Byla 2A-975/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Vyto Miliaus, sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Linui Stanislovui Bagdonui, atsakovo atstovui S. V. , viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1692-259/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ ieškinį atsakovui Lietuvos kūno kultūros akademijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Vilungė“ 2010 m. vasario 1 d. Kauno apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 13-22-10 (b. l. 21-22), kuriuo atsakovas atmetė ieškovo 2010 m. sausio 26 d. pretenziją (b. l. 4-7). Nurodė, kad ieškovas pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo 2009 m. lapkričio 11 d. paskelbtame supaprastintame atvirame viešame konkurse „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, rekonstrukcijos darbai ir projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, projekto viešinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 80891). Atsakovas 2010 m. sausio 22 d. raštu Nr. 13-22-06 (b. l. 17-18) atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitikinantį kvalifikacinio reikalavimo, t. y. todėl, kad ieškovo subrangovas UAB „Šiltas namas“ neturi teisės rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“. Ieškovas 2010 m. sausio 26 d. pateikė pretenziją (b. l. 19-20). Šią pretenziją ieškovas grindė LR aplinkos ministerijos išaiškinimu Nr. (13-4)-D8-10245, (b. l. 15-16), kad pagal STR 1.05.06:2008 8 priedo nuostatas į statinio projekto dalį projektinių sprendinių dokumentų sudėtį įeina ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai, todėl manytina, jog asmuo, turintis konkrečios statytino projekto dalies (dalių) vadovo atestatą, turi teisę rengti visus tos dalies (dalių) projektinių sprendinių (įskaitant ir sąnaudų kiekių žiniaraščių) dokumentus. Atsakovas 2010 m. vasario 1 d. raštu Nr. 13-22-10 (b. l. 21-22) atmetė ieškovo 2010 m. sausio 26 d. pretenziją. 2010 m. vasario 3 d. įvyko vokų atplėšimo procedūra, tą pačią dieną ieškovas pateikė pakartotinę pretenziją Nr. 33 (b. l. 23-27). 2010 m. vasario 4 d. raštu Nr. 13-22-13 (b. l. 28) atsakovas pranešė, kad pakartotinės ieškovo pretenzijos nenagrinės, nes joje nėra jokios papildomos informacijos, kuri nebuvo žinoma ir įvertinta rengiant atsakymą į pirminę pretenziją - 2010 m. vasario 1 d. raštą Nr. 13-22-10. 2010 m. vasario 5 d. atsakovas nustatė preliminarią pasiūlymų eilę.

4Ieškovo įsitikinimu, atsakovas negalėjo skelbti viešojo pirkimo komisijos posėdžio kitą dieną po to, kai ieškovas gavo atsakovo 2010 m. vasario 1 d. raštą Nr. 13-22-10 į 2010 m. sausio 22 d. pretenziją, nes ieškovas turi teisę per 10 d. kreiptis į teismą ginčydamas pasiūlymo atmetimą. Skuboti atsakovo veiksmai leidžia abejoti atsakovo nešališkumu ir įtarti jį siekiant bet kokia kaina ir bet kokiomis priemonėmis pašalinti ieškovą iš viešojo konkurso. Tai taip pat prieštarauja asmenų lygybės principui (Konstitucijos 29 str. 1 d.), sąžiningos konkurencijos laisvės principui (Konstitucijos 46 str. 4 d.), protingumo ir teisingumo principams (CK 1.5 str.), draudimui piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje (Konkurencijos įstatymo 17 str. 1 d.); neužtikrina nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

5Nepaisydamas formalių neatitikimų, nelemiančių pasiūlymo esmės, ir vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ir mažiausios kainos kriterijais, įvertindamas darbų atlikimo laiką ir kokybę, atsakovas turėjo leisti ieškovui toliau dalyvauti konkurse, o ne užkirsti tam kelią.

6Atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija atsiliepimu į ieškinį (b. l. 93-97) su ieškiniu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Teigė, kad vienas iš atsakovo nustatytų kvalifikacijos reikalavimų tiekėjui – pareiga turėti teisę atlikti projektavimo darbus, kai statinių kategorija - ypatingi statiniai, projektavimo darbų sritys: bendroji, architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Atsakovas 2009 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. 13-22-161 (b. l. 10-12) įpareigojo ieškovą pateikti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį teisę atlikti projektavimo srities sąnaudų kiekių žiniaraščiai projektavimo darbus (VPĮ 32 str. 5 d.). Atsakydamas į prašymą, ieškovas pateikė tik LR aplinkos ministerijos 2009 m. lapkričio 25 d. išaiškinimą Nr. (13.4)-D8-10245, kuriame pateikta Aplinkos viceministro nuomonė. Norėdamas pašalinti abejones dėl tiekėjo tinkamumo, atsakovas 2010 m. sausio 18 d. kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu paaiškinti, ar UAB „Šiltas namas“ išduotas Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 1512 suteikia jam teisę rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“. LR aplinkos ministerija 2010 m. sausio 20 d. raštu Nr. (13.4)-D8-663 (b. l. 98-102) į paklausimą atsakė neigiamai. Tokiu atveju atsakovas neturėjo teisės leisti toliau dalyvauti konkurse tiekėjui, kurio kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis c. b. Nr. 2A-605/2008) (VPĮ 32 str. 6 d.). Todėl ne ieškovo pasiūlymo atmetimas, o atvirkščiai, leidimas dalyvauti konkurse, nors jis akivaizdžiai neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, būtų pažeidęs viešųjų pirkimų principus. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti vertinami net ir tada, jei jų siūloma kaina yra mažesnė už laimėjusiojo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-506/2009, 2009 m. birželio 23 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgos skyrius „Reikalavimai (kokybinės atrankos kriterijai) tiekėjams“). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra taip pat pažymėjęs, kad, nepaisant to, jog tiekėjo veikla, kuriai vykdyti būtini konkurso sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, viešojo pirkimo sutartyje sudarytų labai nedidelę visos sutarties vertės dalį, laimėtoju išrenkamas tas tiekėjas, kuris visiškai atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-185/2008). Taigi atsakovas pagrįstai neatsižvelgė į ieškovo siūlomą darbų atlikimo laiką, kainą ir kokybę, nes tik kvalifikaciją atitinkantys tiekėjai gali varžytis tarpusavyje dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-506/2009).

7Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. sprendimu (b. l. 146-152) ieškinį atmetė, pripažinęs, kad ieškovo subrangovas UAB „Šiltas namas“ neatitinka vieno iš minimalių kvalifikacinių reikalavimų, t. y. neįrodė, jog UAB „Šiltas namas“ kompetentingas rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“, o perkančioji organizacija viešųjų pirkimų principų nepažeidė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tiekėjas gali įrodyti teisę verstis atitinkama veikla, kurios reikia norint įvykdyti pirkimo sutartį, pateikdamas registrų tvarkytojų ar valstybės įgaliotų institucijų pažymas. Tokios pažymos atsakovo prašymu ieškovas nepateikė. Liudytojo V. R. paaiškinimai, kad pagal STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 31.20 punktą neturi teisės daryti viso projekto sąnaudų žiniaraščio, nors savo projekto dalies gali, atitinka duomenis, nurodytus jo kvalifikacijos atestate (b. l. 135-136). Liudytojo R. G. paaiškinimus, kad jis pagal STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 31.20 punktą gali rengti projektus, teismas vertino kritiškai, nes paaiškinimai prieštarauja jo turimų kvalifikacijos atestatų duomenims (b. l. 137-138). Iš atestuotų specialistų sąrašo, kuris skelbiamas Statybos produkcijos sertifikavimo centro internetiniame puslapyje www.spsc.lt, atsakovas teisingai nustatė, kad ieškovo subrangovo UAB „Šiltas namas“ kvalifikacijos atestatas ir jo darbuotojų turimi atestatai nesuteikia teisės rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“. Šią išvadą patvirtina ir Aplinkos ministerijos 2010 m. sausio 20 d. raštas Nr. (13.4)-D8-663.

8Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 23 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga). Tai, jog tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytų kriterijų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-222/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 1993 m. birželio 22 d. sprendime Komisija v. Danija, bylos Nr. C-243/89, akcentavo, kad vadovaudamasi lygiateisiškumo principu perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nurodytos pirkimo proceso pradžioje, o tiekėjų pasiūlymai turi atitikti minėtas sąlygas, nes priešingu atveju nebūtų užtikrinta reali ir sąžininga konkurencija bei vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose sąlygos.

9Ieškovas UAB „Vilungė“ apeliaciniu skundu (b. l. 153-155) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą motyvuoja tuo, kad:

101. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. G. paaiškino, kad turi teisę rengti ir skaičiuoti darbų kiekių sąrašus, skaičiuoti statybos kainas – pagrindinius techninius rodiklius. Neaišku, kodėl šio liudytojo parodymus pirmosios instancijos teismas vertino kritiškai. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo subrangovas UAB „Šiltas namas“ ar jo darbuotojai neturi teisės rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“, prieštarauja LR aplinkos ministerijos 2009 m. lapkričio 25 d. išaiškinimui Nr. (13-4)-D8-10245 ir LR aplinkos ministerijos 2010 m. kovo 22 d. raštui Nr. (13.4)-D8-2656 (b. l. 15, 120), kurių teismas nei aptarė, nei įvertino. Minėtuose raštuose sakoma, kad projektavimo įmonei ir statinio projekto dalies vadovui Aplinkos ministerijos išduotas atestatas suteikia teisę rengti konkrečią statinio projekto dalį (dalis), suteikia teisę rengti visus tos dalies (dalių) projektinių sprendinių (įskaitant sąnaudų kiekių žiniaraščius) dokumentus.

112. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio nepripažinimo, proporcingumo, skaidrumo, sąžiningos konkurencijos laisvės, protingumo, teisingumo principų, draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje pažeidimo.

12Atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 160-164) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad išvadą, jog ieškovo subrangovo UAB „Šiltas namas“ kvalifikacijos atestatas nesuteikia jam teisės rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“, patvirtina LR aplinkos ministerijos 2010 m. sausio 20 d. raštas Nr. (13.4)-D8-663 (b. l. 101-102), atestuotų specialistų sąrašas, skelbiamas Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto puslapyje, liudytojo V. R. paaiškinimai, V. R. ir R. G. kvalifikacijos atestatai. LR aplinkos ministerijos 2010 m. sausio 20 d. raštas Nr. (13.4)-D8-663 turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ne bendro pobūdžio teisės normų (STR 1.05.06:2008 8 priedo) išaiškinimais, o išaiškinimais ir įrodymais, susijusiais su UAB „Šiltas namas“ ar jo darbuotojams išduotais kvalifikacijos atestatais. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime aiškiai išdėstė argumentus, kodėl liudytojo R. G. parodymus, vertina kritiškai.

13Anot atsakovo, ieškovas neįrodė, kad atsakovas būtų pažeidęs viešųjų pirkimų procedūras. Atsakovas sudarė ieškovui galimybę papildyti neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją (VPĮ 32 str. 5 d.), tačiau ieškovas nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, jog ieškovo (jo subrangovo UAB „Šiltas namas“) kvalifikacija atitinka konkurso sąlygas. Atsakovas pasinaudojo VPĮ 33 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teise ir kreipėsi su užklausimu į Aplinkos ministeriją dėl ieškovo subrangovo UAB „Šiltas namas“ kvalifikacijos atestato išaiškinimo. Kadangi Aplinkos ministerijos 2010 m. sausio 20 d. raštas dėl UAB „Šiltas namas“ kvalifikacijos atestato išaiškinimo ieškovo subrangovui buvo nepalankus, be to, Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. kovo 26 d. rašte Nr. 4S-1116 (b. l. 112) nurodė radusi ir daugiau ieškovo pateikto pasiūlymo trūkumų (nėra statybos leidimų), atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas iš byloje surinktų įrodymų tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

16Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir objektyviai nustatė faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusį ginčą; surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino iš esmės laikydamasis įrodinėjimo taisyklių; nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, todėl jį pakeisti ar panaikinti, remiantis apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo.

17Iš bylos duomenų nustatyta, kad perkančioji organizacija Lietuvos kūno kultūros akademija 2009 m. lapkričio 11 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą pirkti Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, rekonstrukcijos darbus ir projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, projekto viešinimo paslaugas, nustatydama ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų. Iki pirkimo sąlygose nustatyto termino pasiūlymus atsakovui pateikė du tiekėjai: ieškovas ūkio subjektų grupėje su UAB „Šiltas namas“ ir UAB „Rūdupis“. 2009 m. gruodžio 22 d. posėdžio metu atsakovo viešojo pirkimo komisija nustatė tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų duomenų netikslumus ir pasiūlė juos patikslinti. Ieškovas pateikė kai kurių kvalifikacinių duomenų patikslinimą ir LR aplinkos ministerijos 2009 m. lapkričio 25 d. raštą dėl normatyvinių dokumentų kai kurių nuostatų išaiškinimo. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2010 m. sausio 15 d. posėdyje nutarė kreiptis į LR aplinkos ministeriją atsakymo, ar ieškovo pagal jungtinės veiklos sutartį partneris UAB „Šiltas namas“ turi teisę rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“ ir ar pasiūlyme nurodytiems specialistams suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas, kai projekto dalis – „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“. Gavusi atsakymą, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2010 m. sausio 21 d. posėdyje pripažino, kad tiekėjas UAB „Rūdupis“ atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir turi teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose, o ieškovą pripažino neatitinkančiu šių reikalavimų ir jo pasiūlymą atmetė. 2010 m. sausio 26 d. ieškovas pareiškė pretenziją, kurią 2010 m. sausio 27 d. išnagrinėjusi atsakovo viešojo pirkimo komisija atmetė, ir apie tai informavo ieškovą 2010 m. vasario 1 d. raštu. 2010 m. vasario 3 d. ieškovas pateikė pakartotinę pretenziją, kurios atsakovas nenagrinėjo, motyvuodamas tuo, kad joje nepateikta papildomos informacijos, lyginant su pirmąja pretenzija, į kurią buvo atsakyta. Apie pakartotinės pretenzijos nenagrinėjimą ieškovas buvo informuotas 2010 m.vasario 4 d. raštu. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2010 m. vasario 3 d. atplėšė pasiūlymų vokus, paskelbė tolesnėse pirkimo procedūrose likusio dalyvauti tiekėjo kainą, įvertino jo pasiūlymą; 2010 m. kovo 26 d. pripažino jį konkurso laimėtoju ir pakvietė sudaryti sutartį. Pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo metu ir tol, kol galiojo teismo nutartis dėl jų sustabdymo. Projektavimo, statybos vykdymo priežiūros ir statybos rangos sutartį atsakovas su konkurso laimėtoju pasirašė 2010 m. birželio 22 d.

18Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti pasiūlymą dėl neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir išnaudojęs ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją iki pirkimo sutarties sudarymo pareiškiant pretenziją perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo, UAB „Vilungė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pretenziją.

19Kauno apygardos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, prašydamas panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą, tenkinant ieškinio reikalavimą. Apeliacinio skundo pagrindą sudaro argumentai dėl nevisapusiško ir neišsamaus bylos aplinkybių ir byloje esančių įrodymų tyrimo, t. y. dėl to, jog teismas neįvertino liudytojo parodymų ir ieškovo teiktų rašytinių įrodymų (valstybės institucijos raštų), taip pat neįvertino, kaip atsakovo veiksmai dera su viešųjų pirkimų racionalumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu, vykdant viešojo pirkimo procedūras.

20Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje aiškindamas VPĮ nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ ir kt. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/200; ir kt.) yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu yra siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

21Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, taigi ir tų, kuriose reglamentuojama tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo ir pasiūlymų vertinimo tvarka. Pagal VPĮ nuostatas perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis (VPĮ 32 straipsnio 7 dalis).

22Ginčo konkurso sąlygų 3 skyriuje perkančioji organizacija nustatė tiekėjams minimalius kvalifikacinius reikalavimus (bylos priedas – segtuvas Nr. 1, l. 274-361). Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai pateikti pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelėje, pagal kurios 13.9. punktą tiekėjas privalo turėti LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti projektavimo darbus, kai statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupės: negyvenamieji pastatai; projektavimo darbų sritys: bendroji, architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Šiam profesinio pajėgumo kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti perkančioji organizacija numatė tiekėjams pareigą pateikti LR aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato tinkamai patvirtintą kopiją. Atitikimą lentelės 13.13 ir 13.14 punktuose numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įrodyti tiekėjai privalėjo pateikti jų įvykdytų visuomeninės paskirties pastatų projektavimo darbų sutarčių, kurių vertė ne mažesnė kaip 150 tūkst. Lt, sąrašą, prie jo pridėti užsakovų atsiliepimus apie projektavimo darbų tinkamą atlikimą ir tinkamai patvirtintas statybos leidimo kopijas; tiekėjo kvalifikuotų specialistų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašą, prie jo pridėti tinkamai patvirtintą LR įstatymų nustatyta tvarka atitinkamos institucijos išduoto kvalifikacijos atestato ir (ar) pažymėjimo kopiją, gyvenimo aprašymus (CV) ar jų kopijas. 13.9 punkte ir 13.14 punkto 5 dalyje numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti ieškovas pateikė partnerio UAB „Šiltas namas“ už paslaugų teikimą atsakingų asmenų sąrašą, jiems aplinkos ministerijos išduotų kvalifikacijos atestatų kopijas (bylos priedas – segtuvas Nr. 2, l. 123-124, 126-141).

23Vykdant tiekėjų kvalifikacijos patikrą, jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis). Pagal ginčo konkurso sąlygų XI skyriaus, reglamentuojančio tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimą, 68 punktą viešojo pirkimo komisijai nustačius, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėją juos patikslinti, tiekėjui tenka pareiga pateikti papildomus paaiškinimus nekeičiant pasiūlymo. Perkančioji organizacija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tokie pasiūlymo atmetimo pagrindai yra nurodyti ir atsakovo vykdyto pirkimo dokumentuose (Konkurso sąlygų 74.2. ir 74.3. punktai).

24Atsakovas paprašė ieškovo papildyti pateiktus netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją pagal 2 lentelės 13.9., 13.13. ir 13.14 punktų reikalavimus ir pateikti informaciją apie teisę atlikti projektavimo srities – sąnaudų kiekių žiniaraščiai projektavimo darbus; užsakovų atsiliepimus apie tinkamai atliktus projektavimo darbus ir statybos leidimą; projekto vadovės CV ir informaciją apie vadovavimą visuomeninės paskirties pastato projektavimo darbams, kurių vertė ne mažesnė kaip 150 tūkst. Lt; atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą sąraše nurodytų specialistų atestatus, suteikiančius teisę vadovauti projekto daliai – sąnaudų kiekių žiniaraščiai, ir CV (b. l. 10-12; bylos priedas – segtuvas Nr. 1, l. 62-63). Tikslindamas kvalifikacinius duomenis, ieškovas nepateikė statybos leidimo (13.13. punkto reikalavimas) ir atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą specialistų atestatų, suteikiančių teisę atlikti projektavimo dalį – sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir teisę vadovauti šiai projekto daliai (13.9., 13.14 punkto 5 dalies reikalavimai). Vietoj jų ieškovas pateikė LR aplinkos viceministro 2009 m. lapkričio 25 d. raštą dėl normatyvinių dokumentų kai kurių nuostatų išaiškinimo, kuriame pažymėta, kad pagal STR 1.05.06:2005 8 priedo nuostatas į statinio techninio projekto dalių projektinių sprendinių dokumentų sudėtį įeina ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai, taip pat išreikšta nuomonė, kad asmuo, turintis konkrečios statinio projekto dalies (dalių) vadovo atestatą, turi teisę rengti visus tos dalies (dalių) projektinių sprendinių, įskaitant ir sąnaudų kiekių žiniaraščių, dokumentus (b. l. 13-16). Suabejojęs ieškovo tinkamumu, t. y. ar jo partneris UAB „Šiltas namas“ ir sąraše nurodyti specialistai yra atestuoti projektavimo daliai – sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir turi teisę rengti šią projektavimo dalį bei jai vadovauti, remdamasis pirkimo sąlygų 17. punktu, atsakovas kreipėsi į projektavimo darbams kvalifikacinius atestatus išduodančią LR aplinkos ministeriją reikalaujamai informacijai gauti (bylos priedas – segtuvas Nr. 1, l. 54-56, 58-61). LR aplinkos ministerija 2010 m. sausio 20 d. rašte Nr. (13-4)-D8-663 (b. l. 101-102) nurodė, kad UAB „Šiltas namas“, A. S. , M. P. , R. T. , J. J. , D. B. , O. R. , J. D. , A. A. , V. J. ir I. K. aplinkos ministerijos išduotais atestatais nesuteikta teisė rengti projekto dalį „sąnaudų kiekių žiniaraščiai“, nes atitinkamoje jų atestatų dalyje ši projekto dalis nenurodyta. Iš tokio kompetentingos institucijos atsakymo turinio atsakovas sprendė, kad ieškovas nepateikė kvalifikacinių dokumentų, suteikiančių teisę vadovauti ir atlikti ypatingų statinių negyvenamųjų pastatų projektavimo darbų srities - sąnaudų kiekių žiniaraščiai, todėl neatitinka Konkurso sąlygų 13.13 ir 13.14 punktuose numatytų kvalifikacinių reikalavimų, ir vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu Konkurso sąlygų 74.2. punktu ieškovo pasiūlymą atmetė (b. l. 17-18; bylos priedas – segtuvas Nr. 1, l. 29-30). Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, atsakovo veiksmus ir priimtus sprendimus vertinant ieškovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pirmosios instancijos teismas pripažino teisėtais ir pagrįstais. Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad tikslindamas kvalifikacinius duomenis ieškovas nepateikė statybos leidimo, kurio reikalavo atsakovas pagal Konkurso sąlygų 13.14. punktą.

25Apeliacinis skundas grindžiamas netinkamu įrodymų vertinimu pirmosios instancijos teisme.

26Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009).

27Apeliacinio skundo argumentus dėl netinkamo liudytojo R. G. parodymų vertinimo ir ieškovo teiktų LR aplinkos ministerijos 2009 m. lapkričio 25 d. rašto Nr. (13-4)-D8-1024-5 bei 2010 m. kovo 22 d. rašto Nr. (13-4)-D8-2656 neįvertinimo (b. l. 15-16, 120) teisėjų kolegija laiko nepagrįstais. Pirmosios instancijos teismas liudytojo R. G. parodymus apie tai, kad jis gali atlikti objekto sąnaudų kiekių žiniaraščio projektavimo darbus, įvertino ir juos atmetė, remdamasis į bylą pateiktų šio asmens ir kito liudytojo V. R.. kvalifikacinių atestatų (b. l. 135-138) turinio analize, Statybų produkcijos sertifikavimo centro viešai skelbiamo specialistų sąrašo duomenimis. Iš ieškovo konkurso pasiūlymo medžiagos kolegija sprendžia, kad įrodinėdamas savo kvalifikacijos atitiktį, ieškovas nepagrįstai rėmėsi R. G. parodymais, nes perkančioji organizacija šio asmens kvalifikacijos duomenų nevertino ir negalėjo vertinti, kadangi ieškovo pasiūlymo dokumentuose – už paslaugų teikimą atsakingų asmenų sąraše R. G. nenurodytas ir ieškovas neteikė perkančiajai organizacijai jo kvalifikacijos atestatų (bylos priedas – segtuvas Nr. 2, l. 123-144). Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą šių parodymų nevertinti apskritai. Perkančiajai organizacijai ir teismui ieškovo teikti LR aplinkos viceministro raštai (b. l. 15-16, 120), kuriuose aiškinamos kai kurios Aplinkos ministro įsakymais patvirtintų Statybos techninių reglamentų STR 1.02.07:2004, STR 1.05.06:2005, STR 1.02.06:2007 nuostatos bei reiškiama nuomonė, nepaneigia tos pačios institucijos perkančiajai organizacijai teisės aktų nustatyta tvarka duoto išaiškinimo dėl ieškovo konkurso pasiūlyme nurodytais konkrečiais atestatais suteiktų teisių apimčių (b. l. 101-102) (CPK 197 str. 2 d.). Juolab kad ta pati valstybės institucija ieškovo atstovui adresuotame 2010 m. lapkričio 26 d. rašte (b. l. 183) pripažįsta, jog perkančiajai organizacijai teiktame rašte išdėstytos išvados atitinka teisės aktų nuostatas. Taigi ieškovo teikti rašytiniai įrodymai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų, vertinant ieškovo kvalifikaciją, teisėtumo ir pagrįstumo. Tokiu atveju, nors pirmosios instancijos teismas ir nenurodė argumentų, dėl kurių atmetė šiuos ieškovo įrodymus, tačiau toks proceso teisės normų pažeidimas nedaro skundžiamo sprendimo neteisėtu ir nepagrįstu ir neteikia pagrindo jį panaikinti (CPK 328 str.).

28Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino VPĮ numatytų principų aspektu atsakovo veiksmų, susijusių su pirkimo procedūrų vykdymo eiga, kurią ieškovas laiko skubota, kas kelia jam abejones atsakovo nešališkumu, rodo šio tendencingą siekį bet kokia kaina ir bet kokiomis priemonėmis pašalinti ieškovą iš konkurso. Tokius apelianto argumentus kolegija laiko nepagrįstais. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai išanalizavo atsakovo veiksmus ir sprendimus viešųjų pirkimų principų aspektu, tinkamai juos įvertino ir, nagrinėjamu atveju nepripažinęs šių principų pažeidimo, padarė teisingas bei pagrįstas išvadas. Bylos duomenys liudija, kad vertindamas ieškovo atitiktį pirkimo sąlygose keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams atsakovas taikė tiekėjo kvalifikacinių duomenų patikslinimo institutą, ieškovo pateiktus duomenis aiškinosi kompetentingoje valstybės institucijoje, pretenziją išnagrinėjo laikydamasis įstatyme ir konkurso sąlygose nustatytos tvarkos, reikiamais atvejais stabdė pirkimo procedūras. Todėl skubotumo ir siekio pašalinti ieškovą iš konkurso atsakovo veiksmuose kolegija neįžvelgia. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui ieškovas nenurodė kitų konkrečių atsakovo veiksmų, kurie galėtų būti įvertinti kaip pažeidžiantys Konstitucijoje, VPĮ įtvirtintus principus ar Konkurencijos įstatyme numatytą piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimą.

29Apeliacinį skundą atmetus, pagal CPK 96 straipsnio nuostatas apeliantui tenka pareiga atlyginti valstybei patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, kurias nagrinėjamoje byloje sudaro 2,90 Lt (b. l. 169). Akivaizdu, kad tokio dydžio išlaidų išieškojimo sąnaudos bus ženkliai didesnės už išieškomą sumą, todėl vadovaujantis proceso ekonomiškumo principu šios bylinėjimosi išlaidos iš apelianto nepriteistinos.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Vilungė“ 2010 m. vasario 1 d. Kauno apygardos teismui... 4. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas negalėjo skelbti viešojo pirkimo komisijos... 5. Nepaisydamas formalių neatitikimų, nelemiančių pasiūlymo esmės, ir... 6. Atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija atsiliepimu į ieškinį (b. l.... 7. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. sprendimu (b. l. 146-152)... 8. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius... 9. Ieškovas UAB „Vilungė“ apeliaciniu skundu (b. l. 153-155) prašo... 10. 1. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. G.... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl... 12. Atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija atsiliepimu į apeliacinį skundą... 13. Anot atsakovo, ieškovas neįrodė, kad atsakovas būtų pažeidęs viešųjų... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 16. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 17. Iš bylos duomenų nustatyta, kad perkančioji organizacija Lietuvos kūno... 18. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti pasiūlymą dėl... 19. Kauno apygardos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas... 20. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje... 21. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų... 22. Ginčo konkurso sąlygų 3 skyriuje perkančioji organizacija nustatė... 23. Vykdant tiekėjų kvalifikacijos patikrą, jeigu tiekėjas pateikė netikslius... 24. Atsakovas paprašė ieškovo papildyti pateiktus netikslius ir neišsamius... 25. Apeliacinis skundas grindžiamas netinkamu įrodymų vertinimu pirmosios... 26. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 27. Apeliacinio skundo argumentus dėl netinkamo liudytojo R. G. parodymų... 28. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino VPĮ numatytų... 29. Apeliacinį skundą atmetus, pagal CPK 96 straipsnio nuostatas apeliantui tenka... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 31. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimą palikti nepakeistą....