Byla 2YT-755-1030/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas, E. S., uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST 2“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas, E. S., uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST 2“.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjo R. S. skundas dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašo panaikinti antstolio Aleksandro Selezniovo 2019 m. spalio 25 d. patvarkymą Nr. S1d-113067 „Dėl turto įkainavimo“ vykdomojoje byloje Nr. 0010/16/01182. Nurodo, kad antstolis priėmė formalų sprendimą, kuriuo pagrindu be jokios gilesnės analizės buvo nuspręsta nesivadovauti Ekspertizės aktu, kuriuo nustatyta turto vertė 490 000 Eur, o vadovautis 2019 m. balandžio 10 d. ataskaita ir turtą įvertino 600 000 Eur suma. Teigia, kad Ekspertizės aktu turtas yra įkainotas tokia verte, kuri yra artimiausia realiai tokiam turtui taikytinos rinkos vertės.

5Antstolis 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu Nr. S1c-119216 pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė pareiškėjo skundą nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalis). Nurodo, kad visi antstolio atlikti vykdymo veiksmai, atitinka CPK ir teismų formuojamos praktikos reikalavimus.

6Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „EDS INVEST 2“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriuo prašoma pareiškėjo skundo netenkinti. Nurodo, kad turto varžytinių kainą nustatant pagal mažiausią iš šių turto verčių (Ekspertės aktą – 490 000 Eur), kaip to šiuo metu pageidauja pareiškėjas, liktų nepatenkinta didelė dalis išieškotojos turimo reikalavimo į pareiškėją bei E. S.. Remiantis tuo, kad pagal vykdomojoje byloje esančius duomenis Turto vertė gali būti didesnė nei nustatyta Ekspertizės akte, Turtą turėtų būti siekiama parduoti didesne galima verte. Priešinga situacija neatitiktų nei išieškotojos, nei pareiškėjo (bei E. S.) interesų. Teigia, kad antstolis priimdamas pareiškėjo ginčijamą patvarkymą nepažeidė jokių CPK ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų atlikimą, reikalavimų. Tuo tarpu, pareiškėjas savo skunde nepateikė jokių aiškių ir pagrįstų argumentų, kaip pareiškėjo interesai yra pažeidžiami Turto vertę nustačius 600 000 Eur, o ne 490 000 Eur. Pareiškėjas savo skunde išimtinai kartoja ir akcentuota tik tą aplinkybę, jog Turto vertė turėtų būti nustatytą pagal Ekspertizės aktą.

7Teismas konstatuoja:

8Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/16/01182, kuri pradėta vykdyti pagal 2016 m. balandžio 11 d. Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JŠ-4148 dėl 666 737,23 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko R. S., parduodant R. S. ir jo sutuoktinei E. S. nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą iš varžytinių, pirminio išieškotojo UAB „Medicinos bankas“ (kuris 2018 m. spalio 15 d., reikalavimo teisių perleidimo sutartimi reikalavimo teisę perleido naujajam kreditoriui UAB „EDS INVEST 2“) naudai (I tomas, v. b. l. 4-5, V tomas, v. b. l. 3-5).

9Vykdant 2016 m. balandžio 11 d. Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro išduoto vykdomojo įrašo reikalavimus vykdomojoje byloje 2016 m. gegužės 5 d. turto arešto aktais Nr. S1a-29718 ir S1a-29716 antstolis areštavo pareiškėjui ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą - žemės sklypą, gyvenamąjį pastatą su verslo patalpomis ir inžinerinius statinius (kiemo aikštelė su tvora), esančius adresu ( - ) (toliau – Turtas) (I tomas, v. b. l. 56-57, 59-60). Antstolis 2019 m. balandžio 29 d. patvarkymu Nr. Sld-47476 dėl areštuoto Turto vertės nustatymo, atsižvelgiant į 2019 m. balandžio 29 d. nekilnojamojo turto vertintojo UAB „INREAL“ nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 19/04-158KL, nustatė, kad Turto vertė lygi 600 000 Eur sumai (IV tomas, v. b. l. 133).

10Pareiškėjui užginčijus nustatytą Turto vertę 2019 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymu Nr. Sld-85704 dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, buvo paskirta Turto ekspertizė, 2019 m. spalio 3 d. patvarkymu Nr. Sld-106140 dėl areštuoto turto perkainojimo nustatyta, kad atsižvelgiant į teismo ekspertės paruoštą ekspertizės aktą Nr. 2019/09-04EK, perkainojamas 2016 m. gegužės 5 d. turto arešto aktais Nr. Sla-29718 ir Nr. Sla-29716 areštuotas pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausantis Turtas, kurio ekspertizės metu nustatyta vertė yra 490 000 Eur (V tomas, v. b. l. 20-21, 168-169).

112019 m. spalio 23 d. antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojos UAB „EDS INVEST 2“ prašymas dėl turto vertės nustatymo, kuriame nurodyta, jog remiantis tuo, kad egzistuoja didelė tikimybė, jog atlikus išieškojimą iš Turto, jo vertės nepakaks visų pareiškėjo ir jo sutuoktinės įsipareigojimų įvykdymui, bei siekiant tiek tinkamo išieškotojo UAB „EDS INVEST 2“, tiek ir skolininkų interesų užtikrinimo, šiuo atveju vykdant išieškojimą iš Turto turėtų būti vadovaujamasi ta Turto verte, kuri vykdomosios bylos duomenimis yra didesnė (t. y. užtikrintų kuo didesnį įsiskolinimo sumos išieškojimą). Papildomai, pažymėta, jog šioje vykdomojoje byloje dar nebuvo organizuotos Turto varžytynės, kurios būtų skelbtos remiantis nustatyta Turto verte – 600 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant Turtą parduoti kuo didesne kaina, Turtas turi būti įkainotas 600 000 Eur verte (V tomas, v. b. l. 185).

12Skundžiamu 2019 m. spalio 25 d. patvarkymu „Dėl turto įkainavimo“ Nr. Sld-113067 antstolis, atsižvelgdamas į išieškotojo poziciją bei į skolininko interesus (turtą parduoti kaip galima brangiau) nustatė, kad vykdant 2016 m. balandžio 11 d. Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro išduoto vykdomojo įrašo reikalavimus, bus vadovaujamasi, 2019 m. balandžio 29 d. patvarkymu Nr. Sld-47476 dėl areštuoto turto vertės nustatymo, kuriuo atsižvelgiant į 2019 m. balandžio 10 d. nekilnojamojo turto vertintojo UAB „INREAL“ nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 19/04-158KL, nustatyta skolininkui ir jo sutuoktinei, priklausančio Turto vertė lygi 600 000 Eur sumai (V tomas, v. b. l. 188-189).

13Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas, visų pirma, skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

14Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

15Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 ir 4 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą; jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti; šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos; ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 682 straipsnio 3 dalis).

16Pažymėtina, kad įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę (CPK 686 straipsnio 2 dalis). Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008). Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2009; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007).

17Teismas sutinka tiek su antstolio, tiek su išieškotojos pozicija, kad Turtą pardavus kaip galima brangiau tai atitiks tiek išieškotojos, tiek skolininkų interesus. Taip pat sutinka su tuo, kad nagrinėjamu atveju dar nebuvo organizuotos nei vienos Turto varžytinės, t. y. nėra jokių duomenų, jog Turto vertė 600 000 Eur pradinei Turto varžytinių kainai nustatyti yra nepagrįstai didelė. Jeigu pirmųjų varžytinių metu neatsirastų nei vienas Turto pirkėjas, Turto varžytinių kaina vadovaujantis CPK būtų mažinama. Atsižvelgiant į tai, bei į Lietuvos teismų praktiką, darytina išvada, jog reali ir objektyvi Turto rinkos kaina bus nustatyta būtent Turto varžytinių metu.

18Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų nekilnojamojo turto vertinimą laikoma, kad tokia turto vertinimo ataskaita turi oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), todėl tokia turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pabrėžtina, kad pagal CPK 681 straipsnio 4 dalį, jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Įstatymas taip pat numato antstolio įgaliojimus, vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, turtą perkainoti (CPK 681 straipsnio 2 dalis).

19Todėl nagrinėjamu atveju antstolis neturėjo pagrindo nesivadovauti UAB „INREAL“ nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaita Nr. 19/04-158KL, bei esant nenuginčytai UAB „INREAL“ nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitai Nr. 19/04-158KL, manant kad turtą pardavus už didesnę kainą, bus labiau nepažeisti tiek išieškotojos, tiek skolininkų interesai, antstolis teisėtai Turto vertę perkainojo į didesnę.

20Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo teiginiai, jog jis surado potencialų pirkėją, kuris Turtą sutiktų pirkti už 490 000 Eur yra nepagrįsti įrodymais. Kartu pažymėtina, kad skolininko teisei siūlyti pirkėją negali būti suteiktas prioritetas prieš išieškotojo siekį ir teisėtą interesą, kad varžytinėse turtą būtų bandoma parduoti kuo didesne kaina.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas teisėtai ir pagrįstai įkainojo pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo, gyvenamojo pastato su verslo patalpomis ir inžinerinius statinius (kiemo aikštelė su tvora), esančius adresu ( - ), vidutinę rinkos vertę.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas atmeta pareiškėjo skundą, kaip nepagrįstą.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

24Pareiškėjo R. S. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų atmesti.

25Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0010/16/01182 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R.... 3. Teismas... 4. teisme gautas pareiškėjo R. S. skundas dėl antstolio Aleksandro Selezniovo... 5. Antstolis 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu Nr. S1c-119216 pareiškėjo... 6. Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) uždaroji akcinė bendrovė (toliau –... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra... 9. Vykdant 2016 m. balandžio 11 d. Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro išduoto... 10. Pareiškėjui užginčijus nustatytą Turto vertę 2019 m. rugpjūčio 14 d.... 11. 2019 m. spalio 23 d. antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojos UAB „EDS... 12. Skundžiamu 2019 m. spalio 25 d. patvarkymu „Dėl turto įkainavimo“ Nr.... 13. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 14. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių... 15. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 16. Pažymėtina, kad įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet... 17. Teismas sutinka tiek su antstolio, tiek su išieškotojos pozicija, kad Turtą... 18. Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų... 19. Todėl nagrinėjamu atveju antstolis neturėjo pagrindo nesivadovauti UAB... 20. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo teiginiai, jog jis surado potencialų... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolis... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas atmeta pareiškėjo skundą,... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513... 24. Pareiškėjo R. S. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų... 25. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0010/16/01182 grąžinti... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...