Byla B2-460-173/2014
Dėl UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, UAB „Žvelk plačiau“ ir UAB „Skirnuva“ direktoriaus skundus dėl restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Jungtinė auditorių kontora“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, išnagrinėjęs restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ administratoriaus prašymą dėl UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, UAB „Žvelk plačiau“ ir UAB „Skirnuva“ direktoriaus skundus dėl restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Jungtinė auditorių kontora“,

Nustatė

2restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ administratorius A. V. prašo UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylą nutraukti. Nurodo, kad 2014 m. spalio 10 d. įvyko restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimas. Jo metu kreditoriai nutarė nepritarti pasiūlytam nutarimo projektui „patvirtinti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ veiklos ataskaitai apie restruktūrizavimo plano vykdymą už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014m. rugpjūčio 31 d.“ Įpareigojo administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos pateikti teismui prašymą nutraukti UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylą. Į pareigojo įmonės administracijos vadovą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3UAB „Žvelk plačiau“, kuri yra UAB „Skirnuva“ kreditorius, UAB „Skirnuva“ generalinis direktorius prašo panaikinti visus tris 2014 m. spalio 10 d. restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimo nutarimus.

4Nurodo dėl nutarimo apie įmonės restruktūrizavimo plano vykdymą priėmimą. Bankrutuojanti AB „Snoras“ su 24 527 413, 75 Lt teismo patvirtintu finansiniu reikalavimu iš visų 40 529 570, 43 Lt dydžio finansinių reikalavimų, turi 59, 86 proc. visų reikalavimų, o su kitu įkaito turėtoju AB Šiaulių banku (995 452,50 Lt) 2,46 proc. – jų kreditoriniai reikalavimai sudaro 62,32 proc. Tam, kad priimtų sprendimus 2/3 kreditorių susirinkimo balsų dauguma – jiems tereikia pritraukti papildomai tik 4 proc. nuo visų kreditorinių reikalavimų. Todėl be banko Snoras pritarimo negalima priimti jokio kreditorių susirinkimo nutarimo.

5Pasinaudodami ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalimi, jog kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorinių sumos vertinės išraiškos, bankai neteisėtai patvirtino įmonės restruktūrizavimo planą, pažeidžiant ĮRĮ 13 straipsnio 8 dalies reikalavimus, jog kreditorių, kuriems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsipareigojimų vykdymo terminai nebuvo suėję, reikalavimai tenkinami ne anksčiau kaip suėjus šiam terminui. Kadangi BAB Snoras UAB-vei „Skirnuva“ suteikta paskola privalo būti grąžinta tik 2015 m. gegužės 21 d., tai restruktūrizavimo plano nuostata, jog kreditorinis BAB „Snoras“ reikalavimas pradedamas dengti nesuėjus terminui grąžinti paskolą 2015 m. gegužės 21d., yra ĮRĮ 13 straipsnio 8 dalies pažeidimas, todėl kreditorių susirinkimas, atsisakydamas keisti restruktūrizavimo planą pagal kreditorių susirinkimo darbotvarkės pirmą klausimą, pažeidė ĮRĮ 13 straipsnio 8 dalies reikalavimus.

6Bankai pažeidė kitų restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių lygias teises, nes pažeidžiant ĮRĮ 13 straipsnio 8 dalį išsikovojo, jog tik šiems bankams nuo jų kreditorinių reikalavimų dar būtų mokamos ir palūkanos. Restruktūrizavimo plane nenumatyta, jog palūkanas nuo savo teisme patvirtintų kreditorinių reikalavimų gauna ir kiti kreditoriai.

7Buvo pažeista ir ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalis, numatanti, jog pirmuoju etapu pagal šio straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antruoju etapu ta pačia eile tenkinami likusieji kreditorių reikalavimai (palūkanos ir netesybos). Dėl ko kreditorių susirinkimo nutarimas pirmu darbotvarkės klausimu yra ne tik nepagrįstas, bet ir neteisėtas.

8Dėl nutarimo siūlyti teismui nutraukti restruktūrizavimo bylą

92014 m. rugsėjo 15 d. buvo gautas bankrutuojančios AB banko Snoras prašymas Nr. C- 05-05957/14 „Dėl restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimo sušaukimo, kuriame nurodoma, jog RUAB „Skirnuva“ netinkamai vykdo restruktūrizavimo plane numatytas restruktūrizavimo plano nuostatas, nes nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos (2012-06-21) iki 2014-08-21 bankui privalėdama sumokėti 1 387 809,79 Lt palūkanų, sumokėjo tik jų dalį, t.y. 96 392,13 Lt (įsiskolinimas – 1 291 417, 66 Lt). Tai reiškia, jog susirinkimas šaukiamas dėl to, kad bankui nėra mokamos palūkanos pagal teismo patvirtintą AB banko Snoras kreditorinį reikalavimą. Bet reikalavimas sušaukti 2014 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimą bei nutraukti restruktūrizavimo bylą dėl to, kad nevykdomas restruktūrizavimo planas yra neteisėtas, nes reikalavimas mokėti palūkanas pažeidžia Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 2 ir dalių nuostatas.

10Dėl 2014 m. spalio 10 d. restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimo darbotvarkėje nenumatytų nutarimų priėmimo

11Nurodo, jog kreditorių susirinkimas priėmė nutarimus jo darbotvarkėje nenumatytais klausimais:

121.Įpareigoti RUAB „Skirnuva“ administracijos vadovą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo;

132.RUAB „Skirnuvos“ vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kiekvienas kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skirnuva“ be atskiro įspėjimo.

14Nutarimai yra neteisėti, kadangi klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo numatyta 2014 m. spalio 10 d. RUAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimo darbotvarkėje. Tuo pažeistos ĮRĮ 26 straipsnio 3 ir 4 dalys. Bankroto bylos iškėlimą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas, o ne restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių susirinkimuose priimami nutarimai.

15Suinteresuotas asmuo bankrutuojanti AB „Snoras“ prašo tenkinti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ įgalioto asmens A. V. prašymą nutraukti UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylą ir restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ ir UAB „Žvelk plačiau“ skundus atmesti.

16Nurodo, kad banko suinteresuotumas šioje byloje yra akivaizdus, nes bankas yra restruktūrizuojamos įmonės kreditorius, turintis 59, 86 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos ir pirmininkavęs skundžiamame kreditorių susirinkime.

17Dar 2014 m. gegužės 28 d. vykusiame įmonės kreditorių susirinkime buvo konstatuota, jog įmonė, atsižvelgiant į jos pateiktus duomenis apie 2013 m. veiklos rezultatus bei įsipareigojimų vykdymą pagal teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintą restruktūrizavimo planą, nesugebėjo vykdyti patvirtinto restruktūrizavimo plano, t.y. nepasiekė planuotų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų, nevykdė prisiimtų finansinių įsipareigojimų, įmonės veiklos rezultatai nepatenkinami, veiklos tęstinumas yra abejotinas. Taip pat buvo nustatyt, kad atsižvelgus į realias įkeisto turto pardavimo kainas, išlieka didelė rizika, jog įmonė nesugebės atsiskaityti su kreditoriais , todėl kreditorių susirinkimas jos vadovą įpareigojo: 1) Per dvi savaites užsakyti, iki 2014 m. birželio 11 d., ir per du mėnesius pateikti, iki 2014 m. liepos 28 d., atliktas naujas bankui įkeisto nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas (vertintojų kandidatūras prieš tai suderinus su banku); 2) gavus įkeisto nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos surašymo dienos paruošti ir pateikti administratoriui pataisytus įmonės restruktūrizavimo plano pakeitimus, ne vėliau kaip per kalendorinių dienų sušaukti kreditorių susirinkimą.

18Bet bankui nebuvo pateikta įkeisto įmonės turto vertinimo ataskaita, nuo 2013 m. rugsėjo mėn. nemokamos teismo patvirtintame restruktūrizavimo plane numatytos palūkanos. Bankas 2014 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. C-05-04002/14 paprašė administratoriaus sušaukti įmonės kreditorių susirinkimą, kuris apsvarstytų jos vadovo pateiktą ataskaitą dėl restruktūrizavimo plano vykdymo bei nutarimo projektą, kuriame būtų siūloma restruktūrizavimo bylą nutraukti ir inicijuoti įmonės bankroto procedūrą.

192014 m. spalio 10 d. įvyko įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame buvo nagrinėjami tokie darbotvarkės klausimai:1) dėl įmonės veiklos ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą; 2)dėl siūlymo teismui nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą; 3) dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano pakeitimams.

20Dėl įmonės veiklos ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą priėmimo( pirmo susirinkimo darbotvarkės klausimas) nepatvirtinimo

21Kreditorių susirinkime 62,84 proc. visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių nusprendė netvirtinti įmonės veiklos ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.

22Bankas prieštarauja skunduose nurodytai nuomonei, kad įmonės restruktūrizavimo planas yra neteisėtas. Įmonės restruktūrizavimo planas yra patvirtintas įsiteisėjusia, galutine ir neskundžiama teismo nutartimi, todėl bet kokie argumentai apie restruktūrizavimo plano neteisėtumą atmestini kaip nepagrįsti. Bet kokie argumentai apie tai, kad banko kreditorinio reikalavimo tenkinimo terminas dar nėra suėjęs, ir dėl to kreditorių susirinkimas negalėjo priimti nutarimų, yra taip pat nepagrįsti, kadangi 1) banko kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas teismo 2012 m. gruodžio 13d. nutartimi įmonės restruktūrizavimo plane, mokėjimas kreditoriui yra einamosios restruktūrizuojamo asmens įmokos (ĮRĮ 2 straipsnio 9 dalis), kurios turi būti mokamos nustatytais terminais, o jų nemokėjimas reiškia restruktūrizavimo plano bei ĮRĮ nuostatų pažeidimą, todėl įmonės restruktūrizavimo plane numatytų palūkanų mokėjimas hipotekiniams kreditoriams yra einamieji įmonės mokėjimai, kurie negali būti laikomi kreditorinio reikalavimo tenkinimu, todėl teiginiai apie ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalies pažeidimą yra nepagrįsti.

23Įmonės kreditorių negalėjo tenkinti įmonės veiklos rezultatai, pateikti įmonės veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014m. rugpjūčio 31d., nes joje matyti, kad įmonė tinkamai nevykdė restruktūrizavimo plano (ūkinės –finansinės veiklos rezultatai yra neigiami, nemokamos palūkanos hipotekiniams kreditoriams bei einamieji mokėjimai VSDFV ir VMI, laiku neatsiskaitoma su darbuotojais, nepateiktos įkeisto turto vertinimo ataskaitos, todėl kreditoriai pagrįstai ir teisėtai nepatvirtino įmonės veiklos ataskaitos.

24Dėl nutarimo siūlyti teismui nutraukti restruktūrizavimo bylą (2 susirinkimo darbotvarkės klausimas)

25ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu imperatyviai nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla nutraukiama, kai restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Jau 2014 m. gegužės 28 d. vykusiame įmonės kreditorių susirinkime buvo konstatuota, jog įmonė, atsižvelgiant į jos pateiktus duomenis apie 2013 m. veiklos rezultatus bei įsipareigojimų vykdymą pagal teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintą restruktūrizavimo planą, nesugebėjo vykdyti patvirtinto restruktūrizavimo plano, t.y. nepasiekė planuotų ūkinės veiklos-finansinės veiklos rezultatų, neįvykdė prisiimtų finansinių įsipareigojimų, įmonės veiklos rezultatai nepatenkinami, o veiklos tęstinumas yra abejotinas.

26Įmonės veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. pati įmonė nurodo, kad per visą restruktūrizavimo laikotarpį sugebėtų patenkinti tik 37,10 proc. visų kreditorių reikalavimų. Pati įmonė pripažino, kad nesugebės įvykdyti restruktūrizavimo plano ir patenkinti kreditorių reikalavimų restruktūrizavimo plane nurodyta apimtimi bei laikotarpiu.

27Pagal patvirtintą įmonės restruktūrizavimo planą, iki 2013 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo patenkinti pirmos eilės kreditorių reikalavimų už bendrą 450 000 Lt sumą, kai tuo tarpu 2014 m. rugpjūčio 31 d. padengtų pirmos eilės kreditorinių reikalavimų suma tesudarė 341 000 lt. Per einamuosius (2014), įmonė turėjo papildomai padengti 1 622 929 Lt pirmos eilės kreditorinių reikalavimų sumą. Taigi, restruktūrizavimo planas akivaizdžiai nebuvo vykdomas jau 2013 m. pabaigoje. Taip pat įmonė nemoka ir einamųjų mokėjimų, t.y. hipotekiniams kreditoriams nemokamos palūkanos pagal restruktūrizavimo planą, įmonės skola VSDFV biudžetui (einamieji mokėjimai) sudaro 400 000 Lt, skola valstybės biudžetui (einamieji mokėjimai VMI) sudaro 474 855 Lt. Tokie faktai yra savarankiški pagrindai restruktūrizavimo bylos nutraukimui.

28

29Dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkėje numatytų nutarimų priėmimo

30Bankas pažymi, jog jokie į kreditorių susirinkimo darbotvarkę neįtraukti klausiami nebuvo svarstomi. Įpareigojimai administratoriui bei įmonės vadovui kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo bei bankroto bylos iškėlimo buvo sudedamoji klausimo dėl kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo dalis.

31Kreditoriams konstatavus, jog restruktūrizavimo planas nėra vykdomas bei pritarus restruktūrizavimo bylos nutraukimui, administratorius, vadovaudamasis ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu, turi kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Pareiga įmonės vadovui kreiptis į teismą taip pat kyla iš ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalies. Taigi, kreditorių susirinkime išvardinti įpareigojimai administratoriui ir įmonės vadovui yra teisėti ir pagrįsti.

32Vadovaujantis 24 straipsnio 7 punktu, įmonė nėra kreditorius, todėl neturi teisės ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimų. Ši teisė suteikta tik kreditoriui, todėl įmonės skundas yra neteisėtas ir teismo negali būti tenkinamas.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Jungtinė auditorių kontora“ prašo pareiškėjų skundus atmesti ir restruktūrizavimo bylą nutraukti.

34Nurodo, kad UAB „Jungtinė auditorių kontora“ yra pareiškėjo RUAB „Skirnuva“ kreditorius.

35Dėl įmonės veiklos ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą priėmimo (pirmas susirinkimo darbotvarkės klausimas) nepatvirtinimo

36Jokių argumentų, kad kreditorių susirinkimas priėmė neteisėtą nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu, skunduose nepateikta. Susirinkimas sušauktas teisėtai, apie susirinkimą kreditoriai informuoti tinkamai bei laiku, jame dalyvavo daugiau kaip ½ dalis kreditorių (71,12 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų), o nutarimo pirmu darbotvarkės klausimu priėmimui reikia daugiau kaip ½ dalį visų kreditorių balsų. Už Ataskaitos patvirtinimą nebalsavo nei vienas kreditorius, 62,84 proc. kreditorių balsavo prieš ataskaitos tvirtinimą, todėl nutarimas priimtas teisėtai.

37UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo planas yra patvirtintas įsiteisėjusia, galutine ir neskundžiama teismo nutartimi. Remiantis CPK 18 straipsniu, ši nutartis privaloma visiems asmenims, įskaitant ir pareiškėjus, ji yra galiojanti ir nenuginčyta, todėl bet kokie argumentai apie restruktūrizavimo plano neteisėtumą atmestini kaip nepagrįsti.

38Bet kokie argumentai apie tai, kad BAB „Snoras“ kreditorinio reikalavimo terminas dar nėra suėjęs, ir neva dėl to susirinkimas negalėjo priimti nutarimų, yra nepagrįsti, kadangi: šio kreditoriaus kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas pareiškėjo UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje; pagal ĮRĮ nuostatas, palūkanų, numatytų restruktūrizavimo plane, mokėjimas kreditoriui yra einamosios restruktūrizuojamo asmens įmokos (ĮRĮ 2 straipsnio 9 dalis), kurios turi būti mokamos nustatytais terminais, o jų nemokėjimas reiškia restruktūrizavimo plano bei ĮRĮ nuostatų pažeidimą.

39Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu nustatyta, jog teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.

402014 m. spalio 10 d. įvyko Restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių susirinkimas. Darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai: 1. Dėl įmonės veiklos ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą: 2.Dėl pasiūlymo teismui nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą; 3. Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano pakeitimams.

41Kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti pasiūlytam nutarimo projektui „patvirtinti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ veiklos ataskaitą apie restruktūrizavimo plano vykdymą už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. Už tokį nutarimą balsavo susirinkime 62,84 proc. visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių

42Toks kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad įmonė nevykdo įmonės restruktūrizavimo plano. Teismo patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 40 522 632, 64 Lt sumą. Pardavus turtą įmonė planuoja gauti 8,2 mln. Litų, 4, 8 mln. Litų iš įmonės skolininko UAB „Transta“, apie 2 mln. iš kt. debitorių. Visos gautos pajamos sudarytų 15, 04 mln. litų sumą. Šios sumos nepakanka padengti kreditorinius reikalavimus.

43Įmonė tik iš dalies atsiskaitė su įmonės darbuotojais. Tai tai reiškia, jog planas šioje dalyje nėra tinkamai vykdomas.

44Įmonės veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. įmonė nurodo, kad per visą restruktūrizavimo laikotarpį sugebėtų patenkinti tik 37,10 proc. visų kreditorinių reikalavimų. Taip pat auga įmonės skola VSDFV biudžetui (400 000 Lt skola), skola valstybės biudžetui (einamieji mokėjimai VMI sudaro 474 855 Lt skolą).

45UAB „Skirnuva“ nepateikė įrodymų apie savo realias galimybes vykdyti restruktūrizavimo planą.

46Teismas, apibendrinęs išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog teismui pateikta pakankamai įrodymų, kad įmonės restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, o tai yra pagrindas restruktūrizavimo bylą nutraukti.

47Restruktūrizuojama UAB „Skirnuva“ nurodžiusi bankrutuojanti AB bankas Snoras prašė sušaukti kreditorių susirinkimą dėl to, kad restruktūrizuojam įmonė netinkamai vykdo restruktūrizavimo plane numatytas restruktūrizavimo plano nuostatas, nes nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos (2012m. birželio 21 d.). iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. bankui privalėdama sumokėti 1 387 809, 79 Lt palūkanų sumokėjo tik jų dalį, t.y. 96 392,13 Lt (įsiskolinimas – 1 291 417,66 Lt). Kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas tik dėl to, kad bankrutuojančiam bankui (kreditoriui) nėra mokamos palūkanos pagal teismo patvirtintą kreditorinį reikalavimą. Toks banko reikalavimas pažeidžia Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 2 ir 8 dalių nuostatas, todėl palūkanų mokėjimas vienam kreditoriui yra neteisėtas ir pažeidžiantis kitų kreditorių interesus.

48Teismas sutinka, kad palūkanų bankui nemokėjimas negali būti pagrindu nutraukti restruktūrizavimo bylą. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsniu nustatyta kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Šio įstatymo 2 dalimi nustatyta, jog visi kreditorių reikalavimai pagal šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse nustatytą eiliškumą tenkinami dviem etapais. Pirmuoju etapu pagal šio straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antruoju etapu ta pačia eile tenkinami likusieji kreditorių reikalavimai (palūkanos ir netesybos). Todėl bankui palūkanų, nors jų mokėjimas įtrauktas į įmonės restruktūrizavimo planą, nemokėjimas negali būti pagrindu nutraukti restruktūrizavimo.

492014m. spalio 10 d. įmonės kreditorių susirinkimas priėmė du nutarimus, kuriais įpareigojo įmonės vadovą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skirnuva“; įmonės vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kiekvienas kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skirnuva“ be atskiro įspėjimo. Šie kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja tiek Įmonių bankroto, tiek Įmonių restruktūrizavimo įstatymams, kadangi kreditorių susirinkimo nutarimai negali reguliuoti bankroto proceso, dėl ko minėti kreditorių susirinkimo nutarimai yra niekiniai, nesukeliantys teisinių pasekmių.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 26 straipsniu, 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 3 dalimi,

Nutarė

51panaikinti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ 2014 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo priimtus šiuos nutarimus:

521.Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ administracijos vadovą ne vėliau kaip 14 dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo;

532. Restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ administracijos vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kiekvienas kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB Skirnuva“ be atskiro įspėjimo.

54Nutraukti UAB „Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, restruktūrizavimo bylą.

55Apie teismo nutartį nutrakti UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylą restruktūrizavimo administratorius UAB „įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

56Išaiškinti, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

57Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, išnagrinėjęs... 2. restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ administratorius A. V. prašo UAB... 3. UAB „Žvelk plačiau“, kuri yra UAB „Skirnuva“ kreditorius, UAB... 4. Nurodo dėl nutarimo apie įmonės restruktūrizavimo plano vykdymą... 5. Pasinaudodami ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalimi, jog kreditorių susirinkimas... 6. Bankai pažeidė kitų restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių lygias... 7. Buvo pažeista ir ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalis, numatanti, jog pirmuoju etapu... 8. Dėl nutarimo siūlyti teismui nutraukti restruktūrizavimo bylą... 9. 2014 m. rugsėjo 15 d. buvo gautas bankrutuojančios AB banko Snoras prašymas... 10. Dėl 2014 m. spalio 10 d. restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių... 11. Nurodo, jog kreditorių susirinkimas priėmė nutarimus jo darbotvarkėje... 12. 1.Įpareigoti RUAB „Skirnuva“ administracijos vadovą ne vėliau kaip per... 13. 2.RUAB „Skirnuvos“ vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių... 14. Nutarimai yra neteisėti, kadangi klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo... 15. Suinteresuotas asmuo bankrutuojanti AB „Snoras“ prašo tenkinti... 16. Nurodo, kad banko suinteresuotumas šioje byloje yra akivaizdus, nes bankas yra... 17. Dar 2014 m. gegužės 28 d. vykusiame įmonės kreditorių susirinkime buvo... 18. Bet bankui nebuvo pateikta įkeisto įmonės turto vertinimo ataskaita, nuo... 19. 2014 m. spalio 10 d. įvyko įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame buvo... 20. Dėl įmonės veiklos ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą... 21. Kreditorių susirinkime 62,84 proc. visų teismo patvirtintų įmonės... 22. Bankas prieštarauja skunduose nurodytai nuomonei, kad įmonės... 23. Įmonės kreditorių negalėjo tenkinti įmonės veiklos rezultatai, pateikti... 24. Dėl nutarimo siūlyti teismui nutraukti restruktūrizavimo bylą (2... 25. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu imperatyviai nustatyta, kad įmonės... 26. Įmonės veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014... 27. Pagal patvirtintą įmonės restruktūrizavimo planą, iki 2013 m. gruodžio 31... 28. ... 29. Dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkėje numatytų nutarimų priėmimo... 30. Bankas pažymi, jog jokie į kreditorių susirinkimo darbotvarkę neįtraukti... 31. Kreditoriams konstatavus, jog restruktūrizavimo planas nėra vykdomas bei... 32. Vadovaujantis 24 straipsnio 7 punktu, įmonė nėra kreditorius, todėl neturi... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Jungtinė... 34. Nurodo, kad UAB „Jungtinė auditorių kontora“ yra pareiškėjo RUAB... 35. Dėl įmonės veiklos ataskaitos apie restruktūrizavimo plano vykdymą... 36. Jokių argumentų, kad kreditorių susirinkimas priėmė neteisėtą nutarimą... 37. UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo planas yra patvirtintas įsiteisėjusia,... 38. Bet kokie argumentai apie tai, kad BAB „Snoras“ kreditorinio reikalavimo... 39. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu... 40. 2014 m. spalio 10 d. įvyko Restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių... 41. Kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti pasiūlytam nutarimo projektui... 42. Toks kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad... 43. Įmonė tik iš dalies atsiskaitė su įmonės darbuotojais. Tai tai reiškia,... 44. Įmonės veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014... 45. UAB „Skirnuva“ nepateikė įrodymų apie savo realias galimybes vykdyti... 46. Teismas, apibendrinęs išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog teismui... 47. Restruktūrizuojama UAB „Skirnuva“ nurodžiusi bankrutuojanti AB bankas... 48. Teismas sutinka, kad palūkanų bankui nemokėjimas negali būti pagrindu... 49. 2014m. spalio 10 d. įmonės kreditorių susirinkimas priėmė du nutarimus,... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 51. panaikinti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ 2014 m. spalio 10 d.... 52. 1.Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ administracijos vadovą... 53. 2. Restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ administracijos vadovui per 14... 54. Nutraukti UAB „Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, restruktūrizavimo... 55. Apie teismo nutartį nutrakti UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylą... 56. Išaiškinti, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2... 57. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...