Byla 2-1070-372/2012
Dėl VŠĮ Šiaulių ligoninės viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovams R. L., adv. A. B., atsakovo atstovams I. M., A. K., trečiojo asmens atstovui R. J.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB „Kagris“ ieškinį atsakovui VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, trečiajam asmeniui UAB „Imlitex“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl VŠĮ Šiaulių ligoninės viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir

Nustatė

3Šalių atstovų reikalavimai ir motyvai

4Ieškovas prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų pirkimų komisijos 2012 07 23d. raštais VPS - 1066, Nr. VPS - 1067 priimtus sprendimus atmesti ieškovo pretenziją, supaprastinto atviro konkurso „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (Architektų g. 77, V.Kudirkos g. 99B ir Darželio g. 10, Šiauliuose) skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimas" laimėtųju, kartu minimalius konkurso kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiu, pripažinti ir pasiūlymų eilėje pirmuoju numeriu įrašyti UAB „Imlitex" . Kadangi atsakovas ir trečiasis asmuo jau pasirašė Skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.( - ), ieškovas prašo teismą šią sutartį ex officio pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo dienos.

5Ieškovas teigia, kad atsakovas nepagrįstai nustatė sąlygas, neteisingai jas išaiškino ir taikė, leisdamas dalyvauti konkurse ir pripažindamas jo laimėtoju trečiąjį asmenį, nepagrįstai atmetė ieškovo pretenzijas. Trečiojo asmens turimi kokybės ir aplinkosaugos vadybos sertifikatai nesuteikia jam teisės teikti skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugų. Iš atsakovo atsakymo į pretenziją matyti, kad trečiasis asmuo tiesiogiai nevykdo konkurso sąlygose nurodytos ūkinės veiklos, neteikia skalbimo paslaugų. Pas jį įdiegti standartai ISO 9001:2008 ir ISO 9001:2008 visiškai kitoms veikloms nei buvo skelbiamas konkursas - skalbinių skalbimui ir nuomos paslaugoms. Jie nėra universalūs, negali būti taikomi skalbinių skalbimui ir nuomos paslaugoms. UAB „IMLITEX" pateikti sertifikatai neatitinka konkurso minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir sąlygų, todėl UAB „IML1TEX" negali užtikrinti tokių paslaugų proceso valdymo ir kokybiško jų teikimo. Iš trečiojo asmens ir Latvijos įmonės jungtinės veiklos sutarties matyti, kad betarpiškai skalbimo paslaugas atliks ne pats trečiasis asmuo, o jo jungtinės veiklos partneris. Trečiajam asmeniui nesuteikta teisė jo turimas kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas pagal sertifikatus Nr.58736-2009-AQ-FIN—FINAS, 58737-2009-AQ-FIN—FINAS, perduoti kitiems asmenims, perkelti kitos įmonės veiklai, nes trečiasis asmuo neturi akreditavimo pažymėjimo sertifikuoti vadybos sistemas.

6Potencialus tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad jo pasitelkti partneriai, visa ūkio subjektų grupė galės naudotis vieni kitų pajėgumais. Tai nebuvo padaryta, netinkamai išaiškinta trečiojo asmens turimų sertifikatų taikymo sąlygos, jungtinės veiklos sutarties nuostatos, netinkamai taikyta VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostatos. Minėto konkurso sąlygose konkurso dalyviams nustatytų kvalifikacinių reikalavimų 23.14 ir 23.15 papunkčių esmė užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Atsižvelgiant į tai, kad ligoninės skalbinių skalbimo paslaugoms keliami didesni nei įprasta reikalavimai, tokių kvalifikacinių reikalavimų nustatymas yra suprantamas. Dėl šios priežasties nei minėto konkurso sąlygų 23.15 ir 23.16 papunkčių, nei 25 punkto negalima aiškinti izoliuotai nuo kitų konkurso sąlygų bei jas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, o turi būti aiškinama sistemiškai, atsižvelgiant į paslaugų pirkėjo reikalavimų esmę. Kitokios veiklos sertifikatų įdiegimas yra specifinis tiek reikalavimų, tiek kaštų požiūriu. Skirtingos pobūdžio kokybės valdymo ir aplinkosaugos vadybos sistemų sertifikatai, pateikti minėtam konkursui, yra svarbi ir lemianti esminį neatitikimą konkurso sąlygoms ir tarpusavyje tarp konkurso pretendentų, įskaitant ir ieškovą, sąlyga. Trečiojo asmens kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų sertifikatai, pateikti konkursui, buvo netinkami, jie be pagrindo buvo priimti ir neteisingai įvertinti, o reikalaujamų ir tinkamų trečiasis asmuo nepateikė. Atsakovas neteisingai aiškino konkurso sąlygas, nesilaikydamas protingumo, teisingumo kriterijų, dėl to be pagrindo priėjo išvados apie trečiojo asmens atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, be pagrindo neatmetė jo paraiškos ir pasiūlymų. Pripažinus trečiąjį asmenį atitinkančiu visus keliamus reikalavimus ir pasiūlymą pripažinus konkurso nugalėjusiu, nėra galimybės pasiekti ir įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus, pažeidžiama imperatyvios VPĮ nuostatos, įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai laikytis objektyvumo lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir procedūrų skaidrumo.

7Ieškovo atstovai taip pat prašė pripažinti negaliojančia atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, kadangi ji pasirašyta neturinčio teisės laimėti konkursą trečiojo asmens. Jie nuriodė, kad trečiojo asmens turimų sertifikatų galiojimas baigėsi 2012.07.31.

8Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutinka. Jie nurodo, kad išnagrinėjusi Konkurso dalyvių pateiktus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, komisija nustatė, kad du konkurso dalyviai - UAB „Kagris", dalyvaujantis konkurse pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Šiaulių skalbykla", ir UAB „Imlitex", dalyvaujantis konkurse pagal jungtinės veiklos sutartį su Latvijos įmone SIA „Sadzives pakalpojumi", atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, tame tarpe ir nustatytus Konkurso sąlygų 23.14 ir 23.15 punktuose. Gavusi pretenziją ir sustabdžiusi viešojo pirkimo procedūras, kadangi Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi", nepateikė ISO standartų atitikties sertifikatų, o juos pateikė jungtinės veiklos partneris UAB „IMLITEX", atsakovas kreipėsi į Nacionalinio akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos ir VšĮ LST Šert. Gavęs jų atsakymus, atsakovas 2012 m. birželio 14 d. raštu Nr.S-2638 (1.24) „Dėl išaiškinimo pateikimo", kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad ši išaiškintų, ar UAB „Imlitex" pateikti sertifikatai gali būti pripažinti tinkamais dokumentais, patvirtinančiais UAB „Imlitex" kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygų 23.14 ir 23.15 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams. 2012 m. liepos 17 d. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime nurodyta, kad ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 atitikties sertifikatus turi pateikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Nenurodyta, jog kokybės vadybos bei aplinkosaugos vadybos sistemas turi būti įsidiegęs tas jungtinės veiklos partneris, kuris bus pagrindinis paslaugų teikėjas. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, nėra pagrindo teigti, kad jungtinės veiklos pagrindu veikiantis tiekėjas - UAB „Imlitex" ir Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi" - neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Atsakovas nesutinka su ieškovo nuomone, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime išdėstyta pozicija ginčijamais klausimais tėra jos nepagrįsta ir neteisinga nuomonė. Jungtinės veiklos partneris UAB „IMLITEX" pagal jungtinės veiklos sutartį nėra skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugų teikėjas, todėl jo pateikti ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 atitikties sertifikatai yra tinkami, t.y. jo pateiktų sertifikatų galiojimo paslaugų sąrašuose neprivalo būti įrašyta skalbimo ir skalbinių nuomos paslauga. Skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugas pagal jungtinės veiklos sutartį teikia jungtinės veiklos partneris Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi", tačiau Konkurso sąlygų 25 punkte nėra nustatytas reikalavimas, kad aukščiau nurodytų ISO standartų atitikties sertifikatus privalo turėti pagrindinis paslaugų teikėjas, t.y paslaugų teikėjas, teikiantis skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugas.

9Atsakovas nesutinka, kad jis nepagrįstai nustatė Konkurso sąlygas. Nustatydama kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, Komisija vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 2 dalimi bei 2003 m. spalio 20 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-100 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 7 punktu. Komisija negalėjo atmesti trečiojo asmens UAB „Imlitex" pasiūlymo dėl to, kad jis nevykdo skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugų ir jų pateiktų sertifikatų sertifikavimo srityse nėra skalbinių skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugos, nes pirkimo sąlygose Komisija tokio kvalifikaciją patvirtinančio reikalavimo nebuvo nustačiusi. Komisija ieškovo pretenziją atmetė motyvuodama tuo, kad pagal 2012 m. kovo 29 d. jungtinės veiklos sutarties 1.2 punktą UAB „IMLITEX" įnašas į Sutartį yra organizacinės ir kitos nematerialaus pobūdžio žinios, o Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi" įnašas į Sutartį yra skalbimo paslaugų teikimo priemonės, įskaitant visus tam reikalingus leidimus, bei skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugų suteikimas. Konkurso sąlygų 25 punkte nėra nurodytas reikalavimas, kad ISO standartų atitikties sertifikatus privalo turėti pagrindinis paslaugų teikėjas, t.y paslaugų teikėjas, teikiantis skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugas. Pačiam tiekėjui buvo suteikta teisė pasirinkti, ar pateikti kitus papildomus dokumentus, įrodančius jo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, ar pasitelkti jungtinės veiklos partnerius, kurie turi teisę verstis skalbinių skalbimo ir nuomos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Viešojo pirkimo - pardavimo sutarties projekte yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas, kuriuo Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti bet kuriuo metu, jeigu teikiamos paslaugos neatitiks įstatymų konkurso sąlygose numatytų reikalavimų arba bus teikiamos nekokybiškos paslaugos. Komisija mano, jog rizika dėl galimai nekokybiškai teikiamų paslaugų yra minimali, o neatmesdama tiekėjo UAB „Imlitex" pasiūlymo, užtikrina pigesnį paslaugos įsigijimą. Perkančioji organizacija yra įstaiga, kurios veikla finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kitaip tariant iš Lietuvos Respublikos piliečių mokamų mokesčių, todėl taupant lėšas ir įgyvendinant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą pagrindinį pirkimų tikslą „prekes, paslaugas ar darbus įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas", laimėjusiu paskelbtas kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis ir mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas UAB „Imlitex“.

10Trečiojo asmens atstovas su pateiktu ieškiniu nesutinka. Jis nurodo, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Perkančioji organizacija neįpareigojama nustatyti pirkimo dokumentuose visų šiose rekomendacijose įvardytų kvalifikacinių kriterijų ir jų vertinti. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgdama į pirkimo vertę, pirkimo objekto sudėtingumą ir specifiką, ji pasirenka tuos kriterijus, kurie, jos nuomone, yra svarbūs, perkančiosioms organizacijoms yra nustatoma diskrecijos teisė pasirinkti, kokius kriterijus ir kokia apimtimi taikyti. Ji turi teisę nuspręsti, ar tiekėjai privalo atitikti kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemas, ar yra svarbu, jog ISO sertifikatuose būtų nurodytos konkrečios paslaugos, ar užtenka bendro pobūdžio sertifikato. Konkrečių paslaugų nurodymo ISO sertifikatuose nereikalavimas skatina konkurenciją, kadangi taip suteikiama galimybė keliems ūkio subjektas dalyvauti pirkimuose sujungus savo pajėgumus bei patirtį.

11Su kitu ieškovo argumentu, kad UAB „Imlitex" pateikti kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos ISO sertifikatai galioja iki 2012-07-31 ir dėl to tretysis asmuo, veikiantis kartu su Latvijos įmone SIA „Sadzives pakalpojumi“, neva negali sudaryti skalbinių skalbimo ir nuomos pirkimo-pardavimo sutarties, trečiasis asmuo nesutinka, nes sertifikatai galiojo pasiūlymo pateikimo dieną (ko ir buvo prašoma Konkurso sąlygose), o juose nurodytam terminui pasibaigus, yra išduoti nauji sertifikatai, kurie užtikrina tolimesnį Konkurso sąlygų reikalavimų laikymąsi. Šie sertifikatai teismui pateikti. UAB „Imlitex" taip pat nesuprantamas ieškovo pareiškimas, kad nurodytuose ISO sertifikatuose nėra nurodyta, kad jų turėtojas gali perduoti turimas kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemas kitiems asmenims, perkelti kitos įmonei veiklai. Trečiasis asmuo neturi nei pareigos, nei prievolės perduoti turimas kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemas SIA „Sadzives pakalpojumi“. Trečiojo asmens atstovas nesutinka su ieškovo nuomone, kad jis neįrodė, kad UAB „Imlitex" ir SIA „Sadzives pakalpojumi“ galės naudotis viena kitos pajėgumais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Atsakovas tai yra nurodęs Konkurso sąlygų 29 punkte, reikalaudamas ūkio subjektų grupei pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Šiuo atveju pateiktoje 2012-03-29 Jungtinės veiklos sutartyje nurodyta, kad sutartis yra neterminuota, todėl atsakovas turėjo galimybę Įsitikinti, kad ūkio subjektų grupės nariai vykdys įsipareigojimus visą skalbinių skalbimo ir nuomos pirkimo-pardavimo sutarties laikotarpį.

12Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir padarytos išvados

13Atsakovas - Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (Architektų g. 77, V.Kudirkos g. 99B ir Darželio g. 10, Šiauliuose) skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimas". Apie tai buvo paskelbta 2012 03 07d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 118506. Pagal atsakovo generalinio direktoriaus 2012 03 19d. patvirtintas konkurso sąlygas konkurso dalyviams buvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, tame tarpe 23.14 ir 23.15 papunkčius buvo reikalaujama: „23.14 Paslaugų teikėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus. Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai - nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas ar sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtos įstaigos, įrodantis, kad įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 standarto ar kito lygiaverčio standarto reikalavimus...23.15 Paslaugų teikėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2005 standarto arba lygiaverčio aplinkosaugos vadybos sistemos standarto reikalavimus. Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai - nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas ar sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtos įstaigos, įrodantis, kad įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2005 standarto ar kito lygiaverčio standarto reikalavimus...". Ieškovas, pateikęs visus reikiamus dokumentus ir gavęs atsakovo 2012 05 15d. raštą Nr.VPS- 742, kad jo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, dalyvavo minėtame konkurse. Konkurse dalyvavo ir trečiasis asmuo, kuris veikė pagal jungtinės veiklos sutartį su Latvijos įmone SIA „Sadzives pakalpojumi". Ieškovas 2012 m. gegužės 24 d. pateikė pretenziją Nr.S-063, kurioje nurodė, kad jo turimomis žiniomis Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi" pagal savo veiklos rūšį ir vietą neatitinka konkurso sąlygose keliamiems reikalavimams dėl atitikties vadybos sistemų standartams ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2005 ir prašė atmesti pasiūlymą, kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovas 2012 07 23d. atsakymu į pretenziją Nr. VPS-1066 ieškovo pretenziją atmetė kaip nepagrįstą ir nurodė, kad Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „IMLITEX", nepateikė ISO standartų atitikties sertifikatų, o juos pateikė jungtinės veiklos partneris. Atsakovo konkurso vertinimo komisija 2012 07 23d. raštu Nr. VPS - 1067 pranešė, kad viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, nutarė sudaryti tokią pasiūlymų eilę: „1. UAB „Imlitex" 2. UAB „Kagris" .

14Ieškinys atmestinas.

15Remiantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ir dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ir dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis. VPĮ 37 straipsnyje numatyta, kad perkančioji organizacija gali reikalauti, jog kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Nagrinėjamoje byloje atsakovo reikalaujamas ISO standartas yra Tarptautinės standartizacijos standartas, o šį standartą turinti įmonė yra sertifikuota pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka aukštesnius vadybos reikalavimus. Tokia įmonė vertinama kaip atitinkanti aukštesnius kokybės vadybos reikalavimus. Atsakovo konkurso sąlygų 23.15 ir 23.16 punktuose numatė aiškiai, tiksliai ir konkrečiai, kokie dokumentai patvirtintų šiuos kvalifikacinius reikalavimus : 1) paslaugų tiekėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus; 2) paslaugų tiekėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2005 standarto arba lygiaverčio aplinkosaugos vadybos sistemos standarto reikalavimus. Nagrinėjamose konkurso sąlygose nedetalizuota, kokiai veiklos sričiai tinka šie sertifikatai. Tiekėjai UAB „Šiaulių skalbykla“ (ieškovo jungtinės veiklos partneris) ir UAB „R. A.“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl išaiškinimo konkurso sąlygų, susijusią su šių standartų lygiavertiškumu. Perkančioji organizacija atsakė į šių tiekėjo užklausas (konkurso medžiagos 1 tomo 88-89,103-104, 110-111. 151 lapai). Nė vienas iš tiekėjų neprašė išaiškinimo dėl šių sistemų veiklos rūšies būtinumo sertifikatuose. Dėl šios priežasties teismas sprendžia, kad visi konkurso dalyviai suvokė, jog jame nėra nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti minėtas sistemas būtent skalbimo ir skalbinių nuomos srityje. Tokiu atveju laikytina, kad visiems tiekėjams taikytinos tos pačios konkurso sąlygos, tame tarpe ir minimalaus kvalifikacinio reikalavimo nustatymas konkurso sąlygų 23.15 ir 23.16 punktuose (konkurso medžiagos 1 t., 167 lapas). Teismas sprendžia, kad priešingu atveju būtų pažeistas lygiateisiškumo ( vienodo požiūrio) ir nediskriminavimo principas. Perkančioji organizacija taip pat būtų priversta pirkti paslaugas jai nepriimtinomis sąlygomis. Šiuo atveju ieškovas, turintis įdiegtus nurodytus vadybos ir aplinkosaugos standartus skalbimo ir skalbinių nuomos srityje, turėtų galimybę diktuoti sąlygas paslaugų teikimo kainoms. Tuo tarpu trečiasis asmuo, šiuo metu jau sudaręs su atsakove Skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.60.1-K1-289-PS25/12 bei ją vykdantis, atsirastų blogesnėse sąlygose, nors jis paslaugas teiks žymiai mažesnėmis kainomis. Atsakovo pasiūlymas nuo trečiojo asmens pasiūlymo skiriasi 673045,56 Lt suma (konkurso medžiagos 1 tomas, 96 lapas). Biudžetinei organizacijai, kokia yra atsakovas, tokia suma yra neabejotinai reikšminga.

16Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės, pažymėdamas, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Byloje nėra jokių įrodymų, kad trečiojo asmens jungtinės veiklos partneris SIA „Sadzives pakalpojumi“ neturi galimybių teikti kokybiškas skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugas už mažesnę kainą (Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnis). ). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Atsakovas, skelbdamas trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju, jau buvo įsitikinęs, kad pastarojo pasiūlyta kaina yra reali, kadangi viešųjų pirkimų komisija buvo įpareigojusi jį pagrįsti savo pasiūlytą kainą ( konkurso medžiagos 1 tomas, 31-33 lapai). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė, bylos Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/2007 ir kt.). Šiuo atveju viešasis interesas, pripažįstant laimėtoju trečiąjį asmenį, nėra pažeistas. Pagal teismui pateiktus įrodymus matyti, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija konkurso laimėtoju pasirinko trečiąjį asmenį, pasiūliusį paslaugas už mažiausią kainą. Teismas pažymi, kad ieškovo jungtinės veiklos partneris UAB „Šiaulių skalbykla“ taip pat neturi minėtų sertifikatų, todėl remiantis ieškovo pozicija, galima laikyti, jog bent pusė skalbimo ir nuomos paslaugų bus teikiama netinkamai, tačiau už žymiai didesnę kainą (konkurso medžiagos 2 tomas, 166-167 lapas)

17Viešųjų pirkimų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadoje (113-116 b.l.) nurodyta, kad kai vienas iš tiekėjų, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, turi perkančiosios organizacijos reikalaujamus kokybės standartus, laikoma, kad juos turi ir visa ūkio subjektų grupė. Tokią nuostatą yra suformavęs ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, nurodęs, kad kai tiekėjas yra konsorciumas, nebūtina, kad abu jo dalyviai kartu atitiktų reikalaujamą patirties kriterijų, o pakanka, kad jį tenkintų tik vienas iš narių. Nagrinėjamoje byloje, pripažinus, jog perkančioji organizacija VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė nereikalavo ieškovo UAB „Kagris“ ir trečiojo asmens UAB „Imlitex“ sertifikatų, pripažįstančių aukštesnį tiekėjų paslaugų kokybės lygį būtent skalbimo ir skalbinių nuomos srityje, tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Liudytoja A. R. paaiškino, kad atsakovas privalėjo reikalauti sertifikatų, atitinkančių konkurso pobūdį. Teismas sprendžia, kad konkurso sąlygose tai nebuvo akcentuota, todėl reikalauti daugiau, nei nurodyta sąlygų 23.15 ir 23.16 punktuose nei perkančioji organizacija, nei bet kuris iš tiekėjų negali. Konkurso sąlygų niekas neginčijo. Liudytoja taip pat nurodė, kad sertifikatų įsigijimas yra pakankamai ilgas procesas, reikalaujantis tam tikrų kaštų. Teismas pripažįsta, kad šios išlaidos turėtų būti įskaičiuotos į paslaugų pirkimo kainą, tačiau nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija nurodė siekusi tik nustatyti, ar konkurse dalyvaujantis tiekėjas yra pakankamai kvalifikuotas ir turi sertifikatus, nenustatydama jų veiklos srities būtent šio konkurso ribomis. Be to, turi būti įvertinama ir ta aplinkybė, jog ieškovas dalyvavo analogiškuose konkursuose ir teikia perkančiosios organizacijoms paslaugas (konkurso medžiagos 2 tomas, 107 lapas). Tokiu atveju jo turėti kaštai veiklos sertifikavimui negali būti perkelti tik atsakovui.

18Konkurso vykdymo ir sutarties sudarymo metu trečiojo asmens turimi sertifikatai galiojo. Jų galiojimas buvo pratęstas iki 2012 m. liepos 31 d. Pradinio sertifikavimo data buvo 2009.08.04 (47-48 b.l.).

19Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270, 4238 straipsniais, teismas

Nutarė

20Atmesti ieškovo UAB „Kagris“ reikalavimą dėl pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės priimtų sprendimų dėl pripažinimo laimėtoju ir pasiūlymų eilėje pirmuoju įrašymu trečiojo asmens UAB „Imlitex“.

21Atmesti ieškovo UAB „Kagris“ reikalavimą pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo dienos atsakovo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ir trečiojo asmens UAB „Imlitex“ 2012 m. rugpjūčio 30 d. sudarytą Skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.( - ).

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. Šalių atstovų reikalavimai ir motyvai... 4. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti VšĮ Respublikinės... 5. Ieškovas teigia, kad atsakovas nepagrįstai nustatė sąlygas, neteisingai jas... 6. Potencialus tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad jo... 7. Ieškovo atstovai taip pat prašė pripažinti negaliojančia atsakovo ir... 8. Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutinka. Jie nurodo, kad išnagrinėjusi... 9. Atsakovas nesutinka, kad jis nepagrįstai nustatė Konkurso sąlygas.... 10. Trečiojo asmens atstovas su pateiktu ieškiniu nesutinka. Jis nurodo, kad... 11. Su kitu ieškovo argumentu, kad UAB „Imlitex" pateikti kokybės vadybos ir... 12. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir padarytos išvados... 13. Atsakovas - Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdo... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Remiantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija turi teisę... 16. Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės,... 17. Viešųjų pirkimų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadoje... 18. Konkurso vykdymo ir sutarties sudarymo metu trečiojo asmens turimi... 19. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270, 4238 straipsniais, teismas... 20. Atmesti ieškovo UAB „Kagris“ reikalavimą dėl pripažinimo neteisėtu ir... 21. Atmesti ieškovo UAB „Kagris“ reikalavimą pripažinti negaliojančia nuo... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...