Byla I-3485-121/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis suinteresuotas asmuo – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Žalnieriūnienė, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Tomui Ivanauskui, atsakovės atstovui Andriui Truskai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Lit-invest“ skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai VĮ Registrų centro, dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis suinteresuotas asmuo – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Lit-invest" (toliau - ir Bendrovė) kreipėsi į teismą, prašydama: 1) atlyginti jai dėl valstybės įmonės Registrų centras (toliau - VĮ Registrų centras, Centrinis registratorius) neteisėtų veiksmų patirtą žalą, priteisiant iš valstybės biudžeto 401 913,26 Lt sumą; 2) atlyginti UAB „Lit-invest" patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškina, kad 2010 m. II pusmetyje pareiškėja, plėsdama savo verslą, ketino imtis naujos veiklos krypties - organinio distiliato, biodyzelino ir krosninio kuro gamybos ir eksporto vystymo. Planuojamą veiklą pareiškėja pristatė verslo plane „UAB „Lit-invest" biodyzelinio, dyzelinio ir krosninio kuro eksporto pardavimų vystymas" (toliau - Verslo planas). Pareiškėja finansavimą Verslo plano įgyvendinimui planavo gauti 2010 m. pabaigoje iš banko Snoras. Savo prisiimamų įsipareigojimų užtikrinimui pareiškėja ketino įkeisti jai nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus: stoginę (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius - dujų kolonėlę, suskystintų dujų rezervuarą (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius - dvi kuro kolonėles, požeminio skysto kuro rezervuarą (unikalus Nr. ( - )), esančių (duomenys neskelbtini) g., Vilniuje (toliau - Daiktai). Šiam tikslui buvo užsakytas ir atliktas Daiktų vertinimas. Tačiau VĮ Registrų centras Vilniaus filialas (toliau – Vilniaus filialas, teritorinis registratorius) 2010-10-12 sprendimu Nr. RS-2260 (toliau - Sprendimas) iš Nekilnojamojo turto registro (toliau - NTR) išregistravo Daiktus ir pareiškėjos nuosavybės teises į juos, dėl ko pareiškėja neteko galimybės Daiktus naudoti Verslo plane nurodytų įsipareigojimų užtikrinimui. Centrinis registratorius 2010-12-16 sprendimu Nr. 314 pareiškėjos skundą dėl teritorinio registratoriaus Sprendimo atmetė. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 2011-04-18 sprendimu pareiškėjos skundą tenkino iš dalies. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), 2012-02-10 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-170/2012 pareiškėjos apeliacinį skundą tenkino visiškai ir nutarė Vilniaus filialo Sprendimo dalį, kuria tenkintas prašymas iš NTR išregistruoti Daiktus ir pareiškėjos nuosavybės teises į Daiktus, ir VĮ Registrų centro 2010-12-16 sprendimą Nr. 314 panaikinti bei įpareigoti teritorinį registratorių atkurti iki Sprendimo priėmimo NTR buvusius duomenis.

5Neteisėtas ir negaliojantis Sprendimas ir jo sukeliami padariniai galiojo nuo 2010-10-12 iki 2012-02-10.

6Dėl VĮ Registrų centro neteisėtų veiksmų kylanti atsakomybė yra deliktinė. Kadangi VĮ Registrų centras įstatuose nurodyti tikslai yra neatskiriamai susiję su valdžios funkcijomis, VĮ Registrų centras laikytina „valdžios institucija" CK 6.271 str. 2 d. prasme. Lietuvos Respublika bylose dėl VĮ Registrų centras neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo yra tinkamas atsakovas (žr. LVAT 2007-03-30 nutartį adm. byloje Nr. A-39-332-07). Kadangi Sprendimas, kuriuo buvo išregistruotos pareiškėjos teisės į Daiktus, darė tiesioginę įtaką pareiškėjos teisėms, jis laikytinas „aktu" CK 6.271 str. 3 dalies prasme. Valstybės civilinė atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms (civilinė atsakomybė be kaltės), t.y.: valstybės valdžios institucijų neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos (LVAT 2012 m. kovo 12 d. sprendimas adm. byloje Nr. A-146-194-12). Nagrinėjamu atveju LVAT konstatavo neteisėtus VĮ Registrų centras veiksmus.

7Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys Daiktai 2006-12-14 buvo įregistruoti NTR, kaip numatyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau - NTRĮ) 9 str. 1 d. 2 punkte. Pareiškėjo manymu, panaikinus individualų teisės aktą, kurio pagrindu padarytas įrašas NTR, privalo būti panaikintas ir pats įrašas, tik daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo ar išregistravimo iš NTR atveju, bet ne paties nekilnojamojo daikto įregistravimo ar išregistravimo atveju. Nekilnojamasis daiktas išregistruojamas, kai pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo faktą (Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau - Nuostatai) 36 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-433/2009).

8Priimdamas Sprendimą, teritorinis registratorius neturėjo duomenų, jog pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys Daiktai būtų išnykę ar žuvę. LVAT 2012-02-10 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-170/2012 nurodė, kad prieš pradedant iš esmės nagrinėti gautą prašymą įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, visais atvejais registro tvarkytojui kyla pareiga patikrinti, ar prašymą pateikęs asmuo kreipiasi įgyvendindamas konkretaus įstatymo jam suteiktą teisę. Todėl, trečiajam asmeniui į Daiktus neturint jokių teisių, teritorinis registratorius, vadovaudamasis Kadastro įstatymo 13 str. 4 d. 2 punktu ir 14 str. 1 punktu, privalėjo prašymą iš NTR išregistruoti Daiktus ir pareiškėjos nuosavybės teises į Daiktus, atmesti.

9LVAT yra išaiškinęs, jog, nustačius, kad atsakovo atstovo neteisėti veiksmai konstatuoti pirmiau minėtose administracinėse bylose ir turi prejudicinę galią šioje byloje, svarstytina, ar pareiškėjas dėl šių neteisėtų veiksmų patyrė žalą, o jei patyrė, ar patirtą žalą ir neteisėtus veiksmus sieja priežastinis ryšys (LVAT 2012-02-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-183-12). Vadovaujantis ABTĮ 58 str. 2 dalimi ir pateiktu LVAT išaiškinimu, neteisėtus veiksmus konstatavus įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kitoje byloje šios aplinkybės iš naujo nenagrinėjamos.

10Nagrinėjamu atveju LVAT konstatavo neteisėtus VĮ Registrų centro veiksmus, kaip būtinąją VĮ Registrų centro civilinės atsakomybės sąlygą (CK 6.271 str. 1 d.). Pareiškėjos teigimu, ji dėl neteisėtų VĮ Registru centro veiksmų patyrė 401 913,26 Lt žalą.

11Teritoriniam registratoriui priėmus Sprendimą, pareiškėja neteko galimybės Daiktus naudoti Verslo plane nurodytų įsipareigojimų užtikrinimui, kadangi pagal CK 4.171 str. 1 dalį hipoteka įkeičiamas gali būti tik registruotas daiktas. Negalėdama bankui pateikti būsimos prievolės užtikrinimo, pareiškėja negavo finansavimo, būtino Verslo planui įgyvendinti. Dėl VĮ Registrų centro neteisėtų veiksmų pareiškėja Verslo plano negalėjo įgyvendinti nuo 2011-01-01 (planuotos Verslo plano įgyvendinimo pradžios) iki Sprendimo panaikinimo 2012-02-10. Pagal Verslo plane nurodytus skaičiavimus laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2012-02-10 pareiškėja, vykdydama Verslo plane nurodytą veiklą, turėjo gauti 401 913,26 Lt grynojo pelno. Ši suma yra pareiškėjos negautos pajamos (CK 6.249 str. 1 d.).

12Pagal LAT praktiką, negautomis pajamomis pagal įstatymą pripažįstamos pajamos, kurių asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Negautos pajamos kaip netiesioginiai nuostoliai atlyginamos tik nustačius jų buvimo realumą, t.y. atsižvelgiant į realias asmens galimybes gauti tokių pajamų, į jo pasiruošimą ir priemones, kurių jis ėmėsi siekdamas gauti tokių pajamų. Negautas pajamas kaip netiesioginius nuostolius apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų; pajamos turi būti realios, o ne tikėtinos (LAT 2012 m. kovo mėn. 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-127/2012).

13Pareiškėjos teigimu, jos nurodyta negautų pajamų suma yra reali ir pagrįsta, nes naujos verslo veiklos vystymui ji buvo atlikusi visus būtinus paruošiamuosius veiksmus: atlikusi Daiktų vertinimą ir paruošusi Verslo planą. Negautų pajamų suma buvo apskaičiuota atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip: grynasis pelnas; nusidėvėjimas; atsargų sumažėjimas (padidėjimas); trumpalaikių skolų padidėjimas (sumažėjimas); pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas); įsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas). Pagal CK 6.251 str. 1 dalį žala pareiškėjai turi būti atlyginta visa apimtimi.

14Viena iš būtinųjų valstybės civilinės atsakomybės sąlygų yra priežastinio ryšio tarp asmens patirtos žalos ir valstybės valdžios institucijos netiesėtų veiksmų egzistavimas. LVAT yra išaiškinęs, jog doktrinoje priežastinio ryšio nustatymas yra siejamas su conditio sine qua non (lot. būtina, privaloma sąlyga) testu: siekiant konstatuoti, kad atsakovo neteisėtas veikimas buvo pareiškėjo patirtos žalos faktinė priežastis, būtina nustatyti, ar pareiškėjo patirta žala būtų kilusi, jei atsakovas nebūtų veikęs neteisėtai (LVAT 2012-02-20 nutartis adm. byloje Nr. A-146-183-12). Nesant VĮ Registrų centro neteisėtų veiksmų (neteisėto Sprendimo priėmimo), pareiškėja Daiktus būtų įkeitusi, gavusi finansavimą ir įgyvendinusi Verslo planą. Taigi conditio sine qua non sąlyga tenkinama.

15Neteisėtus VĮ Registrų centro veiksmus ir pareiškėjos patirtą žalą siejantis priežastinis ryšys yra adekvatus: pareiškėja jau buvo atlikusi visus paruošiamuosius veiksmus Verslo plano įgyvendinimui ir vienintelė aplinkybė, užkirtusi kelią Verslo plane nurodytos veiklos vykdymui ir sukėlusi pareiškėjai žalą, buvo teritorinio registratoriaus Sprendimu atimta galimybė įkeičiant Daiktus gauti Verslo planui būtiną finansavimą (b.l. 1-6).

16Atsakovė atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Paaiškina, kad tiek teritorinis, tiek centrinis registratorius šiuo atveju vykdė įstatymų nustatytas pareigas. Įstatymas suteikia registro tvarkytojui teisę priimti sprendimus dėl prašymų susijusių su nekilnojamojo turto registravimu/išregistravimu ir įpareigoja tokius sprendimus priimti. Ta aplinkybė, kad NTR tvarkytojos kitaip, negu teismas, įvertino faktines bylos aplinkybes ir pritaikė įstatymą, negali būti vertinama kaip pagrindas valstybės prievolei dėl žalos atlyginimo kilti (LVAT nutartis Nr. A-14-793-06).

18Atsakovės teigimu, šiuo atveju nėra jokių objektyvių faktinių duomenų, patvirtinančių, kad įkeitus ginčo statinius įsipareigojimų pagal Verslo planą įvykdymui, pareiškėjai kredito įstaiga būtų suteikusi realią finansinę paramą Verslo plano įgyvendinimui. Negautų pajamų gavimas yra tik abstrakti niekuo nepagrįsta pareiškėjos prielaida, kuria pareiškėja šiuo atveju įrodinėja žalos kilimą. Negautos pajamos turi būti ne spėjamos, o realiai galimos, t.y. šiuo atveju tik esant kredito įstaigos finansavimui jos galėjo būti galimai gautos. Tačiau net ir tuo atveju, jeigu minimi statiniai nebūtų buvę išregistruoti iš NTR, neaišku, ar esant tuometinei valstybės taip pat ir pasaulinei ekonominei situacijai ir atitinkamai Daiktų nustatytai vertei, įskaitant ir likvidacinę, pareiškėjai apskritai būtų suteikta norima finansinė parama verslo vystymui, ir iš to verslo pagal pateiktą Verslo planą atitinkamai galimai būtų gautos realios pareiškėjo nurodytos pajamos. Atsakovo manymu, tai nereiškia, kad Daiktų neįkeitimo aplinkybė šiuo atveju tiesiogiai sąlygojo finansinės paramos negavimą ir žalos kilimą.

19Galimai kilusios neigiamos pasekmės (negautos pajamos) apskritai priežastiniu ryšiu nėra susijusios su NTR tvarkytojo veiksmais. Verslo plane numatytam verslui finansavimą siekta gauti iš Snoro banko, tačiau pateikto turto vertinimo ataskaitoje nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas ir likvidacinės vertės nustatymas yra įkeitimo AB Swedbank atveju. Tiek Verslo planas, tiek ir Turto vertinimo ataskaita nėra pasirašyti atitinkamų asmenų, juose nėra ir kitų būtinų rekvizitų, todėl tai nėra dokumentai, kurie galėtų būti laikyti tinkamais įrodymais, patvirtinančiais tam tikrus faktus (aplinkybes) žalos atlyginimo atveju (b.l. 83-85).

20Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus palaikė, papildomai paaiškino, jog registro įstaigos darbuotojai pažeidė NTR nuostatų reikalavimus, nes prašymą išregistruoti turtą ir teises į jį padavė asmuo, iš viso neturėjęs teisės kreiptis. Atsiliepime cituojama LVAT praktika šiai bylai netaikytina. Verslo planas iki šiol neįgyvendintas, bet įmonė tebeplanuoja imti kreditą.

21Atsakovės atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai paaiškino, jog turto įregistravimo panaikinimas neturėjo įtakos įkeitimui, nes pagrindinė kliūtis buvo juridinis faktas, kad buvo panaikinta pažyma apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti. Ne faktas, kad pareiškėja būtų gavusi kreditą, be to, ji valdė ir kitus turto objektus, kuriuos galėjo įkeisti.

22Skundas netenkinamas.

23Faktinės bylos aplinkybės.

241. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad 0,1359 ha žemės sklypas adresu ( - ) g., Vilniuje, unikalus Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, pastatas - degalinė su plovykla, unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) – stoginė, unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžineriniai)- suskystintų dujų modulis (dujų kolonėle, suskystintų dujų rezervuaras) unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) – degalinės technologinė įranga (dvi kuro kolonėlės, požeminis skysto kuro rezervuaras), unikalus Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso UAB „Lit-invest“ (b.l. 26-31).

252. LVAT 2010-09-17 priėmė sprendimą Nr. A-822-893/2010 VAAT 2009 m. liepos 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Paribys“ skundą tenkinti ir panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2006 m. gruodžio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)11.4-2585 (adm. byla Nr. I-514-38/09, t. 8, b.l. 185-210). 2006 m. gruodžio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)11.4-2585 degalinė su plovykla, adresu ( - ) g., Vilniuje, buvo pripažinta tinkamu naudoti statiniu (adm. byla Nr. I-514-38/09, t. 1, b.l. 21-24).

263. Duomenys apie tai, kad LVAT 2010-09-17 sprendimu Nr. A-822-893/2010 panaikino Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2006 m. gruodžio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)11.4-2585 buvo įregistruoti NTR: 2010-09-30 kaip su nekilnojamuoju daiktu - degaline su plovykla (unikalus Nr. ( - )) - susijęs juridinis faktas, turintis įtakos jo teisiniam statusui (b.l. 29); 2012-02-21 kaip su nekilnojamaisiais daiktais – stogine (unikalus Nr. ( - )), dujų kolonėle, suskystintų dujų rezervuaru (unikalus Nr. ( - )), dvejomis kuro kolonėlėmis, požeminiu skysto kuro rezervuaru (unikalus Nr. ( - )) – susijęs juridinis faktas, turintis įtakos jų teisiniam statusui (b.l. 29).

274. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, iš dalies tenkindamas UAB „Paribys“ prašymą, 2010-10-12 priėmė sprendimą Nr. RS-2260 LVAT sprendimo Nr. A-822-893/2010 pagrindu išregistruoti NTR įregistruotus daiktus ir UAB „Lit-invest“ nuosavybės teises į juos – stoginę (unikalus Nr. ( - )), dujų kolonėlę, suskystintų dujų rezervuarą (unikalus Nr. ( - )), dvi kuro kolonėles, požeminio skysto kuro rezervuarą (unikalus Nr. ( - )), ( - ) g., Vilniuje ir atsisakė išregistruoti degalinę su plovykla (unikalus Nr. ( - )), kadangi NTR įraše yra žyma apie iškeltą bylą, susijusią su minėtu daiktu (b.l.64-65).

28Nesutikdama su tokiu VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimu, UAB „Lit-invest“ kreipėsi į VĮ Registrų centrą (b.l.66-69).

29VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2010-12-16 sprendimu Nr. 314 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-10-12 sprendimą Nr. RS-2260 paliko nepakeistą (b.l. 70-71).

30UAB „Lit-invest“ kreipėsi į VAAT dėl VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2010-12-16 sprendimo Nr. 314 panaikinimo.

31VAAT 2011-04-18 sprendimu UAB „Lit-invest“ skundą tenkino iš dalies: panaikino VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. 314 ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. RS-2260 dalyje dėl NTR žemės sklype, esančiame Vilniaus m. sav. Vilniaus m. (duomenys neskelbtini), buvusių įregistruotų kitų statinių (inžinierinių) – stoginės, unikalus Nr. ( - ), kitų statinių (inžinierinių) – degalinės technologinės įrangos, dviejų kuro kolonėlių, požeminio skysto kuro rezervuaro, unikalus Nr. ( - ), išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro ir įpareigojo VĮ Registrų centro Vilniaus filialą atkurti šių statinių NTR įrašus, buvusius iki 2006 m. gruodžio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-2585 pateikimo (b.l. 72-77).

32LVAT, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2012-02-10 nutartimi Nr. A-502-170/2012 VAAT 2011-04-18 sprendimą pakeitė: VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. RS-2260 dalį, kuria tenkintas UAB „Paribys“ 2010 m. spalio 6 d. prašymas ( - ), ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. 314 panaikino, ir įpareigojo VĮ Registrų centro Vilniaus filialą atkurti iki 2010 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. RS-2260 priėmimo NTR buvusius duomenis. Kitą VAAT 2011 m. balandžio 18 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą. Tokį sprendimą LVAT priėmė nustatęs, kad UAB „Paribys“ nėra subjektas, patenkantis į Kadastro įstatymo 13 str. 2 dalies reguliavimo sritį, todėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimas, kuriuo tenkintas UAB „Paribys“ prašymas, naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas (b.l.72-77).

334. UAB „Lit-invest“ 2010 metais (data tituliniame lape – 2010-11-24) parengė verslo planą „UAB „Lit-invest“ biodyzelinio, dyzelinio ir krosninio kuro eksporto pardavimų vystymas“ (b.l. 7-25).

34Plano santraukoje nurodyta, kad UAB „Lit-invest“ planuoja įgyti lizingu iki 10 sunkvežimių – benzovežių ir gauti 4 500 000 Lt apyvartinių lėšų finansavimą. Tai tiesiogiai įtakos apyvartos, pelno ir eksporto apimčių augimą bei užtikrins ilgalaikį įmonės konkurencingumą. Plano santraukoje taip pat nurodyta, kad per 5 metus nuo finansavimo pradžios, 2015 metais įmonės apyvarta išaugs iki 314 398 157, 00 Lt, pelnas - iki 2 846 705,00 Lt. Paskolos grąžinimą ir savalaikį palūkanų mokėjimą įmonė garantuotų įkeisdama bankui: 1) degalines pastatą su plovykla, adresu ( - ) g., Vilniuje, kurio rinkos vertė 2010-10-26 yra 3 000 000 Lt; 2) gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, medinį namą su žemės sklypu, adresu ( - ), Vilniuje, kurio rinkos vertė 2010-10-26 yra 1 600 000 Lt (b.l. 8). Be to, UAB „Li-invest“ prašytų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantijos 80 proc. kredito sumos (b.l. 8).

35Plano 11 skyriuje numatyta prašyti 4 500 000 Lt paskolos, reikalingos stabiliam veiklos vykdymui: veiklos plėtrai, atsargų tiekimui užtikrinti, esamų klientų poreikių vykdymui ir naujų užsakovų pritraukimui. Paskolos grąžinimą numatyta užtikrinti: 1) UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija 80 proc. paskolos sumos; 2) įsigytos produkcijos įkeitimu (sandėlio finansavimas); 3) nekilnojamo turto įkeitimu (b.l. 25).

36Plano 10.1 lentelėje „Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita 2010-2015 metais“ nurodyta, jog įmonės grynasis pelnas 2011 m. turėtų būti 344 288 Lt, 2012 m. – 500 356 Lt, 2013 m. – 580 203 Lt, 2014 m. - 666 690 Lt, 2015 m. – 755 168 Lt, viso – 2 846 705 Lt (b.l.21).

37Iš Numatomo paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko 2011-2015 metais matyti, jog įmonė, pradedant 2011 metais, privalėtų grąžinti po 202 500 Lt palūkanų, viso 1 012 500 Lt, o 2015 metais – ir 4 500 000 Lt paskolą , iš viso – 5 512 500 (b.l. 24).

38Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

39Šios bylos dalykas yra nustatyti, ar atsakovas, neteisėtai panaikinęs pareiškėjos nekilnojamojo turto objektų teisinę registraciją, atėmė pareiškėjui galimybę gauti banko paskolą verslui vystyti ir taip sutrukdė gauti pelną, kurio piniginė išraiška yra prašoma priteisti piniginė suma.

40Neturtinės žalos atlyginimo klausimus reglamentuoja Civilinis kodeksas (CK), kurio 6.271 str. 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. <...> CK 6.271 str. 2 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas. CK 6.271 str. 3 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). CK. 6.271 str. 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.

41Šiuo atveju VĮ „Registrų centras“, kaip atliekantis nekilnojamojo turto registravimo viešąjį administravimą, atitinka „valdžios institucijos“ apibrėžimą; jo veiksmus išregistruojant NTR įregistruotus daiktus ir UAB „Lit-invest“ nuosavybės teises į juos – stoginę, dujų kolonėlę, suskystintų dujų rezervuarą, dvi kuro kolonėles, požeminio skysto kuro rezervuarą ( - ) g., Vilniuje, LVAT 2012-02-10 nutartimi panaikinus VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. RS-2260 dalį, kuria tenkintas UAB „Paribys“ 2010 m. spalio 6 d. prašymas ( - ), ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. 314 bei įpareigojus VĮ Registrų centro Vilniaus filialą atkurti iki 2010 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. RS-2260 priėmimo NTR buvusius duomenis, formaliai galima pripažinti neteisėtais.

42Civilinei atsakomybei atsirasti, paprastai, yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.). Tačiau, vadovaujantis aukščiau nurodyta CK 6.271 straipsnio nuostata, viešosios (valstybės) atsakomybės atveju valdžios institucijos (jos darbuotojų) kaltė nėra būtinoji sąlyga šiai atsakomybei atsirasti (LVAT 2011 m. spalio mėn. 10 d. nutartis adm. byloje Nr. A-662-2898-11 ). Remiantis LVAT praktika (2007 m. gegužės 17 d. nutartis adm. byloje Nr. A17-499/2007), neteisėtumas galėtų pasireikšti tik tada, kai būtų nustatoma, jog valdžios institucijų darbuotojai neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Valdžios institucijos akto neteisėtumas deliktinės atsakomybės, t.y. CK 6.271 straipsnio, taikymo prasme nėra tapatus su administracinio akto (sprendimo) neteisėtumu (LVAT 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis adm. byloje Nr. A143-1591/2010). CK 6.263 str. 1 dalyje nustatyta kiekvieno asmens (taip pat ir valstybės bei savivaldybės valdžios institucijų) pareiga laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos nevykdymas užtraukia civilinę atsakomybę, o padaryta turtinė žala (taip pat ir neturtinė žala) turi būti visiškai atlyginama atsakingo asmens (2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartis adm. byloje Nr. A-662-2718-12).

43Toks teisės aiškinimas šioje byloje suponuoja išvadą, kad nors ir konstatuotas atsakovės atstovo veikimo neteisėtumas nėra tapatus veikimo neteisėtumui deliktinės atsakomybės, t.y. CK 6.271 straipsnio, taikymo prasme.

44CK 6.249 str. 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. CK 6.249 str. 4 dalyje nustatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos: 1) protingos išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar jai sumažinti; 2) protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu; 3) protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.

45LAT yra išaiškinęs, kad nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek ieškovas prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją, o didesnio, nei faktiškai asmens patirta žala, dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą (žr. LAT 2007 m. birželio 29 d. nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-305/2007, 2009 m. lapkričio 3 d. nutartį Nr. 3K-3-469/2009). CK 6.247 straipsnyje numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. LVAT yra pažymėjęs, kad doktrinoje priežastinio ryšio nustatymas yra siejamas su conditio sine qua non (lot. būtina, privaloma sąlyga) testu: siekiant konstatuoti, kad atsakovo neteisėtas veikimas buvo pareiškėjo patirtos žalos faktinė priežastis, būtina nustatyti, ar pareiškėjo patirta žala būtų kilusi, jei atsakovas nebūtų veikęs neteisėtai (žr. LVAT 2012 m. vasario 20 d. nutartį adm. byloje Nr. A146-183/2012).

46Remiantis suformuota bei LVAT bei LAT praktika bylose dėl žalos atlyginimo (pvz., LVAT 2011 m. birželio 6 d. nutartis adm. byloje Nr. A756-34/2011, LAT 2011 m. kovo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-124/2011), darytina išvada, jog negautos pajamos – tai tokios pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei jo atžvilgiu būtų elgiamasi teisėtai. Vadinasi, priteistinomis negautomis pajamomis negali būti tokios pajamos, kurių gavimas būtų tik hipotetinis, grindžiamas prielaidomis net ir tuo atveju, jei atsakovas pareiškėjo atžvilgiu būtų elgęsis teisėtai, t.y. pagal atitinkamoje situacijoje privalomas taikyti teisės normas.

47Minėta, jog šioje byloje neturtinės žalos (nuostolių) padarymas pareiškėjai kaip tik ir grindžiamas iš esmės dviem hipotetinėm prielaidom: a) kad pareiškėja savo verslo vystymui, įkeitusi minėtą nekilnojamąjį turtą, būtų gavusi paskolą ir b) kad būtų gavusi pelno.

48Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus ir teismo išanalizuotus įrodymus, sprendžia, jog jie nėra įtikinami bei pakankami padaryti išvadą, kad pareiškėja, pirma, realiai siekė paskolos gavimo, antra, kad esamoje situacijoje ji tokią paskolą tikrai būtų gavusi. Tokia teismo išvada grindžiama tokiomis aplinkybėmis: 1) pareiškėjos į bylą pateiktas verslo planas parengtas 2010 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, t.y. tuomet, kai teritorinis registratorius jau buvo panaikinęs Daiktų teisinę registraciją, verslo planas niekieno nepasirašytas, nėra aišku, kas jį ruošė, ar jis buvo kieno nors (be banko) vertintas, aprobuotas, t.y. verslo planas nėra patikimas kaip įrodymas; 2) iki šiol tebėra LVAT 2010-09-17 sprendimu Nr. A-822-893/2010 panaikintas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2006 m. gruodžio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-2585, kuriuo degalinė su plovykla, adresu ( - ) g., Vilniuje, buvo pripažinta tinkama naudoti statiniu ir tai galėjo tapti esminiu kliuviniu gauti paskolą; 3) kliūtis paskolai gauti, teismo nuomone, galėjo būti ir nepakankamo pelno gavimas paskolai grąžinti (prognozuojama gauti pelno per 2010-2015 metus - 2 846 705 Lt, o 2015 metais grąžintinos paskolos su palūkanomis suma - 5 512 500 Lt; 4) nors ginčas dėl Daiktų teisinės registracijos baigėsi 2012 m. vasario mėnesį ir dėl to nebeliko kliūčių plėsti verslą, pareiškėja iki šiol nesikreipė nei į vieną banką gauti paskolą.

49Paskolos gavimas nesuponuoja besąlygiško pelno gavimo fakto.

50Įvertinus išdėstytą, teismas sprendžia, jog šiuo atveju nėra įrodyti du iš trijų būtinų deliktinei atsakomybei atsirasti elementų - teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.) bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.).

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teisėja

Nutarė

52pareiškėjos UAB „Lit-invest“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

53Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Žalnieriūnienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Lit-invest" (toliau - ir Bendrovė) kreipėsi į teismą,... 4. Paaiškina, kad 2010 m. II pusmetyje pareiškėja, plėsdama savo verslą,... 5. Neteisėtas ir negaliojantis Sprendimas ir jo sukeliami padariniai galiojo nuo... 6. Dėl VĮ Registrų centro neteisėtų veiksmų kylanti atsakomybė yra... 7. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys Daiktai 2006-12-14 buvo... 8. Priimdamas Sprendimą, teritorinis registratorius neturėjo duomenų, jog... 9. LVAT yra išaiškinęs, jog, nustačius, kad atsakovo atstovo neteisėti... 10. Nagrinėjamu atveju LVAT konstatavo neteisėtus VĮ Registrų centro veiksmus,... 11. Teritoriniam registratoriui priėmus Sprendimą, pareiškėja neteko galimybės... 12. Pagal LAT praktiką, negautomis pajamomis pagal įstatymą pripažįstamos... 13. Pareiškėjos teigimu, jos nurodyta negautų pajamų suma yra reali ir... 14. Viena iš būtinųjų valstybės civilinės atsakomybės sąlygų yra... 15. Neteisėtus VĮ Registrų centro veiksmus ir pareiškėjos patirtą žalą... 16. Atsakovė atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.... 17. Paaiškina, kad tiek teritorinis, tiek centrinis registratorius šiuo atveju... 18. Atsakovės teigimu, šiuo atveju nėra jokių objektyvių faktinių duomenų,... 19. Galimai kilusios neigiamos pasekmės (negautos pajamos) apskritai priežastiniu... 20. Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus... 21. Atsakovės atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai... 22. Skundas netenkinamas. ... 23. Faktinės bylos aplinkybės.... 24. 1. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad 0,1359 ha žemės sklypas adresu... 25. 2. LVAT 2010-09-17 priėmė sprendimą Nr. A-822-893/2010 VAAT 2009 m. liepos 3... 26. 3. Duomenys apie tai, kad LVAT 2010-09-17 sprendimu Nr. A-822-893/2010... 27. 4. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, iš dalies tenkindamas UAB... 28. Nesutikdama su tokiu VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimu, UAB... 29. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija... 30. UAB „Lit-invest“ kreipėsi į VAAT dėl VĮ Registrų centro Centrinio... 31. VAAT 2011-04-18 sprendimu UAB „Lit-invest“ skundą tenkino iš dalies:... 32. LVAT, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2012-02-10 nutartimi Nr.... 33. 4. UAB „Lit-invest“ 2010 metais (data tituliniame lape – 2010-11-24)... 34. Plano santraukoje nurodyta, kad UAB „Lit-invest“ planuoja įgyti lizingu... 35. Plano 11 skyriuje numatyta prašyti 4 500 000 Lt paskolos, reikalingos... 36. Plano 10.1 lentelėje „Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita 2010-2015... 37. Iš Numatomo paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko 2011-2015... 38. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 39. Šios bylos dalykas yra nustatyti, ar atsakovas, neteisėtai panaikinęs... 40. Neturtinės žalos atlyginimo klausimus reglamentuoja Civilinis kodeksas (CK),... 41. Šiuo atveju VĮ „Registrų centras“, kaip atliekantis nekilnojamojo turto... 42. Civilinei atsakomybei atsirasti, paprastai, yra būtinos keturios sąlygos: 1)... 43. Toks teisės aiškinimas šioje byloje suponuoja išvadą, kad nors ir... 44. CK 6.249 str. 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 45. LAT yra išaiškinęs, kad nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi... 46. Remiantis suformuota bei LVAT bei LAT praktika bylose dėl žalos atlyginimo... 47. Minėta, jog šioje byloje neturtinės žalos (nuostolių) padarymas... 48. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus ir teismo išanalizuotus įrodymus,... 49. Paskolos gavimas nesuponuoja besąlygiško pelno gavimo fakto.... 50. Įvertinus išdėstytą, teismas sprendžia, jog šiuo atveju nėra įrodyti du... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. pareiškėjos UAB „Lit-invest“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 53. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...