Byla A2-882-308/2014
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-50-770/2008, ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims- M. P., Varėnos rajono savivaldybei, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Alytaus teritoriniam padaliniui, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjos(atsakovės) atstovui adv.Raimondui Lignugariui, ieškovo - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Odetai Gruodienei,trečiojo asmens- Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovui Vaidui Miliauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs atsakovės M. A. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-50-770/2008, ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims- M. P., Varėnos rajono savivaldybei, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Alytaus teritoriniam padaliniui, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai

Nustatė

2Atsakovė M. A. M. paduotu prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-50-770/2008 prašo priimti naują sprendimą – atsakovei M. A. M. nustatyti terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

3Atsakovė prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo, kad 2008-03-27 Varėnos rajono apylinkės teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas civilinėje byloje Nr.2-50-770/2008 atima jai galimybę pasinaudoti LR statybos įstatymo 24 str. 4 dalyje numatyta teise. Nurodo, kad terminas prašymui atnaujinti procesą skaičiuotinas vadovaujantis LR statybos įstatymo 24 str. 4 d. nustatytais terminais.

4Atsakovė nurodo, kad teismo sprendimu ji buvo įpareigota per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, nugriauti savavališkai pastatytą priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio ( - ). Vykdant teismo sprendimą, buvo pakeista sprendimo vykdymo tvarka. Varėnos rajono apylinkės teismas suteikė ieškovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos (buvusi – Alytaus apskrities viršininko administracija), nugriauti savavališkai pastatytą priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), išieškant iš M. A. M. patirtas išlaidas. Atsakovė pareiškime nurodė, kad verandos griovimo darbai numatyti neparengus savavališkos statybos padarinių šalinimo projekto, todėl yra grėsmė, kad nugriovus verandą ir nesutvirtinus papildomai šlaito, kils grėsmė namo mechaniniam atsparumui. Todėl atsakovė parengė projektinį pasiūlymą ir atliko namo būklės ekspertizę.

5Atsakovė A. M. M. nurodo, kad proceso atnaujinimo pagrindas yra CPK 366 str.1 d. 2 p., kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. LR statybos įstatymo 24 str. 4 dalyje numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo ir yra pagrindas procesui atnaujinti. Nurodo, kad tai yra vienintelė galimybė atsakovei įgyvendinti savo teises ir įstatymų saugomus interesus, nepakenkiant namo mechaniniam pastovumui ir atsparumui bei siekiant išvengti dar didesnių nuostolių.

6Atsakovės atstovas teismo posėdyje prašymą palaikė pilnai ir prašo jį tenkinti.

7Ieškovo- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovė su atsakovės prašymu dėl proceso atnaujinimo ir priimto teismo sprendimo panaikinimo bei naujo teismo sprendimo priėmimo nesutiko ir prašė atsakovės prašymą atmesti.

8Nurodė, kad atsakovė prašo teismo atnaujinti procesą Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, taip pat remdamasi Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi. Pareiškėjos prašymas atmestinas vien tuo pagrindu, kad ji prašymą pateikė praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą.

9CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Taigi, pagal šią įstatymo normą, joje nurodyto termino praleidimas yra pagrindas atmesti Pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą. Atkreiptinas dėmesys, jog Pareiškėjos nurodyta nuostata dėl teisės įteisinti savavališką statybą numatyta Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo (Žin., 2010, Nr. 84-4401) (toliau - Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas) 24 straipsnio 4 dalyje, kuri įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d. Tuo tarpu Pareiškėjos Prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuriame remiamasi nurodyta Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies nuostata, paduotas 2012 m. rugpjūčio 1 d.

10CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad termino prašymui paduoti pradžia yra aplinkybių, esančių proceso atnaujinimo pagrindu, sužinojimo arba turėjimo sužinoti diena, šiuo atveju tai diena, kai įsigaliojo minėtas Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. Dėl to pareiškėja praleido terminą prašymui paduoti.

11Proceso atnaujinimo tikslas - užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi turi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą.

12Proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas nustatytas CPK 366 straipsnio 1 dalyje. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti pagrįstu Pareiškėjos prašymą ir atnaujinti procesą nurodytoje užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008.

13Pareiškėjos nurodyta aplinkybė - Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta statytojo teisė kreiptis dėl savavališkos statybos įteisinimo - atsirado po bylos išnagrinėjimo iš esmės, t. y. ji yra ne naujai paaiškėjusi, o naujai atsiradusi, todėl neatitinka naujai paaiškėjusiai aplinkybei taikomo jos atsiradimo laike (nagrinėjant bylą iš esmės) kriterijaus. Pareiškėjos prašyme nurodyta aplinkybė laikytina kaip naujas teisinis reguliavimas, o ne kaip aplinkybė galinti sudaryti įrodinėjimo dalyką. Todėl teisės akto (šiuo atveju Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo tam tikros nuostatos) priėmimas po bylos užbaigimo negali būti laikomas naujai paaiškėjusia aplinkybe CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, kaip ir nesudaro kitų CPK numatytų pagrindų atnaujinti procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2011). Įstatymų leidėjas neįtvirtina naujo įstatymo (asmeniui palankaus teisinio reguliavimo ir pan.) priėmimo (po bylos išnagrinėjimo) kaip savarankiško pagrindo atnaujinti procesą.

14Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Inspekciją; šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o skiriant administracinę nuobaudą statytojui (užsakovui), savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduotas, savivaldybės administracija apie tai informuoja Inspekciją, kuri šalina savavališkos statybos padarinius šio įstatymo nustatyta tvarka.

15Šios nuostatos taikomos tuomet, kai savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra nepradėta (neužfiksuota), o pats statytojas savo noru (prisipažįsta) kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos ir prašo ją įteisinti. Tuo tarpu, jeigu įgalioti valstybės tarnautojai pagal jiems priskirtą kompetenciją nustato savavališkos statybos faktą turi būti vykdoma Statybos įstatymo 28 straipsnyje numatyta savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra ir minėto įstatymo 24 straipsnio 4 dalis negali būti taikoma.

16Pareiškėjai dar 2007 m. gegužės 25 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 10/07, tuometinis Alytaus apskrities viršininkas 2007 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. (L4)-ST-88 įpareigojo Pareiškėją nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio ( - ). Teismas 2008 m. kovo 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 iš esmės išsprendė savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą ir nematydamas galimybės įteisinti savavališką statybą įpareigojo Pareiškėją per tris mėnesius nuo Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio ( - ). Taigi Pareiškėja Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodyta teise negali pasinaudoti.

17Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, o būtent Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (iki 2014 m. sausio 1 d. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalis) 14 straipsnio 7 dalį Teismas, nagrinėdamas bylas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą:

181) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams <...>.

19Atsakovės gyvenamasis namas, prie kurio savavališkai pastatytas stiklo paketų priestatas (veranda), žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - ) ( - ). patenka į valstybės saugomo kultūros paveldo objektų teritoriją – ( - ) kaimo gyvenvietę (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )) ir yra kultūros paveldo objektai. Ši teritorija yra saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, moksliniam pažinimui bei viešajai pagarbai. Galima veikla šioje teritorijoje apibrėžta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, ( - ) kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: ( - )) ( - ), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajame plane (teritorijos ir apsaugos zonos ribų plane bei paveldotvarkos projekte).

20Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nurodyta, jog viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte draudžiami vertingąsias savybes sumenkinantys statybos darbai: kultūros paveldo objektą pritaikyti kitiems, negu nurodyta nekilnojamosios kultūros vertybės pase, naudojimo būdams; padidinti saugomų statinių naudojimo intensyvumą – pristatyti priestatus, papildomus aukštus, įrengti naujas mansardas, formuoti naują planinę struktūrą ir kitaip naikinti autentiškumo požymius.Be to, stiklo paketų priestatas (veranda), savavališkai pastatytas prie gyvenamojo namo žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), yra Dzūkijos nacionaliniame parko teritorijoje. Pagal savavališkos statybos metu galiojusio Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 437,

2138 punktą buvo draudžiama įrengti dideles langų plokštumas, balkonus ir lodžijas bei naudoti tradicines medžiagas netradiciniais būdais. Šiuo metu galiojantis Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas imperatyviai nustato, jog kultūriniuose ir kraštovaizdžio draustiniuose esančių sodybų gyvenamuosiuose ir ūkiniuose pastatuose draudžiama projektuoti ir įrengti vitrininius langus.

22Taigi akivaizdu, kad Atsakovė neturi teisės (tokia statyba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus draudžiama) įteisinti savavališkai prie gyvenamojo namo, žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą).Atsakovė prieš kreipdamasi į Teismą dėl proceso atnaujinimo žinojo, jog Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys 2012 m. liepos 20 d. raštu Nr. 2A-349, nurodydamas teisinį bei faktinį pagrindimą, išreiškė nepritarimą savavališkos statybos, rekonstruojant gyvenamąjį namą, įteisinimui. Apie savavališkos statybos įteisinimo negalimumą Atsakovė žinojo ir nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-50-770/2008 bei priimant sprendimą. Todėl darytina išvada, kad Atsakovė prašydama atnaujinti procesą tik siekia vilkinti priimto Teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 įvykdymą.

23Trečiojo asmens-Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovas su atsakovės prašymu dėl proceso atnaujinimo ir naujo teismo sprendimo priėmimu civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 nesutiko. Nurodė, kad M. A. M. 2012 m. liepos 16 dieną Direkcijai pateikė prašymą Nr. G.p.-131 dėl sutikimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. Išnagrinėjusi M. A. M. prašymą Direkcija 2012-07-24 Nr. S-524 (10.13) pateikė atsakymą, kuriame teigiama, kad nėra galimybių pritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams, kadangi jie prieštarauja Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 (Žin., 1997, Nr. 40-972) 54.1.2 punkto ,,draudžiama kokia nors statyba, pažeidžianti gyvenvietę, kaip vientisą architektūrinį erdvinį kompleksą ir jos tradicinius ryšius su gamtos aplinka" sprendinius, taip pat kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinius.

24( - ) kaimo gyvenvietė 2010 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. IV- 498 yra paskelbta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Tuo pačiu įsakymu yra patvirtintas ( - )kaimo gyvenvietės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, bei paveldotvarkos projektas. M. A. M. norimas rekonstruoti gyvenamasis namas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Vadovaujantis aukščiau minėto specialiojo plano paveldotvarkos projekto sprendiniais zonoje T-4 numatomas tausojamo naudojimo saugojimo režimas. Saugomiems objektams, kultūros paveldo statiniams T-4 zonoje galimi tvarkybos darbai: taikomieji ir ardomieji tyrimai, remonto darbai, avarijos grėsmės pašalinimo darbai, konservavimo darbai, restauravimo darbai, pritaikymo darbai, atkūrimo darbai ir šių darbų planavimas ir projektavimas. Galimybės rekonstruoti kultūros paveldo statinį nenumatyta.

25Atsižvelgiant į nurodytą priklausomybę, vertybės teritorijoje galioja Dzūkijos nacionalinio parko planavimo dokumentai: Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema (patvirtinta 1997 m. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 419) ir Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas 2002 m. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 437, redakcija 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. Dl-514).

26Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29. nutarimu Nr. 419 ( Žin., 1997, Nr. 40-972), ( - ) kaimas priskirtas konservacinių interesų prioriteto (kultūros paveldo saugančių) atkuriamojo (degeneracinio) reglamento kaimų grupei. Šio reglamento pagrindinis tikslas yra užtikrinti Parko etnoarchitektūros vertybių išsaugojimą kopijų bei autento formose ir žymiausių paminklinių gyvenviečių, kaip vientisų architektūrinių erdvinių kompleksų bei jų ryšių su gamtine aplinka, išlaikymą. Šios gyvenvietės (atskiros sodybos ar pastatai) tvarkomos tik pagal specialius detalius planus, o pastatai - pagal kultūros paveldo specialistų parengtus techninius projektus.

27Pagal Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų klasifikaciją ( - ) priskirtinos kraštovaizdžio išsaugojamojo tvarkymo zonai, ,,kuri išskiriama paminkline verte turinčiuose miestuose, miesteliuose, kaimuose ar jų dalyse, tvarkomuose konservavimo, restauravimo ir atkūrimo priemonėmis pagrįstu būdu".

28Trečiojo asmens -Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio atstovas posėdyje nedalyvavo.Pateiktu atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašė proceso neatnaujinti. Nurodė, kad atsakovė M. A. M. pareiškime teigia, kad Ūlos upė neigiamai veikia šlaitą ir sukelia jo eroziją, tačiau Ūlos upė negali veikti šlaito, ant kurio stovi savavališkai pastatyta veranda, nes nuo verandos iki Ūlos upės yra mažiausiai 40 metrų atstumas, pats šlaitas tęsiasi tik apie 12-15 metrų, už jo yra upės slėnis, kurio plotis varijuoja nuo 25 iki 35 metrų matuojant atstumą nuo šlaito apatinės briaunos, todėl mano, kad šis teiginys yra visiškai nepagrįstas. Taip pat atkreipia dėmesį, kad pareiškime pridėtas 2008-06-04 avarijos tyrimo aktas surašytas ne gyvenamajam namui, o kluonui, kuris nuo gyvenamojo namo yra 30 metrų atstumu. Gyvenamojo namo 2012-08-09 dalinės ekspertizės aktas Nr. 12-08/01 aktas neįrodo, kad akte minimos pastato deformacijos yra įvykę dėl slenkančio šlaito, akte visiškai nėra duomenų, kad šlaito slinkimą sukelia Ūlos upė, taip pat nepateikta jokių įrodymų, susijusių su šlaito erozija.

29Savavališkai pastatyta stiklinė namo veranda, esanti ( - ) patenka į valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritoriją – ( - ) kaimo gyvenvietę. Ši teritorija yra saugoma viešajam pažinimui naudojimui bei viešajai pagarbai. Šioje teritorijoje galima veikla yra apibrėžta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir ( - ) kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: ( - )) ( - ), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajame plane bei paveldotvarkos projekte, patvirtintame 2010 m. spalio 6 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-498 ,,Dėl ( - ) kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: ( - )) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu" (Žin.., 2010-10-13, Nr. 121-6206).

30Specialiajame plane nurodyta, kad minimas gyvenamasis namas yra įrašytas į kultūros vertybių registrą (objekto Nr. kultūros vertybių registre - ( - ), pavadinimas - V. T. sodyba, namas, objekto Nr. specialiojo plano brėžiniuose - ( - )). Šiam namui yra galimi tvarkybos darbai: taikomieji ir ardomieji tyrimai, remonto darbai, avarijos grėsmės pašalinimo darbai, konservavimo darbai, restauravimo darbai, pritaikymo darbai, atkūrimo darbai, šių darbų planavimas ir projektavimas. Visi darbai vykdomi nepažeidžiant vertingųjų savybių, nustatytų kultūros vertybės pase. Restauravimo darbai vykdomi remiantis tyrimų duomenimis, taikant tradicinius medžiagų paruošimo, apdirbimo bei statybos metodus ir technologijas.

31Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalis numato galimybę įteisinti savavališką statybą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Tačiau šiuo konkrečiu atveju priestato įteisinimas prieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 4 d. ir patvirtintam specialiajam planui, kuriame yra nustatyti konkretūs reikalavimai į kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų tvarkybai ir šiuose reikalavimuose nėra numatyta galimybės didinti šio gyvenamojo namo užstatymo plotą.

32Trečiojo asmens-Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovas posėdyje nedalyvavo.Pateiktu atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašė jo netenkinti. Nurodė, kad proceso atnaujinimą galima taikyti tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam pagrindui, kurį sudaranti aplinkybė konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatyta, peržiūrint bylą instancine tvarka. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 str. 1 d. įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilnių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007; kt).

33Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (nova reperta) atnaujinti (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas.

34Pažymėtina, kad naujai paaiškėjusios aplinkybės (nova repetra) negali būti tapatinamos su naujai atsiradusiomis aplinkybėmis (nova producta), tai yra tokiais faktais, kurių nebuvo nagrinėjant bylą, o kurios atsirado tik įsiteisėjus teismo sprendimui byloje. Aplinkybės (šalių veiksmai, įvykiai, kiti objektyvūs ar subjektyvūs veiksniai), kurių dar nebuvo nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą, negali daryti įtakos įsiteisėjusiam teismo sprendimui, nes byloje sprendžiama dėl tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių, atsiradusių prieš priimant sprendimą. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis taip pat negalima laikyti pasikeitusių aplinkybių, tai yra buvusių nagrinėjant bylą, tačiau priėmus teismo sprendimą kokybiškai pasikeitusių. Todėl ir įstatymų ar kitų teisės aktų, kuriais rėmėsi teismas priimdamas sprendimą, pataisos, pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą nėra pagrindas atnaujinti procesą.

35Tiek nauji faktai ir įrodymai (nova producta), tiek pasikeitusios aplinkybės paprastai yra pagrindas pareikšti naują ieškinį, o ne kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą.

36Atsakovė M. A. M. prašyme dėl proceso atnaujinimo c. b. 2-50-770/2008 dėl savavališkai pastatyto priestato (verandos) nugriovimo išdėstytų argumentų matyti, kad proceso atnaujinimą ji sieja su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, , t. y. su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių savavališkos statybos padarinių šalinimo, pasikeitimu. Akivaizdu, kad minėtos įstatymo pataisos, nagrinėjant M. A. M. bylą Nr. 2-50-770/2008 dėl savavališkai pastatyto priestato (verandos) nugriovimo, dar nebuvo. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, rėmėsi ginčo metu galiojusiais teisės aktais.

37Trečiasis asmuo- M. P. posėdyje nedalyvavo ,savo atsiliepimo į prašymą nepateikė

38Prašymas dėl proceso atanaujinimo ir priimto teismo sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo atmestinas.

39Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą.

40Prašymą dėl proceso atnaujinimo, priimto sprendimo panaikinimo ir naujo teismo sprendimo priėmimo teismas nagrinėja tik tuo pagrindu, kuris nurodytas atsakovės prašyme – naujai paaiškėję esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu ( CPK 366 str.1 d. 2 p.).

41Atsakovė M. A. M. nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-50-770/2008 paaiškino, kad sodyboje yra 5 statiniai, kuriems iki 2006 m. būtinai reikėjo rekonstrukcijos. Namo rekonstrukcijai reikėjo keisti stogo dangą su konstrukcijomis, langus, apšiltinti namą. Nei projektuoti, nei vykdyti darbų be projekto neleidžiama, o pastatai griūna. Visi darbai gelbstint gyvenamąjį namą atlikti iki 2006-07-18. Atsakovė nurodė, kad piktybiškai įstatymų nepažeidė, teisės aktų įstatymų neignoravo, paprasčiausiai minimaliai gerino gyvenimo sąlygas ir gelbėjo susidėvėjusį statinį. Uždara veranda yra įstiklinta, stacionariai nešildoma, stovi ant plastmasinių polių, kurių viduje yra betonas. Poliai, laikantys uždarą verandą , sutvirtino ne tik šlaitą, bet ir patį gyvenamąjį namą (civilinės bylos Nr. 2-50-770/2008, b. l. 165-166).

422008-03-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendime nurodyta, kad 1992-1998 metais valstybės lėšomis buvo restauruojami kai kurie paminkliniai ( - ) kaimo gyvenamieji bei ūkiniai pastatai. M. A. M. 2007-08-06 raštu Nr. 2A-145 „Dėl prašymo sutvirtinti šlaitą“ buvo pranešta apie tai, jog Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2007-06-20 įsakymu Nr. Į-255 patvirtinta prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkytos ir neatidėliotinų saugojimo darbų iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarka (civ. bylos Nr.2-50-770/2008, b. l. 106). Buvo pridėtos visos privalomų užpildyti dokumentų formos, tačiau M. A. M. jų nepildė, nenurodė prašomos sumos pinigų avarinės būklės likvidavimo darbams atlikti, todėl jos paraiška, kaip neatitinkanti reikalavimų, buvo atmesta.

43Atsakovė M. A. M. prašyme dėl proceso atnaujinimo pagrindu atnaujinti procesą nurodo CPK 366 str.1 d. 2 p. – jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Tokiomis aplinkybėmis atsakovė nurodo pasikeitusią teisinę santykių reglamentaciją, t. y., kad buvo priimta nauja Statybos įstatymo (2010-10-01) redakcija, kuri numato galimybę teismui sprendimu įpareigoti statytoją ar kitą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pareiškėja (atsakovė) M. A. M. nurodė, kad tai yra vienintelė jos galimybė įgyvendinti savo teises ir įstatymų saugomus interesus.

44Pagal teismų suformuotą praktiką procesinė norma dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių taikoma naujų įrodymų atveju ir ji turi atitikti tokius kriterijus: 1) tokios aplinkybės egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui jos nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinoma apie jas tik įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Taigi sprendžiant dėl proceso atnaujinimo turi būti nustatyta šių aplinkybių visuma.

45Teismų praktikoje konstatuojama, kad naujai paaiškėję faktai (aplinkybės) ar įrodymai turi turėti esminę reikšmę bylai, jie turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui. Todėl teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnujinimo turi nustatyti, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu atsakovė prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl jos kaltės. Siekiant nustatyti, ar šios aplinkybės galėjo būti jai žinomos bylos nagrinėjimo metu, būtina išsiaiškinti ir tai, ar, esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti. Taip pat būtina nustatyti, ar pareiškėjo pateikti įrodymai kitų byloje esančių įrodymų kontekste galėtų sukelti pagrįstų abejonių jų patikimumu ir šių įrodymu pagrindu priimto teismo sprendimo pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-25 nutartis c.b Nr. 3K-3-63/2006, 2007-04-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-167/2007, 2008-06-03 nutartis c.b. Nr. 2-208/2008).

46Teismas laiko, kad pareiškėja, pateikdama prašmą atnaujinti procesą byloje, apskritai nepateikė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindo prasme. Savo prašymą atnaujinti procesą ji grindžia tik pasikeitusiu statybų klausimų teisinių santykių teisinio reglamentavimo pakeitimais. Tačiau tos aplinkybės, kurios buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, iš esmės niekaip nepasikeitė ir neatsirado jokių naujų esminių aplinkybių, kurių pareiškėja (atsakovė) nebūtų žinojusi bylos nagrinėjimo metu.

47Nagrinėjant šį prašymą pareiškėja pateikė teismui naujų dokumentų, t. y. buvo užsakiusi statinio ekspertizę, kur nurodoma, kad vadovaujantis STR 1.06.03:2002 “Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”, UAB “Skena” 2012-08-09 aktu pateikė išvadą, kad gyvenamojo namo, pažymėto indeksu 1A1/m , esančio ( - ), laikančių konstrukcijų techninė būklė turi galimos avarijos požymių, kurie pateikti lentelėje Nr. 1. Statinio galimos avarinės būklės požymiai, lentelėje Nr. 1 nurodyta, kad galimos avarinės būklės požymiai: kiauryminiai plyšiai, progresuojantis betono irimas; sienų mediena pažeista biologinių kenkėjų; sienų deformacija didesnė negu 1/50 jos ilgio; sijų išlinkiai didesni už 1/50 tarpatramio. Taip pat išvadoje nuorodyta, kad saugant pastatą nuo pavojingo šlaito slinkimo, rekomenduojama nustatyta tvarka paruošus projektinę dokumentaciją, sutvirtinti pastato pamatus ir sienas. Taigi šiuo aktu tik rekomenduojama, paruošus projektinę dokumentaciją, sutvirtinti pastato pamatus ir sienas, saugant pastatą nuo pavojingo šlaito slinkimo (b. l. 53). Tačiau nėra absoliučiai jokių duomenų apie šios statinio buvimo vietą minimo šlaito atžvilgiu. Atsakovės pateiktose fotonuotaukose nesimato jokio šlaito slinkimo požymių prie namo, o yra tik šlaito slinkimas prie ūkinio pastato ( b. l. 100-104).

48Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo yra nurodyta, kad atsakovės savavališkai pastatyta veranda prie namo yra mažiausiai 40 m. atstumu iki Ūlos upės, o pats šlaitas tęsiasi tik apie 12-15 m., už jo yra upės slėnis, kurio plotas nuo 25 iki 35 m. matuojant atstumą nuo šlaito apatinės briaunos, todėl upė neigiamai negali veikti ir sukelti erozijos šlaitui, ant kurio yra savavališkai pastatyta veranda. Atsakovė tokių aplinkybių nenuginčijo leistinais įrodymais civiliniame procese.

49Pareiškėjos (atsakovės) prašyme nurodomos aplinkybės ir pateikti įrodymai nepatvirtina aplinkybės, kad tokios esminės, naujos aplinkybės dėl pastato patvarumo tapo žinomos jai tik įsiteisėjus 2008-03-27 teismo sprendimui. Atsakovę dar 2007-08-06 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informavo dėl prašymo pateikimo nustatyta tvarka, jeigu siekia atlikti darbus, susijusius su namo ir jo aplinkos tvarkymu, nurodant, kad reikia užpildyti paraišką ir iki 2007-09-01 pateikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai. Varėnos rajono apylinkės teismo 2008-03-27 sprendime nurodyta, kad valstybės lėšomis buvo sprendžiama dėl neatidėliotinų saugojimo darbų vykdymo kultūros paveldo objektams, tačiau M. A. M. tinkamai neužpildė privalomų dokumentų dėl paramos gavimo ir dėl savo netinkamų veiksmų negavo valstybės paramos. Taigi iki sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr.2-50-770/2008, atsakovei buvo žinomos aplinkybės dėl gyvenamojo namo būklės, jos buvo įvertintos priimtame teismo sprendime, tad negali būti laikomos kaip naujai paaiškėjusios,kas sudarytų pagrindą pakeisti sprendimą.

50Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012).

51CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodoma, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu. Akivaizdu, kad teisinio reglamentavimo pasikeitimas, negali būti pripažįstamas kaip naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės. Tad pareiškėjos nurodytu pagrindu procesas negali būti atnaujinamas. Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad tai neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti, sudarant sąlygas teikti argumentus ir įrodymus, kurie nebuvo, tačiau galėjo būti pateikti nagrinėjant bylą pirmą kartą, ir taip tikintis kitokio teismo sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis c. b. Nr. 3K-3-403/2008; 2008-10-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-499/2008 ir kt.).

52Statybos įstatymo 6 straipsnio . Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kita apsauga (sauga), trečiųjų asmenų interesų apsauga 1 dalis nurodo,kad Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, rengiant statinio projektą, statant statinį, jį naudojant ir prižiūrint, be šio Įstatymo, privaloma vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, reglamentuojančiais: 2) saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugą;

53Pareiškėja(atsakovė)M.A. M. pateikdama prašymą atnaujinti procesą nepateikė įrodymų,kad šiuo metu būtų pakeistas įstatyminis reglamentavimas dėl saugomų teritorijų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijos apsaugos,kur šiais pakeitimais būtų pakeista ( - ) k. buvimas saugomos teritorijos atžvilgiu(( - ) kaimas būtų išbrauktas iš Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijos),ar ( - ) kaimas būtų išbrauktas iš kultūros paveldo objektų sąrašo.Tokiu būdu iki šiol imperatyvios įstatymų normos,kurios draudžia vykdyti statybas saugomoje teritorijoje nesilaikant Saugomų teritorijų ir Kultūros paveldo apsaugos įstatymų ,kurių pagrindu buvo priimtas 2008-03-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-50-770/2008, yra galiojančio ir šiuo metu nėra paaiškėję jokių naujų esminių bylos aplinkybių,kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai(atsakovei)bylos nagrinėjimo metu,bei kurios šiuo metu galėtų esmingai keisti esamą situaciją dėl pareiškėjos(atsakovės)savavališkos statybos ir kurios galėtų duoti pagrindą panaikinti priimtą sprendimą ir priimti naują sprendimą leidžiantį įteisinti savališką statybą.

542012 m. rugpjūčio 6 d. teismo nutartimi buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė - sustabdytas Varėnos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimo ir 2009 m. gruodžio 9 d. nutarties dėl savavališkos statybos padarinių – savavališkai pastatyto stiklo paketų priestato (verandos) prie M. A. M. priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), nugriovimo vykdymas iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo.

55Priėmus procesinį sprendimą ir atmetus pareiškėjos prašymą dėl teismo sprendimo panaikinimo ir naujo teismo sprendimo priėmimo , laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos, įsiteisėjus teismo nutarčiai (CPK 150 str. 2 d.).

56Vadovaujantis LR CPK 75 str. 1 d., 370 str. 3 d.

Nutarė

57Atmesti pareiškėjos(atsakovės) M. A. M. prašymą dėl 2008-03-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo.

58Panaikinti taikytą laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti Varėnos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimo ir 2009 m. gruodžio 9 d. nutarties dėl savavališkos statybos padarinių – savavališkai pastatyto stiklo paketų priestato (verandos) prie M. A. M. priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), nugriovimo vykdymą.

59Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7(septynias) dienas nuo jos paskelbimo dienos Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. Atsakovė M. A. M. paduotu prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje... 3. Atsakovė prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo, kad 2008-03-27 Varėnos... 4. Atsakovė nurodo, kad teismo sprendimu ji buvo įpareigota per tris mėnesius... 5. Atsakovė A. M. M. nurodo, kad proceso atnaujinimo pagrindas yra CPK 366 str.1... 6. Atsakovės atstovas teismo posėdyje prašymą palaikė pilnai ir prašo jį... 7. Ieškovo- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 8. Nurodė, kad atsakovė prašo teismo atnaujinti procesą Civilinio proceso... 9. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 10. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad termino prašymui paduoti pradžia... 11. Proceso atnaujinimo tikslas - užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą... 12. Proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas nustatytas CPK 366 straipsnio 1 dalyje.... 13. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė - Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24... 14. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 15. Šios nuostatos taikomos tuomet, kai savavališkos statybos padarinių... 16. Pareiškėjai dar 2007 m. gegužės 25 d. surašytas savavališkos statybos... 17. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, o būtent Teritorijų... 18. 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją... 19. Atsakovės gyvenamasis namas, prie kurio savavališkai pastatytas stiklo... 20. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje... 21. 38 punktą buvo draudžiama įrengti dideles langų plokštumas, balkonus ir... 22. Taigi akivaizdu, kad Atsakovė neturi teisės (tokia statyba pagal... 23. Trečiojo asmens-Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 24. ( - ) kaimo gyvenvietė 2010 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos kultūros... 25. Atsižvelgiant į nurodytą priklausomybę, vertybės teritorijoje galioja... 26. Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje, patvirtintoje Lietuvos... 27. Pagal Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų klasifikaciją ( - )... 28. Trečiojo asmens -Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 29. Savavališkai pastatyta stiklinė namo veranda, esanti ( - ) patenka į... 30. Specialiajame plane nurodyta, kad minimas gyvenamasis namas yra įrašytas į... 31. Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalis numato galimybę įteisinti... 32. Trečiojo asmens-Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovas... 33. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui... 34. Pažymėtina, kad naujai paaiškėjusios aplinkybės (nova repetra) negali... 35. Tiek nauji faktai ir įrodymai (nova producta), tiek pasikeitusios aplinkybės... 36. Atsakovė M. A. M. prašyme dėl proceso atnaujinimo c. b. 2-50-770/2008 dėl... 37. Trečiasis asmuo- M. P. posėdyje nedalyvavo ,savo atsiliepimo į prašymą... 38. Prašymas dėl proceso atanaujinimo ir priimto teismo sprendimo panaikinimo ir... 39. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo... 40. Prašymą dėl proceso atnaujinimo, priimto sprendimo panaikinimo ir naujo... 41. Atsakovė M. A. M. nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-50-770/2008 paaiškino,... 42. 2008-03-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendime nurodyta, kad 1992-1998... 43. Atsakovė M. A. M. prašyme dėl proceso atnaujinimo pagrindu atnaujinti... 44. Pagal teismų suformuotą praktiką procesinė norma dėl naujai... 45. Teismų praktikoje konstatuojama, kad naujai paaiškėję faktai (aplinkybės)... 46. Teismas laiko, kad pareiškėja, pateikdama prašmą atnaujinti procesą... 47. Nagrinėjant šį prašymą pareiškėja pateikė teismui naujų dokumentų, t.... 48. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio... 49. Pareiškėjos (atsakovės) prašyme nurodomos aplinkybės ir pateikti įrodymai... 50. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad proceso atnaujinimo pagrindai... 51. CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodoma, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei... 52. Statybos įstatymo 6 straipsnio . Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų... 53. Pareiškėja(atsakovė)M.A. M. pateikdama prašymą atnaujinti procesą... 54. 2012 m. rugpjūčio 6 d. teismo nutartimi buvo taikyta laikinoji apsaugos... 55. Priėmus procesinį sprendimą ir atmetus pareiškėjos prašymą dėl teismo... 56. Vadovaujantis LR CPK 75 str. 1 d., 370 str. 3 d.... 57. Atmesti pareiškėjos(atsakovės) M. A. M. prašymą dėl 2008-03-27 Varėnos... 58. Panaikinti taikytą laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti Varėnos rajono... 59. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7(septynias) dienas nuo...