Byla 2-3687-886/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolis Saulius Užkuraitis, BUAB „Vakoil“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo P. U. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolis Saulius Užkuraitis, BUAB „Vakoil“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“,

Nustatė

2pareiškėjas P. U. skunde prašo panaikinti antstolio S. Užkuraičio 2014-12-03 sudarytą turto aprašą, sudaryti naują turto aprašą, laikantis turto aprašui keliamų reikalavimų ir atsižvelgiant į skolininko pateiktus duomenis dėl areštuoto nekilnojamojo turto vertės ir panaikinti šio antstolio 2014-12-11 patvarkymą, kuriuo areštuotos 3 641 972 Lt lėšos skolininko banko sąskaitoje.

3Pareiškėja skunde nurodo, kad 2014-12-06 gavo antstolio S. Užkuraičio 2014-12-03 sudarytą turto aprašą, kurį antstolis sudarė vykdydamas Kauno apygardos teismo 2014-11-28 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-2861-324/2014 dėl žalos atlyginimo, kuriuo areštavo skolininkui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Antstolis turto aprašu areštavo: 1) žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) adresu Ramučių k., Kauno r.; 2) butą (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ), Palangoje; 3) transporto priemones (identifikavimo Nr. LTK011060607B8021), (identifikavimo Nr. WVWZZZ1KZ6W585O89). Antstolis kiekvieną areštuotą turtą įvertino po 1 Lt (0,29 EUR). 2014 m. gruodžio 11 d. skolininkas sužinojo apie antstolio 2014 m. gruodžio 9 d. patvarkymą Nr. 0034/14/01502, kuriuo areštuotos 3 641 972 Lt lėšos banko sąskaitoje. Turto aprašas sudarytas vienašališkai, nesuteikiant galimybės skolininkui dalyvauti jį sudarant ir pasisakyti dėl areštuojamo turto reikšmingų savybių, turinčių įtakos turto vertei. Turto aprašas pasirašytas tik antstolio, nėra jokių žymų dėl skolininko nedalyvavimo sudarant turto aprašą, be to areštuotas turtas įkainotas ne rinkos kainomis, nes antstolis neatsižvelgė į VĮ Registrų centras nurodytą turto vertę. Skolininkas atliko individualų turto vertinimą, kuriuo antstolis turi vadovautis. Pagal skolininko atliktą individualų vertinimą antstolis areštavo daugiau pinginių lėšų nei nustatyta Kauno apygardos teismo 2014-11-28 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Antstolis Saulius Užkuraitis 2015-01-06 patvarkymu Nr. S-25597, vykdomojoje byloje Nr. 0034/14/01502, pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti teismui. Antstolis patvarkyme nurodo, kad vykdo Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2861-324/2014, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 3 641 976 Lt (1 054 789,16 Eur) sumai reikalavimų įvykdymo užtikrinimui. 2014-12-03 antstolis surašė skolininkui priklausančio areštuoto turto aprašą: 1) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 2,6555 ha, adresu Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., kuriam nuo 2014-10-02 įregistruota hipoteka; 2) buto (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ), Palangoje, kuriam nuo 2013-03-08 įregistruota hipoteka; 3) transporto priemonių: savos gamybos, valst. Nr. BE 640 (identifikavimo Nr. LTK011060607B8021), VW GOLF PLUS, valst. Nr. ( - ) (identifikavimo Nr. WVWZZZ1KZ6W585O89). Antstolis kiekvieną areštuotą turtą įvertino po 1 Lt (0,29 EUR). 2014-12-09 patvarkymu antstolis areštavo skolininkui priklausančias lėšas 3 641 976 Lt (1 054 789,16 Eur) sumai. Surašytas turto aprašas 2014-12-03 išsiųstas skolininkui registruota pašto siunta, todėl laikytina, kad skolininkui turto aprašas įteiktas nepažeidžiant įstatymo normų. Skolininkui priklausančiam nekilnojamajam turtui: žemės sklypui ir patalpai/butui įregistruota hipoteka, todėl skolininkas siekdamas išvengti lėšų arešto ar sumažinti arešto mastą turi pateikti tinkamus įrodymus, kad hipoteka užtikrinto turto vertė yra pakankama išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Nėra aišku, koks būtų nekilnojamojo turto likutis jį realizavus hipotekos kreditoriaus naudai, todėl skolininko argumentai dėl per didelio areštuoto turto mąsto nepagrįsti.

5Suinteresuotas asmuo išieškotojas BUAB „Vakoil“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“ atsiliepimu prašo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti, antstolio veiksmus laiko teisėtais ir pagrįstais.

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis).

7Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2015 m. vasario 20 d. (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis).

8Skundas atmestinas.

9Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007, 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008). Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007).

10Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnyje numatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Antstolio pareiga vykdyti vykdomuosius dokumentus nustatyta Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje.

11Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus. Byloje nagrinėjamas klausimas, ar antstolis S. Užkuraitis teisėtai ir pagrįstai ginčijamame 2014 m. gruodžio 6 d. turto apraše nurodė areštuotino turto vertę ir 2014 m. gruodžio 6 d. patvarkymu Nr. S-25153 areštavo skolininkui P. U. priklausančias pinigines lėšas.

12.

13Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/14/01502 kopijos esančios medžiagos nustatyta, kad antstoliui Sauliui Užkuraičiui 2014-12-02 pateikta vykdyti Kauno apygardos teismo 2014-11-28 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – skolininkui P. U. priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, o jo nesant ar nepakankant – atitinkamą atsakovo piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, 3 641 976 Lt (1 054 789,16 Eur) sumai arešto (v.b. kopijos 1-3 l.). Antstolis šią nutartį priėmė vykdyti 2014-12-02 patvarkymu ir 2014-12-03 sudarė ginčijamą skolininkui priklausančio turto aprašą įkainuojant kiekvieną areštuojamą daiktą 1 Lt (0,29 Eur) suma (v.b. kopijos 4, 12-14 l.). Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad skolininkui priklausančiam nekilnojamajam turtui: žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), 2,6555 ha, adresu ( - ), Karmėlavos sen., Kauno r., nuo 2014-10-02 įregistruota hipoteka pagal Centrinės hipotekos įstaigos 2014-10-02 pranešimą apie hipotekos įregistravimą, ir negyvenamajai patalpai – poilsio patalpai (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ), Palangoje, kuriai taip pat nuo 2013-03-08 įregistruota hipoteka pagal Centrinės hipotekos įstaigos 2013-03-08 pranešimą apie hipotekos įregistravimą (v.b. kopijos 8-11 l.). Antstolis 2014-12-09 patvarkymu areštavo skolininkui P. U. priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose 3 641 972 Lt (1 054 789,16 Eur) sumai (v.b. kopijos 18 l.).

14Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio 1 dalį Turto arešto aktų registre registruojami teismų, teisėjų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant. CPK 675 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas teismo (teisėjo) nutartį areštuoti turtą, antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo. Turto areštas sukelia teisinius padarinius asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti – nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip (CPK 675 straipsnio 4 dalis; Turto arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Taigi teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės (turto arešto) taikymo yra turto arešto aktas (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 straipsnio 4 punktas), kurioje teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Teismas atkreipia dėmesį, jog pagrindinis antstolio uždavinys vykdant bylas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra realus teismo nutarties reikalavimų užtikrinimas tam, kad ateityje prasidėjus išieškojimo procesui kreditorius galėtų gauti teismo priteistą sumą/skolą, o skolininko turto vykdant nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebūtų areštuota nepagristai per daug (CPK 677 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teismas, priimdamas nutartį dėl arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo, apribojo viso pareiškėjui (skolininkui) priklausančio turto disponavimą iki antstolis aprašys konkretų skolininko turtą. Antstoliui neaprašius pakankamai turto, kurio užtektų teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdyti, laikoma, kad teismo nustatytas areštas taikymas visam skolininko turtui. Teismas pažymi, kad skolininkas nuo Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos negali perleisti jokio savo turto, t. y. asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti, taip pat tais atvejais, kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, – nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

15Antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi nurodyti kiekvieno areštuojamo daikto vertę ir viso areštuoto turto vertę, t. y. areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones (CPK 678 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 681 straipsnis). Skolininkas ar išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Jei skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis).

16Iš antstolio S. Užkuraičio 2014-12-03 sudaryto turto aprašo matyti, kad antstolis aprašė skolininko turtą jam nedalyvaujant (v.b. kopijos 12-14 l.). Pareiškėjas skunde nurodė, kad šis turto aprašas jam įteiktas 2014-12-06, tačiau prieštaravimų dėl turto įkainojimo iki 2014-12-09 nepareiškė, o 2014-12-31 pateikė antstoliui skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti minėtą turto aprašą ir sudaryti naują turto aprašą laikantis turto aprašui keliamų taisyklių bei atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus duomenis dėl areštuoto turto rinkos vertės, taip pat panaikinti 2014-12-09 patvarkymą areštuoti pinigines lėšas (v.b. kopijos 35-38 l., 13-16, 18 b.l.). Antstolis 2015-01-06 patvarkymu skundo netenkino, nes nemanė, kad hipoteka užtikrinto turto vertė yra pakankama išieškotojo reikalavimams užtikrinti, todėl išaiškino skolininkui teisę pateikti įrodymus, kad hipoteka užtikrinto turto vertė yra pakankama išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Pareiškėjas areštuoto turto rinkos vertei pagrįsti pateikė, turto vertinimo ataskaitos santrauką ir turto vertės pažymą, tačiau šie duomenys nepagrindžia didesnės areštuoto nekilnojamojo turto vertės šiai dienai, nes areštuoto nekilnojamojo turto vertinimas atliktas 2013-10-08, o antstolis turtą aprašė 2014-12-03, t. y. praėjus daugiau nei vieniems metams nuo turto vertinimo. Be to, turto vertinimas atliktas su tikslu įkeisti turtą kreditoriui AB „Citadele“ bankas, todėl turto vertintojai, atsižvelgdami į vertinimo atvejį, tikslą, turto tipą, pobūdį, naudojimo paskirtį, pasirinko tam skirtą turto vertinimo metodą (lyginamąjį). Teismas pažymi, kad pareiškėjas, siekdamas išvengti piniginių lėšų arešto ar bent sumažinti piniginių lėšų arešto mąstą, kaip kad nurodo skunde, turėjo pateikti tinkamus įrodymus turto vertei pagrįsti ar, kad hipoteka užtikrinto turto ir turimo kilnojamojo turto vertė yra pakankama išieškotojo reikalavimams užtikrinti (CPK 178 straipsnis). Nesant tinkamų įrodymų, kad realizavus hipoteka įkeistą turtą, pakaktų lėšų ieškovo BUAB „Vakoil“ ieškinio reikalavimams užtikrinti, antstolis pagrįstai areštavo pinigines lėšas. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo baigiamojo akto realų ir tinkamą įvykdymą konkrečioje byloje pagal joje pareikštus reikalavimus, todėl neareštavus skolininko pinigines lėšas, šie laikinųjų apsaugos priemonių tikslai nebūtų pasiekti. Atmestini pareiškėjo argumentai, kad antstolis areštavo daugiau piniginių lėšų nei nustatyta Kauno apygardos teismo 2014-11-28 nutartyje nurodyta areštuojamo turto suma, t. y. areštuoto turto vertė viršija arešto mastą, kadangi pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad areštuoto turto reali kaina yra didesnė ir jo pakanka skolai padengti, taip pat nėra duomenų koks būtų aprašyto hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto likutis, jį realizavus hipotekos kreditoriaus naudai. Nesant tokių duomenų nėra pagrindo konstatuoti, jog areštuoto turto vertė viršija nutartyje nustatyto arešto mastą (Vilniaus apygardos teismo 2014-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. S2-980-340/2014, Kauno apygardos teismo 2014-09-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2010-221/2014, Vilniaus apygardos teismo 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-302-275/2013).

17Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi užtikrinti skolininko ir išieškotojo teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl kiekvienas konkretus procesinis veiksmas vykdymo procese turi būti atliekamas įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes. Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2007). Vykdymo procese antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnis). Antstolis, sudaręs skolininko O. U. vardu registruoto nekilnojamojo turto aprašą ir įkainojęs jį, vadovavosi CPK 677 straipsniu, 681 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjui turto aprašas įteiktas, tačiau pareiškėjas prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepareiškė, nustatyti kitą turto vertę ar skirti ekspertizę turto vertei nustatyti neprašė. Teismas daro išvadą, kad antstolio veiksmai 2014-12-03 turto apraše įkainojus areštuotą turtą ir 2014-12-09 patvarkymu areštavus skolininkui priklausančias pinigines lėšas yra teisėti.

18Teismas įvertinęs aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, atlikęs vykdomojoje byloje Nr. 0034/14/01502 esančių įrodymų vertinimą, daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai dėl antstolio veiksmų neteisėtumo surašant turto aprašą ir areštavus skolininkui priklausančias pinigines lėšas, yra nepagrįsti ir neįrodyti. Antstolis, surašydamas turto aprašą ir įkainodamas areštuotą turtą bei areštuodamas lėšas vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas taikė tinkamai. Pareiškėjo skunde nurodytais argumentais antstolio veiksmų pripažinti netesėtais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo skundas atmestinas (CPK 510 straipsnio 1 dalis, 513 straipsnis).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, 513 straipsniu,

Nutarė

20atmesti pareiškėjo P. U. skundą dėl antstolio Sauliaus Užkuraičio veiksmų, sudarant 2014-12-03 areštuojamo turto aprašą ir 2014-12-09 patvarkymu areštavus skolininkui priklausančias lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0034/14/01502.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio... 2. pareiškėjas P. U. skunde prašo panaikinti antstolio S. Užkuraičio... 3. Pareiškėja skunde nurodo, kad 2014-12-06 gavo antstolio S. Užkuraičio... 4. Antstolis Saulius Užkuraitis 2015-01-06 patvarkymu Nr. S-25597, vykdomojoje... 5. Suinteresuotas asmuo išieškotojas BUAB „Vakoil“, atstovaujamas bankroto... 6. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV... 7. Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 8. Skundas atmestinas.... 9. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 10. Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnyje numatyta, kad įsiteisėję teismo... 11. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 12. .... 13. Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/14/01502 kopijos esančios medžiagos nustatyta,... 14. Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio 1 dalį Turto arešto... 15. Antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi nurodyti kiekvieno... 16. Iš antstolio S. Užkuraičio 2014-12-03 sudaryto turto aprašo matyti, kad... 17. Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi... 18. Teismas įvertinęs aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, atlikęs... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, 513 straipsniu,... 20. atmesti pareiškėjo P. U. skundą dėl antstolio Sauliaus Užkuraičio... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno...