Byla e2-6-675/2016
Dėl valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė,

2sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,

3dalyvaujant ieškovams V. Č. ir D. K., jų atstovui advokatui P. M.,

4atsakovams V B. R., V. P., V. L., J. D., jų atstovui advokatui S. L., Ukmergės rajono medžiotojų būrelio „Girelė“ atstovui advokatui S. L.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. Č. ir D. K. ieškinį atsakovams Ukmergės rajono medžiotojų būreliui „Girelė“, V B. R., V. P., V. L. ir J. D. dėl valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

6ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintais ieškiniais, pateiktais (2014-09-29; 2015-03-09) prašydami:

 1. Pripažinti negaliojančiais 2014 m. rugpjūčio 20 d. Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos sprendimo 2 ir 3 punktus.
 2. Įpareigoti Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos pirmininką išduoti medžioklės lapus ieškovams V. Č. ir D. K..
 3. Priteisti solidariai iš atsakovų V. L., V. R., V. P., J. D. po 1000 eurų kiekvienam ieškovui moralinės žalos.
 4. Pripažinti negaliojančiais 2015 m. sausio 10 d. Ukmergės medžiotojų klubo „Girelė“ visuotinio narių susirinkimo sprendimus:
 1. pašalinti V. Č. iš Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ narių;
 2. pašalinti D. K. iš Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ narių;
 3. patvirtinti tikslinį mokestį už 2014 metus -60 EUR(200 Lt), o asmenys, nesumokėję šio žyminio mokesčio iki 2015 m. sausio 15 d. negali medžioti Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ medžioklės ploto vienete iki kol sumokės.
 4. Patvirtinti klubo įstatų naują redakciją ir pavesti valdybos pirmininkui V. L. juos pasirašyti ir įregistruoti, taip pat atsižvelgiant į susirinkimo pasiūlymus įpareigoti valdybą, T. B. ir A. S. galutinai suredaguoti įstatų projektą.
 1. Pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d. Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ visuotinio narių susirinkimo sprendimą į valdybą išrinkti V. L., V. Š., V. P., V. R., V. Č., J. D. ir A. Z..

7Ieškovai patikslintuose ieškiniuose nurodė, kad 1996 m. lapkričio 26 d. Ukmergės rajono valdybos sprendimu Nr. 347 patvirtinti ir įregistruoti Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ įstatai (Nr. I-1). 1982 m. Medžiotojų klubo nariu tapo ieškovas D. K., o 1992 m. – V. Č.. 2014 m. gruodžio 6 d. Valdybos posėdžio metu nutarta 2015 m. sausio 10 d. 15 val. šaukti Medžiotojų klubo visuotinį narių susirinkimą pagal patvirtintą darbotvarkę: 1) Dėl klubo nario V. Č. pašalinimo iš klubo narių už klubo veiklą ir medžioklės procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą; 2) Dėl klubo nario D. K. pašalinimo iš klubo narių už klubo veiklą ir medžioklės procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą; 3) Dėl tikslinio mokesčio (200 Lt) 2014 metams, apskaičiuoto 2014-08-20 klubo valdybos posėdyje, patvirtinimo; 4) dėl naujos redakcijos klubo įstatų apsvarstymo ir patvirtinimo; 5) Kitų į darbotvarkę neįtrauktų, susirinkimo metu kilusių klubui ar jo nariams aktualių klausimų svarstymo“. 2014 m. gruodžio 11 d. raštais ieškovas V. Č. kreipėsi į Valdybą, prašydamas papildyti susirinkimo darbotvarkę rašte nurodytais klausimais ir prašydamas iki 2014 m. gruodžio 15 d. nurodyti, kokius konkrečius Medžiotojų klubo veiklą ir medžioklės procesą reglamentuojančius teisės aktus tariamai pažeidė V. Č. ir D. K., o iki 2014 m. gruodžio 31 d. pateikti su 2015 m. sausio 10 d. susirinkimo darbotvarkės klausimais visą susijusią medžiagą. 2014 m. gruodžio 31 d. Valdybos pirmininkas elektroniniu paštu atsakė į 2014 m. gruodžio 11 d. raštus. Ieškovai informaciją apie tariamus jų pažeidimus gavo tik 2015 m. sausio 5 d. iš Medžiotojų klubo nario, tačiau ne iš Valdybos. 2015 m. sausio 10 d. įvyko susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta: pašalinti ieškovą V. Č. iš Medžiotojų klubo narių; pašalinti ieškovą D. K. iš Medžiotojų klubo narių; patvirtinti tikslinį mokestį už 2014 metus – 60 Eur (200 Lt) (asmenys, nesumokėję šio žyminio mokesčio iki 2015 m. sausio 15 d., negali medžioti Medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete iki kol sumokės); patvirtinti Medžiotojų klubo įstatų redakciją ir pavesti Valdybos pirmininkui V. L. juos pasirašyti ir įregistruoti, taip pat, atsižvelgiant į susirinkimo pasiūlymus, įpareigoti Valdybą, T. B. ir A. S. galutinai suredaguoti galutinį įstatų projektą; metinis nario mokestis yra 30 Eur; stojamasis nario mokestis yra 500 Eur. Susirinkimo metu buvo daromas garso įrašas. Ieškovai pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas kai to reikalauja 1/3 medžiotojų klubo narių, vadyba ar revizijos komisija. Apie skelbiamą susirinkimą valdyba turi informuoti medžiotojų klubo narius ne vėliau kaip 30 dienų prieš susirinkimą. Ieškovai, kaip medžiotojų klubo nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą buvo informuoti 2014 m. gruodžio 9 d. elektroniniu laišku, pažymėjo, kad buvo informuoti tik ieškovai. Ieškovai mano, kad turėjo būti informuoti visi klubo nariai. Duomenų, kad būtų informuoti visi klubo nariai, atsakovai ieškovams nepateikė. 2014 m. gruodžio 11 d. ieškovas V. Č. kreipėsi į valdybos pirmininką, prašydamas papildyti 2015 m. sausio 10 d. medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, rašte nurodytais klausimais: narių sąrašo ir klubo veikloje dalyvaujančių narių sąrašo tvirtinimas; Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos veiklos įvertinimas: Ukmergės rajono medžiotojų klubo narių įstatų perregistravimo, klubo įregistravimo VĮ “Registrų centras”, patalpų, esančių Pilionių k., įsigijimo ir įregistravimo, finansinės veiklos: 2007-2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, balansai, nario mokesčio mokėjimo apskaitos. 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmata, nario mokesčio apskaita. 2014-2015 medžioklės sezono medžioklės lapų išdavimo tvarka. Naujos sudėties valdybos rinkimas, su siūlomų kandidatų sąrašu. Tačiau valdybos pirmininkas 2014-12-31 el. laišku nurodė ieškovui V. Č., jog vykdant įstatų 4.1 punktą visuotinio susirinkimo darbotvarkė sudaroma ir patvirtinama prieš 30 dienų iki susirinkimo datos, todėl iškelti klausimai nesvarstomi, nes praleistas terminas. Ieškovai pažymėjo, kad nurodytame punkte nėra nustatyta darbotvarkės papildymo tvarka, todėl mano, kad valdyba nepagrįstai atsisakė papildyti visuotinio susirinkimo dienotvarkę. Susirinkimo garso įrašas liudija, kad susirinkime su ieškovais buvo elgiamasi itin nepagarbiai. Ieškovai nurodė, kad susirinkimo tikslas buvo pašalinti ieškovus iš medžiotojų klubo. Todėl 2015 metų sausio 10 d. susirinkimas buvo sušauktas nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Toks valdybos pirmininko elgesys yra tendencingas, kadangi prašymą papildyti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę 2014 m. rugpjūčio 11 d. pateikė šeši medžiotojų klubo nariai , 2014 m. rugsėjo 8 d. pakartotinį prašymą pateikė ieškovas V. Č., tačiau ir tuomet papildyti susirinkimo dienotvarkę valdyba atsisakė. 2014 m. gruodžio 31 d el. laiške, likus tik 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame valdybos pirmininkas nurodė, kad V. Č. su minėta informacija gali susipažinti už kelių valandų po el. laiško išsiuntimo, su šiuo el laišku ieškovas susipažino apie 13 val, todėl su platesne informacija apie ieškovo padarytus pažeidimus tą dieną susipažinti nespėjo. Minėtą informaciją ne iš valdybos nario gavo tik 2015 m. sausio 5 d. , t.y. likus tik vos 5 dienoms iki šaukiamo visuotinio narių susirinkimo. Rašte dėl V. Č. pašalinimo iš medžiotojų klubo narių nurodyti šie ieškovo pažeidimai: sumedžiotų žvėrių atliekos nebuvo nugabentos į medžiotojų klubo atliekų duobę, esančią Pilionių k., ir žvėrių dorojimas ne Pilionių kaime; medžiojimas daugiau nei 5 kartus per mėnesį; medžiojimas be medžioklės vadovo, atsisakymas deklaruoti apie medžioklę kituose medžioklės plotuose; kreipimasis į prokuratūrą. Rašte dėl D. K. pašalinimo iš medžiotojų klubo narių nurodyti šie pažeidimai: sumedžiotų žvėrių atliekos nebuvo nugabentos į medžiotojų klubo atliekų duobę, esančią Pilionių k., ir žvėrių dorojimas ne Pilionių kaime; medžiojimas be medžioklės vadovo; kreipimasis į prokuratūrą. Ieškovai pažymėjo, kad užtikrinti atliekų išmetimą yra medžioklės vadovo pareiga, ieškovas V. Č. medžiotojų klube medžioklės vadovu nebuvo nuo 2011 m. gruodžio mėn, o ieškovas D. K.- nuo 2012 m. vasario mėn. Kadangi galiojo Ukmergės maisto ir veterinarijos aktas Nr. 65 ŽV-18A, ir priedas Nr. I-12, ieškovai mano, kad reikalavimas atliekas gabenti į atliekų duobę Pilionių k., Šešuolių sen., Ukmergės r. niekada nebuvo pažeistas. V. Č. valdybos pirmininkas nurodė, kad ieškovas 2014 m. gegužės 15 d. nenuvežė atliekų Pilionių k., įrengtą atliekų duobę, tačiau medžioklės vadovu tądien buvo pats valdybos pirmininkas V. L., kuris turėjo užtikrinti atliekų sumetimą į atliekų duobę. Ieškovai nebuvo supažindinti su 2014 sausio 25 d. protokolu, valdybai nusprendus neteikti informacijos ieškovams, todėl jie negali būti baudžiami už šių taisyklių nesilaikymą. Su medžioklės vadovo nurodymu, draudžiančiu sumedžiotus žvėris išdoroti J. B. sodyboje, ieškovai nėra supažindinti, mano, kad toks nutarimas neegzistuoja, nes nebuvo pateiktas teismui. 2014 m. ieškovai kreipėsi į valdybos pirmininką, prašydami susipažinti su 2012-2014 metų įvykusių valdybos posėdžių protokolais, tačiau valdybos primininkas į tai laišku nurodė, kad valdyba nusprendė neatsakyti į minėtą prašymą. Valdyba negali teigti, kad ieškovai nesilaiko valdybos sprendimų, kai yra užkertamas kelias susipažinti su valdybos sprendimais. Ieškovai nurodė, kad dorodami žvėris J. B. sodyboje niekada nepažeidė medžioklės taisyklių. Medžioklės taisyklėse nurodyta, kad medžioklės vadovas privalėjo su visais medžiotojais grįžti į medžiotojų klubo būstinę , užtikrinti atliekų išmetimą, atlikti kitas savo pareigas ir paskelbti medžioklę baigta. I. V. Č. nebuvo informuotas, kad medžioklė baigiama 22.30 val., jis liko sėdėti bokštelyje, pašovė šerną, bei paskambino medžioklės vadovui, kad šernui surasti reikalingas šuo, todėl atvažiuos J. B. . Medžioklės vadovas V. L. pasakė, kad jis išvažiavo, bei pasakė “ieškokite šerno”. Ieškovas vėliau informavo medžioklės vadovą, kad šerną rado, o šis atsakė, kad įrašys į lapą. Ieškovas su medžioklės vadovu kalbėjosi apie 23 val. , t.y. galiojant medžioklės lapui. Medžioklės vadovas V. L. apie jokius medžioklės metu ieškovų padarytus pažeidimus neinformavo, iš medžioklės ieškovai nebuvo pašalinti, o tai patvirtina, kad jokio pažeidimo ieškovai nepadarė. Medžioklės klubui atsisakant teikti ieškovams informaciją, ieškovai kreipėsi į prokuratūrą dėl tyrimo atlikimo. Kreipimasis į teisėsaugos organus dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų yra kiekvieno sąžiningo piliečio bei klubo nario pareiga. Ieškovai į prokuratūrą kreipėsi laikydamiesi įstatymų reikalavimų , ieškovų veiksmuose nėra nustatyta piktnaudžiavimo, dėl ko kreipimasis negali būti traktuotinas kaip Medžiotojų klubo nario šiurkštus pažeidimas. Valdybos pirmininkas nurodė, kad ieškovas V. Č. medžiojo daugiau kaip penkis kartus per mėnesį, išskyrus medžioklės vadovą, tačiau ieškovas nemedžiojo daugiau kaip 5 kartus per mėn. Be to valdybos pirmininkas nurodė, kad ieškovas V. Č. 2014-11-15 vykusioje medžioklėje atsisakė deklaruoti medžioklę Švenčionių rajone. Ieškovas pažymi, kad jis nedalyvavo svečio teisėmis, o kaip narys, be to Švenčionių rajone jis dalyvavo medžioklėje 2014 m. rugsėjo 24 ir 25 d., todėl ieškovo įsitikinimu, jis neturėjo deklaruoti apie 2014-10-10 sprendimo laikymąsi, nes nuo medžioklės buvo praėję beveik du mėnesiai, be to medžioklės vadovas neturėjo deklaracijos formos. I. V. Č. medžiotojų klubo medžioklėse dalyvavo ne svečio teisėmis, o kaip narys, todėl ieškovo įsitikinimu jis neturėjo deklaruoti apie 2014 m. spalio 10 d sprendimo Nr. B1-875 3.1.5 papunkčio reikalavimo laikymąsi , nes nuo medžioklės Švenčionių r., buvo praėję beveik du mėnesiai, be to medžioklės vadovas V. L. neturėjo deklaracijos formos. Įstatuose nenurodyta galimybė pašalinti klubo narį dėl kitų klubo narių pasitikėjimo praradimo. Ieškovo D. K. pašalinimo klausimas buvo pradėtas svarstyti susirinkimo pertraukos metu. Ieškovai pažymėjo, kad klubo turtas ir lėšos yra naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą išlaidų sąmatą, o ji nėra patvirtinta. Lėšos gali būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą išlaidų sąmatą. Be to tikslinio mokesčio mokėjimas negali būti siejamas su teisės medžioti realizavimu. 2015 m. sausio 10 d. Medžiotojų klubo visuotinis susirinkimas nutarė patvirtinti klubo įstatų naują redakciją ir pavesti vykdyti valdybos pirmininkui V. L. juos pasirašyti ir įregistruoti, taip pat atsižvelgiant į susirinkimo pasiūlymus įpareigoti valdybą T. B. ir A. S. galutinai suredaguoti galutinį įstatų projektą . Susirinkime nebuvo patvirtinta nauja įstatų redakcija, nes ji du mėnesius po to dar bus redaguojama. Susirinkime nebuvo pristatytos tikslios pastabos, buvo balsuojama neaišku už ką, todėl sprendimas dėl Medžiotojų klubo naujosios redakcijos patvirtinimo naikintinas. Be to ieškovai pažymėjo, kad Įstatų 3.5.1 punkte nurodyta, jog turintys teisė medžioti klubo nariai turi teisė dalyvauti klubo susirinkimuose sprendžiamojo balso teise, o įstatų 3.6 punkte imperatyviai nurodyta , kad dalyvaujantys klubo veikloje asmenys, neturintys teisės medžioti, dalyvauja susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise. Įstatų 4.1 p. nurodo, kad susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė klubo narių. Skundžiamojo sprendimo protokole nurodyta, kad pagal sąrašą yra 48 klubo medžiotojai, iš kurių 8 medžiotojai neturi teisės medžioti, dalyvauja 33, kvorumas yra. Ieškovų nuomone prie protokolo pridėtas medžiotojų sąrašas nėra Medžiotojų klubo narių sąrašas. Abejonę, kad 2015 m. sausio 10 d susirinkime dalyvavo ir balsavo asmenys , neturintys balsavimo teisės, sukelia ir Medžiotojų klubo 2014 m. kasos knyga. Įstatų 3.1 punkte įtvirtinta, kad medžiotojų klubo nariais yra Medžiotojų klubo nariai, mokantys klubo nario veiklai ir pritariantys klubo veiklai. Kasos knygoje matyti, kad 2014 m. klubo nario mokestį sumokėjo 18 asmenų. Todėl daro išvadą, kad medžiotojų sąraše nurodyti 48 asmenys nėra medžiotojų klubo nariai ir net 21 asmuo iš 33 tiesiogiai ar perleidę balsavimo teisę ir dalyvavę susirinkime. Ieškovams kyla klausimas ar buvo 2015 m. sausio 10 d. susirinkime kvorumas. Be to susirinkimo protokole yra kitų pažeidimų dėl balsavusių narių skaičiaus sumos, kuris balsuojant už atskirus klausimus yra skirtingas. Dėl 2012 m. sausio 24 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimo išrinkti valdybą ieškovas 2014 m. liepos 10 d kreipėsi dėl duomenų pateikimo apie 2012 m. sausio mėn įvykusio visuotinio rinkiminio ataskaitinio susirinkimo protokolą, 2012 m. sausio 1 d. galiojusį Medžiotojų klubo narių sąrašą bei prašymo dienai galiojantį Medžiotojų klubo narių sąrašą. Ieškovai, susipažinę su pateiktais dokumentais prašo pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d. visuotinio ataskaitinio susirinkimo sprendimą, kuriuo išrinkta valdyba- V. L., V. Š., V. P., V. R., V. Č., J. D. ir A. Z.. Ieškovų reikalavimai yra grindžiami tuo jog nėra informacijos kurie asmenys yra teisėti Medžiotojų klubo nariai, turintys teisę balsuoti visuotiniuose susirinkimuose. Medžiotojų klubo pateiktame 2012 m. sausio 28 d. medžiotojų sąraše įvardinti 47 asmenys. Esant tokiai medžiotojų klubo narių sudėčiai, tam, kad įvyktų visuotinis narių susirinkimas reikia, kad susirinkime dalyvautų 24 medžiotojų klubo nariai, o 2012 m sausio 28 d. protokole nurodyta, kad dalyvavo tik 18 klubo narių. Be to priimant sprendimą dėl valdybos susirinkime šiuo klausimu nepagrįsta balsavo trys ką tik naujais nariais išrinkti asmenys A. P., E. P. ir V. B., kurie, ieškovų manymu galėjo balsuoti tik kitame susirinkime. Esant situacijai, kad valdyba išrinkta neteisėtai, valdyba veikė neteisėtai, tokia valdyba negalėjo priimti jokių sprendimų.

8A. U. rajono medžiotojų klubas „Girelė“ pateikė atsiliepimus į ieškinį, patikslintus ieškinius, nurodė, kad su ieškovo patikslintais reikalavimais nesutinka. Pažymėjo, kad klubo valdybos nutarimas sušaukti neeilinį klubo narių visuotinį susirinkimą, siūloma susirinkimo darbotvarkė buvo iškabinta skelbimų lentoje klubo buveinėje- Pilionių k., Ukmergės r. Kadangi klubo įstatai nenumato privalomos paskelbimo formos. Pažymėjo ir tai, kad visuotinio susirinkimo sprendimas buvo priimtas absoliučia balsų dauguma, visuotiniame susirinkime dalyvavo dauguma klubo narių o tai patvirtina apie tinkamą klubo narių informavimą. I. V. Č. 2014-12-11 kreipėsi į klubo valdybos pirmininką, prašydamas į vyksiančio neeilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkę įtraukti papildomus jo prašyme nurodytus klausimus. Valdybos pirmininkas neįtraukė ieškovo klausimų į darbotvarkę, tačiau ieškovas nenurodė kaip neįtraukimas į darbotvarkę svarstyti jo prašomų klausimų galėjo įtakoti 2015-01-10 susirinkimo sprendimus. Ieškovo siūlomi klausimai nereikalavo skubaus svarstymo ir galėjo būti svarstomi eiliniame visuotiniame susirinkime. I. V. Č. iš viso neturėjo teisės siūlyti papildyti neeilinio Klubo narių susirinkimo darbotvarkės, tai patvirtina ir Klubo veiklą reglamentuojančių teisės aktų aiškinimas. Klubo įstatų 4.1 punkte numatyta, kad neeilinis susirinkimas šaukiamas, jeigu to reikalauja 1/3 klubo narių, klubo valdyba ar revizijos komisija. Be to atsakovas mano, kad nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiu, kad papildant darbotvarkę pagal įstatymo analogiją turi būti taikomas įstatymas, reglamentuojantis panašius teisinius santykius, t.y. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Todėl ieškinio motyvai, susiję su neva nepagrįstu papildomų klausimų neįtraukimu į neeilinio susirinkimo darbotvarkę yra teisiškai nepagrįsti, ir netgi jeigu taip būtų, tai jie nepaneigia ginčijamų susirinkimo sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo. Ieškovai teisės aktų nustatyta tvarka buvo tinkamai informuoti apie numatomą jų pašalinimą iš klubo narių svarstymą, buvo sudarytos galimybės susipažinti su būsimo neeilinio susirinkimo medžiaga ir t. t. Pavyzdžiui, vykdydami ieškovų prašymus iki 2014 m. gruodžio 31 d. 15 val. pateikti visą susirinkimo medžiagą, Klubo valdybos nariai V. L. su dar vienu valdybos nariu susitarė šią medžiagą įteikti 2014 m. gruodžio 31 d. 13 valandą prie prekybos centro BIG Vilniaus mieste. Ieškovams neatvykus, 2015 m. sausio 3 dieną vykusios medžioklės metu buvo bandyta medžiagą įteikti pasirašytinai ieškovui D. K., tačiau jis atsisakė ją priimti. Ieškovų aktyvus elgesys prašant įtraukti papildomus klausimus į neeilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkę, paaiškinimai neeiliniame susirinkime įrodo, jog su visomis Klubo valdybos, kitų Klubo narių pretenzijomis dėl Klubo įstatų, medžioklės taisyklių pažeidimo jie buvo puikiai susipažinę. Iš protokolo matyti, kad už ieškovo V. Č. pašalinimą balsavo 24 dalyvavę neeiliniame susirinkime nariai, prieš 6 nariai, susilaikė 3 nariai, o už ieškovo D. K. pašalinimą balsavo taip pat 24 dalyvavę susirinkime nariai, 7 nariai balsavo prieš, susilaikė 1 narys. Abu ieškovai iš Klubo narių buvo pašalinti absoliučia balsų dauguma, dėl ko nekyla abejonių, jog sprendimas dėl ieškovų pašalinimo visiškai atitinka asociacijų demokratinius veiklos principus, daugumos ir mažumos interesų pusiausvyrą.

9Dėl materialaus pagrindo ieškovų pašalinimui atsakovas nurodė, kad nors nė vienas ieškovų nebuvo 2014-05-15 vykusios medžioklės vadovu, tačiau ši aplinkybė neatleido jų nuo nuo pareigos sumedžiotius žvėris doroti specialiai tam įrengtose vietose. 2014-05-15 sumedžiotą šerną dorojo ieškovai, todėl už atliekų nugabenimą į medžiotojų klubo “Girelė” įrengtą atliekų duobę Pilionių kaime atsakingi buvo ieškovai. Klubo valdyba, įvertinusi Afrikinio kiaulių maro grėsmę ir siekdama užkirsti kelią jo plitimui, 2014-01-25 posėdyje nutarė žvėris doroti tik žvėrių dorojimo vietoje, esančioje Pilionių kaime, Šešuolių seniūnijoje. I. V. Č. P. frakcijos medžiotojų 2014-04-17 susirinkime pripažino, kad nesilaikė Klubo valdybos sprendimo ir pažadėjo nepažeisti nustatytos žvėrių dorojimo tvarkos. Kita vertus, abu ieškovai medžiojo Klubo Petrašiūnų frakcijoje, todėl jie negalėjo nežinoti Klubo valdybos 2014-01-25 nutarimo, numatančio sumedžiotų žvėrių dorojimo tvarką. Todėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių (toliau - Taisyklės), Klubo valdybos reikalavimų nesilaikymas ir visiškas jų ignoravimas (ieškovas V. Č. sumedžiotus žvėris dorojo J. B. sodyboje, o atliekų nevežė į Pilionių kaime, Šešuolių seniūnijoje įrengtą atliekų saugojimo duobę dar ir 2014-05-28 bei 2014-06-01) rodė ieškovų elgesio piktybiškumą, t. y. šiurkštų pažeidimą, ypač įvertinant Afrikinio kiaulių maro plitimo grėsmę, todėl klubo valdyba pasiūlė, o neeilinis visuotinis susirinkimas pritarė šalinti ieškovus iš Klubo narių. Be to ieškovas V. Č. pripažįsta, kad po 22 val 30 min. t.y. kuomet 2014-05-15 vykusios medžioklės metu medžioklės vadovas V. L. pranešė apie medžioklės pabaigą liko sėdėti žvėrių tykojimo bokštelyje, tą patį darė ir kitas ieškovas, šiais veiksmais pažeisdami taisyklių 58.8 punktą – kuriame draudžiama medžioti be medžioklės vadovo. Klubo valdyba, teikdama siūlymą šalinti ieškovus iš Klubo narių, aplinkybės, kad ieškovai kreipėsi į prokuratūrą, nevertino kaip teisei priešingo veiksmo, t. y. neginčijo ieškovų teisės, o prašė neeiliniame visuotiniame susirinkime apsvarstyti tokį ieškovų poelgį moralės ir etikos požiūriu. Pažymėjo, kad ieškovas D. K. yra Klubo revizijos komisijos pirmininkas, jis turėjo galimybę susipažinti su Klube vedama apskaita, jis teikė visuotiniam susirinkimui tvirtinti metines finansinių lėšų panaudojimo ataskaitas. Medžioklių skaičius turi būti skaičiuojamas per kalendorinį mėnesį. Kadangi 2014 metų medžioklės sezonas Klube prasidėjo gegužės 15 dieną, tai ir mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Nustatyta, kad ieškovas V. Č. nuo 2014-05-15 iki 2014-06-14 medžiojo 6 kartus, t. y. daugiau, negu nustatė Klubo Petrašiūnų frakcija. Vertinant ieškovo V. Č. elgesį kaip netinkamą ir prieštaraujantį narystei Klube svarbu ne tai, kad jis 1 kartą medžiojo daugiau, o tai, kad jis savo elgesiu parodė, jog jam nėra svarbi daugumos nuomonė, kad savo asmeninius interesus jis iškelia aukščiau daugumos interesų, kad narystę Klube jis supranta kaip neribotą galimybę medžioti bet kada. Ieškinyje abejojama Klubo Petrašiūnų frakcijos veiklos teisėtumu, teigiant, jog frakcija neįregistruota ir dėl to Petrašiūnų frakcijos sprendimai nėra privalomi ieškovams. Tiek Asociacijų įstatyme, tiek Klubo įstatuose nėra nustatyta, kad medžiojant mažesnėmis grupėmis toks sprendimas turi būti registruojamas. Medžioti frakcijomis, t. y. mažesnėmis grupėmis buvo nuspręsta Klubo narių visuotiniame susirinkime ir tai, kad ieškovai su tuo sutiko, medžiodami Petrašiūnų frakcijoje, tik įrodo, jog jie pripažino sprendimo medžioti frakcijomis teisėtumą. Atsakovas pažymėjo, kad 2014 m. spalio 10 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas, išleido sprendimą Nr. Bl- 875 „Dėl medžioklės organizavimo“ (toliau - Sprendimas) kurio 1.3 punktu uždraudė medžiotojams, dalyvaujantiems medžioklėse, medžioklės plotų vienetuose, esančiuose Ignalinos, Utenos, Švenčionių, Rokiškio, Alytaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose, dalyvauti kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose organizuojamose medžioklėse. Minėtas sprendimas buvo perskaitytas 2014-10-18 varyminės medžioklės pradžioje ir klubo valdybos pirmininkas paprašė patenkančių į sprendime nurodytą asmenų ratą medžiotojų nedalyvauti medžioklėje. 2014- 10-31 pakeitus minėtą sprendimą, 2014-11-15 vykusioje medžioklėje, ieškovas V. Č. atsisakė deklaruoti apie medžiokles Švenčionių rajone. Atsakovas mano, kad ieškovas V. Č. , nežiūrint į tai, kad Švenčionių rajone medžiojo 2014 m. rugsėjo 24 ir 25 d., privalėjo vykdyti sprendimo reikalavimus deklaruoti šias medžiokles. Pažeisdamas šį reikalavimą sukėlė grėsmę Afrikinio kiaulių maro plitimui. Klubo Įstatuose yra numatyta, kad klubo nariai privalo mokėti ne tik nario mokestį, bet ir tikslinį mokestį (3.7.1 punktas). Tikslinio mokesčio nustatymo būtinybė buvo klubo veiklos išlaidų 2014 metais padidėjimas. Šių išlaidų padidėjimas buvo susijęs ir su ieškovų veiksmais - ieškinių pateikimu teismui. Atsakovo manymu tikslinio mokesčio nustatymas yra pagrįstas - jis nustatytas tam tikram tikslui pasiekti (kompensuoti nenumatytas klubo veiklos išlaidas) ir apibrėžtam laikui (2014 metams). Tikslinio mokesčio rinkimas ir būtent iš jo gautų lėšų panaudojimas apmokėti bylinėjimosi išlaidoms padeda užtikrinti, kad būtų naudojamos Klubo lėšos, skirtos Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Klubo interesų atstovavimas teisme ar kitose institucijose neabejotinai įgalina realiai pasiekti Įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius, todėl draudimas naudoti Klubo arba tiksliniu mokesčiu surinktas lėšas teisminiams ginčams ar šių ginčų išlaidų dengimui atimtų iš Klubo teisę veiksmingai ginti savo kaip juridinio asmens interesus. Prašydami panaikinti neeilinio Klubo narių susirinkimo sprendimą dalyje dėl Įstatų patvirtinimo, ieškovai nenurodo konkrečių argumentų, dėl ko naujos įstatų redakcijos patvirtinimas yra neteisėtas. Tai, kad susirinkime buvo pavesta atlikti įstatų redakciją, nereiškia, kad keisis priimtų įstatų esmė, visų ar atskirų nuostatų prasmė ir t. t. Gramatinis Įstatų redagavimas negali pažeisti ir nepažeidžia ieškovų teisių, ypač įvertinant tai, jog pašalinus juos iš Klubo narių, jų atžvilgiu įstatai negalioja. Ieškovai sprendimo turinio pažeidimus sieja su Klubo narių skaičiumi, kuris, jų manymu, nėra aiškus ir tuo, kad Klubo medžiotojų sąrašas nėra tapatus Klubo narių skaičiui, jiems nėra žinoma, ar visi balsavę susirinkime, turėjo teisę balsuoti, t. y. ar buvo kvorumas, kad protokole skaičiuojant balsus, trūksta bendro dalyvavusių susirinkime skaičiaus. Atsiliepiant į argumentą, kad pagal kasos knygą net 21 narys iš 33 dalyvavusių neturėjo teisės balsuoti, pabrėžė, kad Klubo visuotinio susirinkimo sprendimu, asmenys, pervedę į Klubo sąskaitą 2 % nuo deklaruotų pajamų yra laikomi sumokėję Klubo nario mokestį. Visi ieškinyje nurodyti asmenys tą buvo padarę, todėl turėjo teisę balsuoti. Tai, kad protokole nesutampa balsavusių skaičius su dalyvavusių susirinkime skaičiumi, paaiškinama labai paprastai - balsuojant atitinkamais klausimais 1, 2, 4 nariai iš viso nebalsavo, todėl tai ir neatsispindi protokole. Nepagrįstas argumentas, kad tikslinio mokesčio nesumokėjimas iki 2015 m. sausio 15 d. atima iš klubo nario teisę medžioti, kol jis bus sumokėtas, negali būti siejamas su teisės medžioti realizavimu. Teisės medžioti apribojimas už Klubo narių visuotinio susirinkimo sutarimų nevykdymą nėra pašalinimas iš Klubo narių, o teisė medžioti yra tik viena iš Klubo nario teisių. Prašydami pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d. Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl Klubo valdybos išrinkimo, ieškovai nurodo vienintelį argumentą - reikiamo kvorumo nebuvimą balsuojant dėl valdybos išrinkimo. Atsakovas šio reikalavimo prašo netenkinti CK 1.126 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu, t. y. prašydamas taikyti ieškinio senatį. CK 1.125 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Ieškinio senaties terminas tokiam reikalavimui yra seniai pasibaigęs, todėl vien dėl šios priežasties toks reikalavimas negali būti tenkinamas. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi, priešingai ieškinyje nurodytam argumentui, teisės į ieškinį ieškovai neturėtų sieti vien tik su 2012 m. sausio 28 d. klubo visuotinio narių susirinkimo protokolo nuorašo gavimu, kadangi apie tai, kad buvo išrinkta valdyba ir valdybos sudėtis jiems buvo žinoma. Pažymėtina, kad vienas ieškovų D. K. buvo išrinktas į revizijos komisiją. Būdami vidutiniškai atidūs ir rūpestingi, apie galimai nepagrįstą visuotinį Klubo narių susirinkimą jie turėjo galimybę sužinoti per nustatytą ieškinio senaties terminą. Pažymėjo, kad ieškinio senaties terminas jau buvo pasibaigęs iki 2014-07-10, t. y. to momento, kai ieškovai pradėjo aktyviai reikalauti dokumentų.

10I. V. Č. teismo posėdžių metu su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Daug metų iki 2011 gruodžio turėjo medžioklės lapą ir galėjo tenkinti savo norą medžioti laisvalaikiu. Nuo 2012 m. prarado teisę turėti medžioklės lapą, jog teisės buvo suvaržytos rugsėjo mėn, nes į medžioklę atvyko svečiai ir sumedžiojo penkias stirnas. Kilo tarpusavyje nepasitenkinimas, buvo priimti sprendimai ir sumažintas medžioklės lapų skaičius, tuomet ieškovas prarado teisę turėti medžioklės lapą. Tačiau medžioklės lapą turėjo V. Č., kuris įrašydavo jį į medžioklės lapą ir taip ieškovas realizuodavo savo teisę medžioti ir leisti laisvalaikį. 2014 m. gruodžio mėn Vilniuje bare įvyko susirinkimas, kuris virto ieškovo V. Č., D, K elgesio svarstymu. 2014 m. liepos 18 d nutarimu sustabdžius šernų dorojimą J. B. sodyboje, žvėrys ir toliau buvo ten dorojami. J. B. sodyba žvėrių dorojimui naudojosi ir kiti klubo nariai taip pat ir pats V. L.. Dėl atliekų, V. Č. nebuvo atsakingas, atsakingas buvo medžioklės vadovas V. L.. Ieškovas V. Č. apkaltintas Medžioklės taisyklių 2.4.12 pažeidimu, ieškovo manymu medžioklės vadovas atsakingas už atliekų tinkamą šalinimą, 2014-05-15 ieškovas V. Č. sumedžiojo šerną, medžioklės lape jis įrašytas. J. B. sodyba atitinka pirminio apdorojimo aikštelės reikalavimus. Kad reikia doroti žvėris Pilionių kaime, ieškovas nebuvo informuotas. Be to Petrašiūnų frakcijos susirinkime jis neprisipažino, kad pažeidė dorojimo taisykles, jis tik prisipažino, kad iš V. G. pirko grūdus. Be to jis dėl pašalinimo buvo kaltinamas kad kreipėsi į prokuratūrą, teismą. Ieškovas mano, kad jokių nusižengimų nėra padaręs. Apie skelbiamą susirinkimą sužinojo kai buvo gauta Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, t.y. 2015 m. sausio 5 dieną, jis gavo pranešimą. Nežino kiek klubo narių yra klube. Vienas V. L. žino kas kiek sumokėjęs, kiek klube yra tikrųjų klubo narių. Dalyvavę susirinkime ir balsavę už įstatus, ieškovo manymu nebuvo skaitę įstatų. Finansiniai dokumentai buvo tvarkomi aplaidžiai, kai kur nesuprantamai, be dokumentų buvo imami pinigai iš svečių. Anksčiau susirinkimai vykdavo po medžioklės, visi norėdavo kad jie kuo greičiau baigtųsi, svarbu būdavo, kad jis kuo greičiau baigtųsi. Svarbu būdavo tik valdybai. Dokumentai būdavo ranka rašyti. Medžioklės lapų negaudavo, nes pasikeitė medžioklės lapų išdavimo tvarka 2011 m. gruodžio mėnesį. Nuo 2012 metų buvo pradėta varžyti ieškovo teisė medžioti. Pradėti medžioti nepasirašius medžioklės lape negalima. Žino, kad medžioklė gali trukti iki 12 val. Ieškovas žino, kad mėnuo skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos iki mėnesio paskutinės dienos. Pateikdamas papildomus klausimus visuotiniam susirinkimui jis juos pateikė 2014 m. gruodžio 11 dieną, tačiau susirinkime į juos atsižvelgta nebuvo.

11Ieškovas D. K. teismo posėdžių metu patikslintus ieškinius palaikė, prašė tenkinti. Teismo posėdžių metu paaiškino, kad jis medžiotojas Medžiotojų klube „Girelė“ narys yra nuo 1988 metų, per tą laiką buvo daromos ir talkos, tai buvo ir pomėgis ir laisvalaikis. Viskas pasikeitė 2012 metais, kai į klubą norėjo įstoti jo žentas A. P., ieškovas buvo prieš, nes norėjo kad A. P. dar metus pabūtų svečiu, tuo ieškovas tapo nebeparankus. Nuo to laiko, t.y. 2012 m., jis taip pat nebegavo medžioklės lapų, todėl medžiojo su kitu medžioklės vadovu. Pašalinimo aplinkybės buvo, kad žvėrių atliekos nebuvo gabenamos į atliekų duobę, medžiojimas be medžioklės vadovo ir kreipimasis į prokuratūrą. Medžioklės metu buvo sumedžiotas vienas šernas, medžioklės vadovas turi pasirūpinti atliekų išvežimu. Kalba eina apie tą pačią medžioklę 2014-05-15, kai medžioklės vadovas buvo V. L.. Medžiojo apie 15 medžiotojų, ieškovas D. K. sėdėjo bokštelyje greta V. L., po to ieškovui paskambino V. L. maždaug apie 22 val 45 min. ir pasakė, kad jis medžioklę baigė, ekipažas ruošiasi važiuoti namo, ieškovas pasakė, kad vaikšto šernai, braška. Kaip tik išbėgo šernas, kurio jis nešovė, nes nenorėjo išgąsdinti lipančio V. L.. Kaip tik po to parašė žinutę V. Č., kuris irgi medžiojo klausdamas kokia padėtis. Ieškovas pasakė, kad V jau išėjo, jis nustebo, nes nieko nežinojo, praktiškai medžioklės vadovas pats neišlaukė. Medžioti liko visi medžiotojai, išvažiavo tik trys ar keturi medžiotojai, o visi kiti medžiojo. Vietiniai medžiotojai sumedžiojo du šernus, ieškovo grupė -1 šerną. Valdyba yra laisvai išrinkta, priėmė sprendimą neleisti ieškovams medžioti iki visuotinio susirinkimo, ieškovai nebuvo kviečiami į posėdį, valdyba darė tai ko norėjo valdybos pirmininkas. Dėl kreipimosi į prokuratūrą, kreipėsi dėl savo teisių, nieko blogo ieškovas nedarė, visi kiti medžiotojai darė tą patį ką ir ieškovai, kreipėsi po to kai nebuvo leidžiama medžioti. Pagal taisykles žino, kad medžioti galima tik su medžioklės vadovu, tačiau yra buvę kad medžioklės vadovas išvažiuoja anksčiau, bet tuokart buvo daug medžiotojų, jie liko. Kad bus visuotinis susirinkimas sužinojo žinute ar kas pasakė ir jis tuomet sužinojo, kad bus sprendžiamas ir jo pašalinimo klausimas. Medžioklės vadovas turi vežti žvėrieną apdorojimui, tačiau šiuo atveju nuvežė V. Č. į J. B. sodybą. Kurie seniau medžiojo visi turėjo medžiotojo lapus, po to buvo pakeista tvarka, kad turi tik valdybos nariai, tačiau ne visi turėjo V. Č. jau nebegaudavo medžioklės lapo. Po naujai priimtos tvarkos tik kelis kartus pavyko pamedžioti, o anksčiau medžiodavo maždaug į savaitę vieną kartą. Nuo 2000 metų visą laiką rinkdavosi J. B. sodyboje ir visą laiką ten dorodavo sumedžiotus žvėris. Apie pasikeitusią dorojimo tvarką nieko nežinojo. Revizijos komisijos pirmininkas buvo iki 2015 m. sausio mėn. apie dešimt metų. Kai ruošdavosi ataskaitoms važiuodavo pas V. L., jis pateikdavo ant lapelio surašęs išlaidas, pajamas. Patvirtinančių dokumentų nebuvo, buvo tik banko sąskaita. Ieškovas 2014 m. sausio mėn. pastebėjo, apie Ladygienės įmokas. 2007 m. patalpos įsigytos, buvo surinktos didelės sumos, tvarkė ir buvo talkos, viskas buvo labdara, rašoma tik į žurnalą, kuris po to dingo. 5000,00 Lt pervedė S. M., kur nuėjo lėšos tiksliai nežino. Buvo medžiotojų grupės vietinių ir Vilniečių : 3 grupės A grupė, R grupė, L grupė, pagal miško pavadinimą. Su V. Č. jie medžiojo V. L. grupėje. Susirinkimų nebuvo, V. L. priimdavo savo sprendimus, jie norėjo kaip pas vietinius medžiotojus kad yra bokštelis, jį prižiūri šeriesi ir medžioji, o su V. L. buvo medžiojama taip kaip jis nori. Medžioklės lapai yra griežtos atskaitomybės. Visi eiliniai medžiotojai medžioklės metu klausydavo medžioklės vadovo, jeigu vadovas būtų pasakęs vežti atliekas, būtų vežę. Ar buvo iškabinta skelbimų lentoje skelbimas apie susirinkimą nežino, jis žinojo, kad susirinkimas bus ir tuo pačiu bus svarstomas jo atleidimo klausimas, jam buvo pranešta el. paštu ar telefonu jis neprisimena, jam tai pasiruošti visuotiniam susirinkimui nesutrukdė. Visi dokumentai buvo pas V. L., o buhalteriui per visuotinį susirinkimą duodavo paskaityti ataskaitą. Medžiotojų klubas „Girelė“ savo patalpų neturi, patalpos registruotos kito asmens vardu.

12A. V. L. teismo posėdžio metu su ieškovų patikslintais ieškiniais nesutiko, papildomai paaiškino, kad apribojimų D. K. ir V. Č. valdyba pati atšaukė savo sprendimą 2014-08-20, visuotinis susirinkimas patvirtino įstatus, jie užregistruoti VĮ „Registrų centre“. Dėl neturtinės žalos atlyginimo, tokį sprendimą priėmęs organas, o ne atskiri žmonės, ši suma tik parodo, kad ieškovai gaudavo naudos medžiodami, ir dabar nori gauti naudą iš atsakovų. Dėl 2012 m. sausio 28 d. visuotinio susirinkimo punktų pripažinimo negaliojančiais jau yra praėję senaties terminai, be to pabrėžė, kad 2015 m. gegužės 16 d vykusiame visuotiniame susirinkime buvo išrinktas revizorius bei valdyba, kurios pirmininku tapo atsakovas V. L. , už jį vienbalsiai nubalsavus. Tai rodo klubo narių nuomonę apie ieškovus ir atsakovus. Dėl ieškovų pašalinimo iš klubo, jie pažeidinėjo medžioklės taisykles, visuotinio susirinkimo bei valdybos nutarimus. Dar 2011 metais D. K. medžiodavo apšviesdamas prožektoriumi laukus ir medžiodamas stirnas, tai daryti griežti draudžiama, taip pat sumedžiojo 5 vnt mažų šerniukų, besiblaškančių po lauką, du iš jų J. B. nulupo, likusius kitus užkasė, nes atliekų duobės neturėjo. V. Č. sumedžiojo elnės patelę, persekiojo jauniklį, pasišviesdamas prožektoriumi, nors licenziją turėjo tik vienam elniui. Tokių atvejų buvo ne vienas, todėl medžioklės lapai jiems nebuvo išduodami. Už 2013 metų vasaros sezoną, D. K., J. B., V. Č. ir V. Č. buvo svarstomi Petrašiūnų frakcijos visuotiniame susirinkime 2014 m. balandžio mėn. Jo metu Krivickas neprisipažino padaręs nusižengimus, o kiti trys-prisipažino. 2014 m. jie toliau grubiai pažeidinėjo taisykles, valdybos sprendimus. Taupant pinigus asociacijos organų sprendimai, valdybos sprendimai, buvo priimami valdybos susirinkimuose ir pranešama medžiotojams žodžiu. D. K. pradėjo kalbinti medžiotojų klubo narius atsiskirti nuo klubo, bei atimant dalį medžioklės plotų. 2014 m. gruodžio mėn valdybos susirinkimuose, buvo nutarta pašalinti ieškovus iš Medžiotojų klubo narių. Atsakovui būnant medžioklės vadovu, baigus medžioklę, ir paskelbus apie medžioklės pabaigą 20 val 30 min klubo nariai nuvyko į Pilionis žvėrių dorojimo vietą, kur dorojo du šernus, o D. K., V. Č., V. Č. ir J. B. liko sėdėti bokšteliuose. Prie Širvintų atsakovui vykstant namo ieškovas V. Č. pasakė, kad pašovė šerną bet jo neranda. Todėl nori išsikviesti J. B. su šunimi. Atsakovui vykstant namo, jau prie Vilniaus vėl paskambimo ieškovas, kad šerną surado. Medžioklės vadovas V. L. ieškovo V. Č. sumedžiotą šerną įrašė į medžioklės lapą jau būdamas Vilniuje. Vėliau jį išdorojo J. B. sodyboje, Antakalnio III k., Ukmergės r., o ne Pilionių kaime, be to nenuvežė atliekų į atliekų duobę. Apie medžioklės pabaigą D. K. pranešė praeidamas pro bokštelį, o V. Č. turėjo suprasti kad medžioklė baigta, nes V. Č. mašina stovėjo prie atsakovo mašinos, o jam išvažiuojant ieškovas tikrai turėjo matyti kas vyksta. V. Č. apie medžioklės pabaigą pranešė sms žinute. Pagal susiformavusią praktiką ir nurodymus Medžiotojų klube „Girelė“ už atliekų šalinimą yra atsakingas žvėrį sumedžiojęs asmuo , o už kontrolę medžioklės vadovas, medžiotojų klubo susirinkime 2015-05-16 pavirtintos vidaus tvarkos taisyklės. Be to abu ieškovai kreipėsi į prokuratūrą, teismą. Ieškovai prarado kitų narių pasitikėjimą, todėl buvo pašalinti iš klubo narių. Penkių kartų medžioklės taisyklę taikydavo, gegužės 15 dieną vykusio susirinkimo metu buvo sugrupuoti žmonės, sudarytas žvėrių šėrimo grafikas, ir išduotas medžioklės lapas, kurio galiojimas nuo 15 mėnesio dienos iki kito mėnesio 14 dienos, medžioklės vadovui ši taisyklė netaikoma. 2015 m. sausio 10 d. pridėtas sąrašas, kuriame yra medžiotojų sąrašas. Negalėjo balsuoti nariai, kurie buvo medžiotojai, neįvykdę tam tikrų sąlygų, t.y. nesumokėjęs nario mokesčio ir jo medžiotojo bilietas nepratęstas, neišlaikęs saugumo technikos egzamino, kiekvienais metais turi būti įrašytas veikiančiame medžiotojų registre. Visuotiniai susirinkimai iki pernai metų būdavo po medžioklės, t.y. tą pačią dieną kai būdavo medžioklė. Dėl atliekų šalinimo buvo ieškovų veiksmai ne vienu atveju, o pastoviai. 2014-04-17 ataskaitinio susirinkimo metu vyko keturių asmenų V. Č., V. Č. , J. B., D. K. elgesio svarstymas, kuris baigėsi tik svarstymu. Atsakovas J. B. sodyboje paskutinį kartą buvo 2013 m. O anksčiau kai dorodavo žvėris J. B. sodyboje, J. B. pasakydavo, kad atliekomis pasirūpins. Valdybos nariai gaudavo medžioklės lapus, o po 2014 m gegužės 1 d susirinkimo, medžioklės lapą turėjo tik žvėris šeriantis medžiotojas pagal grafiką.

13A. V. B. R. teismo posėdžių metu ieškovo ieškinį prašė atmesti, papildomai nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 12 d. buvo surengtas slaptas valdybos posėdis be V. L., kuriame norėta pakeisti visą valdybą, tačiau V. Č. nepavyko. V. Č. buvo atvažiavęs agituoti, kad atsakovas dalyvautų tame susirinkime, bet jis nedalyvavo. Sutinka su atsakovo V. L. pateiktomis aplinkybėmis. Pradedant medžioklę atsakovo medžioklės grupėje visi pasirašo medžioklės lape susitaria kada baigs medžioklę, paprastai medžioklę baigia dvyliktą valandą nakties. Bet dėl medžioklės pabaigos kominikuodavo ir telefonu. Atsakovas visuotiniame susirinkime balsavo už ieškovų pašalinimą iš klubo. Be nurodytų kaltinimų nulėmė ieškovų elgesys , nes jie į palaukiminę medžioklę veždavosi savo svečius ir spręsdavo savo asmeninius reikalus. Kai susikūrė klubas D. K. visada buvo revizijos pirmininkas.

14Atsakovas V. P. teismo posėdžių metu ieškovo ieškinį prašė atmesti, papildomai nurodė, kad pastoviai buvo norima supjudyti narius tarpusavyje. V. L. seniai jau ieškovas V. Č. siūlė pakeisti mokestį, jį padidinti, kad atsisijotų medžiotojų dalis, tačiau V. L. nesutiko. Patvirtino, kad 2014 m. rugsėjo 12 d. buvo surengtas susirinkimas, apie kurį jis sužinojo pats. Viską pasakė klubo prezidentas V. L.. Atsakovas medžioja Petrašiūnų frakcijoje. 2014 m. gegužės 15 d. medžioklės metu visi susirašė Pilionių k., Ukmergės r., esančioje būstinėje, po to medžiojo atskiruose plotuose, medžiotojas V. L. atėjo pasišviesdamas, praėjo pro D. K. bokštelį pasakė, kad išvažiuoja, po to priėjo prie V. P. bokštelio ir jie garsiai kalbėdami nuėjo prie mašinos, be to švietė į V. Č. bokštelį. Kai atsirado būstinė, rinkdavosi būstinėje, o jie , t.y. V. Č., V. Č., J. B. ir D. K. tai ignoravo, sakydami, kad jiems toli važiuoti. Petrašiūnų frakcijos nariai, V. L., V. P., Š, T. B. sumedžiotus žvėris dorojo Pilionių k., Ukmergės r. Dėl medžiojimo penkis kartus į mėnesį, buvo taip nutarta, nes ieškovai medžiodavo daug kartų, turėdavo daug kviestinių medžiotojų, t.y. medžiodavo dažnai. V. P. tvarkė buhalterinę apskaitą nuo 2011 metų mėgėjiškais pagrindais. Be ieškovų pažeidimų sprendimui dėl pašalinimo įtaką turėjo, tai, kad ieškovai arogantiški. Keturi asmenys V. Č., V. Č., J. B. ir D. K. visą laiką būdavo atskirai, jie kartu nebūdavo, tiesiog elgdavosi taip, kad už savo mėsos gabalų ir pro duris. Nuo 2013 metų pas J. B. sodyboje nebuvo. Apie atliekų nepašalinimą J. B. sodyboje žino iš V. Č., net J. B. kaimynas ūkininkas skambino prezidentui V. L. kad susirinktų atliekas iš kaimyno žemės. V. L. paskambinus J. B., šis atliekas iš karto surinko. Ieškovai jau neturėjo saiko medžioti. Medžiotojų klube yra pirmas atvejis kai buvo pašalinti žmonės. Su įstatų projektu galėjo susipažinti visi skelbimų lentoje kabėjo projektas Medžiotojų klubo patalpose. Penkių kartų medžioklės ribojimas yra įvestas tik Petrašiūnų klubo narių frakcijoje.

15A. U. rajono medžiotojų būrelio „Girelė“ atstovas advokatas S. L. teismo posėdžių metu su patikslintais ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti. Mano, kad ieškovai gilinasi į daugelį procesinių pažeidimų dėl pranešimų apie posėdžius, tačiau tai nepadarė įtakos priimtų visuotinio susirinkimo sprendimų teisėtumui. Ieškovų keliamų klausimų patikrinimui dėl klubo narių kurie neturėjo teisės balsuoti, konkrečiai turi nurodyti kas tie nariai, ir jeigu jie balsavo ir dėl jų dalyvavimo buvo priimti tokie sprendimai, konkrečiai nurodyti asmenis, aplinkybes. Jeigu procedūriniai pažeidimai ir būtų buvę jie neturėjo įtakos visuotinio susirinkimo sprendimams. Nėra duomenų, kad yra klubo narių, kurie buvo neinformuoti apie susirinkimą ir dėl to jų teisės būtų pažeistos. Kaip matyti iš bylos medžiagos jie žinojo apie įvyksiantį susirinkimą. Dėl pašalinimo pagrindų, atstovo nuomone turi pagrindą, nes buvo padaryti visuotinio susirinkimo, medžiojimo taisyklių, kitų teisės aktų pažeidimai. Narystės klube pagrindą sudaro ir elgesį reglamentuoja žmogiškojo elgesio normos, papročiai ir visi klube yra lygūs, tačiau turi pritarti ir vadovautis daugumos nuomone. Ieškovų elgesys neatitiko tų normų, tas elgesys sudarė pagrindą susiformuoti nariams savo nuomonę apie ieškovus. Ieškovų elgesys jau nebeatitinka elgesio normų, savo tikslą medžioti absoliutino ir kėlė aukščiau klubo veiklos principų, ignoruojant bendrosios klubo veiklos principus. Iš vienokių ar kitokių motyvų matyti, kad jie sau norėjo išskirtinių teisių, siekiant savo išskirtinumo, priešinant norus su savo klubo veiklos siekiais. Ieškovai kreipėsi dėl tariamų pažeidimų į teisėsaugos institucijas, teisės realizavimas kreipiantis į institucijas klubo narių buvo įvertintas neigiamai, nes pirmiausia klubo veikla ir visos negerovės turi būti sprendžiamos klubo viduje. Kaip teisėsaugos institucijos konstatavo kažkokie pažeidimai buhalterijos vedime buvo , bet baudžiamosios bylos buvo nutrauktos, įvertinus, kad yra administracinės teisės pažeidimų. Ieškovai stengėsi suskaldyti klubą, piktnaudžiavo ir teisinėmis priemonėmis. Dėl 2012 m sausio 28 d. Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ visuotinio narių susirinkimo sprendimo į valdybą išrinkti konkrečius narius vertina kaip didelį nesupratimą, nes praėjo 4 metai, ieškovai patys dalyvauja klubo veikloje, neprašo atnaujinti senaties termino, bei prašo panaikinti sprendimą. Mano, kad klubo veikloje galioja ne tik rašytiniai dokumentai, tačiau ir papročiai, susirinkimų žodiniai susitarimai. Ieškovai dalyvaudami susirinkimuose, frakcijose suprato visus tuos reikalavimus. Ieškovai ignoravo grupės sprendimus.

16Atsakovas J. D. teismo posėdžių metu patikslintus ieškinius prašė atmesti. Mano, kad čia ieškovams nėra ko užsigauti, o tik atsiprašyti reikėjo. V. Č. paskutiniuoju metu į kaimo vietinius gyventojus žiūrėjo kaip į kaimo runkelius, net nesisveikindavo, ieškovas V. Č. nepakluso įstatams. Visuotiniai narių susirinkimai organizuojami, iš anksto pranešama apie juos telefonu. Ieškovas pastoviai kėlė reikalavimus, kad pateiktų sąrašus, dokumentus. Čia pirmas toks atvejis būrelyje. Atsakovas dalyvauja Pilionių frakcijoje, jų frakcija visada būdavo Pilionyse, J. B. sodyboje būti neteko. Medžioklės vadovas pasako kada baigsis medžioklė arba iš karto susitaria, kad pavyzdžiui medžioklė bus iki 23 val. arba praneša telefonu. Su įstatų projektu, kuris buvo teikiamas susirinkimui tvirtinti, jis buvo susipažinęs, lyginant su tais kurie yra įregistruoti, skirtumų nepastebėjo. Ieškovai kaip kalti, tai griebiasi už šiaudo, mano kad čia viskas dėl įžeistų ambicijų. Dėl ieškovų svarstymo buvo pateikta medžiaga, kurią valdyba svarstė.

17Liudytojas S. M. teisme paliudijo, kad apie visuotinį susirinkimą sužinojo, jam kažkas paskambino ir pranešė, kad bus, sužinojo likus 2 dienoms iki posėdžio, būstinėje skelbta nebuvo. Varyminėse medžioklėse visą laiką išrikiuodavo ir pranešdavo apie medžioklės pradžią ir pabaigą. Medžioklės vadovas būna iki galo, visą laiką sutaria iki kada medžios, niekada vadovas neišvažiuoja pirmas, nėra taip, kad važiuodamas skambina. Kur veža ir doroja nušautus žvėris taisyklių nebuvo. Pastatas Pilionyse atsirado 2007 metais, viena grupė medžiotojų lupdavo nušautus žvėris pastate. Jis medžiojo Kiauklių frakcijoje, kurioje yra 6 žmonės. Jo frakcijoje nėra niekas lupęs sumedžiotų žvėrių pastate. Jis lupdavo žvėris pas A. S. arba H. S.. Jei medžiojo Petrašiūnuose, sumedžiotus žvėris dorojo pas J. B.. Viskas prasidėjo nuo to, kai paprašė pirmininko įstatų, buhalterijos dokumentų, bet negavo, t.y. konfliktas prasidėjo dėl kitų dalykų. Visas klubas žinojo, kad pas J. B. lupė žvėris. Tačiau visada veždavo atliekas į Pilionis. Atliekas dažniausiai veždavo tas asmuo, kuris veždavo tirti, dažniausiai veždavo vadovas. Visuotinio susirinkimo metu dauguma balsavo už ieškovų pašalinimą, įstatai nebuvo skaitomi. Būstinės pastatas buvo perkamas už jo pinigus, jis padarė pavedimą, tačiau patalpų dokumentai ligi šiol nesutvarkyti. Šias metais būrelyje buvo nušautas briedis, tai vidurius išvertė tiesiog miške. Yra gauta 40 ūkininkų skundų, kad užveista šernų ferma.

18Liudytojas H. S. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jo, kaip medžiotojo, veikla sustabdyta jau antri metai. Į visuotinį susirinkimą kai ėjo žinojo, kad bus sprendžiamas V. Č. ir D. K. pašalinimo iš būrelio klausimas nes medžioklės vadovas V. L. tapo nepatenkintas. Dėl medžioklės pabaigos susitaria iš anksto, t.y. medžioklės vadovas pasako, kad pvz. medžioklė baigsis 23 val. Sumedžiotus žvėris lupdavo ir pas A. S. ir pas A. S., atliekas veždavo į atliekų duobę Pilionyse. Nario mokesčio nemoka, jo veikla sustabdyta, nes agituoja ūkininkus rašyti pareiškimus ir dėl to kad neatvyko į valdybos susirinkimą.

19Liudytoja V. Č. teismo posėdžio metu paliudijo, kad apie visuotinį susirinkimą sužinojo valdybos posėdyje, kuriame buvo sprendžiama daryti susirinkimą ir šalinti ieškovus iš narių. Ieškovų pažeidimai-mitologiniai. Bangas kėlė valdybos pirmininkas V. L.. Nurodė kas konkrečiai blogai:1) kad ieškovai medžiojo be medžioklės vadovo. Kaip liudytojui yra žinoma, 2014-05-15 Pilionyse susirinko 15 žmonių. Pagal medžioklės taisykles medžioklės vadovas turi kontroliuoti medžioklę. Medžioklės vadovu buvo V. L.. Paprastai medžiotojai susitaria iki kurios valandos medžios, dėl pabaigos susirašo žinutėmis. Kada baigti V. Č. nebuvo pranešta, jis pats paskambino V. L., šis pasakė, kad jis „nusiima“ . Be to jis girdėjo kai V. Č. skambino, kad surado pašautą šerną. Dorojo J. B. sodyboje, dorojimo vietoje. V. L. perskambino, pasakė, kad jūs patys tvarkykit, žvėrį įrašė, po to už 2 mėn sugalvojo, kad tai yra pažeidimas. Prožektoriai, pranešti apie medžioklės pabaigą buvo naudojami, kol nebuvo mobiliųjų telefonų. 2) kad V. Č. medžiojo daugiau kaip 5 kartus mano, kad neteisingas skaičiavimas, jis buvo prieš, 2014 m. gegužės 1 dieną , kai buvo priimtas sprendimas dėl 5 medžioklių, jame buvo tik 6 medžiotojai, atvykę į talką. Iš viso mano, kad tokie susirinkimų sprendimai yra kaip nelegalus darinys. Konfliktas su ieškovais prasidėjo nuo to laiko kai V. Č. paprašė narių sąrašo. V. Č. buvo valdybos narys, valdyboje nuo klubo pradžios klubo narių sąrašas nėra tvirtintas. 2014-08-20 valdybos susirinkime patvirtinus realiai egzistuojančią tvarką, kad medžioklės lapus išduoti valdybos nariams, nors jis pats buvo valdybos nariu, tačiau medžioklės lapų negavo. Kelis kartus jam niekas net nepranešė apie organizuojamą medžioklę. Kiek jam yra žinoma po medžioklės 2014-07-17 šernas buvo lupamas J. B. sodyboje, atliekos paliktos J. B. sutvarkyti, po medžioklių 2014-08-06, 2014-08-10 vieną kartą šernai buvo dorojami pas J. B., kitą kartą Pilionyse. Iš J. B. sodybos atliekas visada veždavo į Pilionis, tačiau ne po kiekvienos medžioklės, atliekos būdavo kaupiamos, prisikaupus, jas veždavo į Pilionis, dažniausiai veždavo V. Č. ir J. B.. Liudytojo sūnus dirbo pas V. Č. prieš 7-8 metus, kitas sūnus yra klubo medžiotojas. 2014 m. rugsėjo mėn. buvo susirinkimas, jame dalyvavo 7 ar 8 nariai, kurio metu bandė ieškoti išeities iš padėties , konflikto išspręsti nepavyko. Jis Petrašiūnų frakcijos narys.

20Liudytojas A. Z. teismo posėdžio metu paliudijo, kad dabar jis ne valdybos narys, tačiau juo buvo 3-4 metus. Pastaruoju metu medžioklės lapų negaudavo. Jis medžiojo keliose grupėse, t.y. Petrašiūnų ir kitoje, kuri nežino kaip vadinasi, kurioje medžiojo ir R. A., A. K.. Sumedžiotus šernus išdorodavo pas R. A., kuris gyveno Širvintose, atliekas veždavo į oficialias vietas, tačiau tą pačią naktį neveždavo, palikdavo pas vietos gyventojus. Kai buvo priimtas 5 medžioklių limitas, jis buvo Petrašiūnų frakcijos narys , suprato, kad medžioti reikia ne daugiau kaip 5 kartus per mėnesį. Sumedžiotus žvėris 2012-2013 metais dorojo ir pas J. B., atliekas išveždavo į atliekų duobę Pilionių k. Mano, kad ieškovų pašalinti iš klubo nebuvo už ką.

21Liudytojas R. A. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis yra V. L. giminaitis. Valdybos nariu jis nebuvo, tačiau medžioklės lapą turėjo, dėl to kad juo pasitikėjo. Sumedžiotus žvėris dorojo pas vietinį gyventoją Širvintose. Ieškovas V. Č. labai daug medžiodavo.

22Liudytojas A. K. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis dirba pas ieškovą V. Č.. Balsavo prieš narių pašalinimą iš būrelio, priklausė visom frakcijom. Žinojo, kad medžioti galima penkis kartus. Petrašiūnų frakcijoje medžiojo iki 2014 m. balandžio. Dažniausiai rinkdavosi pas J. B.. Būdavo, kad kartu nebaigia medžioklės, susiskambindavo, medžioklės pabaigą skelbia vadovas, tačiau kartais medžioklę prasitęsdavo. Sumedžiotus žvėris dorodavo Pas J. B., R. A., pas vietinį gyventoją V. S., Pilionyse, atliekos griežtai buvo išvežamos į Pilionių k. Mano, kad 2015 m. sausio mėn susirinkime įstatai nebuvo tvirtinami nes balsuojama buvo už koreguojamą projektą. 2012 m. sausio 28 d visuotinio susirinkimo metu nebuvo kvorumo, kadangi iš viso buvo 47 medžiotojai, o dalyvavo 19 narių. Už buhalterio ataskaitą balsuodavo kaip ir visi. Paskutinį kartą klube medžiojo gal prieš metus.

23Liudytojas A. P. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis yra V. L. žentas. Jis priklauso Petrašiūnų frakcijai. Būrelio veikloje nedalyvauja apie 3-4 metus. Su susirinkimo rašytine medžiaga nesusipažino, įgaliojimus balsuoti davė P. P., kuriam išreiškė savo nuomonę kaip balsuoti visuotiniame susirinkime.

24Liudytojas G. Š. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis yra V. L. sūnaus kaimynas. Visuotiniame susirinkime nedalyvavo, įgaliojimą balsuoti parašė būrelio vadovui V. L.. Prieš pasirašant buvo apkalbėję. Priklauso Petrašiūnų grupei, turi medžioklės lapą ir yra būrelis žmonių su kuriais bendrauja, dažniausiai medžioja su broliu. Kitiems, kad medžios praneša telefonu SMS žinutėmis, ieškovui V. Č. apie medžioklę nėra pranešęs. Sumedžiotus žvėris dorojo Pilionyse. Medžioklę baigia konkrečią valandą, lipant iš bokštelio susiskambina. 2015-05-15, 2014-05-28, 2014-06-01 medžioklėse nedalyvavo.

25Liudytojas A. S. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis klubo narys nuo 2008-2009 metų. M. T. frakcijoje. Susirinkime dalyvavo su susirinkimo medžiaga buvo susipažinęs. Už ieškovų pašalinimą nebalsavo, t.y. balsuojant už V. Č. pašalinimą susilaikė, o už D. K. pašalinimą-balsavo prieš. Aplinkybės, kurios nurodytos pašalinimo iš narių priežastimis, atrodė kad nėra tiek svarbios, kraštutinių priemonių taikymui. Kitų alternatyvų balsuojant nebuvo. Jis susirinkime buvo paskirtas suredaguoti įstatų. Iki susirinkimo turėjo įstatų projektą, tas kas buvo pasakyta susirinkimo metu, nebuvo sunku patikslinti. Pastabos buvo įterptos į susirinkimo metu pristatytą projektą. Buvo pakeistas klubo narių skaičius į 50 narių dėl klubo naudojamų plotų. Po pasiūlymo klausdavo nuomonės, nuomonė buvo išklausyta. Esmę keičiančių įstatų projekto pakeitimų nebuvo, tik patikslinimas dėl pastabų, kuriems susirinkimas pritarė. Ieškovams visuotiniame susirinkime buvo duotas tam tikras laikas pasisakymui ir gynybai, kurį ieškovai prašė pratęsti, kažkiek laikas buvo pratęstas. Valdybos nariu nebuvo, medžioklės lapą turėjo. Iki paskelbiant marą nušautus žvėris dorodavo savo sodyboje (iki 2014 metų), paskelbus marą- klubo patalpose.

26Liudytojas J. B. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis visuotiniame susirinkime nedalyvavo, apie jį raštiškai jam pranešta nebuvo. Apie ieškovų pašalinimą iš klubo sužinojo po visuotinio susirinkimo. Prieš medžioklę į būstinę nevažiuoja, medžiotojai rinkdavosi pas jį sodyboje. Dėl nustatytų penkių medžioklių per mėnesį, kaip jos skaičiuojamos nežino, parašyta nebuvo. Paskutinį kartą medžioklėje buvo praeitą savaitę. Pas J. B. dorojami sumedžioti žvėrys, po paskelbto maro apribojimų sumedžioti žvėrys buvo vežami į jo sodybą, nes jis turėjo leidimą, todėl medžiotojai ir toliau dorojo nušautus žvėris jo sodyboje. J. B. sodyboje žvėrys buvo dorojami daug metų. 2014 m. liepos 7 d. kreipėsi į valdybą dėl medžioklės lapo išdavimo, tačiau negavo. 2014-08-11 kreipėsi į valdybą dėl dienotvarkės klausimų papildymo, be to kreipėsi ir dėl galimybės susipažinti su valdybos protokolais. 2014-05-15, 2014-05-19; 2014-05-22; 2014-05-28 jis yra medžioklės lapuose. Žvėrys buvo dorojami J. B. sodyboje. Atliekos buvo sudėtos į talpą, jas į Pilionis vežė V. Č. ir J. B.. 2014 m. maro metu palaukiminėse medžioklėse sumedžioti žvėrys buvo lupami pas jį, atliekos buvo vežamos į Pilionių duobę, atliekų išvežimu rūpinosi tik jis ir V. Č.. Išveždavo po 2-3 dienų, atliekas saugojo sandarioje dėžėje, dorojimo aikštelėje. Taisyklėse nėra parašyta per kiek dienų atliekas reikia išvežti.

27Liudytojas T. P. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis medžioja Liaušių būrelio frakcijoje, nurodė, kad buvo raštas, kuriame nurodyta dėl ko sprendžiamas ieškovų pašalinimo iš būrelio klausimas. Pas J. B. žvėrių nedorojo, nušautus žvėris dorojo Pilionyse.

28Liudytojas T. B. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis klubo narys -7 metus. M. P. frakcijoje. Pradžioje buvo visi draugiški medžiotojai, vėliau atsirado išskirtiniai medžiotojai, pasikeitė V. Č., D. K., V. Č., J. B.. Kiekvieną kartą nusistato iki kada medžioja, ieškovai lupė žvėris ne ten kur reikėjo. Jie norėjo būti išskirtiniai. Frakcija priima bendrą sprendimą. 2014-05-15 buvo pasakyta, kad medžios iki dešimtos. Važiuojant į Vilnių paskambino V. Č. , kad sumedžiotas šernas ir dabar jo ieškos, jie pasiliko, šerną lupo pas J. B., atliekų neišvežė. Jo nuomone minėti medžiotojai įnešė tokį chaosą, kuris darė labai blogą atmosferą. Dabar klube atmosfera pasikeitė, bet ją sąlygojo dviejų ieškovų nebuvimas. Neatsimena, kiek kartų gavo lapą 5 ar 6, t.y buvo medžioklės vadovas. Pripažino, kad tuomet kai medžioklė lapus turėjo jis, daug kartų sumedžioti žvėrys buvo dorojami J. B. sodyboje. Jis asmeniškai nekontroliavo kaip J. B. ir V. Č. šalino atliekas. Dėl medžioklės kartų nustatymo per mėnesį, jis buvo iniciatorius, nutarė susitikę prekybos centre Big Vilniuje. Mėnuo skaičiuojamas nuo tos dienos kai įsirašoma į medžioklės lapą. Įstatų pataisos visuotinio susirinkimo metu buvo nežymios.

29Liudytojas Z. K. teismo posėdžio metu paliudijo, kad apie susirinkimą jam buvo pranešta, žinojo apie pretenzijas ieškovams ir apie nepasitikėjimą bendrai. Ieškovai norėjo medžioti kada nori, pradėjo šmeižti apie lėšų grobstymą. Jis priklauso Petrašiūnų frakcijai. Kai prasidėjo maro epidemija griežtai nutarė doroti sumedžiotus žvėris Pilionyse. Medžioklių apribojimas iki penkių per mėnesį buvo dėl to kad neišmedžioti visų žvėrių, kad nemedžiotų dažnai. Tikslas-riboti nušaunamų žvėrių kiekį. Tačiau taip pat paliudijo, kad 2014-07-17, 2014-08-02; 2014-08-06 nušauti žvėrys buvo dorojami J. B. sodyboje, 2014-08-10-Pilionyse.

30Ieškinys tenkintinas iš dalies.

31Teisė laisvai vienytis į asociacijas yra konstitucinė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalis) ir konvencinė žmogaus teisė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 11 straipsnyje įtvirtintos dvi lygiavertės teisės – asmens teisė netrukdomam jungtis (nesijungti) ar stoti (nestoti) į asociaciją ir asociacijos galimybė nusistatyti veiklos taisykles, tvarkyti savo vidaus reikalus, įskaitant teisę laisvai pasirinkti savo narius steigimo dokumentuose nurodytiems tikslams įgyvendinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. L. v. Tauragės medžiotojų klubas „Sakalas“, bylos Nr. 3K-7-470/2009). Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje dėl Konvencijos 11 straipsnio pažymėta, kad šis straipsnis negali būti aiškinamas kaip uždedantis asociacijoms ar organizacijoms pareigą priimti į savo gretas bet kurį asmenį, kuris to pageidauja. Ten, kur asociacijos yra suformuotos iš žmonių, kurie palaikydami konkrečias vertybes ar idealus, ketina siekti bendrų tikslų, neturėjimas jokios galimybės kontroliuoti asociacijų narystės klausimų prieštarautų šios laisvės efektyvumui (Associated Society of Locomotive Enginers & Fireman (ASLEF) v. United Kingdom, no. 11002/05, judgment of 27 February 2007). Susidūrus dviem konkuruojantiems – asociacijos ir jos nario – konvenciniams interesams, kiekvienu atveju nustatytina teisinga ir tinkama pusiausvyra. Teismas, vertindamas bet kokį valstybės įvykdytą konvencinių teisių suvaržymą, remiasi savo jurisprudencijoje išplėtotomis skundžiamo ribojimo pateisinimo sąlygomis – teisėtumo, būtinumo demokratinėje visuomenėje (siekiant teisėto tikslo) ir proporcingumo. Teismas yra pažymėjęs, kad nors pliuralizmas, tolerancija ir plačios pažiūros yra demokratinės visuomenės požymis ir kartais individo interesai turi būti subordinuoti grupės interesams, demokratija nereiškia, jog daugumos nuomonė visada turi pirmenybę: kiekvienu atveju nustatytina pusiausvyra, garantuojanti teisingą ir tinkamą mažumų traktavimą ir vengiant bet kokio piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (Associated Society of Locomotive Enginers & Fireman (ASLEF) v. United Kingdom, no. 11002/05, judgment of 27 February 2007).

32Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymint klausimo dėl nario pašalinimo iš asociacijos svarbą bei individualią (asmeniui, kurio pašalinimo iš asociacijos narių klausimas nagrinėjamas) ir kolektyvią (visiems asociacijos nariams) reikšmę, išaiškinta, kad asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui: pavyzdžiui, turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan.; tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ir (arba) dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus. Šias garantijas, nors ir tiesiogiai neįtvirtintas norminiuose teisės aktuose, lemia ne tik narystės asociacijoje, kaip konstitucinės ir konvencinės žmogaus teisės, reikšmė, bet ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Be to, nurodytos garantijos atitinka visų asociacijos narių, o ne vien tik asmens, kurio narystės klausimas sprendžiamas, interesus. Šios garantijos gali būti nustatomos asociacijos įstatuose, tačiau ir tuo atveju, kai įstatuose jų nenustatyta, aptariamos garantijos turi būti, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įgyvendinamos asociacijos atitinkamų organų konkrečiais veiksmais, pavyzdžiui, iš anksto, per protingą terminą iki visuotinio narių susirinkimo iškeliant klausimą dėl nario pašalinimo, jį iš anksto įtraukiant į susirinkimo darbotvarkę, suteikiant protingą terminą nariui, kurio pašalinimo klausimą numatyta nagrinėti, ir kitiems nariams pasirengti nagrinėti šį klausimą ir pan. Esant ginčui teisme, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo ribas, atsakovas, teigiantis, kad nario pašalinimo procedūra nebuvo pažeista, turi įrodyti aptariamų garantijų įgyvendinimo faktą (CPK 178 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. L. v. Tauragės medžiotojų klubas „Sakalas“, bylos Nr. 3K-7-470/2009).

33A. U. rajono „Girelė“ medžiotojų klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis rajono medžiotojus, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą (Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ įstatai, įregistruoti 1996-11-13 Ukmergės rajono savivaldybėje). Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje, įstatuose turi būti, be kita ko, nurodyta: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Asociacijų įstatymo nuostatos tiesiogiai nenustato asociacijos naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarkos bei sąlygų, taip pat visuotinio narių susirinkimo kompetencijos, sušaukimo tvarkos, sprendimų priėmimo tvarkos. Tai deleguojama reglamentuoti būtent asociacijos įstatais.

34A. U. rajono „Girelė“ medžiotojų klubo įstatuose nurodyta, kad medžiotojais norintys tapti ir stojantieji į klubą asmenys priimami pateikus valdybai raštišką pareiškimą, o priima ir šalina klubo narius visuotinis narių susirinkimas, pasiūlius valdybai. (Įstatų 3.3, 4.2.6 p.). Klubo nario pašalinimo iš klubo klausimai Ukmergės rajono „Girelė“ klubo įstatuose nereglamentuojami. Apie skelbiamą susirinkimą valdyba informuoja klubo narius ne vėliau kaip 30 dienų prieš susirinkimą. (4.1 p.).

35Dėl 2015 m. sausio 10 d. visuotinio susirinkimo sprendimų, dėl 2014 m. rugpjūčio 20 d. valdybos posėdžio sprendimų bei įpareigojimo išduoti medžioklės lapus ieškovams

36Ieškovas V. Č. nurodė, kad informaciją apie tariamus pažeidimus gavo tik 2015 m. sausio 5 d. iš Medžiotojų klubo nario, tačiau ne iš valdybos. Ieškovas D. K. tiksliai neatsimena kaip jam buvo pranešta informacija apie tariamus pažeidimus, bet mano, kad el paštu. Rašte dėl V. Č. pašalinimo iš medžiotojų klubo narių nurodyti šie ieškovo pažeidimai: sumedžiotų žvėrių atliekos nebuvo nugabentos į medžiotojų klubo atliekų duobę, esančią Pilionių k., ir žvėrių dorojimas ne Pilionių kaime; medžiojimas daugiau nei 5 kartus per mėnesį; medžiojimas be medžioklės vadovo, atsisakymas deklaruoti apie medžioklę kituose medžioklės plotuose; kreipimasis į prokuratūrą. Rašte dėl D. K. pašalinimo iš medžiotojų klubo narių nurodyti šie pažeidimai: sumedžiotų žvėrių atliekos nebuvo nugabentos į medžiotojų klubo atliekų duobę, esančią Pilionių k., ir žvėrių dorojimas ne Pilionių kaime; medžiojimas be medžioklės vadovo; kreipimasis į prokuratūrą. Ieškovas V. Č. nurodė, kad jis medžiagą apie pažeidimus gavo tik sausio 5 dieną, tai sutrukdė jam tinkamai pasiruošti visuotiniam susirinkimui, o ieškovas D. K. nurodė, kad medžiagos gavimas pavėluotai nesutrukdė jam pasiruošti susirinkimui. A. M. klubas „Girelė“, nurodė, kad klubo valdybos nutarimas sušaukti neeilinį klubo narių visuotinį susirinkimą, siūloma susirinkimo darbotvarkė buvo iškabinta skelbimų lentoje klubo buveinėje- Pilionių k., Ukmergės r. Kadangi klubo įstatai nenumato privalomos paskelbimo formos. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nariams papildomai buvo pranešama sms žinutėmis, be to klubo nariai informavo ir vieni kitus. Iš 2015-01-10 visuotinio medžiotojų klubo „Girelė“ susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo 33 nariai, pagal klubo sąrašą yra 48 klubo medžiotojai, iš visuotinio susirinkimo , įvykusio 2015-01-10 dalyvių sąrašo matyti, kad dalyvavo 26 nariai, nurodyti ir dar 7 nariai, įgalioję kitus klubo narius juos atstovauti. Iš 2015-01-10 visuotinio susirinkimo garso įrašo nustatyta, kad pirmininkaujantis V. L. paskelbė neturinčių teisės medžioti pavardes. Todėl manytina, kad apie visuotinį susirinkimą pranešta tinkamai, visuotiniame susirinkime buvo kvorumas ir ieškovai turėjo laiko pasiruošti savo gynybai visuotinio susirinkimo metu, kadangi didžioji dalis pažeidimų buvo žinomi jau 2014 m. liepos mėn. Pažymėtina ir tai, kad ieškovai šioje byloje kreipėsi į Ukmergės rajono apylinkės teismą 2014-08-07 dėl Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos 2014-07-18 sprendimo pripažinimo negaliojančiu, kuriuo numatyta sušaukti visuotinį susirinkimą su numatoma dienotvarke: ieškovų V. Č. ir D. K. elgesio svarstymą ir tuo pačiu valdybos nutarimu sustabdytas ieškovų dalyvavimas klubo veikloje iki visuotinio susirinkimo.

37Iš susirinkimo protokolo matyti, kad buvo išrinkti pirmininkaujantis V. L. ir sekretoriaujantis T. B.. Žodis buvo suteiktas V. Č. , kuris norėjo papildyti darbotvarkę, be to pažymėta, kad kadangi pilnai ir tiksliai klausimų susirinkimui suformuoti nepavyko, buvo nuspręsta pasilikti prie valdybos siūlomos darbotvarkės. Buvo patvirtinta valdybos pasiūlyta darbotvarkė, bei nagrinėjami klausimai : 1) dėl V. Č. pašalinimo iš klubo narių, 2) dėl V. K. pašalinimo iš klubo narių; 3) dėl tikslinio mokesčio 60 eurų 2014 m. apskaičiuoto 2014-08-20 klubo valdybos posėdyje patvirtinimo; 4) dėl klubo įstatų naujosios redakcijos patvirtinimo; 5) kitų į darbotvarkę neįtrauktų susirinkimo metu kilusių klubui ir jo nariams klausimų svarstymas. Iš teismo posėdžių metu atliktos 2015 m. sausio 10 d. visuotinio susirinkimo įrašo perklausos darytina išvada, kad susirinkimas vyko labai emocingai, buvo triukšmingas, su pašaipiomis pastabomis, tiek iš dalyvaujančiųjų tiek iš pirmininkaujančiojo V. L. pusės, jame trūko tvarkos. Ieškovų pažeidimai nebuvo garsinami, buvo akcentuojamas ieškovų kreipimasis į teismus, prokuratūrą, tai priimant kaip nepagrįstą klubo šmeižtą. Įstatų projekto, kuriuos pristatė pirmininkaujantis, svarstymas buvo formalus, pasiūlymai buvo pateikti iš anksto, pirmininkaujantis su jais supažindino susirinkimo dalyvius, tačiau jo klausomasi nebuvo, nariai bendravo tarpusavyje. Kitų į darbotvarkę neįtrauktų susirinkimo metu svarstytų klausimų svarstytas metinis nario mokestis bei stojamasis nario mokestis. Konstatuotina, kad ieškovas V. Č. bei kiti klubo nariai turi pilną teisę siūlyti visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimus, tiek iš anksto, tiek visuotinio susirinkimo metu, į juos turi būti tinkamai reaguojama, o ši ieškovo teisė buvo pažeista. Iš visuotinio susirinkimo protokolo matyti, kad balsuojama buvo ne už ieškovo V. Č. klausimų įtraukimo ar neįtraukimo į darbotvarkę, o dėl to, kad būtų nutrauktos nereikalingos diskusijos šiuo klausimu. Atsakovo argumentai, kad ieškovas V. Č. pagal įstatus neturėjo teisės siūlyti darbotvarkės klausimų nes visuotinis susirinkimas gali būti numatytas tik įstatuose numatytais pagrindais atmestinas kaip nepagrįstas, pažymėtina, kad valdyba pati numatė darbotvarkėje kitų į darbotvarkę neįtrauktų klausimų svartymą.

38Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimų:

39Iš Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ Petrašiūnų frakcijos 2014-04-17 ataskaitinio susirinkimo protokolo, kuriame dalyvavo 12 frakcijos narių buvo svarstytas medžiotojų V. Č., V. Č., J. B. ir D. K. elgesys, V. L. informavo apie pažeidimus: du medžioklės vadovai vienu metu, žvėrių išdorojimas nenustatytoje vietoje (maro atveju buvo nustatyta veterinarijos tarnybos įsakymu apdorojimo vieta tik būstinėje, papildomai svarstyta ir patvirtinta valdyboje), kada informuoja apie medžioklę kada-ne; dėl pašarų iš V. G.. Be to nurodyta, kad medžiotojai V. Č. , V. Č. ir J. B. prisipažino padarę pažeidimus. Medžiotojas D. K. nieko neprisipažino. Buvo pasiūlyta prisipažinusiems medžiotojams apsiriboti svarstymu, o D. K. bausti nuobauda, tačiau baustas nebuvo. Tame pačiame susirinkime nustatyta medžioklę pradėti 2014-05-15.

402014-07-15 Petrašiūnų frakcijos nariai V. L., T. B., V. P., A. P., A. Z., G. Š., Z. K., G. Š. raštu kreipėsi į Medžiotojų klubo „Girelė“ valdybą, su prašymu sušaukti visuotinį klubo susirinkimą ir apsvarstyti V. Č. ir D. K. elgesį. Nurodė, kad minėti medžiotojai buvo apsvarstyti 2014-04-17 frakcijos visuotiniame susirinkime, jie abu ir toliau pažeidinėja medžioklės ir frakcijos taisykles. M. V. Č. per mėnesį medžiojo 6 kartus (05.15; 05.19; 05.22; 05.28; 06.01; 06.12) , nors 2014-05-01 frakcijos susirinkimas buvo nustatęs 5 medžioklių per mėnesį limitą. Taip pat sumedžiojęs šernus (05.15;05.28;06.01) išdorojo J. B. sodyboje įrengtoje dorojimo vietoje, tačiau kailio ir kitų atliekų nenuvežė į Pilionių k., klubo būstinėje esančią atliekų duobę. Medžiotojas D. K. 2014-05-19, sumedžiojęs šerną , taip pat išdorojo J. B. sodyboje įrengtoje dorojimo vietoje, tačiau kailio ir kitų atliekų nenuvežė į Pilionių kaime įrengtą atliekų duobę.

412014-07-18 Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ 2014-07-18 valdybos posėdyje nutarta: sušaukti visuotinį narių susirinkimą 2014-09-12 , numatoma darbotvarkė – Medžiotojų V. Č. ir D. K. elgesio svarstymas; iki visuotinio susirinkimo neatsakyti į V. Č. ir D. K. ir kompanija raštus; sustabdyti medžiotojų V. Č. ir D. K. dalyvavimą klubo veikloje iki visuotinio susirinkimo.

422014-08-20 Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos 2014-08-20 posėdyje atsižvelgiant į tai, kad klubo nariai V. Č. ir D. K. pareiškė ieškinį teisme dėl klubo valdybos 2014-07-18 sprendimo panaikinimo, siekiant greitesnio bylos išnagrinėjimo, nutarta 1 p. panaikinti klubo valdybos sprendimo 1.2; 1.3 punktus. 2 p. Patvirtinta medžioklės lapų išdavimo tvarka, kuria medžioklės lapus medžioklės vadovams (klubo valdybos nariams) išduoda klubo valdybos pirmininkas. 3 p. Nustatytas 60 eurų (200 Lt) tikslinis mokestis kiekvienam medžiotojui, kanceliarinėm išlaidom, buhalterio ir advokato paslaugoms.

43Ieškovui V. Č. buvo įteiktas pranešimas dėl V. Č. pašalinimo iš medžiotojų klubo „Girelė“ narių, kuriame nurodyti pažeidimai: 1) 2013-2014 m medžioklės sezono metu sumedžiojus žvėris jie buvo išdorojami J. B. sodyboje, nors leidimą J. B. gavo tik 2013 m. rugsėjo mėn. Žvėrių atliekos viso medžioklės sezono metu nebuvo kompostuojamos nurodytoje medžioklės klubo duobėje, tuo pažeidė medžioklės taisyklių 24.13 punktą; 2014-01-24 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-49 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių patvirtinimo 2.2.1 p. , nes šernai turi būti išdorojami pirminėje žvėrių dorojimo vietoje, 2014-01-25 klubo valdybos posėdyje už tai papildomai buvo balsuojama; 2) medžiojo daugiau kaip 5 kartus per mėnesį (05.15; 05.19; 05.22; 05.28; 06.01; 06.12). Tuo pažeidė Petrašiūnų frakcijos 2014-05-01 visuotinio susirinkimo sprendimą medžioti ne daugiau kaip 5 kartus per mėnesį. 3) varyminės medžioklės metu 2014-10-18, pažeidė 2014-10-10 Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus sprendimo Nr. B1-875 dėl medžioklės organizavimo 1.3 p, tuo metu medžiotojas V Č. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančio būrelio medžioklės lapą, kuris galiojo iki 2014-10-14; bei pažeidė 2014-10-31 Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus sprendimą dėl sprendimo Nr. B1-875 pakeitimo 3.1.5 papunktį 2014-11-15 įvykusios medžioklės metu, atsisakydamas deklaruoti medžiokles Švenčionių rajone. 4) 2014 m. gegužės 15 d. vyko medžioklės sezono atidarymas. 22 val 30 min medžioklės vadovas paskelbė, kad medžioklė baigta, liko medžioti, sumedžiojo šerną, tuo pažeistas medžioklės taisyklių 58.8 p. reikalavimas; 5) 2014 m. liepos pabaigoje kreipėsi į prokuratūrą ir teismą, apkaltindamas klubą ir jos narius nebūtais nusižengimais ir nusikaltimais. Raštuose išdėstytos aplinkybės neatitinka tikrovės, yra melagingos o kai kurias atvejais-šmeižiančios. Todėl siūlo atleisti klubo narį V. Č. iš klubo narių už klubo veiklą ir medžioklės procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir kaip asmenį, praradusį kitų klubo narių pasitikėjimą.

44Ieškovui D. K. buvo įteiktas pranešimas dėl D. K. pašalinimo iš medžiotojų klubo „Girelė“ klubo narių, kurioje nurodyti šie pažeidimai: 1) 2013-2014 m medžioklės sezono metu sumedžiojus žvėris jie buvo išdorojami J. B. sodyboje, nors leidimą J. B. gavo tik 2013 m. rugsėjo mėn. Žvėrių atliekos viso medžioklės sezono metu nebuvo kompostuojamos nurodytoje medžioklės klubo duobėje, tuo pažeidė medžioklės taisyklių 24.13 punktą; 2014-01-24 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-49 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių patvirtinimo 2.2.1 p. , nes šernai turi būti išdorojami pirminėje žvėrių dorojimo vietoje, 2014-01-25 klubo valdybos posėdyje už tai papildomai buvo balsuojama; 2) 2014 m. gegužės 15 d. vyko medžioklės sezono atidarymas. 22 val 30 min medžioklės vadovas paskelbė, kad medžioklė baigta, liko medžioti, tuo pažeistas medžioklės taisyklių 58.8 p. reikalavimas; 3) 2014 m. liepos pabaigoje kreipėsi į prokuratūrą ir teismą, apkaltindamas klubą ir jos narius nebūtais nusižengimais ir nusikaltimais. Raštuose išdėstytos aplinkybės neatitinka tikrovės, yra melagingos o kai kurias atvejais-šmeižiančios. 2014 m. lapkričio mėn dar kartą apskundė medžiotojų klubą prokuratūrai. D. K. yra ilgametis klubo revizijos komisijos pirmininkas ir beveik kiekvienais metais pateikdavo ataskaitas visuotiniuose ataskaitiniuose susirinkimuose. 2013-01-26 klubo visuotiniame susirinkime nepateikė revizijos komisijos ataskaitos, susirinkime net nebuvo balsuota už revizoriaus atskaitą, tuo pažeistas klubo įstatų 4.7 p. reikalavimas). Todėl siūlo atleisti klubo narį D. K. iš klubo narių už klubo veiklą ir medžioklės procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir kaip asmenį, praradusį kitų klubo narių pasitikėjimą.

45Iš 2015-01-10 visuotinio susirinkimo protokolo matyti, kad nutarta balsų dauguma V. Č. ir D. K. pašalinti iš klubo narių.

46Ieškovas V. Č. pranešimais 2014-05-22; 2014-06-12; 2014-07-07, kreipėsi į atsakovui parašytus pranešimus Ukmergės medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos pirmininkui V. L., dėl medžioklės lapų išdavimo tvarkos, medžiotojų klubo narių sąrašo.

472014-07-07 grupė medžiotojų, t.y. J. B., V. Č., V. Č., D. K., S. M., H. S. pranešimu kreipėsi į Ukmergės rajono medžiotojų klubas „Girelė“ valdybos pirmininką su prašymu išduoti jiems medžioklės lapus. 2014-07-10 grupė medžiotojų, t.y. J. B., V. Č., V. Č., D. K. pranešimu kreipėsi į Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos pirmininką su prašymu susipažinti su 2012-2014 m. valdybos posėdžių protokolais bei posėdžiuose priimtais sprendimais.

48Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimo, kad 2013-2014 m medžioklės sezono metu sumedžiojus žvėris jie buvo išdorojami J. B. sodyboje, nors leidimą J. B. gavo tik 2013 m. rugsėjo mėn. Žvėrių atliekos viso medžioklės sezono metu nebuvo kompostuojamos nurodytoje medžioklės klubo duobėje, tuo pažeidė medžioklės taisyklių 24.13 punktą; 2014-01-24 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-49 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių patvirtinimo 2.2.1 p. , nes šernai turi būti išdorojami pirminėje žvėrių dorojimo vietoje, 2014-01-25 klubo valdybos posėdyje už tai papildomai buvo balsuojama.

49Byloje nustatyta, kad tiek 2013, tiek 2014 metais (po klubo valdybos 2014-01-25 nutarimo) sumedžioti žvėrys buvo dorojami įvairiose vietose, t.y. Pilionių k., J. B. sodyboje, esančioje Antakalnio III k., Ukmergės r., tiek pas kitus medžiotojus, t.y. A. S., , H. S., R. A., tai paliudijo ir liudytojai A. K., A. Z.., S. M., o likę atliekos, nors ir ne tą pačią naktį, kai dorojamas žvėris, tačiau visą laiką buvo vežamos į Pilionių kaime, esančią atliekų duobę. Ieškovų sumedžioti šernai buvo dorojami J. B. sodyboje, atliekas iš J. B. sodybos į atliekų duobę veždavo J. B. ir V. Č., kurie paliudijo ir teismo posėdžių metu. Iš Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo akto 2014-05-06 Nr. 65ŽV-18A matyti, kad J. B. sodyboje įrengta patalpa pirminiam žvėrienos apdorojimui , atitinka reikalavimams. Atliekas nurodyta pastoviai gabenti į „Girelės“ medžiotojų klubo atliekų duobę, Pilionių k., Šešuolių sen. Jei bus pažeistas šis nurodymas pirminis žvėrienos apdorojimas bus uždraustas, kaip matyti iš Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo akto 2015-05-08 Nr. 65ŽV-4, aikštelė atitinka reikalavimus, atliekos išvežamos į atliekų duobę, tam skirta tara. A. U. rajono medžiotojų klubas „Girelė“ įrodymų apie 2014 m. sausio 25 dieną priimtą nutarimą ir tai, kad šis nutarimas buvo žinomas visiems klubo nariams, nušautus žvėris doroti tik būstinės patalpose, t.y. Pilionių k., Ukmergės rajone, nepateikė. Be to pažymėtina, kad nepateikė ir Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, esančios Pilionių k., patikrinimo akto. Iš Lietuvos Respublikos Ukmergės rajono savivaldybės visuomeninės organizacijos registravimo pažymėjimo matyti, kad Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ reg. adresas Šešuolių girininkija, Šešuolių mstl., Ukmergės r. Remiantis tuo kas išdėstytina manytina, kad atsakovas neįrodė, kad ieškovai pažeidė medžioklės taisyklių 24.13 punktą, kuris numato, kad medžioklės vadovas turi užtikrinti, kad sumedžiotų gyvūnų skrodimo ir apdorojimo atliekos , plėšriųjų gyvūnų kūnai būtų sumetami tik į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelių žvėrienos atliekų duobes ir laikomasi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų.

50Dėl ieškovo V. Č. pažeidimo, kad medžiojo daugiau kaip 5 kartus per mėnesį (05.15; 05.19; 05.22; 05.28; 06.01; 06.12). Tuo pažeidė Petrašiūnų frakcijos 2014-05-01 visuotinio susirinkimo sprendimą medžioti ne daugiau kaip 5 kartus per mėnesį. Nustatyta, kad Petrašiūnų frakcijos susirinkimo metu buvo nustatyta, kad nustatytas medžioklių skaičius ne daugiau kaip penkis kartus per mėnesį, kuris netaikomas medžioklės vadovui. Atsakovas V. L. aiškina, kad šis terminas skaičiuojamas nuo 2015 gegužės 15 dienos, kadangi nuo šio datos prasidėjo medžioklės sezonas. Byloje nustatyta, kad skaičiavimo pradžia medžiotojams paaiškinta nebuvo, susirinkimo sprendime tiesiogiai nenurodyta. Manytina, kad tokiu atveju taikytinas bendrasis procesinis terminų skaičiavimas (LR CPK 73 str. 3d.) Metais, mėnesiais, savaitėmis ar dienomis skaičiuojama procesinio termino eiga prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita, todėl medžioklių skaičius turi būti skaičiuojamas mėnesiais, pradedant nuo gegužės 2 dienos. Nustatytina, kad ieškovas, medžiodamas gegužės mėnesį keturis kartus nepažeidė visuotinio frakcijos susirinkimo sprendimo medžioti ne daugiau kaip 5 kartus per mėnesį.

51Dėl ieškovo V. Č. pažeidimo, kad varyminės medžioklės metu 2014-10-18, pažeidė 2014-10-10 Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus sprendimo Nr. B1-875 dėl medžioklės organizavimo 1.3 p, tuo metu medžiotojas V Č. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančio būrelio medžioklės lapą, kuris galiojo iki 2014-10-14; bei pažeidė 2014-10-31 Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus sprendimą dėl sprendimo Nr. B1-875 pakeitimo 3.1.5 papunktį 2014-11-15 įvykusios medžioklės metu, atsisakydamas deklaruoti medžiokles Švenčionių rajone. Iš medžiotojų klubo „Asveja“, Švenčionių r., medžioklės lapo Nr. 535781 matyti, kad ieškovas V. Č. buvo medžioklės vadovu nuo 2014 m. rugsėjo 15 dienos iki 2014 spalio 14 d., iš medžioklės ataskaitos matyti, kad medžioklės datos: 2014-09-24; 2014-09-25. Daugiau duomenų apie ieškovo medžiokles Švenčionių r., byloje nėra. Kadangi nėra duomenų, kad ieškovas medžiojo po 2014-10-10 Švenčionių rajone, laikytina, kad ieškovas V. Č. nepažeidė 2014-10-10 Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus sprendimo Nr. B1-875 dėl medžioklės organizavimo 1.3 p., ir 2014-10-31 Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus sprendimo dėl sprendimo Nr. B1-875 pakeitimo 3.1.5 papunkčio reikalavimų.

52Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimo, kad 2014 m. gegužės 15 d. vyko medžioklės sezono atidarymas. 22 val 30 min medžioklės vadovas paskelbė, kad medžioklė baigta, liko medžioti, sumedžiojo šerną, tuo pažeistas medžioklės taisyklių 58.8 p. reikalavimas. Iš Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ medžioklės lapo Nr. ( - ) ir priedo matyti, kad V. Č. 2014-05-15 vykusios medžioklės metu sumedžiojo šerną. Byloje nustatyta, kad medžioklės vadovas iš medžioklės išvyko vienas iš pirmųjų, praeidamas pro ieškovo V. Č. bokštelį pasakė, kad jis „nusiima“. Medžioklės vadovas V. L. teisme paaiškino, kad jis susirinkus medžioklę minėjo, kad medžioklė vyks iki 22 val 30 min, kai jis baigė medžioti kitiems medžiotojams apie medžioklės pabaigą nepranešė. Mano, kad kiti medžiotojai, pamatę išvažiuojančios mašinos šviesas, turėjo suprasti kas išvažiuoja ir kad medžioklė baigta. Tačiau pats patvirtino, kad jam bevažiuojant į Vilnių skambino ieškovas, pasakė, kad pašovė šerną, po to skambino dar kartą kai šerną surado, tai yra tas pats šernas, kuris yra įrašytas į medžioklės lapą. Byloje nustatyta, kad ne tik ieškovai liko 2014-05-15 vykusioje medžioklėje, kai medžioklės vadovo jau nebuvo, medžioti liko V. Č., J. B., V. Č. ir D. K., tai patvirtino ir liudytojas V. Č.. Medžioklės taisyklių, galiojusių medžioklės metu 21 p. reglamentuojama, kad prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje (šią grafą pildyti neprivaloma). Pildydamas medžioklės lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką. Pabaigus medžioklę arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje. Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 73 p. numato, jog medžioklės taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir policijos pareigūnai, o byloje esantys duomenys patvirtina, kad Ukmergės rajono agentūroje administracinė teisena dėl 2014-05-15 galimai padaryto medžioklės taisyklių pažeidimo V. Č. ir D. K. atžvilgiu nepradėta. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytas ieškovų galimai padarytas pažeidimas taip pat nėra konstatuotas įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu ar įrodytas kitais leistinais įrodymais, o esant prieštaringiems šalių paaiškinimams - nėra pagrindo daryti išvadai, kad ieškovai pažeidė Medžioklės taisykles.

53Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimo, kad 2014 m. liepos pabaigoje jie kreipėsi į prokuratūrą ir teismą, apkaltindami klubą ir jos narius nebūtais nusižengimais ir nusikaltimais. Raštuose išdėstytos aplinkybės neatitinka tikrovės, yra melagingos o kai kuriais atvejais-šmeižiančios. Todėl siūlo atleisti klubo narius iš klubo už klubo veiklą ir medžioklės procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir kaip asmenis, praradusius kitų klubo narių pasitikėjimą. Iš 2016-02-29 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą matyti, kad 2014-08-14 Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono PK S. M., D. K. 2014-07-28 prašymo pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 223 str. 1 d. Nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas , medžiaga perduota Vilniaus apskrities VPK pareigūnams spręsti klausimą dėl administracinės atsakomybės taikymo pagal LR ATPK 173 str. 1 d. Iš 2016-04-19 administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad V. L. surašytas protokolas, kad būdamas medžiotojų klubo „Girelė“ pirmininkas neužtikrino, kad klubo buhalterinė apskaita būtų tvarkoma pagal reikalavimus, kasos knygose nebuvo apskaitytos 4050 Lt pajamos gautos iš klubo narių. Tyrimui nepateikti kasos pajamų orderiai, todėl nėra galimybės nustatyti, kiek tiksliai pajamų buvo įnešta į klubo sąskaitą. Tokiu būdu V. L. pažeidė LR ATPK 173 str (1 d.), pažeidimo data 2007-01-01 -2014-12-31. Iš 2016-05-19 nutarimo nutraukti (nepradėti) administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną matyti, kad atsižvelgiant į tai, kad nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą V. L. atžvilgiu priimtas 2016-02-29, administracinė nuobauda V. L. turėjo būti paskirta iki 2016-04-29, todėl administracinė teisena V. L. atžvilgiu nutrauktina, suėjus nuobaudos skyrimo terminui. Pažymėtina, kad laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės mėn iki liepos mėn tiek ieškovai tiek kiti nariai pranešimais kreipėsi į klubo valdybą, prašydami įvairios informacijos , su kuria norėjo susipažinti. 2014-07-18 Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ 2014-07-18 valdybos posėdyje nutarta: sušaukti visuotinį narių susirinkimą 2014-09-12 , numatoma darbotvarkė – Medžiotojų V. Č. ir D. K. elgesio svarstymas; iki visuotinio susirinkimo neatsakyti į V. Č. ir D. K. ir kompanija raštus. Be to, kaip nurodė revizoriaus pareigas Ukmergės rajono klubo „Medžiotojas“ ėjęs ieškovas D. K., jam paprašius V. L. susipažinti su medžioklės lapais. V. L. suteikė tik dalinę informaciją apie palaukiminę medžioklę, o apie varyminę-ne. Todėl pripažintina, kad šie V. L. ir valdybos veiksmai pažeidė tinkamo informavimo, viešumo principus, pažeidė klubo narių teises, sudarė pagrindą abejoti vykdomų veiksmų teisėtumu bei paskatino kreiptis į teisėsaugos įstaigas. Nors ir nebuvo nustatyta nusikaltimų, tačiau paaiškėjo, kad klubo buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma pagal reikalavimus, kasos knygose nebuvo apskaitytos 4050 Lt pajamos gautos iš klubo narių, tyrimui nebuvo pateikti kasos pajamų orderiai o administracinės atsakomybės V. L. išvengė tik todėl, kad suėjo nuobaudos paskyrimo senaties terminas. Be to pažymėtina, kad ieškovams nebuvo iškelta byla dėl šmeižto. Remiantis tuo kas išdėstyta manytina, kad šio pažeidimo ieškovai nepadarė.

54Teismas, analizuodamas įrodymus, ieškovų ir atsakovų parodymus teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymus, priėjo išvados, kad atsakovas, išvardinęs anksčiau nurodytus ieškovų pažeidimus, negalėjo pateikti svarių ir neginčytinų įrodymų, patvirtinančių jų kaltę.

55Teismas nagrinėjamoje byloje turi atsižvelgti ir į pritaikytos sankcijos proporcingumą asmenų padarytam pažeidimui. Ieškovai V. Č. ir D. K. buvo pašalinti iš būrelio narių. A. U. rajono „Girelė“ medžiotojų būrelio įstatuose būrelio nariams taikomos visuomeninio poveikio priemonės nereglamentuojamos. Atsakovas, pašalindamas ieškovus ir klubo narių taikė pačią griežčiausią nuobaudą, kuri teismo nuomone, yra neproporcinga pašalintų medžiotojų tariamiems pažeidimams. Pažymėtina, kad ieškovams buvo taikomos ir kitos poveikio priemonės, jų elgesys buvo svarstomas frakcijos susirinkime, be to 2014-07-08 valdybos posėdyje buvo sustabdytas medžiotojų V. Č. ir D. K. dalyvavimas klubo veikloje iki visuotinio susirinkimo, šį sprendimą 2014-08-20 valdybos posėdyje atšaukė. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, teismas mano, kad ieškovai V. Č. ir D. K. visiškai įrodė savo reikalavimų pagrįstumą, todėl ieškinys dėl pašalinimo iš klubo narių panaikinimo, tenkintinas. 2015 m. sausio 10 d. visuotinio Ukmergės rajono „Girelės“ klubo sprendimo dalys dėl ieškovo V. Č. pašalinimo iš klubo narių, D. K. pašalinimo iš klubo narių panaikintinos.

56Dėl tikslinio mokesčio už 2014 m. sprendimo pripažinimo negaliojančiu, dėl 2014 m. rugpjūčio 20 d. valdybos sprendimo 3 punkto panaikinimo

57Lėšos gali būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą išlaidų sąmatą, o ji nėra patvirtinta. Be to tikslinio mokesčio mokėjimas negali būti siejamas su teisės medžioti realizavimu. 2015 m. sausio 10 d. Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ visuotinio susirinkime priimtas sprendimas nustatytas tikslinis mokestis už 2014 m. -60 eurų, o asmenys, nesumokėję šio mokesčio iki 2015-01-15 negali medžioti šio klubo vienete iki kol sumokės. Iš 2014-08-20 Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos posėdžio protokolo matyti, kad 3 p. nutarta atsižvelgiant į klubo veiklos išlaidų padidėjimą, nustatyti 2014 m. tikslinį mokestį 60 eurų ( 200 Lt) kiekvienam medžiotojui kanceliarinėms išlaidoms, buhalterio ir advokato paslaugoms. Pripažintina, kad išlaidų sąmata nei 2014 m. sausio 25 d nei 2015 m. sausio 10 d vykusiuose susirinkimuose tvirtinama nebuvo. Klubo veiklos Įstatų 4.4.4 punkte numatyta, kad valdyba apskaičiuoja tikslinį mokesčių dydį, todėl Iš visuotinio susirinkimo protokolo ir garso įrašo nustatyta, kad V. L. pasiūlė būtent tokį tikslinį mokestį, t.y. 60 eurų, o jo nesumokėjus iki 2015-01-31 negali medžioti klubo vienete iki kol sumokės. Pažymėtina, kad susirinkime už balsavo 25 nariai, prieš-1, susilaikė-5. Kadangi patys nariai susirinkime balsų dauguma patys apribojo savo teisės medžioti realizavimą iki nario mokesčio sumokėjimo, manytina, kad tai nepažeidžia klubo narių teisės medžioti. Remiantis tuo kas išdėstyta, ieškovų reikalavimas pripažinti negaliojančiais 2014 m. rugpjūčio 20 d. valdybos sprendimo 3 punktą, 2015 m. sausio 10 dienos visuotinio susirinkimo sprendimo dalį dėl tikslinio mokesčio patvirtinimo už 2014 m. -60 eurų (200 Lt), nesumokėję šio mokesčio iki 2015 m. sausio 15 d. negali medžioti Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ medžioklės ploto vienete iki kol sumokės, atmestini kaip nepagrįsti.

58Dėl patvirtintų įstatų pripažinimo negaliojančiais

59Ieškovai nurodė, kad 2015 m. sausio 10 d. Medžiotojų klubo visuotinis susirinkimas nutarė patvirtinti klubo įstatų naują redakciją ir pavesti vykdyti valdybos pirmininkui V. L. juos pasirašyti ir įregistruoti, taip pat atsižvelgiant į susirinkimo pasiūlymus įpareigoti valdybą T. B. ir A. S. galutinai suredaguoti galutinį įstatų projektą . Susirinkime nebuvo patvirtinta nauja įstatų redakcija, nes ji du mėnesius po to dar buvo redaguojama. Susirinkime nebuvo pristatytos tikslios pastabos, buvo balsuojama neaišku už ką. Iš susirinkimo garso įrašo nustatyta, kad įstatų projekto, kuriuos pristatė pirmininkaujantis, svarstymas buvo formalus, pasiūlymai buvo pateikti iš anksto, pirmininkaujantis su jais supažindino susirinkimo dalyvius, tačiau jo klausomasi nebuvo, nariai bendravo tarpusavyje, tačiau tai nesudaro pagrindo susirinkimo priimtos sprendimo panaikinimui. Iš protokolo matyti, kad už balsavo 30 medžiotojų, prieš-4, susilaikė-1. Liudytojas A. S. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis buvo paskirtas suredaguoti įstatus. Iki susirinkimo turėjo įstatų projektą, tai kas buvo pasakyta susirinkimo metu nebuvo sunku patikslinti Pastabos buvo įterptos į susirinkimo metu pristatytą projektą, pagrindinės buvo tos, kad sumažintas narių skaičius iki 50 narių, dėl klubo naudojamų plotų. Esmę keičiančių įstatų projekto pasiūlymų nebuvo. Byloje nustatyta, kad buvo tvirtinamas įstatų projektas. Pažymėtina, kad tvirtinant nebuvo pažeistos ieškovų bei kitų klubo narių teisės. Remiantis tuo kas išdėstyta ieškovų ieškinys dalyje dėl pripažinimo negaliojančiu 2015 m. sausio 10 d. Ukmergės medžiotojų klubo „Girelė“ visuotinio narių susirinkimo sprendimą patvirtinti klubo įstatų naują redakciją ir pavesti vykdyti valdybos pirmininkui V. L. juos pasirašyti ir įregistruoti, taip pat atsižvelgiant į susirinkimo pasiūlymus įpareigoti valdybą T. B. ir A. S. galutinai suredaguoti galutinį įstatų projektą atmestinas kaip nepagrįstas.

60Dėl 2014 m. rugpjūčio 20 d. valdybos sprendimo 2 punkto panaikinimo 2014 m. rugpjūčio 20 d. valdybos sprendimo 3 punkto. Valdybos sprendimo 2 p. nustatyta medžioklės lapų išdavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, kad klubo įstatuose numatytas tik vienas -kolektyvinės medžioklės būdas - kolektyvinė medžioklė, užtikrinant medžioklės saugumo taisyklių laikymąsi, užkertant kelią galimiems piktnaudžiavimams , patvirtinta iki šiol realiai egzistavusi tvarka, remiantis įstatų 4.6.2 punktu medžioklės lapus vadovams (klubo valdybos nariams) išduoda klubo valdybos pirmininkas. Ieškovai nurodė, kad tai pažeidžia jų teises. Atsižvelgiant į tai, kad asociacija pati sprendžia organizacinius bei tvarkomuosius klausimus ir teismas tiesiogiai to nedaro, bei į tai, kad priimtos Ukmergės medžiotojų klubo „Girelė“ vidaus tvarkos taisyklės. Kuriose nustatyta, kad tikslui gauti medžioklės lapus iš klubo pirmininko, pagal frakcijų nustatytas taisykles, turi teisę kiekvienas klubo narys, turintis ne mažiau kaip 3-jų metų medžiotojo stažą bei esantis klubo nariu ne mažiau kaip 3 metus ir nepažeidžia vidaus darbo tvarkos taisyklių ir tai nepažeidžia klubo narių teisių. Ieškovų reikalavimas įpareigoti valdybos pirmininką išduoti ieškovams medžioklės lapus yra nepagrįstas dėl jo neapibrėžtumo ir jo patenkinimas sudarytų ieškovams išskirtines sąlygas. Medžioklės organizavimo ir vykdymo tvarką, taip pat reikalavimus medžiotojui reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, todėl valdybos pirmininko įpareigojimas kiekvienu atveju, be jokių patikrinimų, privalomai įšrašyti medžioklės lapus ieškovams, prieštarauja ne tik CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, bet medžioklės organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuojantiems teisės aktams. Remiantis tuo kas išdėstyta ieškovo ieškinys dalyje dėl 2014 m. rugpjūčio 20 d. valdybos sprendimo 2 punkto panaikinimo bei įpareigojimo Ukmergės rajono medžiotojų klubo valdybos pirmininkui išduoti medžioklės lapus ieškovams V. Č. ir D. K. atmestinas.

61Dėl pripažinimo negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d visuotinio susirinkimo sprendimo

62Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d. visuotinio ataskaitinio susirinkimo sprendimą, kuriuo išrinkta valdyba- V. L., V. Š., V. P., V. R., V. Č., J. D. ir A. Z.. Ieškovų reikalavimai yra grindžiami tuo jog nėra informacijos kurie asmenys yra teisėti Medžiotojų klubo nariai, turintys teisę balsuoti visuotiniuose susirinkimuose. Medžiotojų klubo pateiktame 2012 m. sausio 28 d. medžiotojų sąraše įvardinti 47 asmenys. Esant tokiai medžiotojų klubo narių sudėčiai, tam, kad įvyktų visuotinis narių susirinkimas reikia, kad susirinkime dalyvautų 24 medžiotojų klubo nariai, o 2012 m sausio 28 d. protokole nurodyta, kad dalyvavo tik 18 klubo narių. Be to priimant sprendimą dėl valdybos susirinkime šiuo klausimu nepagrįsta balsavo trys ką tik naujais nariais išrinkti asmenys A. P., E. P. ir V. B., kurie, ieškovų manymu galėjo balsuoti tik kitame susirinkime. Esant situacijai, kad valdyba išrinkta neteisėtai, valdyba veikė neteisėtai, tokia valdyba negalėjo priimti jokių sprendimų.

63A. U. medžiotojų klubas Girelė nurodė, kad prašydami pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d. Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl Klubo valdybos išrinkimo, ieškovai nurodo vienintelį argumentą - reikiamo kvorumo nebuvimą balsuojant dėl valdybos išrinkimo. Atsakovas šio reikalavimo prašo netenkinti CK 1.126 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu, t. y. prašydamas taikyti ieškinio senatį. CK 1.125 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Ieškinio senaties terminas tokiam reikalavimui yra seniai pasibaigęs, todėl vien dėl šios priežasties toks reikalavimas negali būti tenkinamas. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisės į ieškinį ieškovai neturėtų sieti vien tik su 2012 m. sausio 28 d. klubo visuotinio narių susirinkimo protokolo nuorašo gavimu, kadangi apie tai, kad buvo išrinkta valdyba ir valdybos sudėtis jiems buvo žinoma. Pažymėtina, kad vienas ieškovų D. K. buvo išrinktas į revizijos komisiją.

64Nors iš medžiotojų sąrašo 2012-01-28 matyti, kad medžiotojų klubo “Girelė“ sąraše yra įrašyti 47 klubo nariai, o medžiotojų klubo „Girelė“ visuotiniame ataskaitiniame susirinkime įvykusiame 2012 m. sausio 28 d dalyvavo 19 klubo narių ir kvorumo nebuvo, tačiau tai tiesiogiai nepažeidė ieškovų teisių.

65Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.82 straipsnio 4 dalį juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu CK ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 str. 1 d., ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad galimi atvejai, kai asmuo apie teisės pažeidimą sužino vėliau, nei turėjo tai padaryti, jeigu būtų buvęs pakankamai apdairus ir rūpestingas, kiek to galėtų tikėtis kita ginčo šalis arba bet kuris kitas asmuo. Tuomet konkrečiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina diena, kada asmuo turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, nes asmens nerūpestingumu arba aplaidumu negalima pateisinti kitų asmenų interesų suvaržymo (CK 1.2 str., 1.5 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013).

66Remiantis tuo kas išdėstyta, atsižvelgiant į tai, kad visuotinis susirinkimas įvyko 2012 m. sausio 28 d. ir jo sprendimai skundžiami tris mėnesius nuo priėmimo dienos, t.y. iki 2012 m. balandžio 29 d. šis ieškovų reikalavimas atmestinas, praleidus ieškinio senaties terminą ir neprašant jo atnaujinti.

67Dėl moralinės žalos atlyginimo ieškovai prašo priteisti solidariai iš atsakovų V. L., V. R., V. P., J. D. po 1000 eurų kiekvienam ieškovui moralinės žalos. Ieškovai nurodė, kad jie iki šiol yra sukrėsti dėl priimtų sprendimų, jiems yra užkirsta galimybė užsiimti pamėgta veikla, kuri yra jų laisvalaikio praleidimo būdas. Jie buvo pažeminti kitų medžiotojų klubo narių akivaizdoje, padaryti pažeidėjais. Ieškovai kasdien išgyvena dėl esamos situacijos, jaučiasi blogai. Negana to jie išgyvena dėl galimų sprendimų padarinių- apie ieškovus dabar sudarytas vaizdas kaip apie nepageidaujamus narius. Ieškovams galimai joks klubas nenorės suteikti narystės. Atsakovų išsakyti argumentai, kad moralinę žalą ieškovai pasiskaičiavo atsižvelgdami į tai kiek pinigų išleido teisinėms paslaugoms atmestini kaip nepagrįsti.

68Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik santykinai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Tokios materialios, pirmiausia, piniginės, kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialines prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konkrečiose bylose formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo neturtinė žala, išreikšta pinigais, laikoma bendraisiais nuostoliais, kurių įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos, reikalaujamos neturtinei žalai atlyginti, dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme įvardytus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis) ir teismo nustatytas bei pripažintas reikšmingomis bylos aplinkybes, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, taip pat atsižvelgiant į šiuo klausimu jau suformuotą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 26 d. nutartis N. Ž. v. SPUAB ,,Vilniaus troleibusai” byloje Nr. 3K-3-371/2003; 2005 m. balandžio 18 d. nutartis L., M. Z. v. Všį Marijampolės ligoninė byloje Nr. 3K-7-255/2005). Asmens prašomas priteisti neturtinės žalos atlyginimo dydis negali būti vertinamas kaip iš anksto žinomas ir nustatytas, nes dydį įvertina ir nustato teismas, ištyręs ir įvertinęs visas teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytas nebaigtinis neturtinės žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų sąrašas laikytinas pagrindiniu (universaliu) tokių kriterijų, kurie turėtų būti teismo ištirti ir įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio, sąrašu. Teismas turi spręsdamas dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes bei kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas į įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus, į kurių visumą įeina ir aplinkybės, dėl kurių neturtinės žalos atlyginimo dydis gali būti nustatytas ir mažesnis už reikalaujamą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 26 d. nutartis N. Ž. v. SPUAB ,,Vilniaus troleibusai” byloje Nr. 3K-3-371/2003; 2009 m. vasario 13 d. nutartis D., L. M. v. UAB ,,Ekstra žinios” byloje Nr. 3K-3-26/2009).

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad neturtinės žalos atlyginimo dydžių nustatymą lemia objektas, dėl kurio pažeidimo asmuo patiria neturtinę žalą. Teismai, nustatydami neturtinės žalos atlyginimo dydį, turi vadovautis ne tik teisės normose ir teismų praktikoje suformuotais neturtinės žalos dydžio kriterijais, bet taip pat turi atsižvelgti į teismų analogiškose bylose priteistus žalos dydžius. Pagal formuojamą teismų praktiką, grindžiamą principu, kad kuo aiškesnė ir svarbesnė vertybė, tuo stipriau ji ginama, vienas iš faktorių, reikšmingų neturtinės žalos atlyginimo dydžiui nustatyti ir teisingai atlyginti, yra teisinis gėris, į kurį kėsintasi ir dėl kurio pažeidimo padaryta prašoma atlyginti neturtinė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 12 d. nutartis P. D. v. V. D. ir kt. byloje Nr. 3K-3-394/2006; 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis Ž. Ž. v. UAB ,,Ekstra žinios” byloje Nr. 3K-3-393/2008).

70Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad neturtinė žala padaryta nusikaltimu ar kad ji padaryta jų sveikatai, nes to nepatvirtina jokie objektyvūs duomenys. Kadangi dėl neteisėto pašalinimo iš medžiotojų klubo narių, kitų klubo narių teisių pažeidimų, neturtinės žalos atlyginimo nenumato įstatymai, manytina, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl ieškovų reikalavimas dėl moralinės žalos atlyginimo po 1000 eurų kiekvienam atmestinas.

71Ieškinį patenkinus iš dalies V. Č. ir D. K. atžvilgiu, iš 4 pagrindinių reikalavimų patenkinus vieno reikalavimo 50 proc dalį, iš atsakovo Ukmergės medžiotojų klubo „Girelė“ priteistina ieškovų naudai remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 98 str. 1 d. priteistinos žyminio mokesčio ir teisinės pagalbos išlaidų dalis 12,5 proc– 23,50 eurų žyminio mokesčio dalis ir 816,66 teisinės pagalbos išlaidų dalis, iš viso 840,16 eurų, o valstybei pašto išlaidų dalis- 12,09 eurų. Atmestų reikalavimų daliai, iš ieškovų priteistina solidariai atsakovui Ukmergės rajono medžiotojų klubui „Girelė“ – 506,83 Eur teisinės pagalbos išlaidų dalis, atsakovui V B. R. – 76,02 Eur teisinės pagalbos išlaidų dalis, atsakovui V. L.-76,02 eurų teisinės pagalbos išlaidų dalis, atsakovui V. P. -76,02 eurų teisinės pagalbos išlaidų dalis, atsakovui J. D. -76,02 eurų teisinės pagalbos išlaidų dalis, o valstybei – 84,69 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 88 str.).

72Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais priešpriešiniai reikalavimai tarp šalių įskaitytini iš atsakovo Ukmergės medžiotojų klubo „Girelė“ priteistina ieškovų naudai 333,33 eurų.

73Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str.

Nutarė

74I. V. Č. ir D. K. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

75Pripažinti negaliojančiu 2015 m. sausio 10 d. Ukmergės medžiotojų klubo „Girelė“ visuotinio narių susirinkimo sprendimą dalyje:

 1. pašalinti V. Č. iš Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ narių;
 2. pašalinti D. K. iš Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ narių;

76Kitose dalyse patikslintą ieškovų ieškinį atmesti.

77Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ j.a.k. 191552486, Šešuolių mstl., Ukmergės r., 333,33 eurus (tris šimtus trisdešimt tris eurus 33 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovų D. K., a.k. ( - ) gyv. ( - )., ir V. Č., a.k( - ) gyv. ( - ), naudai lygiomis dalimis.

78Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ j.a.k. 191552486, Šešuolių mstl., Ukmergės r., 12,09 eurų (dvylika eurų 9 centus) pašto išlaidų Valstybei.

79Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus (septyniasdešimt šešis eurus 2 centus ) bylinėjimosi išlaidų atsakovo V. L., gim. ( - ), gyv. ( - ), naudai.

80Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus (septyniasdešimt šešis eurus 2 centus ) bylinėjimosi išlaidų atsakovo V B. R. , gim. ( - ), gyv. ( - )., naudai.

81Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus (septyniasdešimt šešis eurus 2 centus ) bylinėjimosi išlaidų atsakovo J. D., gim. ( - ), gyv. ( - ), naudai.

82Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus (septyniasdešimt šešis eurus 2 centus ) bylinėjimosi išlaidų atsakovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - )

83Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 84,69 eurus (aštuoniasdešimt keturis eurus 69 centus ) pašto išlaidų Valstybei.

84Informuoti ieškovus D. K. ir V. Č., atsakovą Ukmergės rajono medžiotojų klubą „Girelė“, jog pašto išlaidos valstybei sumokamos į išieškotojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

85Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,... 3. dalyvaujant ieškovams V. Č. ir D. K., jų atstovui advokatui P. M.,... 4. atsakovams V B. R., V. P., V. L., J. D., jų atstovui advokatui S. L.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. Č.... 6. ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintais ieškiniais, pateiktais... 7. Ieškovai patikslintuose ieškiniuose nurodė, kad 1996 m. lapkričio 26 d.... 8. A. U. rajono medžiotojų klubas „Girelė“ pateikė atsiliepimus į... 9. Dėl materialaus pagrindo ieškovų pašalinimui atsakovas nurodė, kad nors... 10. I. V. Č. teismo posėdžių metu su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.... 11. Ieškovas D. K. teismo posėdžių metu patikslintus ieškinius palaikė,... 12. A. V. L. teismo posėdžio metu su ieškovų patikslintais ieškiniais... 13. A. V. B. R. teismo posėdžių metu ieškovo ieškinį prašė atmesti,... 14. Atsakovas V. P. teismo posėdžių metu ieškovo ieškinį prašė atmesti,... 15. A. U. rajono medžiotojų būrelio „Girelė“ atstovas advokatas S. L.... 16. Atsakovas J. D. teismo posėdžių metu patikslintus ieškinius prašė... 17. Liudytojas S. M. teisme paliudijo, kad apie visuotinį susirinkimą sužinojo,... 18. Liudytojas H. S. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jo, kaip medžiotojo,... 19. Liudytoja V. Č. teismo posėdžio metu paliudijo, kad apie visuotinį... 20. Liudytojas A. Z. teismo posėdžio metu paliudijo, kad dabar jis ne valdybos... 21. Liudytojas R. A. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis yra V. L.... 22. Liudytojas A. K. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis dirba pas ieškovą... 23. Liudytojas A. P. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis yra V. L. žentas.... 24. Liudytojas G. Š. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis yra V. L. sūnaus... 25. Liudytojas A. S. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis klubo narys nuo... 26. Liudytojas J. B. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis visuotiniame... 27. Liudytojas T. P. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis medžioja Liaušių... 28. Liudytojas T. B. teismo posėdžio metu paliudijo, kad jis klubo narys -7... 29. Liudytojas Z. K. teismo posėdžio metu paliudijo, kad apie susirinkimą jam... 30. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 31. Teisė laisvai vienytis į asociacijas yra konstitucinė (Lietuvos Respublikos... 32. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymint klausimo dėl nario pašalinimo... 33. A. U. rajono „Girelė“ medžiotojų klubas yra ribotos civilinės... 34. A. U. rajono „Girelė“ medžiotojų klubo įstatuose nurodyta, kad... 35. Dėl 2015 m. sausio 10 d. visuotinio susirinkimo sprendimų, dėl 2014 m.... 36. Ieškovas V. Č. nurodė, kad informaciją apie tariamus pažeidimus gavo tik... 37. Iš susirinkimo protokolo matyti, kad buvo išrinkti pirmininkaujantis V. L. ir... 38. Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimų:... 39. Iš Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ Petrašiūnų frakcijos... 40. 2014-07-15 Petrašiūnų frakcijos nariai V. L., T. B., V. P., A. P., A. Z., G.... 41. 2014-07-18 Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ 2014-07-18... 42. 2014-08-20 Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ valdybos... 43. Ieškovui V. Č. buvo įteiktas pranešimas dėl V. Č. pašalinimo iš... 44. Ieškovui D. K. buvo įteiktas pranešimas dėl D. K. pašalinimo iš... 45. Iš 2015-01-10 visuotinio susirinkimo protokolo matyti, kad nutarta balsų... 46. Ieškovas V. Č. pranešimais 2014-05-22; 2014-06-12; 2014-07-07, kreipėsi į... 47. 2014-07-07 grupė medžiotojų, t.y. J. B., V. Č., V. Č., D. K., S. M., H. S.... 48. Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimo, kad 2013-2014 m medžioklės sezono... 49. Byloje nustatyta, kad tiek 2013, tiek 2014 metais (po klubo valdybos 2014-01-25... 50. Dėl ieškovo V. Č. pažeidimo, kad medžiojo daugiau kaip 5 kartus per... 51. Dėl ieškovo V. Č. pažeidimo, kad varyminės medžioklės metu 2014-10-18,... 52. Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimo, kad 2014 m. gegužės 15 d. vyko... 53. Dėl ieškovų V. Č. ir D. K. pažeidimo, kad 2014 m. liepos pabaigoje jie... 54. Teismas, analizuodamas įrodymus, ieškovų ir atsakovų parodymus teismo... 55. Teismas nagrinėjamoje byloje turi atsižvelgti ir į pritaikytos sankcijos... 56. Dėl tikslinio mokesčio už 2014 m. sprendimo pripažinimo negaliojančiu,... 57. Lėšos gali būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams... 58. Dėl patvirtintų įstatų pripažinimo negaliojančiais... 59. Ieškovai nurodė, kad 2015 m. sausio 10 d. Medžiotojų klubo visuotinis... 60. Dėl 2014 m. rugpjūčio 20 d. valdybos sprendimo 2 punkto panaikinimo 2014 m.... 61. Dėl pripažinimo negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d visuotinio susirinkimo... 62. Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 28 d. visuotinio... 63. A. U. medžiotojų klubas Girelė nurodė, kad prašydami pripažinti... 64. Nors iš medžiotojų sąrašo 2012-01-28 matyti, kad medžiotojų klubo... 65. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.82 straipsnio 4... 66. Remiantis tuo kas išdėstyta, atsižvelgiant į tai, kad visuotinis... 67. Dėl moralinės žalos atlyginimo ieškovai prašo priteisti solidariai iš... 68. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik santykinai galima įvertinti... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo ne... 70. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad neturtinė žala padaryta... 71. Ieškinį patenkinus iš dalies V. Č. ir D. K. atžvilgiu, iš 4 pagrindinių... 72. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais... 73. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str.... 74. I. V. Č. ir D. K. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 75. Pripažinti negaliojančiu 2015 m. sausio 10 d. Ukmergės medžiotojų klubo... 76. Kitose dalyse patikslintą ieškovų ieškinį atmesti.... 77. Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ j.a.k.... 78. Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono medžiotojų klubo „Girelė“ j.a.k.... 79. Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus... 80. Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus... 81. Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus... 82. Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 76,02 eurus... 83. Priteisti iš ieškovų D. K. ir V. Č. solidariai 84,69 eurus... 84. Informuoti ieškovus D. K. ir V. Č., atsakovą Ukmergės rajono medžiotojų... 85. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...