Byla eAS-658-1062/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Pikantiškas maistas“ ir mažosios bendrijos „Verslo valdymo paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Pikantiškas maistas“ ir mažosios bendrijos „Verslo valdymo paslaugos“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui dėl įsakymo panaikinimo ir turto grąžinimo Lietuvos valstybei.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Pikantiškas maistas“ ir mažoji bendrija (toliau – ir MB) „Verslo valdymo paslaugos“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 1K-98 (toliau – ir Įsakymas) ir grąžinti turtą Lietuvos valstybei. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui (toliau – ir Vienuolynas) ar jo įgaliotiems asmenims išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro tarp valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Valstybės turto fondo (teisių perėmėjas po reorganizacijos – VĮ Turto bankas) ir UAB „Pikantiškas maistas“ 2014 m. balandžio 7 d. sudarytą nuomos sutartį Nr. (30)7R-124, reikalauti atlaisvinti 335,26 kv. m patalpas ( - ) su 7,48 kv. bendro naudojimo patalpomis ( - ), ar bet kokiais kitais veiksmais kliudyti UAB „Pikantiškas maistas“ šiose patalpose vykdyti kavinės ir viešbučio „7 Fridays“ veiklą. Įpareigoti Vienuolyną vykdyti 2014 m. balandžio 7 d. nuomos sutartyje Nr. (30)7R-124 numatytas nuomotojo pareigas. Įpareigoti UAB „Pikantiškas maistas“ už naudojimąsi patalpomis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo laikotarpiu tarp VĮ Turto bankas ir UAB „Pikantiškas maistas“ 2014 m. balandžio 7 d. sudarytos nuomos sutartyje Nr. (30)7R-124 nustatyta tvarka mokėti Vienuolynui 7,66 Eur + PVM/kv. m nuomos mokestį bei kitus patalpų išlaikymo mokėjimus.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 20 d. nutartimi priėmė pareiškėjų skundą, o prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė.

8Teismas nurodė, kad minėtą prašymą pareiškėjai grindžia aplinkybe, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės UAB „Pikantiškas maistas“ bus priversta išsikelti iš patalpų, kuriose ilgą laiką vykdo populiarios kavinės ir viešbučio „7 Fridays“ veiklą bei patirs didelius nuostolius. Teismas pabrėžė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016, 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017). Pareiškėjų prašymas užtikrinti reikalavimą, teismo vertinimu, yra nemotyvuotas, t. y. nenurodyti jo motyvai, nepateikti jokie rašytiniai dokumentai, kuriais remiantis teismas galėtų nuspręsti, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės bus padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala, ar nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

9III.

10Pareiškėjai UAB „Pikantiškas maistas“ ir MB „Verslo valdymo paslaugos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties dalį, kuria atmestas jų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir išspręsti klausimą iš esmės – šį prašymą tenkinti.

11Pareiškėjai paaiškina, kad tinkamai atskleidė savo teisių pažeidimą. Skundą pareiškėjai grindžia teisiniais argumentais, t. y. tiek teisės aktų nuostatomis, tiek teismų praktika. Be to, prie skundo pridėjo rašytinius įrodymus, patvirtinančius jų dėstomas faktines aplinkybes, todėl nagrinėjamu atveju negali kilti abejonių dėl skundo tikėtino pagrįstumo. Vadovaujantis Įsakymu nuosavybės teisė į patalpas buvo perduota Vienuolynui ir tai tapo nuomos sutarties, o taip pat ir subnuomos sutarties su pareiškėjais pasibaigimo pagrindu. Aplinkybę, kad Vienuolynas neketina pratęsti nuomos sutarties su MB „Verslo valdymo paslaugos“, patvirtina Vienuolyno įgaliotinio VšĮ „Vilniaus kultūros ir dvasingumo centras“ 2017 m. balandžio 7 d. raginimas atlaisvinti patalpas. Taigi nepritaikius byloje reikalavimo užtikrinimo priemonės, UAB „Pikantiškas maistas“ bus priversta išsikelti iš patalpų, kuriose ilgą laiko vykdo populiarios kavinės ir viešbučio „7 Fridays“ veiklą, o tai lems didelius nuostolius abiem pareiškėjams.

12Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija) prašo pareiškėjų atskirojo skundo netenkinti.

13Paaiškina, kad pareiškėjų prašymas užtikrinti reikalavimą yra visiškai nesusijęs su teismo priimtu nagrinėti skundo reikalavimu panaikinti Įsakymą, kuriame sprendžiami restitucijos klausimai, nesusiję su pareiškėju. Be to, pareiškėjo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė nukreipta ne valstybės turtui, perduotam vienuoliams, apsaugoti, kad jį būtų galima sugrąžinti Lietuvos valstybei teismui patenkinus skundą, o pagrįsta siekiu užtikrinti privačius interesus, kylančius ne iš Įsakymo, bet iš VĮ Valstybės turto fondo ir UAB „Pikantiškas maistas“ 2014 m. balandžio 7 d. sudarytos nuomos sutarties Nr. (30)7R-124. Pasak atsakovo, pareiškėjų skundas dėl Įsakymo panaikinimo yra visiškai nepagrįstas, todėl teismas jo netenkins.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Vienuolynas atsiliepime prieštarauja pareiškėjų atskirojo skundo tenkinimui.

15Paaiškina, kad skundu pareiškėjai prašo panaikinti individualų administracinį aktą – Įsakymą, o reikalavimo užtikrinimo priemone siekia užtikrinti nuomos sutarties vykdymą ginčo laikotarpiu. Šie du reikalavimai nėra tarpusavyje susiję, kadangi vienu atveju klausimas kyla iš viešojo administravimo srities, o kitu – iš civilinių teisinių santykių. Reikalavimas įpareigoti Vienuolyną vykdyti 2014 m. balandžio 7 d. nuomos sutartį Nr. (30)7R-124, kurią pasirašant Vienuolynas nedalyvavo, yra teisiškai nepagrįstas, kadangi Vienuolynas negali užtikrinti sutarties, kurios šalimi nėra, įgyvendinimo. Šios bylos faktinėmis aplinkybėmis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas reikštų, kad Vienuolynas iki ginčo pabaigos negalėtų naudotis jam grąžinta nuosavybe. Tokiu atveju iš reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo naudą gautų tik privatūs subjektai – pareiškėjai, ir būtų pažeistas viešasis interesas. Be to, pareiškėjai nepagrindė žalos ir nuostolių, kurie atsirastų neužtikrinus reikalavimo.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties dalis, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsniu, atmetė pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama minėtos teismo nutarties dalies pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr. 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., LVAT 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz.: LVAT 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016, 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

21Taigi pareiškėjai, prašydami pirmosios instancijos teismo uždrausti trečiajam suinteresuotam asmeniui Vienuolynui atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su jam nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų, esančių ( - ), Vilniuje, valdymu ir naudojimu, turėjo nurodyti argumentus, dėl kurių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra būtinas, ir pateikti konkrečius įrodymus. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju vertins, ar teisinga Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada, kad pareiškėjai nepagrindė aplinkybės, jog ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas turėtų jiems įtakos, t. y. užkirstų kelią neatitaisomai arba sunkiai atitaisomai didelei žalai atsirasti.

22Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl finansų ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-98, kuriuo atkurtos Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolyno nuosavybės teisės į 1940 m. gruodžio 10 d. ir 1941 m. birželio 7 d. nacionalizuojamo namo žiniose nurodytą nacionalizuotą, iki šių dienų išlikusį valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ( - ), Vilniuje, grąžinant jį natūra, teisėtumo ir pagrįstumo. Remiantis tuo sutiktina su Finansų ministerijos ir Vienuolyno teiginiais, kad pareiškėjų prašymo dalykas neatitinka teismo priimto nagrinėti skundo reikalavimo. Matyti, jog klausimų, susijusių su nekilnojamojo turto religinei bendrijai grąžinamu pagal Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymą išsprendimas neturi tiesioginio ryšio su pareiškėjų minimais nuomos teisinių santykių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindais. Be to, Įsakymas yra įvykdytas, t. y. pareiškėjų ūkinei veiklai naudojamos patalpos jau perėjo Vienuolyno nuosavybėn. Kaip minėta, vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Todėl šios bylos ribose negali būti pripažintas ir ginamas abstraktus pareiškėjų siekis apsaugoti privačius verslo interesus, kuriems skundžiamas administracinis aktas nedaro prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodyto teisinio poveikio. Kita vertus, pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėjų kolegijos vidiniu įsitikinimu, nepateikė svarių argumentų dėl akivaizdaus Įsakymo neteisėtumo, t. y. tikėtinai nepagrindė savo skundo reikalavimo pagrįstumo ir to, kad dabartinėje situacijoje nesiėmus tokių prevencinių veiksmų, ateityje jiems gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

23Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų nurodytus argumentus dėl būtinybės užtikrinti skundo reikalavimą, taip pat teismui pateiktą medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai pritaikius ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Pikantiškas maistas“ ir mažosios bendrijos „Verslo valdymo paslaugos“ atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Pikantiškas... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 20 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad minėtą prašymą pareiškėjai grindžia aplinkybe, jog... 9. III.... 10. Pareiškėjai UAB „Pikantiškas maistas“ ir MB „Verslo valdymo... 11. Pareiškėjai paaiškina, kad tinkamai atskleidė savo teisių pažeidimą.... 12. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų... 13. Paaiškina, kad pareiškėjų prašymas užtikrinti reikalavimą yra visiškai... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vienuolynas atsiliepime prieštarauja... 15. Paaiškina, kad skundu pareiškėjai prašo panaikinti individualų... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama minėtos teismo... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje... 21. Taigi pareiškėjai, prašydami pirmosios instancijos teismo uždrausti... 22. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl finansų ministro... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų nurodytus argumentus dėl... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Pikantiškas maistas“ ir... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 20 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....