Byla A-1313-575/2018
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. T. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad ginčo laikotarpiu jam, kaip karjeros valstybės tarnautojui, buvo mokamas darbo užmokestis, kuris buvo sumažintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, kurias Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2013 m. liepos 1 d. nutarime pripažino prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija). Todėl pareiškėjui neišmokėta darbo užmokesčio dalis turi būti priteista.

93.

10Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

114.

12Atsakovas paaiškino, kad dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mažinimo Departamente buvo sumažintos ir biudžeto asignavimų lėšos, todėl pareiškėjui išmokėti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį Departamentas objektyvios galimybės neturi.

13II.

145.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 8 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

166.

17Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui ginčo laikotarpiu neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

187.

19Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu ėjo karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Minėtu ginčo laikotarpiu pareiškėjui buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, kurios Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai tiek, kiek buvo neproporcingai sumažinti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimai. Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime taip pat nurodė, kad, pripažinus teisinį reguliavimą, kuriuo buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų sumažinimo mastas, prieštaraujančiu Konstitucijai, iš Konstitucijos 23 straipsnio įstatymų leidėjui kyla reikalavimas be nepagrįsto delsimo nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą.

208.

21Tai, kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo vykdymas, patirtų praradimų kompensavimo dydžius, terminus ir kitus esminius elementus nustato Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojęs 2015 m. rugsėjo 1 d. Šiame Grąžinimo įstatyme patirtų praradimų kompensavimo mechanizmas yra nustatytas taip pat ir karjeros valstybės tarnautojams.

229.

23Teismas pažymėjo, kad kompensavimo tvarka Grąžinimo įstatyme yra grindžiama proporcingumo principu, kuris yra reikšmingas atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo nuostatas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, kad patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu.

2410.

25Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad tenkinti pareiškėjo reikalavimą priteisti nagrinėjamu ginčo laikotarpiu neišmokėtą darbo užmokesčio dalį nėra pagrindo.

26III.

2711.

28Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Taip pat prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Grąžinimo įstatymo preambulėje nustatyto valstybės tarnautojo darbo užmokesčio mažinimo 2 proc. 2009 m. ir 4,5 proc. 2010–2013 m., šio įstatymo 1 ir 2 straipsnių atitikties Konstitucijos 48 straipsniui, Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarime pateiktai konstituciniai doktrinai, teisėtų lūkesčių ir teisinės valstybės principams.

2912.

30Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

311. pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas neišsamiai ir nevisapusiškai išnagrinėjus bylai reikšmingas aplinkybes, netinkamai išaiškinus ir pritaikius teisės aktų reikalavimus;

322. Grąžinimo įstatyme nustatytu reguliavimu yra nepaisoma nediskriminavimo, proporcingumo principų, principo, kad pažeista teisė bus tinkamai apginta. Nors Grąžinimo įstatyme ir numatytas tolygus mažinimas (atitinkamai 2 ir 4,5 proc.), tačiau jis taikomas ne visiems valstybės tarnautojams, o tik daliai jų. Lietuvos Respublikos Seimas nustatė formulę, pagal kurią neišmokėta darbo užmokesčio dalis kai kuriais atvejais yra sumažinama iki nulio ar net neigiamos reikšmės, t. y. visiškai nekompensuojama;

333. Grąžinimo įstatymu pažeidžiamas įstatymo negaliojimo atgal principas (lot. lex retro non agit), kadangi nustatytos taisyklės, įtvirtinančios, koks darbo užmokestis turi būti mokamas jau už praėjusį laikotarpį, be to, mokėjimo terminas yra nepagrįstai ištęsiamas, o delspinigiai už pavėluotai išmokamą sumažintą darbo užmokestį neskaičiuojami.

344. teismas, atmesdamas skundą, iš esmės užkirto kelią pakartotinai kreiptis į teismą dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, jei neišmokėta darbo užmokesčio dalis nebūtų kompensuota Grąžinimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

3513.

36Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3714.

38Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Grąžinimo įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Taip pat nesutinka, kad pareiškėjo skundo šioje byloje atmetimas jam užkerta kelią kreiptis į teismą, jei jam sumažintas darbo užmokestis nebus tinkamai kompensuotas pagal Grąžinimo įstatymą. Pabrėžia, kad įstatymų leidėjui nekilo pareiga kompensuoti visą sumažintą darbo užmokestį valstybes tarnautojams – kompensuotina tik neproporcingai sumažinta atlyginimo dalis.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

4115.

42Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui (karjeros valstybės tarnautojui) 2011–2013 m. taikant teisinį reguliavimą, pripažintą prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

4316.

44Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundų ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

4517.

46Pabrėžtina, kad yra suformuota aktuali nuosekli Lietuvos vyriausiojo administracinio praktika analogiško pobūdžio bylose, kuriose apeliacinės instancijos teismas yra pateikęs išsamius ir detalius išaiškinimus, kodėl asmenims analogiškais atvejais kaip ir šioje byloje nepriteistina sumažinta atlyginimo dalis.

4718.

48Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

4919.

50Taigi teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėjo dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patirti praradimai turėtų būti kompensuojami pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą. Pareiškėjo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti jo reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu, nes sumažintą darbo užmokestį (atlyginimą) mokėjusiai institucijai Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjo patirtus praradimus. Tokia pozicija atitinka nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiško pobūdžio bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-278-552/2016, 2016 m. lapkričio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3833-520/2016, 2017 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1356-575/2017).

5120.

52Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais pareiškėjo argumentų, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas užkirs jam kelią ateityje kreiptis į teismą dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, jei neišmokėta darbo užmokesčio dalis nebus kompensuota pagal Grąžinimo įstatymą, nes jo skundo, kurį nagrinėjo pirmosios instancijos teismas, pagrindas buvo ne Grąžinimo įstatymas, t. y. pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui nereiškė reikalavimų vadovaudamasis Grąžinimo įstatyme įtvirtintu teisiniu reglamentavimu.

5321.

54Nagrinėjamu atveju pareiškėjas apeliaciniame skunde, be kita ko, kelia abejones dėl Grąžinimo įstatymo ir jame įtvirtinto kompensavimo mechanizmo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, teigdamas, kad minėtas mechanizmas yra neteisingas, diskriminuojantis, juo tinkamai neapginamos pažeistos teisės, kompensacijų dydžiai yra neproporcingi, jų išmokėjimo terminas yra per ilgas, neskaičiuojami delspinigiai už pavėluotą sumažinto atlyginimo dalies išmokėjimą. Atitinkamai apeliaciniame skunde pareiškėjas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl Grąžinimo įstatymo preambulėje nustatyto valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mažinimo 2 proc. 2009 m. ir 4,5 proc. 2010–2013 m., šio įstatymo 1 ir 2 straipsnio atitikties Konstitucijos 48 straipsniui, Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarime pateiktai konstitucinei doktrinai, teisėtų lūkesčių ir teisinės valstybės principams.

5522.

56Šiuo aspektu teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pagal ABTĮ 4 straipsnio 2 dalį, jeigu yra pagrindas manyti, jog įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Aiškinant šią proceso teisės normą, akcentuotina, kad teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą suteikta išimtinai bylą nagrinėjančiam teismui. Ši teismo teisė įstatymo nėra sietina su proceso dalyvių atitinkamais prašymais ar reikalavimais, o palikta paties teismo nuožiūrai. Teismas, atsižvelgęs į konkrečios bylos aplinkybes ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, sprendžia, ar yra būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pabrėžtina, kad pagal Konstituciją pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui kilusios abejonės dėl toje byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai, kurios privalo būti pašalintos, kad teismas galėtų priimti teisingą sprendimą (baigiamąjį aktą).

5723.

58Teisėjų kolegijai, išnagrinėjus bylos medžiagą, nustatytas bylos faktines aplinkybes, įvertinus byloje kilusio ginčo pobūdį, byloje taikytinas teisės aktų nuostatas, atsižvelgus į aktualią Konstitucinio Teismo praktiką, nekyla abejonių dėl Grąžinimo įstatymo (jo dalies) galimo neatitikimo Konstitucijai dėl pareiškėjo išdėstytų teiginių. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas iš esmės nepateikė pagrįstų teisinių argumentų, leidžiančių abejoti įstatymų leidėjo Grąžinimo įstatyme nustatytų nekompensuojamų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio (atlyginimo) procentų (2 proc. ir 4,5 proc.) atitiktimi Konstitucijai ir joje įtvirtintam konstituciniam teisinės valstybės principui. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad darbo užmokestis ginčo laikotarpiu buvo mažintas ne visiems valstybės tarnautojams, todėl ir Grąžinimo įstatymas taikomas tik tiems asmenims (jiems mirus – jų įpėdiniams), kuriems buvo mokamas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis (atlyginimas). Kompensuojama turi būti tik neproporcingai dėl ekonomikos krizės sumažinta atlyginimo dalis. Taikant Grąžinimo įstatyme nustatytą formulę asmeniui priklausanti grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis gali būti lygi nuliui arba gali būti apskaičiuojamas neigiamas dydis ir tai iš esmės reiškia, kad asmeniui darbo užmokestis nebuvo mažinamas neproporcingai, o dėl proporcingo mažinimo neišmokėta darbo užmokesčio dalis nėra ir neturi būti grąžinama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3833-520/2016).

5924.

60Niekuo nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai, kad Grąžinimo įstatymu pažeidžiamas įstatymo negaliojimo atgal principas (lot. lex retro non agit), kadangi Grąžinimo įstatymu yra nustatytas pagal Lietuvos Respublikos konstitucijai prieštaraujančiu pripažintą teisinį reguliavimą neproporcingai sumažintų atlyginimų kompensavimo mechanizmas, kuris reguliuoja po šio įstatymo priėmimo susiklostančius santykius, t. y. nustato atitinkamų išmokų išmokėjimo šiame įstatyme nustatytais terminais tvarką.

6125.

62Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo argumentai, kad Grąžinimo įstatymu neproporcingai sumažintų atlyginimų dalių išmokėjimo terminai yra nepagrįstai ištęsiami, taip pat nors turėtų, bet nemokami delspinigiai už sumažintą atlyginimo dalį, nepagrindžia, kad nustatytas kompensavimo mechanizmas yra neteisingas, neužtikrina patirtų praradimų tinkamo kompensavimo per protingą laikotarpį.

6326.

64Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad abstraktūs ir deklaratyvūs pareiškėjo teiginiai dėl Grąžinimo įstatymo ir jame įtvirtinto kompensavimo mechanizmo atitikimo Konstitucijai nepagrindžia būtinybės šioje byloje kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad byla būtų teisingai išnagrinėta, todėl pareiškėjo prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą netenkintinas. Akcentuotina, kad ir kitose tokio pobūdžio bylose nebuvo tenkinti asmenų prašymai kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Grąžinimo įstatymo (jo dalies) atitikties Konstitucijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-29-602/2016, 2016 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1125-552/2016, 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2188-552/2016, 2017 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1356-575/2017).

6527.

66Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, įvertino byloje esančius duomenis, nenukrypo nuo teisminės praktikos tokios kategorijos bylose, teisingai taikė teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisingą procesinį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra jokio pagrindo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

67Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

68pareiškėjo S. T. apeliacinį skundą atmesti.

69Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

70Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė iš Lietuvos Respublikos... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad ginčo laikotarpiu jam, kaip karjeros valstybės... 9. 3.... 10. Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 11. 4.... 12. Atsakovas paaiškino, kad dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio... 13. II.... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 8 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu ėjo karjeros valstybės... 20. 8.... 21. Tai, kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d.... 22. 9.... 23. Teismas pažymėjo, kad kompensavimo tvarka Grąžinimo įstatyme yra... 24. 10.... 25. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad tenkinti... 26. III.... 27. 11.... 28. Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos... 29. 12.... 30. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 31. 1. pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas neišsamiai ir... 32. 2. Grąžinimo įstatyme nustatytu reguliavimu yra nepaisoma nediskriminavimo,... 33. 3. Grąžinimo įstatymu pažeidžiamas įstatymo negaliojimo atgal principas... 34. 4. teismas, atmesdamas skundą, iš esmės užkirto kelią pakartotinai... 35. 13.... 36. Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo... 37. 14.... 38. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Grąžinimo įstatymas... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. 15.... 42. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui (karjeros valstybės... 43. 16.... 44. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 45. 17.... 46. Pabrėžtina, kad yra suformuota aktuali nuosekli Lietuvos vyriausiojo... 47. 18.... 48. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33... 49. 19.... 50. Taigi teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos... 51. 20.... 52. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais pareiškėjo argumentų, kad... 53. 21.... 54. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas apeliaciniame skunde, be kita ko, kelia... 55. 22.... 56. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pagal ABTĮ 4... 57. 23.... 58. Teisėjų kolegijai, išnagrinėjus bylos medžiagą, nustatytas bylos faktines... 59. 24.... 60. Niekuo nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai, kad Grąžinimo įstatymu... 61. 25.... 62. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo argumentai, kad Grąžinimo... 63. 26.... 64. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad abstraktūs ir deklaratyvūs... 65. 27.... 66. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 67. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 68. pareiškėjo S. T. apeliacinį skundą atmesti.... 69. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 8 d. sprendimą... 70. Nutartis neskundžiama....