Byla e3K-3-291-969/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Medingė“

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Gedimino Sagačio (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ieškinį atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Medingė“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių pirkimo dokumentų, kuriuose nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, aiškinimą ir tiekėjų atitikties šiems reikalavimams vertinimą, aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovė UAB „Versina“ (toliau – ir ieškovė, kasatorė) prašė teismo panaikinti atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir trečiojo asmens UAB „Medingė“ (toliau – ir trečiasis asmuo) pasiūlymą pripažinti laimėjusiu viešąjį pirkimą „Gruzdžių gimnazijos pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., rekonstravimas“; 2015 m. spalio 5 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją; įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, sudaryti naują pasiūlymų eilę, jos pirmoje vietoje nurodyti ieškovės pasiūlymą ir pripažinti ieškovę viešojo pirkimo laimėtoja; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 3. Byloje nustatyta, kad atsakovė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Gruzdžių gimnazijos pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., rekonstravimas“ (toliau – Konkursas).
 4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodė, kad pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti pats tiekėjas, o ne subrangovai (jeigu tiekėjas ketina juos pasitelkti), yra Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo bendrieji statybos darbai. Statinio statybos vadovą pagal Konkurso sąlygų 20.8 punkto 2 papunktį (specialieji statybos darbai) privalo turėti ir paskirti pats tiekėjas, bet ne jo subrangovas (Konkurso sąlygų 13 punktas).
 5. Konkurso sąlygose, be kitų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, buvo nustatyta, kad tiekėjas:
  1. turi turėti teisę Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: bendrieji ir specialieji statybos darbai (20.8 punktas);
  2. statybos darbų srityje privalo taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones (20.11 punktas).
 6. Konkurso sąlygose nurodyta, kokius duomenis privalo pateikti ūkio subjektų grupės nariai ir tiekėjo pasitelkti subrangovai:
  1. jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, Konkurso sąlygų 20.1–20.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o Konkurso sąlygų 20.7–20.11 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (20.11 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), kuris (-ie) vykdys bendruosius statybos darbus) (21 punktas);
  2. jei dalies darbų vykdymą tiekėjas ketina perduoti subrangovams, jis savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subrangovus, kokiems darbams ir kokiai jų daliai (procentais) ketina pasitelkti, bei pateikti jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Subrangovų kvalifikacijai taikomi reikalavimai, nurodyti Konkurso sąlygų 20.1–20.6 punktuose ir (pagal subrangovams ketinamus pavesti darbus) 20.7–20.9 punktuose. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis 20.9 punkto 2 papunkčio ir 20.10 punkto reikalavimams negali būti grindžiama pasiūlyme nurodyto subrangovo pajėgumais (22 punktas).
 7. Perkančiosios organizacijos 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimu sudaryta pasiūlymų eilė, Konkurso laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Medingė“.
 8. Ieškovės teigimu, trečiasis asmuo neatitinka Konkurso sąlygų 20.8 ir 20.11 punktuose nustatytų minimalių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų – neturi galiojančio sertifikato, patvirtinančio įdiegtą kokybės vadybos sistemą, taikomą daliai perkamų bendrųjų statybos darbų (hidroizoliacijos darbams), taip pat specialiesiems statybos darbams. Konkurso sąlygose nenustatyta galimybė atitiktį jų 20.11 punkto reikalavimams grįsti subrangovų pajėgumais, t. y. tiekėjas privalo pats taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones statybos darbų srityje. O trečiasis asmuo su pasiūlymu nepateikė sertifikatų ar jiems lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių atitiktį Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimams.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

7

 1. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – panaikino atsakovės 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir trečiąjį asmenį UAB „Medingė“ pripažinti laimėjusiu; kitą ieškinio dalį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas nesutiko, kad trečiasis asmuo neturi galiojančio sertifikato, užtikrinančio perkamų hidroizoliacijos darbų kokybę, nes UAB „Medingė“ pateikė 2015 m. birželio 2 d. kvalifikacijos atestatą atlikti bendruosius statybos darbus, o pagal STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedą hidroizoliacijos darbai priskiriami bendriesiems statybos darbams.
 3. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo su pasiūlymu nepateikė sertifikatų ar jiems lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikacijos atitiktį Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimams.
 4. Konkurso sąlygų 20.11 punktą, dėl kurio nuostatos „statybos darbų srityje“ kilo ginčas, teismas aiškino teikdamas prioritetą pažodiniam jo tekstui. Kadangi Konkurso sąlygų 20.8 punkte apibrėžtos statybos darbų sritys – bendrieji ir specialieji statybos darbai, tai pagal lingvistinį aiškinimą 20.11 punkto nuostatos apima visus – bendruosius ir specialiuosius – darbus. Atsakovė ir kitose pirkimo sąlygose neišskyrė atskiros pirkimo darbų srities, nustatė reikalavimus dėl visų statybos darbų (pvz., Konkurso sąlygų 20.10 punktas).
 5. Teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 4 d. nutartyje, kuri priimta savo problematika iš esmės analogiškoje civilinėje byloje UAB „Irdaiva“ v. asociacija „Dzūkų krašto menų inkubatorius“, bylos Nr. 3K-3-376/2014, pateiktais išaiškinimais.
 6. Teismo vertinimu, Konkurso sąlygų 21 punktas, pagal kurį 20.11 punkte nustatytą reikalavimą turi tenkinti ūkio subjektų grupės narys, kuris vykdys bendruosius statybos darbus, taikomas tuo atveju, kai bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė. Trečiasis asmuo neturi jungtinės veiklos partnerių, pateikė individualų pasiūlymą, todėl jo planuojami pasitelkti subrangovai nelaikytini ūkio subjektų grupės nariais. Perkančioji organizacija nepagrįstai sutapatino jungtinės veiklos partnerių bendrą veiklą ir subrangą, pagal kurias skiriasi atsakomybė dėl sutarties įvykdymo.
 7. Konkurso laimėtoju pripažinto trečiojo asmens planuojami pasitelkti subrangovai nėra pirkimo dalyviai (tiekėjai), o Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimas nustatytas tiekėjo kvalifikacijai.
 8. Teismas konstatavo, kad tiekėjo kvalifikacija atitiks Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimus tik jei tiekėjas pagal nurodytus standartus bus įdiegęs kokybės vadybos sistemas, taikomas visiems perkamiems darbams, t. y. bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams. Kadangi trečiasis asmuo neturi teisės atlikti specialiųjų statybos darbų, tai teismas tenkino dalį ieškinio, pažymėdamas, kad kiti reikalavimai (dėl Konkurso dalyvių kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei pretenzijų nagrinėjimo) priskirti perkančiosios organizacijos kompetencijai.
 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės ir trečiojo asmens apeliacinius skundus, 2016 m. vasario 25 d. sprendimu panaikino Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė; perskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 10. Kolegija nustatė, kad pagal Konkurso sąlygų 13 punktą pats tiekėjas privalo atlikti bendruosius statybos darbus. Trečiasis asmuo pateikė duomenis, kad jis turi kokybės vadybos sistemos įdiegimo sertifikatą atlikti bendruosius statybos darbus pagal Konkurso sąlygų 20.8, 20.11 punktų reikalavimus ir kad atliks Konkurso sąlygų 13 punkte nurodytus bendruosius statybos darbus. O Konkurso sąlygos nedraudžia remtis subrangovų kvalifikacija įrodinėjant atitiktį 20.11 punkto reikalavimui dėl specialiųjų statybos darbų.
 11. Kolegija sprendė, kad Konkurso sąlygų 13, 20.8, 21 ir 22 punktuose atskiriami bendrieji ir specialieji statybos darbai; Konkurso sąlygų 13, 21 ir 22 punktai patikslina tiekėjų kvalifikacijai keliamus reikalavimus.
 12. Ūkio subjektų grupės, kurią sudaro tiekėjas bei jo pasitelkti subrangovai, ir ūkio subjektų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, kvalifikacija yra lygiavertė. Priešingu atveju (keliant skirtingus reikalavimus jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančiai grupei ir tiekėjo bei jo pasitelktų subrangovų grupei) pirkimo sąlyga būtų diskriminacinė, pažeistų kitus viešųjų pirkimų principus.
 13. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė de facto nukrypo nuo jos pačios paskelbtų Konkurso sąlygų. Konkurso sąlygos turi būti aiškinamos pagal tikruosius perkančiosios organizacijos ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu jų tekstu. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurso sąlygų 20.8 ir 20.11 punktus ir, padaręs nepagrįstas išvadas, be teisinio pagrindo patenkino dalį ieškinio.
 14. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi pirmiau nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014, pateiktais išaiškinimais, nes skyrėsi nurodytos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9

 1. Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Versina“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 25 d. sprendimą ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Konkurso sąlygų 20.11 punkte nenurodyta, kad šis reikalavimas taikomas tik daliai statybos darbų, todėl, remiantis Konkurso sąlygų 9.2 punktu, kuriame nurodytos perkamų rekonstravimo darbų grupės (apimančios bendruosius ir specialiuosius statybos darbus), kokybės vadybos užtikrinimo priemonės privalėjo būti taikomos visiems darbams, sudarantiems pirkimo objektą. Sąvoka „statybos darbų srityje“ reiškia, kad nurodytas reikalavimas netaikomas kitiems (ne statybos) darbams.
  2. Apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas Konkurso sąlygų 13, 20.8, 21 ir 22 punktus, nepagrįstai sprendė, kad Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimas taikomas tik bendriesiems statybos darbams. Išvada, kad Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimo sąlygas patikslina jų 21 ir 22 punktai, diskriminuoja tiekėjus, kurie Konkurse dalyvauja be jungtinės veiklos partnerių ar nepasitelkia subrangovų, – jų kvalifikacija vertintina taikant tik Konkurso sąlygų 20.11 punktą, kuriame statybos darbų sritys neatskirtos (jis taikomas visiems statybos darbams ir tiekėjas privalo turėti kokybės valdymo sistemą, taikomą visiems perkamiems statybos darbams). Nurodyti punktai skirti tam, kad apibrėžtų reikalavimų taikymą ūkio subjektų grupei ir pasitelktiems subrangovams, tačiau jie nepaaiškina kvalifikacijos reikalavimo turinio.
  3. Konkurso sąlygų 20.11 punktas turi būti aiškinimas sistemiškai, kartu su jų 9, 20.8 punktais, Techniniu projektu, kurie patvirtina, kad buvo perkami bendrieji ir specialieji statybos darbai. Jei perkančioji organizacija būtų siekusi, kad tiekėjas turėtų kokybės vadybos užtikrinimo priemones, taikomas tik daliai perkamų statybos darbų, ji tai būtų nurodžiusi Konkurso sąlygų 20.11 punkte.
  4. Perkančiosios organizacijos pateiktu aiškinimu pakeista (susiaurinta) aiški Konkurso sąlyga, taip pažeidžiant skaidrumo, lygiateisiškumo ir sąžiningo konkuravimo principus. Trečiojo asmens kvalifikacija neatitiko Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimo, todėl jo pasiūlymas privalėjo būti atmestas.
  5. Apeliacinės instancijos teismas atsisakė remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014, nemotyvuodamas tokio sprendimo. Nurodyta nutartis priimta sprendžiant analogišką ginčą; sistemiškai aiškindamas pirkimo dokumentus, kasacinis teismas konstatavo, kad kokybės vadybos sistema turėjo būti taikoma visiems statybos darbams, kurie sudaro pirkimo objektą, t. y. ir specialiesiems statybos darbams; pirkimo dokumentuose nesusiaurinusi reikalavime nurodytų darbų apimties, perkančioji organizacija ginčo metu negali nurodyti kitokių reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas, Konkurso sąlygas aiškindamas priešingai (neatsižvelgdamas į pirkimo objektą, bet vertindamas reikalavimų taikymą partneriams ir subrangovams), taip pat pripažindamas, kad Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimą gali atitikti subrangovai, nors 22 punkte tokia galimybė nenustatyta, nukrypo nuo nurodytos praktikos.
  6. Pagal kasacinio teismo praktiką perkančiosioms organizacijoms neleidžiama itin laisvai interpretuoti aiškių pirkimo sąlygų, nes taip gali būti pakeistas jų turinys; toks ribojimas išplaukia iš lygiateisiškumo ir skaidrumo principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB TEO LT v. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-458/2011). Perkančioji organizacija, vertindama kasatorės pretenziją, pateikė interpretaciją, kuria siekė pakeisti Konkurso sąlygų 20.11 punktą (jį susiaurinti). Taip ji nukrypo nuo paskelbtų Konkurso sąlygų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014, pateiktų išaiškinimų.
  7. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas nemotyvuotas (priimtas pažeidžiant CPK 331 straipsnio 4 dalį), neaišku, kokiu pagrindu teismas sprendė, kad trečiasis asmuo turi kokybės vadybos įdiegimo sertifikatą atlikti bendruosius statybos darbus (bylos duomenys patvirtina, kad jis netaikė kokybės vadybos standartų hidroizoliacijos darbams; jų taikymą patvirtinantis sertifikatas trečiajam asmeniui išduotas 2015 m. spalio 8 d., t. y. jau po to, kai šis buvo pripažintas Konkurso laimėtoju). Taip pat neaišku, kuo remdamasis apeliacinės instancijos teismas sprendė dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo – ar dėl to, kad Konkurso sąlygų 20.11 punktas buvo taikomas tik bendriesiems darbams, ar dėl to, kad atitiktį jo reikalavimams buvo galima įrodinėti remiantis pasitelkiamų subrangovų pajėgumais.
 2. Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo jį atmesti, palikti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 25 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Iš Konkurso sąlygų 13, 21, 22 punktų reikalavimų aišku, kad perkančioji organizacija 20.11 punkte nurodytą reikalavimą aiškina kaip taikomą bendriesiems, bet ne visiems perkamiems statybos darbams. Šį punktą aiškinant remiantis Konkurso sąlygų 9 punktu galima padaryti klaidingas išvadas, nes jame vartojamos kitokios sąvokos; ginčo reikalavimas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į kvalifikacijos reikalavimų visumą, pvz., 20.8 punkto nuostatas. Konkurso sąlygų 13 punkte aiškiai nurodyta, kokiems darbams atlikti būtina turėti sertifikatą ar jam lygiavertį dokumentą.
  2. Trečiasis asmuo su pasiūlymu pateikė kokybės vadybos sertifikatui lygiaverčius dokumentus (direktoriaus patvirtintus Kokybės vadybos vadovus), kuriais pagrindė savo atitiktį Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimui. Kadangi kasatorė neginčijo pirmosios instancijos teismo išvados, kad trečiasis asmuo taiko kokybės vadybos sistemą bendriesiems statybos darbams, tai ji negali šių argumentų teikti kasaciniam teismui (CPK 347 straipsnio 2 dalis).
  3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014, negalima vadovautis kaip precedentu šioje byloje, nes ji priimta byloje, kurios aplinkybės skirtingos – ginčas kilo dėl supaprastinto riboto konkurso, kuriame dalyvavo tik 2 tiekėjai, jau pasirašius pirkimo sutartį, neaišku, kaip pirkimo sąlygas suprato kiti dalyviai.
  4. Perkančioji organizacija turi teisę aiškinti savo parengtas Konkurso sąlygas. Tai darydama, ji netaikė nei siaurinamojo, nei plečiamojo aiškinimo – sąlygas aiškino taip, kaip tai darytų bet kuriam tiekėjui pagal paklausimą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tokių paklausimų negauta; tai patvirtina, kad sąlygos buvo aiškios).
 3. Trečiasis asmuo atsiliepimu į kasacinį skundą prašo jį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Nustatant, kuriai statybos darbų sričiai turi būti taikomos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės pagal Konkurso sąlygų 20.11 punktą, negalima remtis sąlygų 9 punktu, nurodančiu, kas sudaro pirkimo objektą; šiuose punktuose pateikiama skirtinga informacija, vartojamos skirtingos sąvokos. Konkurso sąlygų 20.11 punkte nėra nuorodos į jų 9 punktą ar Konkurso sąlygų skyrių, apibrėžiantį pirkimo objektą. Sąlygas aiškinant sistemiškai, turėtų būti remiamasi tą patį dalyką reguliuojančiais punktais – pvz., techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus nustatančiais 20.8 ir 20.11 punktais.
  2. Lingvistinis Konkurso sąlygų 20.11 punkto aiškinimas neteikia pagrindo daryti išvadą, kad jis taikomas tiek bendriesiems, tiek specialiesiems statybos darbams. Nuostata „statybos darbų srityje“ suformuluota vienaskaita, ji yra blanketinė, nukreipia į statybos darbų sritis reglamentuojančius teisės aktus. O konkreti sritis turi būti nustatoma sistemiškai aiškinant Konkurso sąlygas šios nutarties 25.1 punkte nurodyta tvarka, taip pat įvertinus Konkurso sąlygų 13, 21 punktus. Trečiojo asmens įsitikinimu, Konkurso sąlygų 20.11 punktu reikalaujama, kad tiekėjas būtų sertifikuotas atlikti bendruosius statybos darbus.
  3. Kasatorė plečiamai aiškina Konkurso sąlygų 20.11 punktą, suteikdama jam tokią reikšmę, kokios perkančioji organizacija neketino sukurti. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad perkančioji organizacija siekė įvertinti tiekėjų atitiktį reikalavimams vykdant bendruosius statybos darbus, neatsižvelgiant į tai, ar jie Konkurse dalyvauja vieni, su jungtinės veiklos partneriais ar pasitelkia subrangovus.
  4. Perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų principų – Konkurso sąlygos kasatorei buvo žinomos, visiems tiekėjams sudarytos vienodos sąlygos, visi pasiūlymai vertinti vienodai. Sąžiningo konkuravimo principas būtų pažeistas, jei iš tiekėjų būtų reikalaujama taikyti atitinkamus standartus toje srityje, kurioje jis neatliks darbų, taip pat jei būtų taikomi skirtingi reikalavimai tiekėjams, veikiantiems su ūkio subjektų grupe, ir tiekėjams, pasitelkiantiems subrangovus.
  5. Apeliacinės instancijos teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos. Civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014 kasacinis teismas aiškino kitokias pirkimo sąlygas – jose kokybės vadybos reikalavimas buvo taikomas „perkamiems darbams“; toks reikalavimas nukreipia į pirkimo objektą, kuris, jei sudarytas iš bendrųjų ir specialiųjų darbų, reiškia reikalavimo taikymą abiem sritims. Nurodytoje byloje perkančioji organizacija laikėsi prieštaringos pozicijos, spręstas klausimas dėl subrangovo, kuris pasitelkiamas specialiesiems darbams vykdyti, kvalifikacijos atitikties (šiuo atveju – tiekėjo, kuris pats specialiųjų darbų neatliks).
  6. Konkurso sąlygų 22 punkte nurodyta, kokius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tiekėjas asmeniškai; jame nenustatyta, kad atitikties tam tikriems reikalavimams negalima grįsti subrangovų pajėgumais; kasatorė sąlygų neginčijo. Dėl to apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atitiktį Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimams tiekėjai galėjo grįsti subrangovų kvalifikacija.
  7. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygas aiškino sistemiškai, jų nesusiaurindama, vienodai visiems tiekėjams, neperžengdama savo diskrecijos ribų.
  8. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo atitinka Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimą dėl bendrųjų statybos darbų, todėl, teigdama priešingai, tačiau šį teismo sprendimą prašydama palikti galioti, kasatorė prieštarauja pati sau. Pirmosios instancijos teismas tokią išvadą motyvavo, todėl, jai pritardamas, apeliacinės instancijos teismas neprivalėjo pateikti papildomų motyvų. Ginčydama trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį reikalavimams, kasatorė kelia fakto klausimus, kurių kasacinis teismas nenagrinėja (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Skundžiamu sprendimu nebuvo iš esmės pažeistos CPK normos, jis aiškus, motyvuotas ir pagrįstas; juo byla išspręsta teisingai.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

12Dėl viešojo pirkimo dokumentų aiškinimo

 1. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Konkurso sąlygų 20.11 punkto (žr. šios nutarties 5.2 papunktį) (toliau – ir ginčo Konkurso sąlyga) aiškinimo, ar jame nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas taikytų kokybės vadybos užtikrinimo priemones statybos darbų srityje, reiškia, jog tokios priemonės turi būti laikomos tik bendriesiems statybos darbams ar bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams.
 2. Teismai ginčo Konkurso sąlygą aiškino skirtingai. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pagal 20.11 punktą pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams; kadangi tiekėjo pasitelkiami subrangovai nėra pirkimo dalyviai, tai, teismo vertinimu, jų turima patirtimi negalima grįsti tiekėjo atitikties nurodytam reikalavimui; trečiasis asmuo UAB „Medingė“ neturi teisės atlikti specialiųjų statybos darbų, todėl teismas pripažino, kad jo kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų.
 3. Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas priešingą sprendimą, konstatavo, kad Konkurso sąlygose nenustatytas draudimas atitiktį 20.11 punkto reikalavimams dėl specialiųjų statybos darbų grįsti pasitelkiamų subrangovų kvalifikacija (Konkurso sąlygų 13 punktas).
 4. Taigi iš esmės tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad Konkurso sąlygų 20.11 punkte reikalaujama, jog tiekėjas taikytų kokybės vadybos užtikrinimo priemones bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams. Tačiau išsiskyrė teismų pozicija dėl to, ar nurodytą reikalavimą tiekėjas turi atitikti pats, ar tai gali padaryti jo pasitelktas subrangovas.
 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja nuoseklią praktiką dėl viešojo pirkimo dokumentų aiškinimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Estravel Vilnius“ v. VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras, bylos Nr. e3K-3-39-690/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 6. Teismas laikosi pozicijos, kad pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus). Tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška. Toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo (plačiau žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).
 7. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „G4S Lietuva“ v. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudenciją).
 8. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, atsižvelgiant į Standartines supaprastinto atviro konkurso sąlygas (galiojusias Konkurso paskelbimo metu), patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 „Dėl standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“, paprastai nustatomi lentelėje, kurioje nurodomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį įrodantys dokumentai, kuriuos privalo pateikti tiekėjas.
 9. Kilus ginčui dėl konkretaus kvalifikacijos reikalavimo turinio, aplinkybė, kokią ir kokios apimties kvalifikaciją turi turėti pirkime dalyvaujantis tiekėjas, nustatoma įvertinus lentelėje nurodytą lingvistinę to reikalavimo išraišką, ją sistemiškai aiškinant kartu su pirkimo sąlygomis, apibrėžiančiomis pirkimo objektą, techninius reikalavimus jam (pavyzdžiui, reikalavimo turėti teisę verstis veikla, reikalinga perkamiems statybos darbams atlikti, turinys nustatomas įvertinus techninę specifikaciją, kurioje detalizuotas pirkimo objektas).
 10. Remiantis pirmiau nurodytomis pirkimo dokumentų aiškinimo taisyklėmis, lingvistiškai aiškinant Konkurso sąlygų 20.11 punktą, darytina išvada, kad reikalavimas taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones apribotas statybos darbais, t. y. jis netaikomas projektavimo, kadastrinių matavimo atlikimo ar kitiems darbams, kurie nėra statybos darbai.
 11. Vien iš Konkurso sąlygų 20.11 punkto formuluotės negalima nustatyti, kokiems konkretiems statybos darbams jis taikomas. Tam, kad naudojant lingvistinį aiškinimo metodą Konkurso sąlygomis nebūtų taikomas neproporcingas reikalavimas ir nebūtų sukuriamas nepagrįstas konkurencijos ribojimas, siekiant nustatyti, kokie konkretūs statybos darbai patenka į Konkurso sąlygų 20.11 punkto apimtį, šio punkto reikalavimą būtina aiškinti sistemiškai, kartu su pirkimo objektą apibrėžiančiomis sąlygomis.
 12. Konkurso sąlygų 9 punkte nurodyta, kad pirkimo objektą sudaro darbams vykdyti reikalingo darbo projekto parengimas, Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai (tiek bendrieji, tiek specialieji), kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylos parengimas. Atsižvelgiant į tai, nenukrypstant nuo ginčo Konkurso sąlygos lingvistinės išraiškos (kurioje nenurodyta konkreti statybos darbų sritis), darytina išvada, kad reikalavimas taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones taikytinas tiek bendriesiems, tiek specialiesiems Konkursu perkamiems statybos darbams.
 13. Priešingas aiškinimas (kad kokybės vadybos užtikrinimo priemonės privalo būti taikomos tik bendriesiems statybos darbams) prieštarautų lingvistinei Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikšmei, lemtų nukrypimą nuo atsakovės iš anksto paskelbtų reikalavimų, neatitiktų kasacinio teismo praktikos dėl kvalifikacijos reikalavimo taikymo konkrečioms statybos darbų sritims (žr., pvz., pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014).
 14. Nepagrįsti atsakovės ir trečiojo asmens argumentai, kad byloje negalima remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014, pateiktais išaiškinimais, nes joje tariamai buvo aiškintos skirtingos pirkimo sąlygos, taip pat skyrėsi faktinės bylos aplinkybės (šiame kontekste žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trinas“ v. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, bylos Nr. e3K-3-121-690/2016).
 15. Kolegija pažymi, kad vien konkreti pavartota pirkimo sąlygos formuluotė („perkami darbai“ ar „statybos darbų sritis“) nesudaro pagrindo atsisakyti remtis kasacinio teismo suformuluota taisykle, kaip turi būti aiškinamas pirkimo sąlygos turinys, – bendro pobūdžio teismo išaiškinimas, kad konkrečios sąvokos prasmei atskleisti naudotinas tiek lingvistinis, tiek sisteminis aiškinimas, atsižvelgiant į kitas pirkimo sąlygas, ypač apibrėžiančias pirkimo objektą, taikytinas ir kitose bylose, net jei dalis jų faktinių aplinkybių skiriasi, jeigu šie skirtumai nėra esminiai ir nepaneigia galimybės taikyti suformuluotą teisės aiškinimo taisyklę.
 16. Atsakovės ir trečiojo asmens nurodyti aptariamos ir nagrinėjamos bylos skirtumai – procedūros tipas (atviras ir ribotas konkursai), skirtingas pirkimuose dalyvavusių tiekėjų skaičius ir kitos šios nutarties 24.3 ir 25.5 punktuose nurodytos aplinkybės – nesudaro esminių skirtumų, dėl kurių nebūtų galima remtis pirmiau nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014, suformuluotais išaiškinimais.
 17. Juos pritaikius nagrinėjamoje byloje, egzistuoja pagrindas pripažinti, kad teismai pagrįstai sprendė, jog ginčo Konkurso sąlyga taikoma tiek bendriesiems, tiek specialiesiems statybos darbams.
 18. Poziciją, kad Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimas taikomas tik bendriesiems statybos darbams, atsakovė ir trečiasis asmuo grindė Konkurso sąlygų 21 punkto nuostata, pagal kurią 20.11 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), kuris (-ie) vykdys bendruosius statybos darbus.
 19. Atmesdama tokius argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad, sistemiškai aiškinant Konkurso sąlygas, taip pat įvertinus kiekvienos jų tikslą, darytina išvada, jog tiek Konkurso sąlygų 21, tiek 22 punktas skirti apibrėžti, kokius kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir kokia apimtimi perkančiajai organizacijai turi pateikti Konkurse dalyvaujančios ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjų pasitelkti subrangovai.
 20. Nurodytų punktų tikslas – informuoti perkančiąją organizaciją apie tiekėjo pasitelktų subjektų kvalifikaciją, jais nėra apibrėžiamas konkretaus kvalifikacijos reikalavimo turinys, o tik detalizuota, kaip atitiktis šiam reikalavimui turės būti įrodinėjama, t. y. pagal Konkurso sąlygų 21 punkto nuostatas, inter alia, atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 13 punktą (šios nutarties 4 punktas), atitiktį 20.11 punkto reikalavimui dėl bendrųjų statybos darbų privalės įrodyti šiuos darbus vykdysiantis grupės narys, o dėl specialiųjų (nenustačius atskirų reikalavimų) – bet kuris kitas narys arba grupės pasitelktas subrangovas.
 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Konkurso sąlygų 21 ir 22 punktuose apibrėžtas ne tiekėjų profesinio pajėgumo reikalavimo turinys ir apimtis, o tvarka, pagal kurią įrodinėtina atitiktis ginčo Konkurso sąlygai, t. y. ūkio subjektų pajėgumų perdavimo (sumavimo) ribojimas (šiame kontekste žr. Teisingumo Teismo 2016 m. balandžio 7 d. sprendimą PERTNER Apelski Dariusz, C-324/14, ECLI:EU:C:2016:214). Byloje ginčo dėl Konkurso sąlygos 21 ir 22 punktų teisėtumo nėra, todėl kasacinis teismas atskirai dėl to nesprendžia.
 22. Atsižvelgiant į šios nutarties 45 punkte pateiktus išaiškinimus, spręstina, kad Konkurso sąlygų 21 punkto nuostata neaktuali 20.11 punkto aiškinimui. Konkurso sąlygų 21, 22 punktų aiškinimu negali būti išplečiamas arba susiaurinamas kvalifikacijos reikalavimo, įtvirtinto ginčo Konkurso sąlygoje, turinys, kuris, kaip jau buvo nurodyta, nustatomas iš kvalifikacijos reikalavimų lentelės bei pirkimo objektą ir reikalavimus jam įtvirtinančių pirkimo sąlygų.

13Dėl tiekėjo teisės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir jais įrodinėti kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams

 1. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai jam bus prieinami.
 2. Viena iš tokių rėmimosi formų – subrangovų pasitelkimas. Subrangovai – ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau kuriems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kiti kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas) bei tikrinama atitiktis jiems (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „CSC Telecom“ v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės ir apsaugos ir darbo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-359/2012).
 3. Perkančioji organizacija privalo laikytis tiekėjų lygiateisiškumo principo ir visiems tiekėjams taikyti tuos pačius vertinimo kriterijus, o jei kai kurie jų tam tikriems darbams ketina pasitelkti subrangovus, pagal tuos pačius kriterijus turi įsitikinti subrangovų kvalifikacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010).
 4. Kasacinio teismo pažymėta, kad subranga – vienas iš ūkio subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose būdų, skirtas, inter alia, ne išvengti pajėgumo vertinimo, o priešingai, atitikti kvalifikacijos reikalavimus, todėl subrangovų pasitelkimo aplinkybė negali lemti nelygiaverčio tiekėjų vertinimo. Byloje, kur tiekėjas dalį darbų pavedė atlikti subrangovams, kad nė vienas iš pasiūlyme nurodytų subjektų (nei tiekėjas, nei subrangovai) dėl to perkančiajai organizacijai neprivalėtų įrodyti kokybės vadybos sistemos taikymo tiems darbams, kasacinis teismas konstatavo, kad su lygiaverčiu tiekėjų pasiūlymų vertinimu nesuderinamos tokios pirkimo sąlygos ir jų taikymas, kai subrangovams, ketinantiems vykdyti dalį viešojo pirkimo sutarties, nekeliami atitinkami kvalifikacijos reikalavimai, todėl skirtingai vertinami tiekėjai, kurie pasiūlymus pateikė su subrangovais ir be jų (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014).
 5. Konkurso sąlygų 13 punkte buvo nustatytas reikalavimas, kad bendruosius statybos darbus atliktų pats tiekėjas, o ne subrangovai. Šis reikalavimas suderintas su sąlygų 21 punktu, pagal kurį Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys, kuris vykdys bendruosius statybos darbus.
 6. Tiek Konkurso sąlygų 13 punkte, tiek 21 punkte ir 22 punkto sąlygomis, kad tiekėjo kvalifikacija pagal 20.9 punkto 2 papunkčio ir 20.10 punkto reikalavimus negali būti grindžiama pasiūlyme nurodyto subrangovo pajėgumais, tiekėjui nustatytas tiesioginio sutarties vykdymo reikalavimas, t. y. nustatytus reikalavimus privalo atitikti pats tiekėjas (konkrečius darbus atliksiantis ūkio subjektų grupės narys), dėl jų negalima remtis subrangovų pajėgumais.
 7. Atskirų reikalavimų dėl specialiųjų statybos darbų nebuvo nustatyta. Atsižvelgiant į tai, sistemiškai vertinant Konkurso sąlygas, jų 20.11 punktas aiškintinas kaip reiškiantis, kad tiekėjas (konkretus ūkio subjektų grupės narys) pats turėjo atlikti bendruosius statybos darbus ir jiems taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones, o specialiųjų statybos darbų vykdymą galėjo patikėti subrangovams bei atitiktį Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimui dėl specialiųjų statybos darbų įrodyti bet kurių viešojo pirkimo sutarties vykdyme dalyvaujančių subjektų (subrangovų ar partnerių) taikomomis kokybės vadybos užtikrinimo priemonėmis (mutatis mutandis žr. pirmiau nurodytą Teisingumo Teismo sprendimą PERTNER Apelski Dariusz).
 8. Taigi pagal perkančiosios organizacijos nustatytą tvarką atitiktis ginčo Konkurso sąlygoje įtvirtintam profesinio pajėgumo reikalavimui specialiųjų darbų atžvilgiu galėjo būti įrodinėjama sumuojant viešojo pirkimo sutarties vykdyme dalyvaujančių ūkio subjektų, nepriklausomai nuo jų teisinio santykio ir atsakomybės užsakovui (rangovas, subrangovas), pajėgumus ir turimą kvalifikaciją.
 9. Remiantis nurodytais motyvais atmestinas kasatorės argumentas, kad Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimą dėl bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų privalėjo atitikti pasiūlymą pateikęs tiekėjas (be subrangovų pajėgumų). Kasatorės pateikiamas aiškinimas, kad, remiantis Konkurso sąlygų 22 punktu, tiekėjas atitikties Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimams ta apimtimi, kuria grindžiamas pajėgumas atlikti specialiuosius statybos darbus, negali grįsti subrangovų pajėgumais, o turi pats taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones, nesuderinamas su viešųjų pirkimų reguliavimo tikslu užtikrinti ūkio subjektų konkurenciją, iš esmės reikštų nepagrįstą ir šioje nutartyje pateiktų išaiškinimų neatitinkantį draudimą pasitelkti subrangovus.
 10. Vien ta aplinkybė, kad Konkurso sąlygų 22 punkte expressis verbis nenurodytas reikalavimas pateikti subrangovų kvalifikacijos atitiktį 20.11 punkto reikalavimui patvirtinančius dokumentus, nepaneigia tiekėjo teisės remtis subrangovų pajėgumais atliekant specialiuosius statybos darbus. Tokia Konkurso sąlygų 22 punkto formuluotė vertintina kaip Konkurso sąlygų spraga, tačiau ją aiškinant negali būti taikoma kaip aiškiai įtvirtintas ribojimas, analogiškas nustatytam Konkurso sąlygų 13 punkte.
 11. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tiekėjų teises ribojančios konkursų nuostatos pirkimo dokumentuose turi būti įtvirtintos aiškiai, be dviprasmybių, taip laikantis VPĮ 24 straipsnyje perkančiosioms organizacijoms nustatyto imperatyvo (žr., pvz., pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Atitinkamai, ribojančios nuostatos turi būti aiškinamos siaurai – pirkimo sąlygose aiškiai neįtvirtinus draudimo, kurio turinys vidutiniam atitinkamos rinkos dalyviui nekeltų abejonių, draudžiama priimti sprendimus remiantis šiuo pagrindu (t. y. dėl draudimo nesilaikymo) (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Pontem“ v. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-533/2014).
 12. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau nurodytais argumentais, sprendžia, kad pagal Konkurso sąlygas negali būti ribojamos tiekėjo, pasinaudojusio galimybe pasitelkti reikalaujamą kvalifikaciją turinčius subrangovus, teisės, jei tuo nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (dėl šio aspekto teisėjų kolegija pasisakys vėliau).

14Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant trečiojo asmens pasiūlymą ir dėl jo kvalifikacijos atitikties reikalavimams

 1. Kaip nurodyta pirmiau, atsakovė, tiek vykdydama Konkurso procedūras, tiek ginčą nagrinėjant teisme laikėsi pozicijos, kad Konkurso sąlygų 20.11 punktu reikalaujama taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones tik bendriesiems statybos darbams. Remiantis šios nutarties 35–38, 42 punktuose padarytomis išvadomis, spręstina, kad nurodytu aiškinimu perkančioji organizacija ginčo reikalavimui suteikė reikšmę, priešingą lingvistinei jo reikšmei, taip nukrypdama nuo pačios paskelbtų Konkurso sąlygų ir pažeisdama skaidrumo principą.
 2. Tokios išvados nepaneigia atsakovės argumentai, kad Konkurso sąlygos (susiaurinus jose nustatytą reikalavimą) vienodai buvo taikomos visiems Konkurse dalyvavusiems tiekėjams. Skaidrumo principo neatitinka pirkimo dokumentų aiškinimas ir taikymas, neatitinkantis pradinio jų turinio (jam suteiktos tikslios reikšmės).
 3. Ta aplinkybė, kad perkančioji organizacija turi teisę tiek nustatyti pirkimo sąlygas, tiek jas aiškinti, priešingai nei gindamasi nuo jai pareikšto ieškinio įrodinėjo atsakovė, nesuteikia jai teisės keisti paskelbtas pirkimo sąlygas jas aiškinant. Kasacinio teismo pripažinta, kad perkančioji organizacija, iš anksto nesusiaurinusi visos atliktinų darbų apimties, ginčo metu negali keisti savo valios ar tikslų ir nustatyti kitokio pobūdžio reikalavimų. Jei būtų priešingai, perkančiosios organizacijos „tikrosios“ valios pirmenybė viešųjų pirkimų ar jos sprendimų peržiūros procedūrose iš esmės reikštų naudojimąsi neribota diskrecija (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014).
 4. Dėl nurodytų argumentų pripažintinas pagrįstu kasatorės argumentas, kad perkančioji organizacija netinkamai taikė savo patvirtintas Konkurso sąlygas ir tai galbūt galėjo lemti neteisėtus padarinius. Kita vertus, jei tinkamas Konkurso sąlygų taikymas iš esmės lemtų tuos pačius padarinius, neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai galėtų būti kvalifikuojami kaip formalus pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lemminkainen Lietuva“ v. VĮ „Kauno aerouostas“, bylos Nr. 3K-3-150/2010).
 5. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl Konkurso sąlygų netinkamo taikymo padarinių, atsakydama į kasacinio skundo argumentus, pasisakys dėl perkančiosios organizacijos atlikto Konkurso laimėtojo (trečiojo asmens) kvalifikacijos vertinimo pagal nustatytus reikalavimus.
 6. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad UAB „Medingė“ kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus – ji turi teisę atlikti bendruosius statybos darbus ir jiems taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones, o specialiesiems statybos darbams atlikti ketina pasitelkti subrangovus, kurie taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones specialiesiems statybos darbams.
 7. Kasatorė su tokiomis išvadomis nesutinka – jos teigimu, trečiasis asmuo netaiko kokybės vadybos užtikrinimo priemonių daliai bendrųjų statybos darbų (hidroizoliacijos darbams), taip pat neturi teisės atlikti specialiųjų statybos darbų (atitinkamai netaiko jų kokybės vadybos užtikrinimo priemonių).
 8. Sutiktina, kad vien pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė, jog trečiasis asmuo turi kvalifikacijos atestatą atlikti bendruosius statybos darbus, nepakankama atitikčiai Konkurso sąlygų 20.11 punkto reikalavimams nustatyti; ja pagrindžiama atitiktis reikalavimui turėti teisę verstis konkrečia veikla, bet ne kokybės vadybos užtikrinimo priemonių taikymas (profesinis pajėgumas).
 9. Tačiau, bylos duomenimis, perkančiosios organizacijos reikalavimu tikslindamas kvalifikacijos duomenis, trečiasis asmuo pateikė direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymu patvirtintą Kokybės, aplinkosaugos, DSS ir socialinio atsakingumo vadovą KADV03, kuriame apibrėžta tiekėjo atliekant bendruosius statybos darbus taikoma kokybės, aplinkosaugos, DSS ir socialinio atsakingumo sistema pagal standartų LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, SA8000:2008 reikalavimus. Jame nustatyti ir aprašyti koordinuoti veiksmai ir procedūros, taikytinos siekiant užtikrinti atitiktį nurodytiems standartams.
 10. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje, tiek atsiliepime į apeliacinį skundą kasatorė teikė išsamius argumentus tik dėl galimybės atitiktį ginčo Konkurso sąlygos reikalavimui pagrįsti lygiaverčiais įrodymais (ne akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotais sertifikatais), tačiau nekvestionavo trečiojo asmens pateiktų įrodymų turinio, jų pakankamumo. Kasatorė motyvavo, kad ginčo Konkurso sąlyga, kurioje expressis verbis įtvirtinta, jog profesinis pajėgumas įrodytinas ne tik šioje nuostatoje nurodytiems standartams lygiaverčiais standartais, bet ir lygiaverčiu dokumentu arba kitais tiekėjo lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymais (tiekėjo taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymais), turi būti aiškinama kaip reiškianti, jog atitiktis reikalavimui gali būti įrodoma tik pateikus akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą.
 11. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką peržiūros institucija, siekdama teisingai išspręsti šalių ginčą, turi išsiaiškinti atitinkamos pirkimo sąlygos turinį ir įvertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai pritaikė šią nuostatą, priimdama skundžiamą sprendimą. Pabrėžtina, kad pirkimo sąlygų analizė – ne fakto klausimas, taigi galimas spręsti kasaciniame procese (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB ,,Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublik?s susisiekimo ministerija ir kt., bylos Nr. 3K-3-436/2011, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Atsižvelgiant į tai, netinkamas ar nemotyvuotas ginčo Konkurso sąlygos turinio aiškinimas ir taikymas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniuose sprendimuose kasacinio teismo neriboja dėl to spręsti.
 12. Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimo teisėtumą kasatorė ginčijo darydama iš esmės neteisingą prielaidą apie ginčo Konkurso sąlygos turinį, t. y. laikydamasi klaidingos pozicijos, kad vienintelis būdas įrodyti atitiktį reikalavimui taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones – pateikti akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą. Kaip nurodyta pirmiau, pagal Konkurso sąlygų 20.11 punktą tiekėjo kvalifikacija (kokybės vadybos sistemos standartų laikymasis) galėjo būti įrodinėjama, be kita ko, tiekėjo taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymais. Byloje yra pateiktas trečiojo asmens direktoriaus įsakymu patvirtintas Kokybės aplinkosaugos, DSS ir socialinio atsakingumo vadovas. Ginčo dėl to, kad šis kokybės vadybos priemonių aprašymas, be kita ko, apima ir hidroizoliacijos darbų kokybės valdymą, nėra.
 13. Kitų argumentų, kuriais būtų pagrįsta trečiojo asmens kvalifikacijos neatitiktis ginčo Konkurso sąlygos reikalavimui dėl kokybės vadybos užtikrinimo priemonių taikymo bendriesiems statybos darbams, kasatorė nepateikė. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako ir iš esmės nesprendžia dėl trečiojo asmens pateiktų lygiaverčių įrodymų turinio ir galimybės jais grįsti atitiktį ginčo Konkurso sąlygai. Atsižvelgiant į tai, kaip teisiškai nepagrįsti atmetami kasatorės argumentai dėl atsakovės sprendimo vertinant trečiojo asmens kvalifikaciją pagal ginčo Konkurso sąlygą dėl bendrųjų darbų dalies nepagrįstumo.
 14. Šioje nutartyje jau buvo konstatuota (nutarties 54 punktas), kad Konkurso sąlygų 20.11 punktas negali būti aiškinamas kaip nustatantis reikalavimą, jog kokybės vadybos užtikrinimo priemones taikytų pasiūlymą teikiantis tiekėjas; atitiktis jo reikalavimams gali būti įrodinėjama pasitelktų subrangovų turima kvalifikacija. Dėl to atmestinas skundo argumentas, kad trečiasis asmuo neatitinka nustatytų reikalavimų, nes neturi teisės atlikti specialiųjų statybos darbų.
 15. Bylos duomenimis, trečiasis asmuo specialiesiems statybos darbams atlikti pasitelkė subrangovus, kuriuos išviešino Konkursui pateiktame pasiūlyme ir pateikė jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis. Tarp jų nebuvo atitiktį Konkurso sąlygų 20.11 punktui patvirtinančių dokumentų, tačiau byloje yra duomenys (kartu su tripliku pateikti subrangovų sertifikatai), patvirtinantys, kad atliekamiems specialiesiems statybos darbams subrangovai taiko kokybės vadybos sistemas.
 16. Nagrinėjamu atveju susiklostė situacija, kai: pirma, vykdydama Konkurso procedūras perkančioji organizacija laikėsi pozicijos, kad Konkurso sąlygų 20.11 punktas taikomas tik bendrųjų statybos darbų sričiai, ir dėl to nevykdė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimo bei nepaprašė trečiojo asmens per protingą terminą papildyti savo duomenų apie kvalifikaciją; antra, byloje yra duomenų, kad Konkurso laimėtoju pripažintas asmuo pasitelkė subjektus, kurie atitinka nustatytą reikalavimą ir tai patvirtinantys duomenys pateikti į bylą; trečia, ieškovė pretenzijoje ir teismo proceso metu ginčijo tik aplinkybę, kad trečiasis asmuo pats neturi teisės atlikti specialiųjų statybos darbų, tačiau neteikė argumentų, kad tokios teisės neturi ir jo pasitelkti subrangovai.
 17. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta, kad kasatorė neįrodė, jog trečiojo asmens kvalifikacija (kartu su pasitelktų subrangovų kvalifikacija) neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, todėl šios bylos aplinkybių kontekste formalus sprendimas, kad perkančiajai organizacijai netinkamai taikant ginčo Konkurso sąlygą trečiasis asmuo ne laiku pateikė atitiktį reikalavimams patvirtinančius duomenis ir dėl to turėjo būti pašalintas iš Konkurso, būtų neproporcingas ir neatitiktų ekonomiškumo principo. Faktinė ginčo situacija atitinka tinkamai aiškintinas Konkurso sąlygas ir suponuoja pagrįstą laimėtojo išrinkimą, todėl nesudaro pagrindo tenkinti kasacinį skundą.
 18. Teisėjų kolegija, remdamasi pateiktais argumentais ir išaiškinimais konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą sprendimą, todėl jis paliktinas galioti vadovaujantis šioje nutartyje nurodytais motyvais.
 19. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kurie neturi teisinės reikšmės šios bylos galutiniam teisiniam rezultatui.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

 1. Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad pateikdama kasacinį skundą, ieškovė turėjo 1936 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, jų atlyginimą prašo priteisti iš atsakovės ir trečiojo asmens. Konstatavus, kad kasacinis skundas atmestinas, šis prašymas netenkintinas.
 2. Pateikdamas atsiliepimą į kasacinį skundą, trečiasis asmuo turėjo 847 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, jų atlyginimą prašo priteisti iš kasatorės. Prašomų atlyginti išlaidų advokato pagalbai dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.14 punkte nurodyto dydžio, todėl, atmetus kasacinį skundą, trečiajam asmeniui priteistinas iš kasatorės (CPK 98 straipsnio 1 dalis).
 3. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 5,76 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 2 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Netenkinus kasacinio skundo, šios bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai priteistinos iš ieškovės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartimi buvo patenkintas ieškovės UAB „Versina“ prašymas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos supaprastinto atviro konkurso „Gruzdžių gimnazijos pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 165334) procedūros, uždrausta Šiaulių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Medingė“, o viešojo pirkimo sutarčiai esant sudarytai, sustabdytas jos vykdymas.
 5. Kadangi bylą išnagrinėjus kasacine tvarka apeliacinės instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas, paliktinas galioti, tai ieškovės prašymu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1dalimi,

Nutarė

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti UAB „Medingė“ (j. a. k. 175708523) iš UAB „Versina“ (j. a. k. 180346182) 847 (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis) Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

19Priteisti valstybei iš UAB „Versina“ (j. a. k. 180346182) 5,76 Eur (penkis Eur 76 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

20Panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – supaprastinto atviro konkurso „Gruzdžių gimnazijos pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 165334) procedūrų sustabdymą, draudimą Šiaulių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Medingė“, o viešojo pirkimo sutarčiai esant sudarytai, sustabdytą jos vykdymą.

21Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai