Byla 2VP-13398-775/2016
Dėl teismo sprendimo nevykdymo vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys V. K. ir bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,

3dalyvaujant pareiškėjui antstoliui M. P.,

4nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims V. K., bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atstovui bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atstovui ,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio M. P. pareiškimą dėl teismo sprendimo nevykdymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys V. K. ir bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ( - ).

6Teismas

Nustatė

7Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo išnagrinėti 2016-02-03 Kauno apygardos teismo vykdomojo dokumento Nr. ( - ) nevykdymo klausimą ir skolininkei V. K. vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsniu skirti baudą už teismo sprendimo nevykdymą (b. l. 4).

8Pareiškėjas paaiškino, jog vykdo Kauno apygardos teismo 2016-02-03 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl skolininkės V. K. įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui BUAB ( - ) turtą ir dokumentus. 2016-04-21 surašė sprendimo, įpareigojančio skolininkę atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Nurodė, jog vykdydamas Kauno apygardos teismo vykdomąjį dokumentą, išsiuntė skolininkei raginimą įvykdyti sprendimą. Raginimas buvo įteiktas 2016-03-29, tačiau patikrinus sprendimo vykdymo rezultatus, paaiškėjo, kad sprendimo, kurį skolininkė privalėjo įvykdyti per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, neįvykdė nei nustatytu terminu, nei po įteikto raginimo. Nurodė, kad V. K. 2016-04-11 bankroto administratoriui ( - ) nusiuntė skenuotą akcijų pardavimo sutartį bei dokumentų perdavimo aktą, tačiau bankroto administratoriui reikalingų įmonės dokumentų ir turto neperdavė.

9Suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovas bankroto administratorius UAB ( - ) pateikė atsiliepimą (b. l. 7), jog su pareiškimu sutinka ir prašo V. K. teismo nuožiūra skirti baudą, kadangi skolininkė iki šiol bankroto administratoriui nėra perdavusi įmonės dokumentų bei turto.

10Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai (b. l. 28), atsiliepime esant prašymui, byla nagrinėtina šio asmens atstovu nedalyvaujant.

11Suinteresuotas asmuo V. K. pateikė atsiliepimą (b. l. 12), jog su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad gavusi antstolio pranešimą, informavo, jog bendrovės akcijas bei bendrovei priklausančius dokumentus perdavė naujam savininkui 2015 metais. Antstoliui ji pateikė naujojo savininko kontaktinius duomenis ir akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau antstolis jokių veiksmų dėl kreipimosi į naują savininką neatliko. Užklausus naująjį BUAB ( - ) akcininką D. R., jis pateikė dokumentų priėmimo-perdavimo aktą.

12Suinteresuotas asmuo V. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta tinkamai (b. l. 27), esant jos prašymui (b. l. 31), byla nagrinėtina jai nedalyvaujant.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Remiantis CPK 18 straipsniu, įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pirmiau nurodytame CPK straipsnyje yra įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas, kuris reiškia, kad teismo sprendime esančių nurodymų privalo paisyti visi asmenys, o teismo sprendimo nevykdymas vertintinas kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Priimtas teismo sprendimas tampa priverstinai vykdytinu dokumentu, vykdomu pagal CPK taisykles.

15Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis). Tuo atveju, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 straipsnio 1 dalis). Remiantis CPK 771 straipsnio 5 dalimi, jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

16Formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai ši teisinė sankcija yra bauda, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (pvz., CPK 585 straipsnio 2 dalis). Tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal antstolės D. Š. prašymą, bylos Nr. 3K-3-454/2009; 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal antstolės R. A. prašymą, bylos Nr. 3K-3-513/2012; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal antstolio I. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-437/2013).

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutarties, kurios pagrindu 2016-02-03 buvo išduotas vykdomasis raštas, nevykdymas, t. y. byloje turi būti taikomi CPK 771 straipsnio 5 dalyje nurodyti teisiniai padariniai kaltiesiems asmenims. Vykdomajame rašte nustatytas 15 dienų laikotarpis (nuo nutarties įsiteisėjimo dienos – 2016-01-09) UAB ( - ) valdymo organams perduoti administratoriui pagal balansą įmonės turtą ir visus dokumentus (vykd. bylos l. 3). Skolininke vykdomajame rašte nurodyta įmonės direktorė V. K.. Remiantis JAR duomenimis, V. K. buvo paskutinė UAB ( - ) akcininkė ir direktorė (civ. bylos l. 33). Jai raginimas įvykdyti teismo nutartį pasirašytinai buvo įteiktas 2016-03-29 (vykd. b. l. 7). 2016-04-11 bankroto administratoriui V. K. atsiuntė skanuotą akcijų pardavimo sutartį ir dokumentų perdavimo aktų kopiją (vykd. b. l. 10, b. l. 13–19), tačiau administratoriui reikalingi dokumentai nebuvo perduoti, todėl 2016-04-21 antstolis surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymo aktą (vykd. b. l. 9).

18Pažymėtina, kad administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (CK 2.87 str.). Vadovo pareigą saugoti buhalterinės apskaitos dokumentus, registrus ir finansines atskaitomybes įtvirtina Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymai ir kiti teisės aktai. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Todėl už bendrovės dokumentų saugojimą ir išsaugojimą yra atsakinga skolininkė V. K. – paskutinė UAB ( - ) akcininkė ir direktorė (civ. bylos l. 33).

19Skolininkė pateikė teismui 2015-07-13 akcijų pardavimo sutartį bei turto ir dokumentų perdavimo aktus D. R. (b. l. 12–19) ir nurodė, jog ji antstolį informavusi apie tai, kad akcijos parduotos naujam savininkui ir jam perduoti visi bendrovės dokumentai, pateikė naujojo savininko telefono numerį ir el. paštą, tačiau šių teiginių jokiais įrodymais skolininkė nepatvirtino, nes vykdomojoje byloje jokių rašytinių pranešimų ar duomenų apie akcininkų pasikeitimą nėra.

20Pažymėtina ir tai, jog akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta 2015-07-07. Bankroto byla UAB ( - ) iškelta tik 2016-01-09. Kadangi po akcijų perleidimo jokie pakeitimai Juridinių asmenų registre nebuvo atlikti, perduoti turtą ir dokumentus buvo įpareigota būtent paskutinė ėjusi bendrovės direktoriaus pareigas V. K.. Būtent jai ir kyla pareiga užtikrinti tinkamą teismo įpareigojimo įvykdymą, taip pat ir pareiga dėti visas pastangas, kad reikalaujami turtas ir dokumentai iš D. R. (ar kartu su juo) būtų perimti ir perduoti administratoriui. Pažymėtina, jog byloje yra pateiktas 2016-06-17 dokumentų perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo D. R. perdavė BUAB ( - ) įgaliotam atstovui tam tikrus bendrovės dokumentus (b. l. 32), tačiau 2016-06-22 administratorius pranešė antstoliui, jog iki šiol nėra perduoti įmonės balansas bankroto iškėlimo dienai, kreditorių, debitorių (su skolų susidarymo datomis, skolininkų pavadinimais, kodais), turto (trumpalaikio, ilgalaikio, atsargų) sąrašai, turto nurašymo aktai su atsakingų asmenų parašais (b. l. 36).

21Taigi, skolininkei neįvykdžius pilnai įstatymuose jai nustatytos imperatyvios pareigos bendrovės bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą ir visus dokumentus, bei pripažinus, kad skolininkė nepateikė įrodymų, jog išnaudojo visas galimybes teismo nutarties įvykdymui, jai skirtina 1 Eur (euro) bauda už kiekvieną teismo įpareigojimo perduoti BUAB ( - ) dokumentus ir turtą bankroto administratoriui UAB ( - ) nevykdymą dieną, skaičiuojant nuo 2016-01-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, baudą sumokant išieškotojo BUAB ( - ) naudai (CPK 771 str. 5 d.).

22Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

23antstolio prašymą tenkinti.

24Paskirti suinteresuotam asmeniui V. K. 1 Eur (vieno euro) baudą už kiekvieną teismo įpareigojimo perduoti BUAB ( - ) dokumentus ir turtą bankroto administratoriui UAB ( - ) dieną, skaičiuojant nuo 2016-01-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, baudą sumokant išieškotojo BUAB ( - ) naudai.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui antstoliui M. P.,... 4. nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims V. K., bankrutuojančios uždarosios... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo išnagrinėti... 8. Pareiškėjas paaiškino, jog vykdo Kauno apygardos teismo 2016-02-03 išduotą... 9. Suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovas bankroto administratorius UAB ( - )... 10. Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam... 11. Suinteresuotas asmuo V. K. pateikė atsiliepimą (b. l. 12), jog su pareiškimu... 12. Suinteresuotas asmuo V. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Remiantis CPK 18 straipsniu, įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis,... 15. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio... 16. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 29... 18. Pažymėtina, kad administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga, įmonės... 19. Skolininkė pateikė teismui 2015-07-13 akcijų pardavimo sutartį bei turto ir... 20. Pažymėtina ir tai, jog akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta... 21. Taigi, skolininkei neįvykdžius pilnai įstatymuose jai nustatytos... 22. Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalimi,... 23. antstolio prašymą tenkinti.... 24. Paskirti suinteresuotam asmeniui V. K. 1 Eur (vieno euro) baudą už kiekvieną... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...