Byla 2-1848-892/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant Aurelijai Jucevičiūtei dalyvaujant ieškovo atstovėms J. P., V. B., atsakovo UAB „Grida“ atstovui advokatui Daliui Poviliui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos instituto ieškinį atsakovei UAB „Grida“ dėl baudos už netinkamą sutarties vykdymą priteisimo,-

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad pagal tarp šalių 2010-10-18 sudarytą tiekimo sutartį Nr. 20101018/2 2010-12-29 pateikė atsakovui užsakymą Nr. 391 dėl dviejų mikotoksino Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymui, prekės pagal sutartį turėjo būti pristatytos ne vėliau kaip per vieną mėnesį, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė. Nurodė, kad 2011-02-09 atsakovas pristatė tik vieną rinkinį. Be to, 2011-02-08 ieškovo pateiktas imunofermentinio testo rinkinys Bioo Scientific Ochratoxin A buvo nekokybiškas, nes gauti rezultatai (B/Bo) neatitiko rinkinyje esančios kokybės kontrolės sertifikato verčių. Siekiant išvengti atsitiktinės klaidos tyrimas buvo pakartotas 2011-02-18, tačiau gautas rezultatas taip pat neatitiko rinkinyje esančios kokybės kontrolės sertifikato verčių. Teigė, kad atsakovo atstovas buvo informuotas apie tyrimų rezultatus ir paprašytas pateikti metodo įteisinimo duomenis naudojant tyrimų matricą razinas, 2011-02-21 minėti duomenys buvo gauti. 2011-02-24 ieškovo patalpose kartu su firmos Bioo Sciientific atstovu atlikus Ochratoksino A standartinių tirpalų testą su tuo pačiu rinkiniu, su kuriuo dirbo ieškovo darbuotojai, gauti rezultatai (B/Bo) neatitiko rinkinyje esančios kokybės kontrolės sertifikato verčių. Nurodė, kad 2011-02-28 raštu kreipėsi į atsakovą dėl 5 procentų baudos, tai yra 27 346 Lt, už netinkamą sutarties vykdymą sumokėjimo, ir sutarties nutraukimo, tačiau atsakovas per nustatytą terminą baudos nesumokėjo, į pretenziją neatsakė tokiais veiksmais išreikšdamas nesutikimą spręsti ginčą derybų būdu. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 27 346 Lt baudos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l.2-4).

3Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas nėra gavęs ieškovo nurodytų raštų (2011-02-01 Nr.3A-67 „Dėl prekių pristatymo“, 2011-02-28 Nr. 3A-151 „Dėl baudos sumokėjimo ir sutarties nutraukimo“, 2011-04-01 Nr. 3A-254 Nr. „Dėl baudos sumokėjimo“), byloje nėra jokių įrodymų, kad minėti raštai buvo išsiųsti atsakovui. Nurodė, kad ieškovas pažeidė sutartyje numatytą imperatyvią nuostatą dėl ikiteisminės tarpusavio ginčų sprendimo procedūrose, todėl ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu. Ieškovas, teigdamas, kad tiekiamos prekės buvo nekokybiškos, turėjo laikytis šalių sudarytos sutarties 19.2 punkte numatytų sąlygų numatančių privalomą šalių elgesį esant prekių kokybės trūkumui, tai yra pranešti per 5 darbo dienas apie prekių trūkumus atsakovui. Teigė, kad reikalavimas dėl nuostolių priteisimo yra nepagrįstas ir dėl to, kad LR CPK nenumato baudinių netesybų, jos atlieka kompensuojamąją funkciją, todėl negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (1 t., b.l.60-62).

4Teismo posėdyje ieškovė atstovės J. P. ieškinį palaikė. Nurodė, kad reikalavimas dėl baudos priteisimo yra grindžiamas nekokybiško imunofermentinio testo rinkinio Bioo Scientific Ochratoxin A pristatymu ir vieno iš dviejų užsakytų mikotoksino Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 rinkinio nepristatymu. Paaiškino, kad atliekant tyrimus pridėti medžiagą iš šalies nėra galimybės, nes tokiu atveju iš viso nebūtų rodomi rezultatai (2 t., b.l. 3-8).

5Teismo posėdyje ieškovės atstovė V. B. paaiškino, kad tyrimai su imunofermentinio testo rinkiniu Bioo Scientific Ochratoxin A buvo daryti ne vieną kartą su daug mėginių, apie neigiamus rezultatus buvo informuotas atsakovo atstovas A. D.. Paaiškino, kad vėliau buvo pristatytas kitas imunofermentinio testo Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinys, tačiau jo standartinė kreivė taip pat neatitiko kokybės kontrolės sertifikato bazinės kreivės (2 t., b.l. 3-8).

6Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, koks būtent užsakymas dėl dviejų mikotoksino Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 rinkinių buvo pateiktas atsakovui. Teigė, kad byloje nėra įrodymų, jog bandymai buvo atliekami teisingai, nebuvo surašyti jokie aktai dėl nekokybiškų prekių pristatymo. Nurodė, kad ieškovo teiginiai, jog pas ieškovą buvo atvykęs atsakovo atstovas nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Teigė, kad byloje esantys grafikai ir lentelės negali būti tinkamu įrodymu dėl nekokybiško imunofermentinio testo Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinio pristatymo, nes nėra aišku, kas tuos dokumentus atspausdino, kas atliko tyrimus, byloje nėra įrodymų, kad minėti dokumentai atspausdinti iš programos. Teigė, kad pagal Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką nuostolių atlyginimas yra siejamas su realiai patirtos žalos dydžiu, tuo tarpu ieškovė minėtų įrodymų į bylą nepateikė (b.l.2 t., 3-8).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-10-18 tarp šalių buvo sudaryta Tiekimo sutartis Nr. 20101018/2 dėl Cheminiams tyrimams naudojamų diagnostinių rinkinių, plastiko, stiklo gaminių ir priemonių pirkimo, kuria atsakovas įsipareigojo tiekti ieškovui pagal užsakymą sutartyje numatytas prekes (b.l.5-7). Sutarties bendrosios dalies 3 straipsnyje šalys susitarė, kad tiekėjui nevykdant sutarties ar netinkamai ją vykdant tiekėjas privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės (b.l.6). Minėtos sutarties specialiosios dalies 4 straipsnio 4.2 punktu šalys susitarė, kad perkančios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei sutartyje nesusitarta kitaip, perkančios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai sutartyje sutarties šalių nurodytais adresais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime (sutarties 4.3 punktas). Sutarties specialiosios dalies 7.7 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija privalo priėmimo metu patikrinti perduodamas prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentuose. Tiekėjas privalo nuosekliai vykdyti sutartį, pristatyti prekes į vietą bei atlikti kitus darbus, numatytus sutartyje ir techninėse specifikacijose, įskaitant prekių defektų šalinimą (sutarties 8.1 punktas). Sutarties 8.9 punktu tiekėjas įsipareigojo informuoti perkančią organizaciją apie pristatomas prekes, kad perkančioji organizacija galėtų gauti reikiamus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo Perkančios organizacijos raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodant, kokios prekės pristatytos bei pateikiant papildomą su Prekių tiekimu susijusią informaciją (8.10 punktas). Sutarties 19.1 punkte numatyta, kad tiekėjas garantuoja prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą, prekių kokybė turi atitikti Techninėje specifikacijoje, sutarties sąlygų reikalavimus. Jei per Sutarties specialiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo išryškėja paslėptų Prekių trūkumai, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ir/ar daiktų saugojimo taisykles, per 5 darbo dienas pirkėjas privalo pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą (19.2 punktas). Be to, sutarties 21.3 punktas numatė, kad pristatydamas prekes, tiekėjas privalo užtikrinti, kad prekės atitinka sutarties ir techninių specifikacijų reikalavimus. Sutarties 22.1 punktas numatė, kad Perkančioji organizacija turi teisę apžiūrėti, patikrinti, išmatuoti ir išbandyti prekes, jų dalis ir darbo kokybę, taip pat patikrinti bet kokių sutartyje numatytų prekių paruošimą ir gamybą, kad galėtų įsitikinti, jog visos medžiagos, jų dalys ir darbo kokybė yra reikiamos kokybės ir apimties, visi minėti tikrinimai atliekami ruošimo ar gamybos vietoje ar priėmimo vietoje. Taip pat sutartyje buvo numatyta, kad perkančioji organizacija pasirašo sąskaitą-faktūrą, jei prekės atitinka sutartis reikalavimus, yra tinkamai pristatytos ir įvykdyti visi kiti sutartiniai įsipareigojimai (sutarties 23.1 punktas).

9Remiantis ieškovo atstovės V. B. paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas pristatė ieškovui testo Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinį, kurį bandant buvo nustatytas prekės neatitiktis kokybės kontrolės sertifikatui, nes standartinė kreivė ir gauti rezultatai (B/Bo) neatitiko rinkinyje esančios kokybės kontrolės sertifikato verčių (1 t., b.l.101-110). Ieškovės atstovė V. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad tyrimai su testo rinkiniu Bioo Scientific Ochratoxin A buvo atlikti ne vieną kartą, nustačius, kad patiektas imunofermentinio testo rinkinys Bioo Scientific Ochratoxin A yra nekokybiškas, buvo kreiptasi į atsakovo atstovą dėl galimybių ištaisyti prekių trūkumus, minėtą aplinkybę taip pat pagrindžia byloje esantys šalių elektroninis susirašinėjimas (1 t., b.l.73-76, 79-84). Tyrimą pakartojus su naujai atsakovo pristatytais rinkiniais gauti rezultatai taip pat neatitiko rinkinyje esančios kokybės kontrolės sertifikato verčių (1 t., b.l.111-147).

10Atsakovo atstovas ginčijo, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių kad buvo pristatyta nekokybiška prekė, tačiau įrodymų, kad atsakovas pristatė kokybišką prekę - testo rinkinį Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinį, nepateikė (LR CPK 178 str.). Atsakovas ginčijo, kad esant prekių trūkumams pagal sutarties 19.2 punktą ieškovas turėjo pranešti per 5 dienas apie tokius neatitikimus atsakovui, nurodydamas protingą terminą, per kurį atsakovas turi pašalinti defektą ar gedimą (1 t., b.l.61), tačiau kaip minėta, iš byloje esančių elektroninio šalių susirašinėjimo matyti, kad atsakovas buvo informuotas apie neigiamus tyrimo rezultatus išbandant Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinį (1 t., b.l.73, 85). Duomenų, kad prekių trūkumai buvo ištaisyti, tai yra atsakovas patiekė ieškovui kokybišką Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinį byloje nėra.

11Atsakovas ginčijo, kad atliekant tyrimus su imunofermentinio testo rinkiniu Bioo Scientific Ochratoxin A dėl ieškovo darbuotojų kaltės, ieškovo naudojamos įrangos galėjo būti padarytos klaidos, sąlygojusios neigiamus tyrimų duomenis, tačiau įrodymų, patvirtinančių minėtas aplinkybes nepateikė (LR CPK 178 str.). Pažymėtina, kad į bylą yra pateikti įrodymai, jog ieškovas yra akredituota tyrimų laboratorija maisto ir pašarinių medžiagų imunocheminiams tyrimams (1 t., b.l.154-159). Dėl nurodyto, atsakovo argumentai dėl galimų klaidų atliekant tyrimus atmestini.

12Atsakovas ginčijo, jog byloje esančiais elektroninio paštas laiškais negalima remtis, nes nėra patvirtintas jų autentiškumas, tačiau teismų praktikoje laikoma, kad pateikti elektroniniai laiškai yra rašytinis įrodymas, kuriuo gali būti įrodinėjamos bylos dalyvių nurodomos aplinkybės (CPK 177 str.)-(Vilniaus apygardos teismo 2011-03-22 nutartis Nr. Nr. 2A-391-302/2011, Panevėžio apygardos teismo 2011-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2A-436-278/2011). Į bylą nėra pateikta duomenų, jog elektroninio susirašinėjimo medžiaga būtų suklastota, be to, tokia šalių susirašinėjimo forma buvo numatyta sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

13Dėl nurodytų argumentų, remdamasis byloje esančių įrodymų visuma – ieškovo atstovės paaiškinimais, šalių susirašinėjimu, byloje esančiais rašytiniais duomenimis apie prekių kokybės tikrinimą, teismas laiko įrodytu byloje aplinkybę, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartį, nes jo tiektas Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinys neatitiko kokybės kontrolės sertifikato (LR CPK 185 str., LR CK 6.205 str., 6.137 str. 2 d., 6.333 str., 6.327 str.).

14Ieškovas reikalavimą dėl baudos priteisimo taip pat grindė vieno iš dviejų užsakytų rinkinių mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui (Imunofermentinės analizės metodu) nepristatymu. Atsakovo atstovas ginčijo, kad atsakovui UAB „Grida“ nebuvo pateiktas užsakymas dėl dviejų rinkinių mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui (Imunofermentinės analizės metodu)-(b.l. 2 t., 3-8).

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas surašė atsakovui užsakymą Nr.391 pagal sutartį Nr. 20101018/2 (užsakymas patvirtintas ieškovo vadovo 2010-12-29) dėl 2 rinkinių mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui (Imunofermentinės analizės metodu)-(b.l.151,161, 162). Teismas atmeta atsakovo atstovo argumentus, jog buvo prašoma pristatyti vieną prekių rinkinį, nes tokios atžymos buvo padarytos užsakyme, kadangi spausdintiniame užsakymo tekste, kuris buvo patvirtintas ieškovo vadovo, nurodoma, jog užsakoma 2 vnt. rinkinio mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 nustatymui (imunofermentinės analizės Eliza metodu). Pažymėtina, kad atsakovo 2011-02-09 išrašytoje PVM sąskaitoje – faktūroje AAA Nr. 0038288 nurodoma, kad būtent pagal V. B. užsakymą Nr. 391 yra pristatomas vienas rinkinys mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui (Imunofermentinės analizės metodu), ieškovo atstovas jį 2011-02-09 priėmė (b.l.160). Įrodymų, kad pagal užsakymą Nr.391 buvo laiku buvo pristatyti 2 rinkiniai mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 nustatymui (imunofermentinės analizės Eliza metodu) atsakovas į bylą nepateikė (LR CPK 178 str.).

16Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius, todėl tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Tačiau taip pat pažymėtina, kad remiantis teismų praktika, šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykužius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007, bylos Nr. 3K-7-367/2006 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-7-409/2010).

17Ieškovas reikalavimą dėl baudos dydžio grindė sutarties 3 straipsniu, kuriame numatyta, kad nevykdant sutarties ar netinkamai ją vykdant tiekėjas privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės (b.l.6). Ieškovo atstovė nurodė, kad prašomas priteisti baudos dydis yra paskaičiuotas nuo bendros pasiūlymo kainos (546 920 Lt), nes sutartis nebuvo nutraukta tik dėl tam tikrų prekių tiekimo (1 t., b.l.69). Tačiau pažymėtina, kad šalių sudarytos sutarties 3 straipsnis numatė netesybas kaip sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo, bet ne dėl sutarties nutraukimo dėl atsakovo kaltės. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas per visą sutarties galiojimą visiškai jos nevykdė. Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis LR CR 1.5 str., ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo tenkintinas iš dalies priteisiant ieškovui iš atsakovo 9075 Lt baudos už netinkamą sutarties vykdymą kaip minimalius nuostolius dėl sutarties pažeidimo, apskaičiuotus kaip 5 procentus nuo pasiūlymo prekių (rinkinio mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2 , G1, G2 sumos nustatymui, rinkinio mikotoksino Ochratoksino A nustatymui), dėl kurių tiekimo sąlygų pažeidimo šioje byloje yra konstatuotas netinkamas sutarties vykdymas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl baudos priteisimo atmestinas, nes priteistą sumą viršijantys ieškovo nuostoliai nėra įrodyti faktiškai patirtu jų dydžiu (LR CK 1.5 str., 6.73 str., LR CK 6.205 str., 6.258 str.).

18Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d. iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-05-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistina 270,60 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d.)

20Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje byloje sudarė 12,07 Lt, todėl ieškinį patenkinus iš dalies iš ieškovo valstybės naudai priteistina 8,09 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 3,98 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 92 str., 93 str. 1 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str. teismas,-

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Grida“, į.k. 121464065, ieškovui Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui, į.k. 190781293, 9075 Lt (devynis tūkstančius septyniasdešimt penkis Lt) baudos už netinkamą sutarties vykdymą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 9075 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-05-18 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 270,60 Lt (du šimtus septyniasdešimt Lt, 60 ct) žyminio mokesčio.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, į.k. 190781293, valstybės naudai 8,09 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Grida“, į.k. 121464065, valstybės naudai 3,98 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad pagal tarp šalių 2010-10-18 sudarytą... 3. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 4. Teismo posėdyje ieškovė atstovės J. P. ieškinį... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovė V. B. paaiškino, kad... 6. Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad byloje... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-10-18 tarp šalių buvo sudaryta Tiekimo... 9. Remiantis ieškovo atstovės V. B. paaiškinimais, byloje... 10. Atsakovo atstovas ginčijo, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių... 11. Atsakovas ginčijo, kad atliekant tyrimus su imunofermentinio testo rinkiniu... 12. Atsakovas ginčijo, jog byloje esančiais elektroninio paštas laiškais... 13. Dėl nurodytų argumentų, remdamasis byloje esančių įrodymų visuma –... 14. Ieškovas reikalavimą dėl baudos priteisimo taip pat grindė vieno iš... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas surašė... 16. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 17. Ieškovas reikalavimą dėl baudos dydžio grindė sutarties 3 straipsniu,... 18. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d. iš atsakovo priteistina 5... 19. Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistina 270,60 Lt... 20. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje byloje sudarė 12,07 Lt,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str. teismas,-... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Grida“, į.k. 121464065, ieškovui Nacionalinio... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Grida“, į.k. 121464065, valstybės naudai 3,98... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...