Byla 2-179/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ERGOLAIN PROJEKTAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ERGOLAIN PROJEKTAI“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1162-585/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ERGOLAIN PROJEKTAI“ ieškinį atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kėdžių studija“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ERGOLAIN PROJEKTAIatsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Kėdžių studija“, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sprendimus, kuriais UAB ‚Kėdžių studija“ pasiūlymas atvirajame konkurse „Baldų švietimo įstaigoms pirkimas“ (pirkimo Nr. 139706) 1-oje ir 2-oje pirkimo dalyse buvo pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei kuriais šis pasiūlymas buvo įrašytas į pasiūlymų eilę pirmuoju numeriu ir pripažintas laimėjusiu; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį atvirame konkurse „Baldų švietimo įstaigoms pirkimas“ (pirkimo Nr. 139706) 1-oje ir 2-oje pirkimo dalyse, o paaiškėjus, kad sutartis sudaryta – uždrausti tokią sutartį vykdyti (sustabdyti jos vykdymą). Ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad tikėtina, jog per atidėjimo laikotarpį perkančioji organizacija nesudarė viešojo pirkimo sutarties su 1 –os ir 2 – os pirkimo dalių laimėtoju UAB „Kėdžių studija“ arba sudaryta viešojo pirkimo sutartis dar nėra pradėta vykdyti, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užtikrintas realus teismo sprendimo įvykdymas, tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimai būtų patenkinti.

5Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB „Kėdžių studija“ nesutiko su ieškovo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6ieškovo UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7reikalavimo pagrindimas, nesant kitų argumentų ir nepateikus kitų įrodymų, nagrinėjamame bylos proceso etape yra aiškiai nepakankamas preliminariam konstatavimui, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, o trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra neįprastai maža.

8Teismas, nustatęs, kad ieškinio pagrindimas šioje proceso stadijoje yra nepakankamas ieškinio reikalavimo prima facie patvirtinimui, sprendė, jog viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas preliminariai nustatytomis aplinkybėmis yra labiau žalingas nei naudingas, todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 4237 str. 1 d.).

9nepaisant to, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas, pastarasis, pasikeitus faktinėms aplinkybėms (pasitvirtinus ieškovo prielaidoms, jog trečiasis asmuo nepateikė atsakovui būtinų faktinių duomenų arba pateikti faktiniai duomenys yra nepakankami), turi procesinę teisę pakartotinai reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10ERGOLAIN PROJEKTAIprašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti - uždrausti atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį atvirame konkurse „Baldų švietimo įstaigoms pirkimo“ (pirkimo Nr. 139706) 1-oje ir 2-oje pirkimo dalyse, o paaiškėjus, kad sutartis sudaryta – uždrausti tokią sutartį vykdyti (sustabdyti jos vykdymą).

11Vilniaus rajono savivaldybės administracija

12Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

13Dėl bylos nagrinėjimo ribų

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

18Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai (lot. prima facie) pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Šių priemonių taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma – ieškinį teismas patenkins ir, antra – nesiėmus jų, gali iškilti grėsmė įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo argumentų ir pateiktų įrodymų prima facie pakankamumą prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, padarė išvadą, kad reikalavimo pagrindimas, nesant kitų argumentų ir nepateikus kitų įrodymų, nagrinėjamame bylos proceso etape yra aiškiai nepakankamas preliminariam konstatavimui, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso ir pirkimo dokumentų reikalavimų, o pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, t. y., kad ieškinio reikalavimai nėra pakankamai pagrįsti.

20Apeliacinis teismas iš dalies nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareikštų ieškinio reikalavimų nepakankamo pagrįstumo šioje proceso stadijoje, pažymi, kad preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas taikant laikinąsias apsaugos priemones, negali būti tapatinamas su pareikštų reikalavimų vertinimu, kurį teismas atlieka nagrinėdamas bylą iš esmės ir priimdamas sprendimą. Teismo atliekamas prima facie ieškinyje išdėstytų teisinių ir faktinių argumentų vertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagristas dėl to, kad ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą, prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagristas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškinio reikalavimų nepakankamo pagrįstumo padaryta vertinant aplinkybes, kurios nesudaro prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalyko bei bus įvertintos nagrinėjant bylą iš esmės. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nagrinėjama civilinė byla Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 6 d. sprendimu išnagrinėta, ieškovo UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI“ ieškinys patenkintas, priimtas teismo sprendimas neįsiteisėjęs.

21Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad ieškovo UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI“ ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių, jas patvirtinančių įrodymų (prie ieškinio pridėti dokumentai) bei ieškinio motyvų, pakanka prielaidai, jog ieškinio reikalavimai atitinka ieškinyje dėstomų argumentų pobūdį ir ieškinys, preliminariu vertinimu, yra pagrįstas CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme ir apimtyje.

22Nustačius, kad nagrinėjamu atveju ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, apeliacinis teismas pasisako dėl kitų būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų viešųjų pirkimų bylose.

23Pažymėtina, kad CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

24Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

25Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros, įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012).

26Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą kuri teisinė vertybė turi būti ginama prioritetiškai: ar ieškovo nurodomas viešasis interesas užtikrinti atviro konkurso skaidrumą, susijęs su paties ieškovo, kaip byloje dalyvaujančio asmens ir dalyvio, siekiu laimėti atvirą konkursą ir sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija, ar viešasis interesas operatyviai įvykdyti atsakovo vykdomo atviro konkurso „Baldų švietimo įstaigoms pirkimas“ procedūras, turi būti labiau įvertinama tai, jog perkančioji organizacija vykdo atvirą konkursą, kurio objektas ir rezultatai glaudžiai susiję su socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikais. Kaip matyti iš bylos duomenų, atviras konkursas vykdomos siekiant įsigyti baldus Avižienių vaikų darželiui ir Egliškių šv. J. B. vidurinei mokyklai. Pats paslaugų pobūdis akivaizdžiai rodo, kad jos iš esmės susijusios ne tiek su perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimu, kiek su nurodytų ugdymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų gerbūviu ir ugdymu. Taigi, sustabdžius ginčo atvirą konkursą nukentėtų moksleivių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų, kaip vienos labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių, interesai, kadangi vaikai negalėtų lankyti ir mokytis naujai pastatytose ugdymo įstaigose, kol jos nebus tinkamai įrengtos. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, apeliacinis teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prioritetas teikiamas viešajam interesui operatyviai įvykdyti atsakovo vykdomo atviro konkurso „Baldų švietimo įstaigoms pirkimas“ procedūras, o ne

27Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ne tik socialiai pažeidžiamos visuomenės dalies – mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų teises ir teisėtus interesus, bet ir viešąjį interesą, todėl jų netaikymu būtų pasiekta žymiai didesnė nauda nei ta, kurią, pritaikius procesines teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones, galima būtų pasiekti viešųjų pirkimų metu užtikrinant tinkamą lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei racionalų viešiesiems pirkimams skirtų lėšų naudojimą.

28Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

29Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai ir teisėtai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ERGOLAIN PROJEKTAIatsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai,... 5. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB... 6. ieškovo UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 7. reikalavimo pagrindimas, nesant kitų argumentų ir nepateikus kitų įrodymų,... 8. Teismas, nustatęs, kad ieškinio pagrindimas šioje proceso stadijoje yra... 9. nepaisant to, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 10. ERGOLAIN PROJEKTAIprašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 11. Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 12. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio... 13. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir... 16. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 18. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo... 20. Apeliacinis teismas iš dalies nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 21. Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad... 22. Nustačius, kad nagrinėjamu atveju ieškovas tikėtinai pagrindė savo... 23. Pažymėtina, kad CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės... 24. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 25. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 26. Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą kuri teisinė vertybė turi būti... 27. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad... 28. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 29. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti...