Byla 2-872/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vandens erdvė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vandens erdvė“ ieškinį atsakovui Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Laivo sandėlis“ ir Marijampolės apskrities priešgaisrinio gelbėjimo valdyba, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškovo ieškinį dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų atmetė; paskyrė ieškovui UAB „Vandens erdvė“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis 8 000 Lt baudą, nustatant, kad 50% šios baudos, t. y. 4 000 Lt, ieškovas privalo sumokėti trečiajam asmeniui UAB „Laivo sandėlis“ ir 50% šios baudos, t. y. 4 000 Lt – į valstybės biudžetą; priteisė trečiajam asmeniui UAB „Laivo sandėlis“ iš ieškovo UAB „Vandens erdvė“ 4 199,48 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu paskirtą baudą, arba, jei būtų nuspręsta baudos nenaikinti, sumažinti paskirtos baudos dydį. Nurodė, kad ieškovo veiksmus kreipiantis į teismą su ieškiniu teismas nepagrįstai vertino kaip naudojimąsi formalia procesine teise, todėl paskirdamas baudą už ieškovo naudojimąsi procesinėmis teisėmis reiškiant atitinkantį įstatymo keliamus reikalavimus ieškinį, teismas iš esmės riboja ieškovo teisę į teisminę gynybą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo atmetė; priteisė UAB „Laivo sandėlis“ iš ieškovo UAB „Vandens erdvė“ 907,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas, aptaręs kasacinio teismo formuojamą praktiką piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis klausimu, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju teismo sprendimu skiriant baudą, ieškovo elgesys iki ieškinio pareiškimo, veiksmai pareiškiant pretenziją ir aiškiai nepagrįstą ieškinį, vertinti kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, kadangi jie liudija, jog ieškovas nesiekė jokio realaus menamo savo teisių pažeidimo gynimo: perkančiajai organizacijai pateikė pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, parengtą pagal anksčiau vykdyto pirkimo konkurso reikalavimus, pasiūlė įsigyti ne tas prekes, kurias pirkimo dokumentuose nurodė ketinanti įsigyti perkančioji organizacija, todėl ieškovui žinant šias aplinkybes, jo veiksmai pateikiant pretenziją ir ieškinį teismui, laikyti tyčiniais nesąžiningais veiksmais, pagrįstais tik siekiu sužlugdyti vykdytą viešąjį pirkimą, kad paskelbus naują konkursą ieškovas galėtų pateikti naują pasiūlymą. Joks sąžiningas, atidus ir rūpestingas asmuo, suvokdamas nurodytas aplinkybes ir tą faktą, kad net ir kreipusis į teismą jo teisės nebus apgintos, šių veiksmų nesiimtų. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pateiktame prašyme panaikinti paskirtą baudą ar ją sumažinti teismo motyvų neginčija, tik formaliai teigia, kad teismas, paskirdamas baudą, apribojo teisę pasinaudoti teisės aktuose įtvirtinta teise į teisminę gynybą. Tačiau įgyvendinant Konstitucijos ir CPK laiduojamą teisę į teisminę gynybą, ieškovas turėjo elgtis sąžiningai, rūpestingai, taip, kaip tokioje situacijoje būtų elgęsis bet kuris protingas asmuo. Ieškovo nurodyti argumentai, kad ieškinys pareikštas byloje, susijusioje su viešaisiais pirkimais, kurios laikomos vienos iš sudėtingiausių bylų, negali paneigti ieškovo elgesio neteisėtumo. Teismas konstatavo, jog laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos remiantis vien tik ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, nežinant išsamių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūros eigą, todėl nesutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje paneigia galimybę teismui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Aplinkybė, kad teismas priėmė ieškinį, atitinkantį CPK reikalavimus, negali būti laikoma paneigiančia baudos skyrimo galimybę. Teismas vertino, kad vien bylinėjimosi išlaidų paskirstymo instituto taikymas negali būti laikomas paneigiančiu CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytos sankcijos taikymo galimybę, kadangi ieškovas, suvokdamas savo veiksmų neteisėtumą, pagrįstai galėjo tikėtis teisės aktuose numatytos atsakomybės taikymo. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų dėl paskirtos baudos dydžio, kad jos sumokėjimas galėtų turėti reikšmės jo tolimesnei veiklai ar kad dėl to nepagrįstai būtų suvaržytos ieškovo teisės ar teisėti interesai, todėl nesant objektyvių priežasčių, dėl kurių teismas galėtų ir/ar turėtų sumažinti paskirtą baudą, ieškovo prašymas dėl paskirtos baudos sumažinimo netenkintas.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ir Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartimi paskirtą baudą panaikinti arba sumažinti jos dydį. Atskirasis skundas grindžiamas analogiškais argumentais kaip ir prašymas dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo:

  1. Bauda paskirta už tai, kad apeliantas naudojosi įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis, todėl toks baudos paskyrimas iš esmės riboja teisę į teisminę gynybą.
  2. Pareikštas ieškinys atitiko CPK 135 ir 4233 straipsnių reikalavimus, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo įvertintas kaip prima facie pagrįstas, be to, buvo laikytasi ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos.
  3. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį, o šiuo atveju tokio išimtinumo nėra.
  4. Teisės aktų nustatytiems reikalavimams atitinkančio ieškinio pareiškimas negalėjo būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, t. y. išankstinis aiškus ir nedviprasmiškas žinojimas apie atliekamų procesinių veiksmų tiek faktinį, tiek teisinį nepagrįstumą.
  5. Vien ta aplinkybė, jog ieškinio reikalavimai nebuvo patenkinti, nereiškia, jog ieškovas atliko piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis veiksmus, o toks faktas savaime nesudaro prielaidų baudos skyrimui.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas panaikinti arba sumažinti už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirtą baudą (CPK 107 str.), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

13Pirmosios instancijos teismas ieškovo veiksmus pareiškiant perkančiajai organizacijai pretenziją ir akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį teisme laikė liudijančiais, kad ieškovas nesiekė jokio realaus menamo savo teisių pažeidimo gynimo, ir juos vertino piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis bei paskyrė baudą (CPK 95 str.). Skundžiama nutartimi teismas sprendė, kad prašyme panaikinti paskirtą baudą ar ją sumažinti ieškovas teismo motyvų nenuginčijo.

14Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. CPK 7 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. CPK 95 straipsnyje įtvirtintos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 20 000 Lt baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.).

15Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2012 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012; ir kt.).

16Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir pareiškimo nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Aiškiai nepagrįsto dokumento pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, byloje dalyvaujančio asmens nesąžiningumas nustatomas pagal du kriterijus – objektyvųjį ir subjektyvųjį. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys, subjektyviuoju – nusako asmens vidinį valinį santykį su konkrečia situacija, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010).

17Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tiek skirdamas baudą, tiek spręsdamas prašymą dėl jos panaikinimo ar sumažinimo, nenukrypo nuo kasacinio teismo pateiktų išaiškinimų. Pažymėtina, kad apeliantas nei prašyme dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo, nei atskirajame skunde nepaneigė teismo nustatytų aplinkybių ir apelianto veiksmų vertinimo kaip piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, pagrįstumo. Deklaratyviais teiginiais apie ikiteisminės procedūros formalų laikymąsi ir įstatymo nustatytus reikalavimus formaliai atitinkančio ieškinio pareiškimą nepaneigiamos teismo išvados, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, nesiekė jokio realaus menamo savo teisių pažeidimo gynimo. Pažymėtina, kad net ir taikant laikinąsias apsaugos priemones prima facie įvertintas ieškinio pagrįstumas neturi prejudicinės galios nagrinėjant bylą iš esmės. Be to, bylos duomenimis, 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi teismas pasinaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

18Atskirasis skundas yra grindžiamas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir tais pačiais teisiniais argumentais, kurie buvo išnagrinėti ir įvertinti pirmosios instancijos teismo nagrinėjant baudos panaikinimo ar sumažinimo prašymą ir dėl jų buvo pasisakyta. Naujų argumentų, paneigiančių teismo išvadų apie ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pagrįstumą, apeliantas nenurodė.

19Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Teismas, aptaręs kasacinio teismo formuojamą praktiką piktnaudžiavimo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m.... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas netenkinamas.... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas... 13. Pirmosios instancijos teismas ieškovo veiksmus pareiškiant perkančiajai... 14. Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti... 15. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės... 16. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 17. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tiek... 18. Atskirasis skundas yra grindžiamas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis... 19. Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą....