieškovas pateikė grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lapą, kuriame yra siurblio darbo režimas naudojant dažnio keitiklį. Atsakovas nurodė, kad ieškovo pateiktoje techninėje gamintojų literatūroje buvo nurodyta, jog grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė yra 2,2 kW, tuo tarpu techninio pasiūlymo lentelėje „Elektros prietaisų ir vartojimo žiniaraštis“ nustatyta gražinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė yra jau 1,88 kW. Atsakovo manymu ieškovas, paaiškindamas pasiūlymą, ne tik kad jo tinkamai nepaaiškino, tačiau ir pateikė dokumentus ir duomenis, kurie keičia pasiūlymo esmę, t.y. netinkamą pasiūlymą daro atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Tačiau, teismo nuomone, tokie atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Nors atsakovas teigia, kad ieškovas paaiškinime nurodė grąžinamo dumblo siurblį su dažnio keitikliu, o pirminiame pasiūlyme – be dažnio keitiklio, dažnio keitiklis yra neatsiejama variklio paleidimo valdymo įranga. Ieškovo pateiktas paaiškinimas nekeičia pirminiame pasiūlyme nurodyto įrenginio parametrų, galios reikšmės, t.y. grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmės 1,88 kW. Iš ieškovo techninio pasiūlymo matyti, kad prie grąžinamo dumblo siurblio aprašymo elektrotechninių duomenų nominali jo galia nurodyta 2,2 kW. Tačiau iš elektros prietaisų ir vartojimo žiniaraščio matyti, kad jo galingumas remiantis projektine apkrova bus 1,88 kW. Ieškovas pagrįstai nurodo, kad su paaiškinimu pateiktas „Grąžinamo dumblo siurblio techninių duomenų lapas" yra to paties įrenginio, kuris buvo pateiktas su pasiūlymu, duomenų lapas. Šis dokumentas nekeičia pasiūlymo ar jame esančios informacijos, o tik pagrindžia grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmę (1,88 kW), kuri buvo parinkta atsižvelgiant į siurblio technines charakteristikas, nurodydamas, kad naudojant dažnio keitiklį grąžinamo dumblo siurblio elektros variklio naudojamos galios reikšmė bus 1,88 kW. Todėl atsakovas nepagrįstai šioje dalyje atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir jo pretenziją, kaip pakeičiantį pirminį pasiūlymą.

131Nors dalis pagrindų, kuriais vadovaujantis atsakovas atmetė ieškovo UAB ,,Arginta‘‘ techninį pasiūlymą ir pareikštą pretenziją, yra nepagrįsti, tačiau pripažinus, kad atsakovo sprendimai dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimams yra teisėti ir pagrįsti, ieškovo ieškinys atsakovui dėl sprendimų jo atžvilgiu panaikinimo, atsakovo įpareigojimo tęsti ieškovo pasiūlymo vertinimą atmestinas.

132Dėl ieškovo Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą, reikalavimų

133Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas Per Aarsleff A/S, veikiantis per Aarsleff A/S filialą, veikdama jungtinės veiklos pagrindu su UAB ,,KRS‘‘, UAB ,,Plungės lagūna‘‘, UAB ,,Norus‘‘, pateikė techninį pasiūlymą perkančiajai organizacijai – atsakovui UAB ,,Kelmės vandenys‘‘. Atsakovas 2015-07-09 raštu paprašė paaiškinti ieškovo pateiktą techninį pasiūlymą. Ieškovas 2015-07-14 raštu pateikė atsakovui paaiškinimus. 2015-08-03 raštu Nr. S-167 atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Ieškovas 2015-08-18 pateikė pretenziją atsakovui, kurios atsakovas netenkino ir 2015-08-25 apie tai raštu Nr. S-172 informavo ieškovą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti UAB „Kelmės vanduo" 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą atmesti pasiūlymą ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą atmesti pretenziją.

134Dėl atsakovo pareigos ir tiekėjo teisės ištaisyti padarytą aritmetinę klaidą

135Ieškovas nurodė, kad pateikiant techninį pasiūlymą atsakovui dėl žmogiškojo faktoriaus atsirado techninės spausdinimo klaidos, nurodant dimensijas techninio pasiūlymo 1.11 lentelėje vietoje kg (kilogramai) - t (tonos), o techniniame pasiūlyme pateiktuose polielektrolito (polimerų) suvartojimo skaičiavimuose vietoj kg (kilogramai ) - procentai. Ištaisius techninę skaičiavimo klaidą, turi būti nurodyti kiti polielektrolito poreikio kiekiai bei kaštai. Iš atsakovo pateikto 2015-08-25 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes vertino, kad ieškovas, pateikdamas paaiškinimą ir ištaisydamas šias klaidas, iš esmės jį pakeitė kitu, tiekėjo techniniame pasiūlyme pateikiami atitinkami skaičiavimai nėra pasiūlymo kainos skaičiavimai ir jiems VPĮ 39str. 1d. nuostatos dėl pasiūlymo kainos klaidų taisymų yra netaikomos.

136Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Pagal formuojamą teismų praktiką, tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti preciziškai tikslus, t. y. kiekvieną konkurso sąlygą vykdyti tiksliai, kaip joje yra reikalaujama. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir visi tiekėjai turi jo laikytis ir tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, jog nustatytos ieškovo techniniame pasiūlyme padarytos klaidos yra susijusios su suvartojamų medžiagų kiekiais, todėl jų negalima laikyti kainos paskaičiavimo aritmetinėmis klaidomis. Jų negalima ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimu,. nes paskaičiavimai turi reikšmės ekonominio naudingumo koeficiento paskaičiavimui, kuris lemia, kas bus konkurso laimėtojas. Pirkimo sąlygų 27.1 p. nustatyta, kad tiekėjų, atitikusių minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymai bus vertinami taikant ekonominio naudingumo kriterijų, kurį sudaro šios dalys: kaina, darbų atlikimo strategija, techniniai privalumai, eksploatavimo išlaidos. Pirkimo sąlygų 27.5 p. nustatyta, kad Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – eksploatavimo išlaidos (T2). Kapitalizuotus eksploatavimo kaštus tiekėjas pateikia užpildydamas konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.8 formą. Kiekvienas tiekėjas yra vertinamas pagal viešai Pirkimo dokumentuose nurodytą formulę, iš kurios matyti, kad vertinama paties tiekėjo pasiūlyme nurodyti eksploataciniai kaštai, sudarantys ekonominio naudingumo kriterijaus dalį. Ieškovui paaiškinime pakeitus eksploatavimo išlaidų reikšmes, kinta ekonominio naudingumo kriterijaus dalis, todėl pasiūlymų eilė kistų. Ieškovui pasiūlyme nurodžius vienus, o paaiškinime ištaisius klaidas ir pateikus kitus suvartojamų medžiagų kiekius, keičiasi ekonominio naudingumo kriterijus, kuriuo vadovaujantis vertinami tiekėjų pasiūlymai. Atsakovas pagrįstai nurodo, kad perkančiajai organizacijai po pasiūlymo pateikimo leidus pakeisti eksploatavimo išlaidų kiekius, ieškovo pasiūlymas iš netinkamo taptų tinkamu. Atsakovui ieškovo atžvilgiu pritaikius išimtį ir pripažinus jo pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus, būtų pažeisti VPĮ 3str. numatyti skaidrumo ir lygiateisškumo principai, tokie pažeidimai negalėtų būti pateisinami pirkimo tikslu (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2012-03-22 nutartis civiliėje byloje Nr. 2A-1225/2012).

137Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi pozicijos, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis savo pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

138Pagal formuojamą teismų praktiką tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, tokia situacija yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Šiuo atveju ieškovui ištaisius techninio pasiūlymo klaidas, keitėsi sunaudojamų medžiagų kiekiai, įtakojantys vertinimo kriterijų. Šiam trūkumui ištaisyti ieškovas pateikė iš esmės naują paskaičiavimą, todėl jis negali būti laikomas nei aritmetine kainos paskaičiavimo, nei redakcinio pobūdžio klaida.

139Ieškovas nurodo, kad tiekėjo teisė ištaisyti aritmetinę klaidą numatyta ir pirkimo sąlygose, ji apima ir galimybę ištaisyti kainos apskaičiavimą lemiančių duomenų aritmetines klaidas. Ieškovas teigia, kad atsakovas neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų Konkurso sąlygų 13.5p. ,,Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant elektroninių vokų su pasiūlymais atidarymo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis‘‘. Ieškovas nurodo, kad atsakovas pirkimo sąlygose plačiau nedetalizavo, kokia klaida laikoma aritmetine ir taisytina, savo sąlygose įtvirtino tik draudimą taisant aritmetinę klaidą atsisakyti kainos sudedamųjų dalių ar papildyti kainą naujomis dalimis. Tačiau iš atsakovo pirkimo sąlygų matyti, kad atsakovas pirkimą vykdo vadovaujantis LR VPĮ, atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygoms (pirkimo sąlygų 1.3 p.). Todėl negalima teigti, kad atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentams, vadovavosi vien pirkimo sąlygomis. Priešingai, iš atsakovo atsakymo į pretenziją, pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad vykdydamas pirkimo procedūras atsakovas vadovavosi tiek įstatymų, tiek vidinių norminių aktų (taisyklių), tiek pirkimo sąlygų reikalavimais. Iš atsakovo atsakymo į pretenziją matyti, kad atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jį vertinant pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kainos vertinimas tuo metu dar nebuvo atliekamas. Atsakovas atmetė pasiūlymą nustatęs, kad ieškovas, paaiškinęs pasiūlymą, jį pakeitė, vadovaudamasis VPĮ 39str. nuostatomis, kaip numatyta pirkimo dokumentuose. Todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas nenumatė aiškių pirkimo sąlygų, jų nesilaikė ar jas laisvai interpretavo yra teisiškai nepagrįsti.

140Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai 2015 m. rugpjūčio 3 d. priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, o 2015 m. rugpjūčio 25 d. - sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, todėl naikinti sprendimų ieškovo nurodytais motyvais nėra pagrindo. Atmetus ieškovo reikalavimus dėl sprendimų panaikinimo, nėra pagrindo tenkinti ir ieškovo reikalavimų dėl atsakovo įpareigojimo atnaujinti ginčo viešojo pirkimo Konkurso procedūras ir leisti ieškovui ištaisyti aritmetines klaidas.

141Dėl ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ reikalavimų

142Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘, veikdama jungtinės veiklos pagrindu su UAB ,,APVG‘‘, UAB ,,Ekoservispol Sp.z.o.o.‘‘, pateikė techninį pasiūlymą perkančiajai organizacijai – atsakovui UAB ,,Kelmės vandenys‘‘. Atsakovas 2015-07-09 raštu paprašė paaiškinti ieškovo pateiktą techninį pasiūlymą. Ieškovas 2015-07-16 raštu pateikė atsakovui paaiškinimus. 2015-08-03 raštu Nr. S-166 atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Ieškovas 2015-08-18 pateikė pretenziją atsakovui, kurios atsakovas netenkino ir 2015-08-26 apie tai raštu Nr. S-171 informavo ieškovą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti UAB „Kelmės vanduo" 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą atmesti pasiūlymą ir 2015 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą atmesti pretenziją.

143Dėl Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 papunkčio reikalavimų

144Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 papunkčio reikalavimų.

145Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. numato: ,,Kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose“. Atsakovas nurodė, kad ieškovas techniniame pasiūlyme pasiūlė naudoti geležies pagrindu pagamintą koaguliantą ir geležies pagrindu atliko skaičiavimus koagulianto metinių kiekių nustatymui, tačiau techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje nurodė, kad šis kiekis yra aliuminio sulfato metinis kiekis,. Atsakovo teigimu ieškovas, nurodęs netinkamos medžiagos netinkamą kiekį, pažeidė Pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovas savo pretenzijoje, procesiniuose dokumentuose tvirtina, kad techninio pasiūlymo 6 lentelėje ,,Fosforo šalinimo apskaičiavimai‘‘ apskaičiuotas koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) reikiamas kiekis (Fosforo šalinimas ir koagulianto skaičiavimai 6 eilutė) yra teisingas, vertinant aliuminio sulfato tirpalo sunaudojimą, eksploatacijos kaštų lentelėje suvestas tirpalo kiekis yra teisingas. Tuo tarpu atsakovas ir atsakyme, ir procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pagal ieškovo pirminio techninio pasiūlymo 6 lentelės II dalyje 7 eilutėje pateiktą informaciją matyti, kad fosforo cheminiam šalinimui iš nuotekų ieškovas ketino naudoti metalą, kurio molinė masė (55,85 g/mol) yra analogiška geležies molinei masei (pagal Mendelejevo periodinę lentelę), tuo tarpu kai aliuminio masė yra 30,97 g, pasiūlymo 6 lentelės II dalies 4 eilutėje yra aiškus ir nedviprasmiškas įrašas, kad siūlomas koaguliantas yra geležies druska (Fe2(SO4)3. Pažymėtina, kad ieškovas jokių argumentų, kurie paneigtų atsakovo nurodytas aplinkybes, nepateikė. Ieškovas tiek pareikšdamas pretenziją, tiek pateikdamas ieškinį deklaratyviai teigia, kad jo apskaičiuotas koagulianto (aliuminio sulfato tirpalas) reikiamas kiekis yra teisingas. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje yra įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji yra nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Ieškovas, ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimus, turi įrodyti, kad atsakovas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Todėl ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindą. Kadangi ieškovas šioje dalyje savo ieškinio neįrodinėjo, apsiribodamas bendro pobūdžio teiginiais, nėra pagrindo daryti išvadų, kad atsakovas nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą dėl kogulianto (aliuminio sulfato tirpalo) naudojimo ir metinio poreikio skaičiavimo. Ieškovas techniniame pasiūlyme pasiūlė naudoti geležies pagrindu pagamintą koaguliantą ir geležies pagrindu atliko skaičiavimus koagulianto metinių kiekių nustatymui, tačiau techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje nurodė, kad šis kiekis yra aliuminio sulfato metinis kiekis.

146Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. numato: ,,Kelmės nuotekų valykloje fosforo didžioji dalis iš nuotekų turi būti šalinama biologiniais metodais. Ta dalis fosforo, kurios negalima pašalinti biologiškai, bus šalinama į biologinio valymo įrenginius dozuojant koagulianto tirpalą. Papildomu cheminiu metodu fosforo leidžiama pašalinti ne daugiau kaip 30 procentų nuo nevalytose nuotekose esančio bendro fosforo kiekio. Kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš mitelių/granulių esamose talpose. Rangovas turės įrengti du naujus koagulianto dozavimo siurblius‘‘. Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos dėl koagulianto tirpalo dozavimo.

1472015-08-03 atmesdamas ieškovo pasiūlymą, atsakovas nurodė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, nes ieškovo pasiūlyme yra pateiktas koagulianto dozavimas tik į naujai statomą aerotanką. Ieškovas pretenzijoje nurodė, kad jo pasiūlymo dalis ,,Biologiniai valymo įrenginiai‘‘ apima visus (naujai statomus ir esamus) įrenginius, o Konkurso sąlygose nebuvo aprašyta sąlyga technologinėje schemoje nurodyti senąjį reaktorių bei schematiškai pavaizduoti koagulianto tirpalo dozavimo į jį. Būtų galima sutikti su tokiais ieškovo argumentais, kad Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunktis tokio reikalavimo tiekėjams nenumatė. Tačiau 2015-08-26 atmesdamas ieškovo pretenziją atsakovas papildomai nurodė, kad šioje dalyje ieškovo pasiūlymas taip pat neatitinka ir Konkurso sąlygose I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 4p. ,,Brėžiniai‘‘ reikalavimų, kuriame yra nurodyta, kad tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti technologinio proceso schemą, kurioje turi būti nurodytos pagrindinės ir pagalbinės srauto linijos, tačiau savo pasiūlyme ieškovas nurodė tik naują srauto liniją. Todėl ieškovo argumentai, jog pirkimo sąlygose nebuvo numatyta reikalavimo nurodyti schemoje visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, yra nepagrįsti. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose šių aplinkybių nepaneigė, nepateikė įrodymų, jog pilnai išpildė Konkurso sąlygose I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. ,,Rangovo techninis pasiūlymas‘‘ 4d. ,,Brėžiniai‘‘ reikalavimus, todėl nėra pagrindo šioje dalyje 2015-08-03 atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir 2015-08-26 sprendimą atmesti ieškovo pretenziją nepagrįstais.

148Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio reikalavimų

149Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio reikalavimų.

150Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 5 dalyje ,,Gamintojo techninė literatūra‘‘ nustatyta, kad ,,Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įrangą (t.y. maišyklėms, siurbliams orapūtėms, dumblo sausinimo įrangai). Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina‘‘. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nepateikė dumblo sausinimo įrangos gamintojo literatūros, taip pat kitos literatūros, kurioje būtų nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai. Ieškovas neginčija, kad nepateikė dumblo sausinimo įrangos gamintojo literatūros, tačiau nurodė, kad pateiks su pasiūlymu kitą išsamią informaciją apie šią įrangą. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas privalėjo pateikdamas pasiūlymą pateikti gamintojo literatūrą, kad atsakovas galėtų įsitikinti, kad įsigys tinkamą įrangą ir pirkimo tikslai bus pasiekti. Tokia sąlyga buvo numatyta pirkimo dokumentuose, jos ieškovas neginčijo, todėl atsakovas pagrįstai atmetė pasiūlymą ieškovui neįvykdžius pirkimo sąlygų – nepateikus perkamos įrangos gamintojo literatūros.

151Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio reikalavimų

152Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio reikalavimų.

153Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 4 dalyje ,,Brėžiniai‘‘ nustatyta, kad ,,Hidraulinis profilis - ,,išilginis‘‘ pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo. Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis‘‘. Atsakovas nurodė, kad ieškovas su pasiūlymu nepateikė hidraulinio profilio brėžinio, jis buvo pateiktas tik su paaiškinimu. Ieškovas su tokiais atsakovo argumentais nesutiko ir nurodė, kad jo papildomai pateikti brėžiniai niekaip nekeičia pasiūlymo esmės, o tik vizualizuoja jau aprašytą informaciją. Tačiau minėtoje 4 dalyje ,,Brėžiniai‘‘ nurodyta, kad tarp minimaliai pateikiamų brėžinių turi būti pateikiamas hidraulinio profilio (nuo nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo) brėžinys, o ne atskiri jo fragmentai. Nors ieškovas nurodo, kad pateikė atsakovui bylą su brėžiniais, kuriuose nurodė rezervuarų užpildymo lygį visuose biologinio reaktoriaus rezervuaruose, įrenginių altitudę, Tačiau ištisinio hidraulinio profilio brėžinio, kaip numatyta sąlygose, ieškovas su pirminiu pasiūlymu nepateikė. Ieškovo techninio pasiūlymo 3.1.1 punkto ,,Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos aprašymas‘‘ 3 skyriuje ,,Mechaninis nuotekų valymas‘‘ yra aprašytas nuotekų kelias nuo siurblinės iki biologinio įrenginio reaktoriaus, tačiau pats ieškovas neginčija, kad ištisinis hidraulinio profilio brėžinys su pirminiu pasiūlymu pateiktas nebuvo. Tiekėjas, vykdydamas pirkimo procedūras, turi teisę, susipažinęs su techniniu pasiūlymu, susipažinti ir su brėžiniais, kad įsitikinti, jog nupirks tai, ko reikia, t.y. matyti vizualizuotą procesą, kaip teigia ieškovas. Ieškovui pirkimo sąlygą pilnai išpildžius pateikiant paaiškinimą, atsakovas negali daryti jam išimčių ir vertinti jo pasiūlymą, nes, kaip buvo minėta, pažeistų lygiateisiškumo bei skaidrumo principus. Vienam iš tiekėjų padarius išimtį ir priėmus jo techninį pasiūlymą, kuris pateikus paaiškinimą taptų tinkamu, tokias nuolaidas jis privalėtų daryti ir kitiems tiekėjams, o esant tokiai situacijai pirkimo procedūros taptų neįmanomos. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovo sprendimai atmesti pasiūlymą dėl neatitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 4 daliai ,,Brėžiniai‘‘ yra pagrįsti.

154Dėl Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio reikalavimų

155Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo techninį pasiūlymą ir netenkino pretenzijos, nes ieškovo pateiktas pasiūlymo neatitiko Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. 2.2 papunkčio reikalavimų. Atsakovas 2015-08-26 sprendime atmesti pretenziją nurodė, kad ieškovo techninis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. Rangovo techninis pasiūlymas 3.5.1 papunkčio 2.2.1 dalyje įtvirtinto reikalavimo, kadangi pasiūlyme tiekėjas nenurodė (1) vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, kartu su jų diametrais, siūlomomis pagaminimo medžiagomis; (2) pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

156Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas" 2.2 p. buvo reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti: „2.2.1 Vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos. 2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą‘‘. Kaip jau buvo minėta, tiekėjas nuprivalėjo nurodyti šių duomenų vienoje vietoje, svarbu, kad jie būtų pateikti techniniame pasiūlyme..Iš ieškovo pasiūlymo 2.2.1 punkto matyti, kad ieškovas nurodė vamzdžių bei sklendžių pagaminimo medžiagą – PE, PP, PVC, 2.2.2 punkte – sklendžių pagaminimo medžiagą, tipą, veikimo būdą, diametrą. Pasiūlymo 3.3 punkte „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos‘‘ nurodytas vamzdžių diametras, pagaminimo medžiagos, sklendžių pagaminimo medžiagos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą bei pretenziją dėl neatitikimo Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio reikalavimams. Tačiau pripažinus, kad atsakovo sprendimai dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo kitoms Pirkimo sąlygoms ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ atžvilgiu yra teisėti ir pagrįsti, ieškovo ieškinys atsakovui dėl sprendimų jo atžvilgiu panaikinimo atmestinas.

157Dėl teismo teisės išeiti už ieškinio ribų

158Ieškovas UAB „Arginta“ prašo priimti sprendimą ir dėl ieškinyje nepareikštų reikalavimų – pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Kelmės vanduo“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kad UAB „Gensera“ pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų keliamus reikalavimus, įformintą 2015 m. rugpjūčio 3 d. Viešųjų pirkimų komisijos protokole Nr. VPK-V20, ir UAB „Gensera“ pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

159VPĮ ar kituose teisės aktuose tiekėjams ar perkančiajai organizacijai nustatyti ribojimai (pvz., tiekėjo (ieškovo) teisė ieškinio reikalavimus grįsti tik tokiais perkančiosios organizacijos (atsakovo) pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje, nebent jie objektyviai paaiškėjo vėliau) teismų nesaisto ir šie nelaikomi kaip prieštaraujantys teismams suteiktai teisei išeiti už reikalavimo ribų, nes viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, o susiję su viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus, už jų nagrinėjimą atsakingam subjektui, t. y. teismui, turi būti suteikti plačiausi įgaliojimai veikti. Atsižvelgiant į VPĮ pobūdį ir juo siekiamus tikslus, teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Šių plačių, iniciatyvos reikalaujančių teismo įgaliojimų (teisių) naudojimo galimybė egzistuoja ir sprendžiant dėl tokių perkančiosios organizacijos ir tiekėjo ginčo aspektų, kurie nėra sureguliuoti bendrųjų ar specialiųjų teisės normų. Kasacinio teismo konstatuota, kad kai, sprendžiant ginčus, kylančius iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, kyla poreikis ginti viešąjį interesą (pvz., apsaugoti socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės interesus), o teisiniame reguliavime nėra įtvirtintų atitinkamų instrumentų, leidžiančių tai padaryti, tokia aplinkybė nesudaro kliūčių, priešingai – įpareigoja teismą jį ginti. Tokia teismo pareiga – konstitucinė jo priedermė, tiesiogiai kylanti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio – teismai vykdo teisingumą – bei kitų jos nuostatų, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo (paminėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-155/2011; 2011 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011).

160Kita vertus, viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančio teismo teisė išeiti už ieškinio ribų nėra absoliuti, negali būti sutapatinta su jo pareiga taip veikti, ypač tada, kai galimas viešojo intereso pažeidimas šiuose santykiuose nėra akivaizdus. Kasacinio teismo jau pasisakyta, kad iš Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikos negalima daryti vienareikšmės išvados, jog visais atvejais, kai teismas nagrinėja su viešuoju interesu susijusius ginčus, jam kyla pareiga peržengti ieškinio ribas. Poreikis peržengti ieškinio (skundo) ribas kyla tam tikrais atvejais ir grindžiama būtinumu apsaugoti pamatines vertybes. Jei būtų laikoma, kad viešojo intereso pobūdžio ginčuose teismai visada turi pareigą peržengti ieškinio ribas ir net ex officio ištirti bei įvertinti tas bylos aplinkybes, kuriomis nėra pagrįsti ieškinio reikalavimai, jeigu šių aplinkybių teisingas įvertinimas reikalingas siekiant priimti teisingą viešąjį interesą atitinkantį teismo sprendimą, kiltų grėsmė sparčiam procesui. Tokiu atveju, siekiant nustatyti, kurios aplinkybės, nekeliamos ieškinyje, yra svarbios teisingam teismo sprendimui priimti, reikėtų ištirti visas įmanomas aplinkybes. Taigi visada kiltų abejonių ne tik dėl šių aplinkybių vertinimo pagrįstumo, bet ir apimties. Proceso sparta ypač svarbi viešųjų pirkimų ginčų bylose. VPĮ V skyriuje įtvirtinta tvarka, taikytina tokio pobūdžio ginčams, nukreipta į kuo spartesnį ir ekonomiškesnį ginčų sprendimą. Ikiteisminė ginčų nagrinėjimo stadija suponuoja pačių tiekėjų suinteresuotumą ir pareigą ginti pažeistus interesus. Be to, pažymėtina ir tai, kad pažeistų teisių gynyba neišvengiamai daro įtaką konkursą laimėjusio tiekėjo interesams ir pačios visuomenės suinteresuotumui patenkinti tam tikrus poreikius sudaromos sutarties vykdymu. Šie poreikiai turi būti derinami. Nagrinėjamos bylos apimtis didelė. Ieškovams sužinojus, kad jų teisės yra pažeistos, jie turėjo teisę pateikti ieškinius, atitinkančius įstatymui keliamus reikalavimus, apmokėtus žyminiu mokesčiu, ir inicijuoti ginčą dėl savo teisių pažeidimo. Todėl ieškovas UAB ,,Arginta‘‘, būdamas verslo subjektas ir turėdamas galimybę tinkamai ginti savo interesus, turi teisę inicijuoti atskirą ginčą ir prašyti panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus.

161Dėl bylinėjimosi išlaidų

162CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus ieškinius, ieškovams bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ nurodo, kad byloje patyrė 6044,86 Eur bylinėjimosi išlaidas. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad atsakovo nurodytos patirtos bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstai per didelės ir viršijančios Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, todėl prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas mažina iki 4780 Eur. Pažymėtina, kad atsakovas byloje parengė du atsiliepimus į ieškinį – vienas atsiliepimas į ieškovo UAB ,,Infes“ ieškinį, kitas į visų kitų atsakovo ieškinius. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad iš ieškovo UAB „Infes“ atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ priteistina 2573,32 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš ieškovų UAB,,Arginta“, Per Aarsleff A/S, UAB ,,Irdaiva“ atsakovui priteistina po 735,56 Eur bylinėjimosi išlaidų. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

163Ieškovų UAB ,,Infes‘‘, UAB ,,Arginta‘‘, UAB ,,Irdaiva‘‘, Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą, ieškinį atsakovui UAB ,,Kelmės vandenys‘‘, tretiesiems asmenims UAB ,,KRS‘‘, UAB ,,Plungės lagūna‘‘, UAB ,,Norus‘‘, UAB ,,Gensera‘‘ dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atmesti.

164Priteisti iš ieškovo UAB ,,Infes“, įmonės kodas 302947360, atsakovui UAB „Kelmės vanduo“, įmonės kodas 162559136, 2573,32 Eur (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt tris eurus 32 centus) bylinėjimosi išlaidų.

165Priteisti iš ieškovų UAB,,Arginta“, įmonės kodas120930752 ; Per Aarsleff A/S, įmonės kodas 302307182; UAB ,,Irdaiva“, įmonės kodas 300122690, atsakovui UAB „Kelmės vanduo“, įmonės kodas 162559136, po 735,56 Eur (septynis šimtus trisdešimt penkis eurus 56 centus) bylinėjimosi išlaidų.

166Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškinių, atsiliepimų esmė.... 4. Ieškovas UAB ,,Infes‘‘ ieškiniu prašo: 1) panaikinti UAB „Kelmės... 5. Pirkimo sąlygų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 p.... 6. Pagal Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunktį,... 7. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. 2.2 papunktyje reikalaujama... 8. Perkančioji organizacija privalo laikytis savo pačios nustatytų taisyklių,... 9. Ieškovas UAB ,,Arginta‘‘ ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir... 10. Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5... 11. Konkurso sąlygose yra nustatyta tiekėjo pareiga pateikti atitinkamą... 12. Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3... 13. Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5... 14. Dėl pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5... 15. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad... 16. Be to, atsakovo 2015 m. rugpjūčio 3 d. rašte nr. S-164 esantis sprendimas... 17. Ieškovas Per Aarsleff A/S, veikiantis per Aarsleff A/S filialą, ieškiniu... 18. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos leisti tiekėjui ištaisyti... 19. Tiekėjo teisė ištaisyti padarytą aritmetinę klaidą numatyta ir Konkurso... 20. Dėl pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymą nebuvimo ieškovas nurodė, kad... 21. Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ ieškiniu prašo panaikinti atsakovo UAB... 22. 2015-08-03 raštu Nr. S - 166 atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą.... 23. Dėl koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) naudojimo ir metinio poreikio... 24. Dėl koagulianto tirpalo dozavimo. Atsakovo rašte Nr. S-166 rašoma, kad... 25. Dėl gamintojo techninės literatūros. Atsakovo rašte Nr. S-166 rašoma, kad... 26. Dėl hidraulinio profilio. Ieškovas nurodė, kad hidraulinis profilis buvo... 27. Dėl vamzdynų (technologinių linijų) sąrašo ir sklendžių, uždorių ir... 28. 2.1.1.1 Dumblo ir nuotekų vamzdynai; 3.1.1... 29. Įranga, medžiagos ir vamzdynai; 4. VAMZDYNAI IR ARMATŪRA. Akivaizdu, kad... 30. Ieškovas nurodė, kad jis, atsakydamas į atsakovo klausimą Nr. 14,... 31. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo" atsiliepime nurodė, kad su ieškovo... 32. Dėl ieškovo UAB ,,Infes‘‘ ieškinio atsakovas nurodė, kad UAB „Infes"... 33. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo... 34. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio... 35. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5... 36. Dėl pasiūlymų vertinimo ir galimybės paaiškinti pateiktą pasiūlymą... 37. Tačiau perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti... 38. Dėl ieškovo UAB ,,Arginta‘‘ ieškinio atsakovas nurodė, kad su ieškinio... 39. Ieškovo techniniame pasiūlyme buvo nurodyta, kad biologinio fosforo šalinimo... 40. Ieškovas pretenzijoje nurodo, kad „UAB „Arginta“ pasiūlyme... 41. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, aiškiai ir konkrečiai pažymėjo,... 42. Dėl ieškovo Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą,... 43. VPĮ 39 str. 1 d. nustatyta, kad „Perkančioji organizacija gali prašyti,... 44. Pirkimo sąlygų 27 p. nustatyta, kad tiekėjų, atitikusių minimalius... 45. Jeigu ieškovo paaiškinimas, kad vietoje 11,3 t/metus turi būti 11,3 kg/metus... 46. Dėl ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ ieškinio atsakovas nurodė, kad UAB... 47. Ieškovas nurodo, kad jo techniniame pasiūlyme yra paminėta, kad kaip... 48. Ieškovas UAB ,,Infes‘‘ dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo... 49. Dėl pateikto pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo... 50. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio... 51. Dėl pateikto pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5... 52. Ieškovas UAB ,,Arginta‘‘ dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo... 53. Ieškovas nesutinka, kad jis neleistinai papildė savo pasiūlymą -... 54. Atsakovas tokius klausimus ieškovui uždavė tyčia. Atsakydama į atsakovo... 55. Atsakovas teigia, kad ieškovas neatsakė į jo prašymą paaiškinti... 56. Atsakovas nurodo, kad ieškovo pateiktoje techninėje gamintojų literatūroje... 57. Ieškovas Per Aarsleff A/S, veikiantis per Aarsleff A/S filialą, dublike... 58. Ieškovas nurodė, kad atmesdamas jo pasiūlymą atsakovas pažeidė VPĮ 39... 59. Priešingai, nei teigiama atsiliepime, atsakovas netinkamai organizavo... 60. Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo... 61. Dėl pasiūlymo atmetimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Atsakovas ieškovo... 62. Atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ triplike nurodė, kad su ieškovų... 63. Dėl ieškovo UAB ,,Infes‘‘ dubliko atsakovas nurodė, kad perkančiosios... 64. Dėl ieškovo UAB ,,Arginta‘‘ dubliko atsakovas nurodė, kad su ieškovo... 65. Kiekviena perkančioji organizacija privalo įsitikinti ar tiekėjų siūlomi... 66. Pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. atsakovas nustatė aiškų,... 67. Ieškovas nurodo, jog bet koks jo atsakymas, tame tarpe ir jokio atsakymo,... 68. Dėl ieškovo Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą, dubliko... 69. Atsakovo nuomone, priėmus ieškovo paaiškinimus būtų pažeisti viešųjų... 70. Pirkimo sąlygų 27.4 p. nustatyta, kad Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis... 71. Dėl ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ dubliko atsakovas nurodė, kad su dublike... 72. Atsakovo nuomone, ieškovas nei analizavo, nei išsamiai pasisakė, kodėl... 73. Pirma. Iš pasiūlymo matyti, jog jame yra viena kitai prieštaraujanti... 74. Antra. Ieškovas neneigia, kad pateikė ne visą Pirkimo dokumentų I skyriaus... 75. Trečia. Pirkimo sąlygų I skyriaus I skirsnio 3.5 „Rangovo techninis... 76. Trečiasis asmuo UAB „Gensera" atsiliepimu prašo ieškovų ieškinius... 77. Tenkinus ieškinius, būtų diskriminuojami sąžiningi Konkurso ir rinkos... 78. Pirminiame techniniame pasiūlyme visi tiekėjai be išimties privalo nurodyti... 79. Tretieji asmenys UAB ,,KRS‘‘, UAB ,,Plungės lagūna‘‘, UAB... 80. Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą... 81. Dėl Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio... 82. Dėl Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos" 1 skirsnio 3.5.1... 83. Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 punkto 2.2 papunkčio... 84. Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė... 85. Tarnyba nurodė, kad įvertinusi tai, jog visų ieškovų techniniai... 86. Atsakovui ieškovų techninių pasiūlymų vertinimo metu kilus klausimų dėl... 87. Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė... 88. Dėl tiekėjo UAB „Gensera" techninio pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentu... 89. Dėl tiekėjo UAB „Gensera" techninio pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentu... 90. Dėl tiekėjo UAB „Gensera" pateiktame pasiūlyme esančiu prieštaravimų... 91. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 92. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘... 93. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 94. Dėl ieškovo UAB ,,Infes‘‘ reikalavimų... 95. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB ,,Infes‘‘, veikdama... 96. Dėl Pirkimo sąlygų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6... 97. Vienas iš pagrindų, kuriais vadovaujantis atsakovas atmetė ieškovo... 98. Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai" 2 skirsnio 1.6.4.6... 99. Tačiau ieškovas pagrįstai teigia, kad veikliojo dumblo koncentracija yra... 100. Tačiau iš byloje pateiktų įrodymų teismas daro išvadą, kad ieškovo... 101. Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunkčio... 102. Iš atsakovo pateikto 2015-08-17 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 103. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas"... 104. Ieškovas nurodė, kad viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas... 105. Ieškovas nurodė, kad pašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus... 106. Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio... 107. Iš atsakovo pateikto 2015-08-17 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 108. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas"... 109. Iš atsakovo atsakymo į pretenziją matyti, kad atsakovas vieną iš... 110. Atsakyme į pretenziją atsakovas nurodė, kad ieškovas, pateikdamas... 111. Ieškovas nurodė, kad techninis pasiūlymas nėra techninis projektas, kuris... 112. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas... 113. Dėl ieškovo UAB ,,Arginta‘‘ reikalavimų ... 114. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB ,,Arginta‘‘,... 115. Dėl Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio... 116. Iš atsakovo pateikto 2015-08-03 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 117. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas"... 118. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas... 119. Dėl Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimų... 120. Iš atsakovo pateikto 2015-08-24 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 121. Pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 p. numatyta, kad ,,Konkurso... 122. Įvertinus Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio... 123. Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 3.5.1 papunkčio 4... 124. Iš atsakovo pateikto 2015-08-24 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 125. Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 ,,Rangovo techninis... 126. Projektavimo rangos teisinius santykius reguliuoja Civilinio kodekso... 127. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog atsakovas... 128. Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 punkto 3.5.1 papunkčio 1.4.1... 129. Iš atsakovo pateikto 2015-08-24 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 130. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. ,,Rangovo techninis... 131. Nors dalis pagrindų, kuriais vadovaujantis atsakovas atmetė ieškovo UAB... 132. Dėl ieškovo Per Aarsleff A/S, veikiančio per Aarsleff A/S filialą,... 133. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas Per Aarsleff A/S,... 134. Dėl atsakovo pareigos ir tiekėjo teisės ištaisyti padarytą aritmetinę... 135. Ieškovas nurodė, kad pateikiant techninį pasiūlymą atsakovui dėl... 136. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali... 137. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi pozicijos, kad vienas iš skaidrumo... 138. Pagal formuojamą teismų praktiką tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti... 139. Ieškovas nurodo, kad tiekėjo teisė ištaisyti aritmetinę klaidą numatyta... 140. Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovas... 141. Dėl ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ reikalavimų ... 142. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘,... 143. Dėl Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 papunkčio reikalavimų... 144. Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 145. Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. numato: ,,Kaip... 146. Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p. numato: ,,Kelmės nuotekų... 147. 2015-08-03 atmesdamas ieškovo pasiūlymą, atsakovas nurodė, kad ieškovo... 148. Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio reikalavimų... 149. Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 150. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 5 dalyje ,,Gamintojo... 151. Dėl Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio reikalavimų... 152. Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 153. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 4 dalyje... 154. Dėl Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.5 p. 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčio... 155. Iš atsakovo pateikto 2015-08-26 sprendimo atmesti pretenziją matyti, kad... 156. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas"... 157. Dėl teismo teisės išeiti už ieškinio ribų... 158. Ieškovas UAB „Arginta“ prašo priimti sprendimą ir dėl ieškinyje... 159. VPĮ ar kituose teisės aktuose tiekėjams ar perkančiajai organizacijai... 160. Kita vertus, viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančio teismo teisė išeiti... 161. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 162. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 163. Ieškovų UAB ,,Infes‘‘, UAB ,,Arginta‘‘, UAB ,,Irdaiva‘‘, Per... 164. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Infes“, įmonės kodas 302947360, atsakovui UAB... 165. Priteisti iš ieškovų UAB,,Arginta“, įmonės kodas120930752 ; Per Aarsleff... 166. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...