Byla I-1529-437/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rūtos Miliuvienės, Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatams Ryčiui Paukštei, Simui Gudynui, atsakovės atstovei Aurelijai Čeponienei, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams advokatei Kristinai Alešiūnaitei, Gintautui Kazlauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal UAB „May Fair Investments“ skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Gabijos investicijos“, UAB „HC ir R-IV projektai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėja UAB „May Fair Investments“ patikslintu skundu (b.l. 3-8) prašo 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 m. vasario 27 d. raštą „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8), 2) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tinkamai atsakyti į visus UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 17 d. prašyme „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ ir 2008 m. birželio 26 d. prašyme projektavimo sąlygų sąvadui gauti pateiktus klausimus bei reikalavimus: a) išduoti UAB „May Fair Investments“ naujas technines sąlygas, pakeičiant visą 2007 m. rugpjūčio 27 d. projektavimo sąlygų sąvado 6 dalį taip, kad UAB „May Fair Investments“ išduotame galiojančiame projektavimo sąlygų sąvade būtų nurodytos visos alternatyvios pasijungimo prie esamų vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo ir lietaus vandens bei statybinio drenažo nuleidimo sistemų (inžinerinių tinklų) techninės sąlygos, įskaitant prisijungimo prie UAB „Gabijos Investicijos“ ir/arba UAB „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotų ir įrengiamų (įrengtų) vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų sąlygas, bei aiškiai identifikuotos pasijungimo prie atitinkamų tinklų vietos; b) užtikrinti UAB „May Fair Investments“ galimybę naudotis atitinkamais komunikacijų koridoriais ir/arba galimybę servituto teise naudotis pagal Vilniaus miesto tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 partvirtintą teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalųjį planą miesto infrastruktūros plėtrai skirtomis teritorijomis tam, kad UAB „May Fair Investments“ galėtų realiai įgyvendinti jai projektavimo sąlygų sąvade nurodytas pasijungimo prie visų atitinkamų inžinerinių tinklų technines sąlygas; c) imtis visų reikiamų veiksmų tam, kad būtų pašalinti ribojimai UAB „May Fair Investments“ naudotis UAB „HC ir R-IV projektai“ priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v.) nustatytu servitutu, arba UAB „May Fair Investments“ būtų sudarytos kitos adekvačios ir tinkamos sąlygos nutiesti atitinkamus inžinerinius tinklus, kurie yra reikalingi UAB „May Fair Investments“ priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v.) projektuojamų ir planuojamų statyti statinių prijungimui prie miesto infrastruktūros; d) imtis visų reikiamų veiksmų tam, kad būtų pašalinti prašymo 3 dalyje aptarti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimai bei jų pasekmės; e) informuoti UAB „May Fair Investments“ apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos poziciją dėl visų prašyme išdėstytų faktinių aplinkybių bei UAB „May Fair Investments“ teisių pažeidimo, taip pat apie priimtus sprendimus bei atliktus (planuojamus atlikti) veiksmus, skirtus atitinkamų pažeidimų pašalinimui.

3Paaiškina, kad 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-458-142/2009, kuriuo iš dalies patenkino pareiškėjos skundą t.y. panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr. A51-20200 „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, interesų bei įstatymų pažeidimų“ ir įpareigojo atsakovę pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Sprendimas įsiteisėjęs.

42009-03-03 pareiškėja gavo skundžiamą atsakovės 2009 m. vasario 27 d. raštą „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8), kuriuo, kaip nurodyta skundžiamame rašte, atsakovė, vykdydama teismo sprendimą, atsako į pareiškėjos prašymą. 2009 m. kovo 24 d. pareiškėja gavo 2009 m. kovo 20 d. atsakovės raštą „Dėl prekybos paskirties pastato Pavilionių k. (kadastro Nr. ( - ))“ Nr. A51-6333 (2.15.2.31-MP8), kuriame pateikiama papildoma skundžiamame rašte nurodyta informacija. 2009 m. kovo 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nutartį dėl sprendimo išaiškinimo administracinėje byloje Nr. I-458-142/2009, kuria teismas konstatuoja „kad atsakovas teismo sprendimą įvykdė“. Teismas taip pat pažymi, kad „šis konstatavimas nereiškia, kad teismo sprendimas įvykdytas tinkamai“. Atsakovė skundžiamą raštą laiko tinkamu atsakymu į pareiškėjos prašymą bei, atitinkamai, teismo sprendimo įvykdymu. Ši atsakovės pozicija patvirtinta teismo nutartyje, kurioje, fiksuotas atsakovės paaiškinimas, kad teismo sprendimas įvykdytas 2009 02 27 raštu. Rašo, kad jis neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, nustatytų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje bei, atitinkamai, nėra tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, todėl teikia šį skundą.

