Byla e2-3608-345/2018
Dėl atsakovės priimtų sprendimų, organizuojant viešąjį konkursą išorinės reklamos erdviniam stendui-kintamo vaizdo ekranui įrengti, panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Videoarchitektai“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, sekretoriaujant Daivai Jokūbaitytei, dalyvaujant ieškovės kooperatinės bendrovės „Katos grupė“ atstovei advokato padėjėjai Ž. V., atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei V. M., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Videoarchitektai“ atstovei advokatei J. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės kooperatinės bendrovės „Katos grupė“ skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl atsakovės priimtų sprendimų, organizuojant viešąjį konkursą išorinės reklamos erdviniam stendui-kintamo vaizdo ekranui įrengti, panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Videoarchitektai“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė kooperatinė bendrovė (toliau – ir KB) „Katos grupė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 30-2817 „Dėl išorinės reklamos erdvinių stendų-kintamojo vaizdo ekranų įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojų tvirtinimo“ dalį, kurioje UAB „Videoarchitektai“ patvirtinta laimėtoja įrengti, eksploatuoti stendą teritorijoje, esančioje ties pastatu Vilniuje, Ukmergės g. 248; 2) panaikinti atsakovės 2017 m. lapkričio 22 d. rašto Nr. A51-80686/17(2.3.2.1-TR3) dalį, kurioje nuspręsta netenkinti KB „Katos grupė“ 2017 m. lapkričio 6 d. skundo; 3) panaikinti atsakovės 2017 m. gruodžio 4 d. rašto Nr. A63-792/17(2.3.1-EM4) dalį, kurioje nuspręsta netenkinti KB „Katos grupė“ 2017 m. lapkričio 21 d. skundo; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Vilniaus apygardos administraciniame teisme iškėlus administracinę bylą Nr. eI-1162-968/2018 nustatyta, jog joje keliami reikalavimai, kylantys iš viešojo konkurso teisinių santykių, todėl teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi ji pagal teismingumą perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

83.

9Ieškovė kooperatinė bendrovė „Katos grupė“ nurodė, kad atsakovė, organizuodama konkursą Vilnius, Ukmergės g. 248, išorinės reklamos erdviniam stendui-kintamo vaizdo ekranui (toliau – ir Ekranas) įrengti (toliau – ir Konkursas) ir paskelbdama jo rezultatus, pažeidė viešojo administravimo, atsakingo valdymo principus. Skundžiamu atsakovės 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Konkurso laimėtoja patvirtintos UAB „Videoarchitektai“ vadovas vadovavo jau bankrutavusiai Latvijoje registruotai įmonei SIA Actual City Media, kuri liko skolinga Savivaldybei, todėl ieškovė abejoja, ar laimėtoja galės apmokėti Ekrano įrengimo ir eksploatavimo sumas. Sutarties sudarymas su UAB „Videoarchitektai“ prieštarautų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintiems viešojo administravimo principams, įskaitant efektyvumo principą, nes šiuo atveju Savivaldybė galimybę gauti pajamas iš nuomos vietai išnaudojo ne itin efektyviai, Konkurso dalyvius vertino formaliai. Pareiškėja minėtas aplinkybes nurodė savo skunduose, į kuriuos atsakovė atsakė skundžiamais 2017 m. lapkričio 22 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. raštais. Nėra sąžininga, kad atsakovė nesudaro sąlygų jai pasinaudoti pirmumo teise sudaryti Sutartį ir šią teisę suteikia tik naujam Konkurso laimėtojui. Pagal Administracijos direktoriaus 2016-07-29 įsakymu Nr. 30-1777 „Dėl išorinės reklamos erdvinių stendų-kintamo vaizdo ekranų įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų organizavimo“ (toliau – 2016 m. liepos 29 d. įsakymas) patvirtintus Išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo Savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatus (toliau – Konkurso nuostatai) laimėtoju tampa dalyvis, kuris ne tik sumoka konkrečia suma nustatytą rinkliavą, bet ir pasiūlo bei sumoka didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai mokestį (toliau – ir Paramos mokestis), tačiau tai nesuderinama su Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, kurioje nurodyta, kad iš vietinės rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama atlyginti už objektą, už kurį pagal šį įstatymą nustatyta vietinė rinkliava, kitaip negu sumokant vietinę rinkliavą. Sumokėjęs Paramos mokestį, asmuo negauna visiškai jokių paslaugų, o toks mokestis yra neteisėtas.

