Byla 2-376/2012
Dėl atsakovo sprendimų viešajame pirkime pripažinimo neteisėtais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Vilniaus universiteto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-7778-881/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį nurodytam atsakovui dėl atsakovo sprendimų viešajame pirkime pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus universitetui, prašydamas pripažinti, kad nurodytas ieškovas atitinka supaprastinto viešojo pirkimo konkurso „Duomenų centro rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbų pirkimas 2011-03/149“ (toliau – Konkursas) minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir panaikinti atsakovo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą atmesti UAB „Fima“ pasiūlymą ginčo konkurse (1-7 b. l.).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo organizuojamo supaprastinto viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimas palankus ieškovui teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas, nes viešasis pirkimas būtų pasibaigęs.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 28 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Fima“ prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo Vilniaus universiteto vykdomo ginčo viešojo pirkimo procedūras ir uždraudė sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (8-9 b. l.).

7Nurodė, kad ieškovas ginčija atsakovo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas ginčo konkurse, kadangi ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Teismo teigimu, preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, kad šios procedūros bus baigtos, dėl ko galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasidarys neįmanomas. Be to, pažymėjo, kad, tęsiant pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, kurie gali būti neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus universitetas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartį, o, ją palikus nepakeistą, įpareigoti ieškovą UAB „Fima“ pervesti į teismo depozitinę sąskaitą 5 882 352,94 Lt sumą arba pateikti ne mažesnės nei 5 882 352,94 Lt sumos banko garantiją (13-17 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, teisingumo, proporcingumo bei ekonomiškumo principus, kadangi dėl sustabdytų viešojo pirkimo procedūrų gali būti prarastos 5 882 352,94 Lt lėšos, skirtos įgyvendinti projektą „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, o tuo pačiu nebus įgyvendintas šis projektas, kuriuo siekiama sukurti aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei modernizuoti karjeros valdymo paslaugų teikimo materialinę bazę aukštosiose mokyklose.

112. Viešojo pirkimo sustabdymas pažeidžia 2011 m. sausio 11 d. VšĮ „Centrinė projektų valdymų agentūra“ ir atsakovo pasirašytoje Finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002/ParS-13700-34 numatytus projekto vykdymo ir lėšų įsisavinimo terminus, todėl sumažėja galimybė įgyvendinti šį projektą, o tik laiku įvykdytas projektas leistų sutaupyti viešojo sektoriaus lėšų ir tinkamai įsisavinti nacionalines bei Europos Sąjungos lėšas.

123. Teismas nesprendė klausimo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl buvo pažeistas šalių procesinio lygiateisiškumo principas.

13Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (47-50 b. l.). Nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo, proporcingumo principus ir nepažeidžia viešojo intereso, o Finansavimo ir administravimo sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti projekto įgyvendinimo terminus, todėl lėšos, skirtos ginčo pirkimui, savaime nebus prarastos dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Juolab kad pats atsakovas vėluoja vykdyti projektą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, CPK 4237 straipsnyje numatyta, kad viešųjų pirkimų bylose teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, gali taikyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą ir bei įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (4237 str. 2 d. 1, 2 p.).

18Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, tarp jų – viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimo principą, yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik tiriant ir įvertinant konkrečios bylos aplinkybes; bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Taigi, jeigu konkrečioje byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalos visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti tokias priemones (CPK 4237 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-62/2012, 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-61/2012).

19Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“ (finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšų), kurį įgyvendinant buvo organizuotas ginčo konkursas, susijęs su viešuoju interesu, t. y. Lietuvos aukštųjų mokyklų ir jų studentų teisėtais interesais naudotis sukurta vieninga šių mokyklų absolventų karjeros stebėsenos sistema bei modernizuotomis karjeros valdymo paslaugomis, kurios yra tiesiogiai susiję su studentų galimybe gauti informaciją apie trūkstamus specialistus ir jų perteklių, o tuo pačiu ir su jų galimybe įsidarbinti.

20Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje sustabdžius ginčo konkurso procedūras, buvo prailgintas atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimo laikas, dėl ko gali būti neužtikrintas aukščiau nurodytos visuomenės dalies karjeros valdymo paslaugų, karjeros stebėsenos sistemos modernizavimas bei plėtra, neįsisavintos tam skirtos lėšos, pažeidžiant aukščiau nurodytą viešąjį interesą, turint omenyje ir sumažėjusias Lietuvos jaunimo įsidarbinimo galimybes. Tai atitinka ir teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2007). Juolab kad, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 20 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį, o tai paneigia apygardos teismo išvadą, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-174/2012).

21Dėl pasakyto, panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis ir klausimas išspręstinas iš esmės – netenkintinas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d., 4237 str., 329 str. 1 d., 338 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo UAB „Fima“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 28 d. nutartimi patenkino... 7. Nurodė, kad ieškovas ginčija atsakovo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus universitetas prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą,... 11. 2. Viešojo pirkimo sustabdymas pažeidžia 2011 m. sausio 11 d. VšĮ... 12. 3. Teismas nesprendė klausimo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl... 13. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, dalyvaujančių byloje... 18. Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 19. Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje sustabdžius ginčo konkurso... 21. Dėl pasakyto, panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis ir klausimas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartį ir...