Byla 2A-42/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei ir Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Audriui Bandzaičiui, atsakovo atstovui T. J. , trečiojo asmens atstovei G. L. , viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viržis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-175-45/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viržis“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Samsonas“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Viržis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs (t. 1, b. l. 71-72; t. 2, b. l. 207-213), prašė pripažinti Lietuvos kariuomenės viešojo konkurso komisijos veiksmus neteisėtais, pripažinti negaliojančiu atsakovo Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo komisijos 2007 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. MRD 21-IS-23 dėl 2, 3 ir 15 pirkimo dalių preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, bei sprendimą dėl UAB ,,Samsonas“ 2, 3 ir 15 pirkimo dalyse pripažinimo nugalėtoju. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2007 m. rugsėjo 21 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 74 paskelbė Šviežių vaisių ir daržovių, raugintų kopūstų pirkimo atvirąjį konkursą. Pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2007 m. spalio 23 d. 10.00 val. komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, pradžios. Pirkimo objektas buvo suskirstytas į 20 pirkimo dalių. Pasiūlymai galėjo būti teikiami vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Ieškovas pateikė pasiūlymą keturioms pirkimo dalims: pasiūlė prašomas šviežias daržoves Kauno ir Klaipėdos zonoms (2 ir 3 dalys) ir prašomus šviežius vaisius Kauno ir Jonavos zonoms (12 ir 15 dalys). 2007 m. spalio 25 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija kreipėsi į tiekėjus, prašydama iki 2007 m. spalio 30 d. 16 val. patikslinti pasiūlymus ir pateikti papildomus duomenis (2 t. b. l. 5-9). 2007 m. lapkričio 7 d. atsakovas informavo ieškovą apie priimtą sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, pagal kurį 2, 3 ir 15 pirkimo dalyse ieškovas patvirtintas antru, o 12 dalyje – trečiu, tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Samsonas“ – 2, 3 ir 15 dalyse pirmu, o 12 dalyje – antru. 2007 m. lapkričio 9 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas pranešti kokios informacijos ir/ar dokumentų po pasiūlymų pateikimo perkančioji organizacija prašė iš kiekvieno konkurse dalyvaujančio tiekėjo ir kokią informaciją ir/ar dokumentus tiekėjai pateikė atsakovui; taip pat nustačius, kad atskirų konkurse dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymuose nebuvo esminės informacijos ar dokumentų, arba konkurse dalyvavę tiekėjai atsakovui nepateikė prašytos informacijos ir/ar dokumentų, atitinkamų tiekėjų pasiūlymus atmesti ir sudaryti naują preliminarią eilę. Atsakovas 2007 m. lapkričio 12 d. (1 t. b. l. 7) informavo ieškovą, kad po pasiūlymų pateikimo konkurse dalyvaujantys tiekėjai perkančiosios organizacijos prašymu papildė pateiktus netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir/arba paaiškino savo pasiūlymą. Vadovaudamasis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) 41 straipsnio 5 dalimi, atsakovas atsisakė suteikti ieškovui pretenzijoje prašomą informaciją, susijusią su konkursui pateiktų pasiūlymų nagrinėjimu, vertinimu ir palyginimu. Nurodė, kad pretenzijoje padarytos prielaidos nesudaro pagrindo naikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl preliminarios eilės patvirtinimo. Ieškovo teigimu, konkurso dalyvis UAB ,,Samsonas“ pateikto pasiūlymo patikslinimą ir papildymą perkančiajai organizacijai pateikė tik 2007 m. lapkričio 5 d., t. y. praleidęs perkančiosios organizacijos nustatytą terminą; pelno (nuostolių) ataskaitas pateikė ne pagal konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 1 punkto reikalavimus – be mokesčių administratoriaus atžymų; pagal konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 2 punkto reikalavimus pateikė klaidingus duomenis apie 2005 ir 2006 metais parduotą produkciją. Remdamasis tokiomis aplinkybėmis, ieškovas teigia, kad trečiasis asmuo nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsaminių duomenų apie savo kvalifikaciją, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Tuo tarpu atsakovas, vertindamas konkurso sąlygų neatitinkantį UAB ,,Samsonas“ pasiūlymą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo principus ir imperatyvias normas.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 21 d. sprendimu UAB ,,Viržis“ ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalis numato perkančiosios organizacijos pareigą, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, prašyti tiekėjo pateikti netikslių ar neišsamių pasiūlymo duomenų papildymą ar paaiškinimą per protingą terminą. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.). VPĮ 32 straipsnio 6 dalis numato perkančiosios teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Teismas sprendė, kad atsakovo pateikti prašymai tiekėjams nėra susiję su pasiūlymo pakeitimu iš esmės VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme. Teismas nurodė, kad atsakovo skelbto konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijus buvo mažiausia kaina, todėl laimėtoju paskelbiamas ir sutartis pasirašoma su tuo tiekėju, kuris atitinka visus perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pasiūlo mažiausią kainą. Teismo nuomone, tai, kad UAB „Samsonas“ perkančiajai organizacijai (atsakovui) pateikė 2004 m., 2005 m., 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas be valstybinės mokesčių inspekcijos atžymų, nesudaro pagrindo išvadai, kad tiekėjas neatitiko atsakovo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl nėra pagrindo atsakovo veiksmus pripažinti neteisėtais.

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Viržis“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliantas teigia, kad teismas neatsižvelgė į formuojamą teismų praktiką, pažeidė procesines teisės normas (CPK 291 str. 1 d. 5 p.). Skunde nurodo, kad viešojo pirkimo konkurse dalyvavusi bendrovė ,,Samsonas“ atsakovo nurodytu terminu patikslintų kvalifikaciją įrodančių duomenų nepateikė. UAB ,,Samsonas“ atsakovui pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos, neatitinka konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 1 punkte reikalaujamos formos, o pateikta informacija apie 2005 ir 2006 metais parduotą produkciją yra klaidinga. Atsakovo pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų (konkurso sąlygų 2 lentelės 1 ir 2 punktų), todėl negali būti vertinamas. Teismas minėtų faktinių aplinkybių netyrė ir nevertino. Apelianto teigimu, viešųjų pirkimų procedūros laikomos teisėtomis tik tada kai yra atliktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, todėl net ir formalūs įstatymo pažeidimai neužtikrina viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų laikymosi. Tik nuoseklus ir tikslus viešojo pirkimo konkurso sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų konkurse dalyvaujančių tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos kariuomenė prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad jeigu tiekėjas pateikia netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo prašyti šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Viešųjų pirkimų nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją išsamiai ir objektyviai išnagrinėti pateiktus pasiūlymus ir kuo ekonomiškiau įsigyti reikalingas prekes, darbus ar paslaugas. Įstatymas draudžia perkančiajai organizacijai leisti tiekėjui pakeisti pateiktą pasiūlymą taip, kad pasiūlymas atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus. Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato paaiškinimų pateikimo terminų ir kartų, todėl pakartotinis perkančiosios organizacijos prašymas pateikti pasiūlymo patikslinimą, negali būti laikomas įstatymo pažeidimu. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad UAB „Samsonas“ pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos nebuvo patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos atžymomis, negali būti vertinama kaip pagrindas atmesti pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju, tiekėjas pateikė tinkamai patvirtintus finansinius duomenis ir įrodė savo pajėgumą tiekti atsakovui reikalingas prekes.

7Trečiasis asmuo UAB „Samsonas“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija Lietuvos kariuomenė 2007 m. rugsėjo 21 d. paskelbė atvirą konkursą šviežiems vaisiams ir daržovėms, raugintiems kopūstams pirkti, pasiūlymų vertinimo kriterijumi nustatydama mažiausią pasiūlytą kainą (t. 1, b. l. 74-79). Konkurso sąlygose pirkimo objektas buvo suskirstytas į dvidešimt keturių prekių grupių atskirų pirkimo dalių, tiekėjai savo pasiūlymus galėto teikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims (Konkurso sąlygų 2.2, 2.5 punktai) (t.1, b. l. 14-64, 94-149). Ieškovas UAB „Viržis“ pateikė pasiūlymą keturioms dviejų prekių grupių pirkimo dalims – pasiūlė pirmos grupės daržoves Kauno ir Klaipėdos zonoms (2 ir 3 pirkimo dalys) ir vaisius Kauno ir Jonavos zonoms (12 ir 15 pirkimo dalys) (t. 1, b. l. 80-91, 194-206). Trečiasis asmuo UAB „Samsonas“ pateikė pasiūlymą dalyvauti visose keturių prekių grupių pirkimo dalyse, išskyrus pirkimus Panevėžio zonai (t. 2, b. l. 36-140). Tokiu būdu ieškovas ir trečiasis asmuo konkuravo 2, 3, 12 ir 15 pirkimo dalyse. Pirkime dalyvavo ir kiti tiekėjai. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, 2007 m. spalio 25 d. perkančioji organizacija paprašė tiekėjų pateikti papildomus duomenis arba paaiškinti pasiūlymus (t. 2, b. l. 5-7, 141). Ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygas. 2007 m. lapkričio 7 d. pranešimu UAB „Viržis“ buvo informuotas apie preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimu 2, 3 ir 15 pirkimo dalyse pirmą vietą suteikė UAB „Samsonas“ pasiūlymui, antrąją vietą – ieškovo UAB „Viržis“ pasiūlymui, o 12 pirkimo dalyje pirmąją vietą – UAB „Senasis kubilas“, antrąją – UAB „Samsonas“ ir trečiąją – ieškovo UAB „Viržis“ pasiūlymams (t. 2, b. l. 92-93, 164-167). 2007 m. lapkričio 9 d. ieškovas pateikė pretenziją, kuri 2007 m. lapkričio 12 d. buvo atmesta (t. 1, b. l. 7-8, 150-151). 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu viešojo pirkimo komisija patvirtino pasiūlymų eilę ta pačia preliminarios eilės tvarka ir konkurso laimėtoju atitinkamose pirkimo dalyse pripažino trečiojo asmens UAB „Samsonas“ pasiūlymą (t. 3, b. l. 36-39).

11Nesutikdamas su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais ir išnaudojęs ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją iki pirkimo sutarties sudarymo pareiškiant pretenziją perkančiajai organizacijai dėl jos veiksmų ir sprendimų, UAB „Viržis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti atsakovo viešojo konkurso komisijos veiksmus neteisėtais, o sprendimus dėl atitinkamų pirkimo dalių preliminarios eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo šiose dalyse negaliojančiais.

12Vilniaus apygardos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, prašydamas panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą, tenkinant ieškinio reikalavimus. Apeliacinio skundo pagrindą sudaro argumentai dėl nevisapusiško ir neišsamaus bylos aplinkybių ir byloje esančių įrodymų tyrimo, neįvertinant, kaip atsakovo veiksmai dera su viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu, vykdant viešojo pirkimo procedūras.

13Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje aiškindamas VPĮ nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ ir kt. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/2007) yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu yra siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

14Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą, nes šie principai, kaip ir kitos VPĮ nuostatos, yra susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginiai šaltiniai, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyvios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises. Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Tokį poreikį lemia VPĮ V skyriuje įtvirtintas tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų nagrinėjimo mechanizmas. Todėl teismams konkrečioje byloje vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą, reikia įvertinti ir nustatyti perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo tikrinimo apimtį. Tačiau toks poreikis neturėtų būti laikomas kaip prieštaraujantis teismams suteiktai teisei išeiti už reikalavimo ribų, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, o susiję su viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje IDT Biologika GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009).

15Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu atmesdamas ieškinį, iš esmės sprendė, kad buvo pasiektas viešojo pirkimo tikslas – racionaliai panaudoti tam skirtas valstybės lėšas. Minėta, kad vykdant viešuosius pirkimus turi būti siekiama ne tik Viešųjų pirkimų įstatyme numatyto tikslo dėl racionalaus lėšų panaudojimo, bet taip pat turi būti užtikrintas šiame įstatyme įtvirtintų principų įgyvendinimas (VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalys). Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, kurie dažniausiai yra imperatyvaus pobūdžio ir reikalauja besąlygiško jų laikymosi. Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų viešajame pirkime pagal Viešųjų pirkimų įstatymą teisėtumą, būtina įvertinti pažeistų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų teisės normų pobūdį, šio įstatymo nuostatas aiškinti ir vertinti taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

16Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, taigi ir tų, kuriose reglamentuojama tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo ir pasiūlymų vertinimo tvarka. Pagal VPĮ nuostatas, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis (VPĮ 32 straipsnio 7 dalis).

17Atsakovo veiksmų, atliktų tikrinant tiekėjo UAB „Samsonas“ kvalifikacinius reikalavimus, kurie sudarė faktinį ieškinio pagrindą, pirmosios instancijos teismas iš esmės netyrė, nevertino ir dėl jų nepasisakė. Todėl apelianto argumentai, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimą reglamentuojančios procesinės teisės normos (CPK 185 straipsnis) ir tai sąlygojo neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą (CPK 263 straipsnis), laikytini teisingais.

18Šviežių vaisių ir daržovių, raugintų kopūstų pirkimo atviro konkurso sąlygų 3 skyriuje perkančioji organizacija nustatė tiekėjams minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir numatė, kad pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (3.5. punktas) (t. 1, b. l. 15-18, 95-98). Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai pateikti pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2 lentelėje, pagal kurios 1 punktą tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta per 3 paskutiniuosius metus (2004 m., 2005 m., 2006 m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei tris metus) turi būti 1,5 karto didesnė už siūlomų įsigyti prekių vertę. Šiam finansinio pajėgumo kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti perkančioji organizacija numatė tiekėjams pareigą pateikti 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas su mokesčių inspekcijos atžymomis (atžymų reikalavimas nurodytas paryškintu šriftu). Jeigu 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaitos neteiktos mokesčių inspekcijai, tai 2006 m. ataskaita turi būti pateikta su originaliais įmonės vadovo ir vyr. finansininko parašais. Šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti UAB „Samsonas“ pateikė 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas be mokesčių inspekcijos atžymų ir be originalių įmonės vadovo ir vyr. finansininko parašų (t. 2, b. l. 181).

19Vykdant tiekėjų kvalifikacijos patikrą, jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis). Pagal ginčo konkurso sąlygų 9 skyriaus, reglamentuojančio tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimą, 9.2 ir 9.3 punktus, viešojo pirkimo komisijai nustačius, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėją juos patikslinti, tiekėjui tenka pareiga pateikti papildomus paaiškinimus nekeičiant pasiūlymo. Perkančioji organizacija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Toks pasiūlymo atmetimo pagrindas yra nurodytas ir atsakovo vykdyto pirkimo dokumentuose (Konkurso sąlygų 9.5.1. ir 9.5.2. punktai).

202007 m. spalio 25 d. atsakovas paprašė trečiojo asmens UAB „Samsonas“ iki 2007 m. spalio 30 d. 16 val. papildyti pateiktus netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir pateikti 2004 m. bei 2005 m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas su mokesčių inspekcijos atžymomis kaip to reikalauja konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 1 punktas (t. 2, b. l. 6). Perkančioji organizacija neprašė šio tiekėjo pateikti konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančios 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nors pateikta ataskaita taip pat buvo be mokesčių inspekcijos atžymų ir be originalių įmonės vadovo ir vyr. finansininko parašų. Taip pat prašyme tiekėjui patikslinti duomenis viešojo pirkimo komisija nepasisakė dėl pateiktos 2005 m. pelno (nuostolių) ataskaitos tinkamumo, nors joje nebuvo nurodyti praėjusių 2004 finansinių metų duomenys bei nebuvo pažymėta apie šios ataskaitos patvirtinimą. UAB „Samsonas“ į perkančiosios organizacijos prašymą neatsiliepė ir nustatytu terminu nepatikslino neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Pasibaigus patikslinimų pateikimo terminui, be viešojo pirkimo komisijos sprendimo ką kaip liudytoja apeliacinės instancijos teisme apklausta patvirtino komisijos pirmininkė R. M. , komisijos pirmininkė 2007 m. spalio 31 d. žodžiu ir lapkričio 5 d. raštu kreipėsi į UAB „Samsonas“ dėl pasiūlymo papildymo (t. 2, b. l. 214). Po paskutinio paraginimo, 2007 m. lapkričio 5 d. 15 val. 21 min. perkančioji organizacija gavo iš UAB „Samsonas“ faksu 2007 m. spalio 1 d. Kauno apskrities VMI Kauno skyriui adresuoto teikimo, kuriuo mokesčių inspekcijai buvo pateikta įmonės metinė finansinė atskaitomybė už 2006 m., su VMI atžyma kopiją, o 15 val. 57 min. - tiekėjo atsakymą, kuriame nurodyta, kad pasiūlyme pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos yra su įmonės vadovo (prezidento) ir vyr. finansininko originaliais parašais, kad ataskaitos yra pateiktos mokesčių inspekcijai, ir paaiškinta dėl mokesčių inspekcijos atžymų ant ataskaitų nebuvimo priežasčių, siejamų su tokių atžymų mokesčių inspekcijai neprivalomumu (t. 2, b. l. 142-143). Tokį kvalifikacinių duomenų patikslinimą atsakovas laikė tinkamu, UAB „Samsonas“ pasiūlymą vertino ir 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimu beveik visose pirkimo dalyse jam suteikė pirmą vietą, 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu pripažino jį laimėtoju, su kuriuo 2007 m. gruodžio 17 ir gruodžio 29 d. sudarė šviežių vaisių ir daržovių, raugintų kopūstų atitinkamoms zonoms pirkimo-pardavimo sutartis (t. 2, b. l. 144-180).

21Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pozicija, kad tokie perkančiosios organizacijos veiksmai neatitiko VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, ir šią išvadą grindžia tokiais motyvais. Lygiateisiškumo principas reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Lygiateisiškumo principas suponuoja tai, kad ribojama galimybė skirtingai taikyti konkurso sąlygas ir draudžiama perkančiajai organizacijai atsižvelgti į pavėluotai pateiktus tiekėjo pasiūlymo patikslinimus. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo sąlygų laikymosi kontekste. UAB „Samsonas“, pateikdamas atsakovui pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime, su konkurso sąlygomis sutiko, sąlygos, reikalaujančios pateikti ataskaitas su mokesčių inspekcijos atžymomis, neprašė paaiškinti, jos neginčijo, taip pat nekėlė klausimo dėl termino patikslinti pateiktus netikslius duomenis apie kvalifikaciją trukmės. Akivaizdu, kad per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą trečiasis asmuo UAB „Samsonas“ pateiktų netikslių duomenų apie savo kvalifikaciją nepatikslino, todėl jo pasiūlymas pagal VPĮ 32 straipsnio 6 dalį, Konkurso dokumentų 9.5.2. punktą turėjo būti atmestas. Tuo tarpu atsakovo veiksmai, kai jis pasibaigus terminui pakartotinai prašė vieno tiekėjo patikslinti netikslius duomenis, pavėluotai gavęs paaiškinimą dėl netikslių duomenų, jį priėmė ir vertino šio tiekėjo pasiūlymą, laikytini tiekėją proteguojančiais ir dėl to pažeidžiančiais lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, todėl neteisėtais. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra jokių duomenų, jog kitų konkurse dalyvavusių tiekėjų finansinį pajėgumą liudijančios pelno (nuostolių) ataskaitos buvo be mokesčių inspekcijos atžymų ir tokie pasiūlymai pripažinti tinkamais; jog kiti tiekėjai, gavę perkančiosios organizacijos prašymą patikslinti netikslius kvalifikacinius duomenis, šio reikalavimo tinkamai ir laiku neįvykdė ir kad jiems, kaip ir UAB „Samsonas“, buvo sudarytos sąlygos pasibaigus terminui tikslinti netikslius kvalifikacinius duomenis.

22Analizuojant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus pagrindinius principus, minėta, kad visos šio įstatymo nuostatos – tiek reglamentuojančios pirkimo dokumentų pateikimą, tiek paskesnes pirkimo procedūras bei sudarytos sutarties vykdymą, nukreiptos tam pačiam Viešųjų pirkimų įstatymo keliamam tikslui – užtikrinti skaidrumą, lygiateisiškumą viešųjų pirkimų srityje. Visi įstatymo reikalavimai suponuoja visų dalyvių lygias teises, sąžiningą naudojimąsi savo teisėmis. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai visus pirkimo dokumentuose nurodytus ir teisingus duomenis ir įrodymus, būtinus pasiūlymo atitikimui keliamiems reikalavimams įvertinti, tarp jų ir kvalifikacinių reikalavimų duomenis apie ekonominį ir finansinį pajėgumą įvykdyti sutartį bei šiuos duomenis pagrindžiančius įrodymus. Tiekėjas UAB „Samsonas“ perkančiajai organizacijai pateikė 2005 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, kurios duomenys neatitinka mokesčių administratoriui pateiktos tų finansinių metų ataskaitos duomenims, kopiją, o paaiškindamas dėl kvalifikacinių duomenų įrodymų neteisingai nurodė, kad su pasiūlymu pateiktos ataskaitos yra patvirtintos originaliais įmonės vadovo ir vyr. finansininko parašais (t. 2, b. l. 181; t. 3, b. l. 31). Skirtingų duomenų ataskaitų perkančiajai organizacijai ir mokesčių inspekcijai teikimo nepateisina trečiojo asmens UAB „Samsonas“ atstovės apeliacinės instancijos teisme išsakyti argumentai, kad aptariamų metų įmonės finansinė atskaitomybė buvo neteisinga dėl nusikalstamų darbuotojų veiksmų, ir dėl to buvo tikslinama. Viena vertus, juridinio asmens darbuotojų neteisėtų veiksmų pasekmių rizika tenka pačiam juridiniam asmeniui, kuris nagrinėjamu atveju, laikydamasis viešųjų pirkimų principų, turėjo pareigą atskleisti perkančiajai organizacijai dokumento, liudijančio finansinį pajėgumą, duomenų tikrumo aplinkybes. Kita gi vertus, iš apeliacinės instancijos teismui pateikto Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 4 d. teismo baudžiamojo įsakymo (t. 3, b. l. 82-86) matyti, kad baudžiamoji atsakomybė buvo taikyta bendrovės „Samsonas“ parduotuvių atsakingoms darbuotojoms už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą laikotarpiu nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 d., todėl vėlesnių metų finansinės atskaitomybės dokumentų parengimui tai įtakos negalėjo turėti. Atsakovo veiksmus, atliktus tikrinant tiekėjo UAB „Samsonas“ kvalifikaciją, pripažinus neteisėtais, aplinkybė, kad tiek pagal perkančiajai organizacijai, tiek pagal mokesčių inspekcijai teiktas pelno (nuostolių) ataskaitas šis tiekėjas atitiko Konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 1 punkto reikalavimus, nagrinėjamu aspektu tampa teisiškai nereikšminga, todėl kolegija dėl to plačiau nepasisako.

23Kitas Konkurso dokumentų 3 skyriaus 2 lentelės 2 punkte numatytas kvalifikacinis reikalavimas, kuriuo siekiama patikrinti tiekėjo pajėgumą, yra siejamas su tiekėjo siūlomos tiekti prekių vertės ir trijų metų įvykdytų sutarčių vidutinės metinės vertės santykiu. Tiekėjo per 2004, 2005 ir 2006 metus įvykdytų dalyku ir įvykdymo sąlygomis panašių sutarčių, kurių objektas susijęs su pirkimo objektu (švieži vaisiais ir daržovės, rauginti kopūstai), trijų metų vidutinė metinė vertė turi būti ne mažesnė kaip siūlomų tiekti prekių vertė. Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti šių sutarčių sąrašą, užpildydamas konkurso sąlygų 3 priede pateiktą lentelę (t. 1, b. l. 28). Lentelėje tiekėjas turi pateikti reikalaujamo laikotarpio įvykdytų panašių su pirkimo objektu susijusių sutarčių sąrašą, nurodant prekių grupės pavadinimą, sutarties kainą, įvykdymo datas, prekių gavėjus ir jų identifikavimo duomenis, visų sutarčių sumą ir trijų metų vidutinę metinę vertę. Pasiūlymo informacijos apie įvykdytas sutartis lentelėje UAB „Samsonas“ nurodė šešias reikalaujamo laikotarpio su pirkimo objektu susijusių prekių tiekimo Lietuvos kariuomenės aprūpinimo departamentui ir Kauno miesto švietimo skyriaus ikimokyklinėms ir bendrojo lavinimo įstaigoms sutartis, kurių bendra suma 11 763 890,64 Lt, o vidutinė metinė vertė 3 920 963,55 Lt (t. 2, b. l. 92). UAB „Samsonas“ siūlomų atsakovui tiekti prekių vertė – 3 258 422,51 Lt (t. 1, b. l. 162-163; t. 2, b. l. 38-43, 48-58, 62-69, 73-75). Tiekėjui UAB „Viržis“ kilo abejonės dėl UAB „Samsonas“ atitikties kvalifikaciniam reikalavimui ir dėl šio tiekėjo atsakovui pateiktų duomenų apie įvykdytų sutarčių Kauno miesto švietimo skyriaus ikimokyklinėms ir bendrojo lavinimo įstaigoms kainų tikrumo. Abejonėms pagrįsti ieškovas pateikė duomenis iš kompetentingos institucijos (t. 2, b. l. 199-200). Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime dėl šio ieškinio faktinio pagrindo nepasisakė, jo netyrė ir nevertino. Apeliacinės instancijos teismo reikalavimu Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento švietimo ir kultūros įstaigų apskaitos skyrius pateikė teismui informaciją, kad UAB „Samsonas“ pagal sudarytas sutartis tiekė maisto produktus centralizuotai apskaitomoms ikimokyklinio bei bendrojo lavinimo įstaigoms 2004 m. už 501 833,45 Lt, 2005 m. už 365 099,41 Lt ir 2006 m. už 247 487,33 Lt (t. 3, b. l. 25, 34). Šis dokumentas pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį yra oficialus rašytinis įrodymas ir turi didesnę įrodomąją galią. Trečiasis asmuo UAB „Samsonas“ nenurodė ir nepateikė apeliacinės instancijos teismui objektyvių įrodymų, paneigiančių oficialiame dokumente nurodytų duomenų tikrumą (CPK 178 straipsnis). Aptariamame rašte nurodytus duomenis panaudojus vietoj UAB „Samsonas“ pasiūlymo 3 priedo lentelėje nurodytų įvykdytų sutarčių Kauno miesto švietimo skyriaus ikimokyklinėms ir bendrojo lavinimo įstaigoms kainų, trijų metų įvykdytų panašių sutarčių bendra su Lietuvos kariuomenei tiektų prekių sutarčių suma yra 5 629 698,16 Lt, o vidutinė metinė vertė yra 1 876 566,05 Lt, t. y. mažesnė už UAB „Samsonas“ atsakovui siūlomų tiekti prekių vertę. Tokiu atveju šio tiekėjo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 2 punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo ir pagal VPĮ 32 straipsnio 6 dalį, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Konkurso sąlygų 9.5.1. ir 9.5.2. punktus turėjo būti atmestas. Esant tokioms aplinkybėms, spręstina, kad UAB „Samsonas“ perkančiajai organizacijai pateikė klaidingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, atsakovas turėjo galimybę šią informaciją patikrinti, kaip to pretenzijoje reikalavo ieškovas, ir jai pasitvirtinus taikyti Konkurso sąlygų 3.5 punkte numatytas pasekmes. Tačiau perkančioji organizacija to nepadarė, todėl pripažintina, kad pagal bylos duomenis konkurso sąlygų neatitinkančiam pasiūlymui preliminarioje eilėje skyręs pirmą vietą bei šio pasiūlymo teikėją pripažinęs laimėtoju, atsakovas priėmė neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus.

24Kiekvienu atveju teismui nustačius, kad pažeista viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir kad perkančioji organizacija nepagrįstai priėmė sprendimą vieno ar kito pirkimų dalyvio pasiūlymą pripažinti laimėjusiu, teismas turi spręsti dėl konkrečių pažeidimų pobūdžio, taip pat spręsti, ar konkretus pažeidimas pateisina pirkimų komisijos sprendimo panaikinimą ir šio sprendimo pagrindu sudarytos sutarties pripažinimą niekine. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, t. y. sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai – tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek viešųjų pirkimų principų esminiai pažeidimai.

25Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Lietuvos kariuomenė, priimdama UAB „Samsonas“ pasiūlymą ir pripažindamas jį laimėjusiu, pažeidė imperatyvius Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus bei neužtikrino šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytų lygiateisiškumo, skaidrumo principų įgyvendinimo. Kadangi byloje yra nustatyti konkurso tvarkos pažeidimai, dėl kurių trečiasis asmuo, kurio pasiūlymas turėjo būti atmestas, buvo pripažintas jo laimėtoju, tai tokie pažeidimai yra esminiai, o ne formalūs. Bylos duomenys liudija, kad tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo nėra naujokai viešuosiuose pirkimuose, todėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų bei jose numatytų principų privalomumas jiems yra žinomi, dėl to nagrinėjamoje byloje nustatyti viešojo pirkimo procedūrų pažeidimai niekaip negali būti pateisinami. Tokiu būdu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimai, kuriais patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant UAB „Samsonas“ pasiūlymui, ir šis tiekėjas pripažintas laimėtoju, yra neteisėti ir naikintini.

26Panaikinus sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimo komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra pasisakęs, kad teismai, nustatę imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, gali ir privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalies nuostatą konstatuoti, kad dėl tokio viešojo pirkimo sudarytas sandoris yra niekinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2008 ir kt.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo, nes tik išsprendus negaliojančio sandorio teisinius padarinius užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika. Todėl, nustačius, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimai priimti pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvias normas ir principus, teisėjų kolegija, vadovaudamasi CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, 1.80 straipsnio 1 dalimi, ex officio pripažįsta, kad 2007 m. gruodžio 17 d. ir gruodžio 29 d. sutartys, kurias perkančioji organizacija sudarė su laimėtoju paskelbtu trečiuoju asmeniu, yra niekinės ir negalioja (2 t., b. l. 144-180). Kadangi viešojo pirkimo procedūrų neteisėtumas konstatuotas vertinant trečiojo asmens pasiūlymo visoms pirkimo dalims, kuriose dalyvavo šis tiekėjas, kvalifikaciją bei atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, o susiję su viešojo intereso apsauga, todėl, kolegijos nuomone, nebus pažeistas draudimas teismui išeiti už ieškinio ribų, kai sutartys pripažįstamos negaliojančiomis visa apimtimi, o ne tik tose pirkimo dalyse, kuriose dalyvavo ieškovas (CPK 265 straipsnio 2 dalis, 320 straipsnio 2 dalis).

27Konstatavus niekinio sandorio faktą, taikomos restitucijos taisyklės, nustatytos CK šeštosios knygos normose (CK 1.80 straipsnio 2 ir 3 dalys). Taikant restituciją įprastai šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sutarties sudarymo, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismai, spręsdami klausimą dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, sutarties įvykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo ir parinkti restitucijos būdą, o esant išskirtiniems atvejams restitucijos netaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008 ir kt.). Iš Konkurso dokumentų, ginčo sutarčių sąlygų ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų matyti, kad maisto produktai Lietuvos kariuomenės kariams buvo perkami vieneriems 2008 metams, sutartys yra įvykdytos, todėl restitucijos taikymo atveju iš UAB „Samsonas“ priteisiant iš atsakovo Lietuvos kariuomenės gautą apmokėjimą už nupirktas prekes, nepagrįstai pagerėtų atsakovo padėtis, o UAB „Samsonas“ – atitinkamai pablogėtų, kadangi pirktos prekės jau yra parduotos ir suvartotos. Todėl restitucija nagrinėjamu atveju netaikytina.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinio reikalavimus, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, padarė nepagrįstas išvadas, taip pažeisdamas proceso teisės normas, o taip pat netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų procedūras. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimas naikintinas, priimant naują sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintinas, panaikinant Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimą, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant UAB „Samsonas“ pasiūlymui, ir 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą, kuriuo konkurso laimėtu atskirose pirkimo dalyse pripažinta UAB „Samsonas“, o taip pat ex officio konstatuojant 2007 m. gruodžio 17 d. ir 2007 m. gruodžio 29 d. sutarčių kaip niekinio sandorio faktą (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis, CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Vienu iš ieškinio reikalavimų UAB „Viržis“ prašė pripažinti atsakovo veiksmus ginčo pirkime neteisėtais. Nagrinėjamu atveju teismo nustatytas atsakovo veiksmų neteisėtumas sąlygojo neteisėtų sprendimų priėmimą, kurių panaikinimo pagrindas ir yra šie veiksmai, pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų nuostatas sudarantys reikalavimo panaikinti sprendimus faktinį pagrindą, todėl atsakovo veiksmų neteisėtumo pripažinimas negali būti savarankiškas ieškinio reikalavimas (dalykas). Tokiu būdu teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nėra procesiškai tikslinga dar atskirai konstatuoti ir atsakovo veiksmų neteisėtumą.

29Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys, 98 straipsnio 1 ir 3 dalys). Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinas jo sumokėtas iš viso 241 Lt žyminis mokestis už ieškinį ir apeliacinį skundą bei patirtos 1 795 Lt išlaidos advokato A. Bandzaičio pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (t. 1, b. l. 2; t. 3, b. l. 1, 16, 40-41, 77-81). Pirmosios instancijos teisme ieškovo UAB „Viržis“ bylą vedė administracijos vadovas ir ieškovo darbuotojas (t. 2, b. l. 21, 32-33, 192-193, 204-205, 231-233) (CPK 55 straipsnio 1 ir 2 dalys). Ieškovas pirmosios instancijos teisme pateikė įrodymus, kad už šioje civilinėje byloje suteiktas teisines paslaugas – bylos procesinių dokumentų analizę ir vertinimą, bendravimą su klientu, susipažinimą su pateikta informacija, memorandumo dėl ginčo konkurso rengimą ir įvertinimą, advokatų profesinei bendrijai SMA 2008 m. kovo 20 d. sumokėjo 4 395,50 Lt (t. 2, b. l. 196-198). Šie duomenys nepatvirtina, kad advokatų bendrijos SMA advokatai ar advokatų padėjėjai tiesiogiai dalyvavo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, kad rengė procesinius dokumentus, kurie buvo pateikti teismui, tačiau liudija, kad ieškovas buvo konsultuojamas nagrinėjamoje byloje, todėl ją laimėjusiam ieškovui kompensuotina už teisines konsultacijas 400 Lt suma, kuri nustatytina pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų rekomendacijų ,,Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatas. Iš atsakovo valstybės naudai taip pat priteistini 192,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas) (t. 1, b. l. 1; t. 3, b. l. 15).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti.

32Ieškovo uždariosios akcinės bendrovės „Viržis“ ieškinį patenkinti.

33Panaikinti Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. MND 21-P-3 dalis, kuriose patvirtintoje preliminarioje pasiūlymų eilėje pirma bei antra vietos atskirose pirkimo dalyse skirtos uždarajai akcinei bendrovei „Samsonas“.

34Panaikinti Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. MRD 21-P-6 dalis, kuriomis atskirų pirkimo dalių laimėtoju pripažinta uždaroji akcinė bendrovė „Samsonas“.

35Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 tarp Lietuvos kariuomenės ir uždarosios akcinės bendrovės „Samsonas“ sudarytas pirkimo-pardavimo 2007 m. gruodžio 17 d. ir 2007 m. gruodžio 29 d. sutartis Nr. 295 ir Nr. 308 pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis, netaikant restitucijos.

36Priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės ieškovo uždariosios akcinės bendrovės „Viržis“ naudai 241 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną litą) žyminį mokestį už ieškinį ir apeliacinį skundą ir 2 195 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt penkis litus) išlaidų advokatų pagalbai pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose apmokėti.

37Priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės 192,75 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt du litus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB ,,Viržis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 21 d. sprendimu UAB ,,Viržis“... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Viržis“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos kariuomenė prašo skundą atmesti... 7. Trečiasis asmuo UAB „Samsonas“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija Lietuvos kariuomenė... 11. Nesutikdamas su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais ir... 12. Vilniaus apygardos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas... 13. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje... 14. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios... 15. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu atmesdamas ieškinį, iš... 16. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų... 17. Atsakovo veiksmų, atliktų tikrinant tiekėjo UAB „Samsonas“... 18. Šviežių vaisių ir daržovių, raugintų kopūstų pirkimo atviro konkurso... 19. Vykdant tiekėjų kvalifikacijos patikrą, jeigu tiekėjas pateikė netikslius... 20. 2007 m. spalio 25 d. atsakovas paprašė trečiojo asmens UAB „Samsonas“... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pozicija, kad tokie perkančiosios... 22. Analizuojant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus pagrindinius principus,... 23. Kitas Konkurso dokumentų 3 skyriaus 2 lentelės 2 punkte numatytas... 24. Kiekvienu atveju teismui nustačius, kad pažeista viešųjų pirkimų... 25. Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Lietuvos... 26. Panaikinus sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimo... 27. Konstatavus niekinio sandorio faktą, taikomos restitucijos taisyklės,... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 29. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti.... 32. Ieškovo uždariosios akcinės bendrovės „Viržis“ ieškinį patenkinti.... 33. Panaikinti Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 2007 m.... 34. Panaikinti Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 2007 m.... 35. Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 tarp Lietuvos... 36. Priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės ieškovo uždariosios akcinės... 37. Priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės 192,75 Lt (vieną šimtą...