Byla e2-6016-340/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Axis Power“, UAB „Tetas“, AB „Empower“, AB „Energijos tinklų institutas“, UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės A. Žilinskio ir ko UAB ieškinį atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, „LITGRID“ AB dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Axis Power“, UAB „Tetas“, AB „Empower“, AB „Energijos tinklų institutas“, UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą dėl Pirkimo pasiūlymo eilės ir Pirkimo laimėtojo, apie kurį ieškovei pranešta 2016 m. rugpjūčio 16 d.; panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą dėl ieškovo pretenzijos atmetimo, apie kurį ieškovei pranešta 2016 m. rugsėjo 8 d.; ex officio panaikinti visus atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimus, priimtus po 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo atmesti ieškovo pretenziją, ex officio niekine pripažinti viešojo pirkimo sutartį, jeigu ji būtų sudaryta, ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį – įpareigoti atsakovę tęsti Pirkimo procedūras nuo kvalifikacijos tikrinimo stadijos; priteisti iš atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ieškovui patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad dalyvauja atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Pirkime, kuris vykdomas vadovaujantis 2015 m. gruodžio 23 d. CVP IS paskelbtomis supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomo pirkimo sąlygomis. Ieškovė 2016 m. vasario 17 d. pateikė pirminį pasiūlymą Pirkimui; o 2016 m. rugpjūčio 9 d. - galutinį pasiūlymą Pirkimui. 2016 m. rugpjūčio 16 d. atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras" pranešė apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo sudarymo. Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 16 d. ir, pakartotinai, 2016 m. rugpjūčio 29 d. kreipėsi į Atsakovę su prašymu leisti susipažinti su Pirkimo dalyvių pateiktais pasiūlymais. Nors ieškovei ir nebuvo leista susipažinti su visų dalyvių pasiūlymais, tame tarpe - ieškovei nebuvo leista susipažinti su dalyvių pasiūlymuose išviešintais subrangovais, iš tos informacijos, su kuria ji buvo supažindinta, ieškovė priėjo išvados, kad Pirkimo pasiūlymų eilės 1-5 vietose nurodyti dalyviai neįrodė turintys teisę atlikti Pirkimo objektą sudarančius darbus - inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus ir projekto ekspertizę. 2016 m. rugpjūčio 31 d. ieškovė atsakovei pareiškė pretenziją, tačiau UAB „Verslo aptarnavimo centras" 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškovės 2016 m. rugpjūčio 31 d. pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

4Pažymėjo, jog tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl to, kad ginčo darbai - inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai ir projekto ekspertizė, yra valstybės reguliuojamos (licencijuojamos) veiklos, kuriomis galima užsiimti tik turint nustatyta tvarka išduotą leidimą (licenciją) ir/ar atestatą. Ginčas iš esmės kyla dėl to, ar ginčo darbai - inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai ir projekto ekspertizė, yra ar nėra sudedamoji Pirkimo objekto darbų, kuriuos laimėjimo atveju turės atlikti rangovas, dalis. Ieškovės teigimu, ginčo darbai sudaro pirkimo objektą ir juos turės atlikti rangovas, su kuriuo bus sudaryta rangos sutartis, tačiau atsakovė teigia, kad Pirkimo sąlygose nurodyta, jog tiekėjas turės organizuoti šių darbų atlikimą, bet ne pats šiuos darbus atlikti, todėl, pasak atsakovės, iš rangovo nebuvo ir nėra pagrįsta reikalauti, kad rangovas turėtų teisę atlikti ginčo darbus, kaip ir nepagrįsta reikalauti, kad rangovas pasiūlyme turėjo išviešinti subrangovus, turinčius teisę atlikti ginčo darbus, jei jų pats neturi teisės atlikti. Ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų priede - sutarties projekte, nurodyta, kad rangovas privalo pagal LITGRID AB patvirtintą projektavimo užduotį organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą bei organizuoti techninio projekto ekspertizę, arba, kitaip tariant, sutarties projektas pateikia nuorodą į LITGRID AB patvirtintą projektavimo užduotį „110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas", kuri yra laikytina sudėtine būsimos sutarties su rangovu dalimi. Ieškovės pristatytos Pirkimo sąlygos ir jų sisteminis aiškinimas visiškai paneigia atsakovės 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo dėl ieškovės pretenzijos argumentą, kad Pirkimo sąlyga, nustatanti, jog rangovas turi organizuoti ginčo darbų atlikimą, nereiškia tiesioginės rangovo prievolės jam pačiam atlikti ginčo darbus, o turi būti suprantama tik kaip prievolė rangovui organizuoti šių darbų atlikimą. Ieškovės pristatytos Pirkimo sąlygos ir jų sisteminis aiškinimas neginčytinai įrodo, kad Pirkimo sąlygų sutarties projekto 1.4.1. p. sąlyga, nustatanti, kad rangovas turi organizuoti ginčo darbų atlikimą, turi būti aiškinama sistemiškai kartu su LITGRID AB patvirtintos projektavimo užduoties „110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ sąlygomis. Ieškovės nuomone, darbo projekto ekspertizė įėjo į pirkimo objekto apimtį ir atlygintino viešojo pirkimo sandorio sudėtį, ji neatskiriama rangovo įsipareigojimų ir rangos rezultato dalis, o pagrindinis jos naudos gavėjas - perkančioji organizacija. Atsižvelgiant į tai, kad darbo projekto ekspertizė - sudėtinė pirkimo objekto dalis, o jos atlikimas laikytinas specifine veikla, perkančioji organizacija bent jau gavusi antrąją ieškovės pretenziją turėjo kreiptis j pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjas, jų prašydama pateikti įrodymus, kad šie turi teisę verstis šia ūkine veikla, nepriklausomai nuo to, kaip (kokia išraiška) ir kokiu tikslumu dėl to buvo suformuotos Konkurso sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės sprendimas dėl Pirkimo pasiūlymų eilės ir laimėtojo Pirkime pripažintinas neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys turi būti grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį. Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus, pastaroji, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, t. y. iš naujo atlikti ieškovės pasiūlymo vertinimą.

5Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jo netenkinti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinys yra grindžiamas tik subjektyviu ieškovės Pirkimo sąlygų ir situacijos vertinimu, ieškovė nepateikė objektyvių jo teiginius pagrindžiančių įrodymų, todėl ieškinys laikytinas nepagrįstu ir turėtų būti atmestas visa apimtimi. Atsakovių įsitikinimu, ieškinys yra grindžiamas ieškovės prielaidomis apie tariamą trečiųjų asmenų neatitiktį Pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams, kurie Pirkimo sąlygose iš viso nebuvo keliami. Atsakovės yra įsitikinusios, kad Pirkimo dokumentuose yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti ne abstraktūs, o konkretūs tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir kokius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tiekėjai turėjo pateikti, siekdami dalyvauti Pirkime. Būtent pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus buvo vertinta visų Pirkime pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija. Tuo tarpu ieškovė ieškinį grindžia iš esmės plečiamai ir subjektyviai aiškindama Pirkimo sąlygas bei reikalaudama, kad iš Pirkimo procedūrų būtų pašalinti tiekėjai, kurie, ieškovės spėjimu, patys neatitinka Pirkimo sąlygose net nekeltų kvalifikacinių reikalavimų ir nepasitelkė juos galinčių atitikti subrangovų. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygose teisėtai ir pagristai nėra nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teise atlikti geologinius tyrimus ir projekto ekspertizę. Pažymėjo, kad teisės aktai nenumato galimybės techninio projekto ekspertizę atlikti pačiam rangovui. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad rangovas turi teisę atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę; 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad statytojas (užsakovas) privalo, inter alia, organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma, arba savo iniciatyva; be to, šio įstatymo 17 straipsnyje nustatytos statinio projektavimo ir statybos valdytojų teisės ir pareigos. Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, projekto ekspertizės atlikimas negali būti pavestas rangovui, nes tai užsakovo pareiga, kurios vykdymas gali būti deleguotas nebent statinio projektavimo vadovui, tačiau teisės aktai nenumato draudimo rangovui tokiu darbu atlikimo organizuoti.

6Atsakovė „LITGRID“ AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė ieškinį grindžia prielaidomis apie tariamą trečiųjų asmenų neatitikimą Pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams, kurie Pirkimo sąlygose iš viso nebuvo keliami. Pažymėjo, jog ieškovė nekvestionuoja perkančiosios organizacijos teisės jai pačiai nustatyti konkretaus pirkimo atveju taikytinus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau plečiamai ir subjektyviai aiškina Pirkimo sąlygas bei reikalauja, kad iš Pirkimo procedūrų būtų pašalinti tiekėjai, kurie neatitinka Pirkimo sąlygose nenumatytų kvalifikacijos reikalavimų ir nepasitelkė juos galinčių atitikti subrangovų. Pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose nustatyti konkretūs tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos atitinkantys tiekėjai bus pajėgūs įvykdyti Pirkimo sąlygas. Nustatyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams abejonių nekėlė, tiekėjai, tarp jų ir ieškovė, Pirkimo sąlygų, nustatančių kvalifikacijos reikalavimus, neginčijo. Tiekėjų atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams buvo vertinimas vadovaujantis viešai paskelbtomis Pirkimo sąlygomis, tokiu būdu užtikrinant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų laikymąsi. Pirkimo sąlygose teisėtai ir pagrįstai nėra nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę atlikti geologinius tyrimus ir projekto ekspertizę. Pirkimo LITGRID AB dalies Pirkimo sutarties projekto specialiųjų. Pažymėjo, kad inžinerinių tyrinėjimų organizavimui specialieji reikalavimai nei teisės aktuose, nei atitinkamai Pirkimo sąlygose nėra keliami. Pirkimo laimėtojas turės, inter alia, „organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (topografija, geologija ir kt.)“, kas sistemiškai aiškinant Pirkimo dokumentus ir jų sąlygas, yra laikytina ne tiesiogine rangovo prievole padam atlikti nurodytus darbus, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti jų atlikimą. Vadovaujantis ieškovės logika ir plečiamai aiškinant Pirkimo sąlygas, analogiškai turėtų būti traktuojamas ir Pirkimo sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 1.4.1 punkto reikalavimas „organizuoti statybą leidžiančių dokumentų gavimų“, kas reikštų, kad atitinkamai rangovas privalėtų prie subrangovų nurodyti ir, pvz., savivaldybės administraciją ar Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, nes jos, o ne rangovas tiesiogiai, yra valstybės įgaliotos išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Toks Pirkimo dokumentų aiškinimas galėtų lemti absurdiškas situacijas, kuomet tiekėjo subtiekėjais būtų pripažįstami ir laikomi bet kokie ūkio subjektai, su kuriais tiekėjas (rangovas) turėtų bet kokius teisinius santykius vykdydamas Pirkimo sutartį.

7Trečiasis asmuo AB „Energetikos tinklų institutas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčo atveju pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta abstraktaus reikalavimo pagrįsti tiekėjo teisę verstis veikla reikalinga tinkamai įvykdyti sutarties sąlygas. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija neprašė konkurso dalyvių pateikti duomenis patvirtinančius kvalifikaciją dėl „teisės verstis tam tikra veikla“ ir reikalingos sutarčiai įvykdyti, o nurodė konkrečius minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir tai, kokie dokumentai pagrindžiantys tuos kvalifikacinius reikalavimus turi būti pateikti. Aiškinant technines specifikacijas plečiamai, taip kaip ieškiniu nurodo ieškovė, ir priešingai, nei nustatyta perkančiosios organizacijos, būtų pažeistas pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas Pažymime ir tai, kad priešingai nei teigia ieškovas, trečiasis asmuo turi leidimą atlikti geologinius tyrimus, tačiau perkančiajai organizacijai tokių kvalifikacinių reikalavimų nekeliant teikiant pasiūlymą šie pertekliniai dokumentai net nebuvo teikiami.

8Ieškovas pateiktu dubliku palaikė ieškiniu reiškiamus reikalavimus ir prašė juos tenkinti, nesutiko su dalyvaujančių byloje asmenų atsiliepimuose pateikta pozicija.

9Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir „LITGRID“ AB bei trečiasis asmuo AB „Energetikos tinklų institutas“ pateiktuose triplikuose iš esmės pakartojo atsiliepimuose į ieškinį išdėstytą poziciją ir prašė jį atmesti.

10Trečiasis asmuo UAB „Axis Power“ triplike nurodė, ieškovė dublike laikosi klaidingos pozicijos, neva inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus ir techninio projekto ekspertizę atliksiantys subjektai laikytini subrangovais (subtiekėjais). Nurodė, jog nagrinėjamu atveju subjektai, atliksiantys inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus ir techninio projekto ekspertizę, galėtų būti laikomi subrangovais tik tuo atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose būtų nustatyta pareiga tiekėjams patiems vykdyti minimus darbus ir pastarieji jų atlikimą pavestų tretiesiems asmenims - subrangovams. Kitaip tariant, tik subjektai, vykdantys Pirkimą laimėjusiam tiekėjui tenkančių prievolių (privalomų atlikti darbų) dalį galėtų būti laikomi subrangovais ir jiems taikomi LR VPĮ 24 str. 5 d. reikalavimai. Akcentavo, kad Pirkimo laimėtojui Pirkimo dokumentai nustato tik pareigą suorganizuoti inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrinėjimų vykdymą ir techninio projekto ekspertizės atlikimą (t. y. surasti subjektus, atliksiančius šiuos darbus). Tuo tarpu, pats Pirkimo sutartį sudarysiantis tiekėjas neprivalės ir, atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, netgi negalės atlikti šių darbų. Kadangi pagal Pirkimo dokumentus neegzistuoja prievolė tiekėjui pačiam atlikti atitinkamus darbus, todėl negalima ir tokių darbų subranga. Pirkimo dokumentuose yra aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtas ginčo Pirkimo objekto turinys. Taip pat nurodyta, jog pagal Pirkimo sąlygų nuostatas inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai ir techninio projekto ekspertizė nėra Pirkimo objektas - tiekėjai (subtiekėjai) nevykdys inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrinėjimų ir neatliks projekto ekspertizės. Todėl nei UAB „Axis Power“, nei kitiems tiekėjams (jų subrangovams) nėra reikalingi jokie leidimai (licencijos, atestatai ir pan.), susiję su inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrinėjimų vykdymu ir projekto ekspertizės atlikimu.

11Ieškinys atmestinas.

12Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pagal atsakovių AB „LITGRID“ ir AB “Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą 2015 m. gruodžio 23 d. paskelbė CVP IS ir vykdo supaprastintų skelbiamų derybų būdu viešąjį pirkimą (Nr.11068) „110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 170468)

132016 m. vasario 17 d. ieškovė pateikė pirminį pasiūlymą pirkimui, o 2016 m. rugpjūčio 9 d. - galutinį pasiūlymą.

142016 m. rugpjūčio 16 d. atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras" pranešė apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo sudarymo; pirkimo laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Axis Power“.

152016 m. rugpjūčio 16 d. ir 2016 m. rugpjūčio 29 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu leisti susipažinti su Pirkimo dalyvių pateiktais pasiūlymais.

162016 m. rugpjūčio 31 d. ieškovė atsakovei pareiškė pretenziją, kurioje nurodė, kad Pirkimo pasiūlymų eilės 1-5 vietose nurodyti dalyviai neįrodė turintys teisę atlikti Pirkimo objektą sudarančius darbus - inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus ir projekto ekspertizę, t.y. neturi kvalifikacijos.

172016 m. rugsėjo 8 d. atsakovė atmetė ieškovės pretenziją.

182016 m. rugsėjo 23 ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą dėl Pirkimo pasiūlymo eilės ir Pirkimo laimėtojo; panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą dėl ieškovo pretenzijos atmetimo; ex officio panaikinti visus atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimus, priimtus po 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo atmesti ieškovo pretenziją, viešojo pirkimo sutartį ex officio niekine pripažinti viešojo pirkimo sutartį, ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį – įpareigoti atsakovę tęsti Pirkimo procedūras nuo kvalifikacijos tikrinimo stadijos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo nagrinėjimo ribų.

20Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys.

21Teismas konstatuoja, kad ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nagrinėjamo ginčo ribas apibrėžia pareikštų pretenzijų ir ieškinių turinys (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), tačiau pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pretenziją panaikinimo, negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, tačiau užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą.

22Ginčas tarp šalių kilęs dėl trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams; ieškovės manymu, tiekėjai nepateikė dokumentų (atestatų, licencijų) pagrindžiančių jų teisę atlikti geologinius (geotechninius) tyrimus ir projekto ekspertizę. Nėra ginčo, kad šios veiklos yra licencijuojamos (atestuojamos) įstatymų nustatyta tvarka; ginčo dalykas - ar paminėti darbai sudaro pirkimo objekto dalį.

23Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija turėjo teisę ir pareigą įsitikinti, ar pirkimo dalyviai gali verstis specifine, imperatyviųjų teisės normų reguliuojama (licencijuojama, atestuojama) veikla, reikalinga viešojo prikimo sutarčiai vykdyti (LAT 2015-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Pirkimo sąlygų Sutarties specialiųjų sąlygų 1.4.1 punktas numato, kad 1 etape rangovas pagal patvirtintą LITGRID AB projektavimo užduotį „110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ parengti techninį projektą, organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, ir (arba) sutikimus iš atsakingų institucijų ir asmenų, organizuoti techninio projekto ekspertizę, organizuoti statybą leidžiančių dokumentų gavimą, bei atlikti kitus Sutartyje nurodytus veiksmus, būtinus 1 etapo užbaigimui. Ieškovė teigia, kad pagal paminėtas viešojo pirkimo sąlygas tiekėjai turi atlikti inžinerinius tyrinėjimus bei techninio projekto ekspertizę, todėl privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją arba išviešinti subrangovus, turinčius tokią kvalifikaciją; ginčo, kad tokia veikla yra licencijuojama, tarp šalių iš esmės nėra. Ieškovė taip pat nurodo, jog jos poziciją pagrindžia ir LITGRID AB projektavimo užduoties (kuri laikytina būsimos rangos sutarties dalimi) 3.4.3 punktas, kuriame nurodyta, kad rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių dokumentų gavimą Užsakovo vardu.“ Ieškovė, sistemiškai aiškindama Pirkimo sąlygas, daro išvadą, jog Sutarties specialiųjų sąlygų 1.4.1 punkto sąlyga organizuoti inžinerinius tyrinėjimus ir organizuoti techninio projekto ekspertizę reiškia, kad tiekėjas privalo atilikti šiuos darbus pats arba per subtiekėjus. Be to, LITGRID AD dalies Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuotinos ir išlaidos techninio projekto parengimui, kas reiškia jog ir inžinerinių tyrinėjimų, kaip techninio projekto sudedamos dalies, ir techninio projekto ekspertizės kaina yra pasiūlymo dalis.

24Ieškovė remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais 2016-12-11 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-63-654-378/2015; nurodo, kad išaiškinimai yra aktualūs, nes buvo priimti analogiškoje situacijoje. Nutartyje pažymėta, kad kasacinio teismo praktika dėl teisės verstis veikla nustatymo pirkimo dokumentuose ir tiekėjų kvalifikacijos atitikties vertinimo perkančiosios organizacijos iškeltiems reikalavimams ar kitų specialiųjų teisės aktų nuostatoms, jei pirkimo dokumentuose šie reikalavimai expressis verbis (lot. tiesiogiai) neįtvirtinti, išsamiai ir nuosekliai išplėtota, perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančio dokumento turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją jų valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų, kurios laikytinos pagrindiniu iškeltų reikalavimų atitikties vertinimo kriterijumi, turiniu. Ieškovė teigia, kad analogiškoje situacijoje, kai pirkimo sąlygos buvo labai panašios į pirkimo sąlygas nagrinėjamoje byloje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėtoje byloje pripažino tiekėjų pareigą išviešinti subtiekėjus darbo projekto ekspertizės darbams atlikti. Teismas nurodė, kad įsigyjamiems rangos darbams perkančioji organizacija numatė atlikti darbo projekto ekspertizę, tai išplaukė tiek iš ginčo Konkurso sąlygų, tiek iš viešojo darbų pirkimo (rangos) sutarties projekto nuostatų. Iš Konkurso sąlygos (12.2.8 punkto) bei sąlygų 17 punkto, kuriame įtvirtinta pirkimo objekto apibrėžtis, tiek iš rangos sutarties projekto nuostatų (5.2, 5.4, 5.5 punktai) matyti, kad darbo projekto ekspertizė – vienas iš sutartinių rangovo įsipareigojimų, kurių tinkamo įgyvendinimo pareiga pastarajam expressis verbis ir nustatyta. Tik tai, kad pagal šias nuostatas pats rangovas turi užsakyti ir sumokėti už darbo projekto ekspertizę (sutarties projekto 5.5 punktas), pirmiau nurodytos išvados nepaneigia, o ją patvirtina, juolab, kad pagal Konkurso sąlygų 12.2.8 punktą ekspertizės atlikimo išlaidas tiekėjams reikėjo atskirai nurodyti pasiūlymu teikiamoje sąmatoje.

25Atsakovė atsakyme į pretenziją bei procesiniuose dokumentuose nuosekliai aiškino, kad ieškovė be pagrindo tapatina Pirkimo dokumentuose nurodytos sąvokos „organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą“ ir „organizuoti techninio projekto ekspertizės atlikimą“ su tiekėjo pareiga pačiam atlikti tokius darbus. Atsakovas LITGRID AB taip pat neginčijo to, kad sutarties vykdymo metu reikalinga atlikti geologinius tyrimus ir techninio projekto ekspertizę, tačiau tiesioginis rangovo arba jo pasitelkiamų subrangovų tokių darbų atlikimas nėra perkamas.

26Ieškovė nurodo kad, nors pirkimo sąlygose experssis verbis nenurodyta pareiga rangovui pačiam atlikti inžinerinių tyrinėjimų ir techninio projekto darbus, tačiau tai yra neatsiejama sudedamoji projektavimo darbų dalis, tiekėjai privalėjo įrodyti savo kvalifikacijos tinkamumą tokiems darbams atlikti, t.y. šalių ginčo išsprendimui aktuali pirkimo sąlygų aiškinimo problema. Teismų praktikoje nuosekliai aiškinama, kad kvalifikacijos reikalavimų tikslas – padėti perkančiajai organizacijai įsitikinti, ar kandidatas arba dalyvis pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį ir 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-196 „Dėl Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų rekomendacijų 1 punktą, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti būtent minimalius, o ne išskirtinius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, t. y. tokius, kurie perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini ir pakankami, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, proporcingi pirkimo objektui. Tiekėjų kvalifikacija yra tiesiogiai susijusi su viešojo pirkimo sutarties dalyku, pirkimo sąlygose negali būti keliami reikalavimai turėti kvalifikaciją atlikti kitus, pirkimo objektą nesudarančius darbus; tokie kvalifikaciniai reikalavimai būtų pertekliniai. Perkančioji organizacija turi diskreciją nustatyti, kokie konkretūs darbai sudaro pirkimo objektą. Ieškovės įsitikinimas, kad kitų tiekėjų kvalifikacija yra netinkama, pagrįstas Pirkimo sąlygų, apibrėžiančių pirkimo objektą, aiškinimu. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39-690/2015); pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška.

27Dėl pareigos organizuoti techninio projekto ekspertizę aiškinimo.

28Teismas iš esmės sutinka, kad techninio projekto ekspertizė yra techninio projekto dalis. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (dokumento suvestinė redakcija 2016-10-26) 7 straipsnio nuostatas bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų dalis naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto bei kitais 7 punkte numatytais atvejais. Bet kurio kito projekto, nenurodyto Reglamento 7 punkte, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva.

29Tačiau negalima nesutikti su atsakovės atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad teisės aktai nenumato galimybės techninio projekto ekspertizę atlikti pačiam rangovui, nes tai yra užsakovo (statytojo) pareiga. Statybos reglamento 14 punktas numato, kad atliekant bendrąją (dalinę) projekto ekspertizę, tikrinama, ar projekto (projekto dalies) sprendiniai atitinka: 14.1. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus [5.1], [5.9];14.2. Statybos įstatymo [5.1] 4 straipsnyje nustatytus esminius statinio reikalavimus [5.1] ir kitus statinio, jo inžinerinių sistemų, statybos sklypo tvarkymo reikalavimus, nustatytus statybos teisės aktuose; Tikrinant šių reikalavimų įvykdymą projekte, privaloma atsižvelgti į projekto sprendiniuose numatytas technines priemones normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuokrypiams kompensuoti, jei šioms priemonėms nustatyta tvarka pritarė šiuos normatyvinius dokumentus patvirtinusios institucijos [5.1, [5.9];14.3. statinių pritaikymo specifiniams invalidų poreikiams reikalavimus [5.1], [5.16], [5.17] (naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais);14.4. Statybos įstatymo nustatytus trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus [5.1]; 14.5. statinio statybos pagrindimą (galimybių studiją ar kitą investicijas pagrindžiantį dokumentą), kai atliekama statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, techninio projekto ekspertizė, jei toks dokumentas buvo parengtas; 14.6. techninio projekto [5.9] sprendinius (darbo projekto ekspertizės atveju); 14.7. statinyje planuojamos technologijos reikalavimai statinio, jo inžinerinių sistemų, statybos sklypo tvarkymo projektiniams sprendiniams priimti (pagal užduotį, parengtą projekto technologinės dalies projektuotojo ir patvirtintą statytojo (užsakovo); 14.8. tarpusavio projekto dalių sprendinių tarpusavio suderinamumo reikalavimus (bendrosios projekto ekspertizės atveju). Statybos reglamento 15 punktas numato, kad be 14 punkte išvardytų reikalavimų, atliekant statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, taip pat ypatingo statinio, neįrašyto į šią programą, jei jų statybos darbai perkami taikant Viešųjų pirkimų įstatymą, atliekant projekto ekspertizę, taip pat tikrinama: 15.1. ar statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai nėra didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmėmis;15.2. sąmatiniai statybos kainos apskaičiavimai. Reglamento 54 punktas numato, kad Projekto ekspertizės dalyviai yra: 54.1. statytojas (užsakovas) [5.1], kuris kartu yra ir projekto ekspertizės užsakovas; 54.2. projektuotojas (atstovaujamas projekto vadovo ir projekto dalių vadovų) [5.1]; 54.3. projekto (bendrosios ir dalinės) Ekspertizės rangovai bei ekspertizės vadovai. 55. Statytojas (užsakovas) privalo organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma (žr. Reglamento 7 punktą) arba savo iniciatyva.

30Taigi techninio projekto ekspertizės esmė - patikrinti projektuotojo atlikto techninio projekto atitikimo projekto užduoties sprendimams ir Statybas reglamentuojančių teisės aktų normų reikalavimams; specialus teisės aktas – STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ imperatyviai įtvirtina, kad projekto ekspertizės užsakovu turi būti statytojas (užsakovas), įtvirtina projekto ekspertizės užsakovo teisę parinkti projekto ekspertizės rangovą savo nuožiūra arba konkurso būdu, sudaryti su pasirinktu Ekspertizės rangovu sutartį ir pateikti jam statinio projektą ekspertizei atlikti; vadovautis ekspertizės akte pateiktomis privalomomis pastabomis ir projekto įvertinimu bei kontroliuoti, kad projektuotojas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku pataisytų projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas arba raštu statytojui (užsakovui) išdėstytų motyvus, jei minėtos pastabos prieštarauja statybos teisės aktams arba jų negalima įvykdyti; papildomai sumokėti projektuotojui už projekto pataisymus, jei juos reikia atlikti, kai pagal ekspertizės išvadas keičiami privalomieji projekto rengimo dokumentai ( STR 55.1-55.3 punktai). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismas sutinka su atsakovių pozicija, kad perkančioji organizacija neturėjo ketinimo įpareigoti projektuotoją atlikti savo parengto techninio projekto ekspertizę, o pirkimo sąlygose nurodyta sąvoka “organizuoti projekto ekspertizę“ negali reikšti tiekėjo įsipareigojimo pačiam atlikti tokią ekspertizę. Pripažinus, kad tiekėjas, parengęs techninį projektą negali atlikti savo projekto ekspertizės, įpareigojimas „organizuoti projekto ekspertizę“ negali būti vertinamas ir kaip subranga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.650 straipsnio nuostatomis, subrangovu laikomas rangovo pasitelktas kitas asmuo savo (rangovo) prievolėms įvykdyti.Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimuose, konsultacijose aiškinama, kad viešųjų pirkimų santykiuose subtiekėjo sąvoką reikėtų aiškinti analogiškai subrangovo sąvokai, t. y. subtiekėjais laikytini asmenys, kuriuos tiekėjas pasitelkia savo prievolėms įvykdyti. Kadangi pagal Pirkimo dokumentus neegzistuoja prievolė tiekėjui pačiam atlikti atitinkamus darbus, todėl negalima ir tokių darbų subranga.

31Pažymetina, kad trečiasis asmuo AB „Energetikos tinklų institutas” informavo, kad perkančioji organziacija LITGRID AB 2016-05-05 yra sudariusi prieliminarią sutartį su UAB „Projektų ekspertizė “ dėl statinio projekto ir statinio bendrosios arba dalinės ekspertizės atlikimo; trečiojo asmens vertinimu, tai rodo, kad perkančiai organizacijai žinoma pareiga užsakyti projekto ekspertizę. Ieškovė trečiojo asmens atsiliepime nurodytų faktinių duomenų nepaneigė. Trečiojo asmens nurodytos aplinkybės taip pat paneigia ieškovės pateiktą pirkimo sąlygų aiškinimą.

32Dėl pareigos organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą aiškinimo.

33Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 46 punktas numato, kad projektiniai tyrimai privalomi statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektams, taip pat kapitalinio remonto projektams, kai keičiamos pamatų konstrukcijos, rengti [14.1]. Projektiniai IGG tyrimai rekomenduojami atlikti ir statinio statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statinio statybos būdui parinkti ir galimybių studijai bei konkursinei dokumentacijai [14.15; 14.16]. Teismas pažymi, kad pagal byloje pateiktą projektavimo užduotį negalima vienareikšmiškai nustatyti, ar numatomos rekonstrukcijos atveju projektiniai tyrimai yra privalomi, ar rekomenduojami; tai – specialių žinių reikalaujantis vertinimas. Dėl to teismas sutinka su atsakovių pozicija, kad Pirkimo sąlygose nustatyta pareiga organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą gali pasireikšti ir tuo, kad rangovas nustatęs tokių darbų reikalingumą, informuoja apie tai užsakovą, o sutartis su tokių darbų vykdytojais sudaro pats užsakovas įstatymo nustatyta tvarka; ieškovės teiginys, kad inžinerinių tyrinėjimų darbų atlikimas sudarė pirkimo objekto dalį, kurį tiekėjai privalėjo atlikti patys ar per savo subrangovus, atmetamas, kaip nepagrįstas.

34Teismas sutinka su atsakovių procesiniuose dokumentuose pateikta pozicija, kad ieškovės nurodyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai 2016-12-11 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/201 dėl tiekėjų pareigos pasiūlyme išviešinti visus asmenis, net ir tuos, kurie tiesiogiai statybos darbų nevykdo, bet atlieka kitus rangovo įsipareigojimus, numatytus būsimoje pirkimo sutartyje, bei įrodyti šių pasitelkiamų asmenų teisę verstis atitinkama pirkimo objekto veikla, nagrinėjamoje byloje netaikytini. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota nuostata, jog teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori, o kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje Konkurso sąlygose (12.2.8 punktas) bei sąlygų 17 punkto, kuriame įtvirtinta pirkimo objekto apibrėžtis, rangos sutarties projekte (5.2, 5.4, 5.5 punktai) buvo nustatyta, kad darbo projekto ekspertizė – vienas iš sutartinių rangovo įsipareigojimų, kurių tinkamo įgyvendinimo pareiga pastarajam buvo nustatyta; pirkimo sąlygose buvo tiesiogiai nurodyta, kad rangovas turi užsakyti ir sumokėti už darbo projekto ekspertizę (sutarties projekto 5.5 punktas). Nagrinėjamoje byloje tokių faktinių aplinkybių (įpareigojimų tiekėjams) nenustatyta; rangovo pareiga organizuoti tokius darbus negali būti tapatinama su tokių darbų atlikimų pačiam arba per subrangovus dėl jau aptartų motyvų.

35Teismas taip pat sutinka su atsakovių teiginiu, kad ieškovė nebuvo pakankamai aktyvi ir sąžininga gindama savo galimai pažeistas teises. Pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Teismai tokiu atveju gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (LAT 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Nors ieškovė pareikštame ieškinyje pirkimo sąlygų neginčijo, tačiau savo ieškinį ji pagrindė kontraversišku pirkimo sąlygų, apibrėžiančių pirkimo objektą, aiškinimu. Pirkimas ir jo sąlygos buvo paskelbtos 2015 m. gruodžio 23 d., t.y. tiekėjai turėjo galimybę išsklaidyti savo abejonės dėl perkamų darbų apimties ir atitinkamai dėl perkančiosios organizacijos keliamų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams. Ieškovei kilo abejonių dėl pirkimo objekto ir kitų tiekėjų, užėmusių 1-5 vietas prieš ieškovę (kurios pasiūlymas yra brangiausiais), tik po sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo 2016 m. rugpjūčio 16 d. ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog kitiems tiekėjams kiltų neaiškumų dėl pirkimo sąlygų aiškinimo, kad pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija būtų vertinama ne pagal pirkimo sąlygose numatytus reikalavimus. Teismo vertinimu, ginčo dėl pirkimo sąlygų turinio aiškinimo inicijavimas po pasiūlymų vertinimo prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui (VPĮ 3 straipsnio 3 dalis). Reziumuodamas teismas daro išvadą, kad atsakovas, vertindamas trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimą Prikimo sąlygų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktams, ir pripažinęs ją tinkama, nepažeidė Pirkimo sąlygų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, imperatyviųjų teisės normų (viešųjų pirkimo principų bei tikslo (VPĮ 3, 39 str.)), dėl to ieškinys atmetamas.

36Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų.

38Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

39Trečiasis asmuo AB „Energetikos tinklų institutas“ patyrė 1148,20 Eur atstovavimo išlaidų, trečiasis asmuo UAB „Axis Power“ – 6243,60 Eur atstovavimo išlaidų, jas prašo priteisti iš ieškovės. Prašymai tenkinami (CPK 98 straipsnio 1,2 dalys).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

41atmesti UAB „A. Žilinskio ir ko“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, „LITGRID“ AB dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

42Priteisti iš ieškovės UAB „A.Žilinskio ir ko“ (juridinio asmens kodas 158102142) trečiajam asmeniui UAB „Axis Power“ (juridinio asmens kodas 135175277) 6243,60 Eur atstovavimo išlaidų, trečiajam asmeniui AB „Energetikos tinklų institutas“ (juridinio asmens kodas 304151376) 1148,20 Eur atstovavimo išlaidų.

43Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo... 3. Nurodė, kad dalyvauja atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Pirkime,... 4. Pažymėjo, jog tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl to, kad ginčo darbai... 5. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo... 6. Atsakovė „LITGRID“ AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė... 7. Trečiasis asmuo AB „Energetikos tinklų institutas“ pateikė atsiliepimą... 8. Ieškovas pateiktu dubliku palaikė ieškiniu reiškiamus reikalavimus ir... 9. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo... 10. Trečiasis asmuo UAB „Axis Power“ triplike nurodė, ieškovė dublike... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pagal atsakovių AB... 13. 2016 m. vasario 17 d. ieškovė pateikė pirminį pasiūlymą pirkimui, o 2016... 14. 2016 m. rugpjūčio 16 d. atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras"... 15. 2016 m. rugpjūčio 16 d. ir 2016 m. rugpjūčio 29 d. ieškovė kreipėsi į... 16. 2016 m. rugpjūčio 31 d. ieškovė atsakovei pareiškė pretenziją, kurioje... 17. 2016 m. rugsėjo 8 d. atsakovė atmetė ieškovės pretenziją.... 18. 2016 m. rugsėjo 23 ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 19. Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo... 20. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 21. Teismas konstatuoja, kad ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma... 22. Ginčas tarp šalių kilęs dėl trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimo... 23. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija turėjo teisę ir pareigą... 24. Ieškovė remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais 2016-12-11... 25. Atsakovė atsakyme į pretenziją bei procesiniuose dokumentuose nuosekliai... 26. Ieškovė nurodo kad, nors pirkimo sąlygose experssis verbis nenurodyta... 27. Dėl pareigos organizuoti techninio projekto ekspertizę aiškinimo.... 28. Teismas iš esmės sutinka, kad techninio projekto ekspertizė yra techninio... 29. Tačiau negalima nesutikti su atsakovės atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad... 30. Taigi techninio projekto ekspertizės esmė - patikrinti projektuotojo atlikto... 31. Pažymetina, kad trečiasis asmuo AB „Energetikos tinklų institutas”... 32. Dėl pareigos organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą aiškinimo.... 33. Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir... 34. Teismas sutinka su atsakovių procesiniuose dokumentuose pateikta pozicija, kad... 35. Teismas taip pat sutinka su atsakovių teiginiu, kad ieškovė nebuvo... 36. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 38. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos... 39. Trečiasis asmuo AB „Energetikos tinklų institutas“ patyrė 1148,20 Eur... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 41. atmesti UAB „A. Žilinskio ir ko“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo... 42. Priteisti iš ieškovės UAB „A.Žilinskio ir ko“ (juridinio asmens kodas... 43. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...