5Teismas sprendimu įpareigojo atsakovę pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje keliamus reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjos prašymo ir atskirai dėl pareiškėjos 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kuris nurodytas prašymo 4 dalies 1 punkte. Vertina, kad atsakovė skundžiamu raštu nepateikė tinkamo ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus atitinkančio atsakymo nei į vieną pareiškėjos prašymo klausimą. Pareiškėja prašymo 4 dalies (1) punktu prašo atsakovę išduoti naujas technines sąlygas, atitinkamai pakeičiant 2007 m. rugpjūčio 27 d. pareiškėjai išduoto projektavimo sąlygų sąvado 6 dalį. Atitinkamai, pareiškėja prie prašymo kaip 4 priedą pridėjo nustatytos formos 2008 m. birželio 26 d. prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Teismas sprendimu įpareigojo atsakovę priimti atitinkamą administracinį sprendimą ir dėl minėto 2008 m. birželio 26 d. pareiškėjos prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Pagal Statybos įstatymo 20 str. 5 dalį atsakovė per 20 darbo dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2009 m. vasario 10 d., privalėjo išduoti pareiškėjai naują projektavimo sąlygų sąvadą arba per 15 darbo dienų nuo minėto termino pranešti motyvus, dėl kurių toks sąvadas negali būti išduotas. Atsakovė, pateikdama pareiškėjai skundžiamą raštą teisės aktų nustatytais terminais, neinformuoja nei apie administracinio sprendimo išduoti pareiškėjui naują projektavimo sąlygų sąvadą priėmimą nei apie atitinkamą atsakovo sprendimą tokio projektavimo sąlygų sąvado pareiškėjui neišduoti. Skundžiamu raštu pareiškėja informuojama tik apie UAB „Vilniaus vandenys“ pateiktą paraišką statinio projektavimo sąlygoms parengti. 2009 m. kovo 20 d. atsakovės rašte papildomai informuojama apie gautas UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ technines sąlygas bei apie UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ pateiktas paraiškas. Tai reikštų, kad atsakovė tinkamu atsakymu į pareiškėjos prašymą bei tinkamu teismo sprendimo įvykdymu laiko vien tik tam tikrų paraiškų projektavimo sąlygas išduodančioms institucijoms/organizacijoms pateikimą o ne įstatymų reikalaujamos formos ir turinio atsakymą pareiškėjai. Atsakovė per nustatytą terminą privalėjo ne tik pateikti atitinkamas paraiškas projektavimo sąlygas išduodantiems subjektams, bet ir tokias sąlygas suderinti, patvirtinti bei išduoti pareiškėjai naują statinio projektavimo sąlygų sąvadą.

6Atsakovė skundžiamame rašte visiškai neatsako į pareiškėjos prašymo 4 dalyje (2), (3) ir (5) numeriais pažymėtus pareiškėjos prašymus. Teismas sprendimo rezoliucine dalimi įpareigojo atsakovę pateikti atsakymą į visą pareiškėjos prašymą bei atskirai į 2008 m. birželio 26 d. pareiškėjos prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje nepadaro išlygos, kad atsakovė gali neatsakyti į tam tikrus pareiškėjos prašyme išdėstytus klausimus. Šią poziciją teismas patvirtina ir nutarties motyvacinė dalis, kurioje nurodoma, kad visas pilnutinai pareiškėjos 2008 06 17 prašymas turi būti išnagrinėtas iš naujo. Atsakovė, atsakydama į prašymo 4 dalyje (4) numeriu pažymėtą pareiškėjos prašymą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų, nurodo tik tiek, kad jis „nėra ta institucija, kuri konstatuoja Konkurencijos įstatymo pažeidimus“. Tuo tarpu teismo sprendime nurodyta, kad atsakovė, atsakydama į minėtą pareiškėjos prašymą turi nurodyti: „kaip administracija sprendžia konkurencijos klausimus, ar ji gali pašalinti pareiškėjos nurodomus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, ar juos pripažįsta ir pan.“. Pareiškėja mano, kad atsakovė tinkamai neatsakė nei į vieną pareiškėjos prašyme išdėstytą klausimą bei, atitinkamai, neįvykdė jam teismo sprendimu bei teisės aktų numatytos pareigos pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjos prašymo.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai skundą palaikė jo motyvais. Papildomai paaiškino, kad tretysis suinteresuotas asmuo UAB „HC ir R-IV projektai“ yra perdavusi Vilniaus miesto savivaldybei žemės sklypus.

8Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (b.l. 68-71) skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad LR statybos įstatymo 20 str. yra numatyta, jog savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs iš statytojo prašymą statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti bei kitus dokumentus, nurodytais terminais pateikia paraiškas statinio projektavimo sąlygoms parengti, tame tarpe ir inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams ir naudotojams. Projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į projektavimo sąlygų sąvadą kuris suderintas ir patvirtintas statytojui turi būti išduodamas per įstatyme nustatytą terminą (20 str. 5 d.). Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis (20 str. 6 d.). Pagal LR statybos įstatymo 20 str. 12 d. už statinio projektavimo sąlygų parengimą nustatytais terminais ir jų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams pagal kompetenciją atsako jas parengę inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai (naudotojai) ir institucijos, taip pat savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Šiuo atveju atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikia paraiškas atitinkamoms institucijoms (UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“), kurios nustato inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų technines sąlygas. Kiekviena projektavimo sąlygas rengianti organizacija (institucija) yra savarankiška, tik ji nustato, rengia ir atsako už jos kompetencijoje esančias projektavimo sąlygas. Savivaldybės administracijos direktorius tik nagrinėja, derina, jeigu reikia siūlo pakeisti atitinkamų institucijų parengtas technines sąlygas bei joms pritaria. Vykdydama 2009 m. sausio 26 d. teismo sprendimą ir atsakydamas į pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. ir 26 d. prašymus atsakovė pateikė tiek UAB „Grinda“, tiek UAB „Vilniaus vandenys“ paraiškas atitinkamai dėl prisijungimo prie lietaus nuotekų ir vandens tiekimo, nuotekų inžinerinių tinklų. Iš UAB „Grinda“ gautos techninės sąlygos Nr. 09/022, numatančios pareiškėjai alternatyvas dėl būsimų lietaus nuotekų tinklų prijungimo, t.y. arba prisijungti prie artimiausių UAB „Grinda“ eksploatuojamų lietaus nuotekynės tinklų, esančių Justiniškių-Pavilionių g. sankirtoje arba atsižvelgiant į faktą kad Perkūnkiemio kvartale esantis lietaus nuotekynas neperduotas Vilniaus miesto savivaldybei jungiantis prie arčiausiai esančio lietaus nuotekyno Girulių g. būtina gauti tinklų savininko UAB „Ranga IV investicijos“ sutikimą. UAB „Vilniaus vandenys“ 2009 m. kovo 12 d. rašte atsakovei pridėjo naujai išduotas technines sąlygas 09/238, kuriose nurodė, kad techninės sąlygos Nr. 07/909 negalioja. Techninėse sąlygose Nr. 09/238 nurodytos alternatyvos prisijunti tiek prie Pavilionių g. esančio vandentiekio, tiek prie Gabijos g, esančio vandentiekio. Taip pat 2009 m. kovo 12 d. rašte buvo nurodyta, kad dėl techninių sąlygų dėl prisijungimo prie vandentiekio tinklų, esančių Girulių g. reikia kreiptis į tinklų savininkus UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir RIV projektai“. Visą šia informaciją kartu su techninėmis sąlygomis atsakovė pateikė pareiškėjai 2009 m. kovo 20 d. raštu, kurį prie skundo pridėjo pats pareiškėjas ir nurodė, kad projektavimo sąlygų sąvadas Nr. RPS 2806 bus papildytas naujomis techninėmis sąlygomis, kai bus gauti atsakymai iš inžinerinių tinklų savininkų. Atsakovė, siekdama tenkinti statytojo ir trečiųjų asmenų interesus 2009-03-18 raštu Nr. A51-6165 (2.15.2.31-MP8) ir 2009-03-18 raštu Nr. A51-6167 (2.15.2.31-MP8) kreipėsi į inžinerinių tinklų savininkus UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir RIV projektai“ dėl galimybės prisijungti pareiškėjai prie vandentiekio ir nuotekynės tinklų. 2009 m. kovo 24 d. raštu UAB „Gabijos investicijos“, kuri yra įgaliota išduoti sutikimus prisijungti prie vandentiekio ir nuotekynės tinklų, Girulių g., priklausančių UAB „Gabijos investicijos“ir UAB „HC ir RIV projektai“, informavo atsakovę kad pareiškėja galės prisijungti prie minėtų tinklų, jei pasirašys 2007 m. liepos 27 d. pasiūlymą dėl prisijungimo prie inžinerinių tinklų. Atsakovė, gavusi šią informaciją, 2009 m. kovo 26 d. raštu Nr. A51-6920 (2.15.2.31-MP8) informavo pareiškėją dėl 2007 m. liepos 27 d. UAB „Gabijos investicijos“ pasiūlytos sutarties pasirašymo. 2009 m. balandžio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo pareiškėjo atstovo raštą, kuriame nurodė, kad pareiškėja neprivalo pasirašyti sutarties su UAB „Gabijos investicijos“ ir atsakovė techninėse sąlygos privalo nurodyti prisijungimų prie atitinkamų tinklų vietas ir sąlygas. Atsižvelgdamas į pareiškėjos pageidavimus 2009-05-08 raštu Nr. A51-10464 (2.15.2.3l-MP-8) Miesto plėtros departamentas informavo pareiškėją, kad atsižvelgiant į faktą, jog 2007 m. rugpjūčio 24 d. išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. RPS 2086 galioja, statytojas, šiuo atveju pareiškėja, privalo pateikti originalų sąvado egzempliorių Miesto plėtros departamentui, kuris ir bus papildytas naujomis UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ išduotomis techninėmis sąlygomis. Teigia, kad į pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. ir 26 d. prašymus pilnai atsakyta. Pareiškėjos argumentai, kad skundžiamas raštas neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, nes neatsakyta į visus pareiškėjo nurodomus klausimus yra nepagrįsti. LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 2 d. numato, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Skundžiamam rašte aiškiai išdėstyti faktai bei aplinkybės susijusios su techninių sąlygų išdavimu bei pasikeitusia faktine situaciją rengiant projektavimo sąlygų sąvadą. Skundžiamame rašte aiškiai išdėstyta, kad išduodant dabar jau negaliojančias technines sąlygas 2007 m. vyko inžinerinių tinklų statybos, todėl šiuo metu atsižvelgiant į 2008 m. birželio 17 d. rašte ir 2008 m. birželio 26 d. prašyme dėstomus prašymus bei argumentus dėl naujo projektavimo sąlygų sąvado išdavimo bei pakeitimo, pareiškėjai netinkančių UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ išduotų techninių sąlygų, bus kreipiamasi į minėtas institucijas dėl naujų techninių sąlygų išdavimo, kas ir buvo atlikta, tą įrodo ir šioje byloje esantys dokumentai. Todėl pareiškėjos skunde nurodomi argumentai neva atsakovė neatsakė į kitus pareiškėjo keliamus klausimus 2008 m. birželio 17 d. rašte yra nepagrįsti, nes kai bus išduotos naujos techninės sąlygos ir atitinkamai pakeistas sąvadas bus galima spręsti dėl pareiškėjos naudojimusi servitutu, komunikacijų koridoriais inžineriniams tinklams tiesti ir kt. Tokią nuostatą patvirtina ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimas, kuriame konstatuota, kad pareiškėjos 3 reikalavimo punktai a ir b (reikalavimai užtikrinti pareiškėjai galimybę naudotis atitinkamais komunikacijų koridoriais, taip pat imtis visų veiksmų kad būtų pašalinti pareiškėjos apribojimai naudotis servitutu ir kt.) iš viso negali būti sprendžiami, kol pareiškėjai neišduotos naujos techninės sąlygos arba nenurodytos konkrečios kliūtys toms sąlygoms gauti. Klausimą dėl užtikrinimo naudotis servituto teise, remiantis Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo sprendžia apskrities viršininko administracija, nes servitutas nustatomas apskrities viršininko sprendimu - administraciniu aktu.

9Nepagrįstas pareiškėjos reikalavimas, kad atsakovė netinkamai raštu atsakė bei išsprendė klausimą dėl LR Konkurencijos įstatymo pažeidimų ir pasekmių. Remiantis LR konkurencijos įstatymu, Konkurencijos taryba yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuojanti, kaip laikomasi šio įstatymo. Remiantis LR konkurencijos įstatymo 19 str., Konkurencijos taryba kontroliuoja, kaip ūkio subjektai, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimu; duoda privalomus nurodymus ūkio subjektams, tarp jų savivaldos institucijoms, nagrinėja, ar valstybės valdymo ir savivaldos institucijų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir, esant pagrindui, kreipiasi į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Konkurencijos taryba taip pat tiria ir nagrinėja šio įstatymo pažeidimus bei taiko pažeidėjams sankcijas; kreipiasi į teismą, kad būtų apginti valstybės ir kitų asmenų šio įstatymo saugomi interesai ir t.t. Pareiškėja, kaip ūkio subjektas, kurios interesai, jos manymu, yra pažeisti, turi teisę reikalauti pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą.

10Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pareiškėjos skundą prašė atmesti atsiliepimo motyvais, papildomai paaiškino, kad savivaldybė atliko visus jos kompetencijai priskirtus veiksmus. 2009-08-12 buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas. Atsakovė neturi teisės be atitinkamų tinklų savininkų leidimo pareiškėjai leisti prisijungti inžinerinius tinklus. Inžineriniai tinklai atsakovei nėra perduoti. Bet pagal sutartį savivaldybei nuosavybėn perduoti kai kurie žemės sklypai.

11Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „HC ir R-IV projektai“ ir UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimuose (b.l. 88-89, 105-108) pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad UAB „HC ir IV projektai“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0642-9068, nustatytas servitutas suteikia teisę įrengti bei eksploatuoti inžinerinius tinklus iki šis žemės sklypas bus perduotas atsakovės nuosavybėn. Tačiau žemės sklype numatytas servitutas, nesuteikia teisės pareiškėjai be žemės sklypo savininko sutikimo prisijungti prie suinteresuoto asmens nutiestų ir jam nuosavybės teise priklausančių tinklų, o servituto nustatymas savaime nesuteikia teisės pareiškėjai per servitutinį žemės sklypą tiesti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas - šiems veiksmams atlikti pareiškėjai būtina atlikti eilę juridiškai reikšmingų veiksmų (įskaitant, bet neapsiribojant - gauti projektavimo sąlygų sąvadą, suteikiantį teisę pareiškėjai projektuoti inžinerinius tinklus suinteresuotam asmeniui priklausančiame žemės sklype, gauti suinteresuoto asmens sutikimą prijungti pareiškėjos projektuojamus inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas prie suinteresuoto asmens įrengtų ir jam nuosavybės teise priklausančių tinklų, parengti atitinkamą techninį projektą ir pan.). Pažymi, jog pareiškėjos skundo nagrinėjimo metu nėra jokių faktinių prielaidų teigti, jog pareiškėjai nesudaromos sąlygos naudotis servitutu, nustatytu suinteresuotam asmeniui priklausančiame žemės sklype. Suinteresuoto asmens nuomone, tik po to, kai bus ir jeigu bus atlikti pirmiau nurodyti juridiškai reikšmingi veiksmai, t.y. kai pareiškėja turės teisines prielaidas naudotis servitutiniu žemės sklypu, ir tik tuomet, jeigu suinteresuotas asmuo jam nepagrįstai trukdys įgyvendinti savo teises, pareiškėjas turės teisę reikšti reikalavimus dėl atitinkamų trukdymų naudotis servitutu suteikiamomis teisėmis pašalinimo. Šiuo metu, kai pareiškėja neturi nei ją tenkinančių projektavimo sąlygų sąvado, nei atitinkamų suinteresuoto asmens sutikimų bei techninio projekto, konstatuoti, jog pareiškėjai sudaromos kažkokios kliūtys naudotis servitutiniu žemės sklypu, nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo. UAB „ HC ir R-IV projektai“ pažymi, jog ji 2009 m. kovo 23 d. raštu informavo atsakovą kad jis savo teises bei pareigas, susijusias su leidimų projektuoti bei faktiškai prisijungti prie inžinerinių tinklų išdavimu, perleido UAB „Gabijos investicijos“. UAB „Gabijos investicijos“ 2009 m. kovo 24 d. pateikė atsakymą atsakovei, kuriame nurodė, jog ji suteiks atitinkamus sutikimus pareiškėjai, jeigu pastarasis pasirašys atitinkamą susitarimą ir kompensuos dalį inžinerinių tinklų įrengimo išlaidų. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „ HC ir R-IV projektai“ UAB „Gabijos investicijos“ neatsisako išduoti pareiškėjai būtinų sutikimų, tačiau tik su tam tikromis sąlygomis. Suinteresuotas asmuo, kaip atitinkamų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkas, turi teisę nustatyti sąlygas, kuriomis jis tokius sutikimus išduos. Pažymi, jog atsakovė neturi teisės išduoti techninių sąlygų prisijungti pareiškėjai prie suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančių tinklų, jeigu suinteresuotas asmuo neduoda tokio sutikimo, atsakovas neturi teisės nesant atitinkamų tinklų savininko sutikimo leisti pareiškėjai projektuoti bei prijungti savo inžinerinius tinklus prie UAB „ HC ir R-IV projektai“ tinklų. UAB „ HC ir R-IV projektai“ paaiškina, kad vadovaujantis LR statybos įstatymo 20 straipsnio 5, 6 ir 12 dalimis, atsakovė yra tik subjektas, kuris susistemina atitinkamų inžinerinių tinklų valdytojų/savininkų išduodamas technines sąlygas bei jų pagrindu (jų nekeisdamas) išduoda projektavimo sąlygų sąvadą. Atsakovė nėra ta institucija, kuri turi teisę vienašališkai spręsti, kokie tinklai prie kokių tinklų ir kokiu būdu bus jungiami, kokie bus nustatyti galimi naujai jungiamų tinklų galingumai ir pan. Visas paraiškas atsakovė gauna iš savarankiškų institucijų, kurioms neturi teisės nurodyti, kaip ir kokiu būdu jos privalo elgtis. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ pažymi, kad pareiškėja su juo ne kartą vedė derybas dėl galimo pareiškėjos projektuojamų tinklų prisijungimo prie UAB „ HC ir R-IV projektai“ nuosavybės teise priklausančių tinklų neatlygintinai, nors tinklų įrengimas reikalauja didelių išlaidų ir normalu, kad tretysis suinteresuotas asmuo siekia jas kompensuoti suteikdamas pareiškėjai sutikimą prisijungti prie inžinerinių tinklų. Šie tretieji suinteresuoti asmenys pažymi, kad LR Vietos savivaldos įstatymas nesuteikia teisės atsakovei spręsti Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų klausimų.

12Trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „ HC ir R-IV projektai“ UAB „Gabijos investicijos“ atstovai teismo posėdžio metu pareiškėjos skundą prašė atmesti atsiliepimų į skundą motyvais. Papildomai paaiškino, kad UAB „ HC ir R-IV projektai“ vieną žemės sklypą pagal sutartį nuosavybėn perdavusi savivaldybei. Inžineriniai tinklai neperduoti. Tinklai negalutinai pripažinti tinkamais naudoti.

13Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu (b.l. 96-98) pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad pagal LR statybos įstatymo 20 str. 6 d. inžinerinių tinklų ir susisiekimų komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėjus - inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus (iš nustatančiųjų statinio projektavimo sąlygas), todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo sąlygos. Statytojas (užsakovas) taip pat gali pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar pasistatys vietinius, jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus. Iš šios teisės normos matyti, kad į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos ne bet kokių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų nustatytos projektavimo sąlygos, bet tik tų savininkų ir naudotojų, kurie gali teikti statytojui (užsakovui) paslaugas. Nei UAB „Gabijos Investicijos“ nei UAB „HC ir R-IV projektai“ netiekia geriamojo vandens bei neteikia nuotekų tvarkymo paslaugų. UAB „Vilniaus vandenys“ yra vienintelis geriamojo vandens tiekėjas, centralizuotai tiekiantis geriamąjį vandenį bei teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas Vilniaus mieste. UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teise ir jokiais kitais teisėtais pagrindais nevaldo nei UAB „Gabijos investicijos“, nei UAB „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotų ir pastatytų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, todėl UAB „Vilniaus vandenys“ negali leisti pareiškėjai savo tinklus prijungti prie UAB „Vilniaus vandenys“ nepriklausančių tinklų. Be to, UAB „Vilniaus vandenys“ 2006-11-06 raštu „Dėl techninių sąlygų objektui „Prekybos paskirties pastatas Pavilionių k. (kad. Nr. ( - ))“ Nr. 07-3044 informavo Miesto plėtros departamento Inžinerinių sąlygų poskyrį, kad techninės sąlygos prekybos paskirties pastato objektui, adresu Pavilionių k., kad. Nr. ( - ), bus ruošiamos tik užsakovui pateikus UAB „Gabijos investicijos“ leidimą prijungti tinklus prie anksčiau suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Tačiau pareiškėja nėra pateikusi tokio leidimo nei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, nei UAB „Vilniaus vandenys“.

14Skundas netenkintinas. LR statybos įstatymo 20 str.6 d. numatyta, kad inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis. Nustatyta, kad 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-458-142/2009, kuriuo iš dalies patenkino pareiškėjos skundą - panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr. A51-20200 „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių interesų bei įstatymų pažeidimų“ ir įpareigojo atsakovą pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Sprendimas įsiteisėjęs (administracinė byla Nr. I-458-142/2009, tomas 1, b.l. 140-149). Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2009 m. vasario 27 d. raštu „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8), vykdydama minėtą teismo sprendimą, atsakė į pareiškėjos 2008-06-17 prašymą. Pareiškėjui atsakovė pateikė ir 2009 m. kovo 20 d. atsakovo raštą „Dėl prekybos paskirties pastato Pavilionių k. (kadastro Nr. ( - ))“ Nr. A51-6333 (2.15.2.31-MP8), kuriame pateikiama papildoma skundžiamame rašte nurodyta informacija (administracinė byla Nr. I-1529-437/2009, tomas 1, b.l. 43-44, 47). 2009 m. kovo 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nutartį dėl sprendimo išaiškinimo administracinėje byloje Nr. 1-458-142/2009, kuria teismas, konstatuoja „kad atsakovas teismo sprendimą įvykdė“ (administracinė byla Nr. I-458-142/2009, tomas 2, b.l. 21-24), nutartyje taip pat pažymėjo, jog toks konstatavimas nereiškia, kad teismo sprendimas įvykdytas tinkamai. Iš esmės, ginčas byloje kilęs dėl to, ar atsakovė gali leisti pareiškėjai savo inžinerinius tinklus prisijungti prie tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausančių tinklų. Nereikalaujama įpareigoti atsakovą atsakyti į skundžiamu sprendimu neatsakytus klausimus.

15Iš prijungtoje Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje esančių paramos sutarčių (administracinė byla Nr. I-458-142/2009 tomas 1, b. l. 114-120) matyti, kad tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir RIV projektai“ su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė paramos sutartis, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 28 d. Nr. 30-311 įsakymu „Dėl sutarčių su UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ patvirtinimo“ (administracinė byla Nr. I-458-142/2009, tomas b.l. 114). Pagal šių sutarčių 2.1 punktus minėti tretieji suinteresuoti asmenys, kaip paramos tiekėjai, įsipareigoja kaip paramą paramos gavėjui (Vilniaus miesto savivaldybės administracijai) perduoti, o paramos gavėjas įsipareigoja priimti paramos tiekėjams nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir/ar jų dalis, pažymėtus pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 1-634 patvirtinto teritorijos detaliojo plano sprendinius, skirtus miesto infrastruktūros plėtrai, taip pat inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, įrengtus priede pažymėtuose sklypuose ir/ar jų dalyse, pagal įstatymų nustatyta tvarka institucijų išduotas projektavimo technines sąlygas gyvenamųjų namų su/be komercinėmis patalpomis statybai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu patvirtinto teritorijos detaliojo plano galiojimo ribose. Pagal sutarčių 2.2 punktus šalys susitarė, kad žemės sklypai ar jų dalys bus perduodami paramos gavėjo nuosavybėn iki statinių (gyvenamųjų namų su/be komercinėmis patalpomis), kuriuos paramos teikėjas ketina statyti paramos teikėjui priklausančiuose žemė sklypuose/žemės sklypų dalyse, pripažinimo tinkamais naudoti teisės aktų nustatyta tvarka, o inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos bus perduoti paramos gavėjo nuosavybėn per protingą ir trumpiausią terminą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti teisės aktų nustatyta tvarka. Iš byloje pateiktų statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų matyti, kad tinkamais naudoti pripažinti daugiabučiai gyvenamieji namai, esantys Girulių g. 10,12, 14, 16, 18, 20, Perkūnkiemio g. 3, 5, 7, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Vilniuje (administracinė byla Nr. I- -1529-437/2009 tomas 2, b.l. 3-12, 15-52). 2006-08-28 tarp UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Gabijos investicijos“ pasirašyta sutartis Nr. 665 (administracinė byla Nr. I-1529-437, tomas 2, b.l. 79), pagal kurią UAB „Gabijos investicijos“, kaip vandens pakėlimo stotelės (siurblinės SRB) esančios Gabijos ir Ukmergės pl., statytojas, nors siurblinę eksploatuos UAB „Vilniaus vandenys“ ir ji bus perduota savivaldybės nuosavybėn, išsaugo teisę, kad tam tikrą laiko tarpą naujam vartotojui technines sąlygas UAB „Vilniaus vandenys“ galės išduoti tik gavusi statytojo raštišką sutikimą prisijungti prie siurblinės (tomas 1, b.l. 79). Byloje yra įrodymai, kad pagal minėtas paramos sutartis su trečiaisiais asmenimis kai kurie sklypai perduoti nuosavybėn Vilniaus miesto savivaldybei (administracinė byla Nr. I-1529-437/2009, tomas 2, b.l. 60-78 ). Minėtų trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai pripažino, kad inžineriniai tinklai naudojami, bet Vilniaus miesto savivaldybei neperduoti. Aplinkybę, kad tinklai naudojami patvirtina ir minėtų gyvenamųjų manų pripažinimo tinkamais naudoti faktas. Aplinkybė, kad inžineriniai tinklai neperduoti, kaip numato paramos sutartys, Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, atsakovei nesuteikia teisės pareiškėjai leisti prie jų prisijungti be dabartinių tinklų savininkų sutikimo. Be to, prisijungimą riboja ir minėta 2006-08-28 sutartis Nr. 665. Skundžiamo akto naikinti ir atsakovą įpareigoti atlikti veiksmus nėra pagrindo. Pažymėtina, kad teismas šioje byloje nesprendžia klausimo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-01-26 sprendimo įvykdymo administracinėje byloje Nr. I-458-142/2009, pažymėtina, kad galiojantys norminiai aktai, tame tarpe ir LR Konkurencijos įstatymas atsakovei nepriskiria spręsti konkurencijos klausimų.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

17Pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai