Byla 2A-267/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Viktoro Kažio, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui N. K., trečiojo asmens atstovei advokatei J. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-751-524/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Klaipėdos keliai“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kauno keliai“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. (14.3)VP3-102; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. (14.3)VP3-99 dalį dėl konkurso „Ištisinių asfaltbetonio dangų remontas“ sąlygų 6, 7, 9, 10, 17, 18 dalių; pripažinti, kad trečiojo asmens AB „Klaipėdos keliai“ pasiūlymas konkurse „Ištisinių asfaltbetonio dangų remontas“ neatitinka minimalių tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas 2006 m. kovo 10 d. paskelbė supaprastintą atvirąjį konkursą „Ištisinių asfaltbetonio dangų remonto“ darbams pirkti (toliau tekste - Konkursas). Konkurse pasiūlymus pateikė ieškovas ir tretysis asmuo AB „Klaipėdos keliai“, bei kiti asmenys. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2007 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. (14.3)VP3-102 atmetė ieškovo pateiktus pasiūlymus Konkurso sąlygų 6, 7, 9, 10, 17, 18 dalyse ir 2007 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. (14.3)VP3-99 buvo sudaryta preliminari eilė ir trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu Konkurso sąlygų 6, 7, 9, 10, 17, 18 dalyse. Šie sprendimai priimti pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – VPĮ) 3 straipsnyje įtvirtintus principus. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų, motyvuojant tuo, kad pagal 2003 metų finansinį balansą ieškovas tais metais patyrė nuostolius. Tačiau iš trečiojo asmens 2004 metų balanso matyti, jog 2003 metais trečiasis asmuo taip pat patyrė nuostolį, todėl nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, jo pasiūlymas taip pat turėjo būti atmestas. Kadangi minėti atsakovo sprendimai prieštarauja 122 straipsnio 2 daliai, todėl jie naikintini.

4Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas sprendime nustatė, kad Konkurso Sąlygų 10 punkte buvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, t.y. 2003 metais pelnas buvo neigiamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 29 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2007, iškeltoje tarp tų pačių šalių dėl kito dalyko, nurodė, jog perkančioji organizacija turi atmesti dalyvio paraišką, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Metinis grynasis pelnas, t.y. grynojo pelno kiekis, gaunamas per metus laiko, todėl 2003-2005 m. laikotarpis nėra pagrindas skaičiuoti metinių grynųjų pelnų sumos, jų vidurkio ar vidutinio grynojo pelno. Teismo nuomone, šie faktai turi prejudicinę reikšmę, todėl teismas turėjo vertinti kiekvienų metų grynąjį pelną atskirai (CPK 182 str. 2 p.). Teismas nustatė, jog ieškovo 2003 metų grynasis pelnas buvo neigiamas, t.y. neatitiko konkurso sąlygų 10 punkto, todėl ieškovo pasiūlymas atmestas pagrįstai. Ieškovas, remdamasis 2007 m. rugpjūčio 30 d. nepriklausomo auditoriaus išvada, kurioje konstatuota, jog pagal 2004 m. vasario 7 d. įsigaliojusį 7- ąjį Verslo apskaitos standartą ,,Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ ruošiant trečiojo asmens 2004 m. finansinę atskaitomybę, 2003 metai buvo nuostolingi, teigia, kad tiek jo, tiek trečiojo asmens 2003 metai, pagal finansinę atskaitomybę buvo nuostolingi. Šiuos teiginius teismas atmetė. Teismas motyvavo tuo, jog atsakovui konkurso metu buvo pateikta trečiojo asmens 2003 metų finansinė atskaitomybė su pelnu, o ieškovo su nuostoliu. Tos pačios finansinės atskaitomybės buvo pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai ir nebuvo perskaičiuotos pagal 2004 m. vasario 7 d. įsigaliojusį minėtą verslo apskaitos standartą. Be to, nėra įrodymų, kad tretysis asmuo nemokėjo pelno mokesčio, apskaičiuoto pagal pateiktą 2003 metų finansinę atskaitomybę. Trečiojo asmens 2004 metais finansinė atskaitomybė yra paskaičiuota pagal kitus standartus, todėl anksčiau konstatuoto trečiojo asmens pelningumo nepanaikino. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas padarė išvadą, jog atsakovas neturėjo galimybės kitaip vertinti Konkurse pateiktų dalyvių finansinių atskaitomybių ir ieškovo teiginius, kad atsakovas, vertindamas pasiūlymus, pažeidė imperatyvias įstatymo normas, atmetė. Teismas pažymėjo, jog ieškovo pateiktoje Valstybinei mokesčių inspekcijai 2003 metų finansinėje atskaitomybėje yra nurodytas nuostolis, nenurodytas sumokėtas pelno mokestis, todėl lygiateisiškumo principas nebuvo pažeistas. Be to, teismas nustatė, kad konkurso santykiai yra pasibaigę, dėl visų darbų yra sudarytos sutartys, kurių didžioji dalis yra ir įvykdytos, todėl konkurso rezultatų svarstymas iš naujo nesukurs teisinių pasekmių. Ieškovas teises planuoja ginti per nuostolių atlyginimo institutą, todėl teismas manė, jog ieškovas neįrodė, kad jo teisės yra pažeistos.

5Ieškovas UAB „Kauno keliai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas nepagrįstas. Teismas įrodymus turėjo vertinti pagal vidinį įsitikinimą, paremtą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu (CPK 185 str.), tačiau pažeidė šias taisykles, nes sprendimo priėmimo motyvai prieštarauja byloje esantiems įrodymams bei nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Teismo išvada, jog 2003 metais tretysis asmuo dirbo pelningai, todėl VPĮ įtvirtintas lygiateisiškumo principas nebuvo pažeistas, paremta tendencingai vertinant įrodymus, ignoruojant trečiojo asmens finansinės atskaitomybės dokumentus bei nepriklausomo auditoriaus išvadą. Atsakovas disponavo informacija, jog tretysis asmuo 2003 metais patyrė nuostolius, tačiau skirtingai vertino konkurso dalyvius – ieškovo pasiūlymą atmetė, o trečiąjį asmenį pripažino konkurso laimėtoju. Šiais veiksmais atsakovas pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo bei skaidrumo principus (VPĮ 3 str.), todėl teismas privalėjo panaikinti reikalaujamus atsakovo sprendimus. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas, priimdamas skundžiamus sprendimus, neturėjo galimybės kitaip vertinti pateiktų finansinių atskaitomybių, todėl nepagrįstai manė, jog tretysis asmuo 2003 metasi dirbo pelningai. Iš bylos aplinkybių matyti, jog ginčijamų sprendimų priėmimo metu atsakovas buvo informuotas ir žinojo, jog tretysis asmuo 2003 metais dirbo nuostolingai. Todėl esant faktui, jog skundžiamų atsakovo sprendimų priėmimo metu atsakovui buvo žinoma, kad tretysis asmuo patyrė nuostolius 2003 metais, teismas privalėjo konstatuoti, jog ginčijami atsakovo sprendimai prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 daliai. Todėl skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas.

6Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad skundas nepagrįstas, nes 2004 metais paruošta 2003 metų trečiojo asmens finansinė atskaitomybė pagal kitus, tarptautinius, standartus, kuriuose iš pelno yra atimamos rizikingos investicijos, realiai pelningumo nepanaikino. Be to, viešųjų pirkimų santykiai jau yra pasibaigę.

7Tretysis asmuo AB „Klaipėdos keliai“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog skundas nepagrįstas, nes ieškovas neįrodė savo finansinio pajėgumo ir tesiės verstis atitinkama veikla. Teismas teisingai vertino trečiojo asmens finansinę atskaitomybę, todėl apeliacinio skundo argumentai atmestini, kaip nepagrįsti. Be to, jau išnagrinėtoje byloje tarp tų pačių šalių buvo konstatuota, jog ieškovas 2003 metais dirbo nuostolingai, todėl neatitiko konkurso sąlygų 10 punkto reikalavimų. Teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl naikinti jo nėra pagrindo.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovas neteisingai įvardija prašomus panaikinti atsakovo priimtus sprendimus. Kaip matyti iš bylos medžiagos (1 t., b.l. 64-65) ieškovo nurodytas

102007 m. balandžio 3 d. sprendimas (14.3) VP3-99 iš tikrųjų yra tik atsakovo pranešimas apie preliminarią pasiūlymų eilę, o sprendimą, kuriuo tretysis asmuo UAB „Klaipėdos keliai“ buvo pripažintas laimėjusiu ginčo konkursą, atsakovas priėmė 2007 m. balandžio 20 d. (posėdžio protokolo Nr. ADM-234) (1 t., b.l. 98). Ieškovo nurodytas atsakovo 2007 m. balandžio 3 d. sprendimas (14.3) VP3-102 dėl UAB „Kauno keliai“ pasiūlymo atmetimo konkurse „Ištisinių asfaltbetonio dangų remontas“ (1 t., b.l. 63) iš tikrųjų yra tik pranešimas apie pasiūlymų atmetimo priežastis, o sprendimas, kuriuo atsakovas atmetė UAB „Kauno keliai“ pasiūlymą, buvo priimtas 2007 m. balandžio 2 d. (posėdžio protokolo Nr. ADM-181) (1 t., b.l. 92-95). Todėl ieškovo įvardinti sprendimai turi būti vertinami kaip Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. balandžio 20 d. sprendimas (posėdžio protokolo Nr. ADM-234) bei 2007 m. balandžio 2 d. sprendimas (posėdžio protokolo Nr. ADM-181).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl viešųjų pirkimų, todėl teismas nėra saistomas apeliacinio skundo argumentų.

12Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Observis“ v. Kauno miesto savivaldybė, Nr. 3K-3-222/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, Nr. 3K-3-458/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „LITESKO“ v. VšĮ Biržų ligoninė Nr. 3K-3-623/2005). Taigi, vertinant vykdomų viešųjų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą teisėtumą, būtina preciziškai įvertinti konkrečių pažeistų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų teisės normų pobūdį, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas aiškinti ir vertinti taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis priimta, civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, Nr. 3K-3-416/2005).

14Nagrinėjamoje byloje siekiant minėto VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo yra svarbi VPĮ 32 straipsnio pirmosios dalies nuostata, pagal kurią perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tam tikslui perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams (VPĮ 24 straipsnio antrosios dalies 2 punktas). Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio pirmąja dalimi perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 7 punktu perkančioji organizacija, atlikdama kvalifikacijos tikrinimo procedūrą, pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją (teisę verstis atitinkama ūkine veikla, ekonominę ir finansinę būklę bei techninius gebėjimus) apibūdinančius kriterijus, nustato jų reikalaujamas reikšmes ir patikrina, ar pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacijos kriterijų reikšmės atitinka iškeltus reikalavimus. Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta ir šių rekomendacijų 12, 13 punktuose, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius nei pateikti šiame teisės akte kvalifikacijos vertinimo kriterijus, arba nustatyti aukštesnes jų reikšmes, tačiau tokiu atveju ji turi būti įsitikinusi, kad toks sprendimas yra pagrįstas.

15Nagrinėjamoje byloje atsakovas vadovaudamasis VPĮ 35 straipsnio pirmosios dalies trečiuoju punktu vieną iš kvalifikacinių reikalavimų nustatė pareigą, kad kandidatų ūkinė komercinė veikla už praėjusius finansinius metus būtų pelninga. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtas reikalavimas, užima ypatingą vietą tarp kitų kvalifikacinių reikalavimų. Šią aplinkybę sąlygoja tai, kad šis reikalavimas geriau atspindi galimai būsimo partnerio patikėtinumą, kadangi pretendento finansinė atskaitomybė atspindi jį ne tik retrospektyviniu, bet ir perspektyviniu būdu, t. y. parodo jo gebėjimą, pajėgumą tvarkyti savo ūkinę komercinę veiklą, kas leidžia spręsti apie pretendento pasiryžimą tęsti šią veiklą, taigi ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Be to, atkreiptinas dėmesys į šioje byloje viešojo intereso apsaugos svarbą, siekiant įsigyti kokybiškas statybos rangos paslaugas, nes akivaizdu, kad nuo šio konkurso rezultato, t. y. įsigytų paslaugų kokybės, priklausys Klaipėdos mieste vykdomų didelės vertės miestui svarbių remonto darbų projektų įgyvendinimo sėkmė ir teisėtumas.

16VPĮ 32 straipsnio šeštoji dalis nustato imperatyvią teisės normą pagal, kurią perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Fima“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, Nr. 3K-3-185/2008).

17Nagrinėjamoje byloje ginčas iškilo dėl ieškovo bei trečiojo asmens atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis bylos medžiaga sprendė, kad atsakovo sprendimas dėl trečiojo asmens atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, yra teisėtas bei pagrįstas. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (Nr. 3K-3-416/2005), yra nurodęs, jog perkančiosios organizacijos priimamų sprendimų pagrįstumą teismas turi vertinti viešųjų pirkimų dalyviams keliamų reikalavimų ir konkretaus dalyvio pateikto pasiūlymo bei visų kitų bylos aplinkybių kontekste pagal CPK 185 straipsnio reikalavimus. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Ši norma įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, reiškiantį, kad galutinai ir privalomai įvertinti įrodymus palikta teismo kompetencijai. Laisvo įrodymų vertinimo principas taip pat reiškia tai, kad nė vienas įrodymas negali turėti iš anksto nustatytos galios, įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas visų įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir nė vieno negalima iš anksto atmesti ar laikyti svaresniu. Teismas konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą gali tada, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje buvo ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką - nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. Š. v. UAB „Tauragės knygynas“, Nr. 3K-3-260/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB "A A A" v. Valstybinis patentų biuras, Nr. 3K-3-569/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. G. v. R. Š., Nr. 3K-3-294/2003). Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad apeliacinio proceso paskirtis yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo patikrinimas tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektais. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinius, ir teisinius bylos aspektus, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir, esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, ar teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Faktinių aplinkybių ir byloje esančių įrodymų pagrindu apeliacinės instancijos teismas gali padaryti visiškai priešingas išvadas dėl vienų ar kitų faktų nei pirmosios instancijos teismas. Aiškinant šią įstatymo normą, darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo įvertinęs byloje esančius įrodymus, gali tam tikras aplinkybes pripažinti nenustatytomis, nors pirmosios instancijos teismas jas laikė nustatytomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno miesto savivaldybė v. J. D., Nr. 3K-3-369/2007).

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ištyrė byloje esančius duomenis, todėl klaidingai juos įvertino, dėl to nepagrįsta išvada apie trečiojo asmens finansinių 2003 metų pelningumą.

20Iš trečiojo asmens pateiktos 2003 m. pelno (nuostolio) ataskaitos (1t., b.l. 111) matyti, kad AB „Klaipėdos keliai“ 2003 m. dirbo pelningai. Tačiau iš pateiktos 2004 m. pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad AB „Klaipėdos keliai“ pakeitė savo 2003 m. pelno (nuostolio) ataskaitą ir nurodė, kad 2003 m. turėjo 82892 Lt. nuostolių. Byloje svarbu nustatyti, kuri ataskaita teisiškai yra galiojanti ir atspindi tikrus trečiojo asmens 2003 m. veiklos finansinius rezultatus.

217-asis verslo apskaitos standartas „apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ nustato, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama finansinėje atskaitomybėje informacija apie įmonės apskaitos politikos bei apskaitinių įvertinimų keitimą ir klaidų taisymą. Pagal šio standarto 25 p. ankstesniam laikotarpiui priklausančios esminės klaidos ištaisymo suma turi būti pateikta ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį, buvusį ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Kartu turi būti koreguojama ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės lyginamoji informacija. Jei lyginamosios informacijos pateikti negalima, tai turi būti nurodyta aiškinamajame rašte.

22AB „Klaipėdos keliai pateikdami 2004 m. peno (nuostolio) ataskaitą koregavo ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės lyginamąją informaciją ir nurodė, kad 2003 m. turėjo 82892 Lt. nuostolių. Toks koregavimas atitinka aukščiau nurodytą nustatytą verslo apskaitos standartą. Todėl teisiškai reikšminga yra kartu su 2004 m. ataskaita pateikta informacija apie 2003 m. veiklos finansinius rezultatus.

23Kaip minėta, AB „Klaipėdos keliai“ galiojančioje ataskaitoje nurodė, kad 2003 m. dirbo nuostolingai. Todėl tiek atsakovas, tiek ginčą nagrinėjantis teismas neturi pagrindo vertinti trečiojo asmens veiklos finansinio pelningumo kitaip, kaip tai vertino pats tretysis asmuo. Tuo labiau, kad trečiojo asmens atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsisakė teikti įrodymus apie tai, kad 2004 m. pateiktoje pelno (nuostolio) ataskaitoje pateikti neteisingi duomenys apie 2003 m. veiklos finansinius rezultatus.

24Tai, kad tretysis asmuo 2003 m. dirbo finansiškai nuostolingai patvirtina ir auditoriaus išvada (1t., b.l. 128).

25Taigi 2003 metų finansinė atskaitomybė neatspindėjo tikrosios faktiškai buvusios bendrovės ekonominės būklės, o aplinkybė, kad buvo sumokėtas pelno mokestis per se negali nei pakeisti bendrovės finansinę padėtį, nei įtakoti kitą jos būklės vertinimą.

26Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad apeliacinio skundo argumentai, jog teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisyklės, yra pagrįsti. Dėl to konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė svarbias bylai faktines aplinkybes, t. y. nepagrįstai pripažino trečiojo asmens ūkinės komercinės veiklos pelningumą už finansinius 2003 metus. Taigi be pagrindo sprendė, kad trečiasis asmuo atitinka minimalius pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kad metinis grynais pelnas per 2003 -2005 finansinius metus turi būti teigiamas (1t., b.l. 49-50).

27Teisėjų kolegija, sprendžia, kad šiuo atveju perkančiosios organizacijos sprendimas, pripažinti UAB „Klaipėdos keliai“ laimėjusia pasiūlymą, priimtas nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto reikalavimo įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir tvarką. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo paliktas galioti aukščiau minėtas sprendimas, negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu.

28Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad nėra pagrindo naikinti pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, kadangi konkurso santykiai yra pasibaigę, yra nepagrįstas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad panaikinus sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur), todėl nustačius, kad pirkimų komisijos sprendimas priimtas, pažeidus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas imperatyvias teisės normas, bylą nagrinėdami teismai ex officio privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, Nr. 3K-3-416/2005).

29Atsižvelgiant į tai, kad tretysis asmuo dėl aukščiau nurodytų priežasčių neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, perkančiosios organizacijos sprendimas priimtas nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto reikalavimo įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir tvarką ir todėl pirkimo komisijos sprendimu negalėjo būti pripažintas konkurso laimėtoju, konstatuojama, kad sutartys, kurios buvo sudarytos tarp atsakovo ir trečiojo asmens, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu, yra pripažįstamos prieštaraujančiomis imperatyvioms įstatymo normos, dėl to yra niekinės ir negalioja nuo sudarymo momento (CK 1.78 str. 5 d.).

30Taip pat dėl aukščiau nurodytų motyvų tenkintinas ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. balandžio 20 d. sprendimo (posėdžio protokolo Nr. ADM-234) dalį dėl konkurso „Ištisinių asfaltbetonio dangų remontas“ sąlygų 6, 7, 9, 10, 17, 18 dalių.

31Apeliacinio skundo reikalavimas pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. balandžio 2 d. sprendimą (posėdžio protokolo Nr. ADM-181) dėl UAB „Kauno keliai“, kuriuo buvo atmestas apelianto pasiūlymas, atmestinas.

32CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. CPK 279 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad, sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius (sprendimo res judicata galia).

33Iš bylos medžiagos (1 t., b.l. 92-95) matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi jis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 9 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi konstatavo, kad ieškovas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl atsakovas pagrįstai atmetė jo pasiūlymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 d. spalio 29 d. nutartimi (2 t., b.l. 200-204, civilinė byla Nr. 2-681-123/2006) paliko minėtus teismų sprendimus nepakeistus. Todėl, teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad kitoje civilinėje byloje įsiteisėjusiais teismo sprendimais buvo nustatytas ieškovo kvalifikacijos neatitikimas pirkimo dokumentuose numatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, sprendžia, jog nėra juridinio pagrindo panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos

342007 m. balandžio 2 d. sprendimą (posėdžio protokolo Nr. ADM-181). Todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismas teisingai atmetė ieškovo reikalavimą.

35Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus iš dalies, tarp šalių paskirstytinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas proporcingai teismo patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2, 3 d., 302 str.).

36Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina ½ dalis ieškovo sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį bei apeliacinį skundą, t. y. 300 Lt.

37CPK 98 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Apeliantas apeliaciniame skunde prašo teismo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, tačiau bylos nagrinėjimo metu nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atstovavimo išlaidų dydį. Todėl nesant byloje įrodymų apie apelianto patirtas atstovavimo išlaidas, apeliacinės instancijos teismas atmeta prašymą priteisti atstovavimo išlaidas iš atsakovo ieškovo naudai (CPK 98 str. 1, 3 d., 302 str.).

38Iš ieškovo valstybės naudai priteistina ½ dalis visų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, t. y. 22,25 Lt, o trečiojo asmens naudai ½ dalis jo turėtų atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme, t. y. 2 098,27 Lt. Tretysis asmuo nepateikė teismui dokumentų, patvirtinančių atstovavimo išlaidų apmokėjimą, pirmosios instancijos teisme, todėl minėtos išlaidos nepriteisiamos.

39Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

40Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

41Ieškinį tenkinti dalinai.

42Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. balandžio 20 d. sprendimo (posėdžio protokolo Nr. ADM-234) dalį dėl konkurso „Ištisinių asfaltbetonio dangų remontas“ sąlygų 6, 7, 9, 10, 17, 18 dalių.

43Konstatuoti, kad visos rangos sutartys, kurios buvo sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir AB „Klaipėdos keliai“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. balandžio 20 d. sprendimo (posėdžio protokolo Nr. ADM-234) pagrindu yra niekinės ir negaliojančios.

44Pripažinti, kad AB „Klaipėdos keliai“ neatitinka skelbto konkurso „Ištisinių asfaltbetonio dangų remontas“ minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

45Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

46Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ieškovo UAB „Kauno keliai“ naudai 300 Lt.

47Priteisti iš UAB „Kauno keliai“ valstybės naudai 22,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, o trečiojo asmens UAB „Klaipėdos keliai“ naudai 2 098,27 Lt sumą už advokato paslaugas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Kauno keliai“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinį... 5. Ieškovas UAB „Kauno keliai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 6. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 7. Tretysis asmuo AB „Klaipėdos keliai“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovas neteisingai įvardija... 10. 2007 m. balandžio 3 d. sprendimas (14.3) VP3-99 iš tikrųjų yra tik atsakovo... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str.).... 13. VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas -... 14. Nagrinėjamoje byloje siekiant minėto VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje... 15. Nagrinėjamoje byloje atsakovas vadovaudamasis VPĮ 35 straipsnio pirmosios... 16. VPĮ 32 straipsnio šeštoji dalis nustato imperatyvią teisės normą pagal,... 17. Nagrinėjamoje byloje ginčas iškilo dėl ieškovo bei trečiojo asmens... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje buvo ne kartą pabrėžta,... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Iš trečiojo asmens pateiktos 2003 m. pelno (nuostolio) ataskaitos (1t., b.l.... 21. 7-asis verslo apskaitos standartas „apskaitos politikos, apskaitinių... 22. AB „Klaipėdos keliai pateikdami 2004 m. peno (nuostolio) ataskaitą koregavo... 23. Kaip minėta, AB „Klaipėdos keliai“ galiojančioje ataskaitoje nurodė,... 24. Tai, kad tretysis asmuo 2003 m. dirbo finansiškai nuostolingai patvirtina ir... 25. Taigi 2003 metų finansinė atskaitomybė neatspindėjo tikrosios faktiškai... 26. Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad apeliacinio skundo argumentai, jog... 27. Teisėjų kolegija, sprendžia, kad šiuo atveju perkančiosios organizacijos... 28. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad nėra pagrindo naikinti pirkimų... 29. Atsižvelgiant į tai, kad tretysis asmuo dėl aukščiau nurodytų... 30. Taip pat dėl aukščiau nurodytų motyvų tenkintinas ieškovo reikalavimas... 31. Apeliacinio skundo reikalavimas pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto... 32. CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis,... 33. Iš bylos medžiagos (1 t., b.l. 92-95) matyti, kad atsakovas atmetė ieškovo... 34. 2007 m. balandžio 2 d. sprendimą (posėdžio protokolo Nr. ADM-181). Todėl... 35. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus iš... 36. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina ½ dalis ieškovo sumokėto žyminio... 37. CPK 98 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 38. Iš ieškovo valstybės naudai priteistina ½ dalis visų išlaidų, susijusių... 39. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios... 40. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimą pakeisti ir jo... 41. Ieškinį tenkinti dalinai.... 42. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 43. Konstatuoti, kad visos rangos sutartys, kurios buvo sudarytos tarp Klaipėdos... 44. Pripažinti, kad AB „Klaipėdos keliai“ neatitinka skelbto konkurso... 45. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 46. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ieškovo... 47. Priteisti iš UAB „Kauno keliai“ valstybės naudai 22,25 Lt išlaidų,...