Byla B2-1361-324/2014
Dėl dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ bankroto pripažinimo tyčiniu

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,

2sekretoriaujant Vilijai Noreikienei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui S. N.,

4bankrutavusios dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Pečiusta“ atstovui Jonui Vėdarui,

5suinteresuotiems asmenims buvusiam akcinės bendrovės „Jiesia“ generaliniam direktoriui G. M., suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „SKP langai“ atstovei advokato padėjėjai Ievai Gulbinaitei,

6teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos S. N. įmonės prašymą dėl dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir

Nustatė

7bankrutavusios dailiosios keramikos akcinės bendrovės (toliau tekste – AB) „Jiesia“ kreditorė akcininkė S. N. įmonė prašo pripažinti šios bendrovės bankrotą tyčiniu, apie bankroto pripažinimą tyčiniu pranešti prokuratūrai, kad būtų išspręstas kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimas, AB „Jiesia" vykdytą prekybą nuo 2006 m balandžio 6 d. iki 2006 m. liepos 1 d. pripažinti pažeidžiančia 2006 m balandžio 6 d. Kauno apygardos teismo nutartį, nubausti kaltus asmenis, nustatyti padarytą žalą bendrovei ir priteisti padarytą žalą iš kaltų asmenų.

82008 m. kovo 4 d. prašyme, patikslintame 2014 m. balandžio 7 d. prašyme ir teikdamas paaiškinimus teismo posėdyje pareiškėjos įmonės savininkas S. N. nurodė, kad AB „Jiesia" buvo privesta prie bankroto tyčia, sąmoningai blogai ją valdant. Tai pasireiškė aktyviais bendrovės vadovo G. M. veiksmais ir jo neveikimu. 2002 m. kovo 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą AB „Jiesia". 2004 m. lapkričio 18 d. nutartimi teismas bankroto bylą nutraukė, patvirtinęs 2004 m. rugsėjo 29 d. sudarytą taikos sutartį, kuri įsigaliojo 2005 sausio 20 d. Pagrindas taikos sutarčiai sudaryti buvo bankrutuojančios AB „Jiesia" atgaivinimo projektas – verslo planas. Šį planą 2004 metais parengė autorių grupė, kuriai vadovavo G. M. Tuo pačiu metu G. M. buvo ir AB „Jiesia" kreditorių komiteto pirmininkas bei AB „Jiesia" vykdantysis direktorius. Verslo planas ir jo pagrindu sudaryta taikos sutartis nebuvo vykdomi. Jie buvo tik priemonė sustabdyti bankroto procedūras, perimti AB „Jiesia" valdymą su tikslu perleisti bendrovės turtą, t.y. gamybos technologiją, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, „Jiesios“ vardą ir prekinį ženklą kitų asmenų nuosavybėn už simbolinę kainą.

9G. M., veikdamas kartu kartu su UAB „Sabonio klubas ir partneriai" komercijos direktoriumi S. D., sudarė planą perimti AB "Jiesia" turtą. Tai patvirtina 2005 spalio 20 d. 15 val. 40 min. padarytas garso įrašas G. M. kabinete ( - ), dalyvaujant G. M., S. D., S. N. ir I. N. UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ komercijos direktoriumi dirbantis S. D. pokalbio metu pareiškė, kad „mūsų planas buvo supirkti visas skolas ir tam nėra jokių teisinių trukdžių, ir tapę vieninteliu kreditoriumi paskelbs bankrotą." G. M. pritarė tokiems S. D. išsakytiems planams.

10Atgaivinimo projektas (verslo planas) sudarytas apgaulingai, įtraukiant į jį neteisingus bankrutuojančios AB „Jiesia" veiklos rodiklius. Jis neteisingai atspindėjo realią padėtį AB „Jiesia“ ir buvo tik priemonė laikinai nutraukti įmonės bankroto procesą taikos sutarties pagrindu, kad, paskyrus generaliniu direktoriumi G. M., būtų galima perleisti AB „Jiesia“ turtą (gamybinius pastatus su žemės sklypu, porceliano gamybos technologiją, „Jiesios“ vardą ir kilnojamąjį turtą) glaudžiai susijusiems asmenims (UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, UAB „Kauno Jiesia“ ir kitiems susijusiems asmenims). G. M. sudarė sutartį AB „Jiesia“ vardu su AB „Hermis-investicija“ dėl atgaivinimo projekto (verslo plano) pirkimo, kai tame pačiame verslo plane parašyta, kad planą ruošė autorių grupė, kuriai vadovavo G. M. Tokiu būdu jis sudarė sutartį savo paties naudai, neinformuodamas apie tai nei bendrovės valdybos, nei akcininkų susirinkimo, o AB „Jiesia“ bankroto administratorius S. P. tokio neteisėto sandorio teisme neginčijo. Pažymi, kad bankroto administratorius S. P. neginčijo nė vieno AB „Jiesia“ sandorio, sudaryto per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo.

11G. M. sąmoningai nevykdė verslo plano, ką įrodo konkrečių taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas:

12Pažeistas taikos sutarties 3.1 punktas – per tris mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo dienos nebuvo įkeistas ne mažesnės nei 1 500 000 Lt vertės nekilnojamasis turtas pirmąja eile LR finansų ministerijai, antrąja eile – Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai. Turtas (gamybinis pastatas 2G2b) pavėluotai įkeistas tik 2005 m. rugpjūčio 12 d. (t. 1 b. l. 48) ir šis pažeidimas yra esminis taikos sutarties pažeidimas (taikos sutarties 10.2 punktas). Nurodyta turto vertė 1 500 000,00 Lt pagal UAB „Geomatas“ 2003 m. gegužės 15 d. turto vertinimo ataskaitą, tačiau sudarant įkeitimo sutartį UAB „Geomatas“ 2005 m balandžio 30d. buvo pateikusi naują to paties turto įvertinimo ataskaitą bendrovei „Jiesia", kurioje gamybinio pastato 2G2b vertė yra 1 223 000,00 Lt (UAB „Geomatas“ turto vertinimo ataskaitos 15 lapas). Tai reiškia, kad AB „Jiesia“ generalinis direktorius G. M. sukčiavo, nes hipotekos įstaigai pateikė neteisingus duomenis.

13Pažeistas taikos sutarties 11 straipsnis – AB „Jiesia“ nuo pat taikos sutarties įsigaliojimo laiku nemokėjo einamųjų mokesčių į biudžetą. AB „Jiesia“ pastoviai nemokėjo nustatytais terminais einamųjų mokesčių, nors turėjo lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje ir (arba) kasoje. Tai patvirtina G. M. 2005m. gegužės 9 d. raštas (b. t. 1, b.l. 73), kuriame nurodyta, kad tik 2005 m balandžio mėn. pabaigoje sumokėtas įsiskolinimas Kauno apskrities VMI už 2005 sausio ir vasario mėn. bei sumokėta Garantiniam fondui ir VSDFV Kauno skyriui. 2005 rugpjūčio mėn. VSDFV Kauno skyrius pradėjo priverstinį 133 418,00 Lt skolos išieškojimą (tai patvirtina VSDFV Kauno skyriaus 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 6711 nuorašas t. 3 b.l. 144-146). 2005 m. rugpjūčio 8 d. Kauno apskrities VMI priėmė sprendimą išieškoti 91 336,08 Lt mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą iš banko sąskaitų (t. 2 b. l. 86, t. 7 b.1. 36). Net ir tada G. M. nesikreipė į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei ir tuo tyčia pažeidė Įmonių bankroto įstatymo reikalavimą dėl privalomo įmonės vadovo kreipimosi į teismą. Raginimas sumokėti taikos sutarties 5.1 punkte numatytą 75000 Lt sumą bendrovėje gautas 2005 m. liepos 29 d., iki jame nurodytos 2005 rugsėjo 19 d. ši suma nesumokėta. Kauno apygardos teismas 2007 spalio 19 d. nutartimi pripažino, kad taikos sutartis pažeista iš esmės, priteisė VSDFV Kauno skyriui taikos sutartyje numatytus delspinigius.

14Pažeistas taikos sutarties 5.1 punktas – AB „Jiesia“ iki 2005 liepos 20 d. nesumokėjo pirmųjų įmokų taikos sutartyje numatytais terminais. Be to, AB "Jiesia" nesumokėjo pirmosios įmokos pagal taikos sutarties 5.1. punktą ir per taikos sutarties 10 str. numatytą maksimalų leistiną 60 dienų vėlavimo terminą, todėl tai buvo esminis taikos sutarties pažeidimas. G. M., neturėdamas AB Turto bankas leidimo, 2005 m. rugpjūčio 25 d. sudarė savitarpio pagalbos sutartį su UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ ir mokėjimą pagal taikos sutarties 5.1 punktą 2005 rugsėjo 21 d. atliko UAB „Sabonio klubas ir partneriai“. Ši sutartis yra niekinė, negaliojanti nuo sudarymo momento, nes pagal Valstybės skolos įstatymo N r. 1-1508 3 straipsnio 12 punktą be raštiško AB „Turto bankas“ leidimo tokios sutarties sudaryti negalima. AB „Turto bankas“ 2006 m. birželio 20 d. raštu Nr.(7.3-43)-SK4-2670 įspėjo AB „Jiesia“, kad tokia sutartis nebūtų sudaroma, tačiau G. M. vis tiek sudarė draudžiamą sutartį.

15Taikos sutarties 12 straipsniu AB „Jiesia“ akcininkė AB „Hermis-investicija“ įsipareigojo per pirmus metus nuo taikos sutarties įsigaliojimo suteikti bendrovei 200 000 Lt paskolą, tačiau tokia paskola nebuvo suteikta, G. M. nereikalavo ją suteikti ir nesiėmė jokių veiksmų paskolą gauti. Taikos sutarčiai buvo pritarta 2004 m. liepos 27 d. įvykusiame AB „Jiesia“ akcininkų susirinkime, kuriame dalyvavo ir už šią taikos sutartį balsavo akcininkės AB "Hermis-investicija“ įgaliotas asmuo L. J. LR Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. AB „Hermis investicija“ įgaliotas asmuo pasirašė taikos sutartį, todėl ji įsipareigojo suteikti AB "Jiesia" paskolą, toks įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas ir įtrauktas į AB „Jiesia“ apskaitą kaip debitorinis įsiskolinimas. G. M. neveikimu prisidėjo prie taikos sutarties nustatytų sąlygų nevykdymo. G. M. 2005m rugpjūčio 23 d. pats nupirko 30,29% akcijų paketą iš AB „Jiesia“ akcininkės AB „Hermis investicija“, todėl taip pat yra atsakingas dėl aukščiau paminėto kredito AB „Jiesia“ nesuteikimo. G. M. 2005–2006 metais bendrovei „Jiesia“ buvo suteikęs daugiau kaip 50 tūkstančių litų paskolą – akcininko įnašą, bet 2006 m. vasario 27 d., AB „Jiesia“ gavus pranešimą apie gautą ieškinį Kauno apygardos teisme dėl bankroto bylos iškėlimo, įneštus pinigus išsiėmė iš kasos (t.1 b.l.128-177).

16Nekilnojamasis turtas, numatytas parduoti pagal atgaivinimo projektą (verslo planą), buvo parduotas nesilaikant numatytų terminų, neperkėlus gamybos įrengimų, už žemesnę, nei numatyta verslo plane kainą, neturint valdybos pritarimo, negavus leidimų turtui parduoti iš AB „Turto bankas". Verslo plane buvo numatyta, kad nekilnojamas turtas bus parduotas varžytynėse, tačiau tai nebuvo vykdoma. Visas neįkeistas nekilnojamasis turtas buvo parduotas iki 2006 m. kovo 15 d., t.y. per pirmuosius taikos sutarties galiojimo metus ir du mėnesius, kai taikos sutartyje buvo numatyta parduoti per keturis metus. AB „Jiesia“ porceliano cecho patalpos parduotos 2005 m. lapkričio 15 d., neiškėlus porceliano gamybos technologinių įrengimų. 2005m. gruodžio mėnesį porceliano cechas buvo ardomas, gamybiniai įrengimai supjaustyti ir parduoti kaip metalo laužas (ikiteisminio tyrimo bylos t.1, b.l. 189-197). Tai patvirtino pirkėjos UAB „Reprodukcija ir Ko“ atstovas P. L. liudytojo apklausos protokole. Porceliano gamybos rengimų, kurių vertė 183 527,45 Lt, nurašymo aktą 2005 m. gruodžio 19 d. patvirtino V. J., neturėdamas tam įgaliojimų (tuo metu nebepavadavo AB „Jiesia“ generalinio direktoriaus G. M.). Jis dirbo administracijos vadovu, nors AB „Jiesia“ valdybos patvirtintame bendrovės etatų sąraše tokia pareigybė nenumatyta.

17G. M. veikė ne AB „Jiesia“, o UAB „Sabonio klubas ir partneriai" naudai, sudarant pirkimo – pardavimo sandorius, priimant UAB „Sabonio klubas ir partneriai" darbuotojus į darbą AB „Jiesia“ vadovaujančiais darbuotojais (V. J. laikinai pavaduoti dailiosios keramikos AB „Jiesia“ generalinį direktorių). Atkreipia dėmesį, kad UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2005 m. spalio 21 d. nusipirko iš G. M. 30,27% AB „Jiesia“ akcijų paketą ir tuo būdu AB „Jiesia“, jos generalinis direktorius G. M., l.e. AB „Jiesia" generalinio direktoriaus pareigas V. J., AB „Jiesia“ valdybos narys A. Š., UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, UAB „Sabonio klubas ir partneriai" akcininkai A. S., S. D., D. D., R. B. visi kartu tapo glaustai susijusiais asmenimis, kaip tai numatyta Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje. 2005 m. lapkričio 11 d. AB „Jiesia“ nekilnojamasis turtas parduotas glaustai susijusiam asmeniui – UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, negaliojant šio turto rinkos vertės nustatymo ataskaitai, todėl AB Jiesia" padaryta 360429,62 Lt žala. (t. 9 b.1.12). 2006 m. kovo 14 d. UAB „Sabonio klubas ir partneriai" akcininkai pasirašė UAB „Kauno Jiesia“ steigimo sutartį ir direktoriumi paskyrė buvusi laikiną AB „Jiesia“ generalinį direktorių V. J., kuris tuo metu dar tebedirbo ir AB „Jiesia“. AB „Jiesia" akcininko UAB „Sabonio klubas ir partneriai" komercijos direktorius S. D. pasiūlė AB „Jiesia“ generaliniam direktoriui G. M. priimti į darbą AB „Jiesia" UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ plastiko gaminių vadybininką V. J. V. J. priimtas į darbą 2005 m. spalio 24 d. ir G. M. įsakymu paskirtas l.e.p. AB „Jiesia“ generaliniu direktoriumi. Toks sprendimas visiškai nederintas su kitu AB „Jiesia" 30,07 % akcijų paketo savininku S. N. Dirbdamas AB „Jiesia“, V. J. susipažino su porceliano gamybos technologija ir, glaustai susijusių asmenų paskirtas UAB „Kauno Jiesia“ direktoriumi, vykdo analogišką „Jiesios“ akcinei bendrovei veiklą. 2006 m. liepos 1 d. AB „Jiesia" paskelbus bankrotą, UAB „Sabonio klubas ir partneriai" išrinko V. J. AB „Jiesia“ kreditorių susirinkimo pirmininku, nors pagal Įmonių bankroto įstatymo (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija) 23 straipsnį buvęs įmonės vadovas negali būti skiriamas kreditorių susirinkimo pirmininku. Be to, G. M. nepasirūpino, kad žemės sklypai prie parduodamų pastatų būtų įvertinti nepriklausomų turto vertintojų ir tik atlygintinai perleisti pastatų pirkėjams. Perleistų sklypų dydis viršijo būtinus parduotiems pastatams eksploatuoti, o UAB „Sabonio klubas ir partneriai" perleistas sklypas prie sandėlių su priestatais kartu apėmė ir kitus statinius, kurie buvo nugriauti, t.y. turtas buvo sunaikintas. Tokiu būdu buvo sunaikintas sandėlis 9F1g, G. M. 2005 m. gegužės 16 d. suderinus sklypo dalių priskyrimo prie parduotų pastatų schemą (ITB t3. b.l. 137). Šią schemą sulyginus su AB „Jiesia" inventorizacijos bylos planu, akivaizdu, kad sandėlis pateko į UAB „Sabonio klubas ir partneriai" priskirtą teritoriją ir buvo sunaikintas 2006 m. balandžio, gegužės, birželio mėnesiais, nes, AB „Jiesia“ turto perdavimo bankroto administratoriui S. P. akte nurodyta, kad sandėlio 9F1g natūroje nėra. Be to, G. M. raštu nurodė Suomijos bendrovei „Satusavi“ avansinius mokėjimus atlikti ne į AB "Jiesia" sąskaitas, o UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ sąskaitą. Avansiniai mokėjimai iš produkcijos pirkėjų buvo pervedami UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ (t. 7 b.1. 129-130), tuo sudarant sunkumų atsiskaitant su kreditoriais ir UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ perimant nebaigtas AB „Jiesia“ sutartis bei perkeliant jas vykdyti naujai įkurtai UAB „Kauno Jiesia“. AB „Jiesia“ nekilnojamasis turtas buvo parduodamas dalimis, kad vėlesni pardavimai būtų lengviau įforminami kaip pardavimai bendraturčiui. 2005 m. balandžio 7 d. G. M. priėmė sprendimą Nr. 1 (ikiteisminio tyrimo bylos (toliau tekste – ITB) t.1 b.l.152), kuriuo nutarė parduoti 0,29 dalį pastato (unikalus Nr. ( - ), žymėjimas 1B3pb) ir 0,29 dalis kiemo statinių už 210 000 Lt. Sprendimas priimtas anksčiau, negu 2005 m. balandžio 12 d. sudaryta šio turto rinkos vertės įvertinimo sutartis su UAB „Geomatas“, 2005 m. balandžio 15 d. pateikta techninė užduotis, 2005-04-14 pateiktas prašymas įvertinti turtą), 2005 m. balandžio 30 d. pateikta turto vertinimo ataskaita ir anksčiau, negu gautas Kauno apskrities viršininko sutikimas dėl žemės nuomos teisės perleidimo (ITB t.1, b.l.154-159, t.2, b.l. 136, t. 3 b.l. 96-133, 85, 127). Sprendimu Nr. 1 (ITB t.1 b.l. 152) G. M. nusprendė, kad parduodamo turto vertė neviršija 1/20 įstatinio kapitalo, todėl nereikalingas AB „Jiesia“ valdybos sprendimas, nors realiai parduodamo turto balansinė vertė viršijo 1/20 AB „Jiesia“ įstatinio kapitalo ir valdybos sprendimas buvo būtinas. Taip pat buvo būtinas AB „Turto banko“ leidimas pagal Valstybės skolos įstatymą, kurio G. M. net nebandė gauti. Sprendimu Nr.1 nustatant parduodamo turto kainą anksčiau, nei buvo gauta 2005 m. balandžio 30 d. parduodamo turto rinkos vertės įvertinimo ataskaita, G. M. viršijo savo įgaliojimus. Tai duoda pagrindą galvoti, kad UAB „Geomatas“ nusikalstamai nustatė AB „Jiesia" nekilnojamojo ir kilnojamojo turto rinkos vertę pagal užsakymą tokio dydžio, kad tiktų sprendimui Nr. 1. Palyginus 2003, 2005 ir 2005 metų UAB „Geomatas“ nustatytas AB „Jiesia“ nekilnojamojo turto rinkos vertes (2003 m. pastatas 2G2B – 1 500 000 Lt, 2005 – 1 223 000Lt, 2006 – 9 800 000 Lt), darytina išvada, kad 2005 m. UAB „Geomatas“, vertindama AB „Jiesia“ turtą, sąmoningai ir, pareiškėjo manymu, pagal suinteresuotų asmenų prašymus sumažino vertinamo turto rinkos vertes, kad taikos sutarties valstybiniai kreditoriai parduotų turimus kreditorinius reikalavimus sumažinta kaina. Turto vertinimo ataskaitos AB „Jiesia“ turto vertės pažymas G. M. pateikė taikos sutarties valstybiniams kreditoriams teigdamas, kad tai viso turto vertė, nors tokios pažymos negalioja be visos turto vertinimo ataskaitos, tokiu būdu G. M. sukčiavo. Sudarydamas AB Jiesia" 2005 m. balandžio 12 d. turto vertinimo sutartį su UAB „Geomatas“, G. M. techninėje užduotyje (ITB t3. b.l. 85) nurodė atlikti ne viso AB „Jiesia“ turto vertinimą, todėl taip daug sumažėjo AB „Jiesia“ turto vertė, lyginant su 2003 metais nustatyta turto verte. G. M. 2005 m. balandžio 21 d. pardavė UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ AB „Jiesia“ nekilnojamąjį turtą – dalį pastato 1B3pb (unikalus Nr. ( - )). Nekilnojamasis turtas, G. M. teigimu, parduotas pagal žodinį tuometinio bendrovės valdybos pirmininko L. J. nurodymą. 2006 m. rugpjūčio 19 d. FNTT specialisto išvadoje Nr.5-2/103 nustatyta, kad parduoto pastato dalies balansinė likutinė vertė pagal bendrovės apskaitos duomenis sudarė 660 306,71 Lt, t.y. parduoto turto likutinė vertė viršijo 1/20 AB „Jiesia“ įstatinio kapitalo dydžio (9 032 969 Lt/ 20=451 648 Lt), todėl turtas galėjo būti parduotas tik bendrovės valdybai priėmus sprendimą turtą parduoti (Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 4 d. 3 p.) ir gavus leidimą turtui parduoti iš AB Turto bankas“. Jų nesant, G. M. bendrovei padarė 450 306,71 Lt nuostolį. Parduodamas pastatus UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, sutartyse G. M. taikė atidėtą mokėjimą, netaikė užskaitos, nors vienarūšiams įsipareigojimams užskaityti pakanka vienpusio pareiškimo, todėl G. M. veikė ne AB „Jiesia“ interesais. 2005 m. lapkričio 18 d. AB „Jiesia“ gamybos direktorius A. Š., veikdamas pagal G. M. įgaliojimą, pardavė UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ AB „Jiesia" nekilnojamąjį turtą – likusią dalį pastato 1B3pb (unikalus Nr. ( - )) ir sutartyje atidėjo apmokėjimą iki 2006 m. kovo 18 d. Tuo metu bendrovė nemokėjo ar vėlavo išmokėti atlyginimus darbuotojams, priskaičiuotus mokesčius Sodrai, valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitiems kreditoriams. Šis turtas parduotas daugiau kaip po šešių mėnesių nuo 2005-04-14 atlikto AB „Jiesia“ turto rinkos vertės nustatymo, todėl pardavimui buvo būtina iš naujo įvertinti DKAB „Jiesia“ turtą.

18G. M. 2005 m. gegužės 10 d. pardavė UAB „Reprodukcija ir Ko“ AB „Jiesia“ nekilnojamąjį turtą – dalį pastato 4G3b. G. M. teigimu, šis turtas parduotas pagal žodinį tuometinio bendrovės valdybos pirmininko L. J. nurodymą. 2006 m. rugpjūčio 19 d. FNTT specialisto išvadoje nustatyta, kad parduoto pastato dalies balansinė likutinė vertė pagal bendrovės apskaitos duomenis sudarė 712 492 Lt, t.y. jo likutinė vertė viršijo 1/20 AB „Jiesia“ įstatinio kapitalo dydžio (9 0329 69 Lt/ 20=451 648 Lt), todėl turtas galėjo būti parduotas tik bendrovės valdybai priėmus sprendimą turtą parduoti (Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 4 d. 3 p.) ir gavus leidimą turtui parduoti iš AB „Turto bankas“. Nesant tokio sprendimo ir neturint AB „Turto bankas“ leidimo, G. M. bendrovei padarė 471 287,5 Lt nuostolį. Kartu su pastatu buvo perleista žemės nuomos teisė, neįvertinta nepriklausomų turto vertintojų.

19G. M. nepateisinamai pigiai išpardavė visą Kaune esantį neįkeistą bendrovės „Jiesia" nekilnojamąjį turtą, sunaikino porceliano cecho įrengimus ir patį porceliano cechą ir vėl privedė AB „Jiesia" prie bankroto. AB „Jiesia" savo pagamintą produkciją pardavinėjo nuostolingomis kainomis, t.y. produkcijos pardavimai nepadengė išlaidų gamybai ir toliau didino kreditorių nuostolius. G. M. paaiškinamajame rašte dėl prognozuojamo 2005 m. balanso AB „Turto bankui“ punkte 1.1.3 nurodo, kad pavyzdžių etalonų kambariuose vertė – 86 940 litų. 2006 m. balandžio 6 d. AB Jiesia" pardavė UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ unikalią porceliano gaminių kolekcijos 3162 vienetus po 1,76869 lito už vienetą, bendra suma 5 592,6 Litai ir papildomai padarė 25,4 % nuolaidą (PVM sąskaita faktūra serija JIEB Nr.0000265, 1 prekės pozicija). Visi kiti šioje sąskaitoje nurodyti gaminiai taip pat parduoti už pernelyg mažą kainą.

20G. M. 2005 spalio 21 d. sudarė AB "Jiesia" nenaudingą sutartį dėl AB "Jiesia" turimo žemės sklypo padalijimo ir įsipareigojo apmokėti tokio padalinimo išlaidas (t. 7 b. l. 85-99).

21G. M. pasirašė mokėjimo nurodymą bankui dėl pirmalaikio atsiskaitymo su kreditoriumi LR Finansų ministerija anksčiau taikos sutartyje nustatyto termino ir neatsiskaitė su kitais kreditoriais, kuriems mokėjimo terminas jau buvo suėjęs, t.y. tuo pasireiškė šio asmens vadovaujamos skolininkės AB „Jiesia“ nesąžiningumas. G. M. yra asmeniškai atsakingas už AB „Jiesia“ nesąžiningumą. Tuo buvo pažeisti LR Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo Nr. VIII-1463 reikalavimai – su darbo santykiais susijusios išmokos buvo mokamos ne pirmumo tvarka.

22G. M. sudarė nebūtiną 2006 m. vasario 20 d. tarpininkavimo sutartį Nr.1 „Dėl turtinės prievolės į vykdymo" su antstoliu S. U. dėl delspinigių darbuotojams pagal taikos sutartį išmokėjimo (t.7 b.I 40-42, 97-98,131). Šia sutartimi G. M. tyčia pablogino AB .Jiesia" finansinę padėtį, nes įsipareigojo sumokėti ne tik delspinigius, kurių mokėjimo terminas pagal taikos sutartį yra ketvirti metai po jos įsiteisėjimo, bet ir prisiėmė papildomus įsipareigojimus. Tuo būdu, kai AB „Jiesia“ akivaizdžiai grėsė bankrotas (buvo gauta daug kreditorių perspėjimų dėl galimo kreipimosi į teismą su ieškininiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, jei nebus atsiskaityta), jos finansinė padėtis tyčia buvo pabloginta (t. 7 b. l. 93-94).

23G. M. nesudarė sutarties su audito įmone ir tuo pažeidė LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 d. 3 punkte nustatytas bendrovės vadovo pareigas.

24G. M. neteikė prašomos informacijos valdybos nariui S. N. ir tuo pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 d. ketvirtame punkte nustatytas bendrovės vadovo pareigas.

252006 m balandžio 6 d. Kauno apygardos teismas nutartimi areštavo visą AB „Jiesia" kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigus kasoje ir atsiskaitomojoje sąskaitoje bei pas trečiuosius asmenis (ITB t. 1. b. l. 115). Nepaisant to, įmonės turtas buvo pardavinėjamas. 2006 m balandžio 24 d. pareiškimu S. N. kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl 2006 m. balandžio 6 d. Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytų apribojimų pažeidimų nustatymo ir kaltų asmenų nubaudimo. Nagrinėjant šį pareiškimą G. M. melavo teismui, kad jokia prekyba nevyksta. Bankroto administratorius S. P. pateikė teismui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. liepos 31 d. kreditorinį reikalavimą (t. 7 b.1.40-42), iš kurio aišku, kad, galiojant 2006 m. balandžio 6 d. Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytam areštui, AB „Jiesia" sudarė ne mažiau kaip devynis sandorius su UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, taip pat buvo sudaryta ir daugiau sandorių, nes UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. liepos 31 d. kreditoriniame reikalavime (t. 7 b. l. 40-42) įrašytų PVM sąskaitų faktūrų numeriai eina ne iš eilės (pagal LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 407, sąskaitos faktūros numeris turi būti sudaromas didėjančia tvarka ir paremtas serija, PVM mokėtojai turi užtikrinti numerio unikalumą, t. y. skirtingose PVM sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tos pačios serijos tas pats numeris).

26Esant sunkiai ekonominei situacijai, G. M. suteikė nevienodas atsiskaitymo sąlygas AB Jiesia" produkcijos ir nekilnojamojo turto pirkėjams. Kai kuriems klientams buvo suteiktos išskirtinės sąlygos – mokėjimo atidėjimas, tuo dar labiau apsunkinant AB „Jiesia“ nemokumą.

27G. M. Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-16360-615-05 2006 m. sausio 20 d. pateikė atsiliepimą į pareikštą civilinį ieškinį dėl AB „Jiesia“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos posėdžio, įvykusių 2005 m. rugsėjo 29 d. pripažinimo neteisėtais ir jų priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, kuriame teigė, kad bendrovė sėkmingai dirba (t.1 b.l. 100). Pateikdamas teismui ir bendrovės „Jiesia“ akcininkui tokią žinią, sąmoningai klaidino teismą ir juridinio asmens dalyvius (akcininkus), tuo pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 d. nustatytas bendrovės vadovo pareigas.

28AB „Jiesia“ internetinis puslapis www.jiesia.lt yra neteisėtai perleistas UAB „Kauno Jiesia“. UAB „Kauno Jiesia“ įkurta 2006 m balandžio 21 d. Tuo metu galiojo Kauno apygardos teismo 2006m balandžio 06 d. nutartis, draudžianti pardavimo operacijas, todėl teisėtai AB "Jiesia" internetinis puslapis negalėjo būti perleistas. AB „Jiesia“ bankroto administratorius bendrovės vardo negalėjo perleisti, nes vardas gali būti perduodamas tik kartu su bendrove.

29AB „Jiesia“ bankroto administratorės atstovas, suinteresuoti asmenys G. M., UAB „SKP langai“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Sabonio klubas ir partneriai“) atstovė su prašymu nesutiko.

30G. M. dėl taikos sutarties 3.1 punkto pažeidimo paaiškino, kad pastatas 2G2b buvo įkeistas tik gavus LR Finansų ministerijos ir Turto banko leidimą įkeitimui, o kitos nuo jo nepriklausančios aplinkybės padiktavo terminų vėlavimą. Nei vienas kreditorius, kuris galėjo reikšti pretenzijas dėl šio įkeitimo, pastabų neturėjo, nes įkeista buvo ne piniginė suma, o pastatas.

31Dėl taikos sutarties 11 straipsnio pažeidimo nurodė, kad laiku sumokėti einamuosius mokesčius į biudžetą buvo vėluojama dėl finansinių galimybių nebuvimo, o ne dėl piktybiškumo. Dėl taikos sutarties 5.1 punkto – vėluojant atlikti įmoką dėl finansinių galimybių, 2008 m. rugpjūčio 25 d. buvo sudaryta savitarpio pagalbos sutartis su UAB "Sabonio klubas ir partneriai" dėl konkretaus AB „Jiesia" finansinio įsipareigojimo įvykdymo VSDFV naudai, už tai pagrindinio kreditoriaus VSDFV buvo pagirti, draudimo sudaryti savitarpio pagalbos sutartį nebuvo. Versle įprasta, kad pagelbėjusiai įmonei atlyginama įvairiais būdais.

32Dėl taikos sutarties 12 straipsnio teigė, kad 2005m. balandžio 4 d. raštu Nr. 05/04/04/05 „Dėl 200 000 Lt paskolos iš AB "Hermis investicija" suteikimo“ buvo kreiptasi į AB „Jiesia" akcininkę AB „Hermis investicija", prašant priimti sprendimą dėl paskolos suteikimo, primintas 2003 m. kovo 20 d. garantinis raštas Nr. 42 VSDF valdybai, kad bus apmokėti AB „Jiesia" einamieji mokesčiai už 2002 metus bei 2003 metų sausio, vasario ir kovo mėnesius, tačiau atsakymo negauta. Minimo paskolos įtraukimas į debitorinius įsiskolinimus nebuvo galimas. Esant sunkiai finansiniai padėčiai bendrovėje (neturint pinigų atlyginimams, nes buvo mokami finansiniai įsipareigojimai), pats asmeniškai, prašant darbuotojams, vieną kartą (apytiksliai 2005 m. rugpjūtį) yra laikinai paskolinęs pinigų (bet ne akcininko įnašą) darbuotojų atlyginimų išmokėjimui, kurio suma siekė apie 20 000 Lt ir kurią bendrovė grąžino po kelių savaičių. Apie sunkią finansinę padėtį bendrovėje jau 2005m. gegužės 9 d. raštu Nr. 05/05/24/03 buvo pranešta LR konkurencijos tarybai, AB Turto bankui, VSDF valdybai ir LR finansų ministerijai, juo nurodytos aplinkybės, dėl kurių praktiškai sužlugdytas taikos sutarties verslo planas ir jo įgyvendinimas neįmanomas. Jokios reakcijos iš taikos sutarties dalyvių nesulaukęs, buvo tik raginimai greičiau pardavinėti nekilnojamąjį turtą ir atlikinėti mokėjimus. Nesulaukęs reakcijos į savo siūlymus iš valstybinių kreditorių pusės, 2005m. liepos 12 d. raštu Nr. 05/07/12/01 pranešimu dėl esamos finansinės padėties bendrovėje perspėjo valdybos pirmininką ir pagrindinį akcininką L. J., kad be investicijų taikos sutarties sąlygų įvykdyti nebus galima, tačiau taikos sutarties dalyviai „paliko bendrovę likimo valiai“.

33Dėl verslo plane numatyto nekilnojamo turto pardavimo teisėtumo pagal S. N. skundus 2005 metais Kauno m. prokuratūra, FNTT, ENTT ir revizijų departamentas atliko kompleksinę AB „Jiesia" ūkinės-finansinės veiklos reviziją. Grubių pažeidimų nebuvo užfiksuota. Nei vienas iš kreditorių neginčijo sudarytų sandorių teisėtumo. Teisėsaugos institucijos nustatė, kad parduoto nekilnojamojo turto vertė pagal nepriklausomo turto vertintojus yra 724 608 Lt 18 et, o turtas buvo parduotas už 949 875, 75 Lt. Tokie sandoriai didino bendrovės mokumą. G. M. mano, kad pareiškėjos kaltinimai yra klaidinantys, padiktuoti keršto. Jos minimi sandorių trūkumai yra formalūs. Sandoriai buvo naudingi bendrovei. Kaltinimai per pigiai pardavus turtą pagrįsti tik prielaidomis.

34Dėl delspinigių išmokėjimo – kadangi bendrovė neturėjo buvusių darbuotojų gyvenamųjų vietų adresų, buvo priimtas sprendimas kreiptis į antstolius, kad šie pagal gyventojų registro duomenis surastų ir išmokėtų darbuotojams priklausančius pinigus. Tai nėra žalos darymas bendrovei, nes išmokama piniginė suma sudarė 1400-ąją dalį visų finansinių įsipareigojimų sumos.

35Parduodamas nekilnojamasis turtas turėjo bendrasavininkus, nes iki pirmosios bankroto bylos iškėlimo kiekviename parduodamame pastate buvo bendrasavininkų, nusipirkusių nors mažą patalpėlę ir taip įgijusių pirkimo pirmumo teisę. Šiems pardavimams pritarė bendrovės valdyba vienbalsiai (2005m. rugsėjo 29 d. AB „Jiesia" valdybos posėdžio protokolas Nr. 3). 2005 m. vasario 23 d. AB „Jiesia" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tuometinis bankroto administratorius R. B. informavo, kad porceliano cecho įrengimai yra parduoti ankstesnės bendrovės vadovybės, o G. M. pastangų dėka liko bendrovėje (protokolas Nr. l). Teismas nepripažino pirkimo sandorių neteisėtais ir įrengimus teko atiduoti pirkėjams, o netinkamus gamybai ir neremontuotinus nurašyti ir priduoti į metalo laužą.

36AB „Jiesia" valdybos patvirtintame etatų sąraše yra prierašas, kad sąrašas papildomas pagal būtinumą. Tai paneigia pareiškėjos teiginį dėl nepagrįsto V. J. įdarbinimo.

37Neteisingas teiginys, kad AB „Jiesia" pardavinėjo produkciją nuostolingomis kainomis. Jo įsakymu produkcijos kainos buvo perskaičiuotos ir padidintos 30 %. Visa kita nelikvidi produkcija, pagaminta 1980-1995 metais, buvo nukainuota ir parduota vykdant išpardavimą, o likučiai sunaikinti. Panaši situacija buvo ir su pavyzdžių bei etalonų kambariu.

38Dėl pareiškėjos teiginio, neva turtas, palyginus su 2003 metais, sumažėjo dėl G. M. sukčiavimo, pažymi, kad ankstesnio bankroto metu per 2003-2004 metus buvo parduota nekilnojamojo turto daugiau nei už 2 000 000 litų. Apie tai informuota VSDF valdyba 2005m. birželio 13 d. raštu Nr. 05/06/13/03. Tokiems turto pardavimams prieštaravo taikos sutarties autorių grupė.

39Bendrovės finansinė būklė ir taikos sutarties dalyvių neveikimas vertė ieškoti potencialaus investitoriaus ir G. M. savo akcijų 30.29 procentų paketą pardavė V. B. Netiesa, kad G. M. ir pareiškime išvardinti asmenys tapo glaustai susijusiais asmenimis. G. M. išvykstant (už savus pinigus ir su savais pinigais nusipirktais pavyzdžiais) susitikti su Amerikos firmos atstovais, pareiškusiais susidomėjimą galimu „Jiesios" bendrovės nupirkimu, V. J. buvo priimtas į darbą administracijos vadovo pareigoms, kad kelionės metu G. M. būtų laikinai pavaduotas.

40Apie 1000 Lt įkainuoto pastato-sandėlio 9Flg vadinamą nugriovimą pažymi, kad realiai tai buvo sena, nenaudojama stoginė ant keturių stovų. Rudens vėjai ją griovė, pašiūrė kėlė grėsmę žmonių saugumui, todėl buvo kreiptasi į valstybinę statybos priežiūros inspekciją dėl pažymos registrų centrui išregistruoti pašiūrę kaip statinį.

41Dėl sunkios finansinės situacijos bendrovėje nepakankant pinigų, atsiskaitymai vyko derantis su kreditoriais, kam pirmiau mokėti, todėl atsiskaitymų eiliškumas sutriko. Kurie kreditoriai labiausiai „spaudė“, tiems pirmiau ir buvo mokama. Buvo dedamos didelės pastangos išsaugoti bendrovę. Prieštaraudamas pats sau, pareiškėjas kaltina G. M., kodėl darbuotojų kreditoriniai reikalavimai neapmokėti pirmumo tvarka, nors tame pačiame prašyme G. M. kaltinamas piniginių sumų darbuotojams išmokėjimu.

42Ruošiant atgaivinimo projektą (verslo planą), buvo sutarta su didžiausia AB „Jiesia" akcininke ir užsakove bendrove „Hermis-investicija", kad ji apmokės rengėjams apie 15 000 Lt, bet, jeigu bendrovė apsigins šį verslo planą ir bus pasirašyta taikos sutartis, tada bendrovė turės šį planą darbo tikslams išsipirkti iš bendrovės „Hermis-investicija". G. M. kaip grupės vadovas negavo jokio atlygio, nes prisiėmė įsipareigojimus tapti bendrovės generaliniu direktoriumi ir bandyti įgyvendinti projektą.

43Sutartis su audito įmone nesudaryta dėl lėšų stokos, šis klausimas buvo laikinai atidėtas.

44Visą prašomą informaciją, kurią privalo įmonės vadovas pateikti akcininkui, S. N. yra gavęs pagal savo prašymą, kuriame buvo nurodyta, kokios informacijos jis nori.

45AB „Jiesia" nuomojamame valstybinės žemės sklype, pardavus kai kuriuos pastatus, atsirado teisėtų bendranaudotojų, sudariusių preliminarią sutartį, kuria jie susitarė „kartu ar kiekvienas atskirai skubos tvarka kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), padalinimo į atskirus sklypus, dėl detalaus plano užsakymo, dėl detalaus plano patvirtinimo ir jo įregistravimo viešajame registre. Kiekviena sutarties šalis įsipareigoja netrukdyti, o geranoriškai bendradarbiauti ir padėti bet kuriai kitai šaliai ruošiant ir tvirtinant savo sklypo dalies detalųjį planą (planus), bei nedelsiant jį (juos) suderinti, jeigu jis (jie) nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ar esminių kitų šios sutarties šalių interesų". Nesuprantama, apie kokius atlygius už valstybinę žemę teigia pareiškėja, jei įstatymiškai numatyta, koks žemės plotas priklauso prie pastatų.

46Dėl pokalbio 2005 spalio 20 d. – S. N. ir I. N. atvykus į AB „Jiesia", buvo kalbama apie bendrovės veiklą apie esamą situaciją ir kad be investicijų bankroto procedūra neišvengiama, kad yra galimybė išgelbėti bendrovę kreditorių ir akcininkų įnašais (tuo metu UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, su kuriais ribojosi įmonių teritorijos, aukcione nupirko VSDFV finansinius reikalavimus) ir kad UAB „Sabonio klubas ir partneriai" sutinka investuoti mažiausiai 1 000 000 Lt. Buvo pakviestas S. D., kuris patvirtino G. M. žodžius ir pasiūlė S. N. investuoti tokią pačią piniginę sumą, tačiau S. N. atsisakė. Tada S. D. pradėjo karščiuotis ir emocingai aiškinti, kad bankroto atveju S. N. praras viską, o UAB „Sabonio klubas ir partneriai" turės turtą, nes VSDFV skolos nupirktos su įkeistu turtu. Aprimus įsiplieskusioms emocijoms ir S. N. atsisakius investuoti, S. D. pasakė, kad tokiu atveju yra galimybė nupirkti S. N. akcijas ir paklausė kainos. Nors S. N. aukcione akcijas nusipirko už 302 000 Lt, bet paprašė 1 000 000 Lt. Vėl prasidėjo karščiavimasis, vienas kito gąsdinimai ir jokio susitarimo dėl akcijų pirkimo neįvyko, nors S. D. sutiko su 500 000 Lt suma. Po to vyko S. N. ir S. D. susitikimas „Sabonio klubo ir partnerių" įmonėje, bet rezultatų nebuvo pasiekta. Praėjus kažkuriam laiko tarpui, G. M. S. D. prašymu, susitaręs su S. N., nuvyko į Šiaulius ir pasiūlė jam už turimas akcijas sumokėti 600 000 Lt. Atsakymas buvo neigiamas, todėl S. D. atsisakė pirkimo. Atsisakius pirkti, S. N. G. M. pareiškė visais įmanomais būdais kerštausiąs ir priversiąs nupirkti akcijas. Mano, jog pagal tai negalima spręsti apie pareiškėjos teigiamą tyčinį bankrotą, nes visos kalbos buvo pasakytos sudirgus ir susierzinus, norint vienas kitą nervinti, visi pokalbiai buvo ne daugiau kaip emocijos.

47Bankroto administratorės atstovas nurodė, kad AB "Jiesia" bankrotą 2006 metais nulėmė nepagerėjusi nuo 2002 metų bendrovės finansinė padėtis, verslo nesėkmė, investicijų nebuvimas, o ne tyčiniai valdymo organų veiksmai 2005-2006 metais. Taikos sutartyje buvo numatyta, kad AB "Jiesia" su kreditoriais atsiskaitys per ketverius metus, tačiau AB "Jiesia" tik iš savo veiklos, nesant investicijų iš potencialių investuotojų arba akcininkų, nebuvo pajėgi įvykdyti finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Akcininkei AB „Hermis-investicija“ neįvykdžius taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir pardavus turimas bendrovės akcijas, tapo aišku, kad tokių įsipareigojimų buvusi akcininkė nevykdys ir ateityje. Akcininkams G. M. ir S. N. įmonei tarpusavyje nesutariant ir nesant bendrų pastangų padėti įmonei lėšomis, nebuvo įmanoma užtikrinti bendrovės, kurios finansinė būklė buvo labai sunki, veiklos. AB „Jiesia" valdymo organai ir vadovas bandė atsiskaityti su kreditoriais parduodami bendrovės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir sumažino bendrovės įsiskolinimą kreditoriams 627 869 Lt. Bendrovės vadovo G. M. finansinę ūkinę veiklą laikotarpiu nuo 2005 m. vasario 23 d. iki 2005 m. gruodžio 31d. tikrino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM. Kauno apskrities VMI specialistai atliko net tris finansinės ūkinės veiklos patikrinimus, tačiau remiantis atliktų tyrimų išvadomis nėra pagrindo teigti, kad AB "Jiesia" vadovas būtų iššvaistęs jam patikėtą ar jo žinioje buvusį bendrovės turtą, dėl ko AB "Jiesia" tapo nemokia, taip pat nenustatyta, kad būtų padaryta žala, parduodant bendrovės turtą. Atitinkamai nenustatyta sandorių, kurie prieštarautų bendrovės veiklai ir sąlygotų bendrovės tyčinį bankrotą. Pagal pareiškėjo nurodytus faktus ir argumentus 2008 m. kreditorių komiteto posėdyje buvo apsvarstytas klausimas dėl DK AB "Jiesia" bankroto pripažinimo tyčiniu, nutarta S. N. įmonės pareiškimą laikyti neatitinkančiu tikrovės, klaidinančiu ir pasiūlyti teismui pareiškimo netenkinti. Nėra pagrindo pripažinti, kad AB „Jiesia" generalinio direktoriaus G. M. veiksmai 2005 ir 2006 metais, nors atskiri jų epizodai ir nebuvo visiškai teisėti (mokėjimų seka ne pagal taikos sutartį, turto vertinimo išvados negavimas), nebuvo tokie, kuriais siekta privesti bendrovę prie bankroto. Minimais mokėjimais įmonės vadovas vykdė būtinus valstybinės institucijos įpareigojimus, šie veiksmai buvo sąlygoti specifinės ir sunkios bendrovės padėties, jie laikytini normalia ūkine veikla.

48UAB „SKP langai“ atstovė nurodė, kad pareiškėjos teiginių nepatvirtina rašytiniai įrodymai. 2005 metais po taikos sutarties patvirtinimo AB „Jiesia“ finansinė padėtis iš esmės nepagerėjo, mokumo problema liko neišspręsta. Ją buvo galima išspręsti tik papildomais finansiniais įnašais. Vienintelis realus investuotojas buvo UAB „SKP langai“, turėjęs tikslą padėti „Jiesios“ bendrovei išbristi iš bankroto. Pareiškėjos tikslas buvo atvirkščias – pasipelnyti (įsigijęs akcijas už 300 000 Lt, norėjo jas parduoti už 1 000 000 Lt, investuoti į įmonę atsisakė). AB „Jiesia“ bankrotas buvo elementari finansinė nesėkmė. UAB „SKP langai“ finansinius reikalavimus supirkinėjo vienu tikslu – valdyti bendrovės finansinę situaciją (kreditoriaus ir skolininko sutaptis). Sudarant su AB „Jiesia“ savitarpio pagalbos sutartį, buvo atliktas mokėjimas pagal taikos sutarties 5.1 punktą Neteisingi kaltinimai dėl nekilnojamojo turto pardavimo be leidimo ir valdybos pritarimo, nes žala negali būti padaryta, jei turtas parduotas brangiau, nei įvertintas. Be to, pareiškėja pardavimo sandorių neginčijo. Pareiškėjos teiginį dėl turto pardavimo už balansinę vertę paneigia 2006 m. rugsėjo 9 d. FNTT specialisto apklauso protokolas, patvirtinantis, jog balansinė vertė neatitiko tikros turto kainos, jis galėjo būti parduotas tik pagal nekilnojamojo turto vertintojų nustatytą kainą. Pareiškėjos pateiktas garso įrašas gautas neleistinu būdu, nepranešus apie įrašinėjimą. Tarp AB „Jiesia“ ir UAB „SKP langai“ nebuvo susitarimo perimti turtą. UAB „SKP langai“ turėjo vieną tikslą – atstatyti AB „Jiesia“ mokumą. Šis tikslas nepasiektas dėl pareiškėjos atsisakymo arba investuoti, arba parduoti akcijas.

49Suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašė bylą nagrinėti jų atstovams teismo posėdyje nedalyvaujant.

50Suinteresuoti asmenys UAB „Termoskalė“, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, V. B., UAB „Kauno Jiesia“ nuomonės nepareiškė, apie teismo posėdį yra informuoti teismo pranešimu (b.l.179).

51Pareiškėjos prašymas netenkintinas.

52Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2002 m. kovo 12 d. nutartimi dailiosios keramikos akcinei bendrovei „Jiesia“ dėl nemokumo buvo iškelta bankroto byla (Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr.2-422/2004 t. 1 b.l. 106-107). 2004 m. lapkričio 18 d. nutartimi teismas patvirtino tokias kreditorių ir bendrovės 2004 m. rugsėjo 29 d. sudarytos taikos sutarties sąlygas (t. 7 b.l. 65-71):

53"Mes, bankrutuojančios dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia" kreditoriai (toliau -kreditoriai):

  1. valstybiniai kreditoriai - Lietuvos Respublikos finansų ministerija, įmonės kodas 8860165, adresas J.Tumo-Vaižganto g-vė 8a/2, Vilnius, atstovaujama ministro A. B., Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba, įmonės kodas 9163022, adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, atstovaujama direktoriaus M. M., akcinė bendrovė Turto bankas, įmonės kodas 1202104, adresas Kęstučio g-vė 45, Vilnius, atstovaujama valdybos pirmininko S. V. J.;
  1. darbuotojai ir kiti kreditoriai (Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 2)

54ir bankrutuojanti dailiosios keramikos akcinė bendrovė „Jiesia" (toliau – skolininkas), įmonės kodas 3386435, adresas Chemijos prospektas 29, Kaunas, atstovaujama administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Orinata" įgalioto asmens R. B., a/k. ( - ), kvalifikacijos pažymėjimo Nr.l73a, Taikos sutartyje dar vadinamos Susitariančiomis šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2001 m. kovo mėn. 20 d. Nr. IX-216 28, 29 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-28 nutarimu Nr. 501 „Dėl bankrutuojančios dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia", sudarėme šią Taikos sutartį:

551 straipsnis. Susitariančios šalys sutinka, kad Kauno apygardos teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai 2004 m. birželio mėn. 8 d. nutartimi sudaro 42 338 532,17 Lt sumą. Bankroto proceso metu iki Taikos sutarties pasirašymo dienos liko nepatenkinta 41 745 803,64 Lt reikalavimų suma, kuri susideda iš:

Eil. Nr.KreditoriaiSkola, LtDelspinigiai, LtBauda, LtPalūkanos, LtIš viso, Lt
1.Darbuotojai0,0030403,810,000,0030403,81
2.VSDFV Kauno skyrius5912353,009707678,000,000,0015620031,00
3.LR finansų ministerija965592,783740077,930,00573053,875278724,58
4.AB Turto bankas iš viso, išjų:a)              Garantinio fondo lėšosb)              Mokestinė nepriemoka9908732,31 516459,979392272,349200141,000,009200141,001277588,550,001277588,550,00 0,00 0,0020386461,86516459,9719870001,89
5.Kiti kreditoriai351804,2978378,100,000,00430182,39
 Iš viso:17138482,3 822756678,841277588,55573053,8741745803,64

562 straipsnis. Susitariančios šalys susitaria, kad kreditoriai daro skolininkui tokias nuolaidas:

KreditoriaiKreditorių reikalavimai  Daromos nuolaidos
 I etapo, LtII etapo(palūkanos,netesybos),LtIš viso, LtTenkinami reikalavimaiSkola, LtPalūkanos,netesybos,LtIš viso, Lt
    Lt%   
I eilės 
Darbuotojai0,0030403,8130403,8130403,811000,000,000,00
II eilės 
AB Turto bankas, iš jų:9908732,3 110477729,5520386461, 862207068,9 9 7701663,3210477729,5518179392, 87
a)Garantini o fondo lėšos516459,970,00516459,97516459,971000,000,000,00
b)Mokestinėnepriemoka9392272,3 410477729,5519870001, 891690609,02187701663,3210477729,5518179392, 87
VSDFV Kauno sk.5912353,0 09707678,0 015620031, 005912353,0 01000,009707678,0 09707678,0 0
LR finansų ministerija965592,784313131,8 05278724,5 8173806,7018791786,084313131,8 05104917,8 8
III eilės 
Kiti kreditoriai351804,2978378,10430182,3963324,7718288479,5278378,10366857,62
Iš viso:17138482, 3824607321, 2641745803, 648386957,27 8781928,9224576917,4533358846,37

573. straipsnis. Skolos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai grąžinimo tvarka ir terminai

583.1. Skolininkas grąžina Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 173 806,70 Lt dalį paskolos pagal 1995-12-07 paskolos sutartį Nr. 18E ir jos 1996-04-23 patikslinimą per ketverius metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos:

59Pirmieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama

60Taikos sutartis,

61įsiteisėjimo dienos

62Antrieji

63metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama

64Taikos sutartis,

65įsiteisėjimo dienos

66Tretieji

67metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama

68Taikos sutartis,

69įsiteisėjimo dienos

70Ketvirtieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama

71Taikos sutartis,

72įsiteisėjimo dienos

73I pusmetis

7410750,00 Lt

7510750,00 Lt

7610750,00 Lt

7710750,00 Lt

78II pusmetis

7932250,00 Lt

8032250,00 Lt

8132250,00 Lt

8234056,70 Lt

83Iš viso:

8443000,00 Lt

8543000,00 Lt

8643000,00 Lt

8744806,70 Lt

88Skolininkas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, prievolių pagal Taikos sutartį įvykdymui užtikrinti pirmąja eile įkeisti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, antrąja eile įkeisti Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai nekilnojamąjį turtą, kurio rinkos vertė yra ne mažesnė nei 1 500 000 Lt.

893.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsisako 791 786,08 Lt dalies paskolos, 573 053,87 Lt apskaičiuotų palūkanų ir 3 740 077,93 Lt apskaičiuotų delspinigių pagal 1995-12-07 paskolos sutartį Nr. 18E ir jos 1996-04-23 patikslinimą, jeigu SKOLININKAS Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumoka 3.1 punkte nurodytą paskolos dalį bei įvykdo kitas Taikos sutarties sąlygas.

904. straipsnis. Skolos akcinės bendrovės Turto bankui grąžinimo tvarka ir terminai

914.1. Skolininkas grąžina akcinei bendrovei Turto bankui 1 690 609,02 Lt mokestinės nepriemokos dalį per ketverius metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos: pirmieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimos dienos I pusmetis – 37750,00 Lt, II pusmetis – 113250,00 Lt, iš viso – 151 000,00 Lt, antrieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimos dienos I pusmetis – 126000,00 Lt, II pusmetis – 378000,00 Lt, iš viso – 504000,00 Lt, tretieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimos dienos I pusmetis – 113500,00 Lt, II pusmetis – 340500,00 Lt, iš viso – 454000,00 Lt, ketvirtieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimos dienos I pusmetis – 143504,00 Lt, II pusmetis – 438105,02 Lt, iš viso – 581609,02.

924.2 Akcinė bendrovė Turto bankas atsisako 7 701 663,32 Lt mokestinės nepriemokos dalies ir 10 477 729,55 Lt delspinigių ir baudų, jeigu skolininkas Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumoka 4.1 punkte nurodytą mokestinės nepriemokos dalį ir įvykdo kitas Taikos sutarties sąlygas.

  1. Per trejus metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos skolininkas grąžina akcinei bendrovei Turto bankui 516 459,97 Lt, skirtų iš Garantinio fondo išmokėti Skolininko darbuotojams, mokėdamas lygiomis dalimis - po 14 346,11 Lt kiekvieną mėnesį.

935 straipsnis. Skolos Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai grąžinimo tvarka ir terminai

945.1. Skolininkas sumoka 5 912 353 Lt įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą per ketverius metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos tokiu grafiku:

95Pirmieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos

96Antrieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis,

97įsiteisėjimo dienos

98Tretieji metai po teismo nutarties,

99kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos

100Ketvirtieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos

101I pusmetis

10275000 Lt

103150000 Lt

104200000 Lt

1051053088 Lt

106II pusmetis

107225000 Lt

108450000 Lt

109600000 Lt

1103159265 Lt

111Iš viso:

112300000 Lt

113600000 Lt

114800000 Lt

1154212353 Lt

116

  1. Skolininkas per 5 (penkias) dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, grąžina Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai 244 078 Lt dydžio einamųjų mokėjimų įsiskolinimą, susidariusį iki Taikos sutarties pasirašymo.
  2. Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba atsisako nuo priskaičiuotų 9 707 678 Lt delspinigių jeigu skolininkas Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumoka 5.1 bei 5.2 punktuose nurodytą skolą ir įvykdo kitas Taikos sutarties sąlygos.

1176

118straipsnis. Skolos skolininko darbuotojams grąžinimo tvarka ir terminai

1196.1. Skolininkas grąžina darbuotojams priskaičiuotų 30 403,81 Lt delspinigių ketvirtaisiais metais nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. (Priedas Nr. 1)

1207

121straipsnis. Skolos kitiems kreditoriams grąžinimo tvarka ir terminai

  1. Skolininkas grąžina kitiems kreditoriams dalį pagrindinės skolos - 63 324,77 Lt ketvirtaisiais metais nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. (Priedas Nr. 2)
  2. Kiti kreditoriai atsisako dalies pagrindinės skolos – 288 479,52 Lt ir delspinigių – 78 378,10 Lt, jeigu Skolininkas Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumoka 7.1 punkte nurodytą pagrindinės skolos dalį bei įvykdo kitas Taikos sutarties sąlygos.

1228

123straipsnis. Metinės palūkanos nuo skolų sumų ar skolų dalių neskaičiuojamos ir KREDITORIAMS nemokamos.

1249straipsnis. Skolininkas turi teisę grąžinti kreditoriams skolą anksčiau nustatyto termino.

12510

126straipsnis. Sutarties nutraukimo sąlygos

12710.1.

128Visų skolų, skolų dalių ir kitų pagal Taikos sutartį mokėtinų sumų terminai laikomi suėjusiais ir kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą, patvirtinusį Taikos sutartį, dėl vykdomųjų raštų išdavimo ir iš skolininko reikalauti iš karto sumokėti visas nesumokėtas sumas, įskaitant ir tas, nuo kurių išieškojimo kreditoriai būtų atsisakę, jei skolininkas būtų tinkamai vykdęs savo įsipareigojimus pagal Taikos sutartį, ir/arba neginčo tvarka išieškoti iš įkeisto turto vertės (jeigu prievolių įvykdymas kreditoriui užtikrintas turto įkeitimu) visas nesumokėtas sumas, įskaitant ir tas, nuo kurių išieškojimo kreditoriai būtų atsisakę, jei skolininkas būtų tinkamai vykdęs savo įsipareigojimus pagal Taikos sutartį, esant bent vienam iš toliau nurodytų pagrindų,- kuriuos šalys pripažįsta esminiais Taikos sutarties pažeidimais :

12910.1.1.

130Skolininkui uždelsus sumokėti bent vienam kreditoriui bent vieną periodinę įmoką ir/ar atsiskaityti su bent vienu kreditoriumi Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų;

13110.1.2.

132bet kuriam skolininko kreditoriui, net jei jis nėra Taikos sutarties šalis, pradėjus priverstinį išieškojimą iš skolininko LR įstatymų nustatyta tvarka.

13310.2.

134Jeigu skolininkas Taikos sutarties 3.1 punkte nustatytais terminais neįkeičia turto kreditoriui - Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, laikoma, kad visų skolų, skolų dalių ir kitų pagal Taikos sutartį mokėtinų sumų kreditoriui - Lietuvos Respublikos finansų ministerijai mokėjimo terminai laikomi suėjusiais ir kreditorius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija turi teisę kreiptis į teismą, patvirtinusį Taikos sutartį, dėl vykdomojo rašto išdavimo ir iš skolininko reikalauti iš karto sumokėti visas nesumokėtas sumas, įskaitant ir tas, nuo kurių išieškojimo kreditorius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija būtų atsisakęs, jei skolininkas būtų tinkamai vykdęs savo įsipareigojimus pagal Taikos sutartį.

  1. straipsnis. Skolininkas įsipareigoja laiku mokėti į biudžetą visus einamuosius mokesčius, vadovautis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu.

13512 straipsnis. Per pirmus metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos akcininkas AB „Hermis-Investicija" suteikia skolininkui 200 000 Lt paskolą, kurią skolininkas grąžina 2007 m. išleisdamas akcijų emisiją, kurią akcininkas akcinė bendrovė „Hermis-Investicija" įsipareigoja išpirkti paskolintomis skolininkui lėšomis. Skolininkas taip pat įsipareigoja išleisti papildomą 1 200 000 Lt vertės akcijų emisiją, o akcininkas akcinė bendrovė „Hermis-Investicija" įsipareigoja ją išpirkti apmokėdamas pinigais ketvirtais metais nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.“

136Dėl pareiškėjos teiginio apie taikos sutarties sąmoningą nevykdymą, nevykdant verslo plano

137Lietuvos apeliacinis teismas 2005 m. sausio 20 d. nutartimi konstatavo, kad taikos sutartis atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) taikos sutarčiai keliamus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl pirmosios instancijos turėjo pagrindo patvirtinti šią taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis bei nutraukti bankroto bylą (ĮBĮ 28 str., 27 str. 1 d. 3 p.).

138Tokiu būdu įsiteisėję teismų nutartys patvirtina, kad taikos sutartis atitinka Įmonių bankroto įstatymo taikos sutarčiai keliamus reikalavimus, nėra nustatyta jos neatitikimų kitų įstatymų reikalavimams bei viešojo intereso pažeidimų (CPK 18 straipsnis, 182 straipsnio 2 punktas).

139Dėl taikos sutarties pažeidimų, susijusių su verslo plane numatyto projekto laikymusi, teismas konstatuoja, kad šiame plane aptartas įmonės atgaivinimo projektas nebuvo perkeltas į taikos sutartį, joks akcininkų susirinkimas nėra priėmęs įpareigojimo įmonės valdymo organams planą vykdyti. 2004 m. liepos 27 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, teikusiame teismui tvirtinti taikos sutartį, buvo priimtas nutarimas restruktūrizuoti bankrutuojančią AB „Jiesia“. Šio klausimo svarstymo metu aptarta, kad, patvirtinus teisme restruktūrizavimo planą, įmonė veiklą vykdys pagal jį (ITB t. 4 b.l. 158-161), tačiau restruktūrizavimo byla nebuvo iškelta, teismas šio plano nesvarstė. Savo esme verslo planas yra siūlymas veikti jame numatytomis sąlygomis, prognozuojant atitinkamus tokios veiklos rezultatus. Iki taikos sutarties patvirtinimo šio plano realumas nebuvo įvertintas atitinkamų sričių ekspertų, bylos dalyviai taip pat nėra prašę paskirti kompleksinę ekspertizę tam, kad būtų nustatyta, kokia yra verslo plano vertė įmonės atgaivinimo požiūriu, ar 2006 metais įmonės bankrotą sukėlė verslo plane numatytų priemonių netaikymas, nesilaikymas ir kt., ar objektyvios nuo valdymo organų veiksmų nepriklausančios priežastys. Nei AB „Jiesia“, pasirašydama taikos sutartį, nei jos direktoriumi pradėjęs dirbti G. M. neprisiėmė įsipareigojimų tiksliai įvykdyti šį verslo planą. Teismas tokio plano nėra patvirtinęs, todėl nesutiktina su pareiškėjos teiginiu apie taikos sutarties sąmoningą nevykdymą, nevykdant verslo plano.

140Tuo vadovaujantis atmestini pareiškėjos argumentai dėl apgaulingai sudaryto AB „Jiesia“ atgaivinimo projekto (verslo plano), jo buvimo tik priemone laikinai nutraukti įmonės bankroto procesą taikos sutarties pagrindu, G. M. atsakomybės dėl vadovavimo autorių grupei, ruošusiai šį projektą, sutarties su AB „Hermis-investicija“ dėl atgaivinimo projekto (verslo plano) pirkimo sudarymo savo paties naudai, neinformuojant apie tai bendrovės valdybos ir akcininkų susirinkimo, šių aplinkybių neginčijimo iš AB „Jiesia“ bankroto administratoriaus pusės. Teismas pažymi, kad verslo planas kaip taikos sutarties dalis teismo nebuvo patvirtintas, o taikos sutartis nebuvo nuginčyta jokiais pareiškėjos nurodomais pagrindais, įskaitant ir jos teigiamą aplinkybę, kad G. M. kartu su UAB „Sabonio klubas ir partneriai" komercijos direktoriumi S. D., veikdami kartu, sudarė planą perimti AB "Jiesia" turtą, kurią pareiškėja įrodinėja S. N. telefonu 2005 spalio 20 d. slapta padarytu garso įrašu G. M. kabinete, dalyvaujant G. M., S. D., S. N. ir I. N. Vadovaudamasis CPK 180 straipsniu, šiuo įrodymu teismas nesiremia, nes dėl prastos garso įrašo kokybės jis nei patvirtina, nei paneigia aplinkybę, kurią šiuo įrašu įrodinėja pareiškėja (garso įrašo buvo klausoma 2014 m. birželio 6 d. teismo posėdyje, klausymasis nutrauktas dėl įrašo visiško neaiškumo). Iš S. N. ir G. M. paaiškinimų nustatyta, kad 2005 m. spalio 20 d. S. N. įsigijo AB „Jiesia“ akcijų paketą ir pareiškėjos nurodomoje diskusijoje buvo kalbama apie bendrovės veiklą taikos sutarties vykdymo laikotarpiu, akcininkų įnašų būtinumą veiklai vystyti. S. N. teismo posėdyje neginčijo savo atsisakymo daryti tokius įnašus. G. M. pripažino įsikarščiavusį S. D. (UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ komercijos direktorių) teigus, kad įmonės bankroto atveju S. N. viską prarastų, o UAB „Sabonio klubas ir partneriai" turtas atitektų kaip įkaito turėtojui, nupirkusiam VSDFV skolą. S. N. nurodo S. D. pokalbio metu pareiškus, kad „mūsų planas buvo supirkti visas skolas ir tam nėra jokių teisinių trukdžių, ir tapę vieninteliu kreditoriumi paskelbs bankrotą." Teismas sprendžia, jog visi šie teiginiai neįrodo G. M. ir UAB „SKP langai“ susitarimo organizuoti AB „Jiesia“ bankrotą. Bylos dalyvių nurodyta esme tai buvo pokalbis dėl taikos sutarties įvykdymo galimybių. Skolų pirkimas nėra įstatymais uždraustas sandoris. Nepardavus įkeisto turto, įkaito turėtojo galimybė perimti jį nuosavybėn numatyta Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje. Jei UAB „SKP langai“ ir būtų nupirkusi visas AB „Jiesia“ skolas, tai savaime nereiškia jos galimybės garantuoti skolininkės bankrotą. Bankrotas – nemokios įmonės būsena. Nemokumas siejamas su pradelstų skolų ir skolininkės turto vertės santykiu, esamu ir būsimu skolininkės negalėjimu atsiskaityti su kreditoriumi, o ne vien su kreditoriaus pageidavimu vykdyti skolininkės bankroto procedūrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1, 8 dalys, 12 straipsnio 2 dalis). Be to, S. N. neneigia buvus ginčus dėl ketinimo parduoti turimas akcijas ir jų kainos (G. M. teigimu, S. N. nesutiko su pokalbio metu pasiūlyta 500 000 Lt kaina, vėliau – su 600 000 Lt kaina, pageidavo už jas gauti 1 000 000 Lt). Akivaizdu, kad privačių interesų fone pasakytos kalbos buvo pagrįstos emocijomis, todėl tokio pokalbio metu išsakyti teiginiai negali būti vertinami kaip S. N. nurodytų asmenų pripažinimas, jog jie tyčia privers AB „Jiesia“ bankrutuoti (CPK 185 straipsnis).

141ĮBĮ2 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta, kad tyčinis bankrotas – tai įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas nustatė bankroto kilimo požymius, kurių bent vienam esant, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje nustatyti tam tikri požymiai, kuriems esant preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje dėl BUAB „Seltas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, bylos Nr. 3K-3-597/2013, išaiškinta, kad, vertinant teisinio reglamentavimo raidą, įstatymų leidėjas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtino tokius bankroto kilimo požymius, kurių bent vieną nustačius yra pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu, kokiais iš esmės ir buvo remiamasi teismų praktikoje. Įstatymų leidėjas tyčinio bankroto sąvoką ir jo požymius detalizavo teismų praktikoje susiformavusiais kriterijais. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl tyčinio bankroto sąvokos, yra išaiškinęs, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje dėl UAB „Laisvės“ kino teatro bankroto pripažinimo tyčiniu, bylos Nr. 3K-3-680/2004).

142Nagrinėjamu atveju prašymas pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu grindžiamas G. M. sąmoningai nevykdytais taikos sutartimi prisiimtais įsipareigojimais. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutartis buvo sudaryta, AB „Jiesia“ jau esant nemokiai, svarbu nustatyti, ar pareiškėjos nurodomas taikos sutarties nevykdymas dar labiau pablogino AB „Jiesia“ turtinę padėtį, suvaržė išieškojimo nukreipimą į įmonės turtą arba sudarė sąlygas išvengti išieškojimo, sąmoningai atidavė pirmenybę vėlesniems kreditoriams.

143Sprendžiant apie turtinės padėties pabloginimą, svarbus kriterijus yra AB „Jiesia“ turėto turto vertė.

1442002 m. kovo 13 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas konstatavo, kad AB „Jiesia“ turi turto už 24 193 328 Lt, skolos sudaro 16 702 760,45 Lt, taikos sutartyje nurodytas skolos dydis yra 42 338 532,17 Lt, t.y. dvigubai didesnis nei balanse apskaityto turto vertė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 20-9-00015-06 2006 m. rugpjūčio 19 d. specialisto AB “Jiesia“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų išvadoje Nr.5-2/103 konstatuota, kad, keičiantis bankroto administratoriams, 2004 m. kovo 18 d. pagal buvusio administratoriaus S. P. perdavimo priėmimo aktą Nr.2 bankroto administratorius R. B. priėmė 2004 m. sausio 22 d. duomenimis AB „Jiesia“ ilgalaikį turtą, kurio vertė 9 156 431 Lt, ir atsargas, kurių vertė – 3 014 579 Lt, iš viso – turto už 12 171 010 Lt. Perdavimo akte įrašyta turto vertė 2 859 530 Lt mažesnė už turto vertę, įrašytą 2004 m. sausio 22 d. būklės balanse. Kadangi turto perdavimo priėmimo akte Nr.2 pateikti apibendrinti duomenys apie administratoriui R. B. perduodamą AB „Jiesia“ turtą, tyrimo metu nebuvo galima nustatyti susidariusios turto skirtumo priežasties. Kadangi bankroto administratoriui R. B. buvo perduota 2004 m. sausio 22 d. būklės finansinė atskaitomybė ir turtas pagal priėmimo perdavimo aktą nr.2, kuriame nurodyta perduodamo turto vertė neatitiko balanse nurodyto turto vertės, taip pat nebuvo atlikta bendrovės turto inventorizacija, tyrimo metu iš dalies nebuvo galima nustatyti, kokiu turtu disponavo AB „Jiesia“ 2004 metų pradžioje. Vadovaujantis 2005 m. birželio 17 d. specialisto išvada Nr.5-2/63, ši įmonė 2004 metais pirkio ilgalaikio turto už 180 701,84 Lt, pardavė turtą, kurio likutinė vertė buvo 1 578 893,36 Lt ir nurašė 29 250,46 Lt likutinės vertės turtą. Vadovaujantis 2005 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.1 bendrovėje atliktos inventorizacijos duomenimis, ilgalaikio turto apskaitos duomenimis ir 2005 metų finansinės atskaitomybės duomenimis, 2005 m. sausio 1 d. AB „Jiesia“ turėjo materialaus ir nematerialaus turto, kurio pradinė vertė buvo 21 417 549,6, likutinė vertė – 10 209 342,1 Lt Kadangi bedrovė nepateikė kreditorinių įsiskolinimų apskaitos už 2004 metus ir 2004 m. sausio 1 d. bei 2004 m. gruodžio 31 d. būklei neatliko įsipareigojimų inventorizacijos, o turto inventorizacijos aprašuose esančių duomenų nesulygino su buhalterinės apskaitos duomenimis, negalima nustatyti, ar teisingi duomenys apie bendrovės turtą buvo įrašyti finansinėje atskaitomybėje 2004 m. gruodžio 31 d. Dėl šių priežasčių tyrimo metu iš dalies negalima nustatyti, kokios vertės turtą ir įsipareigojimus turėjo bankrutuojanti AB „Jiesia“ 2004 metais. Vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, įmonės apskaitos tvarkymas turi turėti veiklos tęstinumo, pastovumo, kaupimo bei palyginimo principus. Kadangi tyrimo metu nenustatyta, kokios vertės turtą ir įsipareigojimus AB „Jiesia“ turėjo 2004 metais, iš dalies jų negalima nustatyti ir 2005 metais (ITB t. 1 b.l. 64-77, 92-93). Apklausta liudytoja, tyrimą atlikusi specialistė parodė, kad buhalterinėje apskaitoje nėra fiksuojama nurodomo laikotarpio turto rinkos vertė, ji nustatytina tik turto vertinimo metu ( ITB t. 2 b.l. 37-38).

145Vadovaujantis šiomis specialisto išvadomis bei atsižvelgiant į G. M. paaiškinimus apie tai, kad apie 1998 metus perkainuojant ir inventorizuojant turtą, įmonės balanse dalis įrengimų buvo nurodyti dviem susumuotomis kainomis, apie užaukštintą („išpūstą“) turto vertę, tuometinio įmonės vadovo nurodytą 2001-2002 metų finansinės atskaitomybės dokumentuose, teiktuose teismui 2002 metų bankroto byloje, tuo, kad vadovaujantis turto vertės nustatymo pažyma Nr. 05/44-1, būdamas bendrovės generaliniu direktoriumi, G. M. nurodė apie užaukštintas balansines vertes informuoti pagrindines taikos sutarties šalis, kreditorius bei akcininkus ir, tik priėmus sprendimus akcininkų susirinkime, atstatyti balansinius rodiklius, kad 2006 m. vasario 20 d. valdybos posėdžio metu apie bendrovės ūkinę finansinę padėtį buvo informuoti bendrovės akcininkai ((ITB t. 1 b.l. 9, 32, 160), kad reali viso AB „Jiesia“ balanse apskaityto turto vertė taikos sutarties sudarymo metu ir 2005 metų pradžioje nebuvo nustatinėjama, darytina išvada apie tai, kad to meto finansinės atskaitomybės dokumentuose užfiksuota turto balansinė vertė neatitinka jo rinkos kainos. Tų pačių duomenų pagrindu 2012 m. kovo 26 d. Kauno apygardos prokuratūros nutarimu ikiteisminio tyrimo byloje konstatuota, kad AB „Jiesia" 2004 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta 15 718 028 Lt. bendrovės turto vertė yra užaukštinta. Vadovaujantis UAB „Geomatas" turto vertintojų atliktu bendrovės turto įvertinimu darytina išvada, kad 2005 m. balandžio 31 d. AB „Jiesia" turtas buvo 2 579 000 Lt vertės. Tai leidžia daryti išvadą, kad 2005 m. gegužės 23 d. bendrovės direktoriumi išrirnktas G. M. pradėjo vadovauti bendrovei, kuri turėjo 2 579 000 Lt realios vertės turtą.

146Dėl taikos sutarties 3.1 punkto pažeidimo

147G. M. pripažįsta, jog buvo pažeistas taikos sutarties 3.1 punktas per tris mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo (t.y. iki 2005 m. balandžio 20 d.) prievolių pagal taikos sutartį įvykdymui užtikrinti pirmąja eile įkeisti ne mažesnės nei 1 500 000 Lt vertės nekilnojamąjį turtą pirmąja eile LR finansų ministerijai, antrąja - VSDFV (turtas (pastatas 2G2b) buvo įkeistas 2005 m. rugpjūčio 12 d.) bei kad 2005 m. gruodžio mėn. bendrovė sumokėjo LR Finansų ministerijai 173 806, 70 Lt skolą, kurios mokėjimas pagal taikos sutartį išdėstomas 4 metams. G. M. paaiškino, jog VSDFV norėjo įkeistą pastatą turėti pirmumo tvarka, neprieštaravo, kad būtų pilnai atsiskaityta su LR Finansų ministerija, kuri reikalavo atsiskaityti. AB „Jiesia" pilnai atsiskaitė su LR Finansų ministerija, o VSDFV perėmė pirmumo teise įkeistą pastatą 2G.

148Nors G. M. nurodyti leidimai įkeitimui taikos sutartyje nėra numatyti, o aplinkybių, nulėmusių įkeitimo vėlavimą, jis nekonkretizavo, teismas sprendžia, jog pavėluotas įkeitimas ir su tuo susijęs pagrindas sumokėti visą mokestinę skolą valstybės biudžetui pagal taikos sutarties 10.2 punktą neturėjo įtakos AB „Jiesia“ tolesniam mokumui. 2007 m. spalio 29 d. atlikus AB „Jiesia" ūkinės finansinės veiklos tyrimą specialistas konstatavo, kad pagal finansinę atskaitomybę už 2005 metus bendroves mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudadrė 42 325 936 Lt, o į balansą įrašyto iš viso turto vertė – 11 305 819 Lt, t. y. įsipareigojimai 3,7 karto viršijo į bendrovės balansą įrašyto turto vertę, todėl 173 806, 70 Lt sumokėjimas LR finansų ministerijai neturėjo įtakos AB „Jiesia" mokumui (ITB t. 2 b. 1 115). Atsižvelgiant į tai, kad tokiu būdu buvo patenkinti pirmosios eilės kreditoriniai reikalavimai, į Finansų ministerijos atstovaujamą viešąjį interesą, į taikos sutarties 9 straipsnyje numatytą skolininko galimybę grąžinti skolą kreditoriams anksčiau nustatyto termino, į mokestinės skolos dydį, teismas konstatuoja, kad šis taikos sutarties pažeidimas iš esmės nepablogino bendrovės „Jiesia“ turtinės padėties.

149Pareiškėjos teiginys dėl įkeičiamo turto verčių skirtumo UAB „Geomatas“ įvertinimo ataskaitose 2003 metais ir 2005 metais nereiškia G. M. sukčiavimo.

150Dėl taikos sutarties 11 punkto nevykdymo ir 5.1 punkto pažeidimo

151Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.B2-677-527/2007 išnagrinėjus administratoriaus ginčijamo trečiojo asmens kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus patikslinto kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą AB ,,Jiesia“ bankroto byloje Nr. B2-241-260/2007, Kauno apygardos teismas patvirtino VSDFV Kauno skyriaus 9 707 678,00 Lt finansinį reikalavimą atsakovei bankrutuojančiai AB „Jiesia“. Nurodė, kad 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutartimi buvo patvirtintas VSDFV Kauno skyriaus reikalavimas – 5 912 353,00 Lt skola ir 9 707 678,00 Lt delspinigių. Tuo atveju, jeigu skolininkas vykdys taikos sutarties sąlygas, laikysis mokėjimo terminų ir tvarkos, VSDFV sutiko atsisakyti priskaičiuotų 9 707 678,00 Lt delspinigių. Pagal taikos sutarties nuostatas esminiu šios sutarties pažeidimu buvo laikomas mokėjimo terminų ir tvarkos pažeidimas, kuris leido kreditorius kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, reikalauti iš karto sumokėti visas nesumokėtas sumas, įskaitant ir tas, nuo kurių mokėjimo kreditoriai buvo atsisakę. 2005 m. spalio 17 d. aukcione reikalavimo teisę į minėta taikos sutartimi patvirtintą AB „Jiesia“ 5 837 353,00 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų skolą įsigijo UAB „Sabonio klubas ir partneriai“. Aukciono metu trečiajam asmeniui buvo parduota 100 procentų įsiskolinimo, tačiau teisės į delspinigių skolą perleistos nebuvo. Teismas konstatavo, kad šis delspinigių įsiskolinimas susidarė nuo 1997 metų iki 2004 m. rugsėjo 29 d. taikos sutarties pasirašymo. Šioje byloje priimta 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarimi konstatuota, jog terminas pirmajai įmokai mokėti prasidėjo 2005 m. sausio 21 d., o baigėsi 2005 m. liepos 20d., jos sumokėjimo terminas buvo ženkliai praleistas.

152Vadovaudamasis CPK 182 straipsnio 2 punktu teismas sprendžia, kad, AB „Jiesia“ nesumokėjus einamosios įmokos, taikos sutarties 11 punkto pažeidimas yra įrodytas, tačiau nesutinka su pareiškėja, kad einamieji mokesčiai į biudžetą nebuvo laiku sumokėti dėl tyčinio sąmoningo G. M. pareigų, susijusių su taikos sutartyje numatytais įsipareigojimais, nevykdymo.

153Pirma, iš aukščiau minimose nutartyse nurodytų argumentų matyti, jog AB „Jiesia“ VSDFV delspinigių reikalavimo teisę klaidingai siejo su netinkamai aiškintu taikos sutarties turiniu. Šį klausimą nagrinėję teismai konstatavo, kad VSDFV, pasirašydama taikos sutartį, turėjo tikslą atgauti visą įsiskolinimo sumą, o ne jos dalį, tačiau toks vertinimas buvo atliktas bylą išnagrinėjus teismo posėdyje bei teismo nutartį įvertinus instancine tvarka. Nėra nustatyta, kad einamoji įmoka nebuvo sumokėta dėl tyčinio netinkamo taikos sutarties vykdymo. Antra vertus, dar iki VSDFV kreditorinio reikalavimo pareiškimo (2006 m. rugpjūčio 30 d.) 2006 m. vasario 9 d. raštu kreditoriui UAB „SKP langai“ kaip VSDFV kreditorinių reikalavimų perėmėjui G. M. nurodė, kad AB „Jiesia“ negali ir negalės patenkinti kreditorinio reikalavimo, net jei išmokėjimo laikotarpis ir būtų pratęstas (t. 1 b.l. 44,46). Teikdamas atsiliepimą į UAB „Termoskalė“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, 2006 m. kovo 14 d. G. M. nurodė, jog AB „Jiesia“ nepajėgi mokėti ne tik praėjusių laikotarpių skolas, bet ir einamuosius mokėjimus ir, nors teismuose iškeltų bylų nėra, 17 kreditorių yra įspėję bendrovę dėl atsiskaitymo prievolių nevykdymo. Pagal 2005 m. balandžio mėnesį UAB „Geomatas“ atliktą turto įvertinimą įmonės turtas vertas 2 100 000 Lt, kilnojamasis turtas – 479 000 Lt. Galimybių pelningai vykdyti veiklą nėra. 2006 m. balandžio 10 d. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė pats. Jame nurodė, kad AB „Jiesia" nepajėgi vykdyti finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Teigė, kad, įsiteisėjus taikos sutarčiai, įmonėje buvo atnaujinta ir vykdoma gamyba, kurios pelningumas svyravo nuo 3 iki 8 procentų. Esant tokiam pelningumui, neįmanoma per ketverius metus atsiskaityti su kreditoriais ir suformuoti gamybai reikalingas apyvartines lėšas. Sėkmingam gamybos vystymui būtinos papildomos investicijos, tačiau lėšų tam nepavyko gauti. Bendrovės aukščiausieji valdymo organai buvo informuoti apie susidariusią kritinę situaciją, akcininkai raginti nuosavomis lėšomis atstatyti bendrovės mokumą, tačiau jie nesutiko tai padaryti. Stengiantis vykdyti einamuosius mokėjimus ir bent iš dalies grąžinti skolas, įmonėje sutriko piniginiai srautai. Ieškinio pateikimo metu einamųjų mokėjimų įsiskolinimas yra: Valstybinei mokesčių inspekcijai – 296 192 Lt, VSDF valdybai – 87 572 Lt , darbuotojams už 2006 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius nesumokėtas darbo užmokestis – 152 952 Lt, kitos su gamyba susijusios skolos – 301 374,80 Lt. Dėl įsiskolinimo AB „VST“ atjungė elektros energijos tiekimą. Gamyba šiuo metu nebevykdoma. Aplinkybę, kad AB „Jiesia“ pati nepajėgi vykdyti finansinių įsipareigojimų, patvirtina ir G. M. pranešimas 2005 m. lapkričio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkime, kurio metu jis pranešė apie akcininkų indėlių būtinumą arba investuotojo reikalingumą. Susirinkimas priėmė nutarimą pripažinti bendrovės veiklą nuostolinga (t. 1 b.l. 50).

154Pripažinus, kad AB „Jiesia“ yra nemoki, bankroto byla jai buvo iškelta Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi.

155Siejant taikos sutarties sudarymo metu egzistavusį AB „Jiesia“ nepajėgumą vykdyti finansinius įsipareigojimus su aplinkybe, kad apie negalėjimą juos vykdyti VSDFV teisių perėmėjai UAB „SKP langai“ AB „Jiesia“ paskelbė jau 2006 m. vasario mėnesį, nėra pagrindo spręsti, jog einamoji įmoka VSDFV 2005 metais nebuvo sumokėta dėl netinkamo įmonės valdymo organų pareigų vykdymo, nors kai kurie mokėjimai pagal taikos sutartį ir buvo atlikti. Byloje nėra G. M. paaiškinimą paneigiančių duomenų apie tai, kad AB „Jiesia“ buvo pajėgi sumokėti einamąjį mokėjimą VSDFV. Einamosios įmokos nesumokėjimas sudarė sąlygas kreditorei nutraukti taikos sutartį ir pareikšti finansinį reikalavimą, tačiau nesukėlė įmonės nemokumo – minimas delspinigių finansinis reikalavimas susidarė iki taikos sutarties pasirašymo, AB „Jiesia“ buvo nemoki taikos sutarties sudarymo metu. Tai, kad AB „Jiesia“ pažeidė taikos sutarties 5.1 straipsnio sąlygą dėl įmokos sumokėjimo termino, įtakojo VSDFV finansinio reikalavimo dydį, bet ne jau egzistavusį AB „Jiesia“ nemokumą, todėl nemokumo vertinimo aspektu bendrovės padėties dar labiau nepablogino (CPK 185 straipsnis). Pareiškėjos nurodoma aplinkybė dėl niekinės (sudarytos neturint AB Turto bankas“ leidimo) 2005 m. rugpjūčio 25 d. savitarpio pagalbos sutarties pagrindu „SKP langų“ bendrovės atliktų mokėjimų pagal taikos sutarties 5.1 punktą atmestina kaip nereikšminga ginčo klausimui – ši sutarties nėra niekinė, nes mokėjimai realiai atlikti, antra, AB „Turto bankas“ jos neginčijo (pažymėtina, kad pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartis UAB „SKP langai“ atsiskaitė ir su kitais AB „Jiesia“ kreditoriais bei darbuotojais (t. 7 b.l. 40-42).

156Nesutiktina su pareiškėja, kad G. M. yra atsakingas dėl AB „Hermis investicija“ nesuteiktos pagal taikos sutarties 12 straipsnį 200 000 Lt paskolos.

157Taikos sutarties 12 straipsnyje buvo numatyta, kad akcininkė AB „Hermis-Investicija“ per pirmus metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos suteikia skolininkui 200 000 Lt paskolą, kurią bendrovė „Jiesia“ grąžina 2007 m. išleisdama papildomą akcijų emisiją, kurią AB „Hermis-investicija“ išperka paskolintomis lėšomis. AB „Jiesia“ taip pat įsipareigojo išleisti papildomą 1 200 000 Lt vertės akcijų emisiją, o AB „Hermis-Investicija“ įsipareigojo ją išpirkti apmokėdamas pinigais ketvirtais metais nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

158AB „Hermis-Investicija“ šio įsipareigojimo nėra įvykdžiusi (įmonė išregistruota).

159AB „Jiesia“ bankroto byloje 2009 m. liepos 16 d. įvykusiame teismo posėdyje liudytojas L. J. (AB „Hermis-investicija“ likvidatorius, 2005 m. rudenį buvęs AB „Jiesia“ valdybos nariu bei pirmininku) parodė, kad AB „Jiesia“ finansinė situacija visada buvo bankrotinė, trūko lėšų, nepakako užsakymų, taikos sutartis buvo leidimas bandyti, bet nuo to pardavimai nedidėjo. Ieškoję būdų „atsitiesti“, tačiau VSDFV pranešė skolą parduosianti tam, kas galės ją sumokėti. Po to AB „Hermis-investicija“ nematė sąlygų ir prasmės vykdyti įsipareigojimą.

1602005 m. rugpjūčio 23 d. pardavus akcijas G. M., AB „Hermis-investicija“ įsipareigojimas baigėsi (t. 19 b.l. 139). Akcijų pirkimo pardavimo sutartimi pirkėjas neprisiėmė taikos sutarties 12 straipsnyje pardavėjui numatyto įsipareigojimo suteikti paskolą (t. 18 b.l. 75). G. M. atžvilgiu negali būti taikoma 2005 m. rugpjūčio 23 d. – bankroto bylos iškėlimo laikotarpiu galiojusios Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostata apie tai, kad, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti, nes 2004 m. liepos 27 d. AB „Jiesia“ visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė taikos sutarčiai, o ne bendrovės nuostolių padengimui papildomais akcininkų įnašais. Taikos sutartimi įsipareigojimą suteikti paskolą prisiėmė vienas akcininkas. Teismas pripažįsta, kad G. M. nesiėmė veiksmų gauti iš AB „Hermis-investicija“ sutartą paskolą (pvz., nesikreipė į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, AB „Hermis-investicija“ nevykdant taikos sutarties), tačiau toks neveikimas, atsižvelgiant į realų AB „Jiesia“ turto vertės ir skolų santykį (2 579 000 Lt vertės turtas ir 41 745 803,64 Lt nepatenkintų kreditorinių reikalavimų taikos sutarties pasirašymo metu (2006 m. gegužės 10 d. teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyti pradelsti 8 788 464,72 Lt finansiniai įsipareigojimai), tai, kad jau pirmaisiais taikos sutarties vykdymo metais 2005 m. lapkričio 29 d. akcininkai konstatavo įmonės veiklos nuostolingumą, kad darbuotojų atlyginimų išmokėjimui pinigus G. M. yra skyręs pats asmeniškai, kad gamyba įmonėje buvo nutraukta iki bankroto bylos iškėlimo, vadovaujantis protingumo principu, nelaikytinas netinkamu įmonės valdymu. Esant tokiai skolų ir turto vertės disproporcijai bei gamybos nuostolingumui akivaizdu, jog reikalauti iš AB „Hermis-Investicija“ priverstinai vykdyti taikos sutartį būtų buvę nesąžininga (CK 1.5 straipsnio 4 dalis).

161Dėl turto pardavimo

162Prašymą dėl AB „Jiesia“ bankroto 2006 metais pripažinimo tyčiniu pareiškėja grindžia tuo, kad įmonės valdymo organai turtą pardavinėjo, nesilaikydami autorių grupės, kurios vadovas buvo G. M., 2004 m. parengto AB „Jiesia“ atgaivinimo projekto – verslo plano (ITB t. 3 b.l. 139 – 200, t. 4 b.l. 1-12), t.y. neįkeisto nekilnojamojo turto pardavimu ne per keturis metus, o per metus ir du mėnesius; pardavimu ne varžytynėse; neiškėlus porceliano gamybos technologinių įrengimų arba juos pardavus kaip metalo laužą; neturint valdybos pritarimo, nors parduoto turto vertė viršijo 1/20 AB „Jiesia“ įstatinio kapitalo; negavus leidimo iš AB „Turto bankas“; nekilnojamojo turto pardavimo dalimis, kad vėlesnius pardavimus būtų galima įforminti kaip pardavimus bendraturčiui; nepateisinamai pigaus išpardavimo; UAB „Geomatas“ įvertinimuose sąmoningai sumažinus nekilnojamojo turto rinkos vertes.

163Atsižvelgiant į tai, kad nei AB „Jiesia“, pasirašydama taikos sutartį, nei jos direktoriumi vėliau pradėjęs dirbti G. M. neprisiėmė įsipareigojimų tiksliai įvykdyti verslo planą, kad jame nurodytos pardavimo kainos buvo tik prognozuojamos, kad turto vertinimas prieš sudarant AB „Jiesia" atgaivinimo projektą – verslo planą buvo preliminarus, negalima laikyti, jog, pardavus nekilnojamąjį turtą už mažesnes nei numatyta preliminariame vertinime kainas, buvo siekta bankroto ar kad bendrovei buvo padaryta žala.

164Iš FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Kauno apskrities 2005 m. birželio 17 d. specialisto išvados Nr.5-2/63 dėl AB „Jiesia“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų matyti, kad 2005 metais AB „Jiesia“ pardavė pastatus, esančius ( - ): UAB „SKP langai“– 2005 m. balandžio 21 d. dalį pastato 1B3pb (unikalus Nr. ( - )), 2005 m. lapkričio 18 d. – kitą dalį to paties pastato; 2UAB „Reprodukcija ir Ko“ – 2005 m. gegužės 10 d. 458/1000 dalis pastato 4G3b (unikalus nr. ( - )), 2005 m. lapkričio 15 d. – 542/1000 dalis to paties pastato. Šių pastatų rinkos kaina, nustatyta UAB “Geomatas“, yra 724 608,18 Lt, pardavimo kaina – 949 845,75 Lt. Minėta, kad nekilnojamojo turto balansinė likutinė vertė neatitiko realios, todėl, pardavus pastatus už didesnę kainą, nei turto vertintojo 2005 m. balandžio 14 d. vertinimo pažymoje nurodyta rinkos vertė, bendrovė nuostolio nepatyrė (ITB t. 1 b.l. 77-93).

165Šie pastatai buvo parduoti, nesant būtino valdybos sprendimo (2007 m. spalio 29 d. specialisto išvada Nr.5-2/114; ITB t. 2 b.l. 94-120). Vadovaujantis Valstybės skolos įstatymo (2003m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX-1917 redakcija) 3 straipsniu, pastato lB3pb pardavimui AB „Jiesia“ turėjo gauti Finansų ministerijos ar AB „Turto bankas" raštišką leidimą. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutarties dalyvėmis buvusios kreditorės, atstovaujančios viešąjį interesą, tuo pagrindu pardavimo neginčijo, darytina išvada, kad leidimo nebuvimas nesukėlė pareiškėjos nurodomų pasekmių. Nors, priimdamas 2005 m. balandžio 21 d. ir 2005 m. gegužės 10 d. vienasmeninius sprendimus dėl šių pastatų pardavimo, G. M. pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies (2003 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr.IX-1889 redakcija) reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad nei vienas bendrovės dalyvis nenuginčijo (ir neginčijo) šių sandorių nei pastaruoju pagrindu, nei dėl netinkamo rinkos vertės nustatymo, pastatų dalių pardavimo, žemės nuomos teisės neįvertinimo ar nepardavimo iš varžytynių, dėl 2005 m. balandžio 7 d. G. M. sprendimo parduoti pastatus priėmimo anksčiau, nei jie buvo įvertinti bei gautas Kauno apskrities viršininko sutikimas dėl žemės nuomos teisės perleidimo, dėl to, kad pastatai buvo parduoti UAB „SKP langai“, 2005 m. spalio 21 d. nusipirkusios iš G. M. 30,27 procento AB „Jiesia“ akcijų paketą, nėra pagrįstos vados spręsti, jog AB „Jiesia“ bankrotas kilo dėl tokių pardavimų. Pažymėtina, kad pareiškėja nepateikė kitokią pastatų vertę pagrindžiančių įvertinimų. 2006 m. kovo 16 d. AB „Jiesia“ pardavė UAB „SKP langai“ 4/1000 dalis pastato 1B3pb (unikalus Nr. ( - )). Šis sandoris taip pat nebuvo ginčijamas nei dėl pardavimo kainos, nei kitais pagrindais. Priešingai – teismui pasiūlius klausimą dėl AB „Jiesia“ bankroto pripažinimo tyčiniu apsvarstyti kreditoriams, 2008 m. balandžio 14 d. įvykusiame kreditorių komiteto posėdyje buvo nutarta S. N. įmonės pareiškimą laikyti klaidinančiu ir neatitinkančiu tikrovės, siūlyti teismui pareiškimo netenkinti (t. 18 b.l. 29-34). Pareiškėjos argumentas dėl perleistų žemės sklypų dydžio atmestinas, nes valstybinės žemės sklypų suformavimas pirkėjams prie perleistų pastatų nesietinas su „Jiesia“ valdymo organų veiksmais. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimai dėl šių sklypų suformavimo nėra nuginčyti. Pareiškėja neįvardijo, kuo nenaudinga „Jiesios“ bendrovei 2005 m. spalio 21 d. sutartis dėl AB „Jiesia“ naudojamo žemės sklypo padalijimo ir įsipareigojimo apmokėti tokio padalijimo išlaidas (su nenaudingumu susiję pareiškėjos nurodomi bylos dokumentai to nepagrindžia, nes tai - UAB „SKP langai“ atsiskaitymą su AB „Jiesia“ patvirtintantys mokėjimo nurodymai). G. M. paaiškino, jog susitarimą apsprendė jo dalyvių gera valia visais susitarimo turinio klausimais.

166Pareiškėjos nurodomi dailiosios keramikos cecho įrengimai 2005 m. gruodžio 29 d. buvo nurašyti ir likviduoti, vadovaujantis 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr.81 pagrindu sudarytos ilgalaikio turto įvertinimo ir likvidavimo komisijos išvada apie tai, jog šis ilgalaikis turtas visiškai netinkamas nei tolesnei eksploatacijai, nei pardavimui kaip labai susidėvėjęs, surūdijęs, sulūžęs. Dalį įrengimų (ventiliatorius) pasiūlyta nurašyti ir parduoti kaip metalo laužą (ITB t. 1 b.l. 189-199). Tai pagrindžia, kodėl šie įrengimai 2005m. gruodžio mėnesį buvo ardomi ir parduoti kaip metalo laužas. Pareiškėja pripažįsta, jog porceliano gamybos rengimų nurašymo aktą 2005 m. gruodžio 19 d. patvirtino tuo metu administracijos vadovu buvęs V. J.. Valdybos patvirtintame etatų sąraše nurodyta galimybė papildyti etatų sąrašą, esant būtinumui, V. J. darbo santykių faktas nėra nuginčytas. Dėl UAB „Reprodukcija ir Ko“ parduotose patalpose buvusio dekoratyvinio pano perleidimo kartu su pastatu ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad, perduodant kartu su pastatu dekoratyvinį vienos sienos elementą vitražą – pano, būtų iššvaistytas AB „Jiesia“ turtas, nes vitražas – pano buvo pastato 4G3b priklausinys, neatskiriama jo dalis (ITB t. 2 b.l. 44-120).

167Atlikus ikiteisminį tyrimą dėl galimo AB „Jiesia“ turto iššvaistymo, kai bankroto administratoriui nebuvo perduotas pastatas 9F1g, nustatyta, kad šis – sandėlis buvo medinis, nešildomas, 26, 93 kv. m. bendro ploto, pastatytas 1975 m., 2002 m. nustatyta rinkos vertė 2081 Lt.(ITB t. 4 b. 1. 18-19). 1997 m. VĮ Registrų centre jis buvo užregistruotas kaip pastatas 9Flg. G. M. paaiškino, jog pastatą sudarė keturi kuolai ir skarda iš šonų, jo nestabilumas grėsė žmonių saugumui, todėl nuspręsta jį nugriauti. Dėl to kreiptasi į valstybinę statybos priežiūros inspekciją, atvykęs inspektorius leido atlikti nugriovimo darbus, 2006 m. rugsėjo 28 d. buvo išduotas aktas Nr. 4 - NP -67 apie pastato 9Flg nugriovimą (t. 9 b.l.184). Pastato balansinė vertė tuo metu sudarė apie 550 Lt. Nurašyti ilagalaikį turtą buvo galima tik gavus aktą, tuo metu įmonė buvo bankrutuojanti, natūroje nebesantis pastatas dar buvo buhalteriškai apskaitytas. 2007 m. birželio 8 d. specialisto išvadoje Nr. 8-2/71-427 (ITB t. 2 b. 1. 118) konstatuojama, kad šio statinio nugriovimo darbai atlikti pagal 2006 m. rugsėjo 28 d. Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statinio nugriovimo aktą – pažymą. Pažymoje nurodyta, kad statinys nugriautas surašant AB „Jiesia" 2006 m. vasario 20 d. statinio nugriovimo aktą (ITB t. 3 b.T. 60). 2006 m. lapkričio 9 d. AB „Jiesia" kreditorių komiteto posėdyje buvo nuspręsta sandėlį 9Flg išbraukti iš buhalterinės apskaitos, kadangi jo natūroje jau nėra. Specialisto išvadoje nurodoma, jog pagal tyrimui pateiktą 2006 m. rugpjūčio 31 d. AB .Jiesia" dokumentų ir turto perdavimo priėmimo aktą, kuriuo generalinis direktorius G. M. perdavė, o administratorius S. P. priėmė bendroves „Jiesia" dokumentus ir turtą, nėra galimybės nustatyti, ar 2006 m. birželio 20 d. statinio nugriovimo aktas buvo perduotas (ITB t. 3, b. 1. 48-59). Tuo vadovaujantis teismas daro išvadą, kad šis pareiškėjo nurodomas turtas nebuvo iššvaistytas.

168Dėl pareiškėjos nurodomo pavyzdžių etalonų kambariuose pardavimo už pernelyg mažą kainą G. M. paaiškino, kad paaiškinamajame rašte dėl prognozuojamo 2005 metų balanso pavyzdžių kainą sudaro brangūs autoriniai įdėjimai, o prekinė jų kaina yra menka. Šie etalonai faktiškai buvo įmonės patalpose susikaupęs „šlamštas“. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie realią šių pavydžių kainą, teismas negali daryti išvados, jog šie pavyzdžiai bei kiti pareiškėjos nurodomoje PVM sąskaitoje faktūroje serija JIEB Nr.0000265 nurodyti gaminiai parduoti nuostolingai (CPK 178 straipsnis). Aplinkybė, jog šis turtas buvo parduotas galiojant Kauno apygardos teismo AB „Jiesia“ bankroto byloje priimtai 2006 m. balandžio 6 d. nutarčiai, draudžiančiai pardavinėti bet kokį AB „Jiesia" turtą, neturėjo įtakos įmonės mokumui, nes nutartis buvo priimta tuo metu, kai AB „Jiesia“ jau buvo nemoki (t.y. jos bankrotas kilo ne dėl gaminių pavydžių kambario etalonų ir kitų prekių pardavimo).

169Dėl kitų pažeidimų

170Pareiškėjos argumentai dėl informacijos akcininkui neteikimo, sutarties su audito įmone nesudarymo, G. M. teiginių apie sėkmingą AB „Jiesia“ darbą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-16360-615/2005 pateiktame atsiliepime į ieškinį, nevienodų atsiskaitymo sąlygų suteikimo AB „Jiesia“ produkcijos ir nekilnojamojo turto pirkėjams atmestini kaip neturintys įrodamosios reikšmės nagrinėjamoje byloje nustatinėjamai aplinkybei – AB „Jiesia“ bankrotas kilo ne dėl teiginių atsiliepime į ieškinį ar nesudarytos audito sutarties. Mokėjimo atidėjimas nesudaro pagrindo spręsti apie sandorių nuostolingumą pardavėjai ar jų ekonominį nenaudingumą.

171Informacijos akcininkui teikimas, kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimas, pavaduojančio administracijos vadovo kandidatūros nederinimas su akcininku yra klausimai, nesusiję su aplinkybėmis, aktualiomis tiriant tyčinio bankroto aplinkybes. Jie turėjo būti sprendžiamas ĮBĮ, Akcinių bendrovių įstatymo ir AB „Jiesia“ įstatuose nustatyta tvarka.

172AB „Jiesia“ internetinis puslapis www.jiesia.lt nebuvo apskaitytas įmonės balanse kaip nematerialus turtas, jo perleidimo sandoris su UAB „Kauno Jiesia“ nėra sudarytas. Pareiškėjos nurodoma aplinkybė, kad 2006 m. kovo 14 d. UAB „SKP langai" akcininkai pasirašė UAB „Kauno Jiesia“ steigimo sutartį ir direktoriumi paskyrė V. J., kuris pagal G. M. 2005 m. spalio 24 d. įsakymą laikinai ėjo AB „Jiesia“ generalinio direktoriaus pareigas, o po to AB „Jiesia“ dirbo plastiko gaminių vadybininku ir taip susipažino su porceliano gamybos technologija, neįrodo AB „Jiesia“ veiklos ir turto perkėlimo į UAB „Kauno Jiesia“ ( t.y. neįrodo tyčinio bankroto prezumpcijos pagal Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punktą). 2005 m. spalio 24 d. įsakym nederinimo su S. N. ir V. J. išrinkimas kreditorių susirinkimo pirmininku nėra bylos dėl tyčinio bankroto nagrinėjimo dalykas.

173G. M. 2006 m. kovo 10 d. pateikė prašymą Nr.06/03/10/03 UAB „SKP langai“ sugrąžinti į jos sąskaitą pakliuvusius 7000 Lt, kuriuos Suomijos firma „Satusavi“ pervedė „Jiesios“ bendrovei. Jei ir būtų galima laikyti nustatytu pareiškėjos teigiamą G. M. nurodymą Suomijos įmonei atsiskaityti per UAB „SKP langai“, tai neapribojo kreditorių teisės nukreipti išieškojimą į šią sumą – UAB „SKP langai“ 2006 m. kovo 10 d. kasos išlaidų orderis patvirtina, kad pinigai buvo sugrąžinti AB „Jiesia“ (t. 7 b.l. 129-130).

174Nustatyta, kad 2005 m. gruodžio mėn. bendrovė sumokėjo LR Finansų ministerijai 173 806, 70 Lt skolą, kurios mokėjimas pagal taikos sutarties 3 straipsnį buvo išdėstytas 4 metams. Taikos sutarties 6.1 straipsnis numatė, kad darbuotojams priskaičiuotų 30 403,81 Lt delspinigių skola turi būti sumokėta ketvirtaisiais metais nuo taikos sutarties įsiteisėjimo dienos. Šią sumą pagal 2006 m. vasario 22 d. G. M. prašymą UAB „SKP langai“ pervedė į antstolio S. U. depozitinę sąskaitą. Pinigai darbuotojams buvo išmokėti, remiantis 2006 m. vasario 22 d. AB „Jiesia“ administracijos vadovo prašymu (t. 7 b.l.131).

175Nesutiktina su pareiškėja, kad delspinigių išmokėjimas darbuotojams pablogino AB „Jiesia“ turtinę padėtį, nes išmokėta suma ir atlyginimas antstoliui ( G. M. teigimu – apie 3000 Lt, o tai patvirtina skirtumas tarp taikos sutartyje nurodytos delspinigių sumos 30 403,81 Lt ir antstoliui vykdymui pervestų 33443,81 Lt) yra pernelyg maža. Delspinigių sumokėjimu pasiekta valstybės ir darbuotojų atstovaujamų viešųjų interesų pusiausvyra, o antstolio paslaugos buvo būtinos operatyviam procesui (gyventojų registro duomenų panaudojimui išmokoms realizuoti). Anksčiau laiko sumokėdamas mokesčius valstybės biudžetui, AB „Jiesia“ generalinis direktorius pažeidė ne Laikinojo mokėjimų eilės ir tvarkos įstatymo 3 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų eiliškumą, o taikos sutartį. Minėta, kad AB „Jiesia“ bankroto tai nesukėlė. Be to, atsiskaitymų iki bankroto bylos iškėlimo vykdymą pažeidžiant CK 6.9301 straipsnyje (CK šiuo straipsniu papildytas nuo 2013m. spalio 1 d.) nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą kaip sąlygą tyčinio bankroto prezumpcijai Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punktas sieja su nevykdymu šio ar kitų įstatymų reikalavimo dėl privalomojo bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbu susijusios išmokos. Šios sąlygos nėra – kadangi AB „Jiesia“ darbuotojams 2006 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiais nebuvo sumokėtas 152 952 Lt darbo užmokestis, AB „Jiesia“ generalinis direktorius G. M. 2006 m. balandžio 10 d. pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo.

176Vadovaudamasis išdėstytais motyvais teismas konstatuoja nesant pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjos nurodomais AB „Jiesia“ sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama jos nemokumo.

177Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004, 2012 m. liepos mėn. 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012). Remdamasis šia nuostata teismas pažymi, kad, apeliacine tvarka apskundus teismo nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo, be kitų argumentų, apeliantas AB ,,Jiesia” kreditorių komiteto narys R. M. (AB „Jiesia“ generalinis direktorius iki bankroto bylos iškėlimo 2002 m. kovo 13 d.) nurodė, kad teismas, patvirtindamas taikos sutartį, neatsižvelgė į tuometinę AB ,,Jiesia” sunkią ekonominę padėtį ir taikos sutarties sąlygų nerealumą. Teigė, kad, nors taikos sutarčiai pritarė visi kreditoriai, kurie buvo įtikinti, kad įmonė jau nuo pirmųjų veiklos metų dirbs pelningai, tačiau bendrovė dirbo ir dirba nuostolingai. Tai įrodo 2004 m. kovo 1 d. – 2004 m. spalio 1 d. BDKAB ,,Jiesia” pelno nuostolio ataskaita ir nėra pagrindo manyti, kad įmonės veikla gali tapti pelninga.

178Minėta, kad taikos sutartis atitiko įstatymų reikalavimus, tačiau buvusio AB „Jiesia“ direktoriaus R. M. akcentuotas bendrovės nemokumas 2004 metais bei nuostolinga gamyba, po taikos sutarties įsigaliojimo įmonei vadovavusio G. M. pripažintas iš esmės nepakitęs gamybos pobūdis 2005 metais ir jos nutraukimas dėl nuostolingumo 2006 metais, 2006 m. gegužės 10 d. teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytas pradelstų finansinių įsipareigojimų dydis administracijos vadovo ieškinio pareiškimo dieną 8 788 464,72 Lt leidžia spręsti, kad AB „Jiesia“ nemokumą sukėlė ne pareiškėjos prašyme nurodytos aplinkybės. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog mokumas buvo prarastas dėl kai kurių netinkamai vykdytų taikos sutarties sąlygų. AB „Jiesia“ nemokumas egzistavo taikos sutarties patvirtinimo metu. Taikos sutartis ir UAB „SKP langai“ veikla, siekiant padengti AB „Jiesia" skolas, sudarė sąlygas atsiskaityti su dalimi kreditorių, tačiau dėl nuostolingos gamybos neatkūrė jau iki taikos sutarties nebeegzistavusio mokumo.

179Netenkinant pareiškėjos prašymo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, UAB „SKP langai“ iš pareiškėjos priteistinos advokato pagalbos išlaidos už keturių valandų atstovavimą 2014 m. gegužės 27 d. teismo psoėdyje, neviršijančios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus 8.18 punkte nustatyto dydžio (1 valanda už advokato padėjėjo atstovavimą teismo posėdyje –120 Lt) (CPK 98 straipsnis).

180Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, teismas

Nutarė

181netenkinti kreditorės S. N. įmonės prašymo dėl dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

182Priteisti iš S. N. įmonės (į.k. 144766240) 480 (keturis šimtus aštuoniasdešimt) Lt bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „SKP langai“ (į.k. 134501211).

183Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,... 2. sekretoriaujant Vilijai Noreikienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovui S. N.,... 4. bankrutavusios dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia“ bankroto... 5. suinteresuotiems asmenims buvusiam akcinės bendrovės „Jiesia“... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos S. N. įmonės prašymą dėl... 7. bankrutavusios dailiosios keramikos akcinės bendrovės (toliau tekste – AB)... 8. 2008 m. kovo 4 d. prašyme, patikslintame 2014 m. balandžio 7 d. prašyme ir... 9. G. M., veikdamas kartu kartu su UAB „Sabonio klubas ir partneriai" komercijos... 10. Atgaivinimo projektas (verslo planas) sudarytas apgaulingai, įtraukiant į jį... 11. G. M. sąmoningai nevykdė verslo plano, ką įrodo konkrečių taikos... 12. Pažeistas taikos sutarties 3.1 punktas – per tris mėnesius nuo taikos... 13. Pažeistas taikos sutarties 11 straipsnis – AB „Jiesia“ nuo pat taikos... 14. Pažeistas taikos sutarties 5.1 punktas – AB „Jiesia“ iki 2005 liepos 20... 15. Taikos sutarties 12 straipsniu AB „Jiesia“ akcininkė AB... 16. Nekilnojamasis turtas, numatytas parduoti pagal atgaivinimo projektą (verslo... 17. G. M. veikė ne AB „Jiesia“, o UAB „Sabonio klubas ir partneriai" naudai,... 18. G. M. 2005 m. gegužės 10 d. pardavė UAB „Reprodukcija ir Ko“ AB... 19. G. M. nepateisinamai pigiai išpardavė visą Kaune esantį neįkeistą... 20. G. M. 2005 spalio 21 d. sudarė AB "Jiesia" nenaudingą sutartį dėl AB... 21. G. M. pasirašė mokėjimo nurodymą bankui dėl pirmalaikio atsiskaitymo su... 22. G. M. sudarė nebūtiną 2006 m. vasario 20 d. tarpininkavimo sutartį Nr.1... 23. G. M. nesudarė sutarties su audito įmone ir tuo pažeidė LR Akcinių... 24. G. M. neteikė prašomos informacijos valdybos nariui S. N. ir tuo pažeidė... 25. 2006 m balandžio 6 d. Kauno apygardos teismas nutartimi areštavo visą AB... 26. Esant sunkiai ekonominei situacijai, G. M. suteikė nevienodas atsiskaitymo... 27. G. M. Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-16360-615-05 2006 m.... 28. AB „Jiesia“ internetinis puslapis www.jiesia.lt yra neteisėtai perleistas... 29. AB „Jiesia“ bankroto administratorės atstovas, suinteresuoti asmenys G.... 30. G. M. dėl taikos sutarties 3.1 punkto pažeidimo paaiškino, kad pastatas 2G2b... 31. Dėl taikos sutarties 11 straipsnio pažeidimo nurodė, kad laiku sumokėti... 32. Dėl taikos sutarties 12 straipsnio teigė, kad 2005m. balandžio 4 d. raštu... 33. Dėl verslo plane numatyto nekilnojamo turto pardavimo teisėtumo pagal S. N.... 34. Dėl delspinigių išmokėjimo – kadangi bendrovė neturėjo buvusių... 35. Parduodamas nekilnojamasis turtas turėjo bendrasavininkus, nes iki pirmosios... 36. AB „Jiesia" valdybos patvirtintame etatų sąraše yra prierašas, kad... 37. Neteisingas teiginys, kad AB „Jiesia" pardavinėjo produkciją nuostolingomis... 38. Dėl pareiškėjos teiginio, neva turtas, palyginus su 2003 metais, sumažėjo... 39. Bendrovės finansinė būklė ir taikos sutarties dalyvių neveikimas vertė... 40. Apie 1000 Lt įkainuoto pastato-sandėlio 9Flg vadinamą nugriovimą pažymi,... 41. Dėl sunkios finansinės situacijos bendrovėje nepakankant pinigų,... 42. Ruošiant atgaivinimo projektą (verslo planą), buvo sutarta su didžiausia AB... 43. Sutartis su audito įmone nesudaryta dėl lėšų stokos, šis klausimas buvo... 44. Visą prašomą informaciją, kurią privalo įmonės vadovas pateikti... 45. AB „Jiesia" nuomojamame valstybinės žemės sklype, pardavus kai kuriuos... 46. Dėl pokalbio 2005 spalio 20 d. – S. N. ir I. N. atvykus į AB „Jiesia",... 47. Bankroto administratorės atstovas nurodė, kad AB "Jiesia" bankrotą 2006... 48. UAB „SKP langai“ atstovė nurodė, kad pareiškėjos teiginių nepatvirtina... 49. Suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Valstybinio... 50. Suinteresuoti asmenys UAB „Termoskalė“, Lietuvos Respublikos finansų... 51. Pareiškėjos prašymas netenkintinas.... 52. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2002 m. kovo 12... 53. "Mes, bankrutuojančios dailiosios keramikos akcinės bendrovės „Jiesia"... 54. ir bankrutuojanti dailiosios keramikos akcinė bendrovė „Jiesia" (toliau –... 55. 1 straipsnis. Susitariančios šalys sutinka, kad Kauno apygardos teismo... 56. 2 straipsnis. Susitariančios šalys susitaria, kad kreditoriai daro... 57. 3. straipsnis. Skolos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai grąžinimo... 58. 3.1. Skolininkas grąžina Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 173... 59. Pirmieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama... 60. Taikos sutartis,... 61. įsiteisėjimo dienos... 62. Antrieji... 63. metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama... 64. Taikos sutartis,... 65. įsiteisėjimo dienos... 66. Tretieji... 67. metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama... 68. Taikos sutartis,... 69. įsiteisėjimo dienos... 70. Ketvirtieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama... 71. Taikos sutartis,... 72. įsiteisėjimo dienos... 73. I pusmetis... 74. 10750,00 Lt... 75. 10750,00 Lt... 76. 10750,00 Lt... 77. 10750,00 Lt... 78. II pusmetis... 79. 32250,00 Lt... 80. 32250,00 Lt... 81. 32250,00 Lt... 82. 34056,70 Lt... 83. Iš viso:... 84. 43000,00 Lt... 85. 43000,00 Lt... 86. 43000,00 Lt... 87. 44806,70 Lt... 88. Skolininkas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo teismo nutarties, kuria... 89. 3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsisako 791 786,08 Lt dalies... 90. 4. straipsnis. Skolos akcinės bendrovės Turto bankui grąžinimo tvarka ir... 91. 4.1. Skolininkas grąžina akcinei bendrovei Turto bankui 1 690 609,02 Lt... 92. 4.2 Akcinė bendrovė Turto bankas atsisako 7 701 663,32 Lt mokestinės... 93. 5 straipsnis. Skolos Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai grąžinimo... 94. 5.1. Skolininkas sumoka 5 912 353 Lt įmokas į Valstybinio socialinio draudimo... 95. Pirmieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis,... 96. Antrieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis,... 97. įsiteisėjimo dienos... 98. Tretieji metai po teismo nutarties,... 99. kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos... 100. Ketvirtieji metai po teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis,... 101. I pusmetis... 102. 75000 Lt... 103. 150000 Lt... 104. 200000 Lt... 105. 1053088 Lt... 106. II pusmetis... 107. 225000 Lt... 108. 450000 Lt... 109. 600000 Lt... 110. 3159265 Lt... 111. Iš viso:... 112. 300000 Lt... 113. 600000 Lt... 114. 800000 Lt... 115. 4212353 Lt... 116.
  1. Skolininkas per 5 (penkias) dienas nuo teismo... 117. 6... 118. straipsnis. Skolos skolininko darbuotojams grąžinimo tvarka ir terminai... 119. 6.1. Skolininkas grąžina darbuotojams priskaičiuotų 30 403,81 Lt... 120. 7... 121. straipsnis. Skolos kitiems kreditoriams grąžinimo tvarka ir terminai 122. 8... 123. straipsnis. Metinės palūkanos nuo skolų sumų ar skolų dalių... 124. 9straipsnis. Skolininkas turi teisę grąžinti kreditoriams skolą anksčiau... 125. 10... 126. straipsnis. Sutarties nutraukimo sąlygos... 127. 10.1.... 128. Visų skolų, skolų dalių ir kitų pagal Taikos sutartį mokėtinų sumų... 129. 10.1.1.... 130. Skolininkui uždelsus sumokėti bent vienam kreditoriui bent vieną periodinę... 131. 10.1.2.... 132. bet kuriam skolininko kreditoriui, net jei jis nėra Taikos sutarties šalis,... 133. 10.2.... 134. Jeigu skolininkas Taikos sutarties 3.1 punkte nustatytais terminais neįkeičia... 135. 12 straipsnis. Per pirmus metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos... 136. Dėl pareiškėjos teiginio apie taikos sutarties sąmoningą nevykdymą,... 137. Lietuvos apeliacinis teismas 2005 m. sausio 20 d. nutartimi konstatavo, kad... 138. Tokiu būdu įsiteisėję teismų nutartys patvirtina, kad taikos sutartis... 139. Dėl taikos sutarties pažeidimų, susijusių su verslo plane numatyto projekto... 140. Tuo vadovaujantis atmestini pareiškėjos argumentai dėl apgaulingai sudaryto... 141. ĮBĮ2 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta, kad tyčinis bankrotas – tai... 142. Nagrinėjamu atveju prašymas pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu... 143. Sprendžiant apie turtinės padėties pabloginimą, svarbus kriterijus yra AB... 144. 2002 m. kovo 13 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas konstatavo,... 145. Vadovaujantis šiomis specialisto išvadomis bei atsižvelgiant į G. M.... 146. Dėl taikos sutarties 3.1 punkto pažeidimo... 147. G. M. pripažįsta, jog buvo pažeistas taikos sutarties 3.1 punktas per tris... 148. Nors G. M. nurodyti leidimai įkeitimui taikos sutartyje nėra numatyti, o... 149. Pareiškėjos teiginys dėl įkeičiamo turto verčių skirtumo UAB... 150. Dėl taikos sutarties 11 punkto nevykdymo ir 5.1 punkto pažeidimo ... 151. Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 19 d. nutartimi, priimta... 152. Vadovaudamasis CPK 182 straipsnio 2 punktu teismas sprendžia, kad, AB... 153. Pirma, iš aukščiau minimose nutartyse nurodytų argumentų matyti, jog AB... 154. Pripažinus, kad AB „Jiesia“ yra nemoki, bankroto byla jai buvo iškelta... 155. Siejant taikos sutarties sudarymo metu egzistavusį AB „Jiesia“... 156. Nesutiktina su pareiškėja, kad G. M. yra atsakingas dėl AB „Hermis... 157. Taikos sutarties 12 straipsnyje buvo numatyta, kad akcininkė AB... 158. AB „Hermis-Investicija“ šio įsipareigojimo nėra įvykdžiusi (įmonė... 159. AB „Jiesia“ bankroto byloje 2009 m. liepos 16 d. įvykusiame teismo... 160. 2005 m. rugpjūčio 23 d. pardavus akcijas G. M., AB „Hermis-investicija“... 161. Dėl turto pardavimo... 162. Prašymą dėl AB „Jiesia“ bankroto 2006 metais pripažinimo tyčiniu... 163. Atsižvelgiant į tai, kad nei AB „Jiesia“, pasirašydama taikos sutartį,... 164. Iš FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Kauno apskrities 2005 m. birželio... 165. Šie pastatai buvo parduoti, nesant būtino valdybos sprendimo (2007 m. spalio... 166. Pareiškėjos nurodomi dailiosios keramikos cecho įrengimai 2005 m. gruodžio... 167. Atlikus ikiteisminį tyrimą dėl galimo AB „Jiesia“ turto iššvaistymo,... 168. Dėl pareiškėjos nurodomo pavyzdžių etalonų kambariuose pardavimo už... 169. Dėl kitų pažeidimų... 170. Pareiškėjos argumentai dėl informacijos akcininkui neteikimo, sutarties su... 171. Informacijos akcininkui teikimas, kreditorių susirinkimo pirmininko... 172. AB „Jiesia“ internetinis puslapis www.jiesia.lt nebuvo apskaitytas įmonės... 173. G. M. 2006 m. kovo 10 d. pateikė prašymą Nr.06/03/10/03 UAB „SKP langai“... 174. Nustatyta, kad 2005 m. gruodžio mėn. bendrovė sumokėjo LR Finansų... 175. Nesutiktina su pareiškėja, kad delspinigių išmokėjimas darbuotojams... 176. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais teismas konstatuoja nesant pagrindo... 177. Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad tam, jog būtų galima... 178. Minėta, kad taikos sutartis atitiko įstatymų reikalavimus, tačiau buvusio... 179. Netenkinant pareiškėjos prašymo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, UAB... 180. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 20... 181. netenkinti kreditorės S. N. įmonės prašymo dėl dailiosios keramikos... 182. Priteisti iš S. N. įmonės (į.k. 144766240) 480 (keturis šimtus... 183. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu...