Byla A-822-89-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,

3dalyvaujant pareiškejo atstovams advokatams Simui Gudynui ir Ryciui Paukšciui, atsakovo atstovei Linai Martikonytei, treciojo suinteresuoto asmens uždarosios akcines bendroves „Gabijos investicijos“ atstovei advokatei Kristinai Alešiunaitei,

4viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „May Fair Investments“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkricio 19 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcine bendroves „May Fair Investments“ skunda atsakovui Vilniaus miesto savivaldybes administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei „Gabijos investicijos“, uždarajai akcinei bendrovei „HC ir R-IV projektai“ del sprendimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

5Teiseju kolegija n u s t a t e:

6I.

7pareiškejas uždaroji akcine bendrove „May Fair Investments“ (toliau – ir pareiškejas; UAB „May Fair Investment“) patikslintu skundu (b. l. 3 - 8) praše teismo: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto pletros departamento 2009 m. vasario 27 d. rašta „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8), 2) ipareigoti Vilniaus miesto savivaldybes administracija ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos tinkamai atsakyti i visus UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 17 d. prašyme „Del UAB „May Fair Investments“ teisiu, teisetu interesu bei istatymu pažeidimo“ ir 2008 m. birželio 26 d. prašyme projektavimo salygu savadui gauti pateiktus klausimus bei reikalavimus: a) išduoti UAB „May Fair Investments“ naujas technines salygas, pakeiciant visa 2007 m. rugpjucio 27 d. projektavimo salygu savado 6 dali taip, kad UAB „May Fair Investments“ išduotame galiojanciame projektavimo salygu savade butu nurodytos visos alternatyvios pasijungimo prie esamu vandens tiekimo, buitiniu nuoteku surinkimo ir lietaus vandens bei statybinio drenažo nuleidimo sistemu (inžineriniu tinklu) technines salygos, iskaitant prisijungimo prie UAB „Gabijos Investicijos“ ir/arba UAB „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotu ir irengiamu (irengtu) vandentiekio, buitiniu ir lietaus nuoteku tinklu salygas, bei aiškiai identifikuotos pasijungimo prie atitinkamu tinklu vietos; b) užtikrinti UAB „May Fair Investments“ galimybe naudotis atitinkamais komunikaciju koridoriais ir/arba galimybe servituto teise naudotis pagal Vilniaus miesto tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 partvirtinta teritorijos tarp Gabijos gatves ir Ukmerges plento detaluji plana miesto infrastrukturos pletrai skirtomis teritorijomis tam, kad UAB „May Fair Investments“ galetu realiai igyvendinti jai projektavimo salygu savade nurodytas pasijungimo prie visu atitinkamu inžineriniu tinklu technines salygas; c) imtis visu reikiamu veiksmu tam, kad butu pašalinti ribojimai UAB „May Fair Investments“ naudotis UAB „HC ir R-IV projektai“ priklausanciame žemes sklype (kadastrinis Nr. 0101/0170:1059 Vilniaus m. k. v.) nustatytu servitutu, arba UAB „May Fair Investments“ butu sudarytos kitos adekvacios ir tinkamos salygos nutiesti atitinkamus inžinerinius tinklus, kurie yra reikalingi UAB „May Fair Investments“ priklausanciame žemes sklype (kadastrinis Nr. 0101/0170:229 Vilniaus m. k. v.) projektuojamu ir planuojamu statyti statiniu prijungimui prie miesto infrastrukturos; d) imtis visu reikiamu veiksmu tam, kad butu pašalinti prašymo 3 dalyje aptarti Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo pažeidimai bei ju pasekmes; e) informuoti UAB „May Fair Investments“ apie Vilniaus miesto savivaldybes administracijos pozicija del visu prašyme išdestytu faktiniu aplinkybiu bei UAB „May Fair Investments“ teisiu pažeidimo, taip pat apie priimtus sprendimus bei atliktus (planuojamus atlikti) veiksmus, skirtus atitinkamu pažeidimu pašalinimui.

8Paaiškino, kad 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas prieme sprendima administracineje byloje Nr. I-458-142/2009, kuriuo iš dalies patenkino pareiškejo skunda, t.y., panaikino Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto pletros departamento 2008 m. rugsejo 17 d. rašta Nr. A51-20200 „Del UAB „May Fair Investments“ teisiu, interesu bei istatymu pažeidimu“ ir ipareigojo atsakova pateikti Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkanti administracini sprendima del pareiškejo 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Del UAB „May Fair Investments“ teisiu, teisetu interesu bei istatymu pažeidimo“ bei del 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo salygu savadui gauti. Sprendimas isiteisejes.

92009-03-03 pareiškejas gavo skundžiama atsakovo 2009 m. vasario 27 d. rašta „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8), kuriuo, kaip nurodyta skundžiamame rašte, atsakovas, vykdydamas teismo sprendima, atsake i pareiškejo prašyma. 2009 m. kovo 24 d. pareiškejas gavo 2009 m. kovo 20 d. atsakovo rašta „Del prekybos paskirties pastato Pavilioniu k. (kadastro Nr. 0101/0170:229)“ Nr. A51-6333 (2.15.2.31-MP8), kuriame pateikiama papildoma skundžiamame rašte nurodyta informacija. 2009 m. kovo 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas prieme nutarti del sprendimo išaiškinimo administracineje byloje Nr. I-458-142/2009, kurioje teismas konstatavo „kad atsakovas teismo sprendima ivykde“. Teismas taip pat pažymejo, kad „šis konstatavimas nereiškia, kad teismo sprendimas ivykdytas tinkamai“. Atsakovas skundžiama rašta laike tinkamu atsakymu i pareiškejo prašyma bei, atitinkamai, teismo sprendimo ivykdymu. Nurode, kad jis neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamu reikalavimu, nustatytu Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnyje bei, atitinkamai, nera tinkamas teismo sprendimo ivykdymas.

10Teismas sprendimu ipareigojo atsakova pateikti Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnyje keliamus reikalavimus atitinkanti administracini sprendima del pareiškejo prašymo ir atskirai del pareiškejo 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo salygu savadui gauti, kuris nurodytas prašymo 4 dalies 1 punkte. Vertina, kad atsakovas skundžiamu raštu nepateike tinkamo ir Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnyje individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus atitinkancio atsakymo nei i viena pareiškejo prašymo klausima. Pareiškejas prašymo 4 dalies (1) punktu prašo atsakova išduoti naujas technines salygas, atitinkamai pakeiciant 2007 m. rugpjucio 27 d. pareiškejai išduoto projektavimo salygu savado 6 dali. Atitinkamai, pareiškejas prie prašymo kaip 4 prieda pridejo nustatytos formos 2008 m. birželio 26 d. prašyma projektavimo salygu savadui gauti. Teismas sprendimu ipareigojo atsakova priimti atitinkama administracini sprendima ir del mineto 2008 m. birželio 26 d. pareiškejos prašymo projektavimo salygu savadui gauti. Pagal Statybos istatymo 20 str. 5 dali atsakovas per 20 darbo dienu nuo sprendimo isiteisejimo dienos, t.y. nuo 2009 m. vasario 10 d., privalejo išduoti pareiškejui nauja projektavimo salygu savada arba per 15 darbo dienu nuo mineto termino pranešti motyvus, del kuriu toks savadas negali buti išduotas. Atsakovas, pateikdamas pareiškejui skundžiama rašta teises aktu nustatytais terminais, neinformavo nei apie administracinio sprendimo išduoti pareiškejui nauja projektavimo salygu savada priemima nei apie atitinkama atsakovo sprendima tokio projektavimo salygu savado pareiškejui neišduoti. Skundžiamu raštu pareiškejas informuotas tik apie UAB „Vilniaus vandenys“ pateikta paraiška statinio projektavimo salygoms parengti. 2009 m. kovo 20 d. atsakovo rašte papildomai informuojama apie gautas UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ technines salygas bei apie UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ pateiktas paraiškas. Tai reikštu, kad atsakovas tinkamu atsakymu i pareiškejo prašyma bei tinkamu teismo sprendimo ivykdymu laiko vien tik tam tikru paraišku projektavimo salygas išduodancioms institucijoms/organizacijoms pateikima, o ne istatymu reikalaujamos formos ir turinio atsakyma pareiškejai. Atsakovas per nustatyta termina privalejo ne tik pateikti atitinkamas paraiškas projektavimo salygas išduodantiems subjektams, bet ir tokias salygas suderinti, patvirtinti bei išduoti pareiškejui nauja statinio projektavimo salygu savada.

11Atsakovas skundžiamame rašte visiškai neatsake i pareiškejo prašymo 4 dalyje (2), (3) ir (5) numeriais pažymetus pareiškejo prašymus. Teismas sprendimo rezoliucine dalimi ipareigojo atsakova pateikti atsakyma i visa pareiškejo prašyma bei atskirai i 2008 m. birželio 26 d. pareiškejo prašyma projektavimo salygu savadui gauti. Teismas sprendimo rezoliucineje dalyje nepadare išlygos, kad atsakovas gali neatsakyti i tam tikrus pareiškejo prašyme išdestytus klausimus. Šia pozicija teismas patvirtino nutarties motyvacineje dalyje, kurioje nurodoma, kad visas pilnutinai pareiškejo 2008-06-17 prašymas turi buti išnagrinetas iš naujo. Atsakovas, atsakydamas i prašymo 4 dalyje (4) numeriu pažymeta pareiškejo prašyma del Konkurencijos istatymo pažeidimu, nurode tik tiek, kad jis „nera ta institucija, kuri konstatuoja Konkurencijos istatymo pažeidimus“. Tuo tarpu teismo sprendime nurodyta, kad atsakovas, atsakydamas i mineta pareiškejo prašyma turi nurodyti: „kaip administracija sprendžia konkurencijos klausimus, ar ji gali pašalinti pareiškejo nurodomus Konkurencijos istatymo pažeidimus, ar juos pripažista ir pan.“. Pareiškejo vertinimu, atsakovas tinkamai neatsake nei i viena pareiškejo prašyme išdestyta klausima bei, atitinkamai, neivykde jam teismo sprendimu bei teises aktu numatytos pareigos pateikti Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus atitinkanti administracini sprendima del pareiškejos prašymo.

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu (b. l. 68 - 71) skunda praše atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad LR statybos istatymo 20 str. yra numatyta, jog savivaldybes administracijos direktorius (jo igaliotas savivaldybes administracijos valstybes tarnautojas), gaves iš statytojo prašyma statinio projektavimo salygu savadui gauti bei kitus dokumentus, nurodytais terminais pateikia paraiškas statinio projektavimo salygoms parengti, tame tarpe ir inžineriniu tinklu bei susisiekimo komunikaciju savininkams ir naudotojams. Projektavimo salygas nagrineja, derina, jeigu reikia siulo pakeisti (siekdamas rasti sprendima, tenkinanti statytojo (užsakovo), treciuju asmenu, visuomenes, savivaldybes ir valstybes interesus) ir joms pritaria savivaldybes administracijos direktorius (jo igaliotas savivaldybes administracijos valstybes tarnautojas). Projektavimo salygos irašomos i projektavimo salygu savada kuris suderintas ir patvirtintas statytojui turi buti išduodamas per istatyme nustatyta termina (20 str. 5 d.). Inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininkai privalo nustatyti inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju projektavimo salygas ir ju laikytis (20 str. 6 d.). Pagal LR statybos istatymo 20 str. 12 d. už statinio projektavimo salygu parengima nustatytais terminais ir ju atitikti istatymams ir kitiems teises aktams pagal kompetencija atsako jas parenge inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininkai (naudotojai) ir institucijos, taip pat savivaldybes administracijos direktorius (jo igaliotas savivaldybes administracijos valstybes tarnautojas). Šiuo atveju atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija pateikia paraiškas atitinkamoms institucijoms (UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“), kurios

Nustatė

13inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju technines salygas. Kiekviena projektavimo salygas rengianti organizacija (institucija) yra savarankiška, tik ji nustato, rengia ir atsako už jos kompetencijoje esancias projektavimo salygas. Savivaldybes administracijos direktorius tik nagrineja, derina, jeigu reikia, siulo pakeisti atitinkamu instituciju parengtas technines salygas bei joms pritaria. Vykdydamas 2009 m. sausio 26 d. teismo sprendima ir atsakydamas i pareiškejo 2008 m. birželio 17 d. ir 26 d. prašymus atsakovas pateike tiek UAB „Grinda“, tiek UAB „Vilniaus vandenys“ paraiškas atitinkamai del prisijungimo prie lietaus nuoteku ir vandens tiekimo, nuoteku inžineriniu tinklu. Iš UAB „Grinda“ gautos technines salygos Nr. 09/022, numatancios pareiškejui alternatyvas del busimu lietaus nuoteku tinklu prijungimo, t.y. arba prisijungti prie artimiausiu UAB „Grinda“ eksploatuojamu lietaus nuotekynes tinklu, esanciu Justiniškiu-Pavilioniu g. sankirtoje arba atsižvelgiant i fakta, kad Perkunkiemio kvartale esantis lietaus nuotekynas neperduotas Vilniaus miesto savivaldybei jungiantis prie arciausiai esancio lietaus nuotekyno Giruliu g., butina gauti tinklu savininko UAB „Ranga IV investicijos“ sutikima. UAB „Vilniaus vandenys“ 2009 m. kovo 12 d. rašte atsakovui pridejo naujai išduotas technines salygas 09/238, kuriose nurode, kad technines salygos Nr. 07/909 negalioja. Techninese salygose Nr. 09/238 nurodytos alternatyvos prisijunti tiek prie Pavilioniu g. esancio vandentiekio, tiek prie Gabijos g, esancio vandentiekio. Taip pat 2009 m. kovo 12 d. rašte buvo nurodyta, kad del techniniu salygu del prisijungimo prie vandentiekio tinklu, esanciu Giruliu g., reikia kreiptis i tinklu savininkus UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir RIV projektai“. Visa šia informacija kartu su techninemis salygomis atsakovas pateike pareiškejui 2009 m. kovo 20 d. raštu, kuri prie skundo pridejo pats pareiškejas ir nurode, kad projektavimo salygu savadas Nr. RPS 2806 bus papildytas naujomis techninemis salygomis, kai bus gauti atsakymai iš inžineriniu tinklu savininku. Atsakovas, siekdamas tenkinti statytojo ir treciuju asmenu interesus 2009-03-18 raštu Nr. A51-6165 (2.15.2.31-MP8) ir 2009-03-18 raštu Nr. A51-6167 (2.15.2.31-MP8) kreipesi i inžineriniu tinklu savininkus UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir RIV projektai“ del galimybes prisijungti pareiškejui prie vandentiekio ir nuotekynes tinklu. 2009 m. kovo 24 d. raštu UAB „Gabijos investicijos“, kuri yra igaliota išduoti sutikimus prisijungti prie vandentiekio ir nuotekynes tinklu, Giruliu g., priklausanciu UAB „Gabijos investicijos“ir UAB „HC ir RIV projektai“, informavo atsakova, kad pareiškejas gales prisijungti prie minetu tinklu, jei pasirašys 2007 m. liepos 27 d. pasiulyma del prisijungimo prie inžineriniu tinklu. Atsakovas, gaves šia informacija, 2009 m. kovo 26 d. raštu Nr. A51-6920 (2.15.2.31-MP8) informavo pareiškeja del 2007 m. liepos 27 d. UAB „Gabijos investicijos“ pasiulytos sutarties pasirašymo. 2009 m. balandžio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybes administracija gavo pareiškejo atstovo rašta, kuriame nurodyta, kad pareiškejas neprivalo pasirašyti sutarties su UAB „Gabijos investicijos“ ir atsakovas techninese salygos privalo nurodyti prisijungimu prie atitinkamu tinklu vietas ir salygas. Atsižvelgdamas i pareiškejo pageidavimus 2009-05-08 raštu Nr. A51-10464 (2.15.2.3l-MP-8) Miesto pletros departamentas informavo pareiškeja, kad atsižvelgiant i fakta, jog 2007 m. rugpjucio 24 d. išduotas projektavimo salygu savadas Nr. RPS 2086 galioja, statytojas, šiuo atveju pareiškejas, privalo pateikti originalu savado egzemplioriu Miesto pletros departamentui, kuris ir bus papildytas naujomis UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ išduotomis techninemis salygomis. Teigia, kad i pareiškejo 2008 m. birželio 17 d. ir 26 d. prašymus pilnai atsakyta. Pareiškejo argumentai, kad skundžiamas raštas neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamu reikalavimu, nes neatsakyta i visus pareiškejo nurodomus klausimus yra nepagristi. LR viešojo administravimo istatymo 8 str. 2 d. numato, kad individualiame administraciniame akte turi buti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teises ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Skundžiamame rašte aiškiai išdestyti faktai bei aplinkybes, susijusios su techniniu salygu išdavimu bei pasikeitusia faktine situacija rengiant projektavimo salygu savada. Skundžiamame rašte aiškiai išdestyta, kad išduodant dabar jau negaliojancias technines salygas 2007 m. vyko inžineriniu tinklu statybos, todel šiuo metu atsižvelgiant i 2008 m. birželio 17 d. rašte ir 2008 m. birželio 26 d. prašyme destomus prašymus bei argumentus del naujo projektavimo salygu savado išdavimo bei pakeitimo, pareiškejui netinkanciu UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ išduotu techniniu salygu, bus kreipiamasi i minetas institucijas del nauju techniniu salygu išdavimo, kas ir buvo atlikta, ta irodo ir šioje byloje esantys dokumentai. Todel pareiškejo skunde nurodomi argumentai neva atsakovas neatsake i kitus pareiškejo keliamus klausimus 2008 m. birželio 17 d. rašte yra nepagristi, nes kai bus išduotos naujos technines salygos ir atitinkamai pakeistas savadas bus galima spresti del pareiškejo naudojimusi servitutu, komunikaciju koridoriais inžineriniams tinklams tiesti ir kt. Tokia nuostata patvirtina ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimas, kuriame konstatuota, kad pareiškejos 3 reikalavimo punktai a ir b (reikalavimai užtikrinti pareiškejai galimybe naudotis atitinkamais komunikaciju koridoriais, taip pat imtis visu veiksmu, kad butu pašalinti pareiškejo apribojimai naudotis servitutu ir kt.) iš viso negali buti sprendžiami, kol pareiškejui neišduotos naujos technines salygos arba nenurodytos konkrecios kliutys toms salygoms gauti. Klausima del užtikrinimo naudotis servituto teise, remiantis Vyriausybes 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 Del Žemes servitutu nustatymo administraciniu aktu taisykliu patvirtinimo sprendžia apskrities viršininko administracija, nes servitutas nustatomas apskrities viršininko sprendimu – administraciniu aktu.

14Vertina, kad nepagristas yra pareiškejo argumentas, kad atsakovas netinkamai raštu atsake bei išsprende klausima del LR Konkurencijos istatymo pažeidimu ir pasekmiu. Remiantis LR konkurencijos istatymu, Konkurencijos taryba yra Lietuvos Respublikos valstybes istaiga, vykdanti valstybine konkurencijos politika bei kontroliuojanti, kaip laikomasi šio istatymo. Remiantis LR konkurencijos istatymo 19 str., Konkurencijos taryba kontroliuoja, kaip ukio subjektai, valstybes valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio istatymo nustatytu reikalavimu; duoda privalomus nurodymus ukio subjektams, tarp ju savivaldos institucijoms, nagrineja, ar valstybes valdymo ir savivaldos instituciju priimti teises aktai ar kiti sprendimai atitinka šio istatymo 4 straipsnio reikalavimus ir, esant pagrindui, kreipiasi i valstybes valdymo ir savivaldos institucijas su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teises aktus ar kitus konkurencija ribojancius sprendimus. Konkurencijos taryba taip pat tiria ir nagrineja šio istatymo pažeidimus bei taiko pažeidejams sankcijas; kreipiasi i teisma, kad butu apginti valstybes ir kitu asmenu šio istatymo saugomi interesai ir t.t. Pareiškeja, kaip ukio subjektas, kurios interesai, jos manymu, yra pažeisti, turi teise reikalauti pradeti konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima.

15Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „HC ir R-IV projektai“ ir UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimuose (b. l. 88 - 89, 105 - 108) pareiškejo skunda praše atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad UAB „HC ir IV projektai“ nuosavybes teise priklausanciame žemes sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0642-9068, nustatytas servitutas suteikia teise irengti bei eksploatuoti inžinerinius tinklus iki šis žemes sklypas bus perduotas atsakovo nuosavyben. Taciau žemes sklype numatytas servitutas nesuteikia teises pareiškejui be žemes sklypo savininko sutikimo prisijungti prie suinteresuoto asmens nutiestu ir jam nuosavybes teise priklausanciu tinklu, o servituto nustatymas savaime nesuteikia teises pareiškejui per servitutini žemes sklypa tiesti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas – šiems veiksmams atlikti pareiškejui butina atlikti eile juridiškai reikšmingu veiksmu (iskaitant, bet neapsiribojant – gauti projektavimo salygu savada, suteikianti teise pareiškejui projektuoti inžinerinius tinklus suinteresuotam asmeniui priklausanciame žemes sklype, gauti suinteresuoto asmens sutikima prijungti pareiškejo projektuojamu inžineriniu tinklu bei susisiekimo komunikacijas prie suinteresuoto asmens irengtu ir jam nuosavybes teise priklausanciu tinklu, parengti atitinkama technini projekta ir pan.). Pažymejo, jog pareiškejo skundo nagrinejimo metu nenustatyta jokiu faktiniu prielaidu teigti, jog pareiškejui nesudaromos salygos naudotis servitutu, nustatytu suinteresuotam asmeniui priklausanciame žemes sklype. Suinteresuoto asmens nuomone, tik po to, kai bus ir jeigu bus atlikti pirmiau nurodyti juridiškai reikšmingi veiksmai, t.y. kai pareiškejas tures teisines prielaidas naudotis servitutiniu žemes sklypu, ir tik tuomet, jeigu suinteresuotas asmuo jam nepagristai trukdys igyvendinti savo teises, pareiškejas tures teise reikšti reikalavimus del atitinkamu trukdymu naudotis servitutu suteikiamomis teisemis pašalinimo. Šiuo metu, kai pareiškejas neturi nei ji tenkinanciu projektavimo salygu savado, nei atitinkamu suinteresuoto asmens sutikimu bei techninio projekto, konstatuoti, jog pareiškejui sudaromos kažkokios kliutys naudotis servitutiniu žemes sklypu, nera jokio teisinio ir faktinio pagrindo. UAB „ HC ir R-IV projektai“ pažymejo, jog jis 2009 m. kovo 23 d. raštu informavo atsakova, kad jis savo teises bei pareigas, susijusias su leidimu projektuoti bei faktiškai prisijungti prie inžineriniu tinklu išdavimu, perleido UAB „Gabijos investicijos“. UAB „Gabijos investicijos“ 2009 m. kovo 24 d. pateike atsakyma atsakovui, kuriame nurode, jog jis suteiks atitinkamus sutikimus pareiškejui, jeigu pastarasis pasirašys atitinkama susitarima ir kompensuos dali inžineriniu tinklu irengimo išlaidu. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „ HC ir R-IV projektai“ UAB „Gabijos investicijos“ neatsisako išduoti pareiškejui butinu sutikimu, taciau tik su tam tikromis salygomis. Suinteresuotas asmuo, kaip atitinkamu inžineriniu tinklu bei susisiekimo komunikaciju savininkas, turi teise nustatyti salygas, kuriomis jis tokius sutikimus išduos. Pažymejo, jog atsakovas neturi teises išduoti techniniu salygu prisijungti pareiškejui prie suinteresuotam asmeniui nuosavybes teise priklausanciu tinklu, jeigu suinteresuotas asmuo neduoda tokio sutikimo, atsakovas neturi teises nesant atitinkamu tinklu savininko sutikimo leisti pareiškejui projektuoti bei prijungti savo inžinerinius tinklus prie UAB „ HC ir R-IV projektai“ tinklu. UAB „ HC ir R-IV projektai“ paaiškino, kad vadovaujantis LR statybos istatymo 20 straipsnio 5, 6 ir 12 dalimis, atsakovas yra tik subjektas, kuris susistemina atitinkamu inžineriniu tinklu valdytoju/savininku išduodamas technines salygas bei ju pagrindu (ju nekeisdamas) išduoda projektavimo salygu savada. Atsakovas nera ta institucija, kuri turi teise vienašališkai spresti, kokie tinklai prie kokiu tinklu ir kokiu budu bus jungiami, kokie bus nustatyti galimi naujai jungiamu tinklu galingumai ir pan. Visas paraiškas atsakovas gauna iš savarankišku instituciju, kurioms neturi teises nurodyti, kaip ir kokiu budu jos privalo elgtis. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ pažymejo, kad pareiškejas su juo ne karta vede derybas del galimo pareiškejo projektuojamu tinklu prisijungimo prie UAB „HC ir R-IV projektai“ nuosavybes teise priklausanciu tinklu neatlygintinai, nors tinklu irengimas reikalauja dideliu išlaidu ir normalu, kad tretysis suinteresuotas asmuo siekia jas kompensuoti suteikdamas pareiškejui sutikima prisijungti prie inžineriniu tinklu. Šie tretieji suinteresuoti asmenys pažymejo, kad LR Vietos savivaldos istatymas nesuteikia teises atsakovui spresti Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtu klausimu.

16Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu (b. l. 96 - 98) pareiškejo skunda praše atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad pagal LR statybos istatymo 20 str. 6 d. inžineriniu tinklu ir susisiekimu komunikaciju savininkai privalo nustatyti inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju projektavimo salygas ir ju laikytis. Statytojas (užsakovas) turi teise pasirinkti paslaugu teikejus – inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininkus ar naudotojus (iš nustatanciuju statinio projektavimo salygas), todel i projektavimo salygu savada irašomos visu galimu inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininku ar naudotoju, galinciu teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo salygos. Statytojas (užsakovas) taip pat gali pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar pasistatys vietinius, jei pasirinkti galima pagal teritoriju planavimo dokumentus. Iš šios teises normos matyti, kad i projektavimo salygu savada irašomos ne bet kokiu inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininku ar naudotoju nustatytos projektavimo salygos, bet tik tu savininku ir naudotoju, kurie gali teikti statytojui (užsakovui) paslaugas. Nei UAB „Gabijos Investicijos“, nei UAB „HC ir R-IV projektai“ netiekia geriamojo vandens bei neteikia nuoteku tvarkymo paslaugu. UAB „Vilniaus vandenys“ yra vienintelis geriamojo vandens tiekejas, centralizuotai tiekiantis geriamaji vandeni bei teikiantis nuoteku tvarkymo paslaugas Vilniaus mieste. UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybes teise ir jokiais kitais teisetais pagrindais nevaldo nei UAB „Gabijos investicijos“, nei UAB „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotu ir pastatytu vandens tiekimo ir nuoteku tinklu, todel UAB „Vilniaus vandenys“ negali leisti pareiškejui savo tinklu prijungti prie UAB „Vilniaus vandenys“ nepriklausanciu tinklu. Be to, UAB „Vilniaus vandenys“ 2006-11-06 raštu „Del techniniu salygu objektui „Prekybos paskirties pastatas Pavilioniu k. (kad. Nr. 0101/0170:229)“ Nr. 07-3044 informavo Miesto pletros departamento Inžineriniu salygu poskyri, kad technines salygos prekybos paskirties pastato objektui, adresu Pavilioniu k., kad. Nr. 0101/0170:229, bus ruošiamos tik užsakovui pateikus UAB „Gabijos investicijos“ leidima prijungti tinklus prie anksciau suprojektuotu vandentiekio ir nuoteku tinklu, taciau pareiškejas nera pateikes tokio leidimo nei Vilniaus miesto savivaldybes administracijai, nei UAB „Vilniaus vandenys“.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkricio 19 d. sprendimu pareiškejo skunda atmete.

19Teismas pažymejo, kad LR statybos istatymo 20 str. 6 d. numatyta, kad inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininkai privalo nustatyti inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju projektavimo salygas ir ju laikytis. Nustate, kad 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas prieme sprendima administracineje byloje Nr. I-458-142/2009, kuriuo iš dalies patenkino pareiškejos skunda – panaikino Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto pletros departamento 2008 m. rugsejo 17 d. rašta Nr. A51-20200 „Del UAB „May Fair Investments“ teisiu interesu bei istatymu pažeidimu“ ir ipareigojo atsakova pateikti Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkanti administracini sprendima del pareiškejo 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Del UAB „May Fair Investments“ teisiu, teisetu interesu bei istatymu pažeidimo“ bei del 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo salygu savadui gauti. Sprendimas isiteisejes (administracine byla Nr. I-458-142/2009, tomas 1, b.l. 140-149). Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija 2009 m. vasario 27 d. raštu „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8), vykdydama mineta teismo sprendima, atsake i pareiškejos 2008-06-17 prašyma. Pareiškejui atsakovas pateike ir 2009 m. kovo 20 d. atsakovo rašta „Del prekybos paskirties pastato Pavilioniu k. (kadastro Nr. 0101/0170:229)“ Nr. A51-6333 (2.15.2.31-MP8), kuriame pateikiama papildoma skundžiamame rašte nurodyta informacija (administracine byla Nr. I-1529-437/2009, tomas 1, b.l. 43-44, 47). 2009 m. kovo 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas prieme nutarti del sprendimo išaiškinimo administracineje byloje Nr. 1-458-142/2009, kuria teismas, konstatuoja „kad atsakovas teismo sprendima ivykde“ (administracine byla Nr. I-458-142/2009, tomas 2, b.l. 21-24), nutartyje taip pat pažymejo, jog toks konstatavimas nereiškia, kad teismo sprendimas ivykdytas tinkamai. Iš esmes, gincas byloje kiles del to, ar atsakovas gali leisti pareiškejui savo inžinerinius tinklus prisijungti prie tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausanciu tinklu. Nereikalaujama ipareigoti atsakova atsakyti i skundžiamu sprendimu neatsakytus klausimus.

20Iš prijungtoje Vilniaus apygardos administracinio teismo administracineje byloje esanciu paramos sutarciu (administracine byla Nr. I-458-142/2009 tomas 1, b. l. 114-120) teismas nustate, kad tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir RIV projektai“ su Vilniaus miesto savivaldybes administracija sudare paramos sutartis, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 28 d. Nr. 30-311 isakymu „Del sutarciu su UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ patvirtinimo“ (administracine byla Nr. I-458-142/2009, tomas b.l. 114). Pagal šiu sutarciu 2.1 punktus mineti tretieji suinteresuoti asmenys, kaip paramos tiekejai, isipareigoja kaip parama paramos gavejui (Vilniaus miesto savivaldybes administracijai) perduoti, o paramos gavejas isipareigoja priimti paramos tiekejams nuosavybes teise priklausancius žemes sklypus ir/ar ju dalis, pažymetus pagal Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 1-634 patvirtinto teritorijos detaliojo plano sprendinius, skirtus miesto infrastrukturos pletrai, taip pat inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, irengtus priede pažymetuose sklypuose ir/ar ju dalyse, pagal istatymu nustatyta tvarka instituciju išduotas projektavimo technines salygas gyvenamuju namu su/be komercinemis patalpomis statybai Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu patvirtinto teritorijos detaliojo plano galiojimo ribose. Pagal sutarciu 2.2 punktus šalys susitare, kad žemes sklypai ar ju dalys bus perduodami paramos gavejo nuosavyben iki statiniu (gyvenamuju namu su/be komercinemis patalpomis), kuriuos paramos teikejas ketina statyti paramos teikejui priklausanciuose žeme sklypuose/žemes sklypu dalyse, pripažinimo tinkamais naudoti teises aktu nustatyta tvarka, o inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos bus perduoti paramos gavejo nuosavyben per protinga ir trumpiausia termina po statiniu pripažinimo tinkamais naudoti teises aktu nustatyta tvarka. Iš byloje pateiktu statiniu pripažinimo tinkamais naudoti aktu teismas nustate, kad tinkamais naudoti pripažinti daugiabuciai gyvenamieji namai, esantys Giruliu g. 10,12, 14, 16, 18, 20, Perkunkiemio g. 3, 5, 7, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Vilniuje (administracine byla Nr. I- -1529-437/2009 tomas 2, b.l. 3-12, 15-52). 2006-08-28 tarp UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Gabijos investicijos“ pasirašyta sutartis Nr. 665 (administracine byla Nr. I-1529-437, tomas 2, b.l. 79), pagal kuria UAB „Gabijos investicijos“, kaip vandens pakelimo stoteles (siurblines SRB) esancios Gabijos ir Ukmerges pl., statytojas, nors siurbline eksploatuos UAB „Vilniaus vandenys“ ir ji bus perduota savivaldybes nuosavyben, išsaugo teise, kad tam tikra laiko tarpa naujam vartotojui technines salygas UAB „Vilniaus vandenys“ gales išduoti tik gavusi statytojo raštiška sutikima prisijungti prie siurblines (tomas 1, b.l. 79). Byloje esanciu irodymu pagrindu teismas nustate, kad pagal minetas paramos sutartis su treciaisiais asmenimis kai kurie sklypai perduoti nuosavyben Vilniaus miesto savivaldybei (administracine byla Nr. I-1529-437/2009, tomas 2, b. l. 60 - 78 ). Minetu treciuju suinteresuotu asmenu atstovai pripažino, kad inžineriniai tinklai naudojami, bet Vilniaus miesto savivaldybei neperduoti. Aplinkybe, kad tinklai naudojami patvirtina ir minetu gyvenamuju manu pripažinimo tinkamais naudoti faktas. Aplinkybe, kad inžineriniai tinklai neperduoti, kaip numato paramos sutartys, Vilniaus miesto savivaldybes nuosavyben, atsakovui nesuteikia teises pareiškejui leisti prie ju prisijungti be dabartiniu tinklu savininku sutikimo. Be to, prisijungima riboja ir mineta 2006-08-28 sutartis Nr. 665. Skundžiamo akto naikinti ir atsakova ipareigoti atlikti veiksmus nera pagrindo. Pažymejo, kad teismas šioje byloje nesprendžia klausimo del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-01-26 sprendimo ivykdymo administracineje byloje Nr. I-458-142/2009, pažymejo, kad galiojantys norminiai aktai, tame tarpe ir LR Konkurencijos istatymas atsakovui nepriskiria spresti konkurencijos klausimu.

21III.

22Pareiškejas UAB „May Fair Investments“ apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkricio 19 d. sprendima ir priimti nauja sprendima. Apeliacini skunda grindžia šiais motyvais:

231. Teismas spresdamas ginca, neatskleide bylos esmes ir neatsake i visus pareiškejo reikalavimus: neatsake, ar atsakovas 2009-02-27 raštu tinkamai ivykde jam teismo sprendimu nurodytas pareigas.

242. Atsakovas turejo pareiga pareiškejui išduoti technines salygas, sudaryti galimybes jas igyvendinti, inicijuoti servituto, nustatyto tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausanciame sklype, koregavima pareiškejo naudai, sudaryti galimybes pareiškejui prisijungti prie techninese salygose nurodytu inžinerines infrastrukturos, taciau to nepadare. Teismas šiu aplinkybiu nevertino, taigi neišsprende ginco iš esmes. Atsakovas taip pat turejo sudaryti galimybe pareiškejui igyvendinti technines salygas.

253. Teismas padare nepagrista išvada, kad atsakovas nesprendžia konkurencijos klausimu. Atsakovas 2009 m. vasario 27 d. turejo atsakyti pareiškejui i jo prašyma imtis veiksmu siekiant pašalinti Konkurencijos istatymo pažeidimus. Teismo sprendime, kuri vykdydamas atsakovas buvo ipareigotas atsakyti pareiškejui, pažymeta, kad atsakovas turi nurodyti „kaip administracija sprendžia konkurencijos klausimus, ar ji gali pašalinti pareiškejo nurodomus Konkurencijos istatymo pažeidimus, ar juos pripažista ir pan.“ Atsakovo kontroliuojamas treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ dar 2006 m. rugpjucio 28 d. buvo sudares sutarti su privaciu juridiniu asmeniu UAB „Gabijos investicijos“, pagal kuria ši igijo išimtine teise net 10 metu duoti sutikimus kitiems asmenims prisijungti prie jos pastatytos siurblines. Pagal 2006 m. rugpjucio 28 d. sutarti UAB „Vilniaus vandenys“ siurbline kartu su inžineriniais tinklais turejo perduoti atsakovo nuosavyben. Tretieji asmenys, pirmieji igije teise irengti visai teritorijai reikalingus viešosios paskirties inžinerinius tinklus, dabar 10 metu turi galimybe riboti kitu konkurentu projektu vystyma.

26Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu prašo skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista. Atsiliepime desto šiuos argumentus:

271. Techninese salygose turi buti nurodytos ne visos salygos, taciau tik tos, kurias gali išduoti atitinkami juridiniai asmenys. UAB „Vilniaus vandenys“ neturejo ir neturi jokios teises savo rengiamose techninese salygose nurodyti pareiškejui galimybes prisijungti prie kitam suinteresuotam asmeniui priklausanciu tinklu, kadangi tokios teises neturi. Be to, kaip matyti iš 2009 m. kovo 24 d. atsakovas pareiškeja informavo, kad jis atitinkamus sutikimus suteiks, jei pastarasis kompensuos dali inžineriniu tinklu irengimo išlaidu, taigi akivaizdu, jog nebuvo atsisakyta išduoti sutikimus.

282. Vadovaujantis Statybos istatymo 20 straipsnio 5, 6 ir 12 dalimis, konstatuotina, jog atsakovas tik sistemina atitinkamu inžineriniu tinklu valdytoju/savininku išduodamas technines salygas bei ju pagrindu išduoda projektavimo salygu savada.

293. Nesutinka, kad perdavus žemes sklypu dalis atsakovo nuosavyben, jam perejo ir nuosavybes teise i inžinerinius tinklus. Nekilnojamojo turto registre nera jokiu duomenu, kad inžineriniai tinklai butu perduoti atsakovo nuosavyben.

304. Pareiškejui išduotose techninese salygose aiškiai nurodytos prisijungimo prie inžineriniu tinklu vietos, todel pareiškejas turi galimybe projektuoti savo tinklu prisijungima prie UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“ valdomu inžineriniu tinklu.

315. Mano, kad realus techniniu salygu igyvendinimas išimtinai priklauso nuo pareiškejo noro, valios ir veiksmu. Pareiškejas, gaves technines salygas, turi teise pradeti projektavimo darbus.

326. Suinteresuotas asmuo atkreipia demesi, kad UAB „HC ir R-IV projektai“ nuosavybes teise priklausanciame žemes sklype nustatytas servitutas suteikia teise irengti bei eksploatuoti inžinerinius tinklus iki šis žemes sklypas bus perduotas atsakovo nuosavyben. Taciau nustatytas servitutas nesuteikia teises pareiškejui be sklypo savininko sutikimo prisijungti prie suinteresuoto asmens nutiestu ir jam nuosavybes teise priklausanciu tinklu. Be to, tokio servituto nustatymas savaime nesuteikia teises pareiškejui per servitutini žemes sklypa tiesti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas.

337. Nesutinka su pareiškejo nuomone, kad atsakovas privalo imtis veiksmu siekiant pareiškejui sudaryti salygas naudotis servitutine žemes sklypo dalimi, t.y. inicijuoti servituto koregavima – kiekviena suinteresuotas asmuo turi istatymu numatytas galimybes igyvendinti savo teises ar jas ginti.

348. Pažymi, kad konkurencijos pažeidimus tiria bei atitinkamus nutarimus priima Konkurencijos taryba. Atsakovas nera subjektas, turintis teise spresti konkurencijos klausimus.

35Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti. Pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimu atsakovas buvo ipareigotas pateikti Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkanti sprendima del pareiškejo 2008 m. birželio 17 d. prašymo, bet nebuvo ipareigotas išduoti naujas technines salygas. Reikalavima del šiu salygu išdavimo pareiškejas kelia šioje byloje, todel pirmosios instancijos teismas pagristai nagrinejo, ar atsakovas turi išduoti sutikima pareiškejui prijungti jo projektuojamus inžinerinius tinklus prie esamu ir kokiomis salygomis, o ne vertino ankstesnio teismo sprendimo vykdymo tinkamuma. Mano, kad pareiškejo argumentai del atsakovo pasirašytu sutarciu su kitais asmenimis bei galimais Konkurencijos istatymo pažeidimais yra nesusije su bylos esme.

36Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti. Atsiliepime iš esmes kartoje treciuju suinteresuotu asmenu atsiliepimuose išdestytus argumentus.

37Teiseju kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „May Fair Investments“ apeliacinis skundas atmestinas.

402009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu (sprendimas isiteisejes) administracineje byloje Nr. I-458-142/2009 iš dalies patenkino pareiškejo skunda, t. y. panaikino Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto pletros departamento 2008 m. rugsejo 17 d. rašta Nr. A51-20200 „Del UAB „May Fair Investments“ teisiu interesu bei istatymu pažeidimu“ ir ipareigojo atsakova pateikti Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkanti administracini sprendima del pareiškejo 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Del UAB „May Fair Investments“ teisiu, teisetu interesu bei istatymu pažeidimo“ bei del 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo salygu savadui gauti.

41Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija 2009 m. vasario 27 d. raštu „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8), vykdydama mineta teismo sprendima, atsake i pareiškejo 2008-06-17 prašyma. Pareiškejui atsakovas pateike ir 2009 m. kovo 20 d. atsakovo rašta „Del prekybos paskirties pastato Pavilioniu k. (kadastro Nr. 0101/0170:229)“ Nr. A51-6333 (2.15.2.31-MP8), kuriame pateikiama papildoma skundžiamame rašte nurodyta informacija (administracine byla Nr. I-1529-437/2009, tomas 1, b. l. 43-44, 47).

42Byloje iš esmes gincas kiles del Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 2009 m. vasario 27 d. rašto „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8) teisetumo ir pagristumo bei keliami iš esmes analogiški reikalavimai, kaip ir administracineje byloje Nr. I-458-142/2009. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad atsakovas netinkamai yra ivykdes 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima, kad gince turi buti nagrinejama, ar atsakovas 2009 m. vasario 27 d. raštu „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8) tinkamai ivykde jam nurodytas pareigas.

43Patikrinusi byla kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismas 2009 m. lapkricio 19 d. sprendimu atmesdamas pareiškejo skunda, ginco teisinius santykius reglamentuojancius teises aktus aiškino ir taike teisingai, remiantis byloje esanciais irodymais prieme motyvuota, pagrista ir teiseta sprendima ir ji naikinti remiantis pareiškejo apeliacinio skundo argumentais nera pagrindo.

44LR statybos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininkai privalo nustatyti inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju projektavimo salygas ir ju laikytis.

452009 m. vasario 27 d. raštu „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8) atsakovas informavo pareiškeja, kad 2006 m. spalio 19 d. buvo registruotas prašymas projektavimo salygu savadui gauti objektui „Prekybos paskirties pastatas“, užsakovas UAB „May Fair Investments“, inžinieriniu salygu rengimo laikotarpiu 2006 m. spalio men. ir 2007 m. rugpjucio men. vyko statybos darbai, del to inžinieriniu tinklu savininku, nei naudotoju nebuvo, del to Miesto pletros departamentas projektavimo salygu paraiška pateike UAB „Vilniaus vandenys“ kaip busimam geriamojo vandens tiekejui, kuris 2006 m. lapkricio 6 d. rašte NR. 07-3044 nurode, kad reikia gauti tinklu statytoju (savininku) sutikimo pagal Civilinio kodekso 4.93 straipsnio 2 dalies 2 punkta, taip pat šiame rašte paaiškinta, kad šiuo metu objekto teritorijoje kardinaliai pasikeitusi urbanistine situacija, pastatyti ar baigiami statyti inžinieriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, del to Vilniaus miesto savivaldybes Miesto pletros departamentas, kuriam pavesta vykdyti projektavimo salygu savado rengima, pateike naujas paraiškas statinio projektavimo salygoms rengti – inžinieriniu tinklu savininkams ar naudotojams, šiuo atveju UAB „Vilniaus vandenys“, taip pat pareiškejas informuotas, kad atsakovas, gaves projektavimo salygas, apie tai informuos pareiškeja. Teiseju kolegija konstatuoja, kad atsižvelgiant i gincijamo 2009 m. vasario 27 d. rašto „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8) turini, teigti, kad LR statybos istatymo 20 straipsnyje numatyta procedura nepradeta nera pagrindo, taip pat atsižvelgtina i tai, kad atsakovas minetame rašte pareiškejui detaliai paaiškino esama padeti, veiksmus, kuriu jis emesi.

46Kaip nustate pirmosios instancijos teismas treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir RIV projektai“ su Vilniaus miesto savivaldybes administracija sudarytu paramos sutarciu, 2.1 punktai numate, kad mineti tretieji suinteresuoti asmenys, kaip paramos tiekejai, isipareigoja kaip parama paramos gavejui (Vilniaus miesto savivaldybes administracijai) perduoti, o paramos gavejas isipareigoja priimti paramos tiekejams nuosavybes teise priklausancius žemes sklypus ir/ar ju dalis, pažymetus pagal Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 1-634 patvirtinto teritorijos detaliojo plano sprendinius, skirtus miesto infrastrukturos pletrai, taip pat inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, irengtus priede pažymetuose sklypuose ir/ar ju dalyse, pagal istatymu nustatyta tvarka instituciju išduotas projektavimo technines salygas gyvenamuju namu su/be komercinemis patalpomis statybai Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu patvirtinto teritorijos detaliojo plano galiojimo ribose. Pagal sutarciu 2.2 punktus šalys susitare, kad žemes sklypai ar ju dalys bus perduodami paramos gavejo nuosavyben iki statiniu (gyvenamuju namu su/be komercinemis patalpomis), kuriuos paramos teikejas ketina statyti paramos teikejui priklausanciuose žeme sklypuose/žemes sklypu dalyse, pripažinimo tinkamais naudoti teises aktu nustatyta tvarka, o inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos bus perduoti paramos gavejo nuosavyben per protinga ir trumpiausia termina po statiniu pripažinimo tinkamais naudoti teises aktu nustatyta tvarka.

47Byloje nera ginco del to, kad inžineriniai tinklai nagrinejamai bylai aktualiu laikotarpiu (gincijamo rašto teikimo metu) nebuvo perduoti, kaip numato paramos sutartys, Vilniaus miesto savivaldybes nuosavyben. Remdamasi Civilinio kodekso 4.93 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ta aplinkybe, kad inžinieriniai tinklai neperduoti Vilniaus miesto savivaldybes nuosavyben, atsakovui užkerta kelia pareiškejui leisti prie ju prisijungti be dabartiniu tinklu savininku sutikimo. Apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino, kodel inžinieriniai tinklai, nors ir naudojami, nera perduoti pagal paramos sutartis per protinga ir trumpiausia termina, yra nepagristas, nes šios bylos nagrinejimo dalyku nera ir negali buti minetu paramos sutarciu galimu pažeidimu nagrinejimas.

48Teiseju kolegija laikosi nuostatos, kad apeliacinio skundo argumentas, kad 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administracineje byloje Nr. I-458-142/2009 ipareigojo atsakova išduoti pareiškejui naujas technines salygas, yra nepagristas. Nors 2009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, kad atsakovas visiškai neatsake pareiškejui, kaip sprendžiamas pareiškejo 2008 m. birželio 26 d. prašymas projektavimo salygu savadui gauti, taciau konstatavo, kad negali tenkinti pareiškejo antrojo reikalavimo del reikalavimo ipareigoti Vilniaus miesto savivaldybes administracija ne veliau kaip per 15 darbo dienu nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos išduoti UAB „May fair investments“ naujas technines salygas, pakeiciant visa Savado 6 dali, ir ši reikalavima atmete kaip nepagrista. Tokia išvada teismas grinde tuo, kad be Statybos istatyme numatytos proceduros pilnutinio atlikimo savivaldybes administracija negali buti ipareigota išduoti projektavimo salygas, nes ji to padaryti negali, kol neturi inžinieriniu tinklu savininku ar naudotoju parengtu projektavimo salygu. Del šios priežasties 2009 m. sausio 26 d. sprendime Vilniaus apygardos administracinis teismas neanalizavo šaliu motyvu ir argumentu del techniniu galimybiu bei del teritorijos planavimo dokumentuose esanciu galimybiu pareiškejui prisijungti prie pageidaujamu inžinieriniu tinklu bei del negalimumo igyvendinti išduotas projektavimo salygas. Tokiu budu 2009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas Savivaldybes administracija ipareigojo, teikiant atsakyma i pareiškejo 2008 m. birželio 17 d. prašyma, atsakyti kartu ir del šio prašymo priedo – 2008 m. birželio 26 d. prašymo išduoti projektavimo salygu savada – išnagrinejimo ir sprendimo priemimo, o atsisakant atlikti prašoma procedura, atsisakyma pagristi, taciau neipareigojo atsakovo išduoti pareiškejui nauju techniniu salygu. Nagrinejamos bylos aplinkybemis pareiškejas nepagrinde to, kad atsakovas buvo ipareigotas ar privalejo pareiškejui išduoti naujas technines salygas, del to teiseju kolegija taip pat neturi pagrindo laikytis nuostatos, kad tokia pareiga turi atsakovas.

49Pabrežtina, kad 2009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas atsakova ipareigojo tik tinkamai atsakyti i 2008-06-17 pareiškejo prašyma, be to, teismas šiame sprendime atkreipe demesi i tai, kad pareiškejo reikalavimai pilnumoje negali buti tenkinami, nes pareiškejas prašo ne tik tinkamai atsakyti i prašyma, bet prašo imtis atitinkamu konkreciu veiksmu – užtikrinti galimybe naudotis servitutu, tinklais ir pan. 2009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas šios reikalavimu dalies netenkino. Nagrinejamoje byloje pareiškejas nauju aplinkybiu, galinciu pagristi atsakovo pareiga sudaryti galimybes igyvendinti naujas technines salygas, taip pat nepateike. Atsižvelgiant i tai, apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas buvo ne tik ipareigotas išduoti technines salygas, bet ir sudaryti galimybe pareiškejui jas igyvendinti, inicijuoti servituto koregavima, spresti konkurencijos ir kt. klausimus yra nepagristi.

50Remiantis išdestytais motyvais, pareiškejo uždarosios akcines bendroves „May Fair Investments“ apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

51Teiseju kolegija, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „May Fair Investments“ apeliacini skunda atmesti.

53Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkricio 19 d. sprendima palikti nepakeista.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškejo atstovams advokatams Simui Gudynui ir Ryciui... 4. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 5. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 6. I.... 7. pareiškejas uždaroji akcine bendrove „May Fair Investments“ (toliau –... 8. Paaiškino, kad 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas... 9. 2009-03-03 pareiškejas gavo skundžiama atsakovo 2009 m. vasario 27 d. rašta... 10. Teismas sprendimu ipareigojo atsakova pateikti Viešojo administravimo istatymo... 11. Atsakovas skundžiamame rašte visiškai neatsake i pareiškejo prašymo 4... 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu (b. l. 68 -... 13. inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju technines salygas. Kiekviena... 14. Vertina, kad nepagristas yra pareiškejo argumentas, kad atsakovas netinkamai... 15. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „HC ir R-IV projektai“ ir UAB „Gabijos... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu (b. l. 96... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkricio 19 d. sprendimu... 19. Teismas pažymejo, kad LR statybos istatymo 20 str. 6 d. numatyta, kad... 20. Iš prijungtoje Vilniaus apygardos administracinio teismo administracineje... 21. III.... 22. Pareiškejas UAB „May Fair Investments“ apeliaciniu skundu prašo teismo... 23. 1. Teismas spresdamas ginca, neatskleide bylos esmes ir neatsake i visus... 24. 2. Atsakovas turejo pareiga pareiškejui išduoti technines salygas, sudaryti... 25. 3. Teismas padare nepagrista išvada, kad atsakovas nesprendžia konkurencijos... 26. Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu... 27. 1. Techninese salygose turi buti nurodytos ne visos salygos, taciau tik tos,... 28. 2. Vadovaujantis Statybos istatymo 20 straipsnio 5, 6 ir 12 dalimis,... 29. 3. Nesutinka, kad perdavus žemes sklypu dalis atsakovo nuosavyben, jam perejo... 30. 4. Pareiškejui išduotose techninese salygose aiškiai nurodytos prisijungimo... 31. 5. Mano, kad realus techniniu salygu igyvendinimas išimtinai priklauso nuo... 32. 6. Suinteresuotas asmuo atkreipia demesi, kad UAB „HC ir R-IV projektai“... 33. 7. Nesutinka su pareiškejo nuomone, kad atsakovas privalo imtis veiksmu... 34. 8. Pažymi, kad konkurencijos pažeidimus tiria bei atitinkamus nutarimus... 35. Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu prašo... 36. Vilniaus miesto savivaldybes administracija atsiliepimu prašo apeliacini... 37. Teiseju kolegija... 38. IV.... 39. Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „May Fair Investments“... 40. 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu... 41. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija 2009 m. vasario 27 d.... 42. Byloje iš esmes gincas kiles del Vilniaus miesto savivaldybes administracijos... 43. Patikrinusi byla kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio... 44. LR statybos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad inžineriniu tinklu... 45. 2009 m. vasario 27 d. raštu „Del projektavimo salygu savado“ Nr. A51-4742... 46. Kaip nustate pirmosios instancijos teismas treciuju suinteresuotu asmenu UAB... 47. Byloje nera ginco del to, kad inžineriniai tinklai nagrinejamai bylai aktualiu... 48. Teiseju kolegija laikosi nuostatos, kad apeliacinio skundo argumentas, kad 2009... 49. Pabrežtina, kad 2009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos... 50. Remiantis išdestytais motyvais, pareiškejo uždarosios akcines bendroves... 51. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 52. Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „May Fair Investments“ apeliacini... 53. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkricio 19 d. sprendima... 54. Nutartis neskundžiama....