Byla 2-8118-796/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant atsakovui S. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Dvyniai“ ieškinį atsakovui S. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė DNSB „Smiltelė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo S. G. priteisti 67,71 Eur skolos, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 67,71 Eur sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 30-31). Nurodė, kad ieškovė administruoja namą esantį ( - ), o atsakovas yra gyvenamųjų patalpų esančių ( - ), savininkas ir privalo atsiskaityti ieškovui už teikiamas pastatų eksploatavimo išlaidas bei specialiosios paskirties organizacijų teikiamas paslaugas. Atsakovas yra nesumokėjęs ieškovei 67,71 Eur sumos už daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) proporcingai savo daliai tenkančias eksploatacines ir komunalines išlaidas už laikotarpi nuo 2012 metų vasario mėnesio iki 2015 metų kovo mėnesio.

3Atsakovas S. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su papildomais dokumentais (b. l. 47-97). Klaipėdos m.apylinkės teismo 2015-06-05 nutartimi atsakovui buvo nustatytas terminas atsiliepimo trūkumams ištaisyti. Ištaisydamas trūkumus atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodė, jog kreditorius negali nurodyti už kokias komunalines paslaugas jisai nesumokėjo ar nemoka ir kam. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas paaiškino, jog jis nesutinka su mokesčiu už bendrą apšvietimą, už vandens siurblio elektrą, įmokomis sodrai ir laiptinės valymo mokesčiu.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovui S. G. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), kurio plotas 64,41 kv. m. (b. l. 34,35). Daugiabučio namo ( - ), savininkai yra įsteigę DNSB „Dvyniai“, kuri vykdo namo bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinierinės įrangos, namo bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūrą, eksploatavimą, remontą, renovaciją, priskirto žemės sklypo tvarkymą, bendrų mokėjimo įsipareigojimų vykdymą, kitų bendrų teisių ir interesų gynimą ir apsaugą (b.l. 5). Nuo 2014-07-02 bendrijos pirmininku išrinktas R. P. (b.l. 26-29).

6Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t. y. ar nuosavybė yra asmeninė, ar bendroji. Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.73 straipsnio 1, 2 dalys). Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats (bendraturčių), naudai.

7Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio santykių sureguliavimo režimą reglamentuoja CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ IV skirsnio „Bendrosios nuosavybės teisė“ normos. Jos reglamentuoja ir daugiabučių namų savininkų bendrijos bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą.

8Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja DNSBĮ 2 straipsnio 5 dalis, pagal kurią bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

9Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis).

10CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis).

11Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, DNSBĮ 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt., bylos Nr. 3K-3-376/2009).

12Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

13Ieškovė nurodo, kad atsakovas dalies mokesčių už proporcingai jo daliai tenkančias eksploatacines ir komunalines išlaidas nemokėjo nuo 2012-02 iki 2015-03 nemokėjo, atsakovo įsiskolinimas ieškovei už nurodytą laikotarpį sudaro 67,71 Eur (b. l. 33). Iš atsakovo byloje pateiktų DNSB „Dvyniai“ išrašytų sąskaitų-pranešimų nustatyta, jog atsakovas nesutinka mokėti už bendrą apšvietimą, įmokas Sodrai, laiptinės valymą, taip pat už elektrą vandens siurbliui (b.l. 91, 93). Atsakovas prieštaravimuose dėl teismo įsakymo buvo nurodęs, jog ieškovė „siaubingai piktybiškai prirašinėja mokesčius“. Ieškovas nurodė, jog visus mokesčius apskaičiuoja įstatymų nustatyta tvarka teisingai ir teisėtai. Pažymėtina, jog atsakovas šio savo teiginio jokiais skaičiavimais ar kitais įrodymais nepagrindė. Nustatyta, jog 2008-04-03 Visuotinio ataskaitinio bendrijos „Dvyniai“ narių susirinkimo sprendimu buvo nuspręsta nuo 2008 m. gegužės mėnesio sudaryti kaupimo fondą ir kaupti lėšas (0,10 ct/kv.m.) bendrijos kaupiamajame fonde. Atsakovo butas, esantis ( - ), bendras plotas yra 64,41 kv.m., todėl jam priskaičiuojama į kaupiamąjį fondą suma buvo 6,44 Lt (b.l. 37). 2013 metais visuotinis bendrijos narių ataskaitinis susirinkimas nusprendė tarifą padidinti nuo 0,10 ct/kv.m. iki 0,15 ct/kv.m. Perskaičiavus į eurus – 0,04 ct/ kv.m. Atsakovo butui yra priskaičiuojama suma 2,58 Eur (64,41 kv.m. ×0,04 ct =2,58 Eur) (b.l. 38-39).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003). Taigi, atsakovas, kaip daugiabučio namo bendraturtis turi pareigą dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą ir tuo pačiu mokėti bendrijos narių nustatyto dydžio įmokas. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nurodė, jog jis nėra skolingas nei vienai įstaigai už jokius patarnavimus, nurodė, jog neaišku už kokią elektrą ieškovas prašo priteisti. Iš atsakovo pateiktų DNSB „Dvyniai“ sąskaitų-pranešimų nustatyta, kad ieškovas į jas įrašo bendro apšvietimo sumą, kuri tenka atsakovui kaip bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektui, todėl nežiūrint to, jog atsakovas atskirai sumoka už savo bute sunaudotą elektrą, vadovaujantis aukščiau išdėstytu reglamentavimu atsakovas privalo sumokėti dalį išlaidų susijusių su bendro naudojimo patalpų (koridorių, rūsių) apšvietimu. Kadangi atsakovas nepateikė teismui jokių skaičiavimų, kad išlaidos už bendrų patalpų apšvietimą yra apskaičiuotos neteisingai šis atsakovo motyvai nėra laikomi pagrįstais.

15Ieškovės atstovas nurodo, jog iki 2012-09-04 buvo imamas mokestis taip pat už vandens siurblio elektrą, tačiau vėliau 2012-09-14 sudarius Negyvenamųjų patalpų bei įrangos panaudos sutartį Nr.2012/05-70, pagal kurią ieškovas perdavė neatlygintinai naudotis AB „Klaipėdos vanduo“ negyvenamosiomis patalpomis (šilumos centru) ir tose patalpose esančia trečio kėlimo siurblinės įrangą, kuri naudojama viešajam vandens tiekimui, siekiant aprūpinti daugiabučių namų ( - ) gyventojus geriamuoju vandeniu, šis mokestis nebeskaičiuojamas. Iš byloje pateiktos 2012-09-14 Negyvenamųjų patalpų bei įrangos panaudos sutarties Nr.2012/05-70, 4.2.4 punkto nustatyta, kad panaudos gavėjas AB „Klaipėdos vanduo“ įsipareigojo apmokėti šio turto išlaikymo išlaidas, taip pat ir išlaidas už elektros energiją (b.l. 116-118). Ieškovo atstovas nurodė, jog dėl šios priežasties nebeliko šio mokesčio nuo 2012 m. rugsėjo, o anksčiau patys namo gyventojai turėjo apmokėti vandens siurblio elektros išlaidas. Sprendimas pakeisti senus prieš 15 metų keistus, karšto vandens cirkuliacinius siurbliukus buvo priimtas 2006-11-15 DNSB "Dvyniai" valdybos narių susirinkime, kad pagerėtų karšto vandens padavimas į viršutinius namo aukštus (b.l. 123, 124). Ieškovo atstovas paaiškino, jog sprendimui sudaryti Panaudos sutartį pritarė bendrijos nariai ir pasirašius šią sutartį butų savininkams nebereikia mokėti už vandens siurblio elektrą.

16Dėl Sodros įmokų ieškovo atstovas paaiškino, jog bendrijoje nuo 2014 metų yra likę trys darbuotojai, iš 2013-04-18 DNSB „Dvyniai“ narių susirinkimo protokolo nustatyta, jog bendrijoje buvo keturi samdomi darbuotojai, kuriems turėjo būti mokamas darbo užmokestis. DNSB Įstatymo 14 str. 2 d. numato, jog bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Iš byloje pateikto 2013-04-18 DNSB "Dvyniai" narių ataskaitinio susirinkimo protokolo nustatyta, kad buvo nutarta trims darbuotojams pirmininkui, buhalteriui ir valytojai nuo 2013-01-01 pakelti atlyginimą iki minimumo, o šilumininkui - santechnikui sumažinti algos koefficientą, kadangi sumažėjo darbo kiekis ir paliekamas senas atlyginimas (b.l. 120). Pažymėtina, jog sprendimas įvesti į bendrijos sąskaitą eilutę "įmokos Sodrai" buvo priimtas 2006-08-01 DNSB "Dvyniai" valdybos narių susirinkime, ir šitas mokestis apskaičiuojamas butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai turimam plotui. Valdybos narių susirinkimo protokole nurodoma, jog visą laiką įmokos Sodrai buvo mokamos iš eksploatacinių lėšų, tačiau trūkstant lėšų būtiniems darbams atlikti įmokas Sodrai buvo nutarta priskaičiuoti gyventojams. Šį sprendimą priėmė valdyba, kurios sudėtyje nebuvo dabartinio pirmininko R. P. (b.l. 122). Valstybinio socialinio draudimo įmokas už samdomus darbuotojus privalo mokėti draudėjai. DNSB "Dvyniai" yra juridinis asmuo, kurio lėšas sudaro gyventojų įmokos, todėl ir mokesčiai turi būti mokami iš gyventojų surinktų lėšų. Kadangi atsakovas nepateikė jokių pagrįstų motyvų kodėl nesutinka su Sodros mokesčiais, teismas nustatęs aplinkybes, jog bendrijoje yra samdomi darbuotojai, jiems yra mokamas darbo užmokestis, todėl turi būti sumokamas ir mokestis Sodrai, todėl atsakovo nesutikimas mokėti įmokas Sodrai yra nepagrįstas.

17Iš ieškovo pateiktos pažymos nustatyta, kad nuo 1999-09-15 bendrijos įkūrimo pradžios bendraturčių pritarimu buvo patvirtintas darbuotojo atliekančio namo bendrų patalpų ir kiemo priežiūrą etatas. Klaipėdos m. savivaldybės sprendimu nuo 2007-01 pasikeitė kiemų priežiūros tvarka ir šią paslaugą bendrijai pradėjo teikti UAB "Vingio valdos". 2006-11-15 "Dvyniai" valdybos narių susirinkime buvo nutarta namo valytojai kiemsargei palikti pareigą valyti namų bendro naudojimo patalpas (t.y. laiptinės priežiūra), nemažinant atlyginimo. Nuo 2009-04 UAB "Vingio valdos" nustojo valyti kiemus ir nuo to laiko valytoja atlieka ir namų teritorijos priežiūrą, t.y. valytojos darbas yra bendrijos bendro naudojimo patalpų ir objektų (laiptinės, litų aikštelės, bendri koridoriai, teritorija ir kt.) švaros priežiūra (b.l 123, 124, 121). Pažymėtina, jog valytojos etatui ir atlyginimui pritarė ir 2013-04-18 DNSB "Dvyniai" narių susirinkimas (b.l. 119-120).

18Šioje byloje visi namo ar bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, išlaikymo ir kiti mokesčiai, kuriuos atsakovas atsisako mokėti, yra susiję su bendrojo naudojimo patalpų tinkama priežiūra, išlaikymu ir yra paskaičiuoti atsižvelgiant į atsakovo turimo buto plotą, vadovaujantis bendrijos narių, bendrijos valdybos narių priimtais sprendimais, o mokesčių dydis nurodytas teismui pateiktoje tarifų lentelėjo (b. l. 36). Atsakovas, kaip turimo bendrijoje buto savininkas, vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi ir CK 4.85 straipsnio 4 dalimi, privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti bei mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, todėl ieškovės ieškinys dėl 67,71 Eur skolos už laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2015-03-31 priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas.

19Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas už teismo įsakymo surašymą patyrė 30 Eur bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas pateikiant teismo įsakymą, kuris vėliau buvo panaikintas atsakovui pateikus prieštaravimus ir 70 Eur išlaidų už ieškinio surašymą (b.l. 10, 11, 41, 42). Teisines paslaugas ieškovui suteikė UAB "Teisinės paslaugos visiems" (b.l. 9).

22Pažymėtina, kad vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 straipsnis). Nagrinėjamu atveju kasacinis teismas, nuosekliai plėtodamas iš aiškindamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo institutą, 2015-04-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 pakeitė bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo, kai procesinių dokumentų rengimo paslaugas suteikė teisinių paslaugų įmonė, reglamentavimą. Minėtoje nutartyje išaiškinta, jog sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 straipsnyje ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Pažymėtina, kad atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Tokius išaiškinimus savo praktikoje ir toliau plėtoja kasacinis teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015), taip pat jais remiasi aukštesnės pakopos teismai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1044-178/2015; 2015 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-51-157/2015; 2015 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-943-196/2015; Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1652-392/2015; 2015 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1088-656/2015; Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1015-730/2015; 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1060-730/2015; 2015 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1012-460/2015; kt.).

23Minėta, CPK 56 straipsnis nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą. Nagrinėjamu atveju UAB „Teisinės paslaugos visiems“ nepatenka į minėto straipsnio reglamentavimo sferą, byloje nėra duomenų, kad teisines paslaugas ieškovui suteikė advokatas arba advokato padėjėjas. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovas DNSB "Dvyniai" neturi teisės į išlaidų atlyginimą už UAB „Teisinės paslaugos visiems“ suteiktas teisines paslaugas, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 3 straipsnio 8 dalis).

24Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniu, teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovei DNSB „Dvyniai“, į.k. 141824275 iš atsakovo S. G., a.k. ( - ) 67,71 Eur (šešiasdešimt septyni Eur 71 ct) skolos, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 67,71 Eur sumos nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. 2015-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. ieškovė DNSB „Smiltelė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 3. Atsakovas S. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su papildomais dokumentais... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovui S. G. nuosavybės teise priklauso... 6. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 7. Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio... 8. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 9. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo... 10. CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir... 11. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės... 12. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad... 13. Ieškovė nurodo, kad atsakovas dalies mokesčių už proporcingai jo daliai... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų... 15. Ieškovės atstovas nurodo, jog iki 2012-09-04 buvo imamas mokestis taip pat... 16. Dėl Sodros įmokų ieškovo atstovas paaiškino, jog bendrijoje nuo 2014 metų... 17. Iš ieškovo pateiktos pažymos nustatyta, kad nuo 1999-09-15 bendrijos... 18. Šioje byloje visi namo ar bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo,... 19. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovui... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais... 22. Pažymėtina, kad vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta... 23. Minėta, CPK 56 straipsnis nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti... 24. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniu,... 25. ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovei DNSB „Dvyniai“, į.k. 141824275 iš atsakovo S. G.,... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...