Byla B2-1949-221/2015

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi valstybės įmonės Turto banko skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Heliantos medis“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Heliantos medis“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Savex“, uždaroji akcinė bendrovė „Puse Plus Kaunas“, uždaroji akcinė bendrovė „Senukų prekybos centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Veiklos erdvė“, akcinė bendrovė Šiaulių bankas,

Nustatė

2pareiškėja prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Heliantos medis“ 2015 m. balandžio 21 d. kreditorių susirinkimo antruoju klausimu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3Nurodo, kad 2015 m. balandžio 21 d. įvyko BUAB „Heliantos medis“ kreditorių susirinkimas, kuriame balsų dauguma priimtas nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, tuo pačiu patvirtinant ir administravimo išlaidų paskirstymą. VĮ Turto bankas šiuo klausimu siūlė priimti alternatyvų nutarimo variantą – netvirtinti bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos ir įpareigoti administratorių lėšas paskirstyti vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnio 1 dalimi ir teismų praktika, t. y. nustatant, kad administravimo išlaidos dengiamos proporcingai iš visų įmonės rūšių lėšų, gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą bei neįkeistą, ūkinės veiklos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų. Priimant ginčijamus nutarimus buvo nesilaikoma bankroto proceso metu gautų lėšų paskirstymo proporcijos administravimo išlaidoms apmokėti. Pagal administratoriaus pateiktą informaciją iš viso bankroto proceso metu gauta 48 533,65 Eur (167 576,97 Lt) pajamų, iš jų 36 896,82 Eur (127 397,34 Lt) (76,03 proc.) skirta atsiskaityti su įkaito turėtoju (įkeistas nekilnojamasis turtas parduotas už 41 549,53 Eur (143 462,2 Lt), kitas realizuotas turtas ir lėšų dalis likusi iš įkeisto turto atsiskaičius su įkaito turėtoju – 11 636,83 Eur (40 179,63 Lt) (23,97 proc.). Administravimo išlaidos bankroto proceso metu sudarė 11 544,93 Eur (39 862,35 Lt), todėl, vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu proporcingumo principu, jos turėtų būti dengiamos 11 544,93 Eur x 76,03 proc. : 100=8 777,61 Eur iš įkaito turėtojo gautų lėšų, o 11 544,93 Eur x 23,97 proc. : 100=2 767,32 Eur iš kitų lėšų. Administravimo išlaidos faktiškai apmokėtos tik iš kitų lėšų, įkaito turėtojas neprisidėjo prie administravimo išlaidų apmokėjimo. Laikantis administravimo išlaidų paskirstymo proporcingumo principo, įkaito turėtojui turėjo būti pervesta 36 896,82 Eur – 8 777,61 Eur = 28 119,21 Eur, o pirmos ir antros eilės kreditoriams tokiu atveju papildomai tenkantys 8 777,61 Eur turėtų būti skirstomi taip: 664,37 Eur pirmos eilės kreditoriams, 8 113,24 Eur antros eilės kreditoriams, iš jų 7 375,75 Eur VĮ Turto bankui. Neprotingas, nesąžiningas ir neteisingas kreditorių susirinkimo nutarimas turėtų būti panaikintas.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Savex“ nurodo, kad sutinka su pareiškėjos skundu.

5Suinteresuotas asmuo BUAB „Heliantos medis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus Rimgaudo Balevičiaus, prašo atmesti pareiškėjos skundą. Teigia, kad BUAB „Heliantos medis“ 2012 m. gruodžio 7 d įvykusiame pirmajame kreditorių susirinkime 1, 3 darbotvarkės klausimais nutarta patvirtinti iš viso 48 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą, kurios 32,45 proc. (15 576 Lt) apmokama iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, laikantis proporcingumo principo, kiek balanse likutine verte procentais sudarė įkeistas turtas. Šiuo kreditorių susirinkimo nutarimu įkaito turėtojui nebuvo sudarytos geresnės sąlygos patenkinti savo reikalavimus ne įstatyme nustatytu pagrindu. Pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai (2012 m. rugsėjo 8 d.) sudarytą įmonės balansą įmonės turtas buvo vertas 884 162 Lt, iš jo 286 923 Lt dalį (32,45 proc.) sudarė įkeistas turtas. Kreditoriams priimant nutarimą dėl administravimo išlaidų apmokėjimo iš įkeisto turto, nebuvo žinoma, kad UAB „Heliantos medis“ vadovas mirs 2013 m. sausio 25 d. ir neperduos administratoriui atsargų (prekių). Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi buvo patvirtintas įkaito turėtojo AB Šiaulių banko (AB Ūkio banko) 127 397,34 Lt finansinis reikalavimas. Pardavus įkeistą turtą, buvo gautos 143 462,2 Lt lėšos. Administratorius pagal BUAB „Heliantos medis“ 2012 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo 3.4. nutarimą, kuris nenuginčytas ir yra teisėtas, 15 576 Lt sumą panaudojo administravimo išlaidoms apmokėti, o 111 821,34 Lt (127 397,34 Lt – 15 576 Lt) pervedė įkaito turėtojui (ĮBĮ 33 str. 6 d.). Administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad turtas buvo parduotas už 16 064,86 Lt didesnę kainą nei įkaito turėtojo finansinis reikalavimas (143 462,2 Lt – 127 397,34 Lt), vadovaudamasis ĮBĮ 34 straipsniu ir teismų praktika, patenkino 15 576 Lt įkaito turėtojo finansinį reikalavimą ir 488,86 Lt (16 064,86 Lt – 15 576 Lt) skyrė administravimo išlaidoms apmokėti, nes administravimo išlaidoms trūko lėšų (ĮBĮ 36 str. 1 d.). Iki 2015 m. balandžio 9 d. administravimo išlaidoms apmokėti administratorius panaudojo 39 862,35 Lt (11 544,93 Eur) sumą ir iki įmonės išregistravimo administratorius dar turi teisę panaudoti 8 137,65 Lt (2 356,83 Eur). Pareiškėjos minimose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse, priimtose civilinėse bylose Nr. 3K-3-250/2012 ir Nr. 3K-3-569/2014, nagrinėjamos faktinės aplinkybės nesutampa su šios bylos situacija. Pareiškėjos nurodytoje teismų praktikoje nagrinėjami ginčai dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, kuriais nustatoma pajamų, skiriamų administravimo išlaidoms apmokėti, dydžiai ir jų apmokėjimo tvarka, o ne dėl lėšų paskirstymo pagal įsiteisėjusį kreditorių susirinkimo nutarimą.

6Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas prašo dėl pareiškėjos skundo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad sprendimas dėl lėšų, gautų iš įkeisto turto ir skirtų administravimo lėšoms apmokėti, buvo priimtas 2012 m. gruodžio 7 d. pirmojo kreditorių susirinkimo 3.4 nutarimu. Parduodamas įkeistą turtą, atsiskaitydamas su įkaito turėtoju, atlikdamas užskaitas administravimo išlaidoms, BUAB „Heliantos medis“ bankroto administratorius veikė pagal 2012 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo 3.4 nutarimą. Iš šio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad pareiškėją tuo metu atstovavo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurios atstovai neprieštaravo minėtam sprendimui, šiam sprendimui pritarė ir kiti tuometiniai kreditoriai.

7Kitų atsiliepimų į skundą negauta.

8Skundas tenkintinas.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčijamu 2015 m. balandžio 21 d. įvykusio BUAB „Heliantos medis“ kreditorių susirinkimo nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. Už šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 117 978,23 Eur (57,8 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos), nutarimui nepritarė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 74 653,58 Eur (36,58 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos).

10ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte yra nustatyta, kad administratorius teikia savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Šioje teisės normoje taip pat nustatyta, kokia informacija turi būti pateikta pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai nesieja jokių teisinių padarinių. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p.), administratoriaus ataskaitą pirmiausiai yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų dauguma priklausomai nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.), darytina išvada, jog administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Vadinasi, administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Tuo pačiu jos pagrindu kreditoriai gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas, siekiant išaiškinti visas bankroto procedūroms, kreditorių teisių gynimui reikšmingas aplinkybes, ar tinkamai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-638-464/2015).

11Pareiškėja VĮ Turto bankas kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu neteisėtumą grindžia tuo, kad, priimant ginčijamą nutarimą, nebuvo laikomasi bankroto proceso metu gautų lėšų paskirstymo proporcijos administravimo išlaidoms apmokėti, todėl administravimo išlaidos apmokėtos faktiškai tik iš kitų lėšų, t. y. įkaito turėtojas neprisidėjo prie administravimo išlaidų apmokėjimo.

12Teismas konstatuoja, kad BUAB „Heliantos medis“ 2015 m. balandžio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, prieštarauja imperatyvioms teisės aktų normoms ir teismų praktikai.

13Iš BUAB „Heliantos medis“ administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 3 d. iki 2015 m. balandžio 9 d. nustatyta, kad per visą bankroto procesą buvo gauta 174 356,39 Lt (50 497,1 Eur) lėšų (likutis kasoje ir banke – 107 Lt, iš debitorių išieškota 9 748,96 Lt, UAB „Senukų prekybos centras“ grąžino 1 113,86 Lt, už patalpų nuomą gauta 5 987,45 Lt, iš Garantinio fondo gauta 6 779,42 Lt, pardavus įkeistą turtą gauta 143 462,2 Lt, pardavus prekes gauta 7 157,5 Lt. Taigi iš visų gautų lėšų 143 462,2 Lt (41 549,53 Eur) sudaro lėšos, gautos už įkeisto turto pardavimą ir 30 894,19 Lt (8 947,58 Eur) – už neįkeisto turto pardavimą ir kitos gautos lėšos (iš šios sumos 6 775,82 Lt, gauti iš Garantinio fondo, skirti kreditorių reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, patenkinti). BUAB „Heliantos medis“ 2012 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimu trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta: patvirtinti administratoriui 30 000 Lt atlyginimą su mokesčiais iki įmonės išregistravimo, patvirtinti buhalterei (archyvarei) 9 000 Lt atlyginimą iki įmonės išregistravimo, patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ūkio išlaidoms 9 000 Lt iki įmonės išregistravimo, patvirtinti 32,45 proc. UAB „Heliantos medis“ bankroto administravimo išlaidų apmokėjimą nuo visos kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, pardavus įkeistą turtą, laikantis proporcingumo principo, kiek tas turtas likutine verte sudarė procentų nuo visos turto likutinės vertės iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dieną, t. y. 15 576 Lt. Taigi buvo patvirtinta iš viso 48 000 Lt (13 901,76 Eur) administravimo išlaidų sąmata. Vadovaujantis administratoriaus veiklos ataskaita, administratoriui yra išmokėtas 25 179,2 Lt atlyginimas, už paslaugas buhalterei (archyvarei) sumokėta 6 000 Lt, ūkio išlaidoms apmokėti išleista 8 683,15 Lt, 6 775,82 Lt suma, gauta iš Garantinio fondo, išmokėta kreditoriams, už banko paslaugas sumokėta 3,6 Lt, įkaito turėtojui pervesti 127 397,34 Lt. UAB „Heliantos medis“ bankroto bylos Nr. B2-318-221/2015 duomenimis, Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi buvo patvirtintas AB Ūkio banko 127 397,34 Lt finansinis reikalavimas, užtikrintas hipoteka. Suinteresuotas asmuo BUAB „Heliantos medis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. Balevičiaus, atsiliepime į skundą nurodė, kad iš už parduotą įkeistą turtą gautų 143 462,2 Lt, vadovaujantis BUAB „Heliantos medis“ 2012 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo 3.4. nutarimu, 15 576 Lt suma panaudota administravimo išlaidoms apmokėti, o 111 821,34 Lt pervesta įkaito turėtojui. Kadangi įkeistas turtas buvo parduotas už 16 064,86 Lt didesnę kainą nei įkaito turėtojo finansinis reikalavimas, bankroto administratorius patenkino 15 576 Lt įkaito turėtojo finansinį reikalavimą ir 488,86 Lt skyrė administravimo išlaidoms apmokėti. Taigi įkaito turėtojo AB Ūkio banko finansinis reikalavimas yra visiškai patenkintas (bankroto byloje bankroto administratorius nėra pateikęs duomenų, kad visiškai atsiskaitė su šiuo kreditoriumi, todėl jis tebėra įtrauktas į kreditorių sąrašą, jo teisių perėmėja AB Šiaulių bankas iki šiol dalyvauja kreditorių susirinkimuose). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, yra pagrindas sutikti su pareiškėjos skundo argumentu, kad įkaito turėtojas nėra prisidėjęs prie administravimo išlaidų apmokėjimo.

14ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos 36 straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Tai reiškia, jog realizavus kiekvieną bankrutuojančios įmonės turtą, tam tikra dalis gautos už jį sumos būtų skirta administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-799/2013).

15Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad už parduotą įkeistą turtą buvo gauta didesnė nei įkaito turėtojo patvirtintas finansinis reikalavimas suma, nesudaro pagrindo įkaito turėtojo atleisti nuo dalies administravimo išlaidų apmokėjimo. ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. Šios teisės normos paskirtis yra nurodyti, kad kiti kreditoriai negali pretenduoti į lėšas, gautas pardavus įkeistą turtą tol, kol iš pardavus įkeistą turtą gautų lėšų nebus patenkintas įkeitimu (hipoteka) užtikrintas kreditoriaus reikalavimas. Tačiau ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas administravimo išlaidų apmokėjimo prioritetas visų kreditorių reikalavimų tenkinimo atžvilgiu, tarp jų ir hipotekos kreditoriaus (įkaito turėtojo). Tuo atveju, kai įkeistą turtą realizuoja bankroto administratorius, padengiant hipotekos turėtojo reikalavimą, kreditoriui sumokama ne visa turto pirkėjo sumokėta pinigų suma, o tik tai, kas lieka išskaičiavus atitinkamas administravimo išlaidas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje dėl bankroto administravimo išlaidų konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui – dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003, 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005). Ta pati taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai, pardavus hipoteka įkeistą turtą, gaunama didesnė suma nei įkaito turėtojo finansinis reikalavimas, t. y. administravimo išlaidos išskaičiuojamos iš jam tenkančios dalies, o ne iš sumos, viršijančios finansinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2013). Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pareiškėjos argumentu, kad įkaito turėtojas taip pat turi pareigą prisidėti prie administravimo išlaidų apmokėjimo, nepriklausomai nuo to, kad iš įkeisto turto pardavimo gautos lėšos viršija tokio kreditoriaus patvirtintą finansinį reikalavimą, o ĮBĮ 34 straipsnio nuostatos šios pareigos taip pat nepaneigia.

16Išdėstytos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismų praktika sudaro pagrindą spręsti, kad įkaito turėtojo administravimo išlaidų dalies apmokėjimas tik iš likusios jo finansinį reikalavimą viršijusios sumos, įkaito turėtojui visiškai neprisidedant prie BUAB „Heliantos medis“ bankroto proceso metu patirtų administravimo išlaidų apmokėjimo, prieštarauja ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatoms ir kreditorių lygiateisiškumo principui. Dėl nurodytų aplinkybių BUAB „Heliantos medis“ 2015 m. balandžio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, pripažintinas neteisėtu ir panaikintinas, šį klausimą perduodant kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

17Pažymėtina, kad tokios praktikos laikėsi ir Lietuvos apeliacinio teismas 2015 m. birželio 11 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1023-370/2015, kurios faktinės aplinkybės iš esmės sutampa su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis.

18Teismas, vadovaudamasis CPK 291 straipsniu,

Nutarė

19patenkinti skundą.

20Pripažinti neteisėtu ir panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Heliantos medis“ 2015 m. balandžio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

21Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. pareiškėja prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Heliantos... 3. Nurodo, kad 2015 m. balandžio 21 d. įvyko BUAB „Heliantos medis“... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Savex“ nurodo, kad sutinka su pareiškėjos... 5. Suinteresuotas asmuo BUAB „Heliantos medis“, atstovaujamas bankroto... 6. Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas prašo dėl pareiškėjos skundo... 7. Kitų atsiliepimų į skundą negauta.... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčijamu 2015 m. balandžio 21 d.... 10. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte yra nustatyta, kad administratorius... 11. Pareiškėja VĮ Turto bankas kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju... 12. Teismas konstatuoja, kad BUAB „Heliantos medis“ 2015 m. balandžio 21 d.... 13. Iš BUAB „Heliantos medis“ administratoriaus veiklos ataskaitos už... 14. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės... 15. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad už parduotą įkeistą turtą buvo gauta... 16. Išdėstytos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismų praktika sudaro... 17. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikėsi ir Lietuvos apeliacinio teismas... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 291 straipsniu,... 19. patenkinti skundą.... 20. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės... 21. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali...