Byla 3K-3-145/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Antano Simniškio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Mindoza“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Mindoza“ ieškinį atsakovui Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl Viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo. Byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė ,,Akvatera“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. (21)-14-5305 dėl preliminarios pasiūlymų eilės, 2009 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. (21)-14-144 dėl pretenzijos atmetimo, 2009 m. sausio 14 d. sprendimą Nr. (21)-14-159 dėl laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės dėl sauso visaverčio pašaro tarnybiniams šunims pirkimo.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2008 m. spalio 22 d. paskelbė atvirą konkursą dėl sauso visaverčio pašaro tarnybiniams šunims pirkimo. Atplėšus vokus, ieškovas 2008 m. gruodžio 17 d. elektroniniu paštu gavo perkančiosios organizacijos laišką dėl pasiūlymo patikslinimo, 2009 m. sausio 3 d. – pranešimą apie sudarytą preliminarių pasiūlymų eilę, kurioje pirmoje vietoje įrašyta UAB ,,Akvatera“, antroje – UAB ,,Mindoza“, trečioje – UAB ,,Canis Vita“. Pagal konkurso būdu perkamų prekių savybių reikalavimus siūlomame pašare neturi būti menkaverčių užpildų ir subproduktų. UAB ,,Akvatera“ siūlomų pašarų sudėtyje yra subproduktų pagal šios įmonės oficialiai ir viešai skelbiamą informaciją. Šios įmonės produktas iš viso neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir pasiūlymas turėjo būti atmestas. Ieškovas perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje nurodė, kad ant UAB ,,Akvatera“ pakuočių, skirtų skirtingoms rinkoms, pateikiama skirtinga informacija apie pašaro sudėtį. 2009 m. sausio 13 d. atsakyme į pretenziją perkančioji organizacija nurodė, kad UAB ,,Akvatera“ pasiūlymas atitinka visus reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, ir kad produkcijoje subproduktų nėra. 2009 m. sausio 14 d. buvo priimtas sprendimas UAB ,,Akvatera“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu. Perkančioji organizacija nekreipė dėmesio į trečiojo asmens pasiūlyme nurodytus neteisingus duomenis apie produkciją, netyrė pateiktos informacijos. Ieškovas teigė, kad nurodyti atsakovo veiksmai yra neteisėti, pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė trečiajam asmeniui iš ieškovo 3200 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas pažymėjo, kad įmonė ,,Akvatera“ gamina naminių gyvūnų pašarus ir juos parduoda, jos vykdoma gamyba atitinka kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2001 ir aplinkos vadybos sistemos ISO 14001:2004 reikalavimus. Teismas padarė išvadą, kad UAB ,,Akvatera“ siūlomos konkursui prekės atitinka sąlygose nurodytas perkamų prekių savybes pagal pateiktą techninę specifikaciją ir kokybės reikalavimus, juose nėra draudžiamų pagal sąlygas subproduktų; kad siūlomos prekės pavadinimas ar pakuotė šiuo atveju nėra lemiamas veiksnys, kuris privalėtų nulemti šunų ėdalo sudėtį ir kokybę, nes ėdalo gamintojas nėra suvaržytas gaminti tik tam tikros sudėties produkciją pagal jam to paties gamintojo suteikiamus pavadinimus ar naudojamą pakuotę. Teismas pažymėjo, kad nei pretenzijos pateikimo, nei bylos nagrinėjimo metu nebuvo keliamas ginčas dėl to, kad gaminio sudėtį ar kokybę vienareikšmiškai gali lemti naudojamos pakuotės ar pavadinimas, ši aplinkybė nebuvo šalių įrodinėjama (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, jog pirmą vietą laimėjusi bendrovė neturi produkto, kuriam pirkti paskelbtas konkursas, nes jis bus gaminamas ateityje, nesudaro pagrindo atmesti UAB ,,Akvatera“ pasiūlymo. Nagrinėjamu atveju tiekėjų kvalifikaciniuose reikalavimuose buvo nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. UAB ,,Akvatera“ tokią teisę patvirtinančius dokumentus pateikė. Teismas taip pat atmetė ieškovo argumentą, kad atsakovui nėra žinoma, ar iš viso įmanoma pagaminti tokį produktą, kurio receptūrą pateikė UAB ,,Akvatera“, ir kad negalima įvertinti, ar būsimo produkto kokybė atitiks techninius reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų metu vertinami pasiūlymai, kurių turinys įtraukiamas į pasirašomos sutarties sąlygas.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimą paliko nepakeistą; priteisė iš ieškovo trečiajam asmeniui 1500 Lt išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme, valstybei – 1,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

10Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovo teiginys, jog atsakovui trečiasis asmuo pasiūlė netinkamą pašarą, turintį savo sudėtyje subproduktų, byloje liko neįrodytas. Iš viešojo pirkimo konkurso medžiagos matyti, kad trečiasis asmuo pasiūlė atsakovui produktų linijos ,,Nature‘s Protection“ pašarus, kurių sudėtyje subproduktų nėra. Ieškovas neteisus, savo ieškinyje teigdamas, kad atsakovas netyrė jo pretenzijos, nes bylos medžiaga rodo, kad atsakovas, tirdamas pretenziją, papildomai užklausė trečiąjį asmenį ir dar kartą gavo patvirtinimą, kad jo pasiūlyme nurodyti pašarai savo sudėtyje subproduktų neturi. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad aplinkybė, jog trečiasis asmuo konkurso paskelbimo dieną negamino pasiūlyme nurodytos produkcijos, kaip tik ir parodo, jog trečiasis asmuo pasiūlė atsakovui ne ieškovo nurodytą ir masiniam vartotojui skirtą produkciją, bet specialiai atsakovo poreikiams skirtą visavertį pašarą. Teisėjų kolegija sprendė, kad byloje nebuvo įrodyta, jog trečiasis asmuo pasiūlė atsakovui pašarus, turinčius savo sudėtyje subproduktų, o tai, kad trečiasis asmuo konkurso paskelbimo arba pasiūlymo pateikimo dieną nebuvo pagaminęs siūlomos produkcijos, negali liudyti apie jo pasiūlymo ydingumą, nes tokios sąlygos nėra nei konkurso sąlygose, nei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatose.

11III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas prašė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

131. Teismai pasisakė, kad ginčas kildinamas tik iš UAB ,,Akvatera“ pasiūlyto pašaro šunims atitikties perkančiosios organizacijos sąlygose nurodytoms techninėms specifikacijoms – dėl subproduktų buvimo ėdale. Teismai nepagrįstai susiaurino bylos nagrinėjimo ribas. Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad laimėtoju buvo pasirinktas subjektas, kurio pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo objektui keliamų reikalavimų. Teismas privalėjo patikrinti ne tik tai, ar prekės sudėtyje yra subproduktų, bet ir įvertinti pasiūlymą visų reikalavimų aspektu. To reikalauja ir Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principai ir viešojo intereso principo užtikrinimas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl šiame įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o jo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

14Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata įpareigoja perkančiąją organizaciją atmesti pasiūlymą, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Konkurso sąlygų 2 dalies ,,Pirkimo objektas“ 2.1 punkte buvo detaliai išvardytos nustatytos perkamų prekių savybės, kurios turėjo būti nurodytos pateikiamoje techninėje specifikacijoje, kuri privalėjo būti pateikta norint dalyvauti konkurse. UAB ,,Svajų medis“, UAB ,,Vetfarmas“, UAB ,,Bestas“ pasiūlymams atmesti pakako nustatyti neatitiktį bent vienam nustatytam reikalavimui ar jo daliai, tačiau nepaaiškinama, kodėl nebuvo vertinama UAB ,,Akvatera“ pateikto pasiūlymo atitiktis pirkimo dalyko reikalavimams. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad bendrovė siūlė pirkti vienas, specifikacijas pateikė dėl kitų prekių arba iš viso nepateikė. Bendrovės 2008 m. gruodžio 4 d. pasiūlyme išvardytos siūlomos perkančiajai organizacijai prekės: didelį fizinį krūvį turintiems šunims – ,,Nature‘s Protection Active“, mažiems šuniukams – ,,Nature‘s Protection Junior“, laktuojančioms ir besilaukiančioms patelėms – ,,Nature‘s Protection Junior“, alergiškiems šunims – ,,Nature‘s Protection Adult“. Techninės specifikacijos pateiktos ne dėl siūlomų, o dėl kito pavadinimo prekių, o dėl kai kurių iš viso nepateikta: didelį fizinį krūvį turintiems šunims – ,,Nature‘s Protection adult Active“, mažiems šuniukams – prekės techninė specifikacija nepateikta, laktuojančioms ir besilaukiančioms patelėms – ,,Nature‘s Protection maxi Junior“, alergiškiems šunims – ,,Nature‘s Protection Adult“. Taigi konkursą laimėjo subjektas, kuris net nepateikė savo siūlomos prekės techninių specifikacijų.

15Pagal viešai skelbiamą UAB ,,Akvatera“ informaciją, taip pat bendrovės reklaminiuose lankstinukuose nurodyto ,,Nature‘s Protection“ pašaro sudėtyje yra subproduktų. Taigi UAB ,,Akvatera“ pasiūlė šunų ėdalą, kuriame pagal viešai skelbiamą informaciją yra subproduktų, tačiau specifikacijas pateikė dėl kito pavadinimo šunų ėdalo, kuriame subproduktai nenurodyti, o pirkimo–pardavimo sutartyje vėl nurodytos pasiūlyme išvardytos prekės.

16Konkurso sąlygų 2 dalies 2.1 punkto antrasis reikalavimas buvo tai, kad pašare būtų ne mažiau kaip 70 proc. gyvulinės kilmės baltymų, taip pat turi būti nurodyta baltymų kilmė. UAB ,,Akvatera“ pateiktoje šunų ėdalo specifikacijoje nėra nurodytos pašaro ,,Nature‘s Protection adult Active“ gyvulinės kilmės baltymų kilmės. Ši aplinkybė taip pat patvirtina, kad trečiojo asmens siūloma prekė neatitinka pirkimo dalykui keliamų konkurso sąlygų reikalavimų.

17Kitas svarbus aspektas yra tai, kad konkurso laimėtojas perkamą prekę tik gamins, nors ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ skiltyje ,,pirkimo objektas: pirkimo pavadinimas“ nurodyta, kad perkamas sausas visavertis pašaras. Taigi atsakovas pasirinko dar net neegzistuojantį produktą, pasiūlytas buvo ne pašaras, kaip prekė, o tik pašaro receptas, t. y. dar neegzistuojanti prekė. Akivaizdu, kad pirkimo objektas pagal pateiktus reikalavimus galėjo būti tik rinkoje jau egzistuojantis, o ne numatomas gaminti daiktas. Atsakovui nėra žinoma, ar iš viso įmanoma pagaminti tokį produktą ir įvertinti, kad būsimo produkto kokybė tikrai atitiks techninius reikalavimus.

182. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo preambulės 46 punkte nurodyta, kad sutartys turi būti sudaromos remiantis objektyviais kriterijais, kurie užtikrintų skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų laikymąsi, kad kiekvienas dalyvis galėtų tikėtis, kad šie principai bus užtikrinti. Direktyvos 23 straipsnio 5 dalyje suponuojama konkurso dalyvio pareiga pateikti įtikinamus įrodymus, kad jo siūlymas atitinka pirkimo dalyką, tai nulemia ir perkančiosios organizacijos pareigą įsitikinti dokumentacijos patikimumu.

19IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

20Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašė palikti nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį. Atsiliepime teigiama, kad teismai teisingai taikė ir aiškino materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo principus, pirkimų tikslus; kad ieškovas kasaciniame skunde nurodo tuos pačius argumentus kaip ir apeliaciniame skunde.

21Atsiliepimu į kasacinį skundą trečiasis asmuo prašė kasacinį skundą atmesti, o skundžiamus teismų nutartį ir sprendimą palikti nepakeistus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

221. Ieškovas visą laiką tik siekė užvilkinti konkursą paskelbusio atsakovo ir konkursą laimėjusios trečiojo asmens sutarties dėl sauso visaverčio pašaro tarnybiniams šunims pirkimo pasirašymą, kad bylinėjimosi laikotarpiu atsakovo kai kurie padaliniai ir toliau pagal senąsias sutartis pirktų šiek tiek pašarų iš ieškovo.

232. Kasatorius nepagrįstai kaltina teismus netinkamai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, susiaurinus bylos nagrinėjimo ribas. Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga. Ieškovas nenorėjo pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis dėl ieškinio pagrindo arba dalyko pakeitimo, t. y. patikslinti savo ieškinį, prašė bylą nagrinėti pagal byloje esantį ieškinį. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytos aplinkybės, kuriomis jis negrindė savo reikalavimo, vertintinos kaip ieškinio pagrindo pakeitimas, kas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka neleidžiama (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Ieškovas ir kasaciniame skunde nurodo naujas faktines aplinkybes, t. y. kelia fakto klausimus, kurių kasacinės instancijos teismas nenagrinėja.

243. Trečiasis asmuo turi visas galimybes kurti naujus produktus, juos gaminti ir parduoti, ką ir įrodė pagamindamas ir pateikdamas atsakovui konkursą laimėjusią produkciją – specialiai pagamintą sausą visavertį pašarą tarnybiniams šunims. Ieškovas ne pats gamina konkursui pasiūlytą produktą, o šį importuoja į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Trečiasis asmuo turi teisę gaminti ir parduoti šunims skirtą pašarą, kuris atitinka visus kokybės keliamus reikalavimus. Gaminių specifikacijose nurodytos visos gaminio sudedamosios dalys, tarp kurių nėra subproduktų. Konkursui trečiojo asmens pateiktas produktas atitiko visas konkurso sąlygas, o dėl pasiūlytos mažiausios kainos trečiasis asmuo pagrįstai ir teisėtai laimėjo atvirą konkursą. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. trečiasis asmuo jau gamina ir tiekia atsakovui konkursą laimėjusią produkciją, kurios kokybė buvo patikrinta atlikus specialią ekspertizę. Trečiasis asmuo pateikė konkurso organizatoriui visus dokumentus, patvirtinančius trečiojo asmens galimybes tiekti konkurso sąlygas atitinkančius produktus, prisiimti atsakomybę už pirkimo sutarties sudarymo padarinius.

254. Pirkimų komisijos sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai. Teismai nenustatė jokių esminių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27Dėl viešojo pirkimo reglamentavimo principų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

28Kasatorius kelia VPĮ nuostatų dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir su juo susijusių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo – pažeidimo klausimus. VPĮ įtvirtintais principais ir pirkimų tikslais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį ir jų taikymą. Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Tinkamai laikantis šių principų galėtų būti išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Išvardytų principų laikymasis yra svarbus siekiant atliekamo viešo konkurso tikslų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Astrum Magnificum“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir TŪB „Mitnijos investicija“, bylos Nr. 3K-3-677/2006).

29Viešųjų pirkimų teisinių santykių reglamentavimo tam tikras ypatumas yra tas, kad dominuoja viešajai teisei būdingas imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas, t. y. vyrauja privalomojo pobūdžio nuostatos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų įgyvendinimą. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-458/2007; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir UAB „Veikmė“, bylos Nr. 3K-3-505/2009).

30Šiame VPĮ aiškinimo ir taikymo kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešųjų pirkimų principų taikymas ir laikymasis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu VPĮ nustatytu pagrindu.

31Dėl galimybės tiekėjui siūlyti pirkti nepagamintas prekes

32Kasatoriaus teigimu, tiekėjo (UAB Akvatera) pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes šis tiekėjas pasiūlymo teikimo metu siūlė ne pašarus, o jų receptą. Pašarai nebuvo pagaminti, o perkančioji organizacija nupirko tai, kas dar neegzistavo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tiekėjo (UAB ,,Akvatera“) konkursui siūlomos prekės atitiko atviro konkurso sąlygas. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokio pasiūlyme nurodyto pašaro šunims ši organizacija negamino, ir šią aplinkybę konstatavo apeliacinės instancijos teismas. Taigi, pagal byloje konstatuotas aplinkybes darytina išvada, kad tiekėjas (UAB ,,Akvatera“) pasiūlė ne pašarą (nesukurtą prekę), bet šio pašaro sudėtį bei siūlymą gaminti tokios sudėties pašarą.

33VPĮ nenustatyta, kas yra prekė. Šiame įstatyme nesant prekės sampratos apibrėžties, reikia vadovautis Civiliniame kodekse nustatyta prekės samprata. Iš šiame kodekse nustatyto reglamentavimo, susijusio su preke, kaip tokia, pvz., CK 4.202, 6.161, 1.188, 6.301, 6.305, 6.306, 6.363 ir daugelio kitų straipsnių, darytina išvada, kad prekė yra daiktas, o siūlymas ją pagaminti nėra prekei tapatus dalykas.

34Minėta, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygų aprašyme nurodė, jog pirks visavertį pašarą, t. y. prekę. Savo pasiūlyme perkančioji organizacija neįvardijo, kad perka siūlymą gaminti prekę ar net galimybę ją gaminti. Apeliacinės instancijos teismas nevertino, ar trečiojo asmens (UAB ,,Akvatera“) nesukurtos prekės siūlymas ir šio priėmimas nesumažino kitų tiekėjų (konkrečiai – ieškovo) galimybės lygiomis sąlygomis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neįvertino, ar pagal paskelbtas konkurso sąlygas tiekėjo (UAB ,,Akvatera“) siūlymas perkančiajai organizacijai pirkti dar nepagamintas prekes, nepažeidžia kitų tiekėjų teisių jų pasiūlymų kontekste, juolab kad trečiasis asmuo pats yra gamintojas, kurio pateiktos šunų ėdalų specifikacijos (T. 1., b. l. 197–199) gali būti laikytinos techniniais gamintojo dokumentais. Atsiliepime į kasacinį skundą trečiasis asmuo nurodo, kad 2010 m. sausio 4 d. buvo atlikta šunų pašaro ekspertizė, kuri patvirtino jo sudėties atitiktį konkurso reikalavimams. Pažymėtina, kad šis patikrinimas buvo atliktas jau sudarius viešojo pirkimo sutartį, o ne pasiūlymų vertinimo procedūros metu, t. y. ekspertizė reikšminga sutarties vykdymui, bet ne tiekėjų pasiūlymo vertinimui. Taigi šioje situacijoje yra teisiškai nereikšmingi argumentai, kad tiekėjo vykdoma gamyba atitinka kokybės reikalavimus; kad perkančioji organizacija dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimų iš trečiojo asmens gali reikalauti netesybų bei vienašališkai nutraukti sutartį, nes byloje nagrinėjama ne tiekėjo kvalifikacijos vertinimo ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo klausimai, o tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimas.

35Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog trečiojo asmens siūlomame šunų pašare yra subproduktų. Konstatuodamas tokią aplinkybę, šis teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas neturėjo galimybių šios aplinkybės įrodyti, nes, minėta, trečiojo asmens siūlomų prekių objektyviai nebuvo, o prekių, kurios buvo viešai parduodamos visiems vartotojams, pakuotėse buvo nurodyta, jog jų sudėtyje yra subproduktų, kurių pagal konkurso sąlygas perkamame pašare neturėjo būti. Teismai neįvertino, ar perkančiosios organizacijos veiksmai vertinant tiekėjų pasiūlymus yra objektyvūs ir skaidrūs, juolab kad neneigiama, jog iki tol pagamintuose produktuose buvo subproduktų (T. 1, b. l. 38, 39, 172), o pašarai tarnybiniams šunims nepagaminti ir bus gaminami pagal specialią receptūrą (T. 1, b. l. 35). Net ir sutinkant su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad siūlomos prekės pavadinimas (pakuotė) nėra veiksnys, nulemiantis šunų pašaro sudėtį ir kokybę, nes pašaro gamintojas nesuvaržytas gaminti tik tam tikros sudėties produktą pagal jam to paties gamintojo suteikiamus pavadinimus ar naudojamą pakuotę, teisėjų kolegija pažymi, jog perkančioji organizacija savo veiksmais tinkamai neišsklaidė abejonių dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties konkurso reikalavimams.

36Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Šiuo atveju kyla abejonių, ar tiekėjams buvo sudarytos vienodos sąlygos, nes tiekėjų pasiūlymų lygiateisišką ir skaidrų vertinimą pažeidžia ir tai, kad tinkamu pasiūlymu buvo pripažintas trečiojo asmens pasiūlymas, nors siūlomų pašarų kai kurie pavadinimai pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje nesutapo (T. 1, b. l. 193-199), o viename iš pašarų nenurodyta baltymų kilmė. Tai, kad duomenų nesutapimai yra reikšmingi, konstatavo ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UABAbovita“ v. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-295/2007; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fima“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-185/2008). Šių perkančiosios organizacijos veiksmų vertinimo nekeičia aplinkybė, kad viešojo prekių pirkimo sutartis yra sudaryta ir vykdoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fima“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-185/2008); kad perkančiosios organizacijos pasirinktas tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2009). Minėta, kad byloje sprendžiamas ne trečiojo asmens kvalifikacijos ir jo galimybės perkančiajai organizacijai pagaminti konkurso sąlygas atitinkantį produktą klausimas, bet perkančiosios organizacijos pirkimo objekto (prekės) pasiūlymo vertinimo klausimas.

37Esant tokioms aplinkybėms kasacinis teismas konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas nepaneigė tiekėjo UAB ,,Mindoza“ argumentų, jog perkančioji organizacija neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų, todėl šios instancijos teismo nutartis naikintina.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų kasacinės instancijos teisme

39Kasacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nenagrinėja, nes dėl jų priteisimo turės pasisakyti apeliacinės instancijos teismas.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 360 ir 362 straipsniais,

Nutarė

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

42Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2008 m.... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2008 m. spalio 22 d. paskelbė atvirą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė;... 8. Teismas pažymėjo, kad įmonė ,,Akvatera“ gamina naminių gyvūnų pašarus... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009... 10. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovo teiginys, jog atsakovui trečiasis... 11. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas prašė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 13. 1. Teismai pasisakė, kad ginčas kildinamas tik iš UAB ,,Akvatera“... 14. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata... 15. Pagal viešai skelbiamą UAB ,,Akvatera“ informaciją, taip pat bendrovės... 16. Konkurso sąlygų 2 dalies 2.1 punkto antrasis reikalavimas buvo tai, kad... 17. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad konkurso laimėtojas perkamą prekę tik... 18. 2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18EB dėl viešojo darbų,... 19. IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 20. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašė palikti nepakeistą Lietuvos... 21. Atsiliepimu į kasacinį skundą trečiasis asmuo prašė kasacinį skundą... 22. 1. Ieškovas visą laiką tik siekė užvilkinti konkursą paskelbusio atsakovo... 23. 2. Kasatorius nepagrįstai kaltina teismus netinkamai įvertinus byloje... 24. 3. Trečiasis asmuo turi visas galimybes kurti naujus produktus, juos gaminti... 25. 4. Pirkimų komisijos sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi... 26. Teisėjų kolegija... 27. Dėl viešojo pirkimo reglamentavimo... 28. Kasatorius kelia VPĮ nuostatų dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir su juo... 29. Viešųjų pirkimų teisinių santykių reglamentavimo tam tikras ypatumas yra... 30. Šiame VPĮ aiškinimo ir taikymo kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad... 31. Dėl galimybės tiekėjui siūlyti pirkti... 32. Kasatoriaus teigimu, tiekėjo (UAB Akvatera) pasiūlymas turėjo būti... 33. VPĮ nenustatyta, kas yra prekė. Šiame įstatyme nesant prekės sampratos... 34. Minėta, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygų aprašyme nurodė, jog... 35. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog... 36. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi... 37. Esant tokioms aplinkybėms kasacinis teismas konstatuoja, kad apeliacinės... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų kasacinės... 39. Kasacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 42. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...