Byla e2-457-213/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Joliai Janušauskaitei ir Ingai Bakšaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

4Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 262 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas, už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

6Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015-01-01 ( - ), dėl bendro naudojimo inžinerinėje sistemoje prakiurusio vamzdžių sujungimo mazgo buvo užlietas A. G. priklausantis turtas, kuris buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Dėl šio įvykio metu padarytos žalos AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo 262 Eur draudimo išmoką. Nuostolis buvo apskaičiuotas pagal AB „Lietuvos draudimas“ supaprastintą turto skaičiuoklę, remiantis programos „Sistela“ duomenimis. Išmokėjęs draudimo išmoką, ieškovas įgijo subrogacijos teisę į atsakingą už žalą asmenį. Pastatą, esantį ( - ) administruoja UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 str. nustatyta tvarka patalpų administratorius privalo vykdyti organizacines ir technines priemones pastato bendro naudojimo objektams išsaugoti, jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Savo veikloje jis privalo vykdyti STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ nuostatas. Administratorius privalo vykdyti pastate esančios inžinerinės įrangos būklės apžiūras, nuolatinius stebėjimus ir apie jų rezultatus informuoti pastato savininkus. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ neteisėti veiksmai pasireiškia tuo, kad jis buvo aplaidus, nepakankamai rūpestingas vykdydamas jam pavestus įpareigojimus. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintą reglamentavimą, pagrindinis administratoriaus uždavinys yra įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendro naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 9 punktą, gyvenamojo namo, jo dalių būklė ir jos atitikimas privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant: 1) nuolatinius stebėjimus; 2) kasmetines gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (gyvenamojo namo naudotojo ar techninio prižiūrėtojo sprendimu ir prieš prasidedant žiemos sezonui); 3) neeilines apžiūras, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir pan), gyvenamojo namo ar jo dalių griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis gyvenamojo namo techniniam prižiūrėtojui; 4) statybinius tyrinėjimus, jeigu jie reikalingi gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti; 5) gyvenamojo namo, jo dalių ekspertizę - pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ [3.21] reikalavimus. Reglamento 11 punkte numatyta, kad gyvenamojo namo ir jo dalių nuolatinius stebėjimus atlieka gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo - darbuotojas, kuriam pavesta vykdyti gyvenamojo namo techninę priežiūrą (Reglamento 11.1. papunktis). Kasmetines ir neeilines apžiūras atlieka specialistų grupė (komisija), kurios vadovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, suteikiančius teisę eiti vieną iš pagrindinių statybos techninės veiklos sričių vadovo pareigas (Reglamento 11.2. papunktis). Statybinius tyrinėjimus atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę juos atlikti (Reglamento 11.3. punktas). Reglamento 13 punkte numatyta, jog kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės gyvenamojo namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų, gyvenamojo namo ekspertizės poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymu Nr. D1-347 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių technologiniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašą“ (toliau - Aprašas) 10 punktas numato, jog vienas iš pagrindinių statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždavinių yra laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus (10.2. papunktis. Siekdamas 10 punkte numatytų tikslų, statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai (Aprašo 36. punktas). Aprašo 37. punkte numatyta, jog statinio techninę priežiūrą sudaro: 1) nuolatiniai statinio būklės stebėjimai, kurie vykdomi ne rečiau kaip kartą per savaitę, kurių metu yra vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems šalinti, o juos atlieka statinio techninis prižiūrėtojas, (Aprašo 37.1., 38. ir 39. punktai); 2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurias sudaro kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui, jų metu apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė (Aprašo 37.2., 41.1. ir 43. punktai); 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas. Nurodo, kad atsakovas nėra pateikęs įrodymų, patvirtinančių tai, kad pastato savininkai buvo įspėti apie name esančių vamzdynų netinkamą būklę (pralaidų vamzdžių sujungimo mazgą) ir tai, kad buvo imtasi maksimalių priemonių gedimams pašalinti. To nepadaręs jis rizikavo, nes suvokė ir turėjo suprasti, kad netinkamos būklės vamzdyno tolesnis eksploatavimas yra rizikingas ir gali sukelti žalą. Vilniaus apygardos teismas 2014-12-12 nutartyje (civilinė byla Nr. 2A-1920-590/2014) yra konstatavęs, jog aplinkybė, kad trūkę vamzdynai buvo uždengti, nepaneigia administratoriaus neteisėtų veiksmų ir kaltės, nes administratorius turi įrodyti, kad vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas, dėjo kokias nors pastangas, kad minėtos kliūtys būtų pašalintos. Vienas iš pagrindinių statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždavinių yra laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus. Kadangi bendro naudojimo vamzdžiai, tiek esantys lengvai prieinamose vietose, tiek esančiose šachtose, yra pastato konstrukcijų dalis, atsakovas privalėjo vykdyti jų priežiūrą ir pastebėti bei pašalinti bendrojo naudojimo vamzdžių defektus.

7Papildomai ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ rašte nurodė, kad atsakovo teigimu, žala atsirado ir dėl namo gyventojų neveikimo, nes jie tik po dienos pranešė apie bėgantį vandenį, neleido atidengti nišų. Nurodė, kad dėl atsakovo nurodytų aplinkybių draudėjos butui padaryta žala nepadidėjo. Draudėjos bute sugadintos vieno kambario lubos. Remonto kainą sudaro lubų perdažymo darbai, medžiagų kaina. Dėl lubose atsiradusios dėmės turėjo būti perdažytos viso kambario lubos. Dėmės dydis nuostolio sumai įtakos neturi. Tai reiškia, kad atsakovo įrodinėjamos aplinkybės, kad namo administratorius nedelsiant negalėjo suremontuoti vamzdžio, žalos dydžio neįtakojo. Tai pat nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad iki nagrinėjamo įvykio atsakovas tikrino vamzdžių būklę ir kad jis reikalavo, kad namo gyventojai atidengtų vamzdžius. Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-24 nutartyje (civilinė byla e2A-455-730/2017) nurodė, kad nors bendro naudojimo vamzdis buvo uždengtas gipso kartonu, tačiau šios aplinkybės neatleidžia administratoriaus nuo savo pareigų vykdymo, ir nešalina jos atsakomybės, kadangi bloje ėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovė būtų rašiusi atidengti bendro naudojimo vamzdžius. Pateikė nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame yra 2006 m. registro duomenys. 2006 metais butai turėjo savininkus , t.y. gyventojus. 2006 metais pasate buvo visa gyvenimui reikalinga inžinierinė įranga. Atsakovo pateiktame kadastro duomenų išraše nurodyta, kad pastatas pradėtas statyti 1994 metais, o statybos pabaiga įregistruota 2013 metais. Nors pastato statybos pabaiga įregistruota tik 2013 metais, pastatas faktiškai buvo įrengtas ir perduotas gyventojams anksčiau, t.y. namo inžinierinė įranga yra nuo 9 iki 20 metų senumo. Kad įrangos dalis buvo susidėvėjusi, patvirtina administratoriaus pateiktas namo įrangos apžiūros aktas.

8Atsakovas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant.

9Atsiliepime į ieškovo ieškinį atsakovas nurodė, kad 2015-01-02 10 val. 39 min. į atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dispečerinę tarnybą paskambino Naujoji ( - ). gyventojas ir pranešė, kad 2015-01-01 pastebėjo, kad užpilamas jų butas. Bendrovės santechnikai nuvyko į minimą namą išsiaiškinti apliejimo priežasčių. Apžiūrėjus aukščiau esančių butų vidaus vamzdynus, trūkumų nenustatyta. Bendro naudojimo vamzdynuose užsikimšimų nerasta. Nustatyta, kad įvykio ir žalos kilimo priežastis yra pralaidus nuotekų stovas, kuris yra priskirtas bendro naudojimo objektams. Nuotekų stovo pažeista vieta buvo virš buto, kuriam padaryta žala. Pagal projektą nuotekų stovai pravesti butuose. Inžinerinės įrangos, einančios per gyventojams asmeninės nuosavybės teise priklausančias patalpas, vykdyti techninę priežiūrą be savininkų valios atsakovui objektyviai neįmanoma. Butų savininkai stovų nišas aklinai uždengę, todėl jų iš karto apžiūrėti nebuvo galimybės. Butų savininkai bendrovės specialistams jų atidengti neleido, kad nepažeistų apdailos. Aukščiau esančio 8 buto savininkas leido atidengti vamzdyną tik tuomet, kai UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ užtikrino, kad visus šiame bute vamzdyno atidengimo ir vėliau uždengimo bei apdailos darbus atliks UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ savo lėšomis. Atidengus vamzdyną nustatyta, kad zonoje tarp 8 ir 11 butų praleidžia vamzdžių sujungimo mazgas. Šis mazgas buvo pakeistas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ lėšomis, defektas pašalintas. Pažymėtina, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ iki 2015-01-02 iš namo adresu ( - ) gyventojų negavo nė vieno nusiskundimo dėl bendro naudojimo vamzdynų pažeidimų. Administratorius, būdamas daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administratoriumi, savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais administravimo veiklą, teises ir pareigas. LR daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose įtvirtinta, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Atsakovas vykdo organizacines ir technines priemones pastato bendro naudojimo objektams išsaugoti, jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Šioje dalyje atsakovas vadovaujasi STR 1.12.05:2002 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“. Atsakovas vykdo visus šio reglamento reikalavimus. Buvo vertinama gyvenamo namo, jo dalių būklė ir jos atitikimas privalomųjų reikalavimų visumai, atliekami nuolatiniai stebėjimai - 9.1. p. pravedamos kasmetines gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (gyvenamojo namo naudotojo ar techninio prižiūrėtojo sprendimu ir prieš prasidedant žiemos sezonui) - 9.2. p.- pateikiame gyvenamojo namo apžiūros aktą; neeilinės apžiūros po stichinių nelaimių - 9.3. p. Minimame reglamente nurodyta, kad administratorius taip pat atlieka statybinius tyrinėjimus, jeigu jie reikalingi gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti - 9.4. p.; gyvenamojo namo, jo dalių ekspertizę pagal STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ [3.21] reikalavimus - 9.5. Pažymi, kad atsakovas namui ( - ) iki 2015 m. neatliko statybinių tyrinėjimų ar ekspertizių namo būklei ar jo atskirų jo dalių būklei nustatyti, nes nebuvo tam objektyvių priežasčių. Namas buvo pradėtas apgyvendinti 2005 m. (nurodyta būsto draudimo liudijime), o 2013 m. įregistruota šio namo statybos pabaiga Valstybinėje įmonėje registrų centre. Ieškinys grindžiamas iš esmės vieninteliu argumentu, kad atsakovas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, turėdamas įstatymais jam nustatytą pareigą prižiūrėti visą pastato, adresu Naujoji g. 21, Vievio m. Elektrėnų sav. inžinerinę sistemą, neįspėjo šio pastato savininkų apie name esančių vamzdynų netinkamą būklę (pralaidų vamzdžių sujungimo mazgą) ir tai, kad buvo imtasi maksimalių priemonių gedimams pašalinti. To nepadaręs, ieškovo teigimu, atsakovas rizikavo, nes suvokė ir turėjo suprasti, kad netinkamos būklės vamzdyno tolesnis eksploatavimas yra rizikingas ir gali sukelti žalą.

10Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240) 36 str. nurodyta, kad paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) garantinis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų. Šio įstatymo 24 str. sakoma, kad pastatytas, rekonstruotas ar kapitališkai suremontuotas statinys (jo dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįstamas tinkamu naudoti atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti yra nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi dalyje nustatytus esminius statinio reikalavimus. Dėl minimų aplinkybių ir įvertinant tai, kad iki 2015-01-02 iš namo adresu ( - ). gyventojų atsakovas negavo nė vieno nusiskundimo dėl bendro naudojimo vamzdynų sutrikimų, šio pastato butų savininkai nebuvo įspėti apie name esančių vamzdynų netinkamą būklę, o atsiradus problemai, ėmėsi maksimalių priemonių gedimams pašalinti. Atsakovas, sužinojęs kad įvyko vandens nutekėjimas iš bendro naudojimo inžinerinių tinklų, nedelsiant ėmėsi aktyvių veiksmų - tarėsi su gyventojais dėl leidimo išardyti jų butuose apdailą, kuria aklinai uždengti bendrieji inžineriniai tinklai, ją išardė, sutvarkė avarijos šaltinį, vėl atliko pilną apdailą. Visa tai atliko savo lėšomis. Nurodo, kad apie įvykį UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ buvo pranešta praėjus parai po įvykio. Remiantis CK 4.83 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) turi pareigą pranešti apie pastebėtus bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos, esančios jiems nuosavybės teise priklausančiose patalpose, defektus. Tai patvirtina, jog patys nukentėjusio buto gyventojai savo nerūpestingu elgesiu, t. y. laiku neinformuodamas namo administratoriaus, taip pat prisidėjo prie atsiradusios žalos dydžio. Vilniaus apygardos teismas byloje E2A-2254-392/2015 konstatavo, kad vien tik žalos atsiradimas dėl atvirai nematomo vamzdžio nėra pakankamas pagrindas atsakovui, kaip daugiabučio namo prižiūrėtojui, taikyti civilinę atsakomybę. Teismo vertinimu, atsakovas turi būti tiek rūpestingas ir apdairus, kiek buvo būtina, atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes. Atsakovas tinkamai vykdo bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų priežiūrą. Apie tai byloja pateikti gyvenamojo namo apžiūros aktai, atliktų darbų aktai.

112017-03-09 teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovė I. K. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai pažymėjo, kad dėl draudiminio įvykio yra kalta statybos bendrovė, kuri statė gyvenamąjį namą. Atsakovė gyvenamąjį namą esantį adresu ( - ), administruoja nuo 2005 metų. Nurodė, kad vamzdžiai prakiuro dėl nekokybiškai atliktų darbų. Namo vamzdynus gali apžiūrėti tik vizualiai, vamzdynai esantys butuose yra uždari. Šiuo metu vamzdis yra suremontuotas atsakovo sąskaitą, nors to ji daryti neprivalėjo. Laiko, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ tinkamai atlieka jai priskirtų namų priežiūrą. Taip pat nurodė, kad užlieto buto savivinkė pas atsakovę laiku nesikreipė dėl užlieto buto, t.y. kreipėsi tik praėjus vienai dienai po draudiminio įvykio. Tvarkant įvykio padarinius, buvo problemų, nes namo gyventojai nesutiko, kad būtų ardoma ta vieta, kurioje įvyko avarija.

12Ieškinys atmestinas.

13Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (( - ) straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (( - ) straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Taip pat pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., Van de Hurk v. Netherlands, judgment of 19 April 1994, no. 16034/90, § 61).

14Byloje nustatyta, kad 2013-12-08 tarp ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir A. G. buvo sudaryta būsto draudimo sutartis (Būsto draudimo liudijimo serija LD Nr. 100617361), kurios pagrindu buvo apdraustas butas, esantis adresu ( - ). (toliau tekste - Butas). Draudiminis laikotarpis nuo 2014-01-14 iki 2015-01-13, pasirinktas standartinis pastatų draudimo variantas, t.y. draudimas ir nuo vandens (b.l. 7-9). 2015-01-06 ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ žalų ekspertas, dalyvaujant Buto savininkei A. G., apžiūrėjo butą, o pastaroji ekspertui teigė, jog jos butas buvo aplietas iš viršaus. Buto savivinkė nurodė, kad apie draudiminį įvykį atsakovui pranešė 2015-01-01, o ieškovei - sekančią diena - 2015-01-02, nors atsakovė nurodė, kad apie įvykį buvo pranešta 2015-01-02.

15Ekspertas savo akte surašė Bute esantį turtą, kuris buvo sugadintas dėl užliejimo (b.l. 15-16). Ieškovas įvykį pripažino draudžiamuoju ir išmokėjo Buto savininkei draudimo išmoką – 262 Eur (b.l. 13, 14). Apie susidariusią situaciją 2015-01-02 buvo informuotas atsakovas namo administratorius UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kurio darbuotojai nuvyko nurodytu adresu ir apžiūrėjus namo vidaus vamzdynus, trūkumų nerado ir nustatė, kad įvykio ir žalos kilimo priežastis yra pralaidus nuotekų stovas, kuris yra priskirtas bendro naudojimo objektams, o nuotekų stovo pažeista vieta buvo virš buto, kuriam padaryta žala (b.l. 36).

162015-03-04 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, dėl žalos atlyginimo, tačiau bylos duomenimis atsakovas atsisakė šią pretenziją tenkinti (b.l. 5). Atsakovas teigia, kad nuotekų stovai pravesti butuose, todėl vykdyti inžinerinės įrangos, einančios per gyventojams asmeninės nuosavybės teise priklausančias patalpas, techninę priežiūrą be savininkų valios atsakovui objektyviai neįmanoma, nes butuose vamzdžiai yra aklinai uždengti.

17Ieškovas ieškinyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsirado žala bendro naudojimo inžinerinėje sistemoje prakiurus vamzdžių sujungimo mazgui, todėl pasak ieškovo už žalą atsakingas atsakovas - gyvenamojo daugiabučio namo administratorius - UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“.

18Lietuvos A. T. praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. K. ir kt. v. G. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-299/2008). Įrodinėjimo našta žalos atlyginimo dėl turto sugadinimo bylose tenka ieškovui, kuris turi pateikti įrodymus, patvirtinančius pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ ir V. B., bylos Nr. 3K-3-204/2014)

19Ieškovas nurodė, kad Buto užpylimas įvyko, nes atsakovas, būdamas gyvenamojo namo administratoriumi, privalėjo prižiūrėti bendrojo naudojimo vamzdį ir turi atsakyti už jo padarytą žalą. Bylos įrodymai patvirtina, kad atsakovas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis ” savo pareigas vykdė taip, kaip nustato teisės aktai: gavęs informaciją telefonu apie užlietą Butą, nuvyko nurodytu adresu, apžiūrėjo ir nustatė Buto užliejimo atsiradimo priežastis. Buto užliejimo atsiradimo priežastis buvo pralaidus vamzdžių sujungimo mazgas. Visus bendrastatybinius darbus atsakovas įvykdė bei vamzdžių sujungimo mazgą pakeitė (b.l. 34, 35). Jokių tai paneigiančių įrodymų (be paties žalos atsiradimo fakto) ieškovas nepateikė. Vien tik žalos atsiradimas dėl nematomo atvirai vamzdžio (kuris yra tarp aukštų) nėra pakankamas atsakovo kaip daugiabučio namo prižiūrėtojo atsakomybės pagrindas. Teismo vertinimu, atsakovas buvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek buvo būtina, atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes. Tokius vamzdžius įmanoma patikrinti tik iš buto vidaus, išardžius bute esančią sienų apdailą. Taigi atsakovas neturėjo jokios objektyvios galimybės vizualiai įvertinti vamzdžio sujungimo mazgų būklės iki jo susidėvėjimo. Byloje nėra duomenų, kad iki įvykio atsakovo administruojamame name būtų susidėvėję bendro naudojimo vamzdžių mazgai, niekas namo administratoriui nesiskundė, todėl namo administratorius neturėjo jokio pagrindo daryti išvadas, kad šio namo, esančio ( - ), vamzdyno būklė bloga, jį būtina keisti, ir dėl to imtis žalą užkardančių veiksmų. Nagrinėjamu atveju atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” kaltės dėl atsiradusios žalos taip pat nėra.

20LR aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu nr. D1-1067, 2011-01-07 redakcijos, nr. 2-66, patvirtinto Statybos techninio reglamento 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (toliau - reglamentas) VI skyriaus 9 punkte nurodyta, jog gyvenamojo namo ar jo dalių būklė įvertinama atliekant nuolatinius stebėjimus; kasmetines gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (gyvenamojo namo naudotojo ar techninio prižiūrėtojo sprendimu ir prieš prasidedant žiemos sezonui); neeilines apžiūras, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir pan.), gyvenamojo namo ar jo dalių griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis gyvenamojo namo techniniam prižiūrėtojui; statybinius tyrinėjimus, jeigu jie reikalingi gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti; gyvenamojo namo, jo dalių ekspertizę - pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ [3.21] reikalavimus bei gyvenamojo namo energinio naudingumo sertifikavimą.

21LR aplinkos ministro 2004-06-27 įsakymu nr. D1-347, patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ (toliau - aprašas) IV skyriaus 10 punkte vienas iš pagrindinių statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždavinių yra laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus (10.2 p.).

22Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-22 įsakymu Nr. 03V-449 patvirtintų Elektrėnų savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, kurie reglamentuoja atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kaip daugiabučio namo, adresu ( - ), administratoriaus veiklą. Nuostatų 5.3. p. numatyta, kad Administratorius vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą (eksploatavimą), atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą. 5.4. punktas nustato, kad ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar administratoriaus iniciatyva darbų planai svarstomi patalpų savininkų susirinkime. Iš aukščiau nurodyto teisinio reglamentavimo akivaizdu, jog dalies šių funkcijų, tokių, kaip sugedusių vamzdžių, esančių daugiabučio namo gyventojams nuosavybės teise priklausančiose patalpose ir akivaizdžiai nematomų, keitimas, administratorius savo iniciatyva nevykdo, o vykdo, tik gavęs butų ir kitų patalpų savininkų pranešimą apie pastebėtus bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos defektus, kadangi, pagal CK 4.83 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) turi pareigą bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

23Vertinant ieškovo argumentus dėl atsakovo aplaidaus ir nepakankamai rūpestingo įsipareigojimų vykdymo, pažymėtina, kad 2014-03-13 gyvenamojo namo apžiūros aktas parodo, jog atsakovas vykdydamas kasmetinę namo apžiūrą įvertino namo pamatų, sienų, laiptinės, stogo, šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų, elektros tinklų ir šildymo, bei tarp rekomenduojamų darbų nurodė įrengti pamatų nuogrindas ir keisti rūsio vamzdynų uždaromąją armatūrą. Iš to darytina išvada, jog atsakovas tinkamai vykdė pareigas, t.y. vykdė apžiūras, stebėjimus, tyrinėjimus bei likvidavo nustatytus defektus, todėl ieškovo argumentas dėl aplaidžiai atsakovo vykdomų savo pareigų taip pat neįrodytas.

24Atsižvelgus į šias visas aplinkybes ir nenustačius byloje atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” būtinų civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.246-6.248 str.), ieškovo reikalavimas negali būti tenkinamas, todėl jis ir yra atmetamas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 269, 270, 279 str. 307 str.

Nutarė

26Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, ieškinį atsakovui UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, į.k. 181613656, atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Joliai Janušauskaitei ir Ingai Bakšaitei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 4. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo... 5. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 6. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015-01-01 ( - ), dėl bendro naudojimo... 7. Papildomai ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ rašte nurodė, kad atsakovo... 8. Atsakovas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ į teismo posėdį neatvyko,... 9. Atsiliepime į ieškovo ieškinį atsakovas nurodė, kad 2015-01-02 10 val. 39... 10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240) 36 str.... 11. 2017-03-09 teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 14. Byloje nustatyta, kad 2013-12-08 tarp ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir... 15. Ekspertas savo akte surašė Bute esantį turtą, kuris buvo sugadintas dėl... 16. 2015-03-04 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, dėl žalos atlyginimo,... 17. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsirado žala bendro... 18. Lietuvos A. T. praktikoje, sprendžiant civilinės... 19. Ieškovas nurodė, kad Buto užpylimas įvyko, nes atsakovas, būdamas... 20. LR aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu nr. D1-1067, 2011-01-07 redakcijos,... 21. LR aplinkos ministro 2004-06-27 įsakymu nr. D1-347, patvirtinto Statybos... 22. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-22 įsakymu Nr.... 23. Vertinant ieškovo argumentus dėl atsakovo aplaidaus ir nepakankamai... 24. Atsižvelgus į šias visas aplinkybes ir nenustačius byloje atsakovo UAB... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 269, 270, 279 str. 307... 26. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, ieškinį atsakovui UAB... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...