Byla I-526-815/2017
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. A. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Laisvės atėmimo vietų ligoninės, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas D. A. (toliau – ir pareiškėjas), atstovaujamas nevyriausybinės organizacijos „Iustitia est fundamentum“ (2016 m. vasario 25 d. įgaliojimas (I t., b. l. 76), Juridinių asmenų registro išrašas (I t., b. l. 78–79)), su 2016 m. gegužės 28 d. skundu kreipėsi į teismą ir teismas 2016 m. birželio 3 d. nutartyje priėmė nagrinėti skundo dalį dėl 8 000 Eur neturtinės žalos priteisimo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės (skundas (I t., b. l. 1–21)).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis periodiškai nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. gydytas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau – ir LAVL), pažeidžiant Lietuvos Respublikos ir tarptautinius aktus (pažymėtina, kad nemažai atvejų, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai prieštarauja tarptautiniams teisės aktams), jam nė karto nebuvo suteiktos teisės aktuose nustatytos tinkamos sąlygos, priešingai, jos visiškai neatitiko normų ir buvo antisanitarinės, taigi, gydymas LAVL sukėlė neigiamų pasekmių pareiškėjo sveikatai: gydant vieną ligą, dėl netinkamų sąlygų atsiranda nauja liga, taip pat nurodo, kad asmenims, gydomiems LAVL, turi būti sudarytos tokios sąlygos, kurios užtikrintų jiems saugią ir higienos reikalavimus atitinkančią aplinką; turi būti užtikrinamos jų teisės ir teisėti interesai, su jais turi būti elgiamasi taip, kad būtų išsaugota jų sveikata, savigarba ir tinkamos higienos sąlygos. Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas tokiais argumentais.

62.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (toliau – ir JTO konvencija), Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – ir Europos konvencija), Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsniu, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu, jo 7, 10, 12 straipsniais, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalis narėms Nr. 2006(2) „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ (toliau – ir Europos kalėjimų taisyklės), be kita ko, jos 18.3, 18.4, 40.3 punktais, Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – ir CPT) standartais (CPT/Inf/E (2002) 1-Rev. 2003) (toliau – ir CPT standartai), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 30 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250, 6.271 straipsniais, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu (toliau – ir BVK), be kita ko, jo 4, 7, straipsniais, 10 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 42 straipsniu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas), be kita ko, jo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintomis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – ir PĮ taisyklės), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakyme Nr. V-908 patvirtintoje Lietuvos higienos norma HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 134:2015), Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika (bylomis Elefteriadis prieš Rumuniją, Glotov prieš Rusiją, Aleksandr Makarov prieš Rusiją, Grishin prieš Rusiją, Kalashnikov prieš Rusiją, Lind prieš Rusiją, Mironovas prieš Lietuvą), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) praktika (bylomis Nr. 3K-3-371/2003, Nr. 2K-86/2008, Nr. 3K-3-26/2009), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (administracinėmis bylomis Nr. A146-1527/2012, Nr. A556-1386/2012, Nr. A756-1160/2012, Nr. A261-1802/2013, Nr. A442-1840/2013, Nr. A552-733/2013, Nr. A822-1374/2013, Nr. A822-1374/2013Nr. A146-1090/2013, Nr. A556-859/2013, Nr. A822-513/2013; Nr. A-322-858/2015, Nr. A-2277-520/2015, Nr. A-2085-662/2015, Nr. A-2473-520/2015, Nr. A-1779-575/2016), Seimo kontrolieriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. pažyma Nr. 1/3D-2518.

72.2. Dėl supažindinimo su laikymo LAVL tvarka ir sąlygomis, suimtųjų ir nuteistųjų ligonių teisėmis, pareigomis, draudimais bei atsakomybe

8Atsakovė nepateikė dokumentų kopijų, patvirtinančių pareiškėjo supažindinimą su jo teisėmis ir pareigomis, laikant LAVL. Pareiškėjas nėra ir nebuvo supažindintas su savo teisėmis ir pareigomis, todėl negali būti konstatuojama, kad žino / žinojo savo teises, gydantis LAVL. Atsakovei nustatyta pareiga supažindinti pareiškėją pasirašytinai su jo teisėmis, pareigomis ir atsakomybe individualiai ir tai pažymėti apskaitos žurnale (kad ateityje nekiltų ginčų dėl individualaus supažindinimo momento). Be to, pareigūnai tikrai neaiškina, kad palatose galimai trūksta ploto, kaip apskaičiuoti kameros bendrą plotą, kad nėra ventiliacijos, kad asmuo nedelstų, norėdamas ginti savo teises, nes gali sueiti ieškinio senaties terminas, priešingai, neatsižvelgdami į teismų sprendimus dėl nežmoniškų ir netinkamų suteikiamų sąlygų pripažinimo (pažeidimo faktų) ir toliau neigia tą aplinkybę bei įrodinėja, kad LAVL sąlygos yra tinkamos. Naujai atvykęs į LAVL registravimo, patikrinimo ir kratos metu pareiškėjas yra streso būsenoje, todėl ribotai priima informaciją, labiau būna susirūpinęs savo sveikata, be to, šimtuose lapų esančių tūkstančio taisyklių išaiškinimo per trumpą (apie 10 min) laiką tikrai nėra galimybės suprasti. Pareiškėjas negali būti baudžiamas nė už vieną LAVL nustatytų normų, įpareigojimų nevykdymą ar kitaip atsakyti, kol jis nustatyta tvarka nesupažindintas su savo teisėmis, pareigomis ir atsakomybe LAVL.

92.3. Dėl sutrumpinto senaties ieškinio pratęsimo

10Pareiškėjas remiasi, be kita ko, Konvencijos 3 straipsniu, CK 1.125, 1.127, 1.134 straipsniais, 1.131 straipsnio 2 dalimi, nurodo, kad šioje byloje pažeidimai LAVL susiję su Konvencijos 3 straipsniu, todėl ieškinio senaties terminas atnaujintinas, be to, pažymėtina, kad ypač svarbus supažindinimo su teisėmis ir pareigomis momentas, nes tik nuo individualaus teisių ir pareigų išaiškinimo datos galėtų būti skaičiuojamas sutrumpintas senaties terminas, be to, įrodžius, kad pareiškėjas supranta savo teises, pareigas ir atsakomybę. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pažeidimai šioje byloje susiję su kankinimu, nežmonišku ir orumą žeminančiu elgesiu, t. y. su Konvencijos 3 straipsniu, ieškinio senatis pareiškėjo reikalavimui iš viso netaikoma.

112.4. Pasak pareiškėjo, palatos atrodydavo lyg neremontuotos nuo įstaigos pastatymo laikotarpio: pažeistos sienos – byra tinkas (apie 65 proc., lubos pageltusios (apie 90 proc.) nuo tabako dūmų, pažeistos pelėsio (apie 30 proc.), grindys nelygios (apie 40 proc.), išmuštos gilios duobės (apie 30 proc.). didžioji dalis inventoriaus netinkama naudojimui (apie 65 proc.), inventorius sulaužytas, netvarkingas, ant lovų nepatogu gulėti, jos pakrypusios arba su pažeista gulima platforma, todėl gulima ant lentų, išduodamas pažeistas minkštasis inventorius (apie 60 proc.), t. y. suplėšytas, netvarkingas, dėmėtas, pižama – netinkamo dydžio. Vasarą dėl blogo vėdinimo palatose nėra oro, o žiemą palatos labai blogai šildomos, šaltuoju paros metu jose šalta. Tualetas yra avarinės būklės, jį atstoja anga grindyse, nepakankamai atitverta nuo pacientų ir pareigūnų, prausyklos netvarkingos, nepatogios, nešvarios (kur skalaujama burna, ten pat plaunamos kojos, skalbiami apatiniai rūbai ir kojinės). Dušas – avarinės būklės, jį atstoja iš guminės žarnos bėgantis vanduo, be to, galimybė pasinaudoti dušu suteikiama tik kartą per savaitę, todėl asmuo yra priverstas kentėti visą savaitę, ypač esant dideliam prakaitavimui (dėl ligos). Tokiomis sąlygomis gydyti ir kiti pacientai, o tai bendrai sudaro nehigieniškas ir antisanitarines sąlygas. Be to, pareigūnų bendravimas yra nekorektiškas, žeminantis orumą.

122.5. Dėl gyvenamojo ploto pažeidimo

132.5.1. Pažymėtina, kad pareiškėjui nė karto nesuteiktas teisės aktuose (PĮ taisyklių 111.4 punkte) nustatytas gyvenamasis plotas, todėl buvo labai suvaržyta pareiškėjo judėjimo laisvė ir privatumo ribos, gyvenamojo ploto trūkumas sudarė iki 3 m2. Pareiškėjas LAVL gydytas: nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2010 m. lapkričio 9 d. Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 24 (plotas – 21,25 m2, 8 lovos), pareiškėjui teko 2,65 m2, o trūko – 2,45 m2; nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2011 m. vasario 7 d. Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų), pareiškėjui teko 4 m2, o trūko – 1,1 m2; nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 18 d. Vidaus ligų skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų), pareiškėjui teko 2,1 m2, o trūko – 3 m2; nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos), pareiškėjui teko 4 m2, o trūko – 1,1 m2; nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2013 m. birželio 5 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos), pareiškėjui teko 4 m2, o trūko – 1,1 m2; nuo 2013 m. birželio 28 d. iki 2013 m. liepos 5 d. Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų), pareiškėjui teko 2,1 m2, o trūko – 3 m2 (7 dienas), ir Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 (plotas – 28,49 m2, 6 lovos), pareiškėjui teko 4,7 m2, o trūko – 0,4 m2 (1 dieną); nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. iki 2013 m. rugsėjo 11 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 (plotas – 34,06 m2, 8 lovos), pareiškėjui teko 4,20 m2, o trūko – 0,9 m2; nuo 2014 m. sausio 15 d. iki 2014 m. sausio 22 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos), pareiškėjui teko 4 m2, o trūko – 1,1 m2; nuo 2014 m. liepos 11 d. iki 2014 m. liepos 16 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 (plotas – 34,06 m2, 8 lovos), pareiškėjui teko 4,20 m2, o trūko – 0,9 m2; nuo 2015 m. liepos 29 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 (plotas – 28,49 m2, 6 lovos), pareiškėjui teko 4,70 m2, o trūko – 0,4 m2; nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų), pareiškėjui teko 2,10 m2, o trūko – 3 m2. Taigi, pareiškėjas 111 dienų gydytas netinkamomis sąlygomis, kurios prilyginamos kankinimui, sveikatos trikdymui ir orumo pažeminimui: 28 dienas Bendrajame skyriuje kamerų tipo patalpose, Vidaus ligų skyriuje kamerų tipo patalpoje 8 dienas ir Chirurgijos skyriaus kamerų tipo patalpoje 15 dienų, iš viso 51 dieną kamerų tipo patalpose; 8 dienas Vidaus ligų skyriuje ir 52 dienas Chirurgijos skyriuje.

142.5.2. Nustatant pareiškėjui realiai tekusį gyvenamąjį plotą minėtose palatose ir kamerų tipo palatose svarbu tai, kad minėtose patalpose buvo perteklinių baldų: vienas gultas užima apie 1,4 m2 (ilgis – 200 cm, plotis – 70 cm, aukštis – 1 850 cm, neteisėto gulto užimamas plotas turi būti išskaičiuotas iš bendro patalpos ploto. Taigi, visais atvejais buvo šiurkščiai pažeista gyvenamojo ploto norma ir didžiąją dalį laiko – apie 85 proc. – pažeidimas susijęs su Konvencijos 3 straipsniu, neabejotinai atsiliepia pareiškėjo sveikatai, psichologinei būsenai, orumui. Visuotinai, o ne tik specialistų, pripažinta, kad per didelis žmonių skaičius mažoje patalpoje sukelia neigiamų pasekmių: judėjimo laisvės stiprūs suvaržymai, kankinanti būsena, drėgmė, oro trūkumas, oro kokybė, pašalinių kvapų intensyvumas, triukšmas, tarpusavio įtampa, privataus gyvenimo trūkumas, asmens pažeminimas dėl būtinos asmeninės higienos priežiūros, matant daugybei asmenų ir kt., taip pat turi įtakos asmenybės sumenkinimui.

152.6. Dėl antisanitarinių sąlygų

16Minėtose palatose ir kamerų tipo palatose daug kartų viršijamas drėgmės lygis, nes neįrengta papildoma vėdinimo sistema arba ji neveikia, o per langus vėdinimo nepakanka dėl ypatingos pastato konstrukcijos ir per didelio ligonių skaičiaus mažoje patalpoje: vasaros metu sienos drėgnos, žiemos metu – ties langu apšerkšnijusios arba apšalusios; laikosi nuolatinis pelėsis, užimantis apie 25 proc. ploto visų palatos sienų, byra tinkas, dėl ko labai daug dulkių kyla į orą, kuriuo kvėpuojama, kameros / palatos atrodo lyg daug metų neremontuotos. Pati atsakovė neneigia fakto, kad negali suteikti tinkamų gydymo sąlygų dėl labai prastos pastato būklės, nurodo, kad pašalinti trūkumai (sienų ir lubų pelėsių naikinimas, sienų ir lubų tinkavimas, balinimas, elektros instaliacijos ir šviestuvų montavimas, plytelių klijavimas sanitariniuose mazguose, grindų lyginimas ir pan.) neturi ilgalaikio efekto – per kelias savaites suremontuotų patalpų būklė vėl suprastėja dėl ypač blogos pastatų būklės (dėl susidėvėjusios stogo dangos drėgmė sunkiasi į pastato vidų, dėl drėgmės ant sienų ir lubų nuolat atsiranda pelėsis, teritorijoje neįrengta lietaus kanalizacija, todėl vanduo sunkiasi į rūsio patalpas), taip pat netinkamai įrengta šviesa (arba akinančiai per šviesi, arba labai blanki), dėl to gadinamas regėjimas, veikiama psichologinė būsena. Sienų pelėsis, grybelis ir drėgmė tiesiogiai veikė pareiškėjo sveikatą, ypač per kvėpavimo takus: vargino kosulys, dusulys, gerklės perštėjimas, taip pat raukšlėjosi oda, žydėjo nagai, ypatingas poveikis buvo sąnariams. Išbūnant labai ilgą laiką tokiose patalpose stipriai trikdoma sveikata, to pasekmės bus juntamos ir ateityje. Be to, LAVL kieme įrengtas medžio rąstų pjaustymo cechas (lentpjūvė), jame keliamas triukšmas yra nepakeliamas ir viršija visas nustatytas leidžiamo garso gyvenamojoje aplinkoje normas, o dėl keliamo triukšmo kiekvieną LAVL praleistą dieną pareiškėjas jautė psichologinį išsekimą, nes medžio pjaustymas sukelia labai aukštą ir šaižų garsą, kuris tiesiogiai veikė pareiškėjo nervų sistemą. Nuolatinis aplinkos triukšmas ne tik skatina nepasitenkinimą ir agresiją, bet gali sukelti ir daug rimtesnes ligas, specialistai nustatė, kad nuolat veikiant 40 dB–50 dB triukšmui, žmogui kyla psichinės reakcijos.

172.7. Dėl netinkamų laikino sulaikymo ir paskirstymo patalpų sąlygų

18Pareiškėjas laikytas netinkamose laikinojo sulaikymo kamerose ir paskirstymo (karantino) patalpose, kurios turėtų būti priskiriamos laikinosioms sulaikymo kameroms. Visose laikino sulaikymo kamerose nėra įrengto sanitarinio mazgo (nei unitazo, nei praustuvės), šios patalpos yra mažos maždaug 0,9 m2– 9 m2 ploto, jos būdavo perpildytos (jose buvo iki 20 ligonių), vietos būdavo tik stovėti ir dar arti susiglaudus, todėl pareiškėjas patyrė kankinimui priskiriamą būseną ir orumo pažeminimą. Minėtos patalpos – labai tamsios, niūrios, jose nuolat ir ištisai rūkoma, jose labai nešvaru, laikosi blogas kvapas, trūksta oro, graužia akis, dėl didelio asmenų skaičiaus nuo kvėpavimo ir blogos oro traukos drėgna. Pasak pareiškėjo, dėl minėtų aplinkybių, vietos trūkumo ir rūkymo dažnai kildavo konfliktų su kitais pacientais. Pareiškėjas dėl netinkamų laikino sulaikymo patalpų sąlygų patirdavo nervinį šoką, orumo pažeminimą, labai didelį nuovargį, nes keletas valandų tokioje patalpoje prilyginamas 2 bemiegėms paroms, buvo juntamas organizmo išsekimas, sudarytos kankinimo sąlygos.

192.8. Dėl tabako dūmų

20Pareiškėjas gydymosi LAVL laikotarpiu buvo priverstas ne tik būti ankštoje su daug asmenų, bet ir visą laiką kvėpuoti tabako dūmais. Atsakovė tinkamai nepasirūpino dėl draudimo rūkyti įgyvendinimo gyvenamosiose patalpose, nors pagal LVAT praktiką būtent LAVL administracija privalo pasirūpinti draudimo rūkyti LAVL (gyvenamosiose ir kitose bendro naudojimo patalpose) įgyvendinimu, ir pažeidė HN 76:2010 6, 13, 14 punktus, kadangi: LAVL nėra įrengta specialių patalpų rūkantiesiems su tinkamu vėdinimu; atsakovės parduotuvėje parduodamos cigaretės ir tabako gaminiai; nepateikta nė viena paskirta drausminė nuobauda, susijusi su rūkymu netinkamoje vietoje. Taigi, atsakovė reguliariai ir sąmoningai kankino pareiškėją, sistemingai pažeidinėjo visus galimus teisės aktus, be kita ko, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą (toliau – ir Tabako kontrolės įstatymas) (19 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus), pareiškėją laikė katu su rūkančiaisiais. Pažymėtina, kad pareiga imtis priemonių apsaugoti ligonius nuo žalingų pasyvaus rūkymo pasekmių grindžiama ir pagarba žmogaus orumui, o EŽTT praktikoje nerūkančio asmens kalinimas kartu su rūkančiais kaliniais ir dėl to jo priverstinis kvėpavimas tabako dūmais pripažintas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimu. Taigi, tabako dūmai pareiškėjui sukėlė nepatogumų ir orumo pažeminimą, buvimas kartu rūkančių ir nerūkančių asmenų sukeldavo konfliktus. 2.9. Dėl rūbų skalbimo ir džiovinimo

21HN 76:2010 64 punkto reikalavimo prasmė yra ta, kad rūbai privalo būti skalbiami ir džiovinami nemokamai, priešingu atveju įkalinimo įstaigoje sukuriama antisanitarinė aplinka. LAVL administracija šio HN 76:2010 reikalavimo piktybiškai nevykdo, todėl pacientai priversti rūbus skalbti ir džiovinti palatose. Išskalbti rūbai neišdžiūsta, o pradeda pūti ir pelyti, kamerose kaupiasi drėgmė ir veisiasi pelėsis, taigi, vieni HN 76:2010 pažeidimai lemia kitus pažeidimus. Suimtasis / nuteistasis, gydomas LAVL, negali būti įpareigotas mokėti nė už vieno HN 76:2010 įpareigojimo vykdymą, taigi, ir už HN 76:2010 64 punkto vykdymą. LAVL nepakankamai efektyviai vykdo skalbinių skalbimo ir džiovinimo funkciją. Pažymėtina, kad šios paslaugos nesuteikimas pareiškėjui sukėlė didelių nepatogumų ir orumo pažeminimą.

222.10. Dėl leidimo-higienos paso

23Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 2 punktu, HN 76:2010 46 punktu, LAVL privalo turėti leidimą-higienos pasą, o remiantis paminėto įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi LAVL veiklai gali būti keliami ir bendro pobūdžio teisės aktuose nustatyti reikalavimai (nebūtinai taikomi tik laisvės atėmimo vietoms). Bendro pobūdžio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nustatytos normos apskritai sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios taikytinos ir šiuo atveju, nes LAVL turi licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Leidimo-higienos paso neturėjimas draudžia užsiimti sveikatos priežiūros ir gydymo veikla, todėl būtina nustatyti, ar LAVL turėjo galiojantį leidimą-higienos pasą tuo laikotarpiu, kai pareiškėjai gydėsi LAVL.

242.11. Dėl asmens higienos priežiūros ir sanitarinio mazgo

252.11.1. Pareiškėjui stigo privatumo, naudojantis sanitariniais įrenginiais, nors pagal LVAT praktiką laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys turi turėti galimybę naudotis privatumą užtikrinančiais ir higieniškais sanitariniais įrenginiais, o reikalavimų, susijusių su sanitariniais įrenginiais, nesilaikymas gali būti vienas iš veiksnių, nulemiančių Konvencijos 3 straipsnio draudžiančio asmenį laikyti žeminančiomis žmogaus orumą sąlygomis, pažeidimą.

262.11.2. Tualetas turi būti įrengtas taip, kad nebūtų žeminama žmogaus garbės ir orumo. Remiantis EŽTT praktika, asmuo turi teisę į privatumą ne tik nuo kitų kalinamų asmenų, bet ir nuo pareigūnų, o žema (1,2 m) aukščio sienele atskirtas tualetas neatitinka Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų, tokiu būdu nesudaromos sąlygos privatumui, nes šią vietą visada mato tiek kalintieji, tiek pareigūnai (žr. EŽTT bylą Glotov prieš Rusiją). Nagrinėjamu atveju sanitarinių mazgų įrengimas LAVL kamerose atitinka teisės aktų reikalavimus, nuo gyvenamosios paskirties ploto jie atskirti pertvaromis, kaip reikalaujama pagal HN 76:2010 ir ginčo dėl šios aplinkybės nekyla, tačiau net ir nustačius, kad pertvaros aukštis atitinka teisės akto reikalavimus, turi būti įvertinama, ar pareiškėjas turėjo galimybę privačiai pasinaudoti tualetu, t. y. ar buvo tinkamai užtikrinta teisės aktuose įtvirtinta pareiškėjo teisė naudotis tualetu, kuris turi būti įrengtas taip, kad nebūtų žeminama žmogaus garbė ir orumas. Šiuo atveju aktualus CPT standartų ištraukos iš Antrosios bendros ataskaitos [CPT/Inf (92)3] 49 punktas. Pažymėtina, kad LAVL kamerų tipo palatose sanitarinio mazgo erdvė nėra visiškai atitverta nuo likusio patalpos ploto, todėl pareiškėjas, naudodamasis tualetu, patyrė diskomfortą ir dėl kameroje laikomų kitų pacientų, ir dėl pareigūnų, kurie, stebėdami pro langelį ar atidarydami kameros duris, pirmiausiai mato sanitarinio mazgo vietą, o tarp prižiūrėtojų dirba ir moterys.

272.11.3. Pažymėtina, kad dėl gyvenamojoje patalpoje įrengto sanitarinio mazgo (tualeto), kuris buvo neatitvertas, tvyrojo nepakeliama smarvė, kurioje pareiškėjui teko gyventi, valgyti, miegoti, skaityti knygas. Sanitariniai mazgai (tualetai) buvo be durų ir nuo likusios gyvenamosios dalies atskirti 1,2 m aukščio sienele. Priešingoje kameros pusėje, priešais atvirą sanitarinį mazgą (tualetą), prie sienos pritvirtintos geležinės maisto lentynėlės (vos 0,5 m atstumu). Atsižvelgiant į tai, kad kamerų tipo palatose gydyta iki 10 pacientų ir jie naudojasi sanitariniu mazgu-tualetu vidutiniškai kiekvienas 8 kartus per dieną, nesunku įsivaizduoti, kokiomis oro klimatinėmis sąlygomis, kai nėra ir tinkamos ventiliacijos, gyveno pareiškėjas.

282.11.4. Dušas turi būti įrengtas ir galimybė juo pasinaudoti turi būti suteikiama taip, kad nebūtų žeminama žmogaus garbė ir orumas. Nagrinėjamu atveju galimybė pasinaudoti dušu buvo suteikiama vieną kartą per savaitę, tai atitinka HN 76:2010 reikalavimus ir ginčo byloje dėl šios aplinkybės nekyla, tačiau turi būti įvertinama ir tai, ar pareiškėjas turėjo galimybę privačiai ir tinkamai pasinaudoti dušu tiek, kiek jam reikėjo pagal poreikį, t. y. ar buvo tinkamai užtikrinta higienos laikymosi sąlyga, gydantis LAVL. Žmogus per dieną net ir ramioje būsenoje prakaituoja, o atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas buvo pacientas, galimybė pasinaudoti šiltu vandeniu higienai palaikyti turėjo būti užtikrinta kiekvieną dieną. Pareiškėjas nuolatos turėjo jausti prakaito ir kitus nemalonius kvapus, dažnai nuo ilgo nevedimo į dušą kūną išberdavo. Atsakovė nepateikė duomenų ir įrodymų, iš kurių būtų galima neginčytinai spręsti, kad buvo užtikrinta pareiškėjo teisė privačiai ir tinkamai pasinaudoti dušu, kad jis, naudodamasis dušu, nepatyrė diskomforto. Priešingai, pareiškėjui galimybė pasinaudoti dušu buvo skiriama per mažai kartų, jis jautė diskomfortą ir dėl palatose gydytų kitų ligonių, jautė nuolatines antisanitarines sąlygas. Šiuo atveju aktualus ir Europos kalėjimų taisyklių 19.4 punktas. Taigi, galimybė tik kartą per savaitę pasinaudoti dušu 15 min. yra tiesioginis kankinimo ir orumo bei garbės pažeminimo įrodymas, nes pareiškėjas buvo verčiamas būti ankštoje palatoje su daug asmenų 7 dienas ir jaustis kaip gyvulys, kol bus suteikta galimybė nusiprausti, tokia situacija – tai įteisintos antisanitarinės sąlygos, pažeidžiančios žmogaus teises.

29Taigi, nurodytos sąlygos, susijusios su sanitariniu mazgu ir dušu, sukėlė pareiškėjui didelių nepatogumų ir orumo bei garbės pažeminimą, nepilnavertiškumo jausmą, atsižvelgiant į tai, jog visos abejonės turi būti vertinamos pareiškėjo naudai (žr., pavyzdžiui, LVAT administracines bylas Nr. A-322-858/2015, Nr. A-2473-520/2015), pareiškėjas negalėjo privačiai pasinaudoti sanitariniu mazgu ir nepatirti nepatogumų. 2.12. Pasak pareiškėjo, jam aiškiai nurodžius reikšmingas kalinimo sąlygas apibūdinančias aplinkybes, pareiga pateikti reikiamus dokumentus ir kitus įrodymus apie tam tikrų reikalavimų, susijusių su sveikos ir saugios kalinimo aplinkos užtikrinimu, tenka LAVL administracijai (žr., pavyzdžiui, LVAT administracines bylas Nr. A442-1346/2013, Nr. A858-977/2013, Nr. A525-197/2013).

302.13. Pasak pareiškėjo, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų jis patyrė didelių nepatogumų, kankinimą, orumo pažeminimą, dvasinį sukrėtimą, psichologinį išsekimą, atsirado fobijos, kankina nemiga, dažnai skauda galvą, pareiškėjas tapo agresyvus ir dirglus, sutriko jo sveikata.

31II

32Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Laisvės atėmimo vietų ligoninės, atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (I t., b. l. 90–95).

331. LAVL turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC) 2013 m. liepos 29 d. išduotą leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.12-690, kuris įrodo, kad LAVL patalpos atitinka Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimus, kurie privalomi LAVL veiklai vykdyti.

342. Pareiškėjas visais gydymosi laikotarpiais buvo pasirašytinai supažindintas su LAVL vidaus tvarkos taisyklėmis bei įteisintomis pacientų teisėmis ir pareigomis.

353. Pareiškėjas LAVL gydytas: nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2010 m. lapkričio 9 d. Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 24 (plotas – 21,25 m2, 8 lovos); nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2011 m. vasario 7 d. Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų); nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 18 d. Vidaus ligų skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų); nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos); nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2013 m. birželio 5 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos); nuo 2013 m. birželio 28 d. iki 2013 m. liepos 5 d. Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų) ir Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 (plotas – 28,49 m2, 6 lovos); nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. iki 2013 m. rugsėjo 11 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 (plotas – 34,06 m2, 8 lovos); nuo 2014 m. sausio 15 d. iki 2014 m. sausio 22 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos); nuo 2014 m. liepos 11 d. iki 2014 m. liepos 16 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 (plotas – 34,06 m2, 8 lovos); nuo 2015 m. liepos 29 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 (plotas – 28,49 m2, 6 lovos); nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 29 (plotas – 15,45 m2, 8 lovos). Statistika, kiek konkrečioje palatoje atskiromis dienomis gydoma nuteistųjų ir / ar suimtųjų, LAVL nefiksuojama, galiojantys teisės aktai to daryti neįpareigoja; taigi, duomenų, koks ligonių skaičius kartu su pareiškėju gydymosi laikotarpiu buvo palatose, pateikti nėra galimybės.

364. HN 76:2010 ploto normos asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, nenustatomos. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 111.4 punktą iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarime Nr. 1248, nustatytų priemonių įgyvendinimo vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas LAVL patalpose negali būti mažesnis kaip 5,1 m2.

375. LAVL apgyvendinimo tvarką reglamentuoja Įstatymas (toliau – ir Įstatymas), PĮ taisyklės, BVK, taip pat Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas bei kiti sveikatos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. LAVL teikiamos stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jų teikimas yra nepertraukiamas procesas, kuris būtinas teikiant tokio pobūdžio paslaugas, užtikrinant paslaugų kokybę bei tinkamą nepertraukiamą gydymą. LAVL negali daryti įtakos atvykstančiųjų gydytis suimtųjų ir (arba) nuteistųjų asmenų skaičiui, nes LAVL turi būti suteikiamos stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiems (imperatyviai) nuteistiesiems ir / ar suimtiesiems, kuriems šios paslaugos reikalingos. Be to, LAVL privalo užtikrinti izoliacijos reikalavimus nuteistiesiems ir / ar suimtiesiems, nustatytus BVK ir Įstatyme, be to, privalo laikytis pacientų, sergančių užkrečiamosiomis ligomis, izoliavimo reikalavimų. LAVL administracija visada stengiasi pagal galimybes paskirstyti pacientus į palatas, atsižvelgdama į rekomendacijas dėl ploto normos vienam asmeniui; tik atsiradus galimybei, suimtiesiems / nuteistiesiems iš karto užtikrinamas teisės aktuose nustatytas gyvenamasis plotas.

38Pažymėtina, kad LAVL Chirurgijos skyriuje, kuriame gydytas pareiškėjas (4–10 laikotarpiais), sudaryta galimybė nuo 6.00 val. iki 22.00 val. laisvu nuo medicininių procedūrų laiku būti gryname ore šio skyriaus lokaliniame sektoriuje, taigi, minimalaus ploto neatitikimas teisės aktų reikalavimams buvo kompensuotas, sudarant pareiškėjui galimybę laisvai judėti lokaliniame sektoriuje ir gyvenamosiose patalpose (laisvame korpuse). Pažymėtina, kad tokios nuostatos laikosi LVAT (žr. administracinę bylą Nr. A442-707/2014).

396. LAVL vadovaujasi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakyme Nr. V-82 patvirtintų Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis (toliau – ir PĮ įrengimo ir eksploatavimo taisyklės), kuriose nenustatyta, kokie baldai turi būti įrengti pataisos įstaigos gyvenamojoje patalpoje. LAVL palatos yra minimaliai aprūpintos baldais ir kitu inventoriumi, kuris nuolat remontuojamas ir / arba keičiamas. Visose kamerų tipo palatose ir palatose įrengta 1,5 m sienelė, taip pat Visuomenės sveikatos centras patikrinimo metu nepateikė jokių pastabų dėl sienelės neatitikimų nustatytiems teisės aktų reikalavimams.

407. HN 76:2010 21 punkte įtvirtintas sanitarinio mazgo įrengimas, tačiau pagal HN 76:2010 2 punktą veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie šios higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato / patalpų rekonstrukcijos darbais.

418. LAVL patalpos remontuojamos eilės tvarka, pagal poreikį, nepažeidžiant HN 134:2015 reikalavimo. Visi atsiradę pažeidimai ir / ar neatitikimai higienos normai ar normoms dėl suimtųjų ir / ar nuteistųjų veiksmų, gadinant ir laužant LAVL turtą, šalinami per trumpiausius terminus, kiekvienais metais visos šiam tikslui skirtos lėšos (biudžeto asignavimai) LAVL panaudojamos ir gydomųjų skyrių patalpos nuolatos remontuojamos.

429. Vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, HN 76:2010 6 ir 14 punktais, juose įtvirtintų draudimų įgyvendinimu turi pasirūpinti LAVL (žr. LVAT administracinę bylą Nr. A756-1160/2012). Įvertinant aplinkybę, kad visuotinai žinomas Tabako kontrolės įstatymo draudimas rūkyti sveikatos priežiūros įstaigoje / įstaigose ir tai, kad informacija apie draudimą rūkyti yra iškabinta LAVL, LAVL administracija tinkamai pasirūpino nurodyto draudimo įgyvendinimu.

4310. Vasaros laikotarpiu vienas kameros lango rėmas išimamas tam, kad būtų užtikrinamas vėdinimas per atidarytą langą ir nebūtų karštą patalpoje, žiemos metu lango rėmas įdedamas tam, kad būtų užtikrinta šiluma patalpoje. Kiekvienoje kameroje įrengti langai, pritaikyti vėdinimui (atidarant ir uždarant langą), taip pat įrengta ventiliacinė vėdinimo šachta (mechaninė vėdinimo sistema), kuri užtikrina oro cirkuliaciją ir vėdinimą patalpoje.

4411. LAVL palatose bei kamerų tipo palatose apšvietimas įrengtas, atsižvelgiant į HN 76:2010 nuostatas, visose kamerų tipo palatose bei palatose oro temperatūra ir santykinė oro drėgme atitinka HN 76:2010 nustatytus reikalavimus.

4512. LAVL pacientų maudymasis organizuojamas vadovaujantis PĮ taisyklių 258 punktu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, LAVL yra patvirtinusi dušų lankymo grafiką, pagal kurį pacientams suteikiama galimybė pasinaudoti dušu kartą per savaitę, šis grafikas atitinka ir HN 76:2010 68 punkto reikalavimus. Karštas vanduo nuolatos tiekiamas tik į dušo patalpas, šios patalpos dezinfekuojamos, laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

4613. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakyme Nr. V-946 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (toliau – ir HN 47-1:2012) ir HN 76:2010 nereglamentuojamas čiužinių ir kito minkštojo inventoriaus susidėvėjimo lygis, čiužiniai, patalynė, pižamos ir kt. atnaujinami ir / ar pakeičiami pagal susidėvėjimo lygį, atsižvelgiant į LAVL finansines galimybes.

47Pagal PĮ taisyklių 258 punktą ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė gauti išskalbtą patalynę, pagal HN 76:2010 67 punktą lovos skalbiniai ir rankšluosčiai turi būti keičiami, atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. LAVL yra sudariusi sutartį su skalbimo paslaugas teikiančia įmone. LAVL esantis minkštas inventorius dezinfekuojamas dezinfekcijos kameroje, visi dezinfekcijos darbai registruojami žurnale.

4814. LAVL direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakyme Nr. V-206 patvirtintame LAVL pacientų asmeninių rūbų skalbimo tvarkos apraše nustatyta, kad: pacientų, kurie dėl sunkios sveikatos būklės negali išsiskalbti patys, asmeniniai drabužiai surenkami ir skalbiami centralizuotoje skalbykloje; pacientai, kurių sveikatos būklė leidžia apsitarnauti patiems, asmeninius rūbus gali išsiskalbti palatoje ar skyriaus prausykloje, pacientams paprašius, palatiniai sanitarai išduoda indą, kuriame pacientai gali išsiskalbti savo drabužius; asmeniniai drabužiai džiovinami kieme ar palatose. LAVL direktoriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. V-191 patvirtintose Taip pat LAVL vidaus tvarkos taisyklėse (toliau – ir LAVL vidaus taisyklės) nustatyta, kad hospitalizuotam pacientui išduodami LAVL drabužiai ir avalynė. LAVL išduoti rūbai keičiami ne rečiau kaip viena kartą per savaitę.

4915. Bausmių vykdymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai leidžia prekiauti ir (arba) vartoti tabako gaminius pataisos įstaigose. Atsižvelgiant į LAVL tikslinę paskirtį, t. y. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, LAVL privalo vykdyti Tabako kontrolės įstatymą, kuriame neįtvirtinta galimybė skirstyti asmenis į rūkančiųjų ir (arba) nerūkančiųjų kameras, taip pat neįtvirtinas specialių rūkymo vietų įrengimas, kadangi šio įstatymo draudimas galioja LAVL teritorijoje ir jos patalpose. Pagal BVK 110 straipsnio 2 punkto 9 papunktį laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama turėti tabako gaminių kamerų tipo patalpose, taip pat laisvės atėmimo vietų ligoninių stacionaruose ir pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros padaliniuose. Taigi, tabako gaminių vartojimas ir jų turėjimo draudimas LAVL yra pagrįstas ir nepažeidžiantis pareiškėjo teisių.

5016. LAVL vadovaujasi PĮ taisyklių 57 punktu, kuriame nustatyta, kad priimtiems į pataisos įstaigų nuteistiesiems daroma asmens krata, o jų turimi daiktai ir reikmenys patikrinami, taip pat Departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. V-362 „Dėl laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ 152 punktu, kuriame nustatyta, kad suimtųjų ir nuteistųjų krata skirstoma į visuminę (išrengiant) ir dalinę (neišrengiant), bei 153 punktu, kuriame nustatyta, kad suimtiesiems ir nuteistiesiems visuminė krata privalomai atliekama atvykus į laisvės atėmimo vietą, taip pat išvykstant iš jos. LAVL administracija visas procedūras atlieka operatyviai, nepažeisdama galiojančių teisės aktų. Laikino sulaikymo patalpa, kurioje atliekama visuminė ar dalinė asmens krata, atitinka visus HIN 76:2010 reikalavimus. Esant suimtųjų / nuteistųjų prašymams, jie visada nuvedami į tualetą.

5117. Dėl neturtinės žalos

5217.1. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, valstybės civilinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnį kyla, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Nenustačius neteisėtų valdžios institucijos (šiuo atveju – LAVL) veiksmų, nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad LAVL darbuotojai, deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme, neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina ir nustatyti, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos kilimą. Pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo nepagrįstas įrodymais, apibūdindamas tariamai patirtą žalą, pareiškėjas apsiribojo bendro pobūdžio teiginiais, samprotavimais, nepagrindė priežastinio ryšio tarp LAVL veiksmų ir / arba neveikimo ir tariamai kilusių pasekmių, kurių pagrindu pareiškėjas grindžia neturtinės žalos kilimą. Taip pat niekuo nepagrįsta ir prašoma priteisti neturtinės žalos suma.

5317.2. Pareiškėjas neturtinę žala (jo manymu, kuri turi būti įvertinta pinigais) bei orumo pažeidimą kildina iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnio pažeidimo.

54Remiantis EŽTT praktika, tam, kad netinkamas elgesys patektų į Konvencijos 3 straipsnio reguliavimo sritį, jis turi pasiekti minimalų žiaurumo lygį. Minimalaus žiaurumo lygio vertinimas yra gana reliatyvus, kuris priklauso nuo aplinkybių visumos, pavyzdžiui, nuo tokio elgesio trukmės, fizinio ir psichinio poveikio, sveikatos būklės ar net amžiaus. EŽTT, spręsdamas, ar elgesys pagal Konvencijos 3 straipsnį yra žeminantis orumą, atsižvelgia į tai, ar tokio elgesio tikslas yra pažeminti asmenį, ar tai neigiamai paveiks asmenį su Konvencijos 3 straipsniu nesuderinamu būdu. Remiantis teismui pateikiamais pareiškėjo medicininiais dokumentais, LAVL darbuotojai pareiškėjui suteikė medicininę pagalbą, išrašant jo savijauta pagerėjo, palyginus su savijauta, tik atvykus į LAVL. Pareiškėjo argumentai, kad jis buvo kankinimas ar žeminamas jo orumas, visiškai neturi pagrindo.

55Pažymėtina, kad pagal BVK 7 straipsnio 1 dalį, vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą.

5618. Dėl senaties termino

57Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, reikalaudamas neturtinės žalos atlyginimo, praėjus 5 m. nuo tariamai kilusios ir / ar patirtos žalos. Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas 3 m. ieškinio senaties terminas, kuris prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo / turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjas teisę į ieškinį pasinaudojo tik 2016 m. gegužės 28 d., todėl yra suėjęs ieškinio senaties terminas (dėl 1–5 gydymosi LAVL laikotarpio), tad reikalavimai dėl šių laikotarpių atmestini kaip nepagrįsti.

58Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

59I

60Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

611. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. vasario 24 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninei išdavė įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3360 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas paslaugas nuo 2012 m. gegužės 28 d. (I t., b. l. 131).

622. Vilniaus VSC 2013 m. liepos 29 d. išdavė LAVL leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.12-690 ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai, nurodytai šiame leidime-higienos pase (I t., b. l. 130).

633. Pareiškėjas LAVL gydytas (žr. ir atsiliepimą (I t., b. l. 90–95); ir asmens sveikatos istorijos kopiją (I t., b. l. 27–73)):

64– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2658-978 pareiškėjas nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2010 m. lapkričio 9 d. gydytas Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 24 dėl kairės rankos alkūnkaulio lūžio su poslinkiu (I t., b. l. 96).

65– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 15-4 pareiškėjas nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2011 m. vasario 7 d. gydytas Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 dėl kairės rankos alkūnkaulio lūžio, būklės po traumos (I t., b. l. 98);

66– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1580-170 pareiškėjas nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 18 d. gydytas Vidaus ligų skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 dėl lėtinio gastrito (nepatikslinto) (I t., b. l. 100);

67– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1109-509 pareiškėjas nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 dėl trumparegystės (I t., b. l. 102);

68– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1459-702 pareiškėjas nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2013 m. birželio 5 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 dėl trumparegystės (I t., b. l. 104);

69– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1811-860 pareiškėjas nuo 2013 m. birželio 28 d. iki 2013 m. liepos 5 d. gydytas Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 ir Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 dėl kojų nagų grybelio (I t., b. l. 106);

70– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2443-1149 pareiškėjas nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. iki 2013 m. rugsėjo 11 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 dėl prostatos hiperplazijos (I t., b. l. 108);

71– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 151-85 pareiškėjas nuo 2014 m. sausio 15 d. iki 2014 m. sausio 22 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 dėl trumparegystės ir virškinimo sistemos sutrikimo (I t., b. l. 110);

72– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1063-998 pareiškėjas nuo 2014 m. liepos 11 d. iki 2014 m. liepos 16 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 dėl trumparegystės (I t., b. l. 112);

73– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1993-1092 pareiškėjas nuo 2015 m. liepos 29 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 dėl dešinio peties sąnario artrito (I t., b. l. 114);

74– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2910-1546 pareiškėjas nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. gydytas Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 29 dėl prostatos hiperplazijos (I t., b. l. 116).

754. Pareiškėjas kiekvienos hospitalizavimo metu pasirašydavo Paciento sutikimą dėl informacijos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad pareiškėjas: yra supažindintas su LAVL vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientų teisėmis ir pareigomis, paciento teises žino, pareigas vykdyti sutinka; sutinka., kad jam būtų atlikta medicininė apžiūra (konsultacija), kurios pobūdis ir apimtis jam paaiškinta ir visiškai priimtina; sutinka, kad jam būtų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos (diagnostikos, gydymo, mitybos, slaugos) LAVL (I t., b. l. 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117).

765. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, atlikęs patikrinimus LAVL, patikrinimo aktuose nurodė:

775.1. vadovaudamasis HN 76:2010, HN 47-1:2012, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakyme Nr. V-737 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 47:2011) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – ir HN 33:2011), atliko operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir 2013 m. liepos 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3.)-13.16.-837, be kita ko, nurodė: Chirurgijos skyriuje švaraus minkštojo inventoriaus (čiužinių, antklodės, pagalvių), patalynės ir drabužių laikymui įrengta atskira patalpa, minkštasis inventorius, patalynė ir ligoninės drabužiai (pižamos) buvo švarūs ir tinkami naudojimui, minkštasis inventorius dezinfekuojamas dezinfekcinėje kameroje (LAVL), dezinfekcijos duomenys registruojami specialiajame žurnale; LAVL skalbiniai skalbiami 2012 m gegužės 30 d. sutarties su skalbimo įmone UAB „Švaros etalonas“ sutarties pagrindu; LAVL Chirurgijos skyriaus minkštasis inventorius atitiko HN 47-1:2012 reikalavimus; pagal LAVL patvirtinta tvarka naudojamas minkštasis inventorius dezinfekuojamas dezinfekcinėje kameroje po kiekvieno paciento išvykimo; naudojimasis dušo patalpomis organizuojamas pagal nustatytą grafiką, kuriame nurodyta savaitės diena ir LAVL skyrius, kuris naudojasi dušo patalpa; prausimasis duše organizuojamas, nepažeidžiant HN 76:2010 68 punkto reikalavimų, vadovaujantis LAVL direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakyme Nr. V-65 patvirtinta Pacientų naudojimosi dušu tvarka, pagal kurios 19 punktą infekcinėmis ligomis sergantys pacientai naudojasi jiems skirta specialia dušo patalpa; Chirurgijos skyriuje įrengtas sanitarinis mazgas su 3 praustuvais, 2 dušais ir 2 tualetais; sanitarinio mazgo (dušo ir tualeto) patalpose lubų paviršius buvo nelygus. nutrupėjusi apdaila, šios aplinkybės neatitiko HN 76:2010 39.1 punkto reikalavimų; patikrinimo metu sanitarinio mazgo įrenginiai (tualetai) buvo techniškai tvarkingi, švarūs ir atitiko HN 47-1:2012; patikrinimo metu įvertintas naudojimui paruoštas Chirurgijos skyriuje miegui skirtas minkštasis inventorius ir ligoninės drabužiai (pižamos) buvo švarūs ir tinkami naudojimui; LAVL skalbiniai tvarkomi (išduodami, surenkami ir keičiami), vadovaujantis LAVL direktoriaus 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-212, nepažeidžiant HN 47-1:2012 109 punkto reikalavimų (I t., b. l. 135–138).

785.2. vadovaudamasis HN 47-1:2012 ir HN 47:2011 atliko operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. patikrinimo akte Nr. 08(24.1)-PA-1290, be kita ko, nurodė: Chirurgijos skyriaus kamera-palata Nr. 4 vėdinama natūraliai per langą, dirbtinė dieninė apšvieta, oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis atitiko HN 47:2011 reglamentuojamos vertes, natūralios apšvietos koeficientas neatitiko nustatytų reikalavimų; patikrinimo metu tarakonų, graužikų buvimo požymių Chirurgijos skyriaus kameroje-palatoje Nr.4 vizualiai nenustatyta; dėl dezinsekcijos ir deratizacijos sudaryta sutartis su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (2014 m. sausio 2 d. Nr. 57-1/500), dezinsekcijos, deratizacijos darbai registruojami LAVL nustatyta tvarka specialiame žurnale, nurodoma darbų atlikimo data, vieta, atsakingo darbuotojo parašas; Chirurgijos skyriaus kameroje-palatoje Nr. 4 ant sienų ir kitų patalpos paviršių pelėsio požymių vizualiai nenustatyta, sanitariniame mazge HN 47:2011 pažeidimų nenustatyta (I t., b. l. 139–141).

795.3. vadovaudamasis HN 47-1:2012 ir HN 47:2011 atliko operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir 2015 m. rugpjūčio 3 d. patikrinimo akte Nr. 13(15.3)-PA-1861, be kita ko, nurodė: LAVL dėl dezinsekcijos ir deratizacijos sudaryta 2014 m. sausio 2 d. sutartis Nr. 57-1 su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, dezinsekcijos, deratizacijos darbai registruojami LAVL nustatyta tvarka specialiame žurnale, nurodoma darbų atlikimo data, vieta, atsakingo darbuotojo parašas; LAVL parengta ir LAVL direktoriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. 191 patvirtinta LAVL vidaus tvarka, kurioje nustatyta, kad LAVL patalpose rūkyti draudžiama, su šia tvarka pasirašytinai supažindinami ligoniai, guldomi LAVL; LAVL skelbiama informacija, kad patalpose draudžiama rūkyti, koridoriuose yra draudimo rūkyti ženklai ir draudimo rūkyti taisyklės; rūkymui skirtos patalpos LAVL nėra, HN 47:2011 15 punkto pažeidimo nenustatyta (I t. b. l. 147–148).

806. LAVL darbų priėmimo aktuose, be kita ko, nurodyta:

81– 2014 m. rugsėjo 17 d. darbų priėmimo akte Nr. BD-1363: atliktas Chirurgijos skyriaus sanitarinio mazgo, dušo patalpos ir palatos Nr. 3 durų remontas, laikino sulaikymo palatų Nr. 1 ir Nr. 2 remontas (be kita ko, sienų mūrijimas, tinkavimas, glaistymas, gruntavimas ir dažymas) (II t., b. l. 29–30);

82– 2015 m. birželio 21 d. darbų priėmimo akte Nr. BD-848: atliktas Chirurgijos skyriaus palatos Nr. 1 remontas (senų dažų ir tinko nugrandymas nuo lubų, sienų ir lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas, langų, durų ir radiatorių dažymas) (II t., b. l. 31);

83– 2015 m. rugsėjo 2 d. darbų priėmimo akte Nr. BD-1177: atliktas Chirurgijos skyriaus palatos Nr. 3 remontas (senų dažų ir tinko nugrandymas nuo lubų ir sienų, sienų ir lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas, grindų dažymas, langų, durų, lovų, grotų ir radiatorių dažymas) (II t., b. l. 33).

847. Remiantis LAVL 2015 m. liepos 17 d. pažyma Nr. BD-985, Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 (plotas – 28,49 m2) yra: 6 vieno aukšto lovos, 6 spintelės, 2 stalai, po 1 kėdę, lentynėlę ir pakabą (II t., b. l. 37).

858. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – ir Pravieniškių PN-AK) Psichologinės tarnybos 2015 m. spalio 14 d. pažymoje Nr. 73(3)-510 „Dėl nuteistojo D. A.“, be kita ko, nurodyta, kad pareiškėjas į Pravieniškių PN-AK bausmę atlikti atvyko 2011 m. lapkričio 28 d. ir iki 2015 m. spalio 14 d. Psichologinės tarnybos specialistai jį konsultavo 6 kartus; teisės aktai, reglamentuojantys pataisos įstaigų psichologinių tarnybų veiklą, draudžia psichologui atskleisi konsultacijos turinį pašaliniams asmenims, ir nenustato imperatyvo informuoti konsultuojamąjį / jo atstovą apie jau įvykusių konsultacijų priežastis, pobūdį ir turinį (I t., b. l. 74).

869. LAVL 2015 m. spalio 19 d. rašte Nr. 7-612 „Dėl informacijos pateikimo apie D. A.“, be kita ko, nurodė (I t., b. l. 22–24):

879.1. Pareiškėjas LAVL gydytas: nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2010 m. lapkričio 9 d. Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 24 (plotas – 21,25 m2, 8 lovos); nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2011 m. vasario 7 d. Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų); nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 18 d. Vidaus ligų skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų); nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos); nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2013 m. birželio 5 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos); nuo 2013 m. birželio 28 d. iki 2013 m. liepos 5 d. Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 (plotas – 21,25 m2, 10 lovų) ir Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 (plotas – 28,49 m2, 6 lovos); nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. iki 2013 m. rugsėjo 11 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 (plotas – 34,06 m2, 8 lovos); nuo 2014 m. sausio 15 d. iki 2014 m. sausio 22 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 (plotas – 32,60 m2, 8 lovos); nuo 2014 m. liepos 11 d. iki 2014 m. liepos 16 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 (plotas – 34,06 m2, 8 lovos); nuo 2015 m. liepos 29 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 (plotas – 28,49 m2, 6 lovos); nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 29 (plotas – 15,45 m2, 8 lovos). Statistika, kiek konkrečioje palatoje atskiromis dienomis gydoma nuteistųjų ir / ar suimtųjų, LAVL nefiksuojama, galiojantys teisės aktai to daryti neįpareigoja; taigi, duomenų, koks ligonių skaičius kartu su pareiškėju gydymosi laikotarpiu buvo palatose, pateikti nėra galimybės.

889.2. HN 76:2010 ploto normos asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, nenustatomos. Pagal PĮ taisyklių 111.4 punktą iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarime Nr. 1248, nustatytų priemonių įgyvendinimo vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas LAVL patalpose negali būti mažesnis kaip 5,1 m2.

899.3. LAVL vadovaujasi PĮ įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, kuriose nenustatyta, kokie baldai turi būti įrengti pataisos įstaigos gyvenamojoje patalpoje. LAVL palatos yra minimaliai aprūpintos baldais ir kitu inventoriumi, kuris nuolat remontuojamas ir / arba keičiamas. LAVL patalpos remontuojamos eilės tvarka, remontas atliekamas pagal poreikį, nepažeidžiant HN 76:2010 reikalavimo. Visi atsiradę pažeidimai ir / ar neatitikimai Lietuvos higienos normoms dėl suimtųjų ir / ar nuteistųjų veiksmų, gadinant ir laužant LAVL turtą, šalinami per trumpiausius terminus. kiekvienais metais šiam tikslui skirtos lėšos (biudžeto asignavimai) LAVL visiškai išnaudojamos ir LAVL gydomųjų skyrių patalpos nuolatos remontuojamos.

909.4. LAVL patalpų deratizacijos ir dezinsekcijos darbams atlikti sudaryta sutartis su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, tokio pobūdžio darbai atliekami kartą per mėnesį, o prireikus ir dažniau. Visi atliekami darbai registruojami žurnaluose. Patalpų valymo ir dezinfekcijos darbus atlieka paskirti sanitarai. LAVL patalpų valymo ir dezinfekcijos darbų dažnis atitinka HN 47-1:2010 reikalavimus ir atlikti valymo bei dezinfekcijos darbai registruojami LAVL nustatyta tvarka, nepažeidžiant HN 76:2010 reikalavimų.

919.5. LAVL pacientų maudymasis organizuojamas vadovaujantis PĮ taisyklių 258 punktu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, LAVL yra patvirtinusi dušų lankymo grafiką, pagal kurį pacientams suteikiama galimybė pasinaudoti dušu kartą per savaitę, šis grafikas atitinka ir HN 76:2010 68 punkto reikalavimus.

92Pagal PĮ taisyklių 258 punktą ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė gauti išskalbtą patalynę, pagal HN 76:2010 67 punktą lovos skalbiniai ir rankšluosčiai turi būti keičiami, atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. LAVL yra sudariusi sutartį su skalbimo paslaugas teikiančia įmone UAB „Švaros etalonas“. LAVL vidaus taisyklėse nustatyta, kad hospitalizuotam pacientui išduodami LAVL drabužiai ir avalynė, pacientai, su savimi atsivežę asmeninius drabužius, atitinkančius ligoninėse naudojamus (baltinius, pižamas, chalatus, šlepetes ir kt.), gali juos dėvėti LAVL, drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi. Pacientas, nenorintis imti LAVL išduodamus drabužius, turi teisę ir galimybę dėvėti nuosavus.

939.6. LAVL turi Vilniaus VSC 2013 m. liepos 29 d. išduotą leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.12-690, kuris. įrodo, kad LAVL patalpos atitinka Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimus, kurie privalomi LAVL veiklai vykdyti.

949.7. LAVL privalo ir imperatyviai vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, todėl visi atvira tuberkulioze sergantys asmenys yra izoliuoti, privalomai dėvi apsaugines kaukes ir kt. LAVL sudaromos ir įgyvendinamos visos įmanomos apsaugos priemonės, apsaugančios nesergančius pacientus bei LAVL darbuotojus.

959.8. Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose bei bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo; patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, HN 76:2010 6 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaroma saugi sveikatai gyvenamoji aplinka, 14 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims draudžiama rūkyti laisvės atėmimo vietų gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, jeigu nerūkantieji būtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, ši informacija iškabinta visose LAVL palatose ir bendro naudojimo patalpose (matomose vietose), taip pat iškabinti ir įspėjamieji užrašai ir / ar ženklai, įspėjantys apie draudimą rūkyti.

96Bausmių vykdymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai leidžia prekiauti ir (arba) vartoti tabako gaminius pataisos įstaigose. Atsižvelgiant į LAVL tikslinę paskirtį ir teisinį reglamentavimą, Tabako kontrolės įstatymas neįtvirtinta galimybės skirstyti asmenis į rūkančiųjų ir (arba) nerūkančiųjų kameras, taip pat neįtvirtintas specialių rūkymo vietų įrengimas, kadangi šio įstatymo draudimas galioja LAVL teritorijoje ir jos patalpose. LAVL neturi savo parduotuvės, neprekiauja tabako gaminiais, o pacientai turi galimybę ir teisę apsipirkti Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime esančioje parduotuvėje. Įsigaliojus BVK 110 straipsnio 2 dalies 9 punkto pakeitimui (2015 m. rugsėjo 1 d.), nuteistiesiems draudžiama turėti tabako gaminių kamerų tipo patalpose, taip pat laisvės atėmimo vietų ligoninių stacionaruose ir pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros padaliniuose.

979.9. LAVL teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jų teikimas – nepertraukiamas procesas, kuris būtinas, teikiant tokio pobūdžio paslaugas, užtikrinant paslaugų kokybę bei tinkamą nepertraukiamą gydymą. Paslaugų teikimo metu gali kilti būtinybė (esant medicininėms indikacijoms ir (arba) konsultacijoms) pacientą konvojuoti į tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą; taip būtų sutrikdytas paciento ilgalaikis pasimatymas, būtų pažeistas paciento ir jo artimųjų teisėtų lūkesčių principas turėti nepertraukiamą pasimatymą. Nereikėtų pamiršti, kad LAVL privalo užtikrinti ir vykdyti infekcinių ligų kontrolę ir profilaktiką (žr. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą). Taigi, siekiant užtikrinti tiek paciento, tiek jo artimųjų sveikatą bei vykdant prevencines priemones neplisti užkrečiamosioms ligoms už LAVL ribų, teise į ilgalaikius pasimatymus pacientai gali ir turi pasinaudoti bausmės atlikimo vietoje.

989.10. LAVL, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kitos prašyme norimos informacijos nepateiks.

9910. LAVL, atsakydama į pareiškėjo 2015 m. lapkričio 4 d. prašymą dėl perkėlimo iš Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatos į Chirurgijos skyrių, esantį administracinėje teritorijoje, 2015 m. lapkričio 12 d. rašte Nr. 7-675 „Dėl prašymo nagrinėjimo“, be kita ko, nurodė: pareiškėjas LAVL gydėsi nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. Chirurgijos skyriuje, esančiame režiminiame korpuse; pagal LAVL vidaus taisyklių 8 punktą Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus budintis gydytojas (toliau – ir budintis gydytojas) apžiūri pacientus, atvykusius į LAVL, įvertina jų sveikatos būklę, suteikia skubią medicininę pagalbą (jeigu tokia būtina) ir nukreipia juos į atitinkamus gydomuosius skyrius; pagal nurodytų taisyklių 22 punktą LAVL administracijos darbo valandomis pacientus į režiminiame korpuse esančias Vidaus ligų, Chirurgijos ir Psichiatrijos skyrių kamerų tipo palatas skirsto Vidaus ligų, Psichiatrijos ir Chirurgijos skyrių viršininkai; paminėtų gydomųjų skyrių viršininkai pacientus į kamerų tipo palatas skirsto, suderinę su LAVL Vilniaus apsaugos ir priežiūros bei Kriminalinės žvalgybos skyrių pareigūnais; atsižvelgiant į LAVL vidaus taisyklių 27 punktą, pacientams, gydomiems režiminiame korpuse esančiose kamerų tipo palatose, teikiamos tokios pačios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kokios yra teikiamos ir administracinėje teritorijoje esančiuose gydomuosiuose skyriuose (I t., b. l. 25).

10011. LAVL (užsakovė) 2012 m. gegužės 30 d. d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 57-41 su UAB „Švaros etalonas“, pagal kurią ši įmonė įsipareigojo savo priemonėmis teikti skalbimo paslaugas: savo transportu pasiimti skalbinius ir pristatyti išskalbtus pagal suderintą grafiką, t. y. 2 kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadieniais 11.00 val.) (3.2.1 punktas); švarius skalbinius pristatyti surūšiuotus pagal asortimentą ir sudėtus į viengubus tekstilinius maišus (3.2.2 punktas); operacinės skalbinius pristatyti dvigubuose tekstiliniuose maišuose, sudėtus į papildomus polietileninius maišus (3.2.3 punktas); skalbti ir lyginti skalbinius pagal Lietuvos Respublikos standartą 46-90 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakyme Nr. V-22 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (3.2.5 punktas); užsakymo (išskalbimo) laikas – 24 val. (I t., b. l. 153–156).

10112. LAVL (užsakovė) 2014 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 57-1/500 su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, pagal kurią ši įmonė įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nurodytų LAVL patalpų priežiūrą, išaiškinant kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą, atliekant kenkėjų naikinimą (1.1 punktas); lankyti objektą kartą per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo keliu, ir numatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas); lankyti objektą kartą per mėnesį ir užsakovės nurodytose patalpose stebėti užkrėstumą kenkėjais, užtikrinti kenkėjų naikinimą (4.1.2 punktas); užsakovei pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvaus naikinimo paslaugas per ilgiau kaip per 3 darbo dienas (4.1.5 punktas) (I t., b. l. 177–180).

10213. Remiantis kenkėjų kontrolės atlikimo žurnalo kopija, UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ 2013 metais reguliariai, iš esmės kartą per mėnesį, vykdė LAVL patalpų priežiūrą dėl kenkėjų, naudojo profilaktines priemones, kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) 2013 m. nenustatyta (II t., b. l. 38–49). Remiantis kenkėjų kontrolės atlikimo žurnalų kopijomis, 2014 m. ir 2015 m. reguliariai, iš esmės kartą per mėnesį, vykdyta LAVL patalpų priežiūra dėl kenkėjų, naudotos profilaktinės priemonės, kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) 2014 m. ir 2015 m. nenustatyta (I t., b. l. 157–168; I t., b. l. 193–II t., b. l. 4).

103II

1041. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. A. skundą sprendžiama, ar yra teisinis pagrindas priteisti 8 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą už jo, esą, netinkamas laikymo sąlygas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Šioje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas D. A. LAVL buvo laikomas tinkamomis sąlygomis.

1052. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111.4 punktą (2010 m. balandžio 26 d. redakcija) vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas negali būti mažesnis kaip 5,1 kv. m Laisvės atėmimo vietų ligoninės palatose. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes D. A. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2010 m. spalio mėn.

1063. Minėta, kad pareiškėjas D. A. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos LAVL, neturtinę 8 000 Eur dydžio žalą už jo, esą, netinkamas laikymo sąlygas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje.

1073.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

108Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

109„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

110Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

111Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1123.2. Pabrėžtina, kad D. A. LAVL gydytas tokiais laikotarpiais:

113– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2658-978 pareiškėjas nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2010 m. lapkričio 9 d. gydytas Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 24 dėl kairės rankos alkūnkaulio lūžio su poslinkiu (I t., b. l. 96).

114– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 15-4 pareiškėjas nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2011 m. vasario 7 d. gydytas Bendrojo skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 dėl kairės rankos alkūnkaulio lūžio, būklės po traumos (I t., b. l. 98);

115– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1580-170 pareiškėjas nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 18 d. gydytas Vidaus ligų skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 dėl lėtinio gastrito (nepatikslinto) (I t., b. l. 100);

116– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1109-509 pareiškėjas nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 dėl trumparegystės (I t., b. l. 102);

117– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1459-702 pareiškėjas nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2013 m. birželio 5 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 dėl trumparegystės (I t., b. l. 104);

118– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1811-860 pareiškėjas nuo 2013 m. birželio 28 d. iki 2013 m. liepos 5 d. gydytas Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 25 ir Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 dėl kojų nagų grybelio (I t., b. l. 106);

119– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2443-1149 pareiškėjas nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. iki 2013 m. rugsėjo 11 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 dėl prostatos hiperplazijos (I t., b. l. 108);

120– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 151-85 pareiškėjas nuo 2014 m. sausio 15 d. iki 2014 m. sausio 22 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 1 dėl trumparegystės ir virškinimo sistemos sutrikimo (I t., b. l. 110);

121– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1063-998 pareiškėjas nuo 2014 m. liepos 11 d. iki 2014 m. liepos 16 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 4 dėl trumparegystės (I t., b. l. 112);

122– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1993-1092 pareiškėjas nuo 2015 m. liepos 29 d. iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. gydytas Chirurgijos skyriaus palatoje Nr. 3 dėl dešinio peties sąnario artrito (I t., b. l. 114);

123– remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2910-1546 pareiškėjas nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. gydytas Chirurgijos skyriaus kamerų tipo palatoje Nr. 29 dėl prostatos hiperplazijos (I t., b. l. 116).

124Apibendrinus pateiktus duomenis, pareiškėjas LAVL buvo iš viso 115 parų. Be to, įvertinus palatų plotus bei jose esančių lovų skaičių (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 9.1 punktą), darytina išvada, jog šioje įstaigoje buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, t. y. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111.4 punkto (2010 m. balandžio 26 d. redakcija) reikalavimai. Pabrėžtina, kad LAVL neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-190-442/2015), o jos motyvai, kad ji nėra kalta dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

125Kartu teismas akcentuoja, tai, jog pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik 2016 m. gegužės 31 d. (žr. voką, I t., b. l. 86), o atsakovė šioje administracinėje byloje prašo taikyti senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2013 m. gegužės 30 d., pareiškėjas buvo laikomas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111.4 punkto (2010 m. balandžio 26 d. redakcija) reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas D. A. praleido ieškinio senaties terminą žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2013 m. gegužės 30 d., todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

126Tačiau teismas dar kartą pabrėžia, jog 61 parą pareiškėjas buvo laikomas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111.4 punkto (2010 m. balandžio 26 d. redakcija) reikalavimus, o šiai pareiškėjo reikalavimų apimčiai nėra jokio teisinio pagrindo taikyti senaties terminą.

1273.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo LAVL palatose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas. Įrodymai, kad dėl LAVL kalinimo sąlygų, kurios neatitiko teisės aktų reikalavimų, buvo pakenkta pareiškėjo sveikatai, tame tarpe – ir psichinė, nepateikti.

1283.4. Pareiškėjas, be kita ko, pateikė argumentus dėl higienos LAVL, ypač dėl kamerų netinkamos būklės, sanitarinio mazgo, pareiškėjo nesupažindinimo su jo teisėmis ir pareigomis.

1293.4.1. Teismas atkreipia dėmesį, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. vasario 24 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninei išdavė įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3360 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas paslaugas nuo 2012 m. gegužės 28 d. (I t., b. l. 131). Vilniaus VSC 2013 m. liepos 29 d. išdavė LAVL leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.12-690 ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai, nurodytai šiame leidime-higienos pase (I t., b. l. 130). Teismas įvertina tai, kad šis pasas buvo išduotas vėliau negu pareiškėjas buvo gydomas šioje Laisvės atėmimo ligoninėje (netaikant senaties – nuo 2013 m. gegužės 31 d.), todėl spręsdamas apie žalos dydį, tai įvertins.

1303.4.2. Pareiškėjas kiekvienos hospitalizavimo metu pasirašydavo Paciento sutikimą dėl informacijos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad pareiškėjas: yra supažindintas su LAVL vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientų teisėmis ir pareigomis, paciento teises žino, pareigas vykdyti sutinka; sutinka., kad jam būtų atlikta medicininė apžiūra (konsultacija), kurios pobūdis ir apimtis jam paaiškinta ir visiškai priimtina; sutinka, kad jam būtų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos (diagnostikos, gydymo, mitybos, slaugos) LAVL (I t., b. l. 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117).

1313.4.3. Teismas konstatuoja, kad LAVL siekiama palaikyti tvarką. Antai, LAVL (užsakovė) 2012 m. gegužės 30 d. d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 57-41 su UAB „Švaros etalonas“, pagal kurią ši įmonė įsipareigojo savo priemonėmis teikti skalbimo paslaugas: savo transportu pasiimti skalbinius ir pristatyti išskalbtus pagal suderintą grafiką, t. y. 2 kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadieniais 11.00 val.) (3.2.1 punktas); švarius skalbinius pristatyti surūšiuotus pagal asortimentą ir sudėtus į viengubus tekstilinius maišus (3.2.2 punktas); operacinės skalbinius pristatyti dvigubuose tekstiliniuose maišuose, sudėtus į papildomus polietileninius maišus (3.2.3 punktas); skalbti ir lyginti skalbinius pagal Lietuvos Respublikos standartą 46-90 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakyme Nr. V-22 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (3.2.5 punktas); užsakymo (išskalbimo) laikas – 24 val. (I t., b. l. 153–156); LAVL (užsakovė) 2014 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 57-1/500 su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, pagal kurią ši įmonė įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nurodytų LAVL patalpų priežiūrą, išaiškinant kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą, atliekant kenkėjų naikinimą (1.1 punktas); lankyti objektą kartą per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo keliu, ir numatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas); lankyti objektą kartą per mėnesį ir užsakovės nurodytose patalpose stebėti užkrėstumą kenkėjais, užtikrinti kenkėjų naikinimą (4.1.2 punktas); užsakovei pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvaus naikinimo paslaugas per ilgiau kaip per 3 darbo dienas (4.1.5 punktas) (I t., b. l. 177–180). Remiantis kenkėjų kontrolės atlikimo žurnalo kopija, UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ 2013 metais reguliariai, iš esmės kartą per mėnesį, vykdė LAVL patalpų priežiūrą dėl kenkėjų, naudojo profilaktines priemones, kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) 2013 m. nenustatyta (II t., b. l. 38–49). Remiantis kenkėjų kontrolės atlikimo žurnalų kopijomis, 2014 m. ir 2015 m. reguliariai, iš esmės kartą per mėnesį, vykdyta LAVL patalpų priežiūra dėl kenkėjų, naudotos profilaktinės priemonės, kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) 2014 m. ir 2015 m. nenustatyta (I t., b. l. 157–168; I t., b. l. 193–II t., b. l. 4).

1323.4.4. Ypač pabrėžtina, kad, įvertinus byloje pateiktus Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 5 punktą), darytina išvada, kad LAVL yra užtikrinamas švarus minkštasis inventorius, tinkamai skalbiami drabužiai, tinkamai užtikrinamas naudojimasis dušu, sanitariniais mazgais, LAVL yra garantuojamas šildymas, vėdinimas, tinkama apšvieta, yra nustatyti teisės aktus atitinkantys draudimai rūkyti. Kita vertus, yra nustatyti sanitarinių patalpų aptrupėjimai, kas neatitiko teisės aktų reikalavimų, todėl teismas į tai atsižvelgs priteisdamas neturtinės žalos dydį (teismas įvertina ir fotonuotraukas, II t. b. l. 5-26). Atkreiptinas dėmesys, jog LAVL yra nuolat atliekami patalpų remontai (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punktą).

1333.5. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

134Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

135Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, tačiau, atsižvelgiant į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (pareiškėjas D. A. LAVL 61 parą buvo laikomas netinkamai), nesant objektyvių duomenų apie pareiškėjo sveikatos būklės pablogėjimą dėl atsakovės veiksmų, apie tai, kad dvasiniai išgyvenimai būtų trukę itin ilgai, į Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio ((minimali mėnesinė alga 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)), nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 1035 Lt, nuo 2015 m. sausio 1 d. – 300 eurų (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“), nuo 2015 m. liepos 1 d. – 325 eurai (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)) bei gyvenimo sąlygas, į atsakovės pastangas užtikrinti pareiškėjui tinkamas kalinimo sąlygas, taip pat įvertinęs kompleksiškai visus pažeidimus (be kita ko, kamerų būklę), pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis LAVL įvertinamas 670 eurų, kuris priteistinas iš atsakovės, atstovaujamos LAVL. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-331-858/2016, kurioje už 169 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1500 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 670 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

136Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

137Pareiškėjo D. A. skundą tenkinti iš dalies.

138Priteisti pareiškėjui D. A., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės, 670 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nuo 2013 m. gegužės 31 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d.

139Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

140Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas D. A. (toliau – ir pareiškėjas), atstovaujamas... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis periodiškai nuo 2010 m. spalio 19 d.... 6. 2.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencija... 7. 2.2. Dėl supažindinimo su laikymo LAVL tvarka ir sąlygomis, suimtųjų ir... 8. Atsakovė nepateikė dokumentų kopijų, patvirtinančių pareiškėjo... 9. 2.3. Dėl sutrumpinto senaties ieškinio pratęsimo... 10. Pareiškėjas remiasi, be kita ko, Konvencijos 3 straipsniu, CK 1.125, 1.127,... 11. 2.4. Pasak pareiškėjo, palatos atrodydavo lyg neremontuotos nuo įstaigos... 12. 2.5. Dėl gyvenamojo ploto pažeidimo... 13. 2.5.1. Pažymėtina, kad pareiškėjui nė karto nesuteiktas teisės aktuose... 14. 2.5.2. Nustatant pareiškėjui realiai tekusį gyvenamąjį plotą minėtose... 15. 2.6. Dėl antisanitarinių sąlygų... 16. Minėtose palatose ir kamerų tipo palatose daug kartų viršijamas drėgmės... 17. 2.7. Dėl netinkamų laikino sulaikymo ir paskirstymo patalpų sąlygų... 18. Pareiškėjas laikytas netinkamose laikinojo sulaikymo kamerose ir paskirstymo... 19. 2.8. Dėl tabako dūmų... 20. Pareiškėjas gydymosi LAVL laikotarpiu buvo priverstas ne tik būti ankštoje... 21. HN 76:2010 64 punkto reikalavimo prasmė yra ta, kad rūbai privalo būti... 22. 2.10. Dėl leidimo-higienos paso... 23. Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21... 24. 2.11. Dėl asmens higienos priežiūros ir sanitarinio mazgo... 25. 2.11.1. Pareiškėjui stigo privatumo, naudojantis sanitariniais įrenginiais,... 26. 2.11.2. Tualetas turi būti įrengtas taip, kad nebūtų žeminama žmogaus... 27. 2.11.3. Pažymėtina, kad dėl gyvenamojoje patalpoje įrengto sanitarinio... 28. 2.11.4. Dušas turi būti įrengtas ir galimybė juo pasinaudoti turi būti... 29. Taigi, nurodytos sąlygos, susijusios su sanitariniu mazgu ir dušu, sukėlė... 30. 2.13. Pasak pareiškėjo, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų jis patyrė... 31. II... 32. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Laisvės atėmimo vietų ligoninės,... 33. 1. LAVL turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC)... 34. 2. Pareiškėjas visais gydymosi laikotarpiais buvo pasirašytinai... 35. 3. Pareiškėjas LAVL gydytas: nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2010 m. lapkričio... 36. 4. HN 76:2010 ploto normos asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose,... 37. 5. LAVL apgyvendinimo tvarką reglamentuoja Įstatymas (toliau – ir... 38. Pažymėtina, kad LAVL Chirurgijos skyriuje, kuriame gydytas pareiškėjas... 39. 6. LAVL vadovaujasi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos... 40. 7. HN 76:2010 21 punkte įtvirtintas sanitarinio mazgo įrengimas, tačiau... 41. 8. LAVL patalpos remontuojamos eilės tvarka, pagal poreikį, nepažeidžiant... 42. 9. Vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 3... 43. 10. Vasaros laikotarpiu vienas kameros lango rėmas išimamas tam, kad būtų... 44. 11. LAVL palatose bei kamerų tipo palatose apšvietimas įrengtas,... 45. 12. LAVL pacientų maudymasis organizuojamas vadovaujantis PĮ taisyklių 258... 46. 13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d.... 47. Pagal PĮ taisyklių 258 punktą ne rečiau kaip kartą per savaitę... 48. 14. LAVL direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakyme Nr. V-206 patvirtintame... 49. 15. Bausmių vykdymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai leidžia... 50. 16. LAVL vadovaujasi PĮ taisyklių 57 punktu, kuriame nustatyta, kad... 51. 17. Dėl neturtinės žalos... 52. 17.1. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir... 53. 17.2. Pareiškėjas neturtinę žala (jo manymu, kuri turi būti įvertinta... 54. Remiantis EŽTT praktika, tam, kad netinkamas elgesys patektų į Konvencijos 3... 55. Pažymėtina, kad pagal BVK 7 straipsnio 1 dalį, vykdant bausmę, nesiekiama... 56. 18. Dėl senaties termino... 57. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, reikalaudamas neturtinės žalos... 58. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 59. I... 60. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 61. 1. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie... 62. 2. Vilniaus VSC 2013 m. liepos 29 d. išdavė LAVL leidimą-higienos pasą Nr.... 63. 3. Pareiškėjas LAVL gydytas (žr. ir atsiliepimą (I t., b. l. 90–95); ir... 64. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2658-978 pareiškėjas nuo 2010 m.... 65. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 15-4 pareiškėjas nuo 2011 m.... 66. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1580-170 pareiškėjas nuo 2011 m.... 67. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1109-509 pareiškėjas nuo 2012 m.... 68. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1459-702 pareiškėjas nuo 2013 m.... 69. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1811-860 pareiškėjas nuo 2013 m.... 70. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2443-1149 pareiškėjas nuo 2013... 71. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 151-85 pareiškėjas nuo 2014 m.... 72. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1063-998 pareiškėjas nuo 2014 m.... 73. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1993-1092 pareiškėjas nuo 2015... 74. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2910-1546 pareiškėjas nuo 2015... 75. 4. Pareiškėjas kiekvienos hospitalizavimo metu pasirašydavo Paciento... 76. 5. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, atlikęs patikrinimus LAVL,... 77. 5.1. vadovaudamasis HN 76:2010, HN 47-1:2012, Lietuvos Respublikos sveikatos... 78. 5.2. vadovaudamasis HN 47-1:2012 ir HN 47:2011 atliko operatyviąją... 79. 5.3. vadovaudamasis HN 47-1:2012 ir HN 47:2011 atliko operatyviąją... 80. 6. LAVL darbų priėmimo aktuose, be kita ko, nurodyta:... 81. – 2014 m. rugsėjo 17 d. darbų priėmimo akte Nr. BD-1363: atliktas... 82. – 2015 m. birželio 21 d. darbų priėmimo akte Nr. BD-848: atliktas... 83. – 2015 m. rugsėjo 2 d. darbų priėmimo akte Nr. BD-1177: atliktas... 84. 7. Remiantis LAVL 2015 m. liepos 17 d. pažyma Nr. BD-985, Chirurgijos skyriaus... 85. 8. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – ir... 86. 9. LAVL 2015 m. spalio 19 d. rašte Nr. 7-612 „Dėl informacijos pateikimo... 87. 9.1. Pareiškėjas LAVL gydytas: nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2010 m.... 88. 9.2. HN 76:2010 ploto normos asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose,... 89. 9.3. LAVL vadovaujasi PĮ įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, kuriose... 90. 9.4. LAVL patalpų deratizacijos ir dezinsekcijos darbams atlikti sudaryta... 91. 9.5. LAVL pacientų maudymasis organizuojamas vadovaujantis PĮ taisyklių 258... 92. Pagal PĮ taisyklių 258 punktą ne rečiau kaip kartą per savaitę... 93. 9.6. LAVL turi Vilniaus VSC 2013 m. liepos 29 d. išduotą leidimą-higienos... 94. 9.7. LAVL privalo ir imperatyviai vykdo Lietuvos Respublikos žmonių... 95. 9.8. Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos... 96. Bausmių vykdymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai leidžia prekiauti ir... 97. 9.9. LAVL teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jų... 98. 9.10. LAVL, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš... 99. 10. LAVL, atsakydama į pareiškėjo 2015 m. lapkričio 4 d. prašymą dėl... 100. 11. LAVL (užsakovė) 2012 m. gegužės 30 d. d. sudarė paslaugų teikimo... 101. 12. LAVL (užsakovė) 2014 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį... 102. 13. Remiantis kenkėjų kontrolės atlikimo žurnalo kopija, UAB „Vilniaus... 103. II... 104. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. A. skundą... 105. 2. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu... 106. 3. Minėta, kad pareiškėjas D. A. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 107. 3.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 108. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 109. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 110. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 111. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 112. 3.2. Pabrėžtina, kad D. A. LAVL gydytas tokiais laikotarpiais:... 113. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2658-978 pareiškėjas nuo 2010 m.... 114. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 15-4 pareiškėjas nuo 2011 m.... 115. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1580-170 pareiškėjas nuo 2011 m.... 116. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1109-509 pareiškėjas nuo 2012 m.... 117. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1459-702 pareiškėjas nuo 2013 m.... 118. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1811-860 pareiškėjas nuo 2013 m.... 119. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2443-1149 pareiškėjas nuo 2013... 120. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 151-85 pareiškėjas nuo 2014 m.... 121. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1063-998 pareiškėjas nuo 2014 m.... 122. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 1993-1092 pareiškėjas nuo 2015... 123. – remiantis gydymo stacionare istorija Nr. 2910-1546 pareiškėjas nuo 2015... 124. Apibendrinus pateiktus duomenis, pareiškėjas LAVL buvo iš viso 115 parų. Be... 125. Kartu teismas akcentuoja, tai, jog pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik... 126. Tačiau teismas dar kartą pabrėžia, jog 61 parą pareiškėjas buvo laikomas... 127. 3.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 128. 3.4. Pareiškėjas, be kita ko, pateikė argumentus dėl higienos LAVL, ypač... 129. 3.4.1. Teismas atkreipia dėmesį, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos... 130. 3.4.2. Pareiškėjas kiekvienos hospitalizavimo metu pasirašydavo Paciento... 131. 3.4.3. Teismas konstatuoja, kad LAVL siekiama palaikyti tvarką. Antai, LAVL... 132. 3.4.4. Ypač pabrėžtina, kad, įvertinus byloje pateiktus Vilniaus... 133. 3.5. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas,... 134. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 135. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 136. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 137. Pareiškėjo D. A. skundą tenkinti iš dalies.... 138. Priteisti pareiškėjui D. A., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 139. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 140. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...