104.

11Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime (II t., e. b. l. 47-48) prašė vadovautis jos administracinėje byloje Nr. eI-1162-968/2018 teiktu 2018 m. sausio 11 d. atsiliepimu Nr. A104-195/18(3.11.1E-TD), 2018 m. vasario 6 d. rašytiniais paaiškinimais Nr. A104-549/18(3.11.1E-TD) bei su šiais procesiniais dokumentais teiktais įrodymais administracinėje byloje Nr. eI-1162-968/2018. Šiuose procesiniuose dokumentuose atsakovė nurodė, kad Konkursas įvykdytas vadovaujantis Konkurso nuostatų reikalavimais. Konkurso nuostatuose nėra reikalavimo tikrinti konkurse dalyvaujančių asmenų mokumą, todėl pareiškėjos argumentai, kad atsakovė turėjo įvertinti Konkurso laimėtojos UAB „Videoarchitektai“ finansines galimybes vykdyti Sutartį, yra nepagrįsti ir atmestini. Taip pat nepagrįsti pareiškėjos pasvarstymai apie neva atsakovei galinčią kilti žalą dėl UAB „Videoarchitektai“ galimų ribotų finansinių galimybių ir, pareiškėjos nuomone, per mažos Konkurso nuostatuose nustatytos garantijos (10 000 Eur) ar užstato sumos. Konkurso nuostatų reikalavimuose yra nurodyta ne rinkliava, o parama, šios sąvokos nėra tapačios. Paramos mokėjimo sąlygos yra viešai skelbtų Konkurso nuostatų dalis, o pareiškėja, pageidaudama dalyvauti Konkurse savo sutikimą su Konkurso nuostatų reikalavimais pateikė 2017 m. spalio 20 d. paraiškoje. Pareiškėja analogiškų konkursų, skelbtų kitose miesto vietose, jokiu pagrindu neginčijo, kadangi juos laimėjo. Pareiškėja nenurodė jokių aukštesnės galios teisės aktų, kurių turiniui 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymas galimai prieštarauja, neginčija šį įsakymą priėmusio viešojo administravimo subjekto kompetencijos priimti tokio pobūdžio aktus, nenurodė jokių procedūrinių pažeidimų, galėjusių turėti reikšmės atitinkamų aplinkybių įvertinimui ir sprendimo pagrįstumui. Vien 2017 m. lapkričio 22 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. raštų apskundimo tvarkos nurodymas savaime negali nulemti viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio vertinimo, šie raštai pareiškėjai jokių teisinių pasekmių nesukelia.

125.

13Trečiasis asmuo UAB „Videoarchitektai“ pažymėjo, kad ieškovė yra nesąžininga, siekia trukdyti konkurento - trečiojo asmens - veiklai. Ieškovė neskundė 2016 m. liepos 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymo Nr. 30-1777 dėl išorinės reklamos erdvinių stendų-kintamo vaizdo ekranų įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų organizavimo, Konkurso nuostatų pagrindu priimtų Konkurso komisijos sprendimų, ekspertų komisijos sprendimų ir Konkurso sąlygų, paskelbtų 2017 m. rugsėjo 29 d. Ieškovė, nekvestionuodama minėtų sprendimų teisėtumo ir reikšdama aukščiau nurodytus reikalavimus, elgiasi nesąžiningai, kadangi tokiu būdu trukdo trečiojo asmens veiklai. Ieškovės teiginiai dėl atsakovės funkcijų atlikimo pažeidžiant viešojo administravimo principus, yra deklaratyvūs. Atsakovės veiksmai negali būti pripažinti neteisėtais tik dėl to, jog ieškovė tam tikroje dalyje nelaimėjo Konkurso. Ieškovė nenurodė, kokie konkretūs viešojo administravimo principai buvo pažeisti. Ieškovės teiginiai dėl trečiojo asmens sąsajų su Latvijoje registruota įmone SIA Actual City Media nepagrįsti, o draudimo ūkio subjektui dalyvauti konkurse ir jį laimėti dėl ūkio subjekto vadovo atstovavimo kitą įmonę santykiuose su atsakove teisės aktai nenustato. Ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens finansinių galimybių nepagrįsti bylos duomenimis ir nėra susiję su Konkurso organizavimą bei vykdymą reglamentuojančių teisės aktų taikymu. Pareiškėjos teiginiai dėl galimos žalos atsakovei negali būti vertinami, nes ji neįgaliota ginti viešojo intereso. Teisinis pagrindas dėl ieškovės pirmumo teisės sudaryti sutartį įrengti ir eksploatuoti vaizdo ekraną nenustatytas. Atsakovei paskelbus Konkursą, ieškovė jo neginčijo ir jame dalyvavo. Argumentai, kad atsakovė nepagrįstai reikalauja sumokėti vietinę rinkliavą ir skirti papildomų lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai, laikytini nelogiškais, kadangi pareiškėja ginčija tik 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo 3 punktą, pagal kurį trečiasis asmuo paskelbtas laimėtoju, bet neginčija jo 1–2 punktų, kuriais laimėtoja paskelbta pati pareiškėja.

146.

15Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes ir reikalavimus.

16Ieškinys atmestinas

177.

18Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 30-1777 (I t., e. b. l. 67) nustatyta vieta ties pastatu Ukmergės g. 248, Vilnius, išorinės reklamos erdviniam stendui-kintamo vaizdo ekranui įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu; patvirtinti Išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatai (I t., e. b. l. 68-76) ir sutarties forma (I t., e. b. l. 77-79); Išorinės reklamos konkursų vykdymo komisija įpareigota vykdyti išorinės reklamos erdvinių stendų-kintamo vaizdo ekranų įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursus. 2017 m. rugsėjo 29 d. atsakovės tinklalapyje pranešta apie konkurso paskelbimą (I t., e. b. l. 108-110). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išorinės reklamos konkursų vykdymo komisijos 2017 m. spalio 27 d. posėdyje 4 darbotvarkės klausimu nutarta išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo teritorijoje ties pastatu Ukmergės g. 248, Vilnius, laimėtoja paskelbti UAB „Videoarchitektai“; ieškovę KB „Katos grupė“ – laimėtoja išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo teritorijoje ties Kalvarijų ir Žvalgų g. bei ties Laisvės prospekto ir J. Baltrušaičio g. sankryžomis (I t., e. b. l. 94-97). 2017 m. lapkričio 6 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu dėl konkurso rezultatų (I t., e. b. l. 27-30), prašydama panaikinti 2017 m. spalio 23 d. konkurso rezultatus pripažįstant, kad UAB „Videoarchitektai“ nėra konkurso laimėtoja. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 22 d. raštu (I t., e. b. l. 21-22) atsakydama į ieškovės 2017 m. lapkričio 6 d. skundą ir ieškovės skundą vertindama kaip nepagrįstą pažymėjo, kad abu konkursiniai pasiūlymai, pateikti dėl ekrano įrengimo ir eksploatavimo Ukmergės g. 248, buvo svarstyti antrame vertinimo etape; ieškovė pasiūlė 1611 Eur dydžio paramą, trečiasis asmuo – 2100 Eur dydžio paramą ir laimėjo konkursą ekranui įrengti minėtoje teritorijoje; pažymėjo, kad konkurso nuostatai nenumato reikalavimo vertinti konkurso dalyvių mokumo, o trečiojo asmens pasiūlymas atitiko konkurso nuostatuose įtvirtintus reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 30-2817 (I t., e. b. l. 20) patvirtintos išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojos: ieškovė – teritorijoje, esančioje ties Laisvės prospekto ir J. Baltrušaičio g. ir Kalvarijų ir Žvalgų g. sankryžomis, atsakovė – teritorijoje ties pastatu Ukmergės g. 248. 2017 m. lapkričio 21 d. raštu ieškovė pakartotinai kreipėsi į atsakovę dėl konkurso rezultatų (I t., e. b. l. 31-35), prašydama panaikinti 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymą dalyje, kuria konkurso laimėtoja paskelbta UAB „Videoarchitektai“. Atsakovė 2017 m. gruodžio 4 d. rašte (I t., e. b. l. 25-26) nurodė, kad pagrindo tenkinti skundą nėra. 2017 m. gruodžio 14 d. tarp atsakovės ir trečiojo asmens sudaryta Išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartis Nr. A72-2364117(3.1.36-TD2) (I t., e. b. l. 86-88), kurios pagrindu atsakovė leido trečiajam asmeniui įrengti ir eksploatuoti penkerius metus nuo leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo dienos 72 kv. m ploto išorinės reklamos erdvinį stendą-kintamo vaizdo ekraną teritorijoje, esančioje ties pastatu Ukmergės g. 248, skleisti reklamą ir gauti iš to pajamas, o trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti visus su ekrano įrengimu ir tinkamu eksploatavimu susijusius veiksmus. 2017 m. gruodžio 15 d. Išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sudaryta sutartis Nr. A72-2371/17(3.1.36-TD2) (I t., e. b. l. 80-82) ir sutartis Nr. A72-2372/17(3.1.36-TD2) (I t., e. b. l. 83-85), kurių pagrindu atsakovė leido ieškovei įrengti ir eksploatuoti išorinės reklamos erdvinius stendus-kintamo vaizdo ekranus teritorijose, esančiose ties Laisvės pr. ir J. Baltrušaičio g. bei Kalvarijų g. ir Žvalgų g. sankryžomis, skleisti reklamą ir gauti iš to pajamas, o trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti su ekrano įrengimu ir tinkamu eksploatavimu susijusius veiksmus.

198.

20Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 30-2817 dalies, kuria konkurso dėl išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano ties pastatu Ukmergės g. 248 įrengimo laimėtoju paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Videoarchitektai“ bei dėl atsakovės 2017 m. lapkričio 22 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. raštuose išdėstytų sprendimų atmesti ieškovės prašymą panaikinti konkurso rezultatus, teisėtumo ir pagrįstumo.

219.

22CK 6.947 straipsnyje nustatyta, kad konkursu pripažįstamas asmens viešas pasižadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti (konkursui paskelbti) būtina ir pakanka vienos šalies valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013). Vertinant šalių ginčo dėl viešo konkurso aplinkybes, reikia atsižvelgti į viešo konkurso procedūros esmę, paskirtį ir tikslus. Viešo konkurso organizatorius ir rengėjas turi užtikrinti, kad atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Skaidrumo principas reikalauja, jog būtų užtikrinti: 1) konkurso sąlygų aiškumas ir suprantamas išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas; 2) konkurso sąlygų keitimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; 3) vienodas požiūris į konkurso dalyvius. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų realiai pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Šie tikslai pasiekiami tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti ir įsitikinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias konkurso sąlygas atitinka (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją). Tinkamai laikantis šių principų turėtų būti išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Išvardytų principų laikymasis yra svarbus siekiant atliekamo viešo konkurso tikslų.

2310.

24Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbė ir vykdė viešą konkursą dėl išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano ties Ukmergės g. 248 pastatu įrengimo (toliau – ir Konkursas) siekiant konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį vieniems metams, suteikti terminuotą teisę įrengti ir eksploatuoti išorinės reklamos stendą-kintamo vaizdo ekraną, įrengtą pagal teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas. Konkurso nuostatuose įtvirtintas jo tikslas, organizavimo tvarka, dalyvių paraiškų ir kitų dokumentų pateikimo bei tvarkymo, tikrinimo, vertinimo ir laimėtojo nustatymo, sutarties su laimėtoju pasirašymo tvarka. Konkurso laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Videoarchitektai“, kurio pasiūlymas Konkurso nuostatuose nustatyta tvarka buvo įvertintas pagal du kriterijus - architektūrinis idėjinis projektas ir siūlomas mokėti paramos dydis metams, kurių turinys detalizuotas pagal Konkurso nuostatų 21, 22, 23 ir 27 punktuose nurodytus kriterijus (Konkurso nuostatų 20.2 punktas).

2511.

26Ieškinyje keliamas klausimas dėl Konkurso laimėtojos UAB „Videoarchitektai“ finansinių galimybių vykdyti Sutartį – ieškovės teigimu, trečiojo asmens vadovas vadovavo jau bankrutavusiai Latvijoje registruotai įmonei SIA Actual City Media, kuri liko skolinga atsakovei, todėl ieškovei kyla abejonių, ar trečiasis asmuo turės galimybių apmokėti išlaidas už Ekrano įrengimą ir eksploatavimą. Teismo vertinimu, ieškovės prielaida dėl trečiojo asmens negalėjimo vykdyti Sutartį, yra grindžiama išimtinai ieškovės subjektyviu teisinių ir faktinių aplinkybių vertinimu. Pirma, pagrindo konstatuoti atsakovės netinkamą Konkurso nuostatų vykdymą nėra, kadangi juose nėra nustatytas reikalavimas atsakovei tikrinti Konkurso dalyvių mokumą ir, priklausomai nuo tokio patikrinimo rezultatų, vertinti jų galimybes vykdyti Sutartį. Antra, ieškovės teiginys dėl trečiojo asmens vadovo vadovavimo bankrutavusiai Latvijos Respublikos įmonei ir šios įmonės įsiskolinimo atsakovei fakto nėra pagrįstas nei faktiniais bylos duomenimis, nei teisiniais argumentais, kurie nukreiptų į konkretų teisės aktą (aktus), kuriame būtų nustatytas draudimas juridiniam asmeniui dalyvauti Konkurse dėl juridinio asmens vadovo atstovavimo kitą įmonę santykiuose su Konkursą organizuojančia šalimi. Konkurso nuostatų 4 punktas, nustatantis juridinių asmenų, registruotų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teisę dalyvauti atsakovės organizuotame ir vykdytame Konkurse, nagrinėjamu atveju pažeistas nebuvo. Be to, sutiktina su atsakovės pozicija, kad ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens finansinių galimybių vykdyti Sutartį nėra susiję su Konkurso organizavimą bei vykdymą reglamentuojančių teisės aktų taikymu – ieškovė nepagrindė, kaip konkrečiai trečiojo asmens finansinės galimybės siejamos su atsakovės Konkurso nuostatų laikymųsi jai organizuojant ir vykdant Konkursą. Ieškovės teigimu, atsakovė Konkurso organizavimo ir jo rezultatų paskelbimo metu pažeidė viešojo administravimo, atsakingo valdymo bei efektyvumo principus, kadangi atsakovės galimybė gauti pajamas išnaudota ne itin efektyviai.

2712.

28Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti principai, kuriais savo veikloje vadovaujasi viešojo administravimo subjektai, tarp jų – efektyvumo principas (minėto straipsnio 6 punktas), reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis. Institucija, vykdydama viešąjį konkursą visų viešųjų konkursų procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir pateiktų konkurso dalyviams pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo konkurso sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos. Viešo konkurso sąlygos yra konkursinio pasiūlymo dalis, todėl jų turinys turi būti nustatomas taikant bendruosius sutarčių aiškinimo principus (CK 6.193 straipsnis).

2913.

30Ieškovės vertinimu, atsakovė pažeidė viešojo administravimo principus, kadangi vertino išimtinai formalų Konkurso dalyvių atitikimą Konkurso sąlygoms, bet nevertino realių Konkurso dalyvių galimybių laikytis sutartinių įsipareigojimų mokėti nurodytas pinigines sumas. Pažymėjo, kad viešojo administravimo principai taikomi nepriklausomai nuo to, ar jie įvardyti konkrečiame dokumente, todėl atsakovė privalėjo įvertinti trečiojo asmens finansines galimybes ir patikimumą, Konkurso dalyvių nevertinti tik formaliai. Be to, nesąžininga, kad ieškovei nesudaromos galimybės pasinaudoti pirmumo teise sudaryti Sutartį. Teismas pagrindo sutikti su šiais ieškovės argumentais neturi. Ieškovės prielaidos dėl viešojo administravimo principų atsakovei organizuojant ir vykdant Konkursą pažeidimo yra deklaratyvios, nepagrįstos bylos duomenimis. Kaip buvo konstatuota sprendimo 11 punkte, atsakovė tinkamai laikėsi savo nustatytų ir Konkurso dalyviams pateiktų Konkurso nuostatų, Konkurso dalyvių lūkesčiai dėl Konkurso sąlygų nekeičiamumo buvo užtikrinti tinkamai, laikytasi dalyvių tarpusavio konkurencijos reikalavimų. Ieškovės nurodomos prielaidos dėl jai nesuteiktos pirmumo teisės sudaryti Sutartį ir atsakovės neefektyvaus veikimo organizuojant Konkursą, nenustačius atsakovės veiksmuose Konkurso sąlygų pažeidimo, byloje nesant tai patvirtinančių duomenų, negali būti laikomos pagrindu sutikti su ieškovės teiginiais, kadangi jie yra abstraktūs, paremti subjektyviu ieškovės aplinkybių vertinimu. Priešingu atveju susidarytų situacija, kad vien Konkurso dalyvio pretenzijos dėl galutinio Konkurso rezultato – Konkurso laimėtojo nustatymo - lemtų Konkursą organizuojančios institucijos - atsakovės veiksmų pripažinimą neteisėtais, kas nėra suderinama su konkursą organizuojančio ir vykdančio subjekto pareiga laikytis Konkurso sąlygų bei pareiga užtikrinti visų konkurse dalyvaujančių subjektų teisėtus lūkesčius.

3114.

32Dėl ieškovės argumentų apie atsakovės reikalavimą sumokėti vietinę rinkliavą ir skirti papildomų lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai, pažymėtina, kad pareigą laikytis konkurso sąlygų turi ne tik jį organizuojanti institucija, bet ir šalys, pateikiančios pasiūlymą dalyvauti organizuojamame atvirame konkurse. Konkurso nuostatų 5 punkte nustatytas Konkurso tikslas, išdėstyti jo vertinimo kriterijai – architektūrinis idėjinis projektas ir siūlomas mokėti paramos dydis metams, mokamas kiekvienais metais atskirai iki leidimo galiojimo termino pabaigos. Tame pačiame punkte nustatyta, kad vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos patvirtintuose nuostatuose nustatytus dydžius, mokama neatsižvelgiant į tai, ar išorinė reklama ekrane yra, ar nėra eksponuojama. Konkurso nuostatų 12 punkte nurodyti konkursinį pasiūlymą sudarantys dokumentai, tarp kurių (Konkurso nuostatų 12.5. punktas) – nustatytos formos paraiška dėl paramos su siūlomu mokėti paramos dydžiu vieniems metams. Nuostatų 13 punkte įtvirtinta, kad neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš 10-12 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu ieškovė patvirtinta išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoja teritorijoje, esančioje ties Laisvės prospekto ir J. Baltrušaičio g. bei Kalvarijų ir Žvalgų g. sankryžomis.

3315.

34Pritartina atsakovės pozicijai, kad paramos mokėjimo sąlygos yra viešai skelbtų Konkurso nuostatų dalis, o Konkurso nuostatuose yra nurodyta ne rinkliava, bet parama, ir šių rūšių mokėjimai nėra tapatūs. Ieškovės veiksmai - nei ankstesnių, nei ginčo konkurso sąlygų neginčijimas, 2017 m. spalio 20 d. paraiškos teikimas – patvirtina, kad ieškovė pripažino Konkurso sąlygų teisėtumą, laikėsi Konkurso nuostatuose įtvirtintų reikalavimų teikiant paraišką, dėl ko atsakovės buvo patvirtinta išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoja teritorijoje, esančioje ties Laisvės prospekto ir J. Baltrušaičio g. bei Kalvarijų ir Žvalgų g. Sankryžomis, tarp jų 2017 m. gruodžio 15 d. sudaryta Išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartis Nr. Nr. A72-2372/17. Teismo vertinimu, ieškovės poreikis kvestionuoti Konkurso sąlygas, ieškovei su jomis sutikus ir teikus paraišką dėl dalyvavimo Konkurse, yra susijęs ne su vieno iš Konkurso nuostatuose įtvirtinto Konkurso vertinimo kriterijaus – siūlomos mokėti paramos dydžio metams – ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje, mokamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintuose nuostatuose nustatytus dydžius, teisėtumu ir pagrįstumu, bet su tikslu peržiūrėti 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo dalį, kuria Konkurso laimėtoja pripažinta ne ieškovė, bet trečiasis asmuo. Tai patvirtina ir trečiojo asmens nurodoma aplinkybė, kad 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo dalis (1-2 punktai), kuria laimėtoja pripažinta pati ieškovė, ji nekvestionuoja. Ieškovei dalyvaujant Konkurse, dalyje jį laimint bei sudarius minėtą sutartį su atsakove, jos veiksmai vertintini kaip Konkurso dalyvių atitikimo Konkurso sąlygoms ir Konkurso nuostatų teisėtumo bei pagrįstumo pripažinimas, dėl to ieškovės prielaidos apie atsakovės nepagrįstą reikalavimą sumokėti vietinę rinkliavą ir skirti papildomų lėšų socialinės infrastruktūros plėtrai atmestinos kaip nepagrįstos.

3516.

36Kasacinis teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 30-2817 dalis, kuria konkurso dėl išorinės reklamos erdvinio stendo-kintamo vaizdo ekrano tie pastatu Ukmergės g. 248 įrengimo laimėtoju paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Videoarchitektai“ bei atsakovės 2017 m. lapkričio 22 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimai atmesti ieškovės prašymą panaikinti konkurso rezultatus, yra teisėti ir pagrįsti. Ieškinys yra nepagrįstas, todėl turi būti atmestas (CK 6.947-6.952 str.).

3717.

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą apmokėjimo tvarką nustato CPK 98 straipsnis, kurio 1 dalyje nurodyta, kad dėl advokato suteiktų paslaugų patirtos šalies išlaidos atlyginamos, jei teismui raštu pateikiamas prašymas jas atlyginti su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

3918.

40Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Videoarchitektai“ jį atstovavusiam advokatui už atsiliepimo į ieškinį parengimą sumokėjo 2420,00 Eur. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Trečiojo asmens patirtų advokato teisinės pagalbos išlaidų suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2 punkte nustatytą maksimalų dydį, todėl trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistina patirtų atstovavimo teisme išlaidų suma mažintina iki 2 127,00 Eur, t. y. iki parengto byloje procesinio dokumento (atsiliepimo į ieškinį) maksimalaus dydžio (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

42ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovės kooperatinės bendrovės „Katos grupė“, į. k. 300028287, trečiajam asmeniui UAB „Videoarchitektai“, į. k. 304500899, 2 127,00 Eur (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė kooperatinė bendrovė (toliau – ir KB) „Katos grupė“... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos administraciniame teisme iškėlus administracinę bylą Nr.... 8. 3.... 9. Ieškovė kooperatinė bendrovė „Katos grupė“ nurodė, kad atsakovė,... 10. 4.... 11. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime (II t., e.... 12. 5.... 13. Trečiasis asmuo UAB „Videoarchitektai“ pažymėjo, kad ieškovė yra... 14. 6.... 15. Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo procesiniuose dokumentuose... 16. Ieškinys atmestinas... 17. 7.... 18. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 19. 8.... 20. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės... 21. 9.... 22. CK 6.947 straipsnyje nustatyta, kad konkursu pripažįstamas asmens viešas... 23. 10.... 24. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbė ir vykdė... 25. 11.... 26. Ieškinyje keliamas klausimas dėl Konkurso laimėtojos UAB... 27. 12.... 28. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje... 29. 13.... 30. Ieškovės vertinimu, atsakovė pažeidė viešojo administravimo principus,... 31. 14.... 32. Dėl ieškovės argumentų apie atsakovės reikalavimą sumokėti vietinę... 33. 15.... 34. Pritartina atsakovės pozicijai, kad paramos mokėjimo sąlygos yra viešai... 35. 16.... 36. Kasacinis teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad teismai, vertindami... 37. 17.... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. 18.... 40. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 42. ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovės kooperatinės bendrovės „Katos grupė“, į. k.... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...