Byla I-1261-561/2018
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolitos Rasiukevičienės ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, atsakovės atstovei Gitanai Grudzinskaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovei Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (tretieji suinteresuotieji asmenys Lietuvos Respublikos finansų ministerija, uždaroji akcinė bendrovė „Skirnuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“, uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos statyba“) dėl įsakymų panaikinimo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir Atliekų tvarkymo centras, pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovė) direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymus Nr. T1-53, Nr. T1-54, Nr. T1-55 ir Nr. T1-56 (toliau – ir Įsakymai).

5Skunde pareiškėja nurodė, kad 2001 m. gruodžio 13 d. Europos Komisija pasirašė Finansinį memorandumą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, šį memorandumą 2002 m. kovo 14 d. pasirašė Lietuvos Respublika (toliau – ir Finansinis memorandumas). Paraišką paramai šiam projektui gauti pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerija, už projekto įgyvendinimą paskirta atsakinga institucija – Agentūra. 2004 m. balandžio 22 d., 2005 m. rugsėjo 2 d., 2005 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. gruodžio 6 d. buvo pasirašytos sutartys Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40 tarp Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo centro (galutinis paramos gavėjas) ir rangovų UAB „Alkesta“, UAB „Skirnuva“ su UAB „Parama“, UAB „Alkesta”, UAB „Dzūkijos statyba“. Šios sutartys buvo sudarytos viešųjų pirkimų būdu, viešojo pirkimo konkursą organizavo Agentūra, ji mokėjo rangovui už atliktus darbus, o pareiškėja neturėjo įtakos viešųjų pirkimų organizavimui bei jų sąlygų nustatymui. Valstybės kontrolė 2009 m. gruodžio 17 d. surašė Valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-9-82 (toliau – ir Valstybės kontrolės ataskaita), Agentūra 2013 m. kovo 28 d. surašė keturias išvadas dėl Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ išlaidų tinkamumo pagal sutartis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40. Šiose išvadose atsakovė padarė išvadą, jog pareiškėja nepagrindė ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo pagrindo pagal 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 5 straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnį bei 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos (toliau – ir Reglamentas Nr. 1386/2002) 8 straipsnio 2 dalies b) punktą, todėl išlaidos, skirtos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, yra netinkamos finansuoti. Įsakymais Atliekų tvarkymo centras buvo įpareigotas grąžinti į Agentūros sąskaitą netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

6Pareiškėjos vertinimu, ginčijami Įsakymai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes jie neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų. Įsakymuose nėra nurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nulėmę tokių sprendimų priėmimą. Agentūra iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, lėmusį neteisėtų ir nepagrįstų Įsakymų priėmimą. Atsakovė Įsakymuose tik nurodė, kad jie priimti pagal Valstybės kontrolės ataskaitoje pateiktų didelės svarbos pastebėjimų Nr. 29 ir Nr. 30 pagrindu atlikto įtariamų pažeidimų tyrimą, tačiau pačiuose Įsakymuose nenurodytos faktinės jų priėmimo aplinkybės, nepateikti išsamūs paaiškinimai, o tik formaliai nurodoma, kad siūlomų pareiškėjui sugrąžinti lėšų dydis yra paskaičiuotas Valstybės kontrolės. Agentūra Įsakymuose nenurodė jokių savarankiškų motyvų, o tik perrašė Valstybės kontrolės audito ataskaitos atskirus teiginius ir teisės aktus, nepateikė savo motyvų ir argumentų dėl neteisėtų pareiškėjo veiksmų, nevertino pareiškėjo pateiktų atsakovei atsikirtimų. Agentūros neaiškūs ir nesuprantami Įsakymų motyvai eliminuoja pareiškėjai galimybę sužinoti, kokius konkrečius pažeidimus ji padarė, kokia tų pažeidimų esmė. Tokiu būdu atimama galimybė tinkamai ginti savo teisėtus interesus teisme, pateikiant teismui reikiamus įrodymus, atsikirtimus, argumentus ir paaiškinimus.

7Pagal Finansinį memorandumą, rangos sutarčių nuostatas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, Europos Sąjungos reglamentus būtent Agentūra, kaip projektą įgyvendinanti institucija, yra atsakinga už tai, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės (toliau – ir Administravimo taisyklės) nustato, kad įgyvendinančioji institucija organizuoja viešuosius pirkimus ir pasirašo sutartis; organizuoja techninį projektų įgyvendinimą; užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami vadovaujantis Sanglaudos fondui taikomomis taisyklėmis; Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos būtu naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais; būtų laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatų; užtikrina, kad įgyvendinant projektus būtų laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos kontrolės institucijų rekomendacijų ir atsižvelgiama į pateiktas pastabas bei pasiūlymus; užtikrina, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir yra susijusios su darbais, neužbaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam užbaigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus; taip pat tuo pagrindu rengia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai gauti tarpines ir galutines išmokas iš Europos Komisijos ir teikia jas mokėjimo institucijai. Pagal Reglamento Nr. 1386/2002 ir Reglamento Nr. 16/2003 nuostatas, įgyvendinančioji institucija (Agentūra) atlieka iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu, kartu tikrina projektus jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, informuoja tarpinę instituciją apie tikrinimo rezultatus; teikia visą būtiną pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą vietose (Administravimo taisyklių 10.9 punktas). Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-288 patvirtintų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių 5 punktą, už mokėjimo prašymų, visų išlaidas patvirtinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymą atsakinga įgyvendinančioji institucija, t. y. Agentūra. Todėl Agentūra, kaip įgyvendinanti institucija, turėjo pareigą užtikrinti, jog Sanglaudos fondo lėšos būtų panaudotos tinkamai ir išlaidos, kurios negali būti finansuojamos, nebūtų apmokamos. Pažymėjo, jog sutarčių Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40 viešojo pirkimo procedūras organizavo ir vykdė Agentūra, kuri rengė sutartis ir techninę specifikaciją. Pagal sutartis Agentūra, kaip perkančioji organizacija, įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti rangovams, turėjo teisę nutraukti sutartis, kai tiekėjas nesugeba tinkamai įvykdyti sutartyje numatytų savo įsipareigojimų. Pareiškėja neturėjo jokios įtakos viešųjų pirkimų organizavimui bei jų sąlygų nustatymui, atsiskaitymui ar neatsiskaitymui su tiekėjais už atliktus darbus.

8Pažymėjo, jog atsakovė Įsakymuose netinkamomis finansuoti pripažintinų lėšų teisinį grąžinimo pagrindą nurodė Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – ir Paramos grąžinimo taisyklės) 5.2.2 punktą, nustatantį, jog sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma.

9Akcentavo, jog nei Valstybės kontrolės ataskaitoje, nei Agentūros išvadose, nei Įsakymuose nėra nurodyta, kad Atliekų tvarkymo centras būtų pažeidęs kokias nors teisės normas. Bylos medžiaga liudija, kad pareiškėja nepažeidė jokių Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties. Be to, tarp Atliekų tvarkymo centro veiksmų vykdant paramos sutartį ir Agentūros už Atliekų tvarkymo centro sumokėtos tariamai didesnės nei priklauso lėšų sumos nėra priežastinio ryšio. Tokiu būdu atsakovė neturi teisinio pagrindo remtis Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu ir reikalauti iš pareiškėjos sugrąžinti skundžiamuose sprendimuose nurodytas pinigines sumas.

10Paramos grąžinimo taisyklių 5.1 punktas nustato pagrindus, kai lėšos turi būti susigrąžinamos, o atsakovė nei pažymose, nei Įsakymuose nenurodė tokių pagrindų, tokių aplinkybių nenurodė ir Valstybės kontrolė. Taigi, Agentūra ginčo Įsakymais siekia nepagrįstai visą atsakomybę dėl jos atliktų mokėjimų rangovams perkelti pareiškėjai.

11Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą tenkinti visą.

12Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

13Atsakovė kaip nepagrįstą prašė atmesti pareiškėjos argumentą, jog Įsakymai neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Paaiškino, kad pareiškėjos akcininkai yra pasirašę projekto paraišką paramai. Atliekų tvarkymo centras yra ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties, pasirašytos 2004 m. spalio 10 d., šalis. Šioje sutartyje įtvirtinta, jog sutarties šalys sutartį pasirašo vadovaudamosi tam tikrais dokumentais, tarp jų ir Finansiniu memorandumu bei Galimybių studija. Taigi, pareiškėja yra susipažinusi ir su šiais dokumentais. Manė, jog pareiškėjos nurodomas Komisijos sprendimas tik atspindi Finansinio memorandumo priėmimo faktą, todėl per se nėra informatyvus ir neturi įtakos galimybei įvertinti Agentūros Įsakymus. Atsakovė nepagrįstu vertino pareiškėjos teiginį, jog ji nėra susipažinusi su sutartimis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A07, Nr. A/2005/A06 ir Nr. V/2006/A40, nes tai prieštarauja skunde nurodomai aplinkybei, jog minėtos sutartys buvo pasirašytos tarp pareiškėjos, rangovų ir Agentūros. Pareiškėja, būdama sutarčių šalimi, turėjo būti susipažinusi ir su jų turiniu. Taigi, argumentai, jog Agentūra nėra pateikusi Valstybės kontrolės ataskaitoje minimų dokumentų ir dėl to pareiškėja neturėjo galimybės įvertinti Įsakymų, yra nepagrįsti, kadangi su šiais dokumentais ji yra susipažinusi, o dalį jų netgi pasirašiusi.

14Pabrėžė, kad Agentūra yra atsakinga už tai, kad Sanglaudos lėšos būtų naudojamos tinkamai, o tokiu atveju, jeigu šios lėšos yra panaudojamos netinkamai – būtų grąžintos. Europos Sąjungos teisės aktai įtvirtina, kad neteisėtai išmokėtas lėšas valstybė narė privalo susigrąžinti, t. y. grąžinti į Europos Sąjungos biudžetą. Parama gali būti suteikta neteisėtai, jeigu yra padaromas pažeidimas. Pažeidimas yra laikomas Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir (arba) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklės (toliau – ir Pažeidimų nustatymo taisyklės) nustato tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu, taip pat nustato apribojimus gauti Europos Sąjungos finansinę paramą (1 punktas). Šiose taisyklėse paramą administruojančia institucija yra laikoma vadovaujančioji, mokėjimo, tarpinės ir įgyvendinančios institucijos (2 punktas). Pažeidimą gali padaryti tiek paramos gavėjas, tiek paramą administruojanti institucija. Tačiau, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, bet kokiu atveju, kai pažeidimas yra nustatytas ir yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Paramos grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pareiškėja ir yra galutinė paramos gavėja, todėl egzistuoja teisinis pagrindas, pagrįstas detaliu imperatyviu viešosios teisės aktų nuostatų reglamentavimu, Agentūrai susigrąžinti pareiškėjai išmokėtas lėšas, kurių viena dalis buvo nesusijusi su įgyvendinamo projekto tikslais pagal Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, o už kitą dalį buvo įsigytas trumpalaikis, o ne ilgalaikis, turtas, o tai prieštarauja Reglamento Nr. 16/2003 23 straipsnio nuostatoms. Pareiškėjai neįrodžius, jog nustatytos grąžintinomis lėšos buvo panaudotos tinkamai, Agentūra privalėjo imtis veiksmų šių lėšų susigrąžinimui nepaisant ankstesnio šių lėšų patvirtinimo ir (ar) priimto sprendimo jas išmokėti.

15Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundo netenkinti. Papildomai pažymėjo, jog skundžiami Įsakymai yra priimti keturių Agentūros priimtų išvadų pagrindu.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Skirnuva“ sutiko su skundo reikalavimais ir atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, jog 2005 m. liepos 12 d. Agentūrai pateikė konkursinį pasiūlymą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regiono sąvartyno statyba ir senojo sąvartyno uždarymas Nr. 2001/LT/16P/PE/003“. UAB „Skirnuva“ pripažinta šio projekto laimėtoja, todėl su ja buvo sudaryta rangos sutartis. UAB „Skirnuva“ nesutiko su Agentūros 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. T1-54 ir pažymėjo, kad šiame įsakyme nurodytos lėšos buvo patirtos dėl perkančiosios organizacijos, t. y. Agentūros, kaltės.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Parama“ sutiko su pareiškėjos patikslintu skundu ir atsiliepime nurodė, jog dvišalės sutarties su UAB „Skirnuva“ pagrindu UAB „Parama“ darbai atlikti vadovaujantis projektine dokumentacija, priimti užsakovo. Pareiškėjos įgytas turtas, kuris tinkamai apskaitytas jo finansinėje apskaitoje, buvo būtinas atliekų tvarkymo objektų pripažinimui tinkamu naudoti, nes buvo įtrauktas į viešojo pirkimo dokumentus, suprojektuotas techniniame projekte, be jo nebuvo galima tinkamai priduoti ir eksploatuoti objektų.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Alkesta“ atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, jog nėra kompetentingas vertinti skundžiamų Įsakymų turinio, tačiau nenusišalina nuo paaiškinimų dėl ginčo aplinkybių.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūkijos statyba“ atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, jog 2006 m. gruodžio 6 d. statybos rangos sutarties pagrindu atliko statybos darbus. Viešųjų pirkimų konkursą organizavo Agentūra. Rangovui už atliktus darbus sumokėta pagal aktus ir rangovo pateiktas sąskaitas faktūras. Statybos darbai atlikti tinkamai ir nustatytais terminais, apmokėta tvarka, kuri sutarta rangos sutartyje. Teisės aktai nebuvo pažeisti, o statybos darbai priimti 2007 m. spalio 17 d. pripažinimo tinkamu naudotis statiniu aktu.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

21Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.

22Teismas konstatuoja:

23Byloje nustatyta, kad Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367, patvirtinančiu priemonę 2001 LT 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380, suteikė paramą projektui „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. pasirašė Finansinį memorandumą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, kurį 2002 m. kovo 14 d. pasirašė ir Lietuvos Respublika.

24Agentūra su pareiškėja 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir pareiškėjo, kuri nustatė pareigų ir atsakomybės, kurių perdavimas galutiniam paramos gavėjui yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 802 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (toliau – ir Vyriausybės Nutarimas Nr. 802), pasidalijimą, įgyvendinant Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą. Finansinio memorandumo 2 straipsnis, identifikuojantis priemonę (Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra, Nr. 2001/LT/16/P/PE/008), numatė, jog jos pabaiga – 2004 m. gruodžio 31 d. Finansinio memorandumo 4 straipsnio 3 dalyje buvo įtvirtinta, jog minėta priemonė ir mokėjimai, kuriuos turi atlikti už priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija, turi būti įvykdyti ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d. Ataskaita, kurią reikia pateikti tam, kad būtų galima išmokėti galutinį likutį, turi būti pateikta ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo pirmiau nurodytos dienos (1 t., b. l. 89–98). Europos Komisija 2004 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą Nr. CCI 2001/LT/16/P/PE/003, iš dalies keičiantį sprendimą Nr. PH(2001)5367, kuriuo sprendimas Nr. PH(2001)5367 inter alia buvo pakeistas 2-ąjį straipsnį papildant šia pastraipa: „5. Išlaidos, susijusios su projektu, bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“. Finansinio memorandumo 2 straipsnis [atitinkamai] keičiamas taip: „Pabaigos data: 2008 m. gruodžio 31 d.“ (1 t., b. l. 122–123).

25Paraišką paramai projektui gauti pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerija, už projekto įgyvendinimą paskirta atsakinga institucija – Agentūra. 2004 m. balandžio 22 d., 2005 m. rugsėjo 2 d., 2005 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. gruodžio 6 d. tarp Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo centro (galutinis paramos gavėjas) ir privačių rangovų UAB „Alkesta“, UAB „Skirnuva“ su UAB „Parama“, UAB „Alkesta“, UAB „Dzūkijos statyba“ buvo pasirašytos sutartys Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40 (1 t., b. l. 105 – 107, 112–114, 119–120). Šios sutartys buvo sudarytos viešųjų pirkimų būdu, viešojo pirkimo konkursą organizavo Agentūra.

26Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2009 m. gruodžio 17 d. surašė Valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-9-82 (1 t., b. l. 51–53), o Agentūra 2013 m. kovo 28 d. surašė keturias išvadas dėl projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ išlaidų tinkamumo pagal sutartis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40 (1 t., b. l. 4–5, 7–8, 10–11, 13–14). Šias išvadas atsakovė motyvavo tuo, jog pareiškėja nepagrindė ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo pagrindo pagal 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 5 straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnį bei 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos 8 straipsnio 2 dalies b punktą, todėl išlaidos, skirtos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, yra netinkamos finansuoti.

27Agentūros direktoriaus ginčijamais Įsakymais pareiškėja buvo įpareigota grąžinti į Agentūros sąskaitą netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas (atitinkamai: įsakymu Nr. T1-53 pareiškėja įpareigota grąžinti 5 768 Lt sumą bei 1 038,24 Lt PVM (1 t., b. l. 6), įsakymu Nr. T1-54 – 22 292,31 Lt sumą bei 4 012,02 Lt PVM (1 t., b. l. 9), įsakymu Nr. T1-55 – 31 833,24 Lt sumą bei 59 000,38 Lt PVM (1 t., b. l. 12), įsakymu Nr. T1-56 – 2 301,71 Lt sumą bei 194,47 Lt PVM) (1 t., b. l. 15).

28Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu (2 t., b. l. 17–25) pareiškėjos Atliekų tvarkymo centro skundą tenkino ir panaikino Įsakymus.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2015 m. liepos 10 d. nutartimi (3 t., b. l. 32–40) kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

30ESTT 2017 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą byloje C‑436/15, nurodydamas, kad: Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.

31Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamą projektą, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai pažeidimas buvo baigtas. Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, iš dalies pakeistas 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.

32LVAT išplėstinė teisėjų kolegiją 2017 m. gruodžio 20 d. priėmė nutartį, kuria Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (5 t., b. l. 89–109). LVAT konstatavo, jog 2008 m. sausio 28 d. prasidėjusio senaties termino eiga nutrūko 2009 m. gruodžio 17 d., o asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn per ketverius metus, todėl padarė išvadą, kad 2013 m. kovo 29 d., kuomet buvo priimti ginčijami įsakymai, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies įtvirtintas senaties terminas dar nebuvo suėjęs. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėja buvo patraukta atsakomybėn praleidus Reglamente Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytą terminą. Kadangi padaręs tokią išvadą pirmosios instancijos teismas kitų pareiškėjos argumentų, susijusių su ginčijamų įsakymų ydingumu, nevertino, o jų vertinimas vien apeliacinės instancijos teisme pažeistų bylininkų teisę į apeliaciją, išplėstinė teisėjų kolegija nutaria atsakovės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Iš skundžiamų įsakymų matyti, jog jie priimti vadovaujantis 2011 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 5.2.2. punktu.

34Pagal VAĮ 8 straipsnio 1 dalį, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

35LVAT savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, kad VAĮ 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame teisės akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.).

36LVAT praktikoje taip pat pažymėta, kad neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai individualus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, kuriame formuluojamos visuomeninių – teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius. Toks dokumentas jau įgyja teisinę galią ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, bet iki tokio akto priėmimo atliktas darbas, gauta informacija, įforminta bet kokios formos dokumente (ataskaitoje, patikrinime, išvadoje ir kt.), atspindintys individualiam administraciniam aktui priimti reikalingus duomenis, paprastai neskundžiama Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tai tik ištaka, tarnaujanti individualiam administraciniam aktui priimti. Pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turėtų būti perkėlinėjami į administracinį aktą, tad priimant individualų administracinį aktą neretai pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-633/2008 ir kt.). Jei atitinkamas individualus administracinis aktas yra priimamas ankstesnių procedūrinių dokumentų pagrindu, tokiu atveju individualiame administraciniame akte nėra būtina pakartoti tuose dokumentuose nustatytas aplinkybes. Tokiu atveju individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje pakanka nurodyti tuos procedūrinius dokumentus, kurių pagrindu priimtas individualus administracinis aktas, ir juos pridėti prie individualaus akto. Administracinių teismų praktikoje tokie atvejai traktuojami, kad individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje nurodyti procedūriniai dokumentai yra to individualaus akto sudėtinė (motyvuojamoji) dalis (2015 m. vasario 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-327-146/2015).

37Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė pabrėžė, jog skundžiami įsakymai priimti vadovaujantis Agentūros išvadomis, tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad pačiuose skundžiamuose įsakymuose jokios nuorodos į šias išvadas nėra, iš ginčijamų įsakymų turinio nėra matyti, kad Agentūros išvados yra sudėtinė įsakymų dėl paramos lėšų susigrąžinimo dalis ir kad įsakymus pagrindžiantys motyvai yra išdėstyti išvadose.

38Atsižvelgiant į tai, kad Agentūros išvados nenurodytos kaip ginčijamų įsakymų priėmimo pagrindas, o pačiuose įsakymuose nėra aiškių ir detalių jų priėmimo motyvų, grąžintinos paramos lėšų sumos pagrindimo, konstatuotina, kad Agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymai Nr. T1-53, Nr. T1-54, Nr. T1-55, Nr. T1-56, kuriais pareiškėjai nurodyta grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, yra nemotyvuoti ir neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, keliamų individualiam administraciniam aktui. Viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto neatitikimas VAĮ 8 straipsnio nustatytiems individualaus administracinio akto bendriesiems reikalavimams yra pakankamas pagrindas pripažinti skundžiamą aktą nepagrįstu, neteisėtu ir jį panaikinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

39Agentūra ir pareiškėja 2004 m. lapkričio 10 d. ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartyje dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir pareiškėjos (1 t., b. l. 91–98) susitarė, kad Agentūra, be kita ko, yra atsakinga už viešųjų pirkimų konkursų organizavimą ir sutarčių sudarymą, techninių specifikacijų projektų dokumentacijai parengti organizavimą ir pateikimą derinti galutiniam paramos gavėjui bei Aplinkos ministerijai bei už viešųjų pirkimų organizavimą ir sutarčių su konsultantais ir rangovais pasirašymą (3.1 punktas).

40Taigi, kaip matyti iš minėto atsakomybių pasiskirstymo, atsakomybė už pirkimo konkursų organizavimą, sutarčių sudarymo kontrolė teko būtent Agentūrai. Minėta išvada sudaro pagrindą konstatuoti, kad skundžiamuose įsakymuose buvo nurodytas ir netinkamas jų priėmimo pagrindas – Taisyklių 5.2.2. punktas, nors projekto vykdytojui išmokėtos lėšų sumos susigrąžinimas įgyvendinančiajai institucijai nesilaikius ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, nustatytas Taisyklių 5.1.4 punkte.

41Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 8.3. punktą, tarpinė institucija (šiuo atveju Aplinkos ministerija), įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai (šiuo atveju Agentūrai), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija, susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307, nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato); įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir įgyvendinančiajai institucijoms.

42Remiantis Administravimo taisyklių 8.4. punktu, tarpinė institucija Taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, ir (arba) įgalioja įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą.

43Pagal Administravimo taisyklių 11.16. punktą, įgyvendinančioji institucija, įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su jos pačios atliktais viešaisiais pirkimais, apie tai praneša tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir tarpinei institucijoms. Pagal Administravimo taisyklių 11.17. punktą, įgyvendinančioji institucija tarpinės institucijos įgaliojimu Taisyklių nustatyta tvarka vykdo neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą.

44Taigi, kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais teisės aktų nuostatų pažeidimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyrimą, bet ir priimą sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, t. y. tokiu atveju negali įgalioti įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, kadangi priešingu atveju įgyvendinančioji institucija būtų įgaliojama priimti sprendimą dėl savo pačios padarytų pažeidimų, kas prieštarautų konstituciniam gero administravimo (atsakingo valdymo) principui ir Administravimo taisyklių tikslams. Atkreiptinas dėmesys, kad toks minėtų Administravimo taisyklių nuostatų aiškinimas pateikiamas ir LVAT praktikoje (2015 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015). Kadangi nagrinėjamu atveju Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, o Aplinkos ministerija yra tarpinė institucija, būtent Aplinkos ministerija turėjo vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, todėl skundžiami įsakymai naikintini ir kaip priimti nekompetentingo administravimo subjekto (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

45Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymai Nr. T1-53, Nr. T1-54, Nr. T1-55 ir Nr. T1-56, kuriais pareiškėjai nurodyta grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, naikintini, taigi, pareiškėjos UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundas tenkinamas visiškai.

46Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84?87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132–134 straipsniais, teismas

Nutarė

47Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą patenkinti.

48Panaikinti Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymus Nr. T1-53, Nr. T1-54, Nr. T1-55 ir Nr. T1-56.

49Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 5. Skunde pareiškėja nurodė, kad 2001 m. gruodžio 13 d. Europos Komisija... 6. Pareiškėjos vertinimu, ginčijami Įsakymai yra neteisėti ir nepagrįsti,... 7. Pagal Finansinį memorandumą, rangos sutarčių nuostatas, Lietuvos... 8. Pažymėjo, jog atsakovė Įsakymuose netinkamomis finansuoti pripažintinų... 9. Akcentavo, jog nei Valstybės kontrolės ataskaitoje, nei Agentūros išvadose,... 10. Paramos grąžinimo taisyklių 5.1 punktas nustato pagrindus, kai lėšos turi... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė patikslintame skunde... 12. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos... 13. Atsakovė kaip nepagrįstą prašė atmesti pareiškėjos argumentą, jog... 14. Pabrėžė, kad Agentūra yra atsakinga už tai, kad Sanglaudos lėšos būtų... 15. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime į... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Skirnuva“ sutiko su skundo... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Parama“ sutiko su pareiškėjos... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Alkesta“ atsiliepime į pareiškėjos... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūkijos statyba“ atsiliepime į... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepimo į... 21. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.... 22. Teismas konstatuoja:... 23. Byloje nustatyta, kad Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr.... 24. Agentūra su pareiškėja 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė ISPA/Sanglaudos... 25. Paraišką paramai projektui gauti pateikė Lietuvos Respublikos finansų... 26. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2009 m. gruodžio 17 d. surašė... 27. Agentūros direktoriaus ginčijamais Įsakymais pareiškėja buvo įpareigota... 28. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu (2... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2015 m.... 30. ESTT 2017 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą byloje C‑436/15,... 31. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad... 32. LVAT išplėstinė teisėjų kolegiją 2017 m. gruodžio 20 d. priėmė... 33. Iš skundžiamų įsakymų matyti, jog jie priimti vadovaujantis 2011 m.... 34. Pagal VAĮ 8 straipsnio 1 dalį, individualus administracinis aktas turi būti... 35. LVAT savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, kad VAĮ 8 straipsnio... 36. LVAT praktikoje taip pat pažymėta, kad neretai susiklosto tokios faktinės... 37. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė pabrėžė, jog skundžiami... 38. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūros išvados nenurodytos kaip ginčijamų... 39. Agentūra ir pareiškėja 2004 m. lapkričio 10 d. ISPA/Sanglaudos programos... 40. Taigi, kaip matyti iš minėto atsakomybių pasiskirstymo, atsakomybė už... 41. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio... 42. Remiantis Administravimo taisyklių 8.4. punktu, tarpinė institucija... 43. Pagal Administravimo taisyklių 11.16. punktą, įgyvendinančioji institucija,... 44. Taigi, kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios... 45. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Aplinkos projektų valdymo agentūros... 46. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 47. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų... 48. Panaikinti Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 29... 49. